Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Socialno in ekonomsko vključevanje Romov

Socialno in ekonomsko vključevanje Romov

To priporočilo Sveta dodatno krepi okvir Evropske unije (EU) za vključevanje Romov iz leta 2011 s pravno nezavezujočim instrumentom, katerega namen je pospešiti napredek z zagotavljanjem smernic in usmeriti pozornost držav EU na številne dejanske ukrepe, ki so ključni za učinkovitejše izvajanje njihove strategije.

AKT

Priporočilo Sveta z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah (UL C 378, 24.12.2013, str. 1-7)

POVZETEK

To priporočilo Sveta dodatno krepi okvir Evropske unije (EU) za vključevanje Romov iz leta 2011 s pravno nezavezujočim instrumentom, katerega namen je pospešiti napredek z zagotavljanjem smernic in usmeriti pozornost držav EU na številne dejanske ukrepe, ki so ključni za učinkovitejše izvajanje njihove strategije.

KLJUČNE TEME

Priporočilo obravnava naslednje ključne teme:

  • Ustrezni usmerjeni ukrepi za okrepitev vključevanja Romov na področju izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in stanovanj (ob polnem upoštevanju načela subsidiarnosti in brez podvajanja obstoječe zakonodaje EU),
  • Osnovna načela za zagotavljanje preglednega in ustreznega dodeljevanja sredstev (ne le na ravni EU, ampak tudi nacionalnih in lokalnih sredstev) za vključevanje Romov,
  • Temeljni horizontalni in strukturi ukrepi, kot so boj proti diskriminaciji ter varstvo romskih otrok in žensk; uporaba socialnih naložb; krepitev vloge Romov; prenos nacionalnih zavez v ukrepe na lokalni ravni z okrepitvijo vključenosti regionalnih in lokalnih organov; spremljanje učinkovitosti politik; upoštevanje dela organov za spodbujanje enake obravnave; krepitev nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje Romov in razvoj nadnacionalnega sodelovanja.

Na področju izobraževanja Svet v priporočilu poziva države EU, naj Romom zagotovijo neoviran dostop do kakovostnega rednega izobraževanja in zmanjšajo osip na vseh ravneh izobraževanja. To je ključno tako na osnovni ravni kot na srednješolski ravni ter pri poklicnem izobraževanju. V priporočilu je naveden obsežen niz ukrepov, s katerimi je mogoče doseči spremembe, če se jih skrbno načrtuje in izvaja.

Na področju zaposlitve želi Svet v priporočilu poudariti pomen zagotavljanja enake obravnave in zmanjšanja razlik med Romi in drugimi delavci, da se izboljša položaj Romov. Poleg usmerjenih ukrepov, kot so posebna in individualna podpora iskalcem zaposlitve, se lahko stanje znatno izboljša z upoštevanjem posebnih potreb Romov znotraj splošnih politik.

Na področju zdravstvenega varstva želi Svet s priporočilom zagotoviti praktične smernice, ki se dotikajo različnih področij, od zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva do načrtovanja družine in programov brezplačnega cepljenja za najbolj ogrožene skupine prebivalstva.

Na področju dostopa do stanovanj priporočilo opozarja na celovit pristop, odpravo prostorskega ločevanja in spodbujanje nediskriminatornega dostopa do socialnih stanovanj. Priporočilo želi države EU tudi spomniti na lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti in teritorialne naložbe, ki jih je prav tako mogoče podpreti s sredstvi EU.

Kar zadeva financiranje, Svet v priporočilu poudarja, da je treba dodeliti zadostna sredstva za financiranje nacionalnih in lokalnih strategij ter akcijskih načrtov.

Glede horizontalnih vprašanj, kot so boj proti diskriminaciji, varstvo romskih otrok in žensk, zmanjševanje revščine, socialna vključenost in krepitev vloge Romov, Svet v poročilu poudarja praktično uveljavitev Direktive o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (2000/43/ES) v družbi in opozarja države EU, naj upoštevajo ustrezno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice kot dodatno oporo pri odkrivanju nezakonitih določb in prakse.

Spoštovanje pravic Romov je neločljivo povezano z učinkovitim bojem proti izkoriščanju otrok kot delovne sile, s preprečevanjem prosjačenja otrok, s polnim izvajanjem zakonodaje o porokah mladoletnikov, z bojem proti prisilnim zakonskim zvezam in s krepitvijo vloge Romov, da bodo lahko v polnosti uresničevali svojo vlogo aktivnih državljanov določene države.

Tudi splošne politike bi morale imeti ključno vlogo v boju proti revščini in socialni izključenosti Romov. V zvezi s tem priporočilo poziva k naložbam v človeški kapital in politikam socialne kohezije, pa tudi da se vključevanje Romov v državah z znatnejšim romskim prebivalstvom vključi v nacionalne programe reform.

Poročilo nadalje opredeljuje, kakšen napredek je treba doseči za vzpostavitev in izboljšanje učinkovitosti strukturnih ukrepov za vključevanje Romov, kot so: spremljanje in ocenjevanje politik, lokalni ukrepi, podpora organov za spodbujanje enake obravnave ter vloga nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje Romov in okrepitev nadnacionalnega sodelovanja. Prinaša tudi praktične smernice, kako doseči večji napredek na teh področjih.

Ker je cilj priporočila izboljšati učinkovitost ukrepov za vključevanje Romov v državah EU, kar zagotavlja tudi podporo za uspešno izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov, je tudi poročanje zelo tesno povezano z okvirom EU.

Informacije, ki jih države EU posredujejo o ukrepih, sprejetih skladno s tem priporočilom, bodo vključene v letna poročila Komisije o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov.

OZADJE

Romska skupnost predstavlja največjo etnično manjšino v Evropi. Komisija predlaga izboljšanje učinkovitosti instrumentov za socialno in ekonomsko vključevanje Romov, in sicer z dolgoročnim pristopom in večsektorskimi ukrepi (izobraževanje, zaposlitev, zdravstveno varstvo, dostop do stanovanj itd.)

EU je v zadnjih letih državam EU izkazovala močno politično vodstvo, kar zadeva vključevanje Romov, saj je ta tema ostala trdno zasidrana tako v političnem programu EU kot posameznih držav EU.

Leta 2011 so se voditelji EU zavezali k izvajanju okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov. Vsaka država EU je tako razvila svojo strategijo vključevanja Romov, ki upošteva potrebe romskega prebivalstva v tej državi. Vzpostavljen je bil tudi mehanizem poročanja, s katerim se ugotovi stopnja dejanskega napredka. Poleg tega je EU vključevanje Romov vključila v svoj širši program rasti, strategijo Evropa 2020. V evropskem semestru vse od leta 2012 je Svet Evropske unije izdal posebna priporočila po posameznih državah o vključevanju Romov, zlasti za države EU s številčnejšim romskim prebivalstvom. Poleg tega je EU uspela okrepiti svojo finančno podporo za vključevanje Romov ne le v 28 državah EU, ampak tudi v državah širitve, kjer je vključevanje Romov ena od glavnih prednostnih nalog skladno s sporočilom Komisije Širitvena strategija in glavni izzivi.

Kljub temu pa so za spremembo položaja na rob odrinjenih skupin prvenstveno odgovorne države EU, zato so ukrepi v podporo vključevanja Romov v prvi vrsti v njihovih rokah.

Edini način za uresničitev tega cilja je sklenitev politične zaveze na najvišji ravni v vseh državah EU. Na ravni EU priporočilo Sveta o učinkovitih ukrepih vključevanja Romov, ki je bilo soglasno sprejeto 9. decembra 2013, predstavlja pomemben korak v procesu proti boljšemu vključevanju Romov. V pravni in politični prostor je vneslo nov instrument, še pomembneje pa je, da dokazuje močno in skupno politično zavezo vseh držav EU, da okrepijo svoja prizadevanja za dejansko izboljšanje položaja Romov.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike EU in Romi ter na straneh protidiskriminacijske zakonodaje.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Socialno in ekonomsko vključevanje Romov (COM(2010) 133 final z dne 7. aprila 2010)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Poročilo o izvajanju okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (COM(2014) 209 final z dne 2. aprila 2014)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Poročilo o izvajanju okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (SWD(2014) 121 final z dne 2. aprila 2014)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Napredek pri izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov (COM(2013) 454 final z dne 26. junija 2013)

Sporočilo Komisije Evropskemu svetu in Parlamentu - Širitvena strategija in glavni izzivi za obdobje 2013-2014 (COM(2013) 700 final z dne 16. oktobra 2013)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Nacionalne strategije vključevanja Romov: prvi korak pri izvajanju okvira EU (COM(2012) 226 final z dne 21. maja 2012)

Delovni dokument služb Komisije, ki spremlja Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Nacionalne strategije vključevanja Romov: prvi korak pri izvajanju okviru EU (SWD(2012) 133 final z dne 21. maja 2012)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 (COM(2011) 173 final z dne 5. aprila 2011)

Zadnja posodobitev 16.06.2015

Top