EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski sklad za strateške naložbe

Evropski sklad za strateške naložbe

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2015/1017 – Evropski sklad za strateške naložbe, Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe in Evropski portal naložbenih projektov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Vzpostavlja:
  • Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI),
  • Jamstveni sklad EU,
  • Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe in
  • Evropski portal naložbenih projektov.
 • Uredba določa njihove operativne pogoje.

KLJUČNE TOČKE

EFSI, ki je sposoben prevzemati tveganja za Evropsko investicijsko banko (EIB) z jamstvom EU, podpira naložbe in večji dostop do financiranja za podjetja z do 3 000 zaposlenimi. Poseben poudarek je na malih in srednje velikih podjetjih (MSP) ter malih podjetjih s srednje veliko tržno kapitalizacijo*.

Upravljavsko strukturo EFSI sestavljajo:

 • usmerjevalni odbor,
 • izvršni direktor,
 • namestnik izvršnega direktorja in
 • naložbeni odbor.

Upravljanje EFSI temelji na sporazumu med Evropsko komisijo in EIB.

Načeloma EFSI podpira projekte, ki pomenijo večje tveganje kot projekti, ki jih ponavadi podpira EIB. Njihov cilj je ustvarjati delovna mesta in trajnostno gospodarsko rast.

Da so projekti upravičeni do podpore s strani EFSI, morajo biti:

 • ekonomsko in tehnično izvedljivi,
 • kar najbolje izkoristiti naložbo zasebnega sektorja,
 • biti skladni s politikami EU in
 • zagotavljati dodatnost*, tako da odpravljajo nedelovanja trga ali neoptimalne naložbene okoliščine.

Jamstvo EU in jamstveni sklad

Jamstvo se lahko uporabi za podporo ciljem, kot so:

 • raziskave, razvoj in inovacije, na primer s:
  • projekti v skladu s programom Obzorje 2020;
  • raziskovalnimi infrastrukturami;
  • prenosom znanja in tehnologije;
 • razvoj energetskega sektorja (npr. energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije), prometna infrastruktura in oprema ter varstvo okolja in učinkovitost virov;
 • razvoj in uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij;
 • človeški kapital (izobraževanje), kulturne in ustvarjalne industrije ter zdravje (učinkovitejša zdravila);
 • finančna podpora podjetjem z do 3 000 zaposlenimi (na primer obratni kapital in tvegani kapital).

Jamstvo se lahko uporabi za kritje posojil EIB ali drugih oblik financiranja ali kredita, tudi v korist nacionalnih spodbujevalnih bank ali institucij, naložbenih platform ali investicijskih skladov. Za kritje z jamstvom so upravičeni tudi financiranje ali jamstva s strani EIB, zagotovljena Evropskemu investicijskemu skladu (EIS).

Znesek jamstva EU ne sme preseči 16 milijard EUR.

Jamstveni sklad EU se financira iz splošnega proračuna EU in drugih virov prihodka, kot so donosi na opravljene naložbe.

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe

 • Vozlišče zagotavlja svetovalne storitve pri izbiri, pripravi in razvoju naložbenih projektov.
 • Deluje kot enotna vstopna točka za tehnično pomoč na področjih, ki so pomembna za EFSI, zlasti na področjih energetske učinkovitosti in prometne infrastrukture.
 • EU prispeva do 20 milijonov EUR na leto za kritje stroškov do konca leta 2020.

Evropski portal naložbenih projektov

To je javno dostopna, uporabniku prijazna zbirka podatkov, ki vsebuje podrobnosti o sedanjih in prihodnjih naložbenih projektih v EU.

Sporazum med Evropskim parlamentom (EP) in EIB

EP in EIB sta spomladi 2017 podpisala sporazum na podlagi Uredbe (EU) 2015/1017 (člen 17). Zadeva natančne ureditve glede izmenjave informacij med EP in EIB, vključno o izbirnem postopku izvršnega direktorja EFSI in namestnika izvršnega direktorja EFSI.

Predsednik usmerjevalnega odbora EFSI in izvršni direktor na zahtevo EP poročata o uspešnosti EFSI. To lahko vključuje tudi udeležbo na predstavitvi v EP, predložitev poročil in odgovarjanje na vprašanja.

Podaljšanje EFSI

Ker je bil EFSI ustanovljen za začetno obdobje treh let, je bila Uredba (EU) 2015/1017 decembra 2017 spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2396, ki:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 4. julija 2015.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Srednje velika tržna kapitalizacija: čeprav splošna opredelitev EU ne obstaja, so to podjetja, ki imajo okvirno od 250 do 3 000 zaposlenih.
Dodatnost: v tem kontekstu pomeni, da nobeno financiranje s strani EFSI ne sme nadomestiti nacionalne porabe s strani države EU, financiranja v okviru programa EU ali standardnih dejavnosti EIB.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe (UL L 169, 1.7.2015, str. 1–38).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2015/1017 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Skupna prizadevanja za rast in delovna mesta: Vloga nacionalnih spodbujevalnih bank pri podpori naložbenega načrta za Evropo (COM(2015) 361 final z dne 22. julija 2015).

Sporazum na podlagi Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe (UL L 128, 19.5.2017, str. 1–8).

Zadnja posodobitev 25.03.2019

Top