EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dostop do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

 

POVZETEK:

Člen 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov institucij EU

KAJ JE NAMEN ČLENA 15 PDEU IN TE UREDBE?

 • Člen 15(3) PDEU daje državljanom, prebivalcem in podjetjem EU pravico dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij EU ob upoštevanju določenih načel in pogojev.
 • Uredba določa splošna načela in omejitve dostopa. Državljanom želi zagotoviti čim lažje uresničevanje pravice dostopa. Zahteva se lahko dostop do vseh dokumentov, ki jih institucije pripravijo ali prejmejo, na vseh področjih delovanja EU.

KLJUČNE TOČKE

Izjeme in pravice tretjih strank

Institucije lahko zavrnejo dostop do dokumenta, kadar bi razkritje:

 • oslabilo varstvo:
  • javnega interesa, kar zadeva javno varnost, obrambo, mednarodne odnose ter finančno, denarno ali gospodarsko politiko EU ali države EU, ali
  • zasebnosti in integritete posameznika, zlasti v skladu z zakonodajo EU s področja varstva osebnih podatkov;
 • oslabilo interese posameznika:
  • poslovne interese, sodne postopke in pravne nasvete ali
  • namen inšpekcij, preiskav in revizij, razen če ne prevlada javni interes za razkritje;
 • resno oslabilo varstvo postopka odločanja institucije, razen če ne prevlada javni interes za razkritje.

Glede dokumentov, ki jih pripravijo tretje stranke, se mora institucija EU v primeru dvoma posvetovati s tretjo stranko, da bi presodila, ali se lahko uporabi izjema. Države EU imajo večjo pravico ugovora (nimajo pa pravice veta).

Dokumenti v državah EU

Če država EU prejme od institucije EU zahtevo za dokument, ki je v njeni lasti, se mora načeloma posvetovati s to institucijo, da zagotovi, da je razkritje v skladu s cilji te uredbe. Država lahko namesto tega napoti zahtevo na institucijo.

Prošnje, obravnava prošenj in dostop do dokumentov

 • Javnost mora vložiti prošnjo za dostop do dokumenta v pisni obliki (tudi z elektronskimi sredstvi) v enem od uradnih jezikov EU. Prosilec ni obvezen navesti razlogov za prošnjo, vendar mora biti v svoji zahtevi natančen.
 • Institucije morajo takoj obravnavati prošnje za dostop do dokumenta. Potrditi morajo prejem prošnje in v 15 delovnih dneh po vpisu prošnje v register bodisi odobriti ali zavrniti dostop do zahtevanega dokumenta. Ta rok se lahko podaljša enkrat za dodatnih 15 delovnih dni.
 • Pri celoviti ali delni zavrnitvi lahko prosilec v 15 delovnih dneh od prejema odgovora institucije vloži potrdilno prošnjo, v kateri institucijo prosi, da svoje stališče ponovno preuči.
 • Prosilec ima lahko dostop do dokumentov, da jih pregleda, na kraju samem, lahko dobi kopijo ali prejme obvestilo, kako naj na enostaven način pride do dokumentov.

Dokumenti občutljive narave

 • Dokumenti občutljive narave so določeni dokumenti, ki izvirajo iz institucij ali njihovih agencij, iz držav EU, držav zunaj EU ali mednarodnih organizacij in so označeni s TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET ali CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.
 • Prošnje za dostop do dokumentov občutljive narave lahko obravnavajo samo tiste osebe, ki imajo pravico seznaniti se z njihovo vsebino. Dokumenti občutljive narave se lahko vpišejo v register ali objavijo samo s privolitvijo tistega, ki jih je ustvaril.

Registri in upravna praksa

 • Vsaka institucija mora hraniti register dokumentov. Dostop do tega registra je treba zagotoviti v elektronski obliki.
 • Države EU morajo sodelovati z institucijami pri zagotavljanju informacij državljanom.
 • Institucije morajo razviti učinkovito upravno prakso, da bi omogočile uresničevanje pravice dostopa, ki jih zagotavlja ta uredba.

Objava v Uradnem listu

Številni dokumenti EU so objavljeni v Uradnem listu. Ti vključujejo:

Poročila in uporaba ukrepov

Vsaka institucija objavi letno poročilo, ki zajema predhodno leto, in v njem navede število primerov, v katerih je institucija zavrnila dostop do dokumentov, razloge za zavrnitve in število dokumentov občutljive narave, ki niso vneseni v njen register.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 3. decembra 2001.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNA DOKUMENTA

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Prvi del: Načela – Naslov II: Splošne določbe – člen 15 (prejšnji člen 255 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 54–55).

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43–48).

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije o uporabi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije v letu 2016 (COM(2017) 738 final z dne 6. decembra 2017).

Zadnja posodobitev 14.12.2017

Top