EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prosti pretok pirotehničnih izdelkov na enotnem trgu

Prosti pretok pirotehničnih izdelkov na enotnem trgu

 

POVZETEK:

Direktiva 2013/29/EU – pravila EU o pirotehničnih izdelkih

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila za dosego prostega pretoka pirotehničnih izdelkov* na trgu EU in zagotovitev zaščite zdravja in varnosti ter varstva okolja.

Direktiva spreminja obstoječa pravila o pirotehničnih izdelkih (Direktiva 2007/23/ES), da bi jih uskladila s tako imenovanim novim zakonodajnim okvirom, tj, svežnjem ukrepov za izboljšanje nadzora trga in kakovosti ugotavljanja skladnosti.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva navaja kategorije pirotehničnih izdelkov, na katere se nanaša, in sicer glede na vrsto uporabe.

Ne obravnava izdelkov za ognjemet, ki jih proizvajalec izdela za lastno uporabo in ki so odobreni za uporabo samo v državi EU, kjer ima proizvajalec svoj sedež, in ki ostanejo v tej državi.

Določa bistvene varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pirotehnični izdelki, da bi bili dostopni na trgu. Te so navedene v Prilogi I k Direktivi.

Direktiva določa tudi postopke ugotavljanja skladnosti, v okviru katerih se izvaja EU-pregled tipa, pri katerem priglašeni organ pregleda tehnično zasnovo izdelka ter preveri in potrdi, da ta izpolnjuje zahteve Direktive.

Opredeljuje najnižje dovoljene starosti in druge omejitve pri dostopu do pirotehničnih izdelkov:

 • izdelki za ognjemete
  • kategorija F1: 12 let;
  • kategorija F2: 16 let;
  • kategorija F3: 18 let;
 • pirotehnični izdelki za odrska prizorišča: kategorija T1: 18 let;
 • drugi pirotehnični izdelki: kategorija P1: 18 let;
 • nekateri pirotehnični izdelki so lahko dostopni samo osebam s strokovnim znanjem, na primer izdelki za ognjemete kategorije F4, tj. izdelki za ognjemete za poklicno uporabo, ki predstavljajo veliko nevarnost.

Države EU lahko znižajo starostne omejitve in dodatno omejijo dostopnost širše javnosti do nekaterih pirotehničnih izdelkov zaradi javnega reda in miru, zdravja in varnosti ter varstva okolja.

Vsa podjetja in organizacije v dobavni in distribucijski verigi morajo zagotoviti, da so na trgu dostopni samo tisti pirotehnični izdelki, ki izpolnjujejo zahteve iz te direktive. Direktiva določa obveznosti za vsak subjekt v tej verigi.

Proizvajalci morajo na pirotehničnem izdelku navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi, kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen vsakemu pirotehničnemu izdelku. Kontaktni podatki morajo biti v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za tržni nadzor zlahka razumljiv.

Navodila in varnostne informacije je treba navesti v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki zlahka razumejo v državi EU, v kateri bo izdelek dostopen na trgu.

Označevanje je treba opraviti v uradnem jeziku ali jezikih države, v kateri bo pirotehnični izdelek dostopen. Pri takem označevanju je treba navesti vsaj informacije, ki jih zahteva Direktiva.

Proizvajalci za nadzor trga pripravijo izjavo EU o skladnosti za vsak proizvod v skladu z vzorcem v Prilogi III k Direktivi. V tej izjavi je navedeno, da proizvod izpolnjuje bistvene varnostne zahteve. Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za to, da pirotehnični izdelek izpolnjuje zahteve iz te direktive.

Proizvajalci morajo zagotoviti, da je na oznaki navedena registrska številka, ki jo proizvodu dodeli priglašeni organ, ki izvaja ugotavljanje skladnosti.

Uvozniki morajo zagotoviti, da bodo dali v promet samo tiste proizvode, ki so v skladu s to direktivo. Zagotoviti morajo, da:

 • je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti,
 • ima pirotehnični izdelek znak skladnosti CE,
 • so pri označevanju izpolnjene vse zahteve,
 • so dokumenti, ki jih pripravi proizvajalec, na voljo pristojnim organom na zahtevo.

Proizvajalci in uvozniki morajo voditi evidence registrskih številk izdelkov, katerih dostopnost na trgu zagotavljajo. Izvedbena direktiva 2014/58/EU uvaja sistem za sledenje pirotehničnih izdelkov.

Direktiva zahteva, da države EU zagotovijo, da proizvajalci, uvozniki, distributerji, trgovci na drobno itd. lahko dajo pirotehnične izdelke v promet samo pod pogojem, da so ustrezno skladiščeni in da se uporabljajo za predviden namen, da ne bi ogrožali zdravja in varnosti.

Države članice morajo določiti pravila o kaznih, ki se uporabijo, kadar posamezni subjekti ne izpolnjujejo zahtev Direktive. Ta pravila lahko v primeru resnih kršitev vključujejo kazenskopravne sankcije.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Večina novih pravil, vsebovanih v Direktivi 2013/29/EU se uporablja od 1. julija 2015. Države EU so jih morale prenesti v zakonodajo do 30. junija 2015, pravila o novih zahtevah glede varnosti v zvezi z najnevarnejšimi kategorijami pirotehničnih izdelkov (kategorijami P1, P2, T2 in F4), pa je bilo treba prenesti v zakonodajo do 3. oktobra 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Pirotehnični izdelki: izdelki, ki vsebujejo eksplozivne snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo teh učinkov. Primeri vključujejo izdelke za ognjemet, pirotehnične izdelke za odrska prizorišča, vžigalne naprave in zračne blazine v vozilih.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (prenovitev) (UL L 178, 28.6.2013, str. 27–65).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) (UL C 149, 12.5.2017, str. 1–5).

Izvedbena direktiva Komisije 2014/58/EU z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi sistema za sledenje pirotehničnih izdelkov v skladu z Direktivo 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 115, 17.4.2014, str. 28–31).

Zadnja posodobitev 28.11.2017

Top