EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0037

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Delovni program Komisije za leto 2020 Bolj ambiciozna Unija

COM/2020/37 final

Bruselj, 29.1.2020

COM(2020) 37 final

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ

Delovni program Komisije za leto 2020
Bolj ambiciozna Unija


1.Bolj ambiciozna Unija

Evropejci in Evropejke so na lanskih evropskih volitvah v rekordnem številu izrazili svojo voljo. Evropskim institucijam in voditeljem so dali jasno vedeti, naj bodo drzni in odločni pri reševanju izzivov naše generacije. Od Unije pričakujejo, da bo delala v njihovo dobro tam, kjer je to najbolj pomembno. Evropska komisija se je zavezala, da bo upoštevala ta poziv za izgradnjo bolj ambiciozne Unije.

Unija ima v naslednjem letu in v prihodnjem desetletju edinstveno priložnost, da vodi prehod na pravično, podnebno nevtralno in digitalno Evropo. Ta dvojni ekološki in digitalni prehod bo vplival na vse nas: vsako državo, vsako regijo, vsako osebo. Segel bo v vsak košček naše družbe in gospodarstva. Da bi bil uspešen, pa mora biti pravičen in vključujoč za vse. Evropska unija lahko v celoti izkoristi priložnosti, ki jih prinaša dvojni prehod, le če bomo uporabili vse naše prednosti in vso našo raznolikost. Pri tem se moramo vedno še naprej boriti za enakost, podpirati naše vrednote in braniti pravno državo.

To je gonilna sila prvega letnega delovnega programa Komisije. V njem so določene najpomembnejše pobude, ki jih namerava Komisija izvesti v prvem letu, vključno z zavezami za prvih 100 dni. Osredotoča se na šest glavnih ciljev, določenih v političnih usmeritvah predsednice von der Leyen. Odraža tudi glavne prednostne naloge Evropskega parlamenta in strateške agende Evropskega sveta za obdobje 2019–2024.

Delovni program daje veliko razlogov za optimizem in ponos. Po letih kriznega upravljanja se lahko Evropa ponovno usmeri v prihodnost. V tem delovnem programu je začrtana pot naprej in omogoča nam, da poiščemo rešitve na vprašanja, ki so nas v preteklosti razdeljevala.

Delo začenjamo v vse bolj nestabilnih razmerah. Tleče napetosti, gospodarska negotovost, izbruhi konfliktov in geopolitični premiki oblikujejo današnji svetovni red. Negotove razmere niso omejene le na druge dele sveta, ampak zaznamujejo tudi na našo celino. Potreba po močni in združeni Evropski uniji, ki črpa iz vseh svojih diplomatskih, ekonomskih in političnih sredstev, je bolj očitna in pomembna kot kdaj koli prej. To se odraža v delovnem programu te geopolitične Komisije. Vsi načrtovani ukrepi in pobude bodo imeli močan poudarek na zunanjem delovanju.

Če želi Evropa izpolniti visoka pričakovanja državljanov in uresničiti cilje, ki smo si jih zadali, bomo potrebovali ustrezna sredstva. Unija potrebuje nov dolgoročni proračun , ki bo prožen in prilagojen našim prednostnim nalogam in izzivom. Predlogi, ki jih je Komisija že predstavila, so dobra podlaga za dosego tega ter jih bomo po potrebi ustrezno prilagodili, da bi lahko uresničili naše cilje. Komisija je pripravljena podpreti Evropski parlament in Svet, da bi bil uravnotežen in ambiciozen dolgoročni proračun nared 1. januarja 2021. To bo omogočilo, da bodo naši naložbeni programi in programi porabe pripravljeni za izvajanje vse od prvega dne.

Pojavili se bodo tudi novi izzivi, ki jih doslej še ni bilo. Pogajati se bomo morali o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom, državo, ki bo ostala partnerica, zaveznica in prijateljica zunaj Unije. Pripravljeni smo oblikovati partnerstvo, ki bo presegalo trgovino in bo brez primere po obsegu. Razsežnosti te naloge ne gre podcenjevati. Tako kot pri pogajanjih o sporazumu o izstopu bo Komisija tudi med celotnim postopkom pogajanj drugim institucijam EU, državam članicam in javnosti zagotavljala kar največjo stopnjo preglednosti.

Pri uresničevanju ciljev našega ambicioznega načrta nas bo vodila agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. V tem duhu bomo cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov postavili v središče naših politik. Usmerjali bodo naše delo na vseh področjih, tako pri notranjem kot zunanjem delovanju, poleg tega pa bodo odražali našo zavezanost trajnostnemu razvoju doma in v tujini. V tem okviru bomo preusmerili poudarek evropskega semestra z vključitvijo ciljev trajnostnega razvoja in uveljavili naš pristop k splošnemu upravljanju in izvajanju ciljev.

Institucije si bodo skupaj prizadevale za uresničevanje ukrepov iz tega delovnega programa. Kot je določeno v političnih usmeritvah, si bo ta Komisija odločno prizadevala za vzpostavitev posebnega odnosa z Evropskim parlamentom in v tem okviru podpira pravico Parlamenta do pobude.

Nazadnje, ta delovni program črpa iz nepogrešljive in vse bolj pomembne uporabe strateškega predvidevanja. To odraža potrebo po boljšem vpogledu v dolgoročne trende in velike premike, ki oblikujejo naša življenja in prihodnost dela, spreminjajo strukturo naših gospodarstev, okolja in družb ter vplivajo na globalne strukture moči in našo strateško avtonomnost.

Z boljšim razumevanjem in pričakovanjem tega, kar je na obzorju, lahko oblikujemo in izvajamo politike, ki bodo Evropo uvrstile na čelo razvoja. Na primer, pripraviti se moramo na posledice, ki jih bosta imeli daljša pričakovana življenjska doba in rast svetovnega prebivalstva na razpoložljivost naravnih virov ali na migracijske tokove, pokojnine in zdravstveno varstvo. Hkrati se moramo osredotočiti na upadanje prebivalstva, ki je prisotno v večjem delu EU, vključno z odseljevanjem s podeželja.

Obstajajo številni nazorni primeri, ki kažejo, kako pomembno je pridobiti najboljše možno znanje o novih tveganjih in priložnostih ter o dejavnikih in soodvisnostih, ki se skrivajo v ozadju. Strateško predvidevanje nam bo v pomoč pri bolj pragmatičnem in dolgoročnem pristopu k ohranjanju našega vodilnega položaja v svetu in usmerjanju naših politik v prihodnjih letih.

Spodaj naštete glavne pobude in priloge k temu delovnemu programu kažejo, kaj želimo doseči. Ne gre za izčrpen ali dokončen seznam, za lažje branje pa so združene v šest glavnih ciljev. Stališče pobude ne spreminja odgovornosti iz poslanic, ki jih je predsednica von der Leyen poslala vsakemu članu in članici kolegija. Tekom leta se bo pojavilo več izzivov in priložnosti, Komisija pa bo pripravljena na hitro ukrepanje.

2.Uresničevanje šestih glavnih ciljev 

2.1.Evropski zeleni dogovor

Najbolj pereč izziv, odgovornost in priložnost za Evropo je ohraniti zdravje našega planeta in ljudi. To je najpomembnejša naloga našega časa. Povišanje globalne temperature, izčrpavanje naravnih virov in nenehno izgubljanje biotske raznovrstnosti skupaj z vse hujšimi gozdnimi požari, poplavami in drugimi naravnimi nesrečami ogrožajo našo varnost in blaginjo.

Odziv na to je evropski zeleni dogovor. Usmerjal nas bo k podnebni nevtralnosti do leta 2050, hkrati pa bo osredotočen na prilagajanje. Pomagal bo zaščititi in ohraniti biotsko raznovrstnost, naravno dediščino in oceane, ki Uniji prinašajo toliko bogastva. To bo dosegel z izboljšanjem inovativnosti našega gospodarstva in industrije ter z zagotavljanjem, da bosta gospodarnejša z viri ter bolj krožna in konkurenčna. Evropski zeleni dogovor je naša nova strategija za rast. Pomagal bo ustvariti nova delovna mesta in izboljšati konkurenčnost Evrope na svetovni ravni. Naša nova industrijska strategija bo imela bistveno vlogo pri uresničevanju tega, saj bo omogočila tako ekološki kot digitalni prehod.

Evropski zeleni dogovor zagotavlja časovni načrt s politikami in ukrepi za korenito spremembo, ki jo potrebujemo v vseh sektorjih. Številni se bodo izvedli v prvem letu mandata Komisije in bodo pomemben del tega delovnega programa.

V osrčju evropskega zelenega dogovora je prvi evropski podnebni zakon z zavezujočim ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050. Na podlagi celovite ocene učinka in naše analize nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov bo Komisija predlagala nov cilj EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Ker Evropska unija sama določa svoje ambiciozne cilje, bo še naprej vodila mednarodna pogajanja za bolj ambiciozne ciljev največjih onesnaževalcev pred konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah leta 2020 v Glasgowu.

Evropski zeleni dogovor predlaga ukrepe v vseh delih našega gospodarstva. V tem duhu bo Komisija predstavila strategijo za pametno povezovanje sektorjev in val obnove. V okviru prizadevanj za spodbujanje trajnostnega modrega gospodarstva bo Komisija predlagala tudi nov pristop k izkoriščanju evropskega potenciala energije iz obnovljivih virov na morju. Ta bo državljanom pomagal do cenovno dostopne čiste energije in prispeval k zanesljivi oskrbi z energijo. Komisija bo predlagala tudi krovno strategijo za trajnostno in pametno mobilnost za posodobljen in okolju prijaznejši prometni sektor.

Prehod bo vključeval tudi spremembo načina, kako uporabljamo, proizvajamo in porabljamo dobrine. Nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo bo pomagal preoblikovati naš sistem proizvodnje in porabe, da bi zmanjšali njegov okoljski in ogljični odtis.

Evropski zeleni dogovor obravnava tudi zaskrbljujočo izgubo biotske raznovrstnosti in zdravih ekosistemov, ki ogroža odpornost naše narave, dobro počutje in gospodarstvo. V ta namen bo Komisija predstavila novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, s katero bo zagotovila, da bomo lahko ohranili in zaščitili naravno okolje, ki nam je vsem drago. Strategija „od vil do vilic“ za celotno prehransko verigo bo podprla naše kmete, da bodo lahko Evropejce in Evropejke oskrbovali z visokokakovostno, hranljivo, cenovno dostopno in varno hrano na bolj trajnosten način.

Visoke cilje, ki si jih je zadala Evropa, in njeno globoko preobrazbo je treba ustrezno financirati. Naslednji dolgoročni proračun EU bo imel ključno vlogo pri naložbah na področjih, na katerih so te najbolj potrebne, ter bo pomagal privabiti zasebne in javne naložbe, ki jih Evropa potrebuje. Na začetku letošnjega leta je Komisija predlagala naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor, da bi sprostila vsaj bilijon evrov trajnostnih naložb v naslednjem desetletju. Jamstvo InvestEU bo to podprlo z zmanjšanjem tveganja, povezanega z zasebnimi sredstvi. Za zagotovitev vključitve trajnostnih naložb v vse dele našega finančnega sistema bo cilj prenovljene strategije za trajnostno financiranje preusmeritev tokov zasebnega kapitala v zelene naložbe. Vključevanje kulture trajnostnega upravljanja podjetij v zasebni sektor bo enako pomembno.

Evropa bo postala podnebno nevtralna celina le, če bomo ta prehod izvedli tako, da bo pravičen in pošten za vse. Nikogar ne smemo pozabiti. Nekateri deli Evrope in njenega gospodarstva se bodo morali spremeniti bolj kot večina. Evropska unija mora podpreti države članice s ciljno usmerjenimi naložbami, ki jih potrebujejo za izvedbo prehoda. Mehanizem za pravični prehod in spremljajoč Sklad za pravični prehod, predlagana v začetku leta 2020, bosta podprla najbolj prizadete regije in sektorje. Pomagala jim bosta pri posodobitvi in diverzifikaciji gospodarstev ter zmanjšanju socialnih in ekonomskih stroškov prehoda.

Ohranjanje našega podnebja in okolja je skupna odgovornost. Dolžnost nas vseh je, da ukrepamo. Evropejci in Evropejke so pokazali močno voljo, da sodelujejo pri tej spremembi. Evropski podnebni pakt bo združeval vsa ta prizadevanja in bo vključeval regije, lokalne skupnosti, civilno družbo, šole, industrijo in posameznike.

2.2.Evropa, pripravljena na digitalno dobo

Digitalni prehod že pomembno vpliva na vsak vidik naših življenj in poklicnih poti. Odpira nove možnosti za povezovanje, komunikacijo, reševanje družbenih vprašanj in sklepanje poslov. Evropska unija ima vsa sredstva, da bi čim bolje izkoristila to preobrazbo in postala vodilna digitalna sila na vseh področjih. Najprej mora preiti na prihodnje tehnologije z največjim potencialom, pri čemer je treba poskrbeti, da je evropski pristop human, etičen in temelji na vrednotah.

Nova evropska podatkovna strategija nam bo omogočila, da kar najbolj izkoristimo ogromno vrednost neosebnih podatkov kot sredstva digitalnega gospodarstva, katerega vrednost nenehno raste in ga je mogoče ponovno uporabiti. Komisija bo predstavila tudi belo knjigo o umetni inteligenci, da bi podprla njen razvoj in uvajanje ter zagotovila polno spoštovanje evropskih vrednot in temeljnih pravic. Kar najboljše izkoriščanje umetne inteligence nam bo pomagalo najti nove rešitve za stare težave in skrajšati čas, potreben za opravljanje številnih nalog. Vendar moramo vzpostaviti ekosistem zaupanja za zagotovitev, da razvoj poteka znotraj jasno opredeljenih etičnih meja.

Novi akt o digitalnih storitvah bo okrepil enotni trg za digitalne storitve in pomagal manjšim podjetjem zagotoviti pravno jasnost in enake konkurenčne pogoje, ki jih potrebujejo. Varovanje državljanov in njihovih pravic, tudi svobode izražanja, bodo v središču naših prizadevanj.

Digitalizacija in kibernetska varnost sta dve plati iste medalje. Komisija bo za nadaljnjo krepitev splošne kibernetske varnosti v Uniji pregledala direktivo o varnosti omrežij in informacijskih sistemov. Pripravili bomo tudi pobude za izboljšanje odpornosti digitalnih finančnih storitev na kibernetske napade, vključno s predlogom o kriptosredstvih.

Evropa bo za izboljšanje svojega vodilnega položaja in strateške avtonomnosti na področju digitalnih tehnologij morala okrepiti svoje industrijske in inovacijske zmogljivosti. V podporo temu bo Komisija predlagala obsežno novo industrijsko strategijo za Evropo, ki bo podpirala ekološki in digitalni prehod ter spodbujala pošteno konkurenco. Ta strategija bo podprta s posebno strategijo za MSP, ki bo malim in srednjim podjetjem olajšala poslovanje, rast in širjenje. Posebna pozornost bo namenjena medijem in avdiovizualnim sektorjem.

Boljše delovanje trgov v korist potrošnikov, podjetij in družbe bo bistvenega pomena za pripravljenost Evrope na digitalno dobo. Sadove našega edinstvenega enotnega trga lahko žanjemo le, če se pravila spoštujejo v praksi. Komisija bo zato poročala o ovirah za enotni trg in predlagala akcijski načrt za uveljavljanje enotnega trga, da bi zagotovila boljše izvajanje in izvrševanje. Prav tako moramo zagotoviti pošteno konkurenco in enake konkurenčne pogoje na svetovnem trgu. V beli knjigi o instrumentu za tuje subvencije se bodo preučila morebitna nova orodja za obravnavanje učinkov izkrivljanja, ki jih imajo tuje subvencije na enotnem trgu. To bo pripomoglo k pripravi podlage za predložitev zakonodajnega predloga v letu 2021.

Storitve, ki se zagotavljajo prek spletnih platform, so odprle nove možnosti za delo, kot je prožen delovni čas. Vendar pa je prisotnih vse več negotovosti glede številnih vprašanj v zvezi s platformnim delom. Ta vključujejo zaposlitveni status, delovne pogoje, dostop do socialne zaščite ter dostop do zastopanja in kolektivnih pogajanj. Zato bomo naslednje leto predlagali načine za izboljšanje delovnih pogojev za platformne delavce. 

Naložbe v digitalna znanja in spretnosti bodo bistvene za odpravo vse večjih vrzeli v znanjih in spretnostih ter obravnavo spreminjajočih se vzorcev dela, pa tudi za to, da bi Evropa ponovno sama razvijala ključne tehnologije in imela lastništvo nad njimi. Skupaj z izboljšanjem digitalne pismenosti bo to gonilo posodobljenega akcijskega načrta za digitalno izobraževanje. V sporočilu o prihodnosti raziskav in inovacij ter evropskem raziskovalnem prostoru se bo preučilo, kako lahko bolje združujemo vire, pa tudi poglobimo naše zmogljivosti za raziskave, inovacije in znanje.

2.3.Gospodarstvo za ljudi

Evropsko gospodarstvo že sedmo leto zapored raste, kar naj bi se nadaljevalo letos in prihodnje leto. Zaposlenost je rekordno visoka, brezposelnost pa najnižja od preloma stoletja. Vendar ostaja v nekaterih državah članicah stopnja brezposelnosti in revščine previsoka. Neenakosti so še vedno prisotne, razlike med regijami v državah pa so se povečale. Temni oblaki na obzorju, ki pomenijo upočasnitev gospodarske rasti, prinašajo tudi precejšnje izzive.

Evropa ima edinstveno socialno tržno gospodarstvo, ki nam omogoča združevanje socialne pravičnosti, trajnostnosti in gospodarske rasti. To pomaga poganjati našo trajnostno konkurenčno. Pri dvojnem prehodu bo upoštevanje socialnega vidika pri razvoju trga pomembnejše kot kdajkoli prej. Komisija je v svojem sporočilu o močni socialni Evropi za pravičen prehod začela dialog in posvetovanje, da bi pripravila podlago za akcijski načrt za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic. 

Hkrati bo Komisija ob posvetovanju s socialnimi partnerji in vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi predstavila pravni instrument o pravičnih minimalnih plačah za delavce v EU. Pri tem bo upoštevala nacionalne tradicije in kolektivna pogajanja. Predlog za evropski sistem pozavarovanja za primer brezposelnosti bo namenjen pomoči tistim, ki so zaposleni, in zaščiti tistih, ki so izgubili zaposlitev zaradi zunanjih pretresov, zlasti s podpiranjem njihovega preusposabljanja.

Naslednje leto bo predstavljeno novo evropsko jamstvo za otroke, ki bo pomembno orodje v boju proti revščini in za zagotavljanje, da imajo otroci dostop do osnovnih storitev. Da bi mladim pomagala do potrebne izobrazbe, usposabljanja in priložnosti za zaposlitev, bo Komisija okrepila jamstvo za mlade.

Od nedavne finančne krize smo dosegli opazen napredek pri krepitvi območja enotne valute ter okrepili evropsko ekonomsko in monetarno unijo. Vendar je še vedno treba sprejeti pomembne ukrepe. Komisija bo pregledala okvir ekonomskega upravljanja in pripravila pregled izvajanja fiskalnih pravil v zadnjih letih. Pregled bo sprožil obsežno posvetovanje z državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi raziskali možnosti za izboljšanje okvira EU za ekonomsko upravljanje.

Komisija bo še naprej spremljala izvajanje političnih zavez Bolgarije in Hrvaške, sprejetih za pridružitev mehanizmu deviznih tečajev, kar je ključni korak na poti k sprejetju evra.

Akcijski načrt za unijo kapitalskih trgov si bo prizadeval za boljše povezovanje nacionalnih kapitalskih trgov in zagotavljanje enakega dostopa do naložb in možnosti financiranja za državljane in podjetja po vsej EU, vključeval pa bo tudi pobudo za boljšo zaščito naložb znotraj EU. To delo, skupaj z dokončanjem bančne unije, bo po izstopu Združenega kraljestva še toliko pomembnejše in bo bistveno orodje za krepitev mednarodne vloge evra.

Za zagotovitev celovitosti evropskega finančnega sistema in zmanjšanje tveganj nestabilnosti bo nov akcijski načrt za preprečevanje pranja denarja skušal izboljšati nadzorni sistem in izvrševanje pravil.

Tehnološke spremembe in globalizacija so omogočili nove poslovne modele. To ustvarja priložnosti, vendar pa pomeni tudi, da mora mednarodni okvir za davek od dohodkov pravnih oseb slediti razvoju. Komisija bo predstavila sporočilo o obdavčitvi podjetij za 21. stoletje, v katerem se bo osredotočila na davčne vidike, pomembne na enotnem trgu. Sporočilo bo dopolnjeno z akcijskim načrtom za boj proti davčnim goljufijam ter bo predstavilo preprosto in enostavno obdavčevanje.

Komisija bo sprejela akcijski načrt za carinsko unijo, ki bo osredotočen na tri stebre: zagotavljanje varovanja meja, spodbujanje spoštovanja pravil in izboljšanje upravljanja carinske unije. Komisija bo sprejela tudi zakonodajni predlog o enotnem okencu za carinske storitve, da bi okrepila varovanje meja in poenostavila upravne postopke za podjetja.

2.4.Močnejša Evropa v svetu

Večstranski sistem, ki temelji na pravilih, je imel bistveno vlogo pri ohranjanju miru in stabilnosti po koncu druge svetovne vojne. Kljub temu, da se je ta sistem v zadnjih letih soočil s popolnoma novimi izzivi, si bo Evropa vedno prizadevala za ohranitev, posodobitev in nadgradnjo svetovnega reda, ki temelji na pravilih, da bi zagotovila, da ustreza današnjemu svetu. Hkrati mora biti Evropa v svojem razmišljanju in delovanju bolj geopolitična, enotnejša in učinkovitejša. Vlagati mora v zavezništva in koalicije, da bi prek odprte in pravične trgovine širila naše vrednote ter promovirala in ščitila svoje interese, poleg tega pa mora okrepiti povezavo med našo notranjo in zunanjo politiko.

Evropska diplomacija bo imela še naprej pomembno vlogo na vseh celinah, saj nam bo pomagala pri sodelovanju z našimi partnerji tako na dvostranski ravni kot v večstranskih okvirih. Komisija bo v okviru svojih pristojnosti in mandatov pri tem odigrala polno vlogo, vključno s pogajanji o sporazumih.

Močnejša Evropa v svetu pomeni tesno sodelovanje s sosednjimi državami in partnerji. V tem duhu bosta Komisija in visoki predstavnik razvila novo celostno strategijo z Afriko, da bi spodbudila gospodarske odnose, ustvarila delovna mesta na obeh celinah in poglobila naše partnerstvo na vseh področjih. Komisija si bo hkrati prizadevala za zaključek pogajanj o novem partnerskem sporazumu med EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, ki bo nadomestil sporazum iz Cotonouja, ki preneha veljati konec februarja 2020.

Evropska unija se je zavezala, da bo poglobila svoje partnerstvo z Zahodnim Balkanom, regijo, s katero ima mnogo skupnega. Verodostojna pristopna perspektiva regije je izjemnega strateškega pomena tako za Unijo kot za samo regijo. To bo ponovno potrjeno v prispevku Komisije k vrhu EU-Zahodni Balkan v Zagrebu maja 2020. Komisija si bo še naprej prizadevala za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Hkrati si bo prizadevala za ohranitev zagona, tako da bo predlagala načine za izboljšanje pristopnega procesa, vključno z metodologijo širitve in okrepljenim naložbenim okvirom.

Evropa je vzpostavila tesno partnerstvo z vzhodnimi sosedami ter tako oblikovala skupno območje demokracije, blaginje, stabilnosti in boljšega sodelovanja. Da bi ohranili in dodatno okrepili dinamiko tega pomembnega odnosa, bomo pripravili nov okvir vzhodnega partnerstva za obdobje po letu 2020, v katerem bomo začrtali nov sklop dolgoročnih ciljev politike.

Evropska unija meni, da lahko prosta, pravična in odprta trgovina deluje le s podporo močne in učinkovite Svetovne trgovinske organizacije (STO). Komisija namerava voditi mednarodna prizadevanja in s partnerji sodelovati pri reformi STO. Še bolj odločno si bomo prizadevali za pravila, ki so poštena, učinkovita in jih je mogoče izvrševati ter ki ustvarjajo enake konkurenčne pogoje za vse trgovinske partnerje. Zato namerava Komisija po naslednji ministrski konferenci STO junija 2020 začeti široko pobudo za reformo STO, da bi dosegli celosten dogovor.

Svetovni red, ki temelji na pravilih, bomo podprli tudi s sporočilom o krepitvi ekonomske in finančne suverenosti Evrope. To bo temeljilo na močnejši mednarodni vlogi evra. Prav tako bomo pripravili podlago za okrepljen mehanizem sankcij v prihodnjem letu, da bo Evropa odpornejša na ekstrateritorialne sankcije tretjih držav ter da se bodo sankcije, ki jih nalaga EU, ustrezno izvrševale.

Komisijo bo tesno sodelovala s Svetom pri pripravi akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo, ki se bo osredotočal na vodilno vlogo EU pri določanju standardov na področju človekovih pravic in ohranjanju mednarodnega humanitarnega prava. Komisija bo predstavila tudi akcijski načrt za enakost spolov in opolnomočenje žensk v zunanjih odnosih.

2.5.Spodbujanje evropskega načina življenja

Evropski način življenja temelji na naših vrednotah solidarnosti, enakosti in pravičnosti. Gre za občutek varnosti in miru, za podporo najranljivejšim v naši družbi in spodbujanje vključevanja. Gre za iskanje skupnih rešitev na skupne izzive in za opremljanje ljudi z znanji in spretnostmi, ki jih potrebujejo, ter za vlaganje v njihovo zdravje in dobro počutje. Gre za izgradnjo močnejših, bolj povezanih in odpornejših evropskih družb.

Evropska unija ima pomembno vlogo pri pomoči Evropejcem in Evropejkam, da skrbijo za svoje zdravje. Želimo, da je Evropa na čelu boja proti raku. Komisija bo predstavila evropski načrt za boj proti raku za pomoč državam članicam pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje preprečevanja in zdravljenja raka. Komisija bo prav tako pripravila farmacevtsko strategijo za Evropo, da bi še naprej zagotavljala kakovost in varnost zdravil ter utrdila svetovno konkurenčnost sektorja. Evropa bi morala tudi poskrbeti, da lahko inovacije koristijo vsem pacientom, hkrati pa se upreti pritisku vse višjih stroškov za zdravila.

Del evropskega načina življenja je spodbujanje znanj in spretnosti ter izobraževanja in vključevanja. To ljudem zagotavlja orodja in znanje za uspeh in polno sodelovanje pri dvojnem prehodu. Komisija se v celoti zavzema za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Za to je potreben vseživljenjski pristop, od otroštva do odraslosti. Predstavili bomo nov program znanj in spretnosti za Evropo, da bi pomagali odkrivati in odpravljati vrzeli v znanju in spretnostih ter spodbujali prekvalifikacijo. Predstavili bomo tudi nov akcijski načrt za integracijo in vključevanje za zagotovitev, da bodo naše družbe zaščitile najranljivejše.

Občutek varnosti in miru sta med najosnovnejšimi in najpomembnejšimi prioritetami Evropejcev in Evropejk. Nič ne more biti pomembnejše za naš način življenja kot zaščita naših otrok. V tem duhu bo Komisija pripravila strategijo EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok.

V zadnjih letih so se pojavile nove, vse bolj zapletene čezmejne in medsektorske varnostne grožnje, kar kaže na potrebo po tesnejšem sodelovanju na področju varnosti na vseh ravneh. Komisija bo pripravila novo strategijo EU za varnostno unijo, da bi določila področja, na katerih lahko Unija prispeva dodano vrednost in državam članicam pomaga pri zagotavljanju varnosti – od boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, preprečevanja in odkrivanja hibridnih groženj do kibernetske varnosti in krepitve odpornosti naše kritične infrastrukture. Komisija bo tudi okrepila pooblastila Europola za izboljšanje operativnega policijskega sodelovanja. 

EU je od sprejetja evropske agende o migracijah iz leta 2015 dosegla velik napredek pri delu na področju migracij in meja. Komisija bo pripravila nov pakt o migracijah in azilu, da bi zagotovila potrebna zagon in nov začetek. To bo pristop, ki bo zajemal celotno pot, upoštevajoč, da so notranji in zunanji vidiki migracij neločljivo prepleteni. Reforma skupne evropske azilne politike bo še naprej bistven del tega celovitega pristopa. Komisija bo zagotovila odpornejši, bolj človeški in učinkovitejši migracijski in azilni sistem, ki bo podpiral tudi zaupanje v schengensko območje prostega gibanja.

2.6.Nova spodbuda za evropsko demokracijo

Ohranitev močne in živahne demokracije v Evropi je vprašanje legitimnosti in zaupanja. Demokracija je temeljna vrednota naše Unije, skupaj s temeljnimi pravicami in pravno državo. Vendar se evropska demokracija sooča s številnimi izzivi, tako zunanjimi kot notranjimi.

Komisija bo v odgovor na to predstavila akcijski načrt za evropsko demokracijo, da bi pomagala izboljšati odpornost naših demokracij in obravnavati nevarnosti zunanjega vmešavanja v evropske volitve. Načrt bo namenjen boju proti dezinformacijam in prilagajanju razvijajočim se grožnjam in manipulacijam ter bo podpiral svobodne in neodvisne medije.

Za nadaljnjo krepitev naše demokracije bodo državljani, institucije EU ter nacionalni, regionalni in lokalni politiki združili moči v razpravi na konferenci o prihodnosti Evrope. Komisija je svoje zamisli za konferenco predstavila januarja, da bi se z Evropskim parlamentom in Svetom hitro dogovorila o njenem obsegu, obliki in ciljih.

Del moči naše demokracije leži v naši odločenosti, da ohranimo spoštovanje pravic in pravne države. Prizadevanj za njihovo varstvo ni nikoli konec. V okviru novega mehanizma pravne države bo Komisija objavila prvo letno poročilo o stanju pravne države, ki bo zajemalo vse države članice in prispevalo h krepitvi evropske kulture pravne države v EU. Predstavila bo tudi novo strategijo za izvajanje Listine o temeljnih pravicah s poudarkom na ozaveščanju na nacionalni ravni.

Enakost je osrednja vrednota Evropske unije in gonilo gospodarske rasti in socialne blaginje. Komisija bo predstavila strategijo za enakost spolov, da bi obravnavala ključne izzive, s katerimi se danes soočajo ženske, vključno z nasiljem na podlagi spola, ekonomsko neodvisnostjo in dostopom do trga dela. Prav tako bo predstavila predloge za preglednost plač.

Komisija bo sprejela tudi ukrepe za spodbujanje enakosti in boljšega vključevanja Romov. Posebna strategija bo pomagala zagotavljati enakost oseb LGBTI po vsej EU. Posebno pozornost pa je vedno treba namenjati zaščiti najranljivejših. V ta namen bo Komisija predstavila strategijo EU za pravice žrtev.

V okviru naših prizadevanj za boljše razumevanje teh sprememb in odzivanje nanje bo Komisija predstavila poročilo o učinkih demografskih sprememb. V njem bo preučila, kako nove demografske razmere vplivajo na vsa področja, od socialne in regionalne politike, zdravstva, financ, digitalne povezljivosti ter znanj in spretnosti do vključevanja. Komisija bo predlagala tudi dolgoročno vizijo za podeželska območja in zeleno knjigo o staranju.

Nova agenda za potrošnike, ki jo pripravlja Komisija, bo varstvo potrošnikov uskladila z današnjimi razmerami, zlasti čezmejnimi in spletnimi transakcijami. Potrošnikom bo omogočila, da se ozaveščeno odločajo in imajo dejavno vlogo pri ekološkem in digitalnem prehodu.

3.Pregled pobud, predlaganih v okviru prejšnjih mandatov, o katerih se Evropski parlament in Svet še nista dogovorila

Za zagotovitev, da bodo naša prizadevanja usmerjena v uresničevanje glavnih prednostnih nalog tega mandata, je Komisija skrbno preučila vse predloge, ki so še v obravnavi v Evropskem parlamentu in Svetu, da bi ocenila, ali bi jih bilo treba ohraniti, spremeniti ali umakniti 1 . Komisija je v svoji oceni preverila, ali so predlogi v obravnavi v skladu z našimi glavnimi cilji, ali so še vedno primerni za obravnavo trenutnih izzivov in ali se lahko uspešno izvedejo ter ali imajo razumne možnosti, da bodo v bližnji prihodnosti sprejeti. Prav tako smo skrbno preučili stališča Parlamenta in Sveta.

Komisija je po tej poglobljeni analizi zakonodajnih predlogov, ki trenutno še čakajo na sprejetje Parlamenta in Sveta, sklenila, da bi bilo treba 32 teh predlogov umakniti.

Komisija ostaja v celoti zavezana uresničevanju glavnih ciljev več predlogov, ki so predlagani za umik. Vendar pa je za napredek pri obravnavi teh predlogov potreben korak nazaj, da bi preučili, kako zastavljene cilje doseči na najučinkovitejši način.

Vsi predlogi, ki jih Komisija namerava umakniti, so navedeni v Prilogi IV, vključno z obrazložitvijo razlogov za umik.

Komisija se bo pred umikom predlogov z Evropskim parlamentom in Svetom posvetovala o predlaganem seznamu. Med preostalimi pobudami v obravnavi je Komisija opredelila tiste zakonodajne pobude, ki bi jim bilo treba v zakonodajnem postopku leta 2020 nameniti prednost; te so naštete v Prilogi III.

4.Boljše pravno urejanje, oblikovanje politik ter izvajanje in izvrševanje prava EU

Komisija je v partnerstvu z drugimi institucijami EU, državami članicami, regijami in akterji civilne družbe pripravila ambiciozen načrt za naložbe v naše ljudi, planet in gospodarstvo. Boljše pravno urejanje bo še naprej v središču našega oblikovanja politik. Ta Komisija se je zavezala, da bo oblikovala in izvajala politike, ki bodo prinesle oprijemljive rezultate v praksi in olajšale življenje za ljudi ter poslovanje za podjetja. Kot del zaveze, sprejete v okviru evropskega zelenega dogovora, bodo vse pobude spoštovale zeleno prisego „ne škoduj“.

Komisija bo v okviru stalnih prizadevanj za izboljšanje oblikovanja politik pripravila svoje prvo poročilo o predvidevanju. V njem bo opredelila glavne trende in njihove morebitne posledice za politike. Pripomoglo bo k javni razpravi o dolgoročnih strateških vprašanjih ter navedlo priporočila za doseganje ciljev, ki si jih je zastavila Evropa. Komisija bo predstavila tudi sporočilo o boljšem pravnem urejanju. Prizadevala si bo za okrepitev dokazov iz ocen, vključitev predvidevanja v svoja orodja za pravno urejanje, uporabo koncepta „aktivne“ subsidiarnosti in razvoj učinkovitejših posvetovanj z državljani.

Komisija bo razvila tudi nov instrument, ki bo temeljil na pristopu „za eno sprejeto se eno odpravi“, da bi poskrbela, da bodo ob uvedbi novih upravnih bremen ljudje in podjetja, zlasti MSP, razbremenjeni enakovrednih upravnih stroškov na ravni EU na istem področju politike. Ta pristop ne bo znižal naših socialnih in ekoloških standardov niti se ne bo uporabljal povsem mehansko. Njegov namen je zagotoviti, da zakonodaja EU koristi njenim končnim uporabnikom, ne da bi pri tem po nepotrebnem obremenjevala državljane in podjetja, zlasti MSP. V ta namen moramo zakonodajo EU pripravljati z vidika uporabnika ter dosledno slediti načelu „privzeto digitalno“.

Poenostavitev in zmanjšanje bremena bosta temeljila na tesnem sodelovanju s sozakonodajalcema, državami članicami, regijami in lokalnimi organi. V podporo svoji zavezi, da si bo prizadevala za kar največje koristi za podjetja in ljudi ter se pri tem izogibala nalaganju nepotrebnih bremen, bo Komisija vzpostavila platformo „prihodnosti ustrezno“. Ta platforma bo združevala strokovno znanje nacionalnih uprav, regij, socialnih partnerjev, malih in velikih podjetij ter potrošniških, zdravstvenih in okoljskih organizacij ter drugih nevladnih organizacij. Na platformi se bodo preučevale možnosti za poenostavitev, zmanjšanje bremena in digitalizacijo ter preverjalo, ali je zakonodaja ustrezna prihodnosti.

Vsaka zakonodaja lahko služi svojemu namenu le, če se izvaja enotno. V tem duhu bo Komisija še naprej tesno spremljala prenos in uporabo obstoječe zakonodaje. Prizadevala si bo za dialog z državami članicami, da bi bolje razumela težave, našla rešitve in na koncu prihranila čas in denar davkoplačevalcev v tem procesu. V primerih, ko dialog ne prinese rezultatov, bo Komisija po potrebi brez oklevanja sprejela odločne in učinkovite izvršilne ukrepe.

5.Zaključek

V tem delovnem programu in prvem letu tega mandata bodo predstavljene vizije, usmeritve in hitrost dela za naslednjih pet let. Prvih 100 dni bo ključnega pomena, saj se lahko razumejo kot izjava Evropejcem in Evropejkam o nameri, da se bo njihova Unija odzivala na ambicije in poziv iz lanskoletnih volitev.

Vse pobude, navedene v tem delovnem programu, v končni fazi služijo ljudem v Evropi. Prizadevajo si za preprostejše in bolj zdravo življenje, pravičnejše družbe, bolj raznolike in dostopne možnosti, sodobnejša gospodarstva, ki so usmerjena v širše cilje. Vendar pa lahko Uniji na tak način služijo le, če države članice in njene institucije sodelujejo v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in nato njihovem izvajanju v praksi. Komisija je odločena in zavezana, da bo v ta namen delovala v partnerstvu z Evropskim parlamentom in Svetom.

Pri izvajanju tega delovnega programa se bo Komisija osredotočala tudi pojasnjevanje svojega dela ter bo upoštevala mnenja državljanov, pridobljena med drugim na konferenci o prihodnosti Evrope. Poleg našega dela na področju predvidevanja bo to sodelovanje pomemben del odločanja o prihodnjih prednostnih nalogah, politikah in delovnih programih.

Če Evropa združi vse svoje moči, okrepi povezavo med državljani in tistimi, ki jim služijo, ter zagotovi sodelovanje med našimi institucijami, lahko skupaj zagrabimo priložnosti, ki se nam odpirajo v naslednjih petih letih in tudi pozneje. Z uspehom doma do vodilne vloge v svetu.

(1)    V skladu s členom 39 Okvirnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, UL L 304, 20.11.2010, v katerem je navedeno, da Komisija na začetku svojega mandata pregleda vse predloge, o katerih tečejo postopki, da jih politično potrdi ali umakne, pri čemer upošteva mnenja, ki jih je izrazil Parlament. Določbe o umikih predlogov v obravnavi so prav tako vključene v Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje iz leta 2016, UL L 123, 12.5.2016.
Top

Bruselj, 29.1.2020

COM(2020) 37 final

PRILOGE

k

SPOROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ

Delovni program Komisije za leto 2020

Bolj ambiciozna Unija


Priloga I: Nove pobude 1

Št.

Cilj politike

Pobude

Evropski zeleni dogovor

1.

Evropski zeleni dogovor

Sporočilo o evropskem zelenem dogovoru (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2019)
Evropski podnebni zakon z vključenim ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050 (zakonodajna pobuda, člen 192(1) PDEU, prvo četrtletje leta 2020)
Evropski podnebni pakt (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2020)

2.

Financiranje trajnostnega prehoda

Naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)
Sklad za pravični prehod (zakonodajna pobuda, člen 175 PDEU, prvo četrtletje leta 2020)
Prenovljena strategija za trajnostno financiranje (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2020)

Pregled direktive o nefinančnem poročanju (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

3.

Prispevek Komisije h konferenci COP26 v Glasgowu

Načrt za uresničitev podnebnih ciljev do leta 2030 (nezakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, tretje četrtletje leta 2020)
Nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

Nova strategija EU za gozdove (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

4.

Trajnostnost prehranskih sistemov

Strategija „od vil do vilic“ (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

5.

Razogljičenje energetskega sektorja

Strategija za pametno povezovanje sektorjev (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)

Val obnove (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2020)

Energija iz obnovljivih virov na morju (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

6.

Trajnostna proizvodnja in poraba

Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

Opolnomočenje potrošnikov za prehod na zeleno gospodarstvo (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

7.

Varstvo okolja

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020) 

8. okoljski akcijski program (zakonodajna pobuda, člen 192(3) PDEU, drugo četrtletje leta 2020)
Strategija na področju kemikalij za trajnostnost (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2020)

8.

Trajnostna in pametna mobilnost

Strategija za trajnostno in pametno mobilnost (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

ReFuelEU letalstvo – trajnostna letalska goriva (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 100(2) PDEU in/ali člen 192(1) PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

FuelEU pomorstvo – zeleni evropski pomorski prostor (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 100(2) PDEU in/ali člen 192(1) PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

9.

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

Strategija za Evropo – pripravljena na digitalno dobo (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020) 

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (posodobitev) (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)

10.

Evropski pristop k umetni inteligenci

Bela knjiga o umetni inteligenci (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

Evropska podatkovna strategija (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

Nadaljnji ukrepi na podlagi bele knjige o umetni inteligenci, vključno na področju varnosti, odgovornosti, temeljnih pravic in podatkov (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

11.

Digitalne storitve

Akt o digitalnih storitvah (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

12.

Povečanje kibernetske varnosti

Pregled direktive o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (direktiva o kibernetski varnosti) (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

13.

Digitalno za potrošnike

Univerzalni polnilniki za mobilne telefone in podobne naprave (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, tretje četrtletje leta 2020)

Pregled uredbe o gostovanju (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

14.

Nova industrijska strategija za Evropo

Industrijska strategija (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

Poročilo o ovirah za enotni trg (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020) 

Akcijski načrt za uveljavljanje enotnega trga (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

Strategija za mala in srednja podjetja (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

Bela knjiga o instrumentu za tuje subvencije (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)

15.

Sveženj o letalskih storitvah

Revizija letaliških pristojbin (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 100(2) PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)
Revizija zagotavljanja letalskih storitev (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 100(2) PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

16.

Evropskemu raziskovalnemu prostoru naproti

Sporočilo o prihodnosti raziskav in inovacij ter evropskem raziskovalnem prostoru (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020) 

Sporočilo o raziskovalnih in inovacijskih nalogah v okviru programa Obzorje Evropa (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

17.

Digitalne finančne storitve

Akcijski načrt za finančno tehnologijo, vključno s strategijo za povezan trg plačil EU (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2020)
Predlog o kriptosredstvih (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, tretje četrtletje leta 2020)

Medsektorski zakon o operativni in kibernetski odpornosti na področju finančnih storitev (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, tretje četrtletje leta 2020)

Gospodarstvo za ljudi

18.

Socialna Evropa

Močna socialna Evropa za pravičen prehod (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)
Pravične minimalne plače za delavce v EU (člen 153(1)(b), člen 153(2) in člen 154 PDEU, prvo/tretje četrtletje leta 2020)
Okrepitev jamstva za mlade (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)
Evropski sistem pozavarovanja za primer brezposelnosti (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, zadnje četrtletje leta 2020)

19.

Ekonomsko upravljanje

Pregled okvira ekonomskega upravljanja (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

20.

Poglobitev unije kapitalskih trgov

Akcijski načrt za unijo kapitalskih trgov (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2020)

Pregled regulativnega okvira za investicijska podjetja in upravljavce trga (MiFIDII in MiFIR), vključno z vzpostavitvijo sistema stalnih informacij EU (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 53(1) in 114(1) PDEU, tretje četrtletje leta 2020)

Pregled uredbe o referenčnih vrednostih (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114(1) PDEU, tretje četrtletje leta 2020)

21.

Dokončanje bančne unije

Akcijski načrt za preprečevanje pranja denarja (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

Pregled zakonodaje o kapitalskih zahtevah (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU (uredba o kapitalskih zahtevah) in člen 53 PDEU (direktiva o kapitalskih zahtevah), drugo četrtletje leta 2020)

22.

Učinkovita obdavčitev

Obdavčitev podjetij za 21. stoletje (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020) 

Akcijski načrt za boj proti davčnim goljufijam ter preprosto in enostavno obdavčitev (zakonodajna in nezakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 113 in 115 PDEU, drugo četrtletje leta 2020)

23.

Sveženj na področju carinske unije

Akcijski načrt za carinsko unijo (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)

Predlog o enotnem okencu za carinske storitve (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 33 in 114 PDEU, tretje četrtletje leta 2020)

Močnejša Evropa v svetu

24.

Mednarodno sodelovanje

Podpis in sklenitev Sporazuma med EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (zakonodajna pobuda, člena 217 in 218 PDEU, tretje četrtletje leta 2020)

25.

Finančna suverenost

Krepitev ekonomske in finančne suverenosti Evrope (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2020)

26.

Strategija za Afriko

Celoviti strategiji z Afriko naproti (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

27.

Širitev

Krepitev pristopnega procesa – verodostojna perspektiva EU za Zahodni Balkan (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

Okrepitev našega sodelovanja z Zahodnim Balkanom – prispevek Komisije k vrhu EU-Zahodni Balkan (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)

28.

Vzhodno partnerstvo

Vzhodno partnerstvo po letu 2020 (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

29.

Človekove pravice, demokracija in enakost spolov

Akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo (2020–2024) (zakonodajna in nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)
Akcijski načrt EU za enakost spolov in opolnomočenje žensk v zunanjih odnosih za obdobje 2021–2025
(nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

30.

Reforma STO

Pobuda za reformo STO (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

Spodbujanje evropskega načina življenja

31.

Spodbujanje znanj in spretnosti, izobraževanja in vključevanja

Posodobljen program znanj in spretnosti za Evropo (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)
Vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2020)

Akcijski načrt za integracijo in vključevanje (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

32.

Novi pakt o migracijah in azilu

Novi pakt o migracijah in azilu ter spremni zakonodajni predlogi (nezakonodajna in zakonodajna pobuda, člena 78 in 79 PDEU, prvo četrtletje leta 2020)

33.

Spodbujanje varnosti v Evropi

Nova strategija za varnostno unijo (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)

Okrepitev pooblastil Europola (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 88 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)
Predlog o dodatnih ukrepih za zaščito kritične infrastrukture (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, zadnje četrtletje leta 2020)

Nova strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

Strategija EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)

34.

Varovanje zdravja

Evropski načrt za boj proti raku (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)
Farmacevtska strategija za Evropo (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

35.

Agenda za potrošnike

Nova agenda za potrošnike (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

36.

Obravnavanje vpliva demografskih sprememb

Poročilo o učinkih demografskih sprememb (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)
Zelena knjiga o staranju
(nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

37.

Pobude za enakost in nediskriminacijo

Evropska strategija za enakost spolov (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020), ki ji bodo sledili zavezujoči ukrepi za preglednost plač (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 157 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)
Strategija za spodbujanje enakosti oseb LGBTI (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)
Okvir EU za strategije za enakost in vključevanje Romov za obdobje po letu 2020 (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)

38.

Demokracija

Akcijski načrt za evropsko demokracijo (nezakonodajna in zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 224 in 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

39.

Prihodnost Evrope

Priprava konference o prihodnosti Evrope (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2020)

40.

Pravna država

Letno poročilo o stanju pravne države za leto 2020 (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2020)

41.

Temeljne pravice

Nova strategija za izvajanje Listine o temeljnih pravicah (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2020)
Strategija EU za pravice žrtev (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)

Poročilo o uporabi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)
Uskladitev ustreznih pravil Unije o kazenskem pregonu na področju varstva podatkov (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)

42.

Boljše pravno urejanje

Sporočilo o boljšem pravnem urejanju (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)

43.

Predvidevanje

Letno poročilo o predvidevanju 2020 (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2020)Priloga II: Pobude v okviru programa REFIT 2

Št.

Naslov

Cilj/možnosti poenostavitve (kratka razlaga cilja revizije v okviru programa REFIT in možnosti poenostavitve za ocenjevanje in preverjanje ustreznosti)

Evropski zeleni dogovor

1.

Ocena tržnih standardov (iz uredbe o enotni skupni ureditvi trgov (SUT), „direktiv o zajtrku“ in sekundarne zakonodaje o SUT)

Ocena tržnih standardov bo prispevala k oceni skladnosti različnih zakonodajnih aktov ter pomagala opredeliti možnosti za poenostavitev. Rezultati ocene se lahko uporabijo kot podlaga za razmislek o potrebnih regulativnih spremembah, povezanih s tržnimi standardi.

2.

Ocena geografskih označb in zajamčenih tradicionalnih posebnosti, zaščitenih v EU

Ocena geografskih označb in zajamčenih tradicionalnih posebnosti bo prispevala k oceni skladnosti različnih aktov pravnega okvira za sheme kakovosti EU ter bo priložnost za preučitev, ali je pravni okvir treba izboljšati (posodobitev, poenostavitev in racionalizacija). Rezultati ocene se lahko uporabijo kot podlaga za razmislek o potrebnih regulativnih spremembah, povezanih s shemami kakovosti EU.

3.

Revizija smernic za nekatere ukrepe državne pomoči v okviru sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2020

Države članice lahko nekaterim intenzivnim porabnikom električne energije nadomestijo del višjih stroškov električne energije, ki jih imajo zaradi sistema EU za trgovanje z emisijami. Cilj tega nadomestila je čim bolj zmanjšati tveganje selitve virov CO2, do katere pride, kadar stroški emisij povzročijo selitev iz EU v tretje države brez primerljivih omejitev. Obstoječa pravila, ki omogočajo nadomestilo, bodo revidirana, da se prilagodijo novemu sistemu trgovanja z emisijami za obdobje 2021–2030. (nezakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, zadnje četrtletje leta 2020)

4.

Revizija uredbe o vseevropskih energetskih omrežjih (TEN-E)

Ta pobuda bo zagotovila, da bo uredba TEN-E v celoti skladna z evropskim zelenim dogovorom in dolgoročnimi cilji Unije glede razogljičenja, obenem pa bo prispevala k povezovanju sektorjev in trgov, zanesljivi oskrbi z energijo in konkurenci. (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 170 in 171 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

5.

Ocena Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Z oceno direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi se bosta ocenili učinkovitost in uspešnost direktive, kar zadeva postopek za sprejetje omejitev snovi in odobritev izjem od omejitev. Ocenjena bo tudi njena ustreznost glede na drugo zakonodajo EU ter skladnost z njo, zlasti z vidika ocen uredbe REACH in direktive o okoljsko primerni zasnovi.

6.

Ocena Direktive 2000/53/EU o izrabljenih vozilih

Z oceno bodo ocenjene uspešnost in učinkovitost direktive o izrabljenih vozilih, njena skladnost z drugo zakonodajo ter ustreznost glede na širše cilje politik na področju krožnega gospodarstva, plastike, učinkovite rabe virov, surovin itd.

7.

Ocena Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah

Z oceno bodo ocenjene uspešnost in učinkovitost direktive o industrijskih emisijah, njena dodana vrednost EU, skladnost z drugo zakonodajo ter ustreznost z vidika obravnavanja pomembnih (kmetijsko)industrijskih virov onesnaževanja zraka, vode in tal.

8.

Preverjanje ustreznosti pravil EU proti nezakoniti sečnji (Uredba (EU) št. 995/2010 (uredba EU o lesu) in Uredba (ES) št. 2173/200 (uredba FLEGT))

S preverjanjem ustreznosti se bodo ocenile uspešnost, učinkovitost, skladnost, ustreznost in dodana vrednost EU obeh uredb pri prispevanju k boju proti nezakoniti sečnji na svetovni ravni. Izkušnje, pridobljene s preverjanjem ustreznosti, bodo koristne pri oceni ukrepov na strani povpraševanja po drugih proizvodih.

9.

Revizija direktive EU o baterijah

Kot je bilo ugotovljeno v poročilih o oceni/izvajanju direktive o baterijah, bi moral biti cilj revizije večje upoštevanje krožnosti, izboljšanje trajnostnosti in ohranjanje koraka s tehnološkim razvojem. To je predvideno tudi v strateškem akcijskem načrtu za baterije. Na podlagi ugotovitev iz poročil o direktivi se bo s pobudo direktiva spremenila ali pa bo pripravljen predlog nove uredbe o razveljavitvi direktive, zlasti da bi se vključile zahteve glede izrabljenosti in trajnostnosti. (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, zadnje četrtletje leta 2020)

10.

Preverjanje ustreznosti relevantne zakonodaje EU o endokrinih motilcih

Endokrini motilci so snovi, ki spremenijo delovanje endokrinega (hormonskega) sistema ter negativno vplivajo na zdravje ljudi ali živali. Te snovi urejajo različni ukrepi EU. S preverjanjem ustreznosti se bo ocenilo, ali ti ukrepi uresničujejo splošni cilj varovanja zdravja ljudi in okolja. Ocenile se bodo skladnost, uspešnost, učinkovitost, ustreznost in dodana vrednost EU evropske zakonodaje, pri čemer bo poudarek na skladnosti med zakonodajnimi akti EU na področju kemikalij.

11.

Revizija uredbe o tržnih standardih, ki se uporablja za proizvode iz ribištva in akvakulture v EU

Z revizijo se bo poenostavila pravna ureditev. Ena uredba (EU) bo nadomestila tri uredbe, ki trenutno prav tako zajemajo proizvode iz akvakulture, preglednost in obveščanje potrošnikov. (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 43 PDEU, skupna ribiška politika, zadnje četrtletje leta 2020)

12.

Ocena Uredbe (EU) št. 913/2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet
(uredba o koridorjih za železniški tovorni promet)

Povečanje železniškega tovornega prometa je ključni element politike EU za zmanjšanje emisij CO2 v prometnem sektorju, ki pa se sooča s težavami. Namen uredbe o koridorjih za železniški tovorni promet je izboljšati sodelovanje in usklajevanje vzdolž številnih koridorjev s posebnim potencialom za razvoj mednarodnega železniškega tovornega prometa.
Uredba (EU) št. 913/2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčni tovorni promet je začela veljati leta 2010 in vzpostavljenih je bilo devet koridorjev za železniški tovorni promet, še dva pa sta bila vzpostavljena pozneje. Namen te ocene je popoln pregled izvajanja uredbe in njenih učinkov. Ocena bo koristna za določitev nadaljnjih ukrepov na ravni EU, ki so potrebni za spodbuditev železniškega tovornega prometa.

13.

Ocena Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov

Pri tej oceni se bo med drugim pregledal napredek, ki je bil dosežen na podlagi direktive pri zmanjševanju odvisnosti od uporabe pesticidov in spodbujanju uporabe nekemičnih alternativ z nizkim tveganjem. Obravnaval se bo tudi potencial za poenostavitev, na primer v zvezi s pravili za pregled naprav za nanašanje pesticidov in novimi pravili za uradni nadzor.

14.

Ocena strategije EU za dobrobit živali (2012–2015)

Pri tej oceni se bo preučilo, v kolikšni meri je strategija EU za dobrobit živali prispevala k poenostavitvi okvira EU za dobrobit živali, pregledane pa bodo tudi preostale možnosti za poenostavitev ob upoštevanju razvoja potreb na tem področju.

15.

Ocena registracije fitofarmacevtskih sredstev in mejnih vrednosti ostankov pesticidov

Ta ocena zajema izvajanje in delovanje Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih in Uredbe (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v vseh državah članicah od začetka njune uporabe junija 2011 oziroma septembra 2008. V okviru ocene bodo predlagane možnosti za izboljšanje izvajanja uredb, da bi se poenostavil ali okrepil sedanji regulativni okvir, na primer z odpravo zamud in povečanjem preglednosti, izboljšanjem sistema registracij po območjih in vzajemnega priznavanja registracij ter spodbujanjem trajnostnega varstva rastlin, rešitev z majhnim tveganjem in učinkovitega zmanjševanja tveganja, pa tudi povečali skladnost in doslednost med uredbama in ostalo zakonodajo EU.

Med oceno bodo obravnavana tudi vprašanja, ki so bila izpostavljena v  mnenju platforme REFIT XI.10a o snoveh za različno uporabo / iz različnih virov (klorat), sprejetem 7. junija 2017, in v  mnenju platforme REFIT XI.22.a  o registraciji fitofarmacevtskih sredstev, sprejetem 14. marca 2019.

16.

Ocena Uredbe (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih glede profilov hranil in zdravstvenih trditvah o rastlinah in njihovih pripravkih ter splošnem regulativnem okviru za njihovo uporabo v živilih

Ta ocena obravnava vprašanje, ki je bilo izpostavljeno v  mnenju platforme REFIT XI.11a-b o določanju profilov hranil. Ocenjeni bodo učinki trenutnega stanja (kjer profili hranil na ravni EU ne obstajajo). Preučeno bo, ali profili hranil še vedno ustrezajo svojemu namenu ter ali so upravičeni in ustrezni za zagotovitev ciljev uredbe o trditvah. Rezultati te ocene naj bi obravnavali tudi vprašanja, ki so jih zastavila podjetja v zvezi z direktivo o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora in so bila vključena v mnenje platforme REFIT XI.6a-b .

17.

Ocena zakonodaje o materialih, namenjenih za stik z živili

V okviru te ocene bodo preučeni vsi vidiki sedanje zakonodaje EU o materialih, namenjenih za stik z živili, vključno z učinkovitostjo izjave o skladnosti, ki se trenutno zahteva za posebne ukrepe na ravni EU. Na podlagi te ocene bo Komisija preučila, ali so potrebni nadaljnji ukrepi na ravni EU, ter obravnavala različna vprašanja, kot je na primer vprašanje iz mnenja platforme REFIT XI.1a , v katerem je bila priporočena skupna evropska zahteva za izjavo o skladnosti za vse vrste materialov, namenjenih za stik z živili.

18.

Ocena Direktive 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti

Rečne informacijske storitve (RIS) uporabljajo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) v podporo varnemu, učinkovitemu in okolju prijaznemu prometu po celinskih plovnih poteh. Direktiva RIS določa okvir minimalnih zahtev in tehničnih specifikacij za zagotavljanje in izvajanje RIS, da se zagotovijo usklajenost, interoperabilnost in čezmejna združljivost sistemov RIS držav članic za plovne poti razreda IV in višjih razredov. V oceni bosta obravnavana izvajanje direktive ter nedavni organizacijski in tehnološki razvoj v sektorju, zlasti razvoj digitalnih tehnologij. Ocenjena bodo tudi morebitna področja za poenostavitev postopka, s katerim se pripravljajo posodobitve tehničnih specifikacij iz direktive.

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

19.

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi Uredbe (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (uredba eIDAS)

Kot zahteva člen 49 Uredbe (EU) št. 910/2014, bo Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročala o njeni uporabi do 1. julija 2020. V poročilu bo ocenjeno, v kolikšni meri okvir eIDAS še vedno ustreza svojemu namenu ter dosega zastavljene cilje, rezultate in učinke, opredeljeni pa bodo lahko tudi morebitni nadaljnji ukrepi za izboljšanje uspešnosti predpisov. Komisija bo oceno izvedla v skladu s smernicami za boljše pravno urejanje, saj bo vključila tudi javno posvetovanje in ciljno usmerjeno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi.

20.

Pregled Direktive 2014/61/EU o znižanju stroškov širokopasovnih povezav

Namen pregleda je zmanjšati nepotrebno in drago upravno breme, ki lahko znatno odvrača od uvajanja omrežja in ga upočasnjuje. S pregledom naj bi se sedanji ukrep dodatno izboljšal, tako da bi se poenostavili izdaja dovoljenj in postopki ali da bi gradbena dela postala prilagodljivejša z boljšim usklajevanjem z drugimi infrastrukturami (ceste, energija itd.). To je lahko pomembna priložnost za novo zakonodajo, ki bi zmanjšala splošna upravna bremena v tem sektorju.

21.

Pregled uredbe o notranjem trgu in čezmejnem e-trgovanju (geografsko blokiranje)

Kot zahteva člen 9 Uredbe (EU) št. 302/2018, bo Komisija do 23. marca 2020 o oceni te uredbe poročala Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru. Komisija bo upoštevala splošni učinek uredbe na notranji trg in čezmejno e-trgovanje, vključno zlasti z morebitnim dodatnim upravnim in finančnim bremenom za trgovce, ki ga nalagajo različne veljavne regulativne ureditve na področju potrošniškega pogodbenega prava.

22.

Revizija Priporočila o digitalizaciji in spletni dostopnosti kulturnega gradiva ter njegovi digitalni hrambi (2011/711/EU)

S tekočo oceno se ocenjuje eden od glavnih instrumentov politike na področju digitalizacije in digitalne hrambe gradiva kulturne dediščine ter spletnega dostopa do njega, da bi se zbrala stališča zainteresiranih strani v zvezi z njegovo morebitno posodobitvijo, da bi bolje odražal sodobne potrebe javnosti na tem področju in da bi se povečal potencial evropske kulturne dediščine v korist državljanov.

Revizija bo te vidike obravnavala v skladu s trenutnimi tehnološkimi trendi in potrebami sektorja.

23.

Preverjanje ustreznosti svežnja za posodobitev državne pomoči iz leta 2012, smernic za železnice in kratkoročnega zavarovanja izvoznih kreditov

Danes je zaradi posodobitve državne pomoči 96 % novoizvedenih ukrepov pomoči v rokah nacionalnih organov. To državam članicam omogoča hitrejše izvajanje, nadzor nad državno pomočjo pa je lahko bolj osredotočen na pomembne zadeve in manj na manj pomembne. Namen tekočega preverjanja ustreznosti je med drugim oceniti, v kolikšni meri je sedanja ureditev prispevala k zmanjšanju upravnega bremena in ali obstaja dodaten potencial za poenostavitev in racionalizacijo pravil o državni pomoči.

24.

Ocena uredbe o skupinski izjemi za vertikalne sporazume

Namen tekoče ocene uredbe o skupinski izjemi za vertikalne sporazume in smernic o vertikalnih omejitvah je zlasti oceniti, v kolikšni meri je sedanja ureditev dosegla svoj cilj zagotavljanja varnega okolja za vertikalne sporazume, ki na splošno izboljšujejo učinkovitost, s tem pa ustvarjajo pravno varnost in zmanjšujejo stroške izpolnjevanja obveznosti za zainteresirane strani. To vključuje opredelitev področij, na katerih sedanja ureditev morda ne odraža ustrezno novega tržnega razvoja, in morebitnih vrzeli, ki lahko povzročajo pravno negotovost ter nedoslednosti pri izvrševanju vertikalnih pravil v različnih državah članicah EU, s tem pa večje stroške izpolnjevanja obveznosti za zainteresirane strani.

25.

Ocena vidikov v zvezi s postopki in pristojnostjo pri nadzoru EU nad združitvami

Tekoča ocena se osredotoča na poenostavitev in zmanjšanje birokracije, kjer je to ustrezno, racionalizacijo sistema napotitve in druge tehnične izboljšave. Poleg tega je glede na nedavno razpravo o učinkovitosti pragov za pristojnost iz uredbe o združitvah, ki temeljijo zgolj na prometu, namen ocene tudi oceniti, ali ti pragovi zajamejo vse transakcije, ki bi lahko vplivale na notranji trg.

26.

Ciljno usmerjena sprememba uredbe o splošnih skupinskih izjemah v zvezi s programi financiranja EU

Komisija želi ciljno spremeniti uredbo o splošnih skupinskih izjemah, ki bo spremljala naslednji večletni finančni okvir. S predlogom se bo zagotovilo, da se bo lahko nacionalno financiranje iz skladov držav članic ali iz skladov ESI, ki se upravlja na nacionalni ravni, nemoteno kombiniralo s skladi EU, ki se upravljajo na centralni ravni, in sicer pri: finančnih produktih, ki jih podpira sklad InvestEU; projektih na področju raziskav, razvoja in inovacij, ki so prejeli pečat odličnosti v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, pa tudi pri sofinanciranih projektih in dejavnostih povezovanja v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, ter projektih evropskega teritorialnega sodelovanja. (tretje četrtletje leta 2020)

27.

Uredba o skupinskih izjemah za konzorcije v prevozu po morju (izjema od člena 101 PDEU za nekatere vrste sporazumov o sodelovanju med prevozniki zabojnikov)

S podaljšanjem sedanje uredbe o skupinskih izjemah za konzorcije v prevozu po morju za nadaljnja štiri leta bo še naprej poenostavljena analiza skladnosti konzorcijev s pravili o konkurenci in omejena odvisnost od zunanjega svetovanja, stroški pa bodo ostali nižji. (drugo četrtletje leta 2020)

28.

Ocena Direktive 2014/35/EU o nizki napetosti

Direktiva o nizki napetosti zagotavlja, da električna oprema, ki se uporablja znotraj določenih napetostnih mej, zagotavlja visoko raven zaščite evropskih državljanov in ima v celoti koristi od enotnega trga. Uporablja se od 20. aprila 2016. Namen te ocene je oceniti, ali direktiva ustreza svojemu namenu, kar zadeva uspešnost, učinkovitost, ustreznost, skladnost in dodano vrednost EU. Na podlagi ugotovitev o izvajanju direktive bo Komisija ocenila, kateri naslednji koraki bodo morda potrebni za izboljšanje izvajanja.

29.

Ocena Direktive 97/67/ES o poštnih storitvah

Sektor poštnih storitev se zaradi digitalizacije močno spreminja. Direktiva o poštnih storitvah (97/67/ES) izvira iz leta 1997 in je bila revidirana leta 2002 in leta 2008. Poročilo o uporabi direktive bo spremljala ocena, v kateri bo ocenjeno, ali direktiva še vedno ustreza svojemu namenu in ali je primerna za prihodnost.

30.

Ocena „opredelitve MSP“

Področje uporabe te pobude je Priporočilo Komisije 2003/361/ES o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij. Priporočilo določa merila za opredelitev, ali je podjetje MSP (tj. število zaposlenih, promet/bilančna vsota in neodvisnost), in se uporablja od 1. januarja 2005, ko je nadomestilo Priporočilo 96/280/ES. Sklici na priporočila so navedeni v več kot 100 pravnih aktih EU s številnih področij politik EU, kot je državna pomoč, zato bo treba pri nadomestitvi obravnavati tudi te sklice.

31.

Revizija Direktive 2006/42/ES o strojih

Namen te pobude je:
i) obravnavati tveganja, ki jih prinašajo nove tehnologije, obenem pa omogočiti tehnološki napredek;

ii) poenostaviti zahteve za dokumentacijo, tako da se dovoli dokumentacija v digitalnih oblikah, kar bo zmanjšalo upravno breme za gospodarske subjekte in pozitivno vplivalo na okoljske stroške;

iii) izboljšati pravno jasnost nekaterih najpomembnejših konceptov in opredelitev pojmov v sedanjem besedilu direktive;

iv) zagotoviti skladnost z drugimi direktivami in uredbami o proizvodih in izboljšati izvrševanje zakonodaje z uskladitvijo z Novim zakonodajnim okvirom;

v) zmanjšati stroške prenosa s preoblikovanjem direktive v uredbo.

(zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

32.

Ocena zakonodaje EU o varstvu modelov

Namen ocene je analizirati, v kolikšni meri je sedanja zakonodaja EU o varstvu modelov dosegla svoje cilje v smislu učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, skladnosti in dodane vrednosti EU ter jasno opredeliti, v kolikšni meri še ustreza svojemu namenu. V oceni se bodo opredelile možnosti za racionalizacijo postopkov registracije, da bi se poenostavila uporaba varstva modelov v EU in morebiti zmanjšali stroški in upravna bremena v korist podjetij, oblikovalcev in MSP.

33.

Ocena Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih

Z naknadno oceno bo ocenjeno, kako uspešna je bila direktiva pri izboljšanju prometne varnosti, omogočanju prostega gibanja in zmanjševanju možnosti za goljufije. Pregledan bo tudi tehnični napredek, na primer v zvezi z vozili in digitalizacijo (digitalna dovoljenja).

Gospodarstvo za ljudi

34.

Enotna pravila zaokroževanja (nadaljnje ukrepanje na podlagi Poročila o najnovejšem razvoju dogodkov v zvezi z eurokovanci COM(2018) 787 final/2)

Ocena uporabe kovancev za en in dva evrocenta in možnosti uvedbe skupnih pravil zaokroževanja. Z morebitnim predlogom bi uvedli skupna pravila zaokroževanja za odpravo težav, povezanih z uporabo kovancev za en in dva evrocenta (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 133 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020).

35.

Preverjanje ustreznosti javnega poročanja podjetij

Namen tega preverjanja ustreznosti je oceniti, ali zakonodaja EU o rednem in javnem poročanju podjetij še naprej izpolnjuje potrebe zainteresiranih strani po informacijah o dejavnostih podjetij ter njihovi uspešnosti, tveganjih in učinkih.

36.

Ocena zakonodaje o trgovini s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge

Uredba (ES) št. 273/2004 in Uredba (ES) št. 111/2005 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah bosta ocenjeni glede na njun cilj, ki je vzpostavitev sistema spremljanja in nadzora trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge, da se prepreči njihova preusmeritev iz zakonite dobavne verige v nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog. Poleg teh dveh uredb bo ocena zajela tudi akte, ki so z njima povezani, in sicer Delegirano uredbo (EU) 2015/1011 in Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1013.

37.

Ocena Uredbe (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči v carinskih zadevah

Uredba (ES) št. 515/97 zagotavlja pravilno uporabo carinske zakonodaje EU. Od revizije Uredbe (ES) št. 515/97 leta 2015 je prišlo do novega razvoja dogodkov (na primer nova ureditev varstva podatkov, nova tveganja goljufij). Z oceno se bo ocenilo splošno delovanje Uredbe (ES) št. 515/97, tudi z uporabo usmerjenega posvetovanja.

Močnejša Evropa v svetu

38.

Ocena trgovinskega stebra šestih pridružitvenih sporazumov EU z državami EUROMED (Tunizija, Maroko, Egipt, Jordanija, Alžirija in Libanon)

S to oceno bi se lahko opredelile priložnosti za racionalizacijo postopkov, da bi se zmanjšali stroški in upravno breme ter poenostavili procesi. Poleg tega bi se lahko te potencialne izboljšave uporabile v morebitnih prihodnjih ponovnih pogajanjih o teh sporazumih ali pogajanjih o sporazumih z drugimi državami.

39.

Ocena izvajanja Sporazuma o gospodarskem partnerstvu Cariforum-EU

S to oceno bi se lahko opredelile priložnosti za racionalizacijo postopkov, da bi se zmanjšali stroški in upravno breme ter poenostavili procesi. Poleg tega bi se lahko te potencialne izboljšave uporabile v morebitnih prihodnjih ponovnih pogajanjih o tem sporazumu ali pogajanjih o sporazumih z drugimi državami.

40.

Preprečevanje trgovine z izdelki za mučenje

Pregled Uredbe (EU) 2019/125 (uredba o preprečevanju mučenja) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje.
V skladu s členom 32 uredbe o preprečevanju mučenja Komisija pregleda njeno izvajanje do 31. julija 2020, nato pa vsakih pet let. Komisija se bo na podlagi poročila o pregledu, ki bo sprejeto do julija 2020, odločila, ali bi bilo treba predlagati spremembe uredbe. Ne glede na ugotovitve pregleda in ob zagotavljanju, da bodo za zadevno blago še naprej veljale učinkovite omejitve, bi se lahko preučila morebitna področja, primerna za poenostavitev, na primer zahteve glede poročanja ali izmenjava informacij.

Spodbujanje evropskega načina življenja

41.

Ocena Uredbe (ES) št. 1901/2006 o zdravilih za pediatrično uporabo in Uredbe (ES) št. 141/2000 o zdravilih sirotah

Ta ocena bo pomemben prispevek k bodoči farmacevtski strategiji EU. Pri oceni se bodo na podlagi razpoložljivih dokazov ocenile prednosti in slabosti uredbe o zdravilih sirotah in zdravilih za pediatrično uporabo, tako ločeno kot skupaj. Ocena se med drugim osredotoča na proizvode, ki izpolnjujejo zdravstvene potrebe, za katere še ni poskrbljeno, in na to, kako so bile uporabljene spodbude iz veljavne zakonodaje.

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

42.

Predlog Komisije za pregled Direktive 2008/48/ES o potrošniških kreditnih pogodbah

Tekoča ocena direktive se bo osredotočila na doseženi napredek ter stroške in koristi direktive. Osredotočila se bo tudi na vprašanje, ali prvotni cilji in orodja direktive ustrezajo sedanjim potrebam, spremljanje, kako direktiva deluje skupaj z drugimi deli zakonodaje, in na to, ali je bilo posredovanje EU koristno. Pregled bo na podlagi rezultatov ocene zagotovil boljše obveščanje potrošnikov in razumevanje potrošniških kreditov ob upoštevanju digitalizacije pri zagotavljanju takšnih produktov. Namen pregleda bo zagotoviti boljšo zaščito potrošnikov pred neodgovornimi posojilnimi praksami, zlasti tistimi, ki se širijo prek spleta. (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

43.

Predlog Komisije za pregled Direktive 2002/65/ES o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo

S tekočo oceno se bo ocenilo, ali so bili doseženi prvotni cilji, kako direktiva deluje z vidikov stroškov in koristi, zmanjšanja bremena in poenostavitve ter kako deluje skupaj z drugo zakonodajo na področju maloprodajnih finančnih storitev, varstva potrošnikov in varstva podatkov. Z analizo se bo ocenilo, ali orodja direktive ustrezajo prvotnim in sedanjim potrebam, ter njena dodana vrednost EU. Pregled bo na podlagi rezultatov ocene zagotovil boljše razumevanje maloprodajnih finančnih storitev ob upoštevanju digitalizacije pri zagotavljanju takšnih produktov. Namen pregleda bo zagotoviti boljšo zaščito potrošnikov pred neodgovornimi posojilnimi praksami, zlasti tistimi, ki se širijo prek spleta. (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)

44.

Revizija Direktive 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov
(uredba; pravna podlaga člen 114 PDEU)

S pobudo se bodo obravnavala vprašanja varnosti proizvodov, ki jih odpirajo nove tehnologije, preučile potrebe po konkretnejših ukrepih za spletno prodajo, posodobil splošni pravni okvir za varnost proizvodov in ob upoštevanju nove Uredbe (EU) 2019/1020 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov zapolnila obstoječa vrzel med skladnimi in neskladnimi proizvodi, kar zadeva nadzor trga. Z revizijo bi se izboljšala tudi uspešnost odpoklicev izdelkov in kritje varnostnih tveganj novih izdelkov. Okrepiti bi se morala tudi izvršilna pooblastila držav članic, zlasti kar zadeva nadzor uvoza. (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2020)Priloga III: Prednostni predlogi v obravnavi 3

Št.

Polni naslov

Sklic

Evropski zeleni dogovor

1.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2015/757, da bi se ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij 

COM(2019) 38 final
2019/0017 (COD)

4. 2. 2019

2.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009, uredb Sveta (ES) št. 768/2005, (ES) št. 1967/2006 in (ES) št. 1005/2008 ter Uredbe (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede nadzora ribištva

COM(2018) 368 final
2018/0193 (COD)

30. 5. 2018

3.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja

COM(2018) 277 final
2018/0138 (COD)

17. 5. 2018

4.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

COM(2017) 275 final
2017/0114 (COD)

31. 5. 2017

5.

Predlog UREDBE SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 866/2004 o režimu na podlagi člena 2 Protokola št. 10 k Aktu o pristopu glede blaga, ki je zajeto s shemami kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

COM(2015) 380 final
2015/0165 (NLE)

28. 7. 2015

6.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme

COM(2015) 177 final
2015/0093 (COD)

22. 4. 2015

7.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa InvestEU

COM(2018) 439 final
2018/0229 (COD)

8. 6. 2018

8.

Predlog UREDBE SVETA o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013

COM(2018) 466 final
2018/0251 (NLE)

13. 6. 2018

9.

Predlog UREDBE SVETA o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter razveljavitvi Direktive Sveta (Euratom) št. 1368/2013

COM(2018) 467 final
2018/0252 (NLE)

13. 6. 2018

10.

Predlog SKLEPA SVETA o spremembi Odločbe 2007/198/Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu

COM(2018) 445 final
2018/0235 (NLE)

7. 6. 2018

11.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013

COM(2018) 385 final
2018/0209 (COD)

1. 6. 2018

12.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

COM(2018) 390 final
2018/0210 (COD) 12. 6. 2018

13.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013

COM(2018) 393 final
2018/0217 (COD)

1. 6. 2018

14.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov

COM(2018) 394 final
2018/0218 (COD)

23. 4. 2018

15.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

COM(2018) 392 final
2018/0216 (COD)

1. 6. 2018

16.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021

COM(2019) 581 final
2019/0254 (COD)

31. 10. 2019

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

17.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev) 

COM(2017) 548 final
2017/0237 (COD)

27. 9. 2017

18.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter Uredbe (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage

COM(2013) 130 final
2013/0072 (COD)

13. 3. 2013

19.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev)

COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)

11. 6. 2013

20.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije

COM(2011) 827 final
2011/0391 (COD)

1. 12. 2011

21.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga

COM(2017) 282 final
2017/0113 (COD)

31. 5. 2017

22.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

COM(2017) 647 final
2017/0288 (COD)

8. 11. 2017

23.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES

COM(2018) 639 final
2018/0332 (COD)

12. 9. 2018

24.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

COM(2019) 208 final
2019/0101 (COD)

14. 6. 2019

25.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)

COM(2017) 10 final
2017/0003 (COD)

10. 1. 2017

26.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov – Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev v Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

COM(2018) 630 final
2018/0328 (COD)

12. 9. 2019

27.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravnem in operativnem okviru evropske storitvene e-izkaznice, ki jo je uvedla Uredba ... [uredba o evropski storitveni e-izkaznici]

COM(2016) 823 final
2016/0402 (COD)

10. 1. 2017

28.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice in povezanih upravnih zmogljivosti

COM(2016) 824 final
2016/0403 (COD)

10. 1. 2017

29.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014

COM(2018) 438 final
2018/0228 (COD)

7. 6. 2018

30.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826

COM(2018) 441 final
2018/0231 (COD)

7. 6. 2018

31.

Predlog SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa

COM(2018) 436 final
2018/0225 (COD)

7. 6. 2018

32.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov

COM(2018) 435 final
2018/0224 (COD)

7. 6. 2018

33.

Predlog UREDBE SVETA o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa

COM(2018) 437 final
2018/0226 (NLE)

7. 6. 2018

34.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

COM(2018) 434 final
2018/0227 (COD)

8. 6. 2018

35.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada

COM(2018) 476 final
2018/0254 (COD)

13. 6. 2018

36.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

COM(2018) 447 final
2018/0236 (COD)

8. 6. 2018

Gospodarstvo za ljudi

37.

Predlog DIREKTIVE SVETA o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah 

COM(2017) 824 final
2017/0335 (CNS)

6. 12. 2017

38.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge

COM(2015) 586 final
2015/0270 (COD)

24. 11. 2015

39.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami

COM(2018) 339 final
2018/0171 (COD)

24. 5. 2018

40.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem

COM(2018) 135 final
2018/0063 (COD)

14. 3. 2018

41.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki

COM(2016) 198 final
2016/0107 (COD)

13. 4. 2016

42.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365

COM(2016) 856 final
2016/0365 (COD)

28. 11. 2016

43.

Predlog SKLEPA SVETA o določitvi ukrepov za postopno vzpostavitev enotnega zastopanja euroobmočja v Mednarodnem denarnem skladu

COM(2015) 603 final
2015/0250 (NLE)

21. 10. 2015

44.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o okviru za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje

COM(2019) 354 final
2019/0161 (COD)

24. 7. 2019

45.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (Besedilo velja za EGP in Švico)

COM(2016) 815 final
2016/0397 (COD)

14. 12. 2016

46.

Predlog SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)

COM(2019) 620 final
2019/0188 (COD)

11. 9. 2019

47.

Predlog UREDBE SVETA o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada

COM(2017) 827 final
2017/0333 (APP)

7. 12. 2017

48.

Predlog UREDBE SVETA o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam, katerih valuta ni euro

COM(2012) 336 final
2012/0164 (APP)

22. 6. 2012

49.

Predlog DIREKTIVE SVETA o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)

COM(2016) 683 final
2016/0336 (CNS)

26. 10. 2016

50.

Predlog DIREKTIVE SVETA o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb

COM(2016) 685 final
2016/0337 (CNS)

26. 10. 2016

51.

Predlog DIREKTIVE SVETA o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije

COM(2013) 71 final
2013/0045 (CNS)

14. 2. 2013

52.

Predlog DIREKTIVE SVETA o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače

COM(2018) 334 final
2018/0173 (CNS)

25. 5. 2018

53.

Predlog DIREKTIVE SVETA o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami

COM(2018) 329 final
2018/0164 (CNS)

25. 5. 2018

54.

Predlog DIREKTIVE SVETA o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost

COM(2018) 20 final
2018/0005 (CNS)

18. 1. 2018

55.

Predlog DIREKTIVE SVETA o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil

COM(2017) 276 final
2017/0115 (CNS)

31. 5. 2017

56.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za podporo reformam

COM(2018) 391 final
2018/0213 (COD)

31. 5. 2018

57.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe

COM(2018) 387 final
2018/0212 (COD)

31. 5. 2018

58.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti

COM(2018) 336 final 2018/0168 (COD) 24. 5. 2018

59.

Predlog UREDBE SVETA o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027

COM(2018) 322 final
2018/0132 (APP)

2. 5. 2018

60.

Predlog UREDBE SVETA o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije

COM(2018) 327 final
2018/0132 (APP)

2. 5. 2018

61.

Predlog UREDBE SVETA o spremembi Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost

COM(2018) 328 final
2018/0133 (NLE)

3. 5. 2018

62.

Predlog UREDBE SVETA o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslovov skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami in odpadne plastične embalaže, ki se ne reciklira, na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev

COM(2018) 326 final
2018/0131 (NLE)

3. 5. 2018

63.

Predlog SKLEPA SVETA o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

COM(2018) 325 final
2018/0135 (CNS)

3. 5. 2018

64.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“)

COM(2018) 369 final
2018/0194 (COD)

31. 5. 2018

65.

Predlog UREDBE SVETA o razširitvi uporabe Uredbe (EU) št. .../2018 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“) na nesodelujoče države članice

COM(2018) 371 final
2018/0219 (APP)

31. 5. 2018

66.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)

COM(2018) 382 final
2018/0206 (COD)

30. 5. 2018

67.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

COM(2018) 380 final
2018/0202 (COD)

30. 5. 2018

68.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine

COM(2018) 442 final
2018/0232 (COD)

8. 6. 2018

69.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve

COM(2018) 443 final
2018/0233 (COD)

8. 6. 2018

70.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

COM(2018) 474 final
2018/0258 (COD)

13. 6. 2018

71.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume

COM(2018) 375 final
2018/0196 (COD)

29. 5. 2018

72.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu

COM(2018) 372 final
2018/0197 (COD)

29. 5. 2018

73.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru

COM(2018) 373 final
2018/0198 (COD)

29. 5. 2018

74.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja

COM(2018) 374 final
2018/0199 (COD)

29. 5. 2018

75.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023

COM(2018) 614 final
2018/0322 (COD)

7. 9. 2018

Močnejša Evropa v svetu

76.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev)

COM(2016) 616 final
2016/0295 (COD)

28. 9. 2016

77.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav

COM(2012) 124 final
2012/0060 (COD)

21. 3. 2012

78.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine

COM(2019) 623 final
2019/0273 (COD)

12. 12. 2019

79.

Predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Svetu, ob podpori Komisije, za sklep Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta

9736/18
13. 6. 2018

80.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III)

COM(2018) 465 final
2018/0247 (COD)

14. 6. 2018

81.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

COM(2018) 460 final
2018/0243 (COD)

14. 6. 2018

82.

Predlog SKLEPA SVETA o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)

COM(2018) 461 final
2018/0244 (CNS)

14. 6. 2018

83.

Predlog UREDBE SVETA o vzpostavitvi evropskega instrumenta za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, na podlagi Pogodbe Euratom

COM(2018) 462 final
2018/0245 (NLE)

14. 6. 2018

84.

Predlog SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

COM(2019) 125 final
2019/0070 (COD)

7. 3. 2019

Spodbujanje evropskega načina življenja

85.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF 

COM(2018) 338 final
2018/0170 (COD)

24. 5. 2018

86.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede uvedbe funkcije nadzornika za procesna jamstva

COM(2014) 340 final
2014/0173 (COD)

11. 6. 2014

87.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU

COM(2018) 51 final
2018/0018 (COD)

1. 2. 2018

88.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev) – Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev v Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

COM(2018) 634 final
2018/0329 (COD)

12. 9. 2018

89.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin – Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev v Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

COM(2018) 640 final
2018/0331 (COD)

12. 9. 2018

90.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

COM(2018) 302 final
2018/0152 (COD)

17. 5. 2018

91.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene ETIAS ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 in Uredbe (EU) 2018/1861

COM(2019) 4 final
2019/0002 (COD)

7. 1. 2019

92.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Turčija)

COM(2016) 279 final
2016/0141 (COD) 4. 5. 2016

93.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo*)

COM(2016) 277 final
2016/0139 (COD)

4. 5. 2016

94.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah

COM(2017) 571 final
2017/0245 (COD)

28. 9. 2017

95.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010

COM(2016) 271 final
2016/0131 (COD)

4. 5. 2016


COM(2018) 633 final

12. 9. 2018

96.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)

COM(2016) 272 final
2016/0132 (COD)

4. 5. 2016

97.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev)

COM(2016) 270 final
2016/0133 (COD)

4. 5. 2016

98.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev)

COM(2016) 465 final
2016/0222 (COD)

13. 7. 2016

99.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas

COM(2016) 466 final
2016/0223 (COD)

13. 7. 2016

100.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU

COM(2016) 467 final
2016/0224 (COD)

13. 7. 2016

101.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

COM(2016) 468 final
2016/0225 (COD)

13. 7. 2016

102.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve

COM(2016) 378 final 2016/0176 (COD) 7. 6. 2016

103.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013

COM(2018) 367 final
2018/0191 (COD)

30. 5. 2018

104.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

COM(2019) 331 final
2019/0151 (COD)

11. 7. 2019

105.

Predlog SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije

COM(2019) 330 final
2019/0152 (COD)

11. 7. 2019

106.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam

COM(2018) 386 final
2018/0211 (COD)

30. 5. 2018

107.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost

COM(2018) 472 final
2018/0250 (COD)

13. 6. 2018

108.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije

COM(2018) 471 final
2018/0248 (COD)

13. 6. 2018

109.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

COM(2018) 473 final
2018/0249 (COD) 13. 6. 2018

110.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014

COM(2018) 440 final
2018/0230 (COD)

11. 6. 2018

111.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013

COM(2018) 366 final
2018/0190 (COD)

30. 5. 2018

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

112.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

COM(2016) 798 final
2016/0399 (COD)

14. 12. 2016

113.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih

COM(2012) 614 final
2012/0299 (COD)

14. 11. 2012

114.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

COM(2016) 799 final
2016/0400 B (COD)

14. 12. 2016

115.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES

COM(2018) 184 final
2018/0089 (COD)

12. 4. 2018

116.

Predlog DIREKTIVE SVETA o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

COM(2008) 426 final
2008/0140 (CNS)

2. 7. 2008

117.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

COM(2017) 85 final
2017/0035 (COD)

14. 2. 2017

118.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 in Uredbe (EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]

COM(2019) 3 final
2019/0001 (COD)

7. 1. 2019

119.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe

COM(2018) 96 final
2018/0044 (COD)

12. 3. 2016

120.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi harmoniziranih pravil o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih

COM(2018) 226 final
2018/0107 (COD) 18. 4. 2018

121.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah

COM(2018) 225 final
2018/0108 (COD) 18. 4. 2018

122.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“)

COM(2018) 379 final
2018/0204 (COD)

31. 5. 2018

123.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

COM(2018) 378 final
2018/0203 (COD) 31. 5. 2018

124.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

COM(2018) 324 final
2018/0136 (COD)

3. 5. 2018

125.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote

COM(2018) 383 final
2018/0207 (COD)

30. 5. 2018

126.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za pravosodje

COM(2018) 384 final
2018/0208 (COD)

30. 5. 2018
Priloga IV: Umaknjeni predlogi 4

Št.

Sklic

Naslov

Razlog za umik

Evropski zeleni dogovor

1.

COM(2017) 826 final

2017/0336 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

Predlog je zastarel: nanaša se na proračunsko obdobje 2014–2020 in zdaj ni več potreben.

2.

COM(2017) 97 final
2017/0043 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže

Dogovora ni mogoče pričakovati: področje uporabe predloga je bilo delno prevzeto z mednarodnimi sporazumi, več predlaganih sprememb pa je predlog tako izkrivilo, da ciljev predloga ni več mogoče doseči.

3.

COM(2014) 265 final
2014/0138 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prepovedi ribolova z visečimi mrežami, spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 812/2004, (ES) št. 2187/2005 in (ES) št. 1967/2006 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 894/97

Predlog je zastarel: več elementov je bilo vključenih v novo uredbo o tehničnih ukrepih (Uredba (EU) 2019/1241 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi). Poleg tega sozakonodajalca že več let nista dosegla napredka.

4.

COM(2012) 332 final
2012/0162 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

Predlog je zastarel: drugi predlogi (npr. predlog Komisije za novo uredbo o nadzoru ribištva (COM(2018) 368)), ki so bili sprejeti ali pa o njih potekajo pogajanja, so medtem zajeli glavne elemente tega predloga.

5.

COM(2012) 413 final
2012/0201 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje

Predlog je zastarel: stalež jegulje je od leta 2012 okreval; druge uredbe, kot so uredbe o ribolovnih možnostih, ki določajo letni celotni dovoljeni ulov in kvote, pa so medtem zajele glavne elemente tega predloga.

6.

COM(2012) 432 final
2012/0208 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov

Predlog je zastarel: več elementov je bilo vključenih v novo uredbo o tehničnih ukrepih (Uredba (EU) 2019/1241 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi).

7.

COM(2011) 470 final
2011/0206 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi večletnega načrta za stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

Predlog je zastarel: medtem je bil sprejet splošni večletni načrt za Baltsko morje (Uredba (EU) 2016/1139 o večletnem načrtu za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže).

8.

COM(2011) 479 final
2011/0218 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju

Predlog je zastarel: medtem so glavne elemente tega predloga zajele druge uredbe, npr. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2019/1022 o večletnem načrtu za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju, in spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014.

9.

COM(2013) 892 final
2013/0433 (COD)

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

Dogovora ni mogoče pričakovati: sozakonodajalca od leta 2015 nista dosegla napredka, nadaljnji napredek pa je malo verjeten.

10.

COM(2013) 893 final
2013/0434 (APP)

Predlog DIREKTIVE SVETA o dajanju hrane iz živalskih klonov na trg

Dogovora ni mogoče pričakovati: sozakonodajalca od leta 2015 nista dosegla napredka, nadaljnji napredek pa je malo verjeten.

11.

COM(2017) 648 final
2017/0290 (COD)

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami

Dogovora ni mogoče pričakovati: več predlaganih sprememb tako izkrivlja predlog, da ciljev predloga ni več mogoče doseči. Poleg tega je treba zaradi potrebe po povečanju deleža trajnostnih načinov prevoza v skupnem prevozu v okviru evropskega zelenega dogovora okrepiti podporo za večmodalne rešitve, za kar sedanji predlog ne zadostuje.

12.

COM(2013) 20 final
2013/0011 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o predložitvi vlog v imenu Evropske unije za nove klasifikacijske številke v Prilogi VIII ali IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja

Predlog je zastarel: predlog ni bil sprejet pred zasedanjem, za katero je bil predviden.

13.

COM(2018) 731 final
2018/0379 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na osemintridesetem sestanku stalnega odbora Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, v zvezi s spremembama dodatkov II in III

Predlog je zastarel: predlog ni bil sprejet pred zasedanjem, za katero je bil predviden.

14.

COM(2019) 494 final
2019/0241 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na devetintridesetem sestanku stalnega odbora Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, v zvezi s spremembama dodatkov II in III k navedeni Konvenciji

Predlog je zastarel: predlog ni bil sprejet pred zasedanjem, za katero je bil predviden.

15.

COM(2009) 585 final
26. 10. 2009

Predlog SKLEPA SVETA o določitvi stališča glede predlogov za spremembo prilog II in III k Protokolu o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju (Protokol SPA/BD) Konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij v Sredozemskem morju (Barcelonska konvencija), ki bo v imenu Evropske skupnosti zastopano na šestnajstem zasedanju pogodbenic

Predlog je zastarel: predlog ni bil sprejet pred zasedanjem, za katero je bil predviden.

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

16.

COM(2017) 257 final
2017/0087 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pogojev in postopka za zahteve po podatkih na področju notranjega trga, kmetijstva in ribištva (razen ohranjanja morskih bioloških virov), prometa, okolja in energetike, ki jih Komisija pošlje podjetjem in združenjem podjetij

Dogovora ni mogoče pričakovati: razprave v Svetu so začasno ustavljene od marca 2018.

17.

COM(2014) 28 final
2014/0012 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil

Predlog je zastarel: večina vsebine predloga je zajeta v drugih dokumentih, ki so bili medtem že sprejeti (npr. določbe o informacijah o popravilu in vzdrževanju, ki so bile prilagojene z Uredbo (EU) 2018/858) ali so v obravnavi (dokument v obravnavi COM(2019) 208). Pričakuje se, da bodo nekateri drugi vidiki celoviteje obravnavani v novem predlogu o emisijskih standardih EURO 7.

18.

COM(2013) 75 final
2013/0048 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o nadzoru trga proizvodov in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EU, Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredbe (ES) št. 764/2008 in Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

Predlog je zastarel: s sprejetjem uredbe o nadzoru trga in izvrševanju (Uredba (EU) 2019/1020) je ta predlog zastarel in postal nepotreben.

Gospodarstvo za ljudi

19.

COM(2013) 342 final
2013/0181 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

Predlog je zastarel: cilji glede zagotavljanja kakovosti statističnih podatkov so bili v veliki meri doseženi z memorandumom o soglasju med Eurostatom in generalnim direktoratom za statistiko Evropske centralne banke glede zagotavljanja kakovosti statističnih podatkov, na katerih temelji postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (2016). Zagotavljanje kakovosti statističnih podatkov za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem je del tekočega pregleda ekonomskega upravljanja.

20.

COM(2013) 884 final
2013/0432 (COD)

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije

Dogovora ni mogoče pričakovati: nadomestila ga bo nova pobuda za okrepitev izvrševanja carinskih predpisov v okviru akcijskega načrta za carinsko unijo iz Priloge I k temu delovnemu programu Komisije.

Močnejša Evropa v svetu

21.

COM(2009) 65-2 final
2009/0019 (APP)

Predlog SKLEPA SVETA o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo

Predlog je zastarel: ta predlog je bil nadomeščen z novim predlogom Komisije za sklep Sveta (COM(2019) 92).

22.

COM(2013) 243 final
2013/0129 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki ga je treba sprejeti v imenu Evropske unije v zvezi z nekaterimi resolucijami, o katerih se bo glasovalo v okviru Mednarodne organizacije za trto in vino (OIV)

Predlog je zastarel: predlog ni bil sprejet pred zasedanjem, za katero je bil predviden.

23.

COM(2015) 18 final
2015/0011 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede spremembe poslovnika Skupnega odbora EGP (pristop Hrvaške)

Predlog je zastarel: vsebina tega predloga je zajeta v Sklepu Sveta (EU) 2018/4 z dne 18. decembra 2017 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe poslovnika Skupnega odbora EGP.

24.

COM(2015) 48 final
2015/0027 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (prenovitev)

Dogovora ni mogoče pričakovati: predlog bo nadomestila nova pobuda okrepljenega mehanizma sankcij iz Priloge I k temu delovnemu programu Komisije.

25.

JOIN(2016) 37 final
2016/0241 (NLE)

Skupni predlog SKLEPA SVETA o podpisu, v imenu Evropske unije, Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in vlado Malezije

Predlog je zastarel: revidirani predlog Komisije za sklep Sveta o podpisu sporazuma o partnerstvu in sodelovanju kot mešanega sporazuma (in ne le sporazuma EU) z začasno uporabo je bil pripravljen leta 2018 (JOIN(2018) 20), zaradi česar je predlog iz leta 2016 zastarel.

26.

JOIN(2016) 38
2016/0243 (NLE)

Skupni predlog SKLEPA SVETA o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in vlado Malezije

Predlog je zastarel: zaradi revidiranega predloga Komisije o podpisu sporazuma o partnerstvu in sodelovanju (JOIN(2018) 20).

27.

COM(2017) 668 final
2017/0301 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v okviru ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije v zvezi z javnim skladiščenjem zaradi varnosti preskrbe s hrano, notranjo podporo, ki izkrivlja trgovino, vključno z bombažem, omejitvami izvoza v kmetijstvu, ribiškimi subvencijami, nacionalnimi ureditvami na področju storitev, ter malimi in srednjimi podjetji/preglednostjo regulativnih ukrepov za trgovino z blagom

Predlog je zastarel: ta predlog so prehiteli dogodki, tj. ni bil potreben, saj na 11. ministrski konferenci STO ni bilo mogoče doseči soglasja o predvidenih odločitvah v zvezi z razvojno agendo iz Dohe.

28.

JOIN(2018) 20 final
2018/0269 (NLE)

Skupni predlog SKLEPA SVETA o podpisu Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Malezije na drugi strani v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi

Predlog je zastarel: predlog vključuje začasno uporabo, ki ni več relevantna.

29.

COM(2019) 56 final
2019/0028 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 14. generalni skupščini Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) glede izvolitve generalnega sekretarja OTIF za obdobje od 8. aprila 2019 do 31. decembra 2021

Predlog je zastarel: predlog ni bil sprejet pred zasedanjem, za katero je bil predviden.

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

30.

COM(2011) 635 final
2011/0284 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o skupnem evropskem prodajnem pravu

Predlog je zastarel: ta predlog sta nadomestila dva druga predloga v zvezi s pogodbami i) za dobavo digitalnih vsebin in ii) za spletno in drugo prodajo blaga na daljavo, ki sta bila medtem sprejeta (Direktiva (EU) 2019/771 in Direktiva (EU) 2019/770).

31.

COM(2008) 229 final
2008/0090 (COD)


COM(2011) 137 final

2011/0073 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije / Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Dogovora ni mogoče pričakovati: sozakonodajalca pri teh dveh predlogih od leta 2011 nista dosegla napredka. Predloga sta medtem v veliki meri zastarela.

32.

COM(2013) 78 final
2013/0049 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o varnosti potrošniških proizvodov ter razveljavitvi Direktive Sveta 87/357/EGS in Direktive 2001/95/ES

Dogovora ni mogoče pričakovati in predlog je zastarel: ta predlog je bil delno nadomeščen z „blagovnim svežnjem“, ki je privedel do sprejetja Uredbe (EU) 2019/1020 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov. Komisija bo predložila nov predlog, kot je bil napovedan v okviru programa REFIT v Prilogi II.Priloga V: Seznam načrtovanih razveljavitev

Št.

Področje politike

Naslov

Razlog za razveljavitev

1.

Prevoz

Uredba Sveta EGS št. 1108/70 z dne 4. junija 1970 o uvedbi računovodskega sistema izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh

Uredba (EGS) št. 1108/70 določa zbiranje podatkov o izdatkih za infrastrukturo za železnice, ceste in celinske plovne poti ter zbiranje statističnih podatkov o uporabi ustrezne infrastrukture. V skladu z uredbo morajo države članice Komisiji redno sporočati podatke o naložbah v infrastrukturo. Po skoraj 50 letih le štiri države članice te informacije še vedno sporočajo Komisiji. Medtem so opredelitve pojmov in besedilo zastareli, pojavili pa so se drugi viri podatkov: nekateri horizontalne narave, kot so podatki o izdatkih Mednarodnega prometnega foruma in TEN-Tec, drugi bolj sektorske narave, kot je raziskava v okviru spremljanja trga železniških storitev.

2.

Obdavčenje

Uredba Sveta (EGS) št. 1797/86 z dne 9. junija 1986 o odpravi nekaterih poštnih pristojbin za predložitev carini

Ta uredba pojasnjuje, kako se prepoved carin in dajatev z enakim učinkom uporablja za poštni sektor za dostave znotraj EU. Čeprav besedilo vsebinsko še vedno velja, ni več potrebno, saj prepoved izhaja neposredno iz Pogodbe.

(1)    Komisija v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje v tej prilogi navaja dodatne razpoložljive informacije o pobudah, ki so vključene v njen delovni program. Te informacije, ki so navedene v oklepajih pri posamezni pobudi, so zgolj okvirne in se lahko med pripravljalnim postopkom spremenijo, zlasti glede na rezultate ocene učinka.
(2)    V tej prilogi so določeni najpomembnejše revizije, ocene in preverjanja ustreznosti, ki jih bo Komisija izvedla, vključno z ocenjevanjem, ki bo del ukrepov na podlagi mnenj platforme REFIT. Zaključeni bodo do konca leta 2020.
(3)    Predlogi večletnega finančnega okvira so obarvani sivo.
(4)    Na ta seznam so vključeni zakonodajni predlogi v obravnavi, ki jih Komisija namerava umakniti v šestih mesecih (do julija 2020).
Top