EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropska mejna in obalna straža (do decembra 2020)

Evropska mejna in obalna straža (do decembra 2020)

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2016/1624 o evropski mejni in obalni straži

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba vzpostavlja evropsko mejno in obalno stražo, da se prvič zagotovi učinkovito izvajanje integriranega upravljanja meja na zunanjih mejah Evropske unije (EU) in mejah pridruženih schengenskih držav (Islandija, Norveška in Švica).
 • Evropsko mejno in obalno stražo sestavljajo Evropska agencija za mejno in obalno stražo („Agencija“), vzpostavljena na temelju obstoječe agencije za meje EU (splošno znana kot Frontex), in organi držav EU in pridruženih schengenskih držav, odgovorni za upravljanje meja.
 • Uredba tudi razširja in krepi pristojnosti Frontexa.

KLJUČNE TOČKE

Glavne naloge evropske mejne in obalne straže

 • Glavna naloga evropske mejne in obalne straže je delo na področju evropskega integriranega upravljanja meja kot skupna odgovornost Agencije in nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja.
 • Glavne dejavnosti Agencije so:
  • prispevanje k učinkovitemu delovanju nadzora meja na ustreznih zunanjih mejah, vključno z ukrepi za lajšanje zakonitih prehajanj meje in odkrivanje čezmejnega kriminala, med drugim tihotapljenja migrantov ali trgovine z ljudmi;
  • zagotavljanje tehnične in operativne pomoči sodelujočim državam prek skupnih operacij* in hitrih posredovanj na mejah;
  • zagotavljanje tehnične in operativne pomoči v okviru operacij iskanja in reševanja ljudi, ki so v nevarnosti na morju, ki se lahko pojavi med operacijami varovanja morskih meja;
  • zagotavljanje analiz tveganj za notranjo varnost in analiz groženj, ki lahko vplivajo na delovanje ali varnost zunanjih meja EU;
  • sodelovanje z državami zunaj EU in državami, ki niso pridružene schengenske države, osredotočeno na sosednje države in na države izvora in/ali tranzita za nezakonito priseljevanje;
  • izvajanje ocene ranljivosti, vključno z oceno zmogljivosti in pripravljenosti sodelujočih držav za obravnavanje groženj in izzivov na zunanjih mejah;
  • organiziranje, usklajevanje in izvajanje operacij vračanja* in posredovanj.

Operacije reševanja

V skladu z mednarodnimi konvencijami, kot je Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju, so vsa plovila, ki sodelujejo v operacijah na morju, ki jih usklajuje Agencija, zavezana zagotoviti pomoč ljudem, ki so v nevarnosti na morju. Agencija pomaga sodelujočim državam pri izvajanju operacij iskanja in reševanja, da bi zaščitili in reševali življenja med operacijami varovanja morskih meja.

Spremljanje migracijskih tokov in analiza tveganja

 • Agencija prispeva k zagotavljanju, da se na vseh zunanjih mejah izvajajo standardi EU za zaščito in izvajanje upravljanja meja.
 • Zunanje meje držav EU in pridruženih schengenskih držav se nenehno spremljajo z analizami tveganja in obveznimi ocenami ranljivosti, da se ugotovijo in obravnavajo šibke točke.

Mejne in obalne straže EU

 • Nabor za hitri odziv, ki ga sestavlja vsaj 1 500 mejnih in obalnih stražarjev, in nabor tehnične opreme morata biti pripravljena odzvati se na vse vrste pritiskov nezakonitih migracij na zunanjih mejah.
 • Po potrebi se napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže iz nabora za hitri odziv nemudoma dopolni z dodatnimi skupinami mejne straže iz držav EU.

Obdelava osebnih podatkov

 • Agencija sme obdelovati osebne podatke samo za namene analiz tveganj, organizacije operativnih dejavnosti, vključno s skupnimi operacijami, hitrega posredovanja na mejah, operacij vračanja in posredovanja za vračanje*, ter jih posredovati pristojnim nacionalnim organom ali agencijam EU, kot so EASO, Europol in Eurojust.
 • Agencije obdeluje osebne podatke ljudi, za katere se sumi, da so vpleteni v kriminalne dejavnosti, kot so tihotapljenje migrantov, trgovina z ljudmi in terorizem.

Razveljavitev

Uredba (EU) 2016/1624 se razveljavi in jo 31. decembra 2020 nadomesti Uredba (EU) 2019/1896, ki vzpostavlja novo in okrepljeno evropsko mejno in obalno stražo – glej povzetek.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba je začela veljati 6. oktobra 2016. Nabor za hitri odziv in nabor tehnične opreme sta bila vzpostavljena decembra 2016.

OZADJE

Ustanovitev evropske mejne in obalne straže je eden od ukrepov iz evropske agende o migracijah za okrepitev upravljanja in varnosti zunanjih meja EU.

Glej tudi

KLJUČNI POJMI

Skupne operacije: operacije, ki jih usklajuje Agencija in vključujejo človeške vire in tehnično opremo, ki jo zagotovi ena ali več držav EU.
Operacije vračanja: Agencija usklajuje operacijo, ki vključuje tehnične in operativne okrepitve, ki jih zagotovi ena ali več držav EU, in v okviru katere se osebe v postopku vračanja iz ene ali več držav EU vrnejo bodisi prisilno ali prostovoljno.
Posredovanja za vračanje: Agencija državam EU zagotovi okrepljeno tehnično in operativno pomoč, ki vključuje napotitev evropskih skupin za posredovanje za vračanje v države EU in organizacijo operacij vračanja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1–76).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2016/1624 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANA DOKUMENTA

Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624 (UL L 295, 14.11.2019, str. 1–131).

Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1–52).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 27.08.2020

Top