EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Enotno železniško območje za Evropo

Enotno železniško območje za Evropo

 

POVZETEK:

Direktiva 2012/34/EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen Direktive 2012/34/EU je pojasniti pravna pravila, ki veljajo za železniški sektor EU, da se:

 • izboljša kakovost s spodbujanjem konkurence;
 • okrepi nadzor trga in
 • izboljšajo pogoji za naložbe.

Direktiva združuje in razveljavlja tri direktive iz „prvega železniškega svežnja“. Te se nanašajo na:

 • razvoj železnic EU (Direktiva 2001/12/ES);
 • izdajo licence prevoznikom v železniškem prometu (Direktiva 2001/13/ES) in
 • upravljanje železniške infrastrukture (Direktiva 2001/14/ES).

Direktiva (EU) 2016/2370 spreminja Direktivo 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture.

KLJUČNE TOČKE

Povečanje kakovosti s spodbujanjem konkurence

Direktiva 2012/34/EU:

 • omogoča večjo preglednost na področju pogojev za dostop do železniškega trga;
 • izboljšuje dostop izvajalcev do storitev, povezanih z železnico, kot so:
  • železniške postaje,
  • tovorni terminali in
  • naprave za vzdrževanje.

Upravljavci infrastrukture *

 • Kadar infrastrukturo upravljajo prevozniki v železniškem prometu, ki imajo od nekdaj prevladujoč položaj na trgu, mora ta biti:
  • neodvisna glede organizacije in odločanja ter
  • imeti ločene sisteme vodenja poslovnih računov.
 • Na podlagi ustreznih varoval, vzpostavljenih za zagotovitev neodvisnosti upravljavca infrastrukture glede bistvenih funkcij*, upravljanja prometa in načrtovanja vzdrževanja, Direktiva (EU) 2016/2370 o spremembah omogoča državam EU, da izbirajo med različnimi organizacijskimi modeli. Ti modeli segajo od popolne strukturne ločitve do vertikalne integracije.
 • Direktiva (EU) 2016/2370 o spremembah uvaja pravila o posojilih, izplačilu dividend lastnikom podjetij in finančnih tokovih v vertikalno integrirana podjetja. Namen teh pravil je preprečiti izkrivljanje konkurence, zlasti tveganje navzkrižnega subvencioniranja v integriranih strukturah.

Notranje storitve potniškega prometa

Direktiva (EU) 2016/2370 o spremembah zagotavlja, da imajo vsi prevozniki v železniškem prometu enak dostop do tirov in postaj. Vendar lahko države EU omejijo pravico dostopa do storitev potniškega prometa med danim odhodnim krajem in danim namembnim krajem, če je ista proga vključena v eno ali več pogodb za opravljanje javne službe. To velja tudi, kadar je v eno ali več pogodb za opravljanje javne službe vključena alternativna proga, če bi uveljavljanje te pravice ogrozilo ekonomsko ravnovesje zadevne pogodbe.

Regulatorni nadzor

 • Direktiva 2012/34/EU povečuje neodvisnost regulatornih organov, ki nadzorujejo nacionalni trg storitev v železniškem prometu. Ti organi lahko v primeru neprimernega izvajanja naložijo denarne kazni ali izvajajo revizije. Regulatorni nadzor je okrepljen s tesnim sodelovanjem med regulatornimi in nacionalnimi organi, pristojnimi za varnost in izdajo licenc.
 • Direktiva (EU) 2016/2370 o spremembi regulatornim organom podeljuje pristojnosti za spremljanje:
  • upravljanja prometa,
  • načrtovanja obnavljanja in
  • načrtovanih ali nenačrtovanih vzdrževalnih del.

Financiranje železniškega prometa

Pristojni javni organi morajo pripraviti dolgoročne naložbene strategije, da zagotovijo več stabilnosti upravljavcu infrastrukture pri sprejemanju naložbenih odločitev in načrtovanju del ter več gotovosti vlagateljem, da bi spodbudili podjetja, da vlagajo v posodobitev infrastrukture. Te strategije morajo zajemati obdobje najmanj petih let in jih je treba obnavljati.

Sprejemanje izvedbenih in delegiranih aktov

Evropska komisija je sprejela vrsto izvedbenih aktov, ki dopolnjujejo Direktivo 2012/34/EU ter se nanašajo na naslednje:

 • preskus ekonomskega ravnovesja, ki ga je treba opraviti v primeru novih storitev železniškega potniškega prometa (Izvedbena Uredba (EU) št. 869/2014). Uredbo (EU) št. 869/2014 bo od dne 12. decembra 2020 razveljavila in nadomestila Uredba (EU) 2018/1795, ki zagotavlja, da za vse nove storitve železniškega potniškega prometa veljajo enaka merila in postopki, ne glede na to, ali gre za storitve notranjega ali mednarodnega prometa;
 • merila v zvezi s prosilci za dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti (Izvedbena Uredba (EU) 2015/10);
 • nekatere vidike postopka za izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu (Izvedbena Uredba (EU) 2015/171);
 • načine, ki jih je treba upoštevati pri zaračunavanju stroškov učinkov hrupa (Izvedbena Uredba (EU) 2015/429);
 • izračunavanje neposrednih stroškov za uporabo železniške infrastrukture (Izvedbena Uredba (EU) 2015/909);
 • obveznosti poročanja držav EU v zvezi s spremljanjem trga storitev v železniškem prometu (Izvedbena Uredba (EU) 2015/1100);
 • postopke in merila pri okvirnih pogodbah za dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti (Izvedbena Uredba (EU) 2016/545) in
 • dostop do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev (Izvedbena Uredba (EU) 2017/2177).

Komisija je leta 2017 sprejela Delegirani sklep (EU) 2017/2075 o nadomestitvi Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU. Ta se nanaša na načrtovanje postopka dodeljevanja infrastrukturne zmogljivosti.

Pandemija COVID-19

 • Uredba (EU) 2020/698 uvaja začasno prožnost glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje za pomoč podjetjem in organom v zvezi z reševanjem izrednih okoliščin zaradi pandemije COVID-19. Uredba podaljšuje roke iz Direktive 2012/34/EU glede izvajanja rednih pregledov licenc in veljavnosti začasnih licenc za šest mesecev. Njen člen 13 vsebuje tudi pravila o obravnavanju licenc prevoznikov v železniškem prometu v primeru neizpolnjevanja zahtev po finančni sposobnosti.
 • Uredba (EU) 2020/1429 določa začasna pravila o naložitvi dajatev za uporabo železniške infrastrukture, da se nacionalnim organom in upravljavcem infrastrukture omogoči, da se lažje spopadajo s številnimi negativnimi posledicami pandemije COVID-19, dokler te posledice ne prenehajo. Uporablja se za uporabo infrastrukture za storitve v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, ki spada na področje uporabe Direktive 2012/34/EU, v obdobju od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020. Upravljavcem infrastrukture omogoča, da znižajo, oprostijo ali odložijo plačilo uporabnin za minimalni paket storitev dostopa in dajatev za rezervacijo. Zaradi nepredvidljive narave pandemije obstaja možnost, da Komisija podaljša referenčno obdobje, v katerem se uporabljajo ukrepi iz uredbe.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

 • Direktiva 2012/34/EU se uporablja od 15. decembra 2012, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 16. junija 2015.
 • Številna pravila, ki jih uvaja Direktiva (EU) 2016/2370 o spremembah, se bodo začela postopoma uporabljati v obdobju od 1. januarja 2019 do 14. decembra 2020 (glej člen 3(2) direktive).

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Upravljavec infrastrukture: vsak organ ali podjetje, ki je odgovorno za izvajanje, upravljanje in obnovo železniške infrastrukture na omrežju ter sodelovanje pri njenem razvoju, kot določi država EU v okviru svoje splošne politike o razvoju in financiranju svoje infrastrukture.
Bistvene funkcije: odločanje o:
 • dodeljevanju vlakovnih poti, vključno z določanjem in ocenjevanjem razpoložljivosti, ter dodeljevanju posameznih vlakovnih poti, in
 • zaračunavanju uporabnin za infrastrukturo, vključno z obračunavanjem in pobiranjem teh uporabnin.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L 343, 14.12.2012, str. 32–77).

Nadaljnje spremembe Direktive 2012/34/EU so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/1429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID‐19 (UL L 333, 12.10.2020, str. 1–5).

Uredba (EU) 2020/698 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID‐19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje (UL L 165, 27.5.2020, str. 10–24).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1795 z dne 20. novembra 2018 o določitvi postopka in meril za uporabo preskusa ekonomskega ravnovesja v skladu s členom 11 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 21.11.2018, str. 5–14).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2177 z dne 22. novembra 2017 o dostopu do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev (UL L 307, 23.11.2017, str. 1–13).

Delegirani sklep Komisije (EU) 2017/2075 z dne 4. septembra 2017 o nadomestitvi Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L 295, 14.11.2017, str. 69–73).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/545 z dne 7. aprila 2016 o postopkih in merilih pri okvirnih pogodbah za dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti (UL L 94, 8.4.2016, str. 1–11).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1100 z dne 7. julija 2015 o obveznostih poročanja držav članic v okviru spremljanja trga storitev v železniškem prometu (UL L 181, 9.7.2015, str. 1–26).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/909 z dne 12. junija 2015 o načinih izračunavanja stroškov, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitve železniškega prometa (UL L 148, 13.6.2015, str. 17–22).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/429 z dne 13. marca 2015 o določitvi načinov, ki jih je treba upoštevati pri zaračunavanju stroškov učinkov hrupa (UL L 70, 14.3.2015, str. 36–42).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/171 z dne 4. februarja 2015 o nekaterih vidikih postopka za izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu (UL L 29, 5.2.2015, str. 3–10).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/10 z dne 6. januarja 2015 o merilih v zvezi s prosilci za dodelitev železniške infrastrukturne zmogljivosti in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 870/2014 (UL L 3, 7.1.2015, str. 34–36).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 869/2014 z dne 11. avgusta 2014 o novih storitvah železniškega potniškega prometa (UL L 239, 12.8.2014, str. 1–10).

Zadnja posodobitev 25.01.2021

Top