EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kakovostna voda v Evropi (vodna direktiva EU)

Kakovostna voda v Evropi (vodna direktiva EU)

 

POVZETEK:

Direktiva 2000/60/ES – okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa pravila, s katerimi želi preprečiti nadaljnje poslabšanje stanja vodnih teles Evropske unije (EU) in doseči dobro stanje evropskih rek, jezer in podzemnih voda do leta 2015.

To vključuje zlasti:

 • varovanje vseh vodnih oblik (površinske*, podzemne* in celinske* vode ter somornice*),
 • obnavljanje ekosistemov v teh vodnih telesih in v njihovi bližini,
 • zmanjšanje onesnaženosti vodnih teles,
 • zagotavljanje trajnostne rabe vode posameznikov in podjetij.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja dodeljuje jasno odgovornost nacionalnim organom. Ti morajo:

 • določiti posamezna povodja na svojem ozemlju, to so bližnja kopenska območja, s katerih se voda steka v določen rečni sistem,
 • imenovati pristojne službe za upravljanje teh povodij skladno s pravili EU,
 • analizirati značilnosti posameznih povodij, vključno z oceno vpliva človekovega delovanja in ekonomsko analizo rabe vode,
 • spremljati stanje vode na vsakem vodnem območju,
 • vzpostaviti register zavarovanih območij, kot so območja pitne vode, ki potrebujejo posebno pozornost,
 • pripravijo in izvajajo „načrte upravljanja povodij“, da se prepreči nadaljnje poslabšanje površinskih voda, zaščiti in izboljša podzemne vode ter ohrani zavarovana območja,
 • zagotoviti, da se stroški za vodne storitve povrnejo, da se viri porabljajo učinkovito in da onesnaževalci plačajo,
 • zagotoviti javne informacije in posvetovanje v zvezi z načrti upravljanja povodij.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 22. oktobra 2000. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 22. decembra 2003.

OZADJE

V Evropski uniji (EU) je voda vse bolj obremenjena zaradi naraščajočega povpraševanja po zadostni količini kakovostne vode za vrsto različnih namenov. Ta direktiva si prizadeva zaščititi in izboljšati kakovost vode.

* KLJUČNI POJMI

Površinske vode: celinske vode razen podzemne vode, somornic in obalnega morja.

Podzemna voda: vsa voda pod zemeljskim površjem.

Celinske vode: vse stoječe ali tekoče vode na površju kopnega.

Somornice: telesa površinske vode v bližini rečnih ustij, ki so delno slana, vendar vsebujejo znatne tokove sladke vode.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1–73).

Nadaljnje spremembe Direktive 2000/60/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L 372, 27.12.2006, str. 19–31).

Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288, 6.11.2007, str. 27–34).

Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 348, 24.12.2008, str. 84–97).

Glejte prečiščeno besedilo.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Načrt za varovanje evropskih vodnih virov (COM(2012) 673 final z dne 14. novembra 2012).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Okvirna direktiva o vodah in direktiva o poplavah: ukrepi za dosego „dobrega stanja“ voda v EU in za zmanjšanje poplavne ogroženosti (COM(2015) 120 final z dne 9. marca 2015).

Zadnja posodobitev 13.02.2017

Top