EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nova finančna pravila, ki urejajo proračun EU (finančna uredba)

Nova finančna pravila, ki urejajo proračun EU (finančna uredba)

 

POVZETEK:

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 – finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba posodablja in poenostavlja pravila o pripravi in izvrševanju proračuna EU.
 • Skupno število pravil zmanjšuje za polovico, zaradi česar so jasnejša in jih je enostavnejše uporabljati. Prejšnja pravila uporabe so zdaj združena s finančno uredbo v enoten sklop pravil.
 • Zaradi sprememb je celoten postopek uporabniku prijaznejši, kar velja tako za prejemnike kot za upravitelje sredstev EU.

KLJUČNE TOČKE

Nova finančna uredba EU:

 • nadomesti prejšnja zapletena pravila in postopke z enotnim pravilnikom, ki omogoča lažji dostop do sredstev EU, enostavnejše izvajanje in večji poudarek na rezultatih;
 • pomaga prosilcem za sredstva EU tako, da
  • zmanjšuje količino informacij, ki so potrebne za vlogo za sredstva EU,
  • omogoča, da se informacije in dokazila predložijo samo enkrat ter se ponovno uporabijo,
  • uporablja poenostavljeno dodeljevanje nepovratnih sredstev, kot so pavšalni zneski, pavšalna stopnja in stroški na enoto,
  • osredotoča financiranje bolj na rezultate namesto na dejanske stroške,
 • omogoča enotni pristop k reviziji zaradi preprečevanja podvajanj in odprave večkratnih kontrol s
  • ponovno uporabo informacij, ki so že na voljo institucijam, organom upravljanja in drugim organom EU,
  • navzkrižnim opiranjem na obstoječe revizije, ki jih izvedejo neodvisni revizorji in temeljijo na mednarodno sprejetih načelih, ter na ocene, ki jih pripravi sama Evropska komisija ali jih pripravijo drugi subjekti, vključno z nacionalnimi organi in zaupanja vrednimi partnerji, kot so Združeni narodi in Svetovna banka;
 • krepi ukrepe za preprečevanje goljufij s
  • ciljnim izvajanjem kontrol in revizij potencialno sumljivih projektov; zaščito pred izogibanjem davkom in pranjem denarja s preprečevanjem uporabe navideznih družb* s sedežem v davčnih oazah,
  • razširitvijo pravil o nasprotju interesov na organe držav EU, ki prejemajo sredstva EU,
  • prostovoljnim razkritjem identitete deležnikov.

Letni proračunski roki (v praksi si Evropski parlament, Svet in Komisija prizadevajo predložiti dokumente prej, da bi postopek potekal nemoteno)

 • Do 1. julija: vsaka institucija EU pošlje oceno prihodkov in odhodkov za naslednje leto Komisiji.
 • Do 1. septembra: Komisija predloži predlog proračuna Evropskemu parlamentu in Svetu.
 • Do 1. oktobra: Svet predloži svoje mnenje o predlogu proračuna Evropskemu parlamentu.
 • Do 18. decembra: Svet in Evropski parlament se dogovorita o proračunu za naslednje leto.

Delegirani akti

Komisija je sprejela dva delegirana akta, ki temeljita na finančni uredbi:

 • Uredba (EU) 2019/715 določa okvirno finančno uredbo za organe EU iz člena 70 finančne uredbe (večinoma decentralizirane agencije);
 • Uredba (EU) 2019/887 vsebuje vzorčno finančno uredbo za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 71 finančne uredbe.

Delegirana akta nadomeščata predhodne predpise za te organe.

Nova pravila krepijo upravljanje teh organov, na primer v zvezi s preprečevanjem nasprotja interesov. Vsi zadevni organi morajo sprejeti finančna pravila na podlagi teh dveh delegiranih aktov. Od teh finančnih pravil smejo odstopati samo, kadar to zahtevajo njihove posebne potrebe in ob predhodnem soglasju Komisije.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Večina novih pravil se uporablja od 2. avgusta 2018. Vse izjeme so navedene v členu 282 uredbe.

OZADJE

 • Letni proračun EU napoveduje in odobri vse prihodke in odhodke EU za naslednje proračunsko leto (od 1. januarja do 31. decembra). Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.
 • Obsežne notranje in zunanje kontrole so namenjene preprečevanju in odpravi morebitnih finančnih napak ali goljufij. Za kršitelje so predvidene denarne kazni. Identiteta prejemnikov finančnih sredstev EU je javno dostopna.
 • Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Navidezne družbe: družbe, pogosto brez aktivnih poslovnih dejavnosti ali znatnih sredstev. Čeprav ta vrsta družbe ni nujno nezakonita, se navidezne družbe včasih uporabljajo za namene davčne utaje, izogibanja davkom in pranja denarja ali za izpolnitev določenega cilja, kot je anonimnost.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1–222).

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/887 z dne 13. marca 2019 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 71 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 142, 29.5.2019, str. 16–42).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 122, 10.5.2019, str. 1–38).

Izjave: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU in razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (prva obravnava) – sprejetje zakonodajnega akta (UL C 267I, 30.7.2018, str. 1–3).

Zadnja posodobitev 12.07.2019

Top