EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kmetijstvo v EU – pravila financiranja, upravljanja in spremljanja

Kmetijstvo v EU – pravila financiranja, upravljanja in spremljanja

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba, kot eden od osnovnih aktov skupne kmetijske politike EU (SKP) vzpostavlja pravila za financiranje, upravljanje in spremljanje v okviru dveh glavnih skladov SKP.

Uredba je bila večkrat spremenjena, nazadnje z Uredbo (EU) 2017/2393.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila, ki zajemajo:

 • financiranje odhodkov SKP, vključno z odhodki za razvoj podeželja;
 • sistem kmetijskega svetovanja;
 • sisteme upravljanja in kontrol, ki jih vzpostavijo države EU;
 • sistem navzkrižne skladnosti;
 • potrditev obračunov.

Sklada za financiranje SKP

Struktura upravljanja

 • Oba sklada se vodita v deljenem upravljanju med EU in državami EU.
 • Plačilne agencije:
  • Oddelki ali organi držav EU.
  • Odgovorni so za upravljanje in kontrolo odhodkov.
  • Izpolnjevati morajo pravila, ki jih je določila Evropska komisija.
 • Certifikacijski organi:
  • Javni ali zasebni organi, ki jih imenuje država EU.
  • Predložijo mnenje, pripravljeno v skladu z mednarodno priznanimi revizijskimi standardi o:
   • popolnosti, točnosti in resničnosti letnih obračunov plačilne agencije,
   • delovanju njenega sistema notranje kontrole,
   • zakonitosti in pravilnosti odhodkov, za katere je bilo od Komisije zahtevano povračilo.

Finančno upravljanje

Uredba določa pravila za finančno upravljanje obeh skladov, ki vključujejo:

 • za EKJS
  • financiranje odhodkov – vključno z zgornjo mejo proračuna in postopkom plačil
  • proračunsko disciplino – vključno s sistemom zgodnjega opozarjanja pri mesečnem spremljanju;
 • za EKSRP
  • financiranje programov razvoja podeželja – vključno s finančnimi prispevki EKSRP in proračunskimi obveznostmi
  • finančni prispevek za programe razvoja podeželja – vključno s predhodnim financiranjem in vmesnimi plačili;
 • sredstva za Komisijo, s katerimi se zagotovi, da se odhodki izvedejo v skladu s pravili EU – vključno s pristojnostjo, da se zmanjšajo ali začasno prekinejo plačila.

Potrditev obračunov

 • Pregledi na kraju samem, ki jih izvede Komisija v državah EU, vključno s preverjanjem:
  • ali so upravne prakse v skladu s pravom EU,
  • ali obstajajo zahtevani spremni dokumenti in ustrezajo dejavnostim, ki jih financirata sklada,
  • ali so bili izpolnjeni in preverjeni pogoji, pod katerimi je EKJS ali EKSRP financiral dejavnosti,
  • akreditacije plačilnih agencij.
 • Dostop do informacij in dokumentov – države EU dajo Komisiji na razpolago vse potrebne informacije in dokumente.
 • Postopek potrditve obračunov – Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim odloči o popolnosti, točnosti in resničnosti obračunov, ki jih predložijo plačilne agencije.
 • Potrditev skladnosti – kadar odhodki niso v skladu z veljavnim pravom EU in nacionalnim pravom, Komisija določi znesek, ki se izključi iz financiranja EU.
 • Nepravilnosti – kadar je neupravičeno plačan znesek zaradi nepravilnosti ali malomarnosti, morajo države EU zahtevati izterjavo plačila od upravičenca v 18 mesecih, skupaj s poročilom, v katerem je ugotovljena nepravilnost.

Kontrole

 • Da bi zagotovili, da se podpora pravilno dodeli upravičencem, morajo države EU vzpostaviti učinkovite sisteme kontrol. Za nekatera plačila morajo države EU voditi integrirani administrativni in kontrolni sistem, sistem za upravljanje in kontrolo plačil kmetom.
 • Zahteve glede kontrol se bodo znižale v regijah, kjer so prejšnji pregledi pokazali dobre rezultate, in povečale v regijah, kjer so bili problemi.
 • Pregled transakcij. Uredba določa posebna pravila za pregled trgovinskih dokumentov plačilnih agencij ali upravičencev (ali njihovih predstavnikov), ki so neposredno ali posredno povezana s sistemom financiranja EKJS, da se preveri, ali so se transakcije, ki so del sistema, dejansko in pravilno izvajale.

Kazni

Uredba določa, da morajo države EU poleg neplačila ali ukinitve plačila uvesti upravne kazni za upravičence, ki ne izpolnjujejo zahtev za upravičenost, zavez ali drugih obveznosti.

Navzkrižna skladnost

Vsa neposredna plačila, nekatera plačila za razvoj podeželja in nekatera plačila za vinsko trto so povezana z upoštevanjem številnih minimalnih pravnih zahtev, ki se nanašajo na:

 • okolje,
 • podnebne spremembe,
 • kmetijsko stanje zemljišč,
 • standarde zdravja ljudi, živali in rastlin ter
 • dobrobit živali.

Sistem kmetijskega svetovanja

Države EU morajo vzpostaviti sistem kmetijskega svetovanja, da bi upravičencem svetovale o upravljanju zemljišč in upravljanju kmetijskih gospodarstev.

Sistem zajema številne elemente, ki vključujejo:

 • zahteve in standarde navzkrižne skladnosti,
 • kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje, okolje in ohranjanje kmetijskih površin;
 • ukrepe na ravni kmetijskega gospodarstva, ki se zahtevajo v programih razvoja podeželja za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, krepitev konkurenčnosti, sektorsko povezovanje, inovacije, tržno usmerjenost ter spodbujanje podjetništva;
 • zagotavljanje, da so svetovalci primerno kvalificirani in usposobljeni.

Skupna pravila

Uredba določa tudi številna skupna pravila, ki pokrivajo vprašanja, kot so:

 • informacije, ki jih Komisiji predložijo države EU, in njihova uporaba;
 • uporaba evra in menjalnega tečaja;
 • vzpostavitev okvira za spremljanje in vrednotenje za merjenje uspešnosti SKP;
 • zahteva po preglednosti vseh upravičencev razen tistih kmetijskih gospodarstev, ki so upravičena do sheme za male kmete.

Pandemija COVID-19

Po izbruhu pandemije COVID-19 Uredba (EU) 2020/531 dovoljuje državam EU, da plačujejo upravičencem višja predplačila za leto 2020. To je za nadomeščanje morebitnih zamud pri izplačilih pomoči zaradi izjemnih upravnih težav, ki povzročajo zamude pri izvajanju pregledov.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2014.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549–607).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1306/2013 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL L 185, 12.6.2020, str. 1–23).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2020/761 z dne 17. decembra 2019 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sistemom upravljanja tarifnih kvot z dovoljenji (UL L 185, 12.6.2020, str. 24–252).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2020/531 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L 119, 17.4.2020, str. 1–2).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 255, 28.8.2014, str. 59–124).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69–124).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 181, 20.6.2014, str. 48–73).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 906/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odhodki za javno intervencijo (UL L 255, 28.8.2014, str. 1–17).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18–58).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487–548).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608–670).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671–854).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 906/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odhodki za javno intervencijo (UL L 255, 28.8.2014, str. 1–17).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18–58).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 14.08.2020

Top