EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1305/2013 – podpora za razvoj podeželja

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba:

 • določa, kako Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) prispeva k razvoju podeželskih območij in kmetijskega sektorja v obdobju 2014–2020, da so
  • odporni, konkurenčni in inovativni,
  • podnebju prijazni in okoljsko uravnoteženi,
  • socialno vključujoči,
 • določa pravila, ki urejajo podporo EU za razvoj podeželja, financirano iz EKSRP,
 • pojasnjuje prihodnje cilje EKSRP in njegovo delovanje.

Uredba je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2393, ki je uvedla vrsto tehničnih sprememb v petih uredbah, ki se nanašajo na skupno kmetijsko politiko (SKP) EU:

KLJUČNE TOČKE

Cilji

Cilji EKSRP so:

 • pospeševati konkurenčnost kmetijstva,
 • zagotoviti trajnostno upravljanje naravnih virov in učinkovito izvajanje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam,
 • dosegati uravnotežen teritorialni razvoj podeželskih območij po EU, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest.

Prednostne naloge

EU podpira ukrepe za doseganje šestih prednostnih ciljev:

 • 1.

  pospeševanje prenosa znanja in inovacij;

 • 2.

  krepitev sposobnosti preživetja in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva ter trajnostnega upravljanja gozdov;

 • 3.

  spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobiti živali in obvladovanja tveganj;

 • 4.

  obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom;

 • 5.

  spodbujanje učinkovite rabe virov in prehod na nizkoogljično gospodarstvo;

 • 6.

  spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja na podeželskih območjih.

Države in regije EU se lahko osredotočijo tudi na vprašanja, ki so posebnega pomena za njihovo območje, na primer

 • mladi kmetje,
 • majhne kmetije,
 • gorska območja,
 • ženske na podeželskih območjih,
 • ublažitev podnebnih sprememb, prilagajanje nanje in biotska raznovrstnost.

Proračun

 • Proračun EKSRP za 2015 znaša 99,3 milijard EUR. Najmanj 30 % teh sredstev je treba uporabiti za ukrepe na področju varstva okolja in boja proti podnebnim spremembam, 5 % sredstev pa je rezerviranih za lokalne strategije razvoja.
 • Delegirana uredba (EU) 2015/791 spreminja razdelitev proračunske podpore EU za programe za razvoj podeželja (Priloga I k Uredbi (EU) št. 1305/2013).

Sprememba uredbe v letu 2017

Uredba (EU) 2017/2393, ki se uporablja od 1. januarja 2018, si prizadeva poenostaviti in izboljšati dostop kmetov do financiranja v okviru SKP. Uredba med drugim uvaja:

 • nov instrument za stabilizacijo dohodka za posamezni sektor, ki zagotavlja nadomestilo kmetom zaradi izrednega zmanjšanja dohodka,
 • podporo za zavarovalne pogodbe v primerih, ko je uničenega več kot 20 % povprečnega letnega pridelka kmeta, na primer zaradi slabih vremenskih razmer.

Izvajanje

Uredba določa, da mora biti politika razvoja podeželja skladna z drugimi politikami na tem področju. Na ravni EU so sprejeta pravila in sklenjeni sporazumi, da se zagotovi učinkovita uporaba sredstev EU ter zmanjšajo prekrivanja in nedoslednosti.

Pandemija COVID-19

Dopolnilna Uredba (EU) 2020/872 omogoča poseben ukrep za zagotovitev izjemne začasne podpore kmetom in malim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov in bombaža v okviru EKSRP.

Države EU morajo pomoč usmeriti na upravičence, ki jih je kriza zaradi virusa COVID-19 najbolj prizadela, na podlagi razpoložljivih dokazov ter objektivnih in nediskriminatornih merilih izbire.

Pomoč se mora izvesti v obliki pavšalnega plačila, ki bo izplačano do 30. junija 2021 na podlagi vlog za pomoč, ki jih odobri pristojni državni organ do 31. decembra 2020.

Največji znesek pomoči ne sme presegati 7.000 EUR na kmeta in 50.000 EUR na malo podjetje.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2014.

OZADJE

EKSRP je eden od dveh skladov EU, ki zagotavljata denar za izvajanje SKP (drugi je Evropski kmetijski jamstveni sklad). Podpira cilje strategije Evropa 2020 s spodbujanjem razvoja podeželja po vsej EU, ki deluje skupaj z drugimi pobudami na tem področju, da zagotavlja učinkovito uporabo financiranja EU.

Za več informacij glejte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487–548).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1305/2013 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/872 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19 (UL L 204, 26.6.2020, str. 1–3).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L 224, 13.7.2020, str. 1–6).

Uredba (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L 53, 22.2.2019, str. 14–16).

Uredba (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L 350, 29.12.2017, str. 15–49).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L 227, 31.7.2014, str. 1–17).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 227, 31.7.2014, str. 18–68).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69–124).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1–32).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320–469).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549–607).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608–670).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671–854).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 20.08.2020

Top