EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski sklad za regionalni razvoj (2014-2020)

Evropski sklad za regionalni razvoj (2014-2020)

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1301/2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba vzpostavlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) za obdobje 2014–2020. Cilj ESRR je spodbujati usklajen, uravnotežen in trajnostni razvoj EU z odpravljanjem nekaterih razlik v stopnjah razvoja med regijami.
 • Uredba je bila dvakrat spremenjena z:
  • Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 o spremembi – finančna uredba EU (glej povzetek), ki določa pravila za pripravo in izvrševanje proračuna EU;
  • Uredbo (EU, Euratom) 2020/460, sprejeto v odziv na izbruh COVID-19, ki vsebuje posebne ukrepe za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav EU in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus); in
  • Uredbo (EU) 2020/558 o spremembi, sprejeto v odziv na izbruh COVID-19, ki vsebuje posebne ukrepe za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

KLJUČNE TOČKE

Upravičenost

Do podpore so upravičene regije vseh držav EU, vendar je dodelitev odvisna od prednostnih nalog EU in vrste regije.

Ključne teme

Naložbe ESRR se osredotočajo na štiri ključne tematske sklope:

 • inovacije in raziskave,
 • informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
 • podpora malim in srednjim podjetjem (MSP),
 • spodbujanje nizkoogljičnega gospodarstva.

Vrste naložb

 • naložbe v MSP za ustvarjanje in ohranjanje trajnih delovnih mest;
 • v vse vrste podjetij na področju inovacij in raziskav, nizkoogljičnega gospodarstva ter IKT, v katera so vključena MSP;
 • v infrastrukturo, ki zagotavlja osnovne storitve na področju ‘energije, okolja, prometa in IKT ter na področju sociale, zdravstva in izobraževanja;
 • obratnega kapitala v MSP, kadar je to potrebno kot začasni ukrep za zagotovitev učinkovitega odziva na javnozdravstveno krizo (po izbruhu pandemije COVID-19); in
 • v razvoj endogenega potenciala.

Skupni proračun

Proračun za obdobje 2014–2020 znaša več kot 185 milijard EUR.

Politične in proračunske prednostne naloge

 • Zgoraj navedeni štirje tematski sklopi so zelo pomembni pri dodelitvi sredstev ESRR, ki je odvisna od kategorije regije.
 • Regije so opredeljene z vidika njihovega BDP, izraženega v odstotku povprečja EU:
  • bolj razvite regije: BDP presega 90 % povprečja;
  • regije v prehodu: BDP med 75 in 90 % povprečja;
  • manj razvite regije: BDP pod 75 % povprečja.
 • V bolj razvitih regijah (regijah v prehodu) (manj razvitih regijah) je treba vsaj 80 % (60 %) (50 %) vseh sredstev iz ESRR v vsaki državi dodeliti za najmanj dva od štirih ključnih tematskih sklopov, in sicer inovacije in raziskave, MSP, IKT in nizkoogljično gospodarstvo; zaradi velikega pomena projektov s področja nizkoogljičnega gospodarstva je treba takšnim projektom v vsaki državi nameniti vsaj 20 % (15 %) (12 %) vseh sredstev ESRR.
 • Najmanj 5 % sredstev ESRR je namenjenih za trajnostni urbani razvoj. Na ravni EU se oblikuje mreža za urbani razvoj za spodbujanje povezovanja in izmenjave izkušenj na področju trajnostnega urbanega razvoja.

Izvajanje

Naložbena pobuda v odziv na koronavirus

Naložbena pobuda v odziv na koronavirus, uvedena z Uredbo (EU) 2020/460, državam EU ponuja dostop do 37 milijard EUR iz skladov ESI za krepitev zdravstvenih sistemov ter podporo malim in srednje velikim podjetjem, ureditvi skrajšanega delovnega časa in skupnostnim storitvam.

Posebni ukrepi zaradi koronavirusa: več prožnosti pri uporabi sklada ESI

Uredba (EU) 2020/558 o spremembi državam EU omogoča prenos sredstev med Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom in Kohezijskim skladom, med različnimi kategorijami regij ter med posebnimi prednostnimi območji treh skladov.

Za obračunsko obdobje od 1. julija 2020 do 30. junija 2021 se lahko programi kohezijske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 izjemoma 100-odstotno financirajo iz sredstev EU. Ukrepi poenostavljajo tudi odobritev programa za pospešitev izvajanja, olajšajo uporabo finančnih instrumentov in poenostavljajo revizije.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 21. decembra 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 289–302).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1301/2013 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima zgolj dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L 294, 11.11.2017, str. 26).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L 148, 20.5.2014, str. 1–3).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbeni sklep Komisije 2014/99/EU z dne 18. februarja 2014 o določitvi seznama regij, upravičenih do financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada, ter držav članic, upravičenih do financiranja iz Kohezijskega sklada, za obdobje 2014–2020 (UL L 50, 20.2.2014, str. 22–34).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 07.07.2020

Top