EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Postopki Evropske unije za pridobitev azila

Postopki Evropske unije za pridobitev azila

 

POVZETEK:

Direktiva 2013/32/EU – skupni postopki za priznanje in odvzem mednarodne zaščite

KAKŠEN JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva razveljavlja Direktivo 2005/85/ES o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje in odvzem statusa begunca v Evropski uniji (EU).
 • Določa skupne postopke za priznanje in odvzem mednarodne zaščite (status begunca in zaščita za osebe, ki niso begunci, vendar bi ob vrnitvi v izvorno državo tvegali resno škodo).
 • Cilj Direktive je zagotoviti, da so mednarodni postopki zaščite:
  • hitrejši in učinkovitejši,
  • bolj pošteni do prosilcev,
  • v skladu s standardi EU za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite.

KLJUČNE TOČKE

Koga vključuje?

Direktiva zajema vse prošnje za mednarodno zaščito, ki so bile vložene v državah EU (razen na Danskem, Irskem in v Združenem kraljestvu (1)), vključno z mejami, teritorialnimi vodami ali tranzitnim območjem.

Kako?

 • Določa jasnejša pravila o tem, kako zaprositi za mednarodno zaščito, zato da se sklepi o prošnjah sprejmejo hitreje in učinkoviteje kot prej. Uvesti je treba posebne ureditve, s katerimi bi pomagali ljudem pri vlaganju prošnje, posebej na mejah. Praviloma začetni postopek pridobivanja zaščite (brez pritožb) ne sme trajati dlje od 6 mesecev. Nosilci odločanja morajo biti posebej usposobljeni za postopek, prosilcem pa se zagotovi procesna jamstva.
 • V natančno določenih okoliščinah, kadar je prošnja verjetno neutemeljena ali kadar obstajajo resni pomisleki glede državne varnosti ali javnega reda, se lahko uporabijo posebni postopki, vključno s hitrejšim postopkom ali obravnavanjem prošnje na meji.

Osnovna jamstva

 • Države EU morajo zagotoviti, da se:
  • prošnje obravnavajo posamično ter na objektiven in nepristranski način,
  • prosilce obvesti o postopku ter o njihovih pravicah in odločitvi v jeziku, ki ga razumejo. Po potrebi se jim za predložitev primera zagotovijo storitve tolmačenja,
  • jim zagotovi pravica do pravnega svetovanja, na njihove stroške,
  • jim zagotovi pravica do učinkovite pritožbe na sodišču ter brezplačna pravna pomoč tudi v postopku pritožbe.
 • Države EU ne smejo pridržati osebe izključno zaradi tega, ker je prosilec/prosilka za azil. Če je prosilec pridržan, se uporabljajo pravila EU, ki so opisana v prenovljeni direktivi o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (direktiva o pogojih za sprejem).

Postopek obravnavanja

Preden pristojni organ izda sklep, so prosilci upravičeni do osebnega razgovora, v katerem morajo imeti možnost celovito predstaviti razloge za svojo prošnjo. Oseba, ki vodi razgovor, mora biti usposobljena, da upošteva osebne in splošne okoliščine prošnje. Države EU morajo zagotoviti zaupnost informacij o posameznih prošnjah.

Posebna jamstva za ranljive osebe

 • Osebam s potrebami po posebnih procesnih jamstvih, na primer zaradi starosti, invalidnosti, bolezni ali spolne usmerjenosti ali zaradi posledic travm ali drugih razlogov, je treba zagotoviti ustrezno podporo, vključno z zadostnim časom, da se jim pomaga pri postopku obravnavanja.
 • Za otroke brez spremstva veljajo posebne zahteve, vključno z obveznostjo dodelitve usposobljenega zastopnika. Na splošno naj se pri uporabi direktive upošteva največja korist otroka.

Preprečevanje ponovnega vlaganja prošnje

Države EU imajo nove načine obravnavanja ponovnih prošenj, ki jih vložijo iste osebe. Osebe, ki ne potrebujejo zaščite, se ne morejo več izogniti postopku vračanja v domačo državo s ponovnim vlaganjem novih prošenj.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

 • Direktiva je začela veljati 19. julija 2013, razen členov 47 (možnost, da javni organi izpodbijajo upravne in/ali sodne odločbe v skladu z nacionalno zakonodajo) in 48 (tajnost v zvezi z vsemi informacijami, ki jih izvajalski organi pridobijo med svojim delom). Ta člena se uporabljata od 21. julija 2015.
 • Države EU so morale vključiti Direktivo v nacionalno zakonodajo do 20. julija 2015, razen nekaterih vidikov člena 31 v zvezi s postopkom obravnavanja, ki se začnejo uporabljati od 20. julija 2018.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60-95).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9-26).

Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 180, 29.6.2013, str. 1-30).

Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (UL L 180, 29.6.2013, str. 31-59).

Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL L 180, 29.6.2013, str. 96-116).

Zadnja posodobitev 25.05.2020(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top