Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

POVZETEK:

Uredbe (EU) št. 1305/2013 — podpora za razvoj podeželja

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba:

 • določa, kako bodo cilji Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za razvoj kmetijskega sektorja v obdobju 2014–2020
  • bolj geografsko in okoljsko uravnoteženi ter prijazni podnebju;
  • elastični, konkurenčni in inovativni;
 • določa pravila, ki urejajo podporo EU za razvoj podeželja, financirano iz EKSRP;
 • pojasnjuje prihodnje cilje EKSRP in njegovo delovanje.

KLJUČNE TOČKE

Cilji

Cilji EKSRP so:

 • izboljšati konkurenčnost kmetijstva,
 • zagotoviti trajnostno upravljanje z naravnimi viri in učinkovito izvajanje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam,
 • zagotoviti, da bodo podeželska območja po vsej EU prejela podporo za razvoj, kar vključuje ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje obstoječih.

Prednostne naloge

EU podpira ukrepe za doseganje 6 prednostnih ciljev:

 • 1.

  večji prenos znanja in inovacij;

 • 2.

  konkurenčnejši kmetijski sektor in trajnostno upravljanje gozdov;

 • 3.

  boljše organiziranje prehranske verige, vključno s predelavo, trženjem in obvladovanjem tveganj;

 • 4.

  obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov;

 • 5.

  izboljšanje učinkovite rabe virov in neoviran prehod na nizkoogljično gospodarstvo;

 • 6.

  izboljšanje socialne vključenosti, zmanjšanje revščine in gospodarski razvoj na podeželskih območjih.

Države in regije EU se lahko osredotočijo tudi na vprašanja, ki so posebnega pomena za njihovo območje, na primer

 • mladi kmetje
 • majhne kmetije
 • gorska območja
 • ženske na podeželskih območjih
 • ublažitev podnebnih sprememb/prilagajanje nanje in biotska raznovrstnost
 • kratke dobavne verige (npr. zaporedje procesov v proizvodnji in distribuciji kmetijskih izdelkov).

Proračun

 • Proračun EKSRP za 2015 znaša 99,3 milijard EUR. Najmanj 30 % teh sredstev je treba uporabiti za ukrepe na področju varstva okolja in boja proti podnebnim spremembam, 5 % sredstev pa je rezerviranih za razvoj lokalnih strategij.
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/791 spreminja razdelitev proračunske podpore EU za programe za razvoj podeželja (Priloga I k Uredbi (EU) št. 1305/2013).

Izvajanje

Uredba določa, da mora biti politika razvoja podeželja skladna z drugimi politikami na tem področju. Na ravni EU so sprejeta pravila in sklenjeni sporazumi med državami EU, da se zagotovi učinkovita uporaba sredstev EU ter zmanjšajo prekrivanja in nedoslednosti.

VELJAVNOST UREDBE

Uredba velja od 1. januarja 2014.

OZADJE

EKSRP je eden od dveh skladov, ki zagotavljata sredstva za izvajanje skupne kmetijske politike EU. Podpira cilje strategije Evropa 2020, saj spodbuja razvoj podeželja po vsej EU in skupaj z drugimi pobudami na tem področju zagotavlja učinkovito uporabo sredstev EU.

Ta več informacij si oglejte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487–548)

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1305/2013 so bile vključene v osnovno besedilo. Konsolidirana različica je namenjena dokumentiranju.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320–469)

Glejte konsolidirano različico

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L 227, 31.7.2014, str. 1–17)

Glejte konsolidirano različico

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 227, 31.7.2014, str. 18–68)

Glejte konsolidirano različico

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69–124)

Glejte konsolidirano različico

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (UL L 127, 22.5.2015, str. 1–4))

Zadnja posodobitev 31.08.2016

Top