EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obnovljiva energija

Obnovljiva energija

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva prenavlja in razveljavlja predhodno zakonodajo (Direktivo 2009/28/ES, Direktivo (EU) 2015/1513 in Direktivo Sveta 2013/18/EU).
 • Vzpostavlja skupni sistem za spodbujanje energije iz obnovljivih virov* v različnih sektorjih. Njen namen je zlasti:
  • določiti zavezujoč cilj EU za njen delež v mešanici energijskih virov leta 2030;
  • prvič uravnavati samooskrbo in
  • vzpostaviti skupen okvir za uporabo energije iz obnovljivih virov na področjih električne energije, ogrevanja in hlajenja ter prevoza.
 • Povečanje uporabe energije iz obnovljivih virov bo ključnega pomena v boju proti podnebnim spremembam, pri varstvu okolja in zmanjšanju energetske odvisnosti ter bo prispevalo k vodilnemu položaju EU v tehnologiji in industriji ter ustvarjanju delovnih mest in k rasti, tudi na podeželskih in odročnih območjih.

KLJUČNE TOČKE

Spodbujanje obnovljivih oblik energije je eden od ciljev energetske politike EU. Večja uporaba energije iz obnovljivih virov je pomemben del svežnja ukrepov, potrebnih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in skladnost s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah iz leta 2015 ter okvirom podnebne in energetske politike EU (za obdobje od leta 2020 do 2030).

Ta prenovljena direktiva je skupaj z revidirano direktivo o energetski učinkovitosti in novo uredbo o upravljanju del svežnja čista energija za vse Evropejce, katerega cilj je zagotoviti nova, celovita pravila o upravljanju energije za naslednje desetletje.

Direktiva:

 • zagotavlja, da se zavezujoči cilj EU doseže stroškovno učinkovito;
 • vzpostavlja stabilen, tržno naravnan evropski pristop k električni energiji iz obnovljivih virov;
 • zagotavlja dolgoročno gotovost za vlagatelje in pospešuje postopke za dovoljenja za gradbene projekte;
 • omogoča potrošnikom sodelovanje pri energetskem prehodu s pravico do proizvodnje lastne energije iz obnovljivih virov;
 • povečuje uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorjih ogrevanja in hlajenja ter v prometnem sektorju;
 • krepi trajnostna merila EU za energijo iz biomase.

Direktiva vključuje:

 • zavezujoč skupni cilj EU za leto 2030, ki je najmanj 32 % energije iz obnovljivih virov;
 • pravila za stroškovno učinkovito in tržno finančno podporo za energijo iz obnovljivih virov;
 • zaščito programov podpore pred spremembami, ki ogrožajo obstoječe projekte;
 • mehanizme sodelovanja med državami EU ter državami EU in državami zunaj EU;
 • poenostavitev upravnih postopkov za projekte na področju energije iz obnovljivih virov (vključno s sistemom „vse na enem mestu“, roki in digitalizacijo);
 • izboljšan sistem potrdil o izvoru, razširjen na vse obnovljive vire energije;
 • pravila, ki potrošnikom omogočajo proizvodnjo lastne električne energije posamezno ali kot del skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov brez nepotrebnih omejitev;
 • v sektorju ogrevanja in hlajenja:
  • letno povečanje deleža energije iz obnovljivih virov v sektorju za 1,3 odstotne točke,
  • pravico potrošnikov do odklopa z neučinkovitih sistemov za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter
  • dostop tretje strani za dobavitelje energije iz obnovljivih virov ter odvečne toplote in odvečnega hladu v omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje;
 • v prometnem sektorju:
  • zavezujoč cilj 14 % s
  • posebnim podciljem za napredna pogonska biogoriva 3,5 % in
  • omejitve konvencionalnih pogonskih biogoriv in biogoriv z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč*;
 • okrepljena trajnostna merila EU za energijo iz biomase z razširitvijo njihovega področja uporabe, da zajema vsa goriva, proizvedena iz biomase, ne glede na njihovo končno porabo energije.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 24. decembra 2018, države EU pa jo morajo v nacionalno pravo prenesti do 30. junija 2021.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Energija iz obnovljivih virov: energija iz obnovljivih nefosilnih virov, kot so vetrna, sončna (sončni toplotni in sončni fotovoltaični viri), aerotermalna, geotermalna, hidrotermalna energija, energija okolice, energija plimovanja, valovanja in druga energija oceanov, vodna energija, ter iz biomase, deponijskega plina, plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak, in bioplinov.
Tveganje za posredno spremembo rabe zemljišč: spremembe rabe zemljišč zaradi gojenja več pridelkov za proizvodnjo etanola ali biodizla kot odziv na povečano svetovno povpraševanje po biogorivih. Lahko pride do nenamernih posledic, tudi večjih izpustov emisij ogljika.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (UL L 328, 21.12.2018, str. 82–209).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1–77).

Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (UL L 328, 21.12.2018, str. 210–230).

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1–56).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16–62).

Zadnja posodobitev 31.01.2019

Top