EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varstvo osebnih podatkov, ki jih uporabljajo policijski in kazensko-pravosodni organi (od leta 2018)

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2016/680 – varovanje posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov s strani policijskih in kazensko-pravosodnih organov in o prostem pretoku takih podatkov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Njen namen je bolje varovati posameznikove osebne podatke, ki jih obdelujejo policijski in kazensko-pravosodni organi.
 • Njen namen je tudi izboljšati sodelovanje v boju proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu v EU s tem, da bo omogočila policijskim in kazensko-pravosodnim organom izmenjavo informacij, potrebnih za učinkovitejše in uspešnejše preiskave.
 • Direktiva o varstvu podatkov za policijske organe in organe kazenskega pravosodja je del svežnja EU za reformo varstva podatkov skupaj s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

KLJUČNE TOČKE

Direktiva zahteva, da so podatki, ki jih zbirajo organi odkrivanja in pregona:

 • obdelani zakonito in pošteno;
 • zbrani za določene, izrecne in zakonite namene in se obdelujejo le v skladu s temi nameni;
 • ustrezni, relevantni in ne prekomerni glede na namene, za katere se obdelujejo;
 • točni in se po potrebi posodabljajo;
 • shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov le toliko časa, kolikor je potrebno za namene obdelave;
 • ustrezno zavarovani, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo.

Roki

Države EU morajo določiti roke za izbris osebnih podatkov ali za redni pregled potrebe po shranjevanju takih podatkov.

Zadevni posamezniki („posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki“)

Direktiva zahteva, da organi odkrivanja in pregona jasno razlikujejo med podatki različnih kategorij oseb, vključno s:

 • tistimi, za katere obstaja utemeljen sum, da so storile kaznivo dejanje ali ga nameravajo storiti;
 • tistimi, ki so bili obsojeni za kaznivo dejanje;
 • žrtvami kaznivega dejanja ali osebami, za katere se utemeljeno domneva, da bi lahko bile žrtve kaznivega dejanja;
 • tistimi, ki so povezani s kaznivim dejanjem, vključno s potencialnimi pričami.

Informacije, ki so na voljo ali se posredujejo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki imajo pravico, da jim organi odkrivanja in pregona (tj. varstva podatkov) dajo na voljo določene informacije, ki vključujejo:

 • ime in kontaktne podatke pristojnega organa, ki odloča o namenu in sredstvih obdelave podatkov;
 • navedbo razloga, zakaj se podatki obdelujejo;
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in kontaktnih podatkov o organu;
 • obstoj pravice, da zahtevajo dostop do svojih osebnih podatkov in njihov popravek ali izbris, pa tudi pravico, da se omeji obdelava njihovih osebnih podatkov.

Varnost

Nacionalni organi morajo sprejeti tehnične in organizacijske ukrepe, s čimer zagotovijo ustrezno raven varnosti osebnih podatkov glede na tveganje. Kadar je obdelava podatkov avtomatizirana, je treba uvesti številne ukrepe, ki vključujejo:

 • onemogočanje dostopa do opreme, ki se uporablja za obdelavo, nepooblaščenim osebam;
 • preprečevanje nepooblaščenega branja, kopiranja, spreminjanja ali odnašanja nosilcev podatkov;
 • preprečevanja nepooblaščenega vnašanja osebnih podatkov in nepooblaščenega pregledovanja, spreminjanja ali brisanja shranjenih osebnih podatkov.

Razveljavitev

Direktiva nadomešča Okvirni sklep 2008/977/PNZ o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah z veljavnostjo od 6. maja 2018.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 5. maja 2016. Države EU jo morajo vključiti v nacionalno zakonodajo do 6. maja 2018.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131).

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

Zadnja posodobitev 23.01.2017

Top