EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (2014–2020)

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 508/2014 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) si prizadeva zagotoviti pomoč obalnemu prebivalstvu in tistim, ki so zaposleni v ribiškem sektorju in sektorju akvakulture, da bi jim omogočili prilagoditev novi reformirani skupni ribiški politiki (SRP) Evropske unije za obdobje 2014–2020.

KLJUČNE TOČKE

Proračun in prednostne naloge

Cilj ESPR, katerega proračun znaša 6,5 milijarde EUR za obdobje 2014–2020, je:

 • obnoviti staleže rib, zmanjšati vpliv ribolova na morsko okolje in postopno odpraviti zavržke – odmetavanje neželenega ulova v morje – tj. prakso vračanja mrtvih ali živih rib v morje, zato ker so premajhne, ker ribiču ni bila dodeljena kvota za ulov ali zaradi nekaterih predpisov o sestavi ulova;
 • podpreti mali lokalni ribolov in mlade ribiče;
 • pomagati skupnostim pri diverzifikaciji njihovega lokalnega gospodarstva;
 • financirati projekte, ki bodo ustvarjali delovna mesta in izboljšali kakovost življenja na evropskih obalah;
 • podpreti evropsko akvakulturo (gojenje rib in lupinarjev);
 • financirati izpopolnjevanje znanstvenih spoznanj o morskem okolju in zbiranje ustreznih podatkov, da bi odločitve temeljile na zanesljivih informacijah;
 • okrepiti programe za nadzor ribištva;
 • podpreti inovativne naložbe v ribiška plovila, na primer za izboljšanje selektivnosti ribiške opreme (oprema za ciljne staleže rib oziroma ulov rib glede na velikost in vrsto omogoča, da se izogne drugim ribam ali te ribe izpusti brez poškodb);
 • podpreti (pod nekaterimi pogoji) naložbe v opremo ali plovila, namenjene zmanjšanju emisij onesnaževal ali toplogrednih plinov;
 • izboljšati dejavnosti trženja in predelave v ribiškem sektorju in sektorju akvakulture;
 • podpreti celostno pomorsko politiko EU z olajšanjem čezmejnega in medsektorskega usklajevanja (na primer pomorsko prostorsko načrtovanje, celostni pomorski nadzor in izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja).

Izvajanje

 • ESPR sofinancira projekte skupaj z državami EU, ki zagotavljajo nacionalna sredstva. Države EU pripravijo operativni program, v katerem je navedeno, kako nameravajo porabiti dodeljeni denar. Ko Evropska komisija te programe odobri, se nacionalni organi odločijo, kateri projekti se bodo financirali.
 • Od sprejetja Uredbe (EU) št. 508/2014 je Komisija sprejela pravila, ki obravnavajo predvsem podrobne tehnične vidike izvajanja uredbe. Ti vključujejo:
 • Celoten seznam izvedbenih in delegiranih aktov je na voljo na spletnem mestu ESPR.

Pandemija COVID-19 – sprememba uredbe

 • Uredba (EU) 2020/560 spreminja Uredbo (EU) št. 508/2014 z uvedbo posebnih ukrepov za ublažitev vpliva pandemije COVID-19. Po izbruhu je prišlo do znatnega upada povpraševanja po ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva z resnimi družbenogospodarskimi posledicami v tistih skupnostih, kjer imata ribištvo in ribogojstvo pomembno vlogo.
 • Spremenjena uredba omogoča ESPR zagotavljanje podpore za:
  • začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti, vključno s celinskim ribolovom in ribiči brez plovil;
  • nekatere gospodarske izgube za proizvajalce na področju akvakulture in predelovalna podjetja ter v najbolj oddaljenih regijah, če so ti posledica izbruha COVID-19.
 • Ti ukrepi lahko vključujejo tudi zagotovitev obratnega kapitala proizvajalcem na področju akvakulture in predelovalnim podjetjem ter podporo organizacijam proizvajalcev in združenjem organizacij proizvajalcev za skladiščenje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.
 • Ta uredba omogoča tudi prožnejšo prerazporeditev finančnih sredstev v okviru operativnih programov v vsaki državi EU in poenostavlja postopek za spremembo operativnih programov.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2014. Začasni ukrepi, povezani z izbruhom COVID-19, se uporabljajo retroaktivno od 1. februarja 2020 in so na voljo do 31. decembra 2020.

OZADJE

ESPR je finančni instrument, ki podpira SRP v obdobju 2014–2020. Je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se medsebojno dopolnjujejo in imajo cilj podpreti okrevanje Evrope na podlagi rasti in delovnih mest.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1–66).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 508/2014 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/852 z dne 27. marca 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s primeri neizpolnjevanja pravil in primeri resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka plačila ali začasno ustavitev plačil v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L 135, 2.6.2015, str. 13–17).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1362/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi pravil za poenostavljeni postopek za odobritev določenih sprememb operativnih programov, financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ter pravil o obliki in strukturi letnih poročil o izvajanju teh programov (UL L 365, 19.12.2014, str. 124–136).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L 334, 21.11.2014, str. 39–51).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L 334, 21.11.2014, str. 11–38).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L 283, 27.9.2014, str. 11–19).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L 209, 16.7.2014, str. 1–4).

Izvedbeni sklep Komisije 2014/372/EU z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3781) (UL L 180, 20.6.2014, str. 18–20).

Zadnja posodobitev 09.06.2020

Top