EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Krovni program EU za politiko zaposlovanja in socialno politiko: EaSI

Krovni program EU za politiko zaposlovanja in socialno politiko: EaSI

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1296/2013 o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Evropski programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 2014–-2020 je krovni program, katerega cilj je prispevati k izvajanju Evrope 2020, vključno z njenimi glavnimi cilji, integriranimi smernicami in vodilnimi pobudami, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Unije v smislu spodbujanja visoke ravni kakovostnega in trajnega zaposlovanja, zagotavljanja ustrezne in dostojne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev. Po razglasitvi evropskega stebra socialnih pravic, ki določa smernice za podporo dobro delujočim in pravičnim trgom dela in mrežam socialne varnosti, je EaSI bistveno orodje v pomoč Komisiji pri okrepitvi socialne razsežnosti EU.

Ta uredba ustanavlja Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije. Namen programa EaSI je zagotoviti trajnostno in dolgoročno rast ter delovna mesta, zmanjšati odstopanja med državami EU in zagotoviti manjšo socialno neenakost.

KLJUČNE TOČKE

EaSI združuje tri programe EU, upravljane ločeno med letoma 2007 in 2013: program za zaposlovanje in socialno solidarnost (Progress), evropsko službo za zaposlovanje (EURES) in mikrofinančni instrument Progress. Od januarja 2014 ti programi tvorijo tri osi EaSI. Te osi podpirajo:

EaSI traja od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020, skupni proračun za to obdobje pa je 919 milijonov EUR.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 21. decembra 2013.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (UL L 347,.20.12.2013, str. 238–252).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1296/2013 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1–222).

Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (UL L 107, 22.4.2016, str. 1–28).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 15.11.2019

Top