EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pametne meje: sistem vstopa/izstopa EU

Pametne meje: sistem vstopa/izstopa EU

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2017/2226 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o državljanih držav zunaj EU pri prehajanju zunanjih meja EU

Uredba (EU) 2017/2225 o spremembi Zakonika o schengenskih mejah glede uporabe sistema vstopa/izstopa

KAJ JE NAMEN TEH UREDB?

Cilj Uredbe (EU) 2017/2226 je izboljšati učinkovitost nadzora na zunanjih mejah schengenskega območja z vzpostavitvijo centraliziranega sistema vstopa/izstopa (SVI) za državljane držav zunaj EU, ki prehajajo zunanje meje EU za kratkoročno bivanje.

SVI bo avtomatiziran informacijski sistem za evidentiranje vstopov in izstopov potnikov iz držav zunaj EU na zunanjih mejah. Uporabljal se bo za tiste potnike, ki potrebujejo kratkoročno bivanje, in tiste iz držav zunaj EU, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti.

SVI bo nadomestil sedanji sistem ročnega žigosanja potnih listov, ki je zamuden, ne zagotavlja zanesljivih podatkov o prehodih meje in ne omogoča odkrivanja oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja. Sistem bo prispeval tudi k boju proti terorizmu in hudemu kriminalu.

Uredba (EU) 2017/2226 spreminja nekaj zakonov EU:

Sprememba Zakonika o schengenskih mejah glede uporabe sistema vstopa/izstopa je poseben zakonodajni akt, tj. Uredba (EU) 2017/2225.

KLJUČNE TOČKE

Predmet urejanja

Z Uredbo (EU) 2017/2226 se vzpostavlja skupni elektronski sistem SVI za:

 • evidentiranje in shranjevanje datuma, časa ter kraja vstopa in izstopa državljanov držav zunaj EU, ki prehajajo meje EU,
 • samodejni izračun trajanja dovoljenega bivanja teh državljanov držav zunaj EU in izdajanje opozoril državam EU, ko se dovoljeno bivanje izteče.

Sistem nadomešča obveznost žigosanja potnih listov državljanov držav zunaj EU, ki velja za vse države EU.

Področje uporabe

SVI se uporablja za potnike, za katere velja vizumska obveznost, pa tudi za tiste, ki so izvzeti iz nje in jim je dovoljeno kratkotrajno bivanje do 90 dni v obdobju 180 dni, ki prehajajo zunanje meje schengenskega območja. SVI bo evidentiral tudi podatke o državljanih držav zunaj EU, ki jim je bil zavrnjen vstop za kratkoročno bivanje.

SVI se bo uporabljal na zunanjih mejah držav EU, ki v celoti uporabljajo schengenski pravni red, in na mejah držav EU, ki v času, ko bo sistem začel delovati, še ne bodo v celoti uporabljale schengenskega pravnega reda, vendar bodo uspešno opravile preverjanje po postopku za schengensko evalvacijo ter pridobile pasivni dostop do SVI in celotni dostop do schengenskega informacijskega sistema (SIS).

Shranjevanje podatkov in dostopnost

SVI bo shranjeval podatke o identiteti, potnih listinah ter biometrične podatke. Podatki se bodo hranili tri leta za potnike, ki spoštujejo pravila o kratkotrajnem bivanju, in pet let za tiste, ki prekoračijo dovoljeno obdobje bivanja.

Shranjeni podatki bodo dostopni mejnim organom, organom, ki izdajajo vizume, in organom, ki so odgovorni za spremljanje, ali državljani držav zunaj EU izpolnjujejo pogoje za vstop ali prebivanje. Za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj lahko imenovani organi kazenskega pregona in Europol zahtevajo vpogled v podatke SVI.

Tehnična struktura

SVI sestavljajo:

 • centralni sistem, v katerem bo delovala računalniško podprta osrednja podatkovna zbirka biometričnih in alfanumeričnih podatkov (mešanica črk in številk),
 • nacionalni enotni vmesnik v vsaki sodelujoči državi,
 • varen komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom VIS,
 • varna in šifrirana komunikacijska infrastruktura med centralnim sistemom SVI in nacionalnimi enotnimi vmesniki (mejne infrastrukture v vseh državah EU povezujejo s centralnim sistemom SVI enaki vmesniki),
 • repozitorij podatkov za pridobivanje prilagodljivih poročil in statističnih podatkov,
 • spletna storitev, ki omogoča državljanom držav zunaj EU preverjanje preostanka dovoljenega bivanja.

Agencija eu-LISA je odgovorna za razvoj in delovanje sistema, vključno s prilagoditvijo VIS, s čimer se zagotovi interoperabilnost med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom VIS.

Sprememba Zakonika o schengenskih mejah

Uredba (EU) 2017/2225 spreminja Zakonik o schengenskih mejah glede uporabe SVI na zunanjih mejah EU. Te spremembe so:

 • vstop in izstop državljanov držav zunaj EU se evidentira neposredno v SVI,
 • država EU lahko, če je tako izrecno določeno v njenem nacionalnem pravu, še naprej žigosa potne listine državljanov držav zunaj EU, če imajo dovoljenje za prebivanje ali vizum za dolgoročno bivanje, ki ga je izdala ta država EU,
 • državljani držav zunaj EU morajo zagotoviti biometrične podatke za oblikovanje njihove individualne dokumentacije SVI ali izvajanje mejne kontrole,
 • preverijo se identiteta in državljanstvo ter verodostojnost in veljavnost potne listine državljanov držav zunaj EU za prehod meje,
 • države EU lahko vzpostavijo prostovoljne nacionalne programe za olajšanje vstopa državljanom držav zunaj EU, ki so bili predhodno varnostno preverjeni,
 • države EU se lahko odločijo o morebitni uporabi in obsegu uporabe tehnologij, kot so samopostrežni sistemi za državljane držav zunaj EU, da predhodno vpišejo ali posodobijo podatke v SVI, elektronski prehodi in avtomatizirani sistemi nadzora meje, če zagotovijo ustrezno raven varnosti z nadzorom njihove uporabe in dostopom mejnih policistov do rezultatov take mejne kontrole.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Obe uredbi se uporabljata od 29. decembra 2017.

OZADJE

Sistem vstopa/izstopa EU je prednostna pobuda za posodobitev upravljanja zunanjih meja EU in za prispevek k boju proti terorizmu in hudemu kriminalu, skupaj z drugimi dokumentacijami o upravljanju in varnosti meja.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNA DOKUMENTA

Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20–82).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2017/2226 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) 2017/2225 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede uporabe sistema vstopa/izstopa (UL L 327, 9.12.2017, str. 1–19).

Popravek

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 27–84).

Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (UL L 295, 21.11.2018, str. 99–137).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1548 z dne 15. oktobra 2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane kot osebe, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja, in postopka za dajanje tega seznama na voljo državam članicam (UL L 259, 16.10.2018, str. 39–42).

Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1–71).

Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1–52).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60–81).

Glej prečiščeno različico.

Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (UL L 239, 22.9.2000, str. 19–62).

Zadnja posodobitev 16.07.2019

Top