EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varnost proizvodov – smernice za sistem EU za hitro izmenjavo informacij (RAPEX)

 

POVZETEK:

Izvedbeni sklep (EU) 2019/417 – smernice za upravljanje sistema Evropske unije za hitro izmenjavo informacij, imenovanega RAPEX

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Te smernice zajemajo dva sklopa proizvodov:

 • proizvode, ki jih zajema DSVP,
 • proizvode, ki jih zajema Uredba (ES) št. 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga neživilskih proizvodov. To pomeni vključitev proizvodov za poklicno uporabo in razširitev obsega tveganj na druga tveganja, ki se ne nanašajo na zdravje in varnost potrošnikov, npr. okoljska tveganja.

Sklep ne zajema naslednjega:

RAPEX

RAPEX je bil vzpostavljen za hitro izmenjavo informacij med državami EU in Evropsko komisijo o proizvodih, ki predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov. Njegove glavne značilnosti so, da:

 • preprečuje in omejuje dobavo nevarnih proizvodov,
 • spremlja učinkovitost in doslednost nadzora trga in uveljavljanja,
 • ugotavlja potrebe po ukrepanju na ravni EU in zagotavlja podlago zanj ter
 • zagotavlja dosledno uveljavljanje zahtev EU glede varnosti proizvodov.

Tveganje

 • Preden se organ države EU odloči za predložitev obvestila RAPEX, oceni, ali proizvod, na katerega se nanaša obvestilo, resno ogroža zdravje in varnost potrošnikov, oziroma v primeru proizvodov, ki jih zajema Uredba (ES) št. 765/2008, resno ogroža zdravje, varnost ali na primer varnost ali okolje končnih uporabnikov, in ali je s tem izpolnjeno eno od meril za obveščanje prek sistema RAPEX.
 • Smernice za oceno tveganja in študije primerov so vključene v dodatek k sklepu.

Ukrepi, ki se prijavijo prek sistema RAPEX

Ukrepe za preprečevanje ali omejevanje prodaje lahko v zvezi s proizvodom, ki predstavlja tveganje, sprejmejo prostovoljno proizvajalci ali distributerji ali pa jih določi organ države EU. Ukrepi vključujejo, vendar ne izključno:

 • označitev proizvoda z opozorili glede tveganja;
 • določitev pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za trženje proizvoda;
 • opozorilo potrošnikom in končnim uporabnikom glede tveganj;
 • začasno prepoved dobave in razstavljanja proizvoda;
 • prepoved trženja proizvoda;
 • umik proizvoda s trga;
 • odpoklic proizvoda od potrošnikov;
 • uničenje umaknjenega ali odpoklicanega proizvoda.

Obvestila

Sodelovanje v sistemu RAPEX je obvezno za države EU, ki morajo obvestiti Komisijo, kadar proizvod izpolnjuje naslednja štiri merila:

 • proizvod spada na področje uporabe DSVP oziroma Uredbe (ES) št. 765/2008;
 • v zvezi s proizvodom so bili sprejeti ukrepi za preprečitev ali omejitev njegovega trženja ali uporabe oziroma za uveljavitev posebnih pogojev glede njegovega morebitnega trženja ali uporabe („preventivni in omejevalni ukrepi“);
 • proizvod ogroža zdravje in varnost potrošnikov oziroma v primeru proizvodov, ki jih zajema Uredba (ES) št. 765/2008, tudi druge pomembne javne interese končnih uporabnikov;
 • ni mogoče izključiti, da učinek resnega ogrožanja zdravja in varnosti potrošnikov, oziroma v primeru proizvodov, ki jih zajema Uredba (ES) št. 765/2008, tudi drugih pomembnih javnih interesov končnih uporabnikov, sega preko ozemlja države EU, ki predloži obvestilo.

Dodatne zahteve za predložitev obvestila, ki jih zajema sklep, vključujejo:

 • racionalizacijo procesa obveščanja;
 • določitev meril obveščanja;
 • opredelitev vsebine obvestil;
 • določitev zahtev za nadaljnje ukrepe držav EU;
 • opis, kako Komisija obravnava obvestila in obvestila o nadaljnjem ukrepanju;
 • določitev rokov za različne vrste ukrepov, sprejetih v okviru mehanizmov obveščanja;
 • določitev potrebnih praktičnih in tehničnih dogovorov na ravni Komisije in nacionalni ravni za učinkovito uporabo mehanizmov obveščanja.

OD KDAJ SE TA IZVEDBENI SKLEP UPORABLJA?

Ta izvedbeni sklep se uporablja od 12. novembra 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/417 z dne 8. novembra 2018 o določitvi smernic za upravljanje sistema Evropske unije za hitro izmenjavo informacij, imenovanega „RAPEX“, ki je bil vzpostavljen na podlagi člena 12 Direktive 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov, in njegovega sistema obveščanja (UL L 73, 15.3.2019, str. 121–187).

POVEZANA DOKUMENTA

Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30–47).

Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L 11, 15.1.2002, str. 4–17).

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/95/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 02.05.2019

Top