EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja proračuna EU

Zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja proračuna EU

 

POVZETEK:

Sklep (EU) 2018/1220 o poslovniku posebne komisije iz člena 143 finančne uredbe EU

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • S tem sklepom se določi poslovnik posebne komisije na visoki ravni, ustanovljene na podlagi člena 143 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.
 • Posebna komisija je osrednja točka za vse institucije, organe in agencije EU pri ocenjevanju, ali bi bilo treba potencialne prejemnike sredstev izključiti iz financiranja EU ali jim naložiti denarno kazen ter ali bi bilo treba te sankcije objaviti.
 • Zagotavlja pravico oseb in subjektov do zaslišanja, njena priporočila pa temeljijo na informacijah, ki jih prejme od finančnih odredbodajalcev v različnih institucijah EU, ki izvajajo sistem za zgodnje odkrivanje in opozarjanje.
 • Pristojna je tudi za izdajo mnenj in priporočil v zvezi s finančnimi nepravilnostmi, ki jih storijo uslužbenci EU.

KLJUČNE TOČKE

Evropska komisija imenuje neodvisnega predsednika posebne komisije s petletnim mandatom, ki ga ni mogoče podaljšati. Oseba mora biti nekdanji član Sodišča Evropske unije ali Računskega sodišča ali nekdanji generalni direktor v instituciji EU, ki ni Komisija. Nadomešča jo/ga podpredsednik.

Predsednik (podpredsednik):

 • zastopa posebno komisijo, predseduje njenim sejam in jih razporeja ter organizira njeno delo;
 • pomaga mu stalni sekretariat;
 • skliče posebno komisijo, kadar se zaprosi za njeno priporočilo v zadevi.

Posebna komisija ima tudi:

 • dva stalna člana: direktorja osrednje finančne službe v Generalnem direktoratu za proračun in drugega člana, ki ga imenuje generalni direktor za proračun;
 • dodatnega člana, ki je odgovorni odredbodajalec;
 • opazovalce, vključno s:
  • pravno službo Komisije, ki se udeleži vseh sej posebne komisije;
  • Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF), zlasti kadar se zadeva nanaša na informacije, ki jih je zagotovil;
  • odgovornimi odredbodajalci iz institucije, organa ali agencije EU, na katerega se nanaša spis;
  • drugimi opazovalci, ki jih povabi predsednik.

Stalni sekretariat:

 • sestavljajo uradniki Generalnega direktorata za proračun;
 • organizira delo posebne komisije;
 • preveri predložene dokumente in informacije;
 • ugotovi, ali so v zadevi morda udeleženi tudi drugi posamezniki;
 • vodi register vseh priporočil posebne komisije;
 • nasprotje interesov: noben član posebne komisije ali sekretariata, ki meni, da bi lahko nastalo nasprotje interesov v zadevi, ni udeležen v postopkih.

OLAF: posebna komisija:

 • tesno sodeluje z uradom OLAF, pri tem pa se upoštevajo procesne in temeljne pravice ter zaščita žvižgačev;
 • se posvetuje z uradom OLAF, kadar zadeva vključuje informacije, ki jih je zagotovil urad za boj proti goljufijam, preden pošlje uradno obvestilo zadevnemu gospodarskemu subjektu*. S tem se prepreči kršitev zaupnosti pravnih postopkov ali tekočih preiskav;
 • potrebuje privolitev urada OLAF, preden gospodarske subjekte obvesti o informacijah, ki izhajajo iz preiskav.

Predložitev zadeve posebni komisiji: kateri koli odredbodajalec v instituciji, agenciji ali organu EU:

 • lahko predloži zadevo posebni komisiji po zaupni elektronski pošti, da pridobi njeno priporočilo;
 • mora obvestiti posebno komisijo takoj, ko se seznani z informacijami, zaradi katerih bi se gospodarski subjekt lahko izključil iz sredstev EU;
 • predloži vse potrebne informacije, ki jih je pridobil.

Pravica do izjave: gospodarski subjekti:

 • lahko predložijo pripombe o zadevi, razen kadar obstajajo nujni upravičeni razlogi zaradi ohranjanja zaupnosti preiskave ali sodnega postopka;
 • prejmejo dopis in dokumente, ki razkrivajo dejstva zadeve;
 • po elektronski pošti pošljejo svoje pripombe na največ desetih straneh v treh tednih (te omejitve so lahko v zapletenejših primerih bolj prilagodljive).

Posebna komisija:

 • poskuša doseči soglasje o priporočilu glede zadeve proti gospodarskemu subjektu;
 • če soglasje ni doseženo, o zadevi glasuje z večino, pri tem pa ima predsednik en glas, stalna člana skupaj en glas in odredbodajalec en glas;
 • o svojem priporočilu uradno obvesti opazovalce in institucijo, organ ali agencijo, ki je predložila zadevo;
 • načeloma pripravi priporočilo v treh mesecih od prejema zadeve;
 • zaupnost: člani posebne komisije, sekretariat in vsi, ki so udeleženi v postopkih in njihovi pripravi, morajo spoštovati najstrožjo zaupnost.

Uslužbenci EU: posebna komisija:

 • lahko poda mnenje, kadar se zadeva nanaša na vedenje uslužbenca EU;
 • ima v teh okoliščinah tri dodatne člane (en član iz disciplinskega organa zadevne institucije, en iz odbora uslužbencev in en iz pravne službe);
 • uslužbencu daje pravico, da se odzove na obtožbe, preden prejme zadevo;
 • zadevo, ki ji je bila predložena, po uslužbencu EU pošlje neposredno zadevni instituciji EU;
 • ščiti žvižgače tako, da obvesti urad OLAF namesto zadevne institucije EU, kadar meni, da je to potrebno.

Sklep razveljavlja sklepa Komisije C(2011) 6109 final in (EU) 2015/2463, ki sta določala poslovnik predhodnih posebnih komisij.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 2. avgusta 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Gospodarski subjekt: oseba, subjekt, podjetje ali druga organizacija, ki dobavlja blago, dela ali storitve.

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Komisije (EU) 2018/1220 z dne 6. septembra 2018 o poslovniku posebne komisije iz člena 143 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 226, 7.9.2018, str. 7–16).

POVEZANI DOKUMENT

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1–222).

Zadnja posodobitev 23.05.2019

Top