EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravila za neposredna plačila kmetom

Pravila za neposredna plačila kmetom

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1307/2013 – pravila za neposredna plačila kmetom na podlagi skupne kmetijske politike EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pravila za neposredna plačila, izvedena v podporo kmetom na podlagi skupne kmetijske politike (SKP) EU. Ta plačila se izvedejo pod pogojem, da kmetje izpolnjujejo stroga pravila o zdravju in dobrobiti ljudi in živali, zdravju rastlin in okolja, ki so znana kot navzkrižna skladnost.

Uredba razveljavlja Uredbo (ES) št. 73/2009, ki vsebuje prejšnja pravila, ki so urejala neposredna plačila kmetom in so se spremenila po reformi SKP leta 2013. Razveljavlja tudi Uredbo (ES) št. 637/2008, ki se nanaša na sektor bombaža.

Decembra 2017 je EU sprejela Uredbo (EU) 2017/2393 o spremembi Uredbe (EU) št. 1307/2013 in druge zakonodaje, ki se nanaša na SKP (Uredbe (EU) št. 1305/2013, ki vzpostavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, (EU) št. 1306/2013, ki določa pravila financiranja, upravljanja in spremljanja kmetijske politike EU, (EU) št. 1308/2013 o skupni ureditvi kmetijskih trgov v EU in (EU) št. 652/2014 o upravljanju odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali).

KLJUČNE TOČKE

Neposredna plačila kmetom so izvedena prek shem podpore v posamezni državi EU.

Države morajo določen delež dodeljenih sredstev svoje SKP nameniti obveznim shemam podpore:

 • standardna plačila na hektar – zaradi pravičnejše razdelitve podpore so morale vse države od leta 2015 preiti na enotno plačilo na hektar („osnovna plačilna shema“);
 • zelena plačila na hektar – ta se kmetom dodelijo za opazovanje praks, ki so koristne za podnebje in okolje (30 % dodeljenih nacionalnih sredstev);
 • plačilo za mlade kmete na hektar – za kmete, ki niso starejši od 40 let, ki prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva, do pet let pred uveljavljanjem podpore; to plačilo je na voljo največ pet let.

Obstaja tudi nekaj neobveznih podpornih shem. Države EU se lahko odločijo, da bodo:

 • podprle manjše kmetije z večjim zneskom za prve hektare („prerazporeditveno plačilo“),
 • odobrile dodatna plačila za območja z naravnimi omejitvami,
 • odobrile omejen obseg podpore, povezane s proizvodnjo („vezana podpora“ – plačila, povezana z določenimi pridelki ali vrstami živine) za pomoč kmetijskim sektorjem v lastni državi, ki so v težavah,
 • ponudile poenostavljeno shemo za male kmete – letno plačilo v znesku do 1 250 EUR.

S 1. januarjem 2018 so začela veljati nova pravila, ki jih vsebuje Uredba (EU) 2017/2393, in vključujejo naslednje:

 • neposredna pomoč se lahko odobri samo aktivnim kmetom (kar pomeni tistim, katerih kmetijska dejavnost ni zanemarljiva). Upravni postopki so v nekaterih državah EU postali preveliko breme. Za neaktivne se štejejo zlasti upravičenci, ki upravljajo letališča, vodne objekte, izvajajo železniške storitve, nepremičninske storitve in upravljajo stalna športna in rekreacijska igrišča, razen če dokažejo nasprotno. Uporaba te pomoči je zdaj za države EU prostovoljna;
 • nekateri vidiki pravil, ki se nanašajo na zelena plačila, so bili poenostavljeni, zlasti v zvezi z zahtevami glede diverzifikacije kmetijskih rastlin;
 • razširitev opredelitve trajnega travinja:
  • države EU se lahko odločijo, da vključijo nekatere vrste grmičevja ali dreves, ki dajejo živalsko krmo, med trajno travinje, če trave in druge zelene krmne rastline prevladujejo na celotnem ozemlju ali njegovem delu,
  • kot merilo za razvrstitev trajnega travinja lahko upoštevajo tla, ki se ne orjejo in ne uporabljajo v kolobarjenju pet let ali več;
 • mladi kmetje imajo zdaj lažji dostop do polnih pet let plačil;
 • razčiščene so odgovornosti držav EU glede vidika omejevanja proizvodnje pri vezani podpori;
 • vrste površin ekološkega interesa (površine z ekološkim pomenom) so razširjene tako, da vključujejo območja, na katerih se gojijo rastlinske vrste, kot sta prstasti trstikovec (Miscanthus) in obrasla sklediščnica (Silphium perfoliatum), pa tudi zemljišča v prahi za rastline, ki so koristne za opraševalce.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba (EU) št. 1307/2013 se uporablja od 1. januarja 2015. Pravila, ki so bila uvedena z Uredbo (EU) 2017/2393, se uporabljajo od 1. januarja 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608–670).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1307/2013 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487–548).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549–607)

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671–854).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 347, 20.12.2013, str. 865–883).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 15.06.2018

Top