EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Priprava statističnih podatkov o pesticidih

Priprava statističnih podatkov o pesticidih

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1185/2009 – statistični podatki o pesticidih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

  • Ta uredba določa pravila in postopke za zbiranje in diseminacijo statističnih podatkov o prodaji in uporabi pesticidov.
  • Ti statistični podatki skupaj z drugimi pomembnimi podatki omogočajo državam EU, da sestavijo nacionalne akcijske načrte s kvantitativnimi cilji, ukrepi in časovnimi okviri, predvidenimi v Direktivi 2009/128/ES, katerih cilj je zmanjšati tveganje in vplive uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje.
  • Potrebni so tudi za ocenjevanje politik EU o trajnostnem razvoju ter za izračun ustreznih kazalnikov tveganja za zdravje in okolje v zvezi z rabo pesticidov.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Statistični podatki zadevajo:

  • letne količine pesticidov, danih v promet, v skladu s Prilogo I k uredbi;
  • letne količine uporabljenih pesticidov, v skladu s Prilogo II k uredbi.

Zbiranje, prenos in obdelava podatkov

Države EU morajo zbirati podatke, potrebne za specifikacijo značilnosti iz Priloge I, vsako leto, za specifikacijo značilnosti iz Priloge II pa vsakih pet let, in sicer s pomočjo:

  • raziskovanj;
  • podatkov o dajanju pesticidov v promet in o njihovi rabi, pri čemer se upoštevajo zlasti obveznosti, določene v Uredbi (ES) št. 1107/2009;
  • administrativnih zbirk podatkov ali
  • kombinacije teh načinov, vključno s postopki statističnega ocenjevanja na podlagi strokovnih presoj ali modelov.

Rezultate morajo nato posredovati Evropski komisiji (Eurostatu) v skladu s časovnim razporedom in pogostostjo, kot je določeno v prilogah k uredbi. Podatke morajo posredovati v skladu s klasifikacijo iz Priloge III in tehnično obliko, določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1264/2014.

Nacionalni organi in Komisija (Eurostat) uporabljajo zaupne podatke izključno v statistične namene v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009 o razvoju, pripravi in izkazovanju evropske statistike.

Ocena kakovosti

Države EU predložijo Komisiji (Eurostatu) poročilo o kakovosti posredovanih podatkov. Komisija (Eurostat) nato oceni kakovost podatkov.

Izvedbeni ukrepi in odbor

Uredba podeljuje Komisiji pooblastila za sprejemanje nadaljnje izvedbene zakonodaje. Komisija redno prilagaja seznam aktivnih snovi, ki jih je treba vključiti, ter njihovo razvrstitev v kategorije izdelkov in kemijske razrede, kot je navedeno v Prilogi III k uredbi. Komisiji pomaga in svetuje Odbor za evropski statistični sistem, ki ga sestavljajo nacionalni strokovnjaki.

Poročilo

Komisija vsakih pet let poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju te uredbe. Poročilo poleg ocene kakovosti posredovanih podatkov vsebuje tudi pregled metod zbiranja podatkov, obremenitve podjetij, kmetijskih gospodarstev in nacionalnih uprav ter uporabnosti statističnih podatkov pri doseganju ciljev uredbe. Komisija je svoje prvo poročilo objavila leta 2017.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 30. decembra 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o statističnih podatkih o pesticidih (UL L 324, 10.12.2009, str. 1–22).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1185/2009 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1264/2014 z dne 26. novembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 408/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih glede oblike prenosa podatkov (UL L 341, 27.11.2014, str. 6–8).

Uredba Komisije (EU) št. 656/2011 z dne 7. julija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih v zvezi z opredelitvami pojmov in seznamom aktivnih snovi (UL L 180, 8.7.2011, str. 3–38).

Uredba Komisije (EU) št. 408/2011 z dne 27. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih glede oblike prenosa podatkov (UL L 108, 28.4.2011, str. 21–22).

Glejte prečiščeno različico.

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o statističnih podatkih o pesticidih (COM(2017) 109 final z dne 3. marca 2017).

Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L 309, 24.11.2009, str. 71–86).

Glejte prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1–50).

Glejte prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164–173).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 27.11.2017

Top