EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0442

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Proračun EU kot gonilo načrta okrevanja za Evropo

COM/2020/442 final

Bruselj, 27.5.2020

COM(2020) 442 final

SPOROČILO KOMISIJE

Proračun EU kot gonilo načrta okrevanja za Evropo
PRORAČUN EU KOT GONILO NAČRTA OKREVANJA ZA EVROPO

1.Ambiciozen in inovativen proračun EU za evropsko okrevanje

Komisija je pripravila drzen in celovit načrt za evropsko okrevanje 1 . Načrt temelji na solidarnosti in pravičnosti ter je globoko zakoreninjen v skupnih načelih in vrednotah Unije. V načrtu je določeno, kako zagnati evropsko gospodarstvo ter spodbuditi zeleni in digitalni prehod, tako da bi bilo evropsko gospodarstvo pravičnejše, odpornejše in bolj trajnostno za prihodnje rodove.

Pandemija COVID-19 ni obšla nobenega kotička Unije in sveta. Toda gospodarske in socialne posledice pandemije so od ene države članice do druge zelo različne, različna pa je tudi njihova zmožnost obvladovanja šoka in odziva nanj. To bi lahko povzročilo nastanek pogubnega razkoraka med gospodarstvi držav članic in hud pritisk na enotni trg. Evropa potrebuje usklajen odziv, ki bo hiter, ambiciozen in usmerjen tja, kjer je najpotrebnejši.

Načrta obnovitve ne bo mogoče uresničiti brez velikih javnih in zasebnih naložb. Za premostitev celotne vrzeli v javnih in zasebnih naložbah v višini najmanj 1,5 bilijona EUR, sanacijo neposredne gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija, in za začetek trajnostnega in odpornega okrevanja v Evropi je potrebno odločno ukrepanje 2 .

Komisija predlaga, da se izkoristijo celotne možnosti proračuna EU za mobilizacijo naložb in okrepljeno začetno financiranje v ključnih prvih letih okrevanja. Ti predlogi temeljijo na:

Øinstrumentu za evropsko okrevanje v izrednih razmerah (v nadaljnjem besedilu: instrument „Next Generation EU“) v višini 750 milijard EUR 3 . To bo začasno okrepilo proračun EU z novimi finančnimi sredstvi, zbranimi na finančnih trgih. Zbrana sredstva bodo usmerjena preko programov EU kot podlaga za takojšnje ukrepe, ki so potrebni, da ne bi bilo ogroženo preživetje ljudi, da bi se lahko gospodarstvo ponovno postavilo na noge in da bi bila rast trajnostna in odporna.

Øokrepljenem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027. Komisija predlaga uvedbo novih orodij in okrepitev ključnih programov s pomočjo instrumenta „Next Generation EU“, da bi lahko naložbe hitro usmerili tja, kjer so najbolj potrebne, okrepili enotni trg, stopnjevali sodelovanje na področjih, kot sta zdravje in obvladovanje kriz, ter dali Uniji na voljo dolgoročni proračun, ki bo pospeševal zeleni in digitalni prehod ter ustvarjal pravičnejše in odpornejše gospodarstvo.

Skupaj s tremi pomembnimi varnostnimi mrežami za delavce, podjetja in države, ki jih je 23. aprila podprl Evropski svet in tvorijo sveženj s skupno vrednostjo 540 milijard EUR, bi ti izredni ukrepi, sprejeti na ravni EU, znašali več kot 1 290 milijard EUR ciljno usmerjenih ukrepov, predhodno pripravljenih za podporo okrevanja Evrope 4 . Po previdnih ocenah učinka finančnega vzvodja večletnega finančnega okvira in instrumenta „Next Generation EU“ za te zneske bi lahko s tem svežnjem ukrepov ustvarili naložbe v skupni višini 3,1 bilijona EUR.

Ti ukrepi pomenijo odločilen odziv na pozive Evropskega parlamenta za „obsežen sveženj ukrepov za oživitev in obnovo, da bi po krizi podprli evropsko gospodarstvo z naložbami“ 5 in voditeljev za sklad za okrevanje, „ki bi moral biti dovolj velik in osredotočen na najbolj prizadete sektorje in geografske dele Evrope ter namenjen reševanju te zgodovinske krize“ 6 .

To skupno razumevanje je podlaga za hiter in celovit dogovor med institucijami. Komisija poziva k zelo tesnemu sodelovanju med Evropskim parlamentom in Svetom glede vseh elementov tega načrta za okrevanje in ju poziva, da vsako leto pregledata odhodke, ki se financirajo z zunanjimi namenskimi prejemki v okviru instrumenta „Next Generation EU“. Načela za tak pregled bi bilo mogoče določiti v medinstitucionalni izjavi. Hiter dogovor o instrumentu „Next Generation EU“ in ambicioznem dolgoročnem proračunu bo jasen izraz evropske solidarnosti in odločnosti v času, ko je tveganje večje kot kdaj koli prej.

Dolgoročni proračun EU je lahko ob podpori instrumenta „Next Generation EU“ najboljše sredstvo za podporo evropskega okrevanja. Proračun EU daje pregleden in zaupanja vreden okvir za obsežen naložbeni program, ki nas čaka, in izhaja iz metode Skupnosti za upravljanje in odločanje. Proračun EU se je izkazal kot gonilo naložb, kohezije in solidarnosti ter krepi evropski enotni trg.

Komisija je v zadnjih tednih izkoristila vso preostalo prožnost v sedanjem proračunu EU, da bi vsak evro, ki je na razpolago, usmerila v reševanje življenj in zaščito sredstev za preživetje. Ti ukrepi so pokazali, koliko lahko proračun EU prispeva k pravočasni in znatni podpori držav članic v krizi. Z njimi pa je bila tudi izčrpana vsa preostala prožnost v sedanjem proračunu EU, zaradi česar se je izkazalo, da je nujno potrebno uvesti nove ukrepe za zagon naslednjih, bistvenih faz okrevanja.

Osnovni elementi predlogov Komisije za sodoben, prožen dolgoročni proračun, ki bo dobro prilagojen prednostnim nalogam Unije, veljajo tudi danes. Komisija zdaj predlaga prilagoditev in okrepitev teh predlogov za podporo okrevanja Evrope. Pogoji za pravočasen dogovor bodo najboljši, če izhajamo iz znatnega napredka, doseženega v Evropskem parlamentu in Svetu.

Glavni izziv za današnjo generacijo je slej ko prej dvojni prehod na zeleno in digitalno Evropo. To se odraža povsod v predlogih Komisije. Naložbe v obsežen val prenove, energijo iz obnovljivih virov in rešitve na podlagi čistega vodika, čist promet, trajnostno prehrano in pametno krožno gospodarstvo imajo ogromen potencial za rast evropskega gospodarstva. Podpora bi morala biti skladna s podnebnimi in okoljskimi cilji Unije. Naložbe v digitalno infrastrukturo bodo pripomogle h krepitvi konkurenčnosti in tehnološke suverenosti. Z naložbami v odpornost proti prihodnjim zdravstvenim izzivom in strateško neodvisnost bo Evropa bolje pripravljena na prihodnje krize.

Instrument „Next Generation EU“ bo dal Evropski uniji na voljo dodatna sredstva za odločen odziv na najnujnejše izzive. To bo enkratni instrument za uporabo v izrednih razmerah, ki bo veljal začasno in se bo uporabljal izključno za ukrepe odzivanja na krizo in okrevanja. Finančna sredstva se bodo skozi proračun EU usmerjala v države članice za podporo prednostnih naložb in reform ter se bodo uporabljala za okrepitev finančnih programov, ki so ključnega pomena za okrevanje, končni datum pa bo 31. decembra 2024. Zbiranje sredstev na finančnih trgih bo pripomoglo k porazdelitvi finančnih stroškov skozi daljše obdobje, tako da v obdobju 2021–2027 ne bodo potrebni znatni dodatni prispevki držav članic v proračun EU. Komisija bo predlagala tudi nova lastna sredstva, s katerimi bi lahko financirali odplačevanje tržnega financiranja, zbranega v okviru instrumenta „Next Generation EU“

Če želimo preokreniti potek gospodarske krize, je nujno čim prej začeti izvajati instrument „Next Generation EU“. Da bi bila sredstva čim prej na razpolago za reševanje najnujnejših potreb, Komisija predlaga spremembo sedanjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 tako, da bi bilo že leta 2020 na razpolago dodatnih 11,5 milijarde EUR dodatnih sredstev. To dodatno financiranje bi bilo na razpolago za pobudo REACT-EU, instrument za podporo plačilni sposobnosti in Evropski sklad za trajnostni razvoj, saj je tam najpotrebnejše.

2.Kako se bo instrument „Next Generation EU“ uporabljal?

Vsak program in vsak evro iz tega svežnja se bo uporabil za reševanje najbistvenejših potreb glede okrevanja, ugotovljenih v Komisijini oceni potreb. Ti predlogi so namenjeni predvsem ugotavljanju, kje je lahko proračun EU najbolj v pomoč, z njimi se tudi dopolnjuje in stopnjuje bistveno delo, ki že poteka v državah članicah.

Sveženj sloni na treh stebrih: orodjih za pomoč državam članicam v njihovih prizadevanjih, da bi okrevale in odpravile posledice krize ter iz krize izšle močnejše, kot so bile pred njo; ukrepih za krepitev zasebnih naložb in podporo podjetjem, ki so v težavah, ter krepitvi ključnih programov EU, da bi lahko izkoristili izkušnje iz krize ter naredili enotni trg še močnejši in odpornejši.

1)Pomoč državam članicam, da bi okrevale in odpravile posledice krize, ter iz krize izšle močnejše kot pred njo

Ključno vlogo pri uravnoteženem in trajnostnem okrevanju bodo imele javne naložbe. Zato se bo glavni del finančnih sredstev instrumenta „Next Generation EU“ (več kot 80 %) uporabil za podporo naložb in reform v državah članicah ter bo usmerjen predvsem tja, kjer so posledice krize najhujše in so potrebe največje. Glavni instrument za okrevanje bo novi mehanizem za okrevanje in odpornost, zasnovan posebej za financiranje naložb in reform v skladu z evropskimi prednostnimi nalogami. Kohezijska politika bo imela ključno vlogo pri podpiranju uravnoteženega in trajnostnega okrevanja preko nove pobude REACT-EU za reševanje najnujnejših gospodarskih in socialnih potreb in prilagajanje prihodnjim kohezijskim programom, da bi bili prožnejši in v celoti usklajeni s prednostnimi nalogami glede okrevanja. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bo kmetom in podeželju pomagal pri uresničevanju zelenega prehoda in podpiral naložbe in reforme, ki so bistvene za uresničevanje visokih okoljskih ciljev Evrope. Občutno okrepljeni mehanizem za pravični prehod bo pomagal državam članicam pri pospeševanju prehoda na zeleno gospodarstvo in s tem spodbudil njihovo gospodarstvo.

ØNovi mehanizem za okrevanje in odpornost

Proračun EU lahko učinkovito podpira prednostne naložbe in reforme, ugotovljene v evropskem semestru, kar je še toliko pomembnejše v času, ko so nacionalni proračuni pod pritiskom.

Jedro novega načrta za okrevanje bo novi mehanizem za okrevanje in odpornost. Mehanizem bo namenjen podpori naložb in reform, ki so bistvene za trajno okrevanje, izboljšanje gospodarske in socialne odpornosti držav članic ter podpiranje zelenega in digitalnega prehoda. Na voljo bo sicer vsem državam članicam, vendar bo podpora namenjena predvsem tistim delom Unije, ki so najbolj prizadeti in kjer so potrebe po odpornosti največje. To bo pripomoglo k odpravljanju vse širšega razkoraka med državami članicami in pripravi naših gospodarstev na prihodnost.

Ta mehanizem bo nudil finančno podporo velikega obsega za naložbe in reforme, s katerimi bodo države članice postale odpornejše. Bistvenega pomena pa je, da bodo te naložbe in reforme usmerjene predvsem v izzive in naložbene potrebe v zvezi z zelenim in digitalnim prehodom. Države članice bodo z njegovo pomočjo obvladovale gospodarske in socialne izzive, ki so po koncu krize še pomembnejši, na različnih področjih, kot so družba, zaposlovanje, znanja in spretnosti, izobraževanje, raziskave in inovacije ter zdravje, pa tudi na področjih, povezanih s poslovnim okoljem, vključno z javno upravo in finančnim sektorjem. Komisija bo nudila obsežno tehnično pomoč, s katero bo zagotovila, da bodo finančna sredstva čim bolje izkoriščena.

Za mehanizem je predlagan proračun v višini 560 milijard EUR, namenjenih pomoči pri financiranju načrtov držav članic za okrevanje in odpornost. Razpolagal bo z mehanizmom nepovratnih sredstev v višini do 310 milijard EUR in bo omogočal posojila v višini do 250 milijard EUR. 

Mehanizem za okrevanje in odpornost bo trdno vključen v evropski semester. Države članice bodo nacionalne načrte za okrevanje in odpornost pripravile kot del svojih nacionalnih reformnih programov. Ti načrti bodo določali prednostne naložbe in reforme ter z njimi povezane naložbene svežnje, ki se bodo financirali v okviru mehanizma, podpora pa se bo sproščala v obrokih glede na napredek, dosežen na podlagi vnaprej določenih referenčnih meril.

ØREACT-EU – več kohezijske podpore za države članice

Komisija predlaga novo pobudo REACT-EU, s katero bi povečala kohezijsko podporo za države članice, da bi bilo njihovo gospodarstvo odpornejše in trajnostno v fazi odpravljanja posledic krize. To bo pripomoglo k premostitvi vrzeli med prvimi odzivnimi ukrepi in dolgoročnejšim okrevanjem. 

Komisija preko pobude REACT-EU predlaga zagotovitev 55 milijard EUR dodatnih finančnih sredstev za kohezijsko politiko v obdobju do leta 2022, 50 milijard EUR iz instrumenta „Next Generation EU“ v obdobju 2021–2022, 5 milijard EUR pa že v letu 2020 s prilagoditvijo sedanjega finančnega okvira. To financiranje bo izhajalo iz sedanjih kohezijskih pravil, vključno z izredno prožnostjo, uvedeno z naložbenimi pobudami v odziv na koronavirus. V okviru teh predlogov bodo v obdobju 2020–2022 zagotovljena dodatna sredstva za sedanje kohezijske programe ter za Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, tako da bo omogočeno financiranje ukrepov odpravljanja posledic krize in zagotavljanje podpore najbolj ogroženim brez prekinitve.

Dodatna sredstva bodo dodeljena na podlagi resnosti gospodarskih in socialnih učinkov krize, vključno s stopnjo brezposelnosti mladih, in relativne blaginje držav članic. Dodatne zaveze se bodo izvajale s spremembami programov ali novimi namenskimi programi, ki jih bodo predložile države članice, sprejela pa jih bo Komisija. Komisija ta proces upravljala karseda hitro in učinkovito v tesnem sodelovanju z državami članicami.

S finančnimi sredstvi se bodo podpirali ključni ukrepi odpravljanja posledic krize v sektorjih, ki so najpomembnejši za zeleno, digitalno in odporno okrevanje. To bo zajemalo naložbe za sanacijo trgov dela, tudi s subvencijami za zaposlovanje, ureditvami skrajšanega delovnega časa in ukrepi za zaposlovanje mladih, podporo zdravstvenim sistemom ter zagotavljanje obratnih sredstev malim in srednje velikim podjetjem. Podpora bo na voljo v vseh gospodarskih sektorjih, tudi v turizmu in kulturi, ter za bistvene naložbe v zeleni in digitalni prehod, s čimer bo povečala naložbe, ki so že načrtovane v okviru prihodnjih kohezijskih programov. Del teh dodatnih virov je mogoče uporabiti tudi za pomoč ljudem, ki jih pestita pomanjkanje hrane in materialna prikrajšanost.

ØKohezijska politika kot sredstvo za okrevanje gospodarstva za vse

Kohezijska politika ne bo samo neposreden odziv na krizo, ampak bo tudi bistvena za zagotovitev uravnoteženega dolgoročnejšega okrevanja, pri katerem ne bo prihajalo do asimetrije in razkoraka v rasti med državami članicami in znotraj njih.

Zato je za strateške prednostne naloge Unije bistveno, da se novi programi kohezijske politike začnejo izvajati 1. januarja 2021 vzporedno z dodatnimi finančnimi sredstvi, ki bodo na razpolago za sedanje programe do konca leta 2022. Ti predlogi so bili zasnovani tako, da čim bolj podpirajo sedanje prednostne naloge.

Komisija zdaj prilagaja svoje predloge programov prihodnje kohezijske politike tako, da bodo še močneje podpirali naložbe za okrevanje, npr. v odpornost nacionalnih zdravstvenih sistemov, v sektorjih, kot sta turizem in kultura, za podporo malim in srednjim podjetjem ter v ukrepe za zaposlovanje mladih, izobraževanje in usposabljanje ter boj proti revščini otrok.

Kriza bo verjetno najbolj prizadela mlade ljudi, zato bi morale države članice, v katerih je stopnja brezposelnosti mladih nad povprečjem EU, vsaj 15 % svojih virov iz Evropskega socialnega sklada plus v okviru deljenega upravljanja predvideti za podporo mladih. Glede na verjetne posledice krize za najranljivejše v družbi Komisija predlaga tudi, da naj se najmanj 5 % skupnih odhodkov v okviru Evropskega socialnega sklad plus uporabi za pomoč pri odpravljanju revščine otrok.

Državam članicam bo na voljo pomoč pri doseganju skupnih koristi programov nove kohezijske politike in sedanjih programov v okviru REACT-EU.

Spremenjeni predlogi omogočajo tudi večjo prožnost glede prenosov sredstev in uvajajo nove določbe, ki se začnejo izvajati v izrednih razmerah. Da bi zagotovili zadostno podporo državam članicam in regijam, ki jo najbolj potrebujejo, je v spremenjenih predlogih Komisije za leto 2024 določen tudi pregled dodelitev nacionalnih kohezijskih sredstev ob upoštevanju najnovejših razpoložljivih statističnih podatkov. Posledica tega pregleda bodo samo prilagoditve navzgor v višini do 10 milijard EUR za vse države članice.

ØPodpiranje pravičnega prehoda

Okrevanje in prihodnja blaginja Evrope bosta odvisna od naših sedanjih korakov v smeri prehoda v podnebno nevtralno, z viri gospodarno in krožno gospodarstvo. Te spremembe bodo vplivale na vse Evropejce, toda breme prilagajanja bo v nekaterih sektorjih in regijah težje kot v drugih. Komisija v okviru svežnja za okrevanje predlaga uporabo instrumenta „Next Generation EU“ za okrevanje za zagotovitev finančne pomoči, ki bo spremljala preobrazbo evropskega gospodarstva in zagotovila, da ne bo nihče zapostavljen.

Komisija zlasti predlaga zagotovitev znatnih dodatnih finančnih sredstev v višini 30 milijard EUR za Sklad za pravični prehod, tako da bo skupni znesek 40 milijard EUR. Ta finančna sredstva se bodo uporabljala za ublažitev socialno-gospodarskih učinkov prehoda na podnebno nevtralnost v najhuje prizadetih regijah, npr. s podpiranjem prekvalificiranja delavcev, pomočjo malim in srednjim podjetjem pri ustvarjanju novih gospodarskih priložnosti in naložbami v prehod na čisto energijo in v krožno gospodarstvo. Povečanje sredstev za program InvestEU bo pomenilo tudi okrepitev drugega stebra mehanizma za pravični prehod. Komisija predlaga tudi vzpostavitev novega mehanizma za posojila javnemu sektorju kot tretji steber mehanizma za pravični prehod. Za podporo temu mehanizmu bo na voljo 1,5 milijarde EUR iz proračuna EU 7 in 10 milijard EUR posojil Evropske investicijske banke. Vsi trije stebri mehanizma za pravični prehod naj bi pritegnili do 150 milijard EUR naložb, s katerimi bo zagotovljeno, da v zelenem prehodu ne bo nihče zapostavljen.

Pri zelenem prehodu in doseganju visokih okoljskih in podnebnih ciljev Evrope bo imelo pomembno vlogo podeželje. Komisija predlaga okrepitev proračuna Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za 15 milijard EUR za pomoč kmetom in podeželju pri strukturnih spremembah, potrebnih za izvajanje evropskega zelenega dogovora, zlasti za pomoč pri doseganju visokih ciljnih vrednosti v novi strategiji za biotsko raznovrstnost in strategiji Od vil do vilic.

2)Zagon gospodarstva in pomoč pri prebujanju zasebnih naložb

Potrebni so nujni ukrepi za zagon gospodarstva in nastanek pogojev za okrevanje, ki bo sledilo zasebnim naložbam v ključne sektorje in tehnologije. Komisija zato predlaga okrepitev InvestEU, vodilnega evropskega naložbenega programa, za pritegnitev zasebnih naložb v strateške projekte po vsej Uniji. V tem okviru Komisija predlaga ustanovitev novega instrumenta za strateške naložbe, da bi omogočili naložbe v ključne vrednostne verige, ki so bistvene za prihodnjo odpornost in strateško neodvisnost Evrope. V tem naložbenem prizadevanju ni mogoče uspeti brez zdravih podjetij, toda do konca leta se bo verjetno na stotisoče podjetij znašlo v hudi finančni stiski. Komisija zato predlaga nov instrument za podporo plačilni sposobnosti, da bi zdravim podjetjem, ki so zaradi krize v negotovem položaju, zagotovila nujno pomoč in jim pomagala prestati najhujše. Instrument bi moral biti pripravljen za delovanje še letos.

ØLikvidnostna in solventnostna rešitev za podjetja v stiski

Sposobnost evropskih gospodarstev, da znova začnejo rasti, je odvisna od odpornosti in prilagodljivosti zasebnega sektorja. Zaradi krize so mnoga podjetja, ki bi bila sicer sposobna preživeti, v hudih likvidnostnih in solventnostnih težavah. Kot kažejo ocene Komisije, bi v neugodnem scenariju lahko pomanjkanje financiranja do konca leta prizadelo 35–50 % podjetij z več kot 20 zaposlenimi. Potrebe po sanaciji kapitalskega trga bi lahko že samo za letošnje leto znašale od 720 milijard do 1,2 bilijona EUR. Glede na obseg krize podpora, ki jo trenutno zagotavljajo države članice, ne bo zadostovala. Poleg tega je sposobnost za pomoč podjetjem od ene države članice do druge zelo različna. Zato je nujno potrebno ukrepanje za pomoč tem podjetjem, da bodo lahko preživela krizo. Tako bi se izognili začaranemu krogu gospodarske škode in stečajev podjetij ter utrli pot zdravemu okrevanju na enotnem trgu.

Komisija zato predlaga nov instrument za podporo plačilni sposobnosti, ki bi pripomogel k pritegnitvi zasebnih virov za zagotovitev nujne pomoči evropskim podjetjem, ki bi bila sicer sposobna preživeti, da bi rešila neposredne težave z likvidnostjo in solventnostjo. Ta instrument bo začasen in namenjen izključno za reševanje gospodarskih posledic pandemije. Pomagal bo pri preprečevanju velikih primanjkljajev kapitala in neplačil v podjetjih, ki bi bila sicer sposobna preživeti, in hude gospodarske škode, ki bi jo to povzročilo. Te hitro delujoče ukrepe bo dopolnila dolgoročnejša podpora v okviru programov, kot so InvestEU, kohezijska politika in program za enotni trg.

Novi začasni instrument bo vzpostavljen v okviru evropskega sklada za strateške naložbe. Pritegnil bo zasebne naložbe v podjetjih, ki so v težavah, in sicer tako, da bo zagotovil delna jamstva za izgube. Z rezervacijo 5 milijard EUR iz sedanjega finančnega okvira v proračunu v letu 2020 za zagotovitev hitrega začetka in še dodatnimi 26 milijardami EUR iz instrumenta „Next Generation EU“ bo proračun EU zagotovil jamstvo v višini okrog 75 milijard EUR skupini Evropske investicijske banke, kar bo omogočilo hitro izvajanje na terenu. Cilj instrumenta bo stopnja naložb v podporo plačilni sposobnosti v višini 300 milijard EUR.

Jamstvo bo prilagojeno tako, da bo zagotovilo usmerjanje naložb v podjetja, ki najbolj potrebujejo kapital, v vseh državah članicah in sektorjih, poseben poudarek pa bo na državah članicah, ki imajo manj možnosti za posredovanje preko državne pomoči, ter državah članicah in sektorjih, v katerih so gospodarske posledice COVID-19 najhujše. To je bistvenega pomena za ohranjanje enakih konkurenčnih pogojev na enotnem trgu in preprečitev nadaljnjega širjenja pogubnega gospodarskega razkoraka znotraj Unije. Pozorno bi bilo treba upoštevati stanje kapitala v institucijah, ki bodo izvajale instrument za podporo plačilni sposobnosti.

Poleg tega se bo kot dopolnilni ukrep povečal kapital Evropskega investicijskega sklada, da bi podprl širok nabor malih in srednjih podjetij, tudi z izvajanjem instrumenta za podporo plačilni sposobnosti. To bi še pripomoglo k nastajanju celovitega svežnja za evropsko okrevanje, tudi v povezavi z ukrepi, ki jih je aprila sprejel Evropski svet. To povečanje kapitala v višini do 1,5 milijarde EUR bo financirano tako v okviru sedanjega kot tudi naslednjega večletnega finančnega okvira.

ØOkrepljena naložbena zmogljivost in strateška neodvisnost

Zasebne naložbe bo kriza hudo prizadela: po analizi Komisije bi lahko naložbe zasebnega sektorja v obdobju 2020–2021 upadle za več kot 1 bilijon EUR. Če želimo izpolniti potrebe po naložbah v evropsko gospodarstvo, je treba nujno ukrepati, da bi to gibanje preokrenili in znova vzpostavili pogoje za okrevanje, ki bo sledilo naložbam. Te naložbe so še posebej bistvene za uspeh zelenega in digitalnega prehoda Evrope, kjer po ocenah Komisije potrebe po naložbah v istem obdobju znašajo najmanj 1,2 bilijona EUR. Naložbe v ključne sektorje in tehnologije, od omrežij 5G do umetne inteligence, od čistega vodika do energije iz obnovljivih virov na morju, so ključne za prihodnost Evrope.

Program InvestEU je zelo primeren za pritegnitev naložb in podpiranje politike Unije med okrevanjem po hudi gospodarski krizi. To jasno dokazujejo izkušnje z izvajanjem Evropskega sklada za strateške naložbe in finančnih instrumentov po pretekli finančni krizi.

Komisija zato predlaga nadgraditev programa InvestEU do višine 15,3 milijarde EUR za štiri sklope politike, o katerih sta se sozakonodajalca že dogovorila. To bi lahko spodbudilo naložbe v višini nad 240 milijard EUR.

Program InvestEU bo zagotovil ključno podporo podjetjem v fazi okrevanja ter hkrati zagotovil močno osredotočenost zasebnih vlagateljev na srednje- in dolgoročne prednostne naloge Unije, zlasti evropski zeleni dogovor in digitalizacijo. Povečal bo zmogljivost prevzemanja tveganja skupine Evropske investicijske banke in nacionalnih spodbujevalnih bank v podporo gospodarskemu okrevanju. S pritegnitvijo znatnih zasebnih naložb bo dopolnil neposredno podporo, ki jo bodo v fazi odpravljanja posledic krize zagotovili instrument za podporo plačilni sposobnosti, pobuda REACT-EU ter financiranje v prihodnjem okviru kohezijske politike in drugih programov.

Naložbe v strateško neodvisnost: nov instrument za strateške naložbe

Ključna značilnost programa InvestEU bo nov instrument za okrepitev odpornosti Evrope z ustvarjanjem strateške neodvisnosti v ključnih dobavnih verigah na evropski ravni.

Vzpostavljen bo instrument za strateške naložbe kot dodaten sklop v okviru programa InvestEU. Ta instrument bo podpiral projekte, ki bodo prispevali k ustvarjanju trdnih, odpornih vrednostnih verig po vsej Evropi in krepili avtonomijo enotnega trga Unije, hkrati pa ohranjali njegovo odprtost za konkurenco in trgovanje v skladu s pravili. Tako bo gospodarstvo Unije postalo odpornejše, strateško pomembnim podjetjem pa bodo na voljo viri za razcvet in rast v EU. Podpora držav članic za te projekte najbrž ne bo zadostovala in močna čezmejna razsežnost pomeni, da ne bo mogoče uspeti brez usklajenega evropskega pristopa.

Novi instrument bi z začasnim proračunom v višini 15 milijard EUR iz instrumenta „Next Generation EU“ zagotavljal proračunsko jamstvo EU v višini 31,5 milijarde EUR in bi lahko ustvaril naložbe v višini do 150 milijard EUR za spodbujanje vodilne vloge Evrope v strateških sektorjih in ključnih vrednostnih verigah, tudi tistih, ki so bistvene za zeleni in digitalni prehod. S tem sklopom bo zagotovljeno, da bodo take naložbe v celoti izkoristile možnosti enotnega trga, proračunsko jamstvo EU pa bo podpiralo podjetja povsod v evropskem gospodarstvi in bo postalo močan instrument za okrevanje.

3)Izkušnje iz krize in reševanje strateških izzivov za Evropo

V krizi je prišel do izraza pomen evropskega sodelovanja in zelo jasno se je pokazalo, da mora Unija nujno okrepiti svojo zmožnost odzivanja na krize in odpornost proti prihodnjim šokom. Komisija predlaga nov program EUzaZDRAVJE, namenjen krepitvi zdravstvene varnosti in pripravi na prihodnje zdravstvene krize. RescEU, mehanizem Unije na področju civilne zaščite, bo razširjen in okrepljen, da bi bila Unija pripravljena na odziv na prihodnje krize. Okrepljen bo Program Obzorje Evropa, da se bodo iz njega financirale življenjsko pomembne raziskave na področju zdravja, odpornosti ter zelenega in digitalnega prehoda. Okrepljeni bodo še drugi programi EU, tudi zunanji instrumenti EU, da bo prihodnji finančni okvir v celoti usklajen s potrebami za okrevanje, pa tudi posebni instrumenti, da bi bil proračun EU prožnejši in bolj odziven.

ØNovi in okrepljeni programi za ustvarjanje odpornosti in krepitev sodelovanja

Instrument „Next Generation EU“ bo zagotovil ciljno usmerjeno okrepitev ključnih programov, ki so gonilo gospodarske rasti in krepijo zmožnost Evrope, da prestane in premaga prihodnje krize, Te okrepitve so dodatek k prvotnim predlogom Komisije za prihodnji okvir, ki so še naprej pravična in uravnotežena podlaga za dogovor.

Nov program za krepitev zdravstvene varnosti in sodelovanja

Kriza je pokazala, da je treba financiranju za zdravje v prihodnjem finančnem okviru dati več prednosti. Komisija predlaga ambiciozen samostojen program EUzaZDRAVJE za zagotavljanje namenske podpore za zdravstvene izzive, ki so pred nami, določene v oceni potreb. V okviru tega predloga bodo finančna sredstva novega programa znašala 9,4 milijarde EUR, kar v primerjavi s prejšnjimi predlogi v okviru Evropskega socialnega sklada plus pomeni veliko okrepitev.

S pomočjo novega programa bo zagotovljeno, da bo imela Evropa na voljo kritične zmogljivosti za hiter odziv na prihodnje zdravstvene krize v potrebnem obsegu. Cilj programa bo ustvariti celovit okvir za preprečevanje zdravstvenih kriz ter pripravo in odziv nanje v EU kot dopolnilo in okrepitev prizadevanj na nacionalni ravni in regionalne podpore zdravstvenih sistemov v okviru kohezijske politike. 

Prvi sklop programa bo namenjen zdravstveni varnosti in pripravljenosti na krizo. Podpiral bo naložbe v kritično zdravstveno infrastrukturo, orodja, strukture, procese in zmogljivost laboratorijev, vključno z orodji za nadzorovanje, modeliranje, napovedovanje, preprečevanje in obvladovanje izbruhov. Podpiral bo vzpostavitev mehanizmov za razvoj, nabavo in upravljanje proizvodov, pomembnih v zdravstvenih krizah, kot so zdravila, vključno s cepivi, in načini zdravljenja, njihovi intermediati, aktivne farmacevtske sestavine in surovine, medicinski pripomočki in medicinska oprema, kot so ventilatorji, zaščitna oblačila in oprema, diagnostični material in orodja. Z njegovo pomočjo bo nastal nov okvir za komunikacijo glede tveganj, ki bo obsegal vso Evropo in zajemal vse faze krize.

Drugi sklop bo podpiral dolgoročnejšo vizijo za izboljšanje rezultatov na področju zdravja z učinkovitimi in vključujočimi zdravstvenimi sistemi v vseh državah članicah na podlagi boljšega preprečevanja in spremljanja bolezni, promocije zdravja, dostopa do njega, diagnosticiranja in zdravljenja ter čezmejnega sodelovanja na področju zdravja. Program bo npr. podpiral razvoj zmogljivosti v državah članicah, financiral programe usposabljanja za medicinsko in zdravstveno osebje ter vlagal v digitalno preobrazbo zdravstvenega sektorja in uvajanje digitalnih infrastruktur, tudi za raziskave in souporabo podatkov.

Pri zasnovi in izvajanju programa bo v celoti upoštevana delitev pristojnosti med Unijo in državami članicami na tem področju. Povezoval se bo z ustrezno podporo v okviru drugih programov EU, uvajal nove načine za izvajanje skupnih ukrepov in zagotavljal, da bodo v primeru hujših nevarnosti za zdravje na voljo zdravstveni protiukrepi in viri. Deloval bo skupaj z okrepljenim mehanizmom rescEU, ki je namenjen predvsem zmogljivostim za neposredni odziv na krizo, ustvarjanju zalog ter uporabi in odpremi opreme ter napotitvi osebja v izrednih razmerah, in sicer z zagotavljanjem potrebnih prispevkov za zdravje.

Krepitev zmogljivosti za odziv mehanizma Unije na področju civilne zaščite

Nauk te pandemije je, da se mora biti glede na možne motnje v naših gospodarstvih in družbah Evropa sposobna hitreje in prožneje odzivati na resne čezmejne krize. Komisija zato predlaga okrepitev mehanizma rescEU, mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Tako bo mehanizem rescEU prožnejši in izboljšala se bo zmožnost Unije za skupno ukrepanje na ravni EU.

Dodelitev finančnih sredstev se bo povečala na 3,1 milijarde EUR, z njimi pa se bodo financirali infrastruktura za odziv na izredne razmere, zmogljivost prevoza in ekipe za nujno pomoč. Nadgrajeni mehanizem rescEU bo Uniji dal zmogljivost in logistično infrastrukturo, potrebno za obvladovanje različnih vrst izrednih razmer, tudi tistih z medicinskimi elementi, in tako dopolnjeval novi program EUzaZDRAVJE. Ta predlog bo tudi poenostavil operativne zmogljivosti in jih naredil prožnejše. Tako bo zagotovljen bolj pravočasen in učinkovitejši odziv EU na izredne razmere velikega obsega.

Program Obzorje Evropa – naložbe v inovacije in pripravljenost na prihodnost

Program Obzorje Evropa bo znašal 94,4 milijarde EUR za povečanje evropske podpore raziskav v zvezi z zdravjem in podnebjem ter več dejavnosti na področju inovacij. S tem se bo izboljšala pripravljenost za učinkovit in hiter odziv na izredne razmere in povečale naložbe v rešitve na znanstveni podlagi, saj se bodo dopolnila operativna finančna sredstva, zagotovljena v okviru novega programa EUzaZDRAVJE in programa rescEU.

Na področju zdravja se bodo dodatna sredstva uporabljala za povečanje obsega raziskav na področju izzivov, kot so koronavirusna pandemija, podaljšanje kliničnega preizkušanja, inovativni zaščitni ukrepi, virologija, cepiva, načini zdravljenja, diagnostika in prenos izsledkov raziskav v ukrepe politike javnega zdravja.

Predlagano je tudi povečanje virov za raziskave in inovacije na področjih v zvezi s podnebjem. To bo okrepilo podporo konkurenčnosti industrije EU v sektorjih gospodarstva, povezanih s temi področji, in spodbudilo okrevanje, ki bo usklajeno s cilji evropskega zelenega dogovora. S to okrepitvijo bodo na voljo dodatna sredstva za nastajajoče in prelomne inovacije v malih in srednjih podjetjih, zagonskih podjetjih in podjetji s srednje veliko tržno kapitalizacijo.

V kriznem času stojimo ob strani svetovnim partnerjem

Pandemija je svetovni izziv. Brez odziva na svetovni ravni bo vsaka država in regija na svetu, tudi Unija, še naprej ranljiva. EU mora v boju proti COVID-19 še naprej izkazovati solidarnost s svojimi partnerji povsod po svetu.

Komisija predlaga določitev sredstev instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje v višini 86 milijard EUR preko novega jamstva za zunanje delovanje in Evropskega sklada za trajnostni razvoj za podporo partnerjem, zlasti Zahodnemu Balkanu, sosedstvu in ostalemu delu Afrike, pri njihovih prizadevanjih za boj proti pandemiji in okrevanje od njenih učinkov, in sicer v sodelovanju z mednarodnimi partnerji, kot so mednarodne finančne institucije, Združeni narodi in Svetovna zdravstvena organizacija. Usmerjena prilagoditev sedanjega finančnega okvira bo omogočila, da bo že v letu 2020 na voljo 1 milijarda EUR dodatne podpore.

Podpora bo zagotavljala likvidnost malim in srednjim podjetjem, ohranjala naložbe v projekte energije iz obnovljivih virov in povečala zmožnost financiranja v domači valuti v partnerskih državah za okrepitev zdravstvenih sistemov, vključno s pripravljenostjo, in ustvarjala proizvodne zmogljivosti za cepljenje, načine zdravljenja in diagnostiko v zvezi s COVID-19. Ta povečana podpora bo usmerjena tudi v najranljivejše države in regije ter tako reševala hude socialne in gospodarske posledice pandemije.

Komisija predlaga tudi dodatnih 5 milijard EUR za krepitev instrumenta za humanitarno pomoč kot odziv na vse večje humanitarne potrebe v najranljivejših delih sveta. Obstoječim potrebam se pridružujeta učinek pandemije in gospodarska škoda, npr. izpad prihodkov zaradi padca cen nafte in surovin ter strm upad nakazil zdomcev, zato je še toliko pomembneje, da je Unija sposobna izkazati solidarnost z ostalim svetom.

ØKrepitev drugih programov za ustvarjanje odpornosti in izvajanje strateških prednostnih nalog

Finančni okvir za obdobje 2021–2027, ki ga je Komisija predlagala leta 2018, okrepljen z mehanizmom za pravični prehod in danes predlaganimi spremembami, je še naprej bistvena referenčna točka za zaključno fazo pogajanj. Za uravnotežen sveženj za okrevanje so potrebni predlagana arhitektura, raven podpore, ravnovesje med prednostnimi nalogami in ključne značilnosti, kot so ciljna vrednost najmanj 25 % odhodkov, ki morajo prispevati k podnebnim ukrepom, ter ukrepi za podpiranje enakosti spolov in nediskriminacije. Še ena ključna značilnost je predlog Komisije za uredbo o zaščiti proračuna EU pred splošnimi pomanjkljivostmi pri delovanju pravne države. Poleg tega so uvedeni strogi ukrepi za zaščito proračuna pred goljufijami in nepravilnostmi, Komisija pa jih bo še okrepila. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko javno tožilstvo (EJT) bosta izvajala svoja nadzorna in preiskovalna pooblastila.

Toda v krizi se je jasno pokazalo, da ravni podpore, o katerih so voditelji razpravljali februarja, na več ključnih področjih ne bodo zadostovale. Poleg okrepitev, ki se bodo financirale v okviru instrumenta „Next Generation EU“, je zato nujno potrebno okrepiti še druge programe, da bodo lahko v celoti prispevali k bolj odporni Uniji in dali rešitve za izzive, ki so prišli še bolj do izraza zaradi pandemije in njenih posledic.

Med njimi so:

Øokrepitev kibernetske obrambe Unije in podpora digitalnega prehoda z zagotovitvijo finančnih sredstev za program za digitalno Evropo v višini 8,2 milijarde EUR;

Ønaložbe v posodobljeno visokozmogljivo prometno infrastrukturo za omogočanje boljših čezmejnih povezav, kot je projekt Rail Baltica, z dodatnih 1,5 milijarde EUR za instrument za povezovanje Evrope;

Øustvarjanje pogojev za dobro delujoč enotni trg kot gonilo okrevanja z ohranitvijo predlaganih proračunov za program za enotni trg na ravni 3,7 milijarde EUR, za programa za podporo sodelovanja na področjih davkov in carin pa na ravni 239 milijonov EUR oziroma 843 milijonov EUR;

Ønaložbe v mlade z dodatnih 3,4 milijarde EUR za Erasmus Plus, tako da bodo sredstva znašala skupno 24,6 milijarde EUR, ter v sektorja kulture in ustvarjalnosti s povečanjem programa Ustvarjalna Evropa na 1,5 milijarde EUR;

Økrepitev odpornosti agroživilskega sektorja in sektorja ribištva ter zagotavljanje potrebnega obsega za obvladovanje krize z dodatnimi 4 milijardami EUR za skupno kmetijsko politiko in 500 milijoni za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo;

Østopnjevanje sodelovanja na področju varovanja zunanje meje ter migracijske in azilne politike z okrepitvijo Sklada za azil in migracije ter Sklada za integrirano upravljanje meja do višine 22 milijard EUR;

Øzagotavljanje trdne podpore za evropsko strateško avtonomnost in varnost s povečanjem sredstev Sklada za notranjo varnost na 2,2 milijarde EUR ter okrepitvijo Evropskega obrambnega sklada do višine 8 milijard EUR.

Øpodpora našim partnerjem na Zahodnem Balkanu s povečanjem predpristopne pomoči na 12,9 milijarde EUR.

S temi ciljno usmerjenimi prilagoditvami bo Unija dolgoročni finančni okvir bolje uskladila s svojimi prednostnimi nalogami in ambicijami ter ga prilagodila za spodbujanje srednje- in dolgoročnega razvoja odpornosti Unije in strateške neodvisnost. Komisija zato predlaga ciljno usmerjene spremembe svojega predloga naslednjega finančnega okvira iz leta 2018, v katerih so upoštevana dosedanja pogajanja, njen predlog za mehanizem za pravični prehod 8 ter tukaj predstavljene okrepitve. Celoten pregled večletnega finančnega okvira po programih, v katerem je vključen instrument „Next Generation EU“, je predstavljen v Prilogi.

ØProžnejša orodja za ukrepanje v izrednih razmerah

Poleg posameznih programov se je v krizi še posebej pokazalo, kako pomembno je, da se Unija odzove hitro in prožno, da bi omogočila usklajen evropski odziv. Za to pa je potreben prožnejši proračun EU. Obsežne posledice zdravstvene krize so hitro izčrpale prožnost sedanjega proračuna. Za prihodnost je potreben prožnejši in bolj prilagodljiv proračun, to pa je mogoče doseči samo s premišljeno zasnovanimi posebnimi instrumenti.

Komisija zato predlaga okrepitev orodij za prožnost in ukrepanje v izrednih razmerah, s katerimi je mogoče pritegniti vire v obsegu, potrebnem za obvladovanje nepredvidenih izzivov, kot je Solidarnostni sklad EU, ki daje podporo državam članicam in regijam, ki so jih prizadele hude nesreče, in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, ki podpira delavce, ki izgubijo službo zaradi večjih prestrukturiranj.

Znatno povečana rezerva za solidarnost in nujno pomoč bo okrepila ukrepe EU v odziv na vse vidike zdravstvene krize ter drugih izrednih razmer. Finančna sredstva je mogoče preusmeriti v zagotavljanje nujne pomoči v potrebnem obsegu in ob potrebnem času preko instrumentov EU, kot so humanitarna pomoč, instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji, program za enotni trg z veterinarskimi in fitosanitarnimi ukrepi v nujnih razmerah ali Sklad za azil in migracije.

Ti instrumenti skupaj lahko prispevajo do 21 milijard EUR dodatnega financiranja v nujnih razmerah za obdobje 2021–2027 v primerjavi s predlogi Komisije z dne 2. maja 2018.

3.Doseganje rezultatov: instrument „Next Generation EU“

Gonilo glavnega dela predlaganih ukrepov za okrevanje bo instrument „Next Generation EU“, nov začasen instrument za okrevanje s finančnimi sredstvi v višini 750 milijard EUR. Instrument bo začasen mehanizem, ki se bo izjemoma uporabljal v izrednih razmerah. Financiranje bo omogočeno s sklepom o virih lastnih sredstev, ki bo Komisiji omogočil, da si za ukrepe v obdobju 2021–2024 v imenu Unije izposodi do 750 milijard EUR.

Za zagotovitev potrebne proračunske zmogljivosti za prevzem možnih obveznosti v zvezi s financiranjem instrumenta „Next Generation EU“ in v skladu z zahtevami proračunske discipline bo spremenjeni sklep o virih lastnih sredstev vključeval izjemno začasno povečanje zgornjih mej virov lastnih sredstev za zaveze in plačila za 0,6 % bruto nacionalnega dohodka EU. Povišanje zgornjih mej bi se uporabljalo izključno za reševanje krize zaradi COVID-19 in bi bilo omejeno na čas, ki je potreben za pokritje teh obveznosti.

Obseg in zasnova instrumenta „Next Generation EU“ odražata obseg in nujnost izzivov, s katerimi se sooča Unija. Potrebe po financiranju za nujne naložbe, ki so nastale po krizi, so brez primere. Zato je potreben odločen in izreden odziv na ravni Unije. Ker je to operacija, kakršne še ni bilo, zneski pa izjemno visoki, jih je treba vključiti v sistem lastnih sredstev, ki ga odobrijo vse države članice v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami. 

Dodatna podpora, financirana s povečanjem nacionalnih prispevkov neposredno po koncu krize, bi še povečala pritisk na nacionalne proračune. V teh izjemnih okoliščinah je docela upravičeno uporabiti mehanizem financiranja, ki bi omogočil znatno začasno povečanje odhodkov, ne da bi povečal nacionalni dolg, kot izraz solidarnosti v obsegu, sorazmernem s krizo.

Izposojanje bi izhajalo iz dosedanjih neoporečnih dosežkov pri uporabi tržnih instrumentov za podporo naložb in reform v državah članicah. Unija si bo na finančnih trgih izposojala po pogojih, ki bodo odražali njeno zelo dobro bonitetno oceno, sredstva pa bo hitro usmerjala tja, kjer so najbolj potrebna. 

Komisija bo v ta namen na kapitalskih trgih izdala obveznice z različnim rokom zapadlosti ter čim bolj izkoristila zmogljivosti teh trgov, da sprejmejo take obveznice, hkrati pa zagotovila najnižje povprečne stroške posojil. Taka raznolika strategija financiranja Komisiji omogoča izvajanje posojilnih operacij na način, ki je najprimernejši glede na obseg teh operacij in prevladujoče tržno okolje.

500 milijard EUR sredstev, ki bodo usmerjena preko instrumenta „Next Generation EU“, se bo uporabilo za financiranje komponente nepovratnih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost ter bo okrepilo druge ključne programe za obvladovanje krize in okrevanje. Preostali del finančnih sredstev, pritegnjenih preko tega instrumenta, v višini 250 milijard EUR bo na voljo državam članicam v obliki posojil v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

Zbrana sredstva bodo poplačana v obdobju od leta 2027 do najpozneje 2058. To bo pripomoglo k zmanjšanju pritiska na proračune držav članic v času, ko so javne finance v hudi stiski, in hkrati zagotovilo, da bodo vse obveznosti iz te izdaje dolžniških instrumentov poplačane iz prihodnjih proračunov EU. Za lažje odplačilo zbranega tržnega financiranja in nadaljnjo pomoč pri zmanjševanju pritiska na nacionalne proračune bo Komisija pozneje v finančnem obdobju predlagala dodatna nova lastna sredstva.

Pogled v prihodnost: reforma sistema lastnih sredstev

Zaradi novega gospodarskega položaja in trajnostnega upravljanja odplačila finančnih sredstev, zbranih v okviru instrumenta „Next Generation EU“, je še nujnejša reforma financiranja proračuna EU.

Komisija še vedno meni, da bo večletni finančni okvir s postopno odpravo vseh rabatov postal bolj uravnotežen. Toda v sedanjih razmerah bi glede na gospodarske posledice pandemije COVID-19 postopna odprava vseh rabatov pomenila nesorazmerno povečanje prispevkov nekaterih držav članic v obdobju 2021–2027. Da do tega ne bi prišlo, bi lahko sedanje rabate postopno odpravili v precej daljšem obdobju od tistega, ki ga je Komisija predvidela v svojem predlogu iz leta 2018.

Tradicionalna lastna sredstva, tj. lastna sredstva na podlagi poenostavljenega davka na dodano vrednost in nacionalni prispevki, bodo dopolnjena z novimi lastnimi sredstvi, pa tudi z novimi lastnimi sredstvi iz naslova nereciklirane plastične odpadne embalaže. Izhajala bodo iz prednostnih nalog in politik EU, namenjenih obvladovanju podnebnih izzivov, a tudi pošteni obdavčitvi v globaliziranem svetu.

Komisija je odločena, da bo uresničila zeleni dogovor. V zvezi s tem bi lahko zelena lastna sredstva prispevala k okrevanju in hkrati pripomogla k zelenemu prehodu evropskega gospodarstva in družbe. Možna bi bila med drugim lastna sredstva na podlagi sistema trgovanja z emisijami, vključno z njegovo morebitno razširitvijo na pomorski in letalski sektor, ter mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah.

Lastna sredstva na podlagi sistema trgovanja z emisijami, o katerih je potekala razprava na Evropskem svetu februarja 2020, bi državam članicam omogočila, da obdržijo enak znesek prihodkov, kot so ga v zadnjem obdobju prejele na dražbah. Prihodki, ustvarjeni v evropskem sistemu trgovanja z emisijami, ki bi presegali to najvišjo vrednost, bi šli v proračun EU. Prihodki proračuna EU iz takih lastnih sredstev bi lahko bili okrog 10 milijard EUR, odvisno od spreminjanja cene ogljika in razširitve sistema na druge sektorje.

Hkrati bi bilo pomembno zagotoviti, da bi lahko podjetja iz EU tekmovala s podjetji zunaj EU pod enakimi konkurenčnimi pogoji. Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah bi pripomogel k preprečevanju selitve virov CO2, ki spodkopava prizadevanje EU za prehod v ogljično nevtralno družbo. Dodatni prihodki iz mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah bi lahko znašali 5–14 milijard EUR, odvisno od obsega in zasnove.

Podjetja, ki imajo veliko koristi od enotnega trga EU in bodo preživela krizo tudi po zaslugi neposredne in posredne podpore EU in nacionalne podpore, bodo lahko v fazi okrevanja prispevala k njegovi ponovni vzpostavitvi. To bi lahko vključevalo lastna sredstva na podlagi operacij podjetij, kar bi, odvisno od zasnove, lahko prineslo okrog 10 milijard EUR na leto.

Digitalni davek bi izhajal iz dejavnosti OECD na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb s pomembno digitalno prisotnostjo; Komisija dejavno podpira razprave, ki potekajo pod vodstvom OECD in G20, in je pripravljena ukrepati, če ne bo dosežen sporazum na svetovni ravni. Digitalni davek, ki bi se uporabljal za podjetja s prihodki nad 750 milijonov EUR, bi lahko v proračun EU prinesel do 1,3 milijarde EUR na leto.

Ta nova sredstva bi bila lahko v pomoč pri financiranju odplačila glavnice in obresti tržnega financiranja, zbranega v okviru instrumenta „Next Generation EU“. Če bi jih uvedli do leta 2024, bi se lahko nacionalni prispevki držav članic v večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 v smislu deleža njihovega gospodarstva v primerjavi z letom 2020 zmanjšali.

Vsi tokovi prihodkov in plačil na podlagi instrumenta „Next Generation EU“ bodo dodatek k proračunskim sredstvom, dodeljenim v letnem proračunskem postopku, zato ne bodo vplivali na proračunsko razliko. Ti tokovi bodo skupaj s plačanimi obrestmi jasno prikazani v proračunu, da se bo videla njihova začasna in izjemna narava ter da bo zagotovljena popolna preglednost 9 .

Poleg tega je iz ekonomskega učinka pandemije COVID-19 razvidno, da je za Unijo pomembna zagotovitev zadostnega fiskalnega manevrskega prostora, če bi ekonomski šoki privedli do zmanjšanja bruto nacionalnega dohodka. Da bi se v okviru zgornjih mej virov lastnih sredstev tudi v primeru najbolj negativnega razvoja dogodkov v gospodarstvu ohranila zadostna razlika, s katero bi Unija pokrila svoje finančne in pogojne obveznosti, ki zapadejo v danem letu, Komisija predlaga povečanje zgornjih mej lastnih sredstev na 1,46 % bruto nacionalnega dohodka EU za obveznosti in 1,40 % za plačila.

4.Zaključek: pot do hitrega dogovora o ambicioznem proračunu za evropsko okrevanje

V sedanjem času izjemne stiske in negotovosti mora Unija bolj kot kdaj koli prej pokazati, da je pripravljena in da želi odločno ukrepati, in začrtati pot v boljši jutri. Z dogovorom o ambicioznem načrtu za okrevanje, v središču katerega bo proračun EU, bo imela Unija najboljše možnosti za uspeh.

Instrument „Next Generation EU“ bo sprostil vse možnosti, ki jih daje proračun EU za zagon gospodarstva in stopnjevanje trajnostnosti, odpornosti in strateške neodvisnosti Evrope. Izhaja iz izkušenj EU z obvladovanjem tržnega financiranja in ga širi, da bi doseglo obseg podpore, ki je v današnjih razmerah nujno potreben.

Okrepljeni večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 bo Unijo popeljal iz krize nazaj na pot dolgoročnega okrevanja, zagotavljal bistveno financiranje nujnih potreb ter dolgoročnih naložb v zeleni in digitalni prehod.

Uspeh načrta za okrevanje ne bo odvisen samo od obsega in visokih ciljev, ampak tudi od hitrega ukrepanja ter sposobnosti prilagajanja odziva glede na spremembe. Marsikje v Uniji je nujno potrebna finančna podpora, da bi podjetja lahko preživela in da bi pomagali tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč. Za dogovor o dolgoročnem okviru sicer ni več veliko časa, a ni še prepozno. Hiter dogovor bo omogočil pravočasen začetek izvajanja okrepljenih programov.

Komisija je skupaj z Evropskim parlamentom trdno odločena zagotoviti nemoten prehod v novi dolgoročni okvir. Toda podaljšanje sedanjega okvira ne more nadomestiti celovitega dogovora o novem, sodobnem dolgoročnem proračunu. Samo tako lahko Unija dobi na razpolago nove programe in orodja, brez katerih ne bo mogoče uresničiti načrta za okrevanje. Medinstitucionalno delo bi se moralo v naslednjih tednih popolnoma osredotočiti na dokončanje instrumenta „Next Generation EU“ in novega dolgoročnega okvira.

Evropska komisija poziva Evropski svet in sozakonodajalca, da te predloge hitro preučijo, da bi se lahko do julija doseglo politično soglasje na ravni Evropskega sveta. 

Zgodnja odločitev o predlogu spremembe sedanjega okvira bo omogočila, da bo takoj na voljo dodatno financiranje za pobudo REACT-EU, instrument za podporo plačilni sposobnosti in Evropski sklad za trajnostni razvoj, saj je tam najpotrebnejše.

Komisija bo nato v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom in Svetom dokončala sporazum o prihodnjem dolgoročnem okviru in spremljajočih sektorskih programih. Če bi bilo to delo končano zgoraj jeseni, bi bil novi dolgoročni sporazum 1. januarja 2021 lahko pripravljen za uporabo in spodbujanje okrevanja Evrope.

Če ukrepamo zdaj, bomo pokazali, da je Evropa pripravljena storiti, kar je treba, za ponovno oživitev gospodarstva, zaščito sredstev za preživljanje vseh Evropejcev ter naložbe v dolgoročni prehod Evrope v pošteno, bolj zeleno in digitalno prihodnost.

v milijardah EUR, po cenah iz leta 2018

(1)    COM(2020) 456 final.
(2)    SWD(2020) 98.
(3)    Če ni navedeno drugače, so zneski izraženi v stalnih cenah za leto 2018.
(4)    Na podlagi previdne domneve glede pričakovanih multiplikatorjev in rezultatov, doseženih s primerljivimi instrumenti. Toda na točnost pričakovanih multiplikatorjev bi lahko vplivala nestanovitnost sedanjega gospodarskega položaja.
(5)    Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2020 o usklajenem evropskem ukrepanju za boj proti pandemiji COVID-19 in njenim posledicam, potrjena v Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2020 o novem večletnem finančnem okviru, lastnih sredstvih in načrtu za okrevanje.
(6)    Sklepi predsednika Evropskega sveta po videokonferenci članov Evropskega sveta, 23. aprila 2020.
(7)    1,25 milijarde EUR iz vrnjenih sredstev iz finančnih instrumentov in 250 milijonov EUR iz proračuna.
(8)    COM(2020) 22, COM(2020) 23.
(9)    Stroški posojil za komponento nepovratnih sredstev instrumenta „Next Generation EU“ bodo plačani iz proračuna EU. Ti stroški bodo v finančnem okviru za obdobje 2021–2027 po ocenah znašali največ 17,4 milijarde EUR.
Top

Bruselj, 27.5.2020

COM(2020) 442 final

PRILOGA

k

SPOROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ

Proračun EU kot gonilo načrta okrevanja za Evropo


MEHANIZEM ZA OKREVANJE IN ODPORNOST 

Cilj: podpiranje naložb in reform za večjo odpornost gospodarstev EU in spodbujanje trajnostne rasti

Mehanizem: nepovratna sredstva in posojila 

Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek

ØKriza zaradi COVID-19 bo močno vplivala na vse države članice EU. Vendar se bodo učinki in posledice krize med državami članicami razlikovali. Cilj mehanizma za okrevanje in odpornost bo izboljšati odpornost gospodarstev držav članic, ublažiti gospodarske in socialne posledice krize in podpreti okrevanje ob spodbujanju zelenega in digitalnega prehoda ter s tem preprečiti, da bi kriza oslabila konvergenco med državami članicami.

ØKratkoročne posledice krize zaradi COVID-19 bodo močno odvisne od trajanja in strogosti ukrepov zapore, strukture proizvodnje in ukrepov gospodarske politike, sprejetih za blažitev neposrednih učinkov krize. Srednje- in dolgoročne posledice krize bodo odvisne od tega, kako hitro bodo države članice okrevale, slednje pa bo odvisno od odpornosti njihovih gospodarstev in zmožnosti sprejemanja ustreznih ukrepov. Zaradi neenakih fiskalnih izhodišč ter precejšnjih razlik v stopnji okužb in resnosti izrednih razmer v javnem zdravju obstaja realno tveganje, da bo kriza zaradi COVID-19 vodila k nadaljnjemu poglabljanju razlik v EU. To bi pomenilo visoke stroške z gospodarskega, družbenega in političnega vidika ter bi bilo nevzdržno, če ne ukrepamo.

ØMehanizem za okrevanje in odpornost bo zagotovil obsežno finančno podporo naložbam in reformam, ki bodo izboljšale odpornost gospodarstev in njihovo pripravljenost na prihodnost, tudi na področju zelenega in digitalnega prehoda. Državam članicam bo pomagal, da se po krizi z izzivi spopadejo še bolj odločno. Prav tako bo zagotovil, da bodo te naložbe in reforme osredotočene na izzive in potrebe, povezane z zelenim in digitalnim prehodom, s čimer se bo zagotovilo trajnostno okrevanje. Tako bo nevtraliziral morebitne težnje, da bi se po krizi zapostavile dolgoročne naložbe v zeleni in digitalni prehod naših gospodarstev. Mehanizem bo spremljala tudi znatna tehnična podpora.

Izvajanje

ØMehanizem bo imel veliko zmogljivost financiranja in bo ključen program instrumenta „Next Generation EU“ kot del revidiranega večletnega finančnega okvira. Zagotovil bo tako nepovratna sredstva kot posojila za financiranje potreb po naložbah in reformah.

ØMehanizem za okrevanje in odpornost bo vključen v evropski semester. Države članice bodo nacionalne načrte za okrevanje in odpornost predložile kot del svojih nacionalnih reformnih programov. Vsebovali bodo načrte za naložbe in reforme v prihodnjih letih ter svežnje naložb in reform, ki naj bi se financirale v okviru mehanizma. Komisija bo ocenila načrte na podlagi njihovega učinka na konkurenčno trajnostnost, gospodarsko in socialno odpornost, trajnostno rast ter zeleni in digitalni prehod držav članic.

ØDodelitev sredstev bo odražala cilje instrumenta: omogočanje trajnega okrevanja, izboljšanje odpornosti gospodarstev EU in zmanjšanje gospodarskih razlik med državami članicami. Ne bo potrebno nacionalno sofinanciranje.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami

ØMehanizem bo del evropskega semestra. Naložbe iz načrtov za okrevanje in odpornost bi morale biti skladne z dolgoročnimi strategijami Unije, zlasti evropskim zelenim dogovorom in digitalno preobrazbo, nacionalnimi načrti držav članic za energijo in podnebje ter načrti za pravični prehod, če je relevantno.

ØMehanizem bo dopolnjeval pomoč pri okrevanju za kohezijo (REACT-EU), ki bo osredotočena na ukrepe za kratkoročnejše odpravljanje posledic krize, povezane s trgi dela, zdravstvenim varstvom ter MSP (podpora za likvidnost in plačilno sposobnost), ter ključne naložbe v zeleni in digitalni prehod za takojšnjo in neposredno podporo gospodarstvom držav članic. Mehanizem za okrevanje in odpornost bo podpiral naložbe in reforme s trajnim učinkom na produktivnost in odpornost gospodarstev držav članic.

ØDržave članice bodo v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost opredelile obstoječe ali načrtovano financiranje v okviru politik Unije ter navedle, kako se bodo te naložbe dopolnjevale. Pri odločitvi o finančni podpori državam članicam v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost se bodo upoštevali ukrepi, financirani v okviru drugih skladov in programov Unije, da se prepreči dvojno financiranje. In nazadnje, naložbe in reforme, ki bodo prejele finančni prispevek v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, bodo opredeljene v okviru evropskega semestra, s čimer se bo zagotovila dodatnost in olajšalo spremljanje njihovega izvajanja.

Finančni vidiki

Finančna sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost, mobilizirana z instrumentom „Next Generation EU“, bodo znašala 560 milijard EUR, od tega 310 milijard EUR za nepovratna sredstva in 250 milijard EUR za posojila.

POMOČ PRI OKREVANJU ZA KOHEZIJO

IN OBMOČJA EVROPE (REACT-EU)

Cilj: naložbe v kratkoročne ukrepe za odpravljanje posledic krize

Mehanizem: večinoma nepovratna sredstva

Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek

ØKohezijska politika bo ključna za zagotavljanje uravnoteženega okrevanja, da bi preprečili povečevanje nesimetričnosti in razlik med državami članicami in znotraj njih. Podpirala bo države članice in regije, ki jih je izbruh COVID-19 najbolj prizadel. Cilj nove pobude REACT-EU je povečanje podpore za države članice, da se premosti vrzel med ukrepi za prvi odziv in dolgoročnejšim okrevanjem.

ØPobuda REACT-EU bo zagotovila dodatno financiranje za najpomembnejše sektorje in podprla ukrepe za odpravljanje posledic krize, ki bodo potrebni za ustvarjanje podlage za zeleno, digitalno in odporno okrevanje.

ØTo bo vključevalo naložbe za sanacijo trgov dela, tudi s subvencijami za zaposlovanje, ureditvami skrajšanega delovnega časa in ukrepi za zaposlovanje mladih, pomoč sistemom zdravstvenega varstva ter ključno likvidnostno podporo za obratni kapital malih in srednje velikih podjetij. Takšna podpora bo na voljo za vse gospodarske sektorje, vključno z zelo prizadetima turizmom in kulturo. Ker sta ta dva sektorja še posebej pomembna v nekaterih gospodarstvih EU, ki jih je kriza zaradi COVID-19 najbolj prizadela, je lahko REACT-EU protiutež trendom povečevanja razlik v Uniji.

ØDodatna podpora se lahko uporabi tudi za naložbe v evropski zeleni dogovor in digitalni prehod kot del ukrepov za odpravljanje posledic krize, da se okrepijo znatne naložbe na navedenih področjih, ki se že izvajajo in načrtujejo v okviru kohezijskih programov.

ØIzbruh COVID-19 ima tudi hude posledice za najranljivejše osebe v naši družbi. Zato se del dodatnih sredstev lahko nameni tudi za podporo ljudem, ki trpijo za pomanjkanjem hrane in materialnim pomanjkanjem.

Izvajanje

ØProgrami kohezijske politike za obdobje 2014–2020 se izvajajo ustaljeno. So prilagodljivi in prožni, zlasti po spremembah, sprejetih v okviru svežnjev naložbene pobude v odziv na koronavirus. Še naprej bodo pomagali pri stroških za upravičene projekte do konca leta 2023.

ØV okviru REACT-EU bodo sedanji kohezijski programi prejeli dodatno podporo za ukrepe za odpravljanje posledic krize v letih 2020, 2021 in 2022. Dodatne zaveze se bodo izvajale s spremembami programov ali novimi namenskimi programi, ki jih bodo predložile države članice, sprejela pa jih bo Komisija.

ØDodatna sredstva bodo dodeljena na podlagi resnosti gospodarskih in socialnih posledic krize in relativne blaginje držav članic. Ohranila se bo dodatna prožnost, ki jo zagotavljajo naložbene pobude v odziv na koronavirus. To vključuje poenostavljene postopke, možnost prenašanja sredstev med skladi in kategorijami regij ter manj stroga pravila o sofinanciranju. Tako bo celotno financiranje lahko prišlo iz proračuna EU.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami

ØPobuda REACT-EU bo dopolnjevala mehanizem za okrevanje in odpornost ter obstoječo podporo kohezijske politike. Osredotočena bo na kratkoročnejše ukrepe za odpravljanje posledic krize, povezane s trgi dela, zdravstvenim varstvom in MSP (likvidnostna podpora za obratni kapital), ter ključne naložbe v zeleni in digitalni prehod za takojšnjo in neposredno podporo gospodarstvom držav članic, mehanizem za okrevanje in odpornost pa bo podpiral naložbe in reforme s trajnim učinkom na produktivnost in odpornost gospodarstev držav članic. 

ØPobuda REACT-EU bo prav tako dopolnjevala predloge za prihodnje programe kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Predlogi se prilagajajo, da bi se naložbe še bolj usmerile na področja, kot je odpornost nacionalnih zdravstvenih sistemov, v sektorje, kot sta turizem in kultura, ali v ukrepe za zaposlovanje mladih, izobraževanje, znanja in spretnosti ter boj proti revščini otrok. Zagotavljali bodo tudi primerno podporo za mala in srednje velika podjetja. Omogočili bodo večjo prožnost glede prenosov sredstev in uvedli nove določbe za hitro odzivanje v izrednih razmerah. Revizija nacionalnih dodelitev kohezijskih sredstev leta 2024 bo ob upoštevanju najnovejših nacionalnih in regionalnih statistik zagotovila primerno dodatno podporo državam članicam in regijam, ki najbolj potrebujejo pomoč.

Finančni vidiki

ØSredstva za REACT-EU bodo znašala 55 milijard EUR in se bodo dodelila v letih 2020, 2021 in 2022.

INVEST EU

(VKLJUČNO Z INSTRUMENTOM ZA STRATEŠKE NALOŽBE)

Cilj: mobiliziranje naložb za podporo okrevanju in dolgoročni rasti, vključno z novim mehanizmom za spodbujanje naložb v strateške evropske vrednostne verige

Mehanizem: oblikovanje rezervacij za proračunska jamstva

Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek

ØProgram InvestEU ima edinstveno sposobnost, da zagotovi nujna sredstva in podpira politike Unije pri okrevanju po hudi gospodarski krizi. To potrjujejo izkušnje z izvajanjem Evropskega sklada za strateške naložbe in finančnih instrumentov – predhodnikov programa InvestEU – po pretekli finančni krizi.

ØPri trenutni krizi tržno dodeljevanje finančnih sredstev ni povsem učinkovito, zaznano tveganje pa znatno ovira tok zasebnih naložb. Velike negotovosti trenutno ogrožajo kakovost informacij o finančnih trgih in zmožnost posojilodajalcev za ocenjevanje poslovne vzdržnosti podjetij in naložbenih projektov. Brez ukrepanja lahko to ustvari splošno nenaklonjenost tveganju pri zasebnih naložbenih projektih in vodi h kreditnemu krču. V takih okoliščinah je ključna zmožnost programa InvestEU, da zmanjšuje tveganje projektov in privabi zasebno financiranje, še zlasti dragocena in bi jo bilo treba izkoristiti.

ØOkrepljeni program InvestEU bo lahko zagotovil ključno podporo podjetjem v fazi okrevanja ter hkrati zagotovil močno osredotočenost vlagateljev na srednje- in dolgoročne prednostne naloge Unije, kot sta evropski zeleni dogovor in izziv digitalizacije. Povečal bo zmogljivost prevzemanja tveganja skupine Evropske investicijske banke in nacionalnih spodbujevalnih bank v podporo gospodarskemu okrevanju.

ØProgram bo dodatno okrepljen z instrumentom za strateške naložbe, ki se bo osredotočil na izgradnjo odpornih vrednostnih verig v skladu s strateškim programom Unije in novo industrijsko strategijo, ki jo je predstavila Komisija. Taki projekti bi lahko vključevali pomembne projekte skupnega evropskega interesa ali podobne projekte, na primer v farmacevtski industriji.

ØTak instrument je še zlasti pomemben v pokriznih razmerah, saj nekatere države članice morda nimajo finančnih sredstev za podpiranje takih projektov z nacionalno državno pomočjo, poleg tega so številni projekti čezmejni in zahtevajo evropski pristop. Novi instrument bo pomagal premostiti te težave.

Izvajanje

ØSozakonodajalca sta se že dogovorila o podrobnostih štirih sklopov politike programa InvestEU, vendar se bo njihova finančna zmogljivost še okrepila. Ustrezno se bo povečala tudi zmogljivost skupine Evropske investicijske banke in drugih izvajalskih partnerjev za zagotavljanje financiranja.

ØNovi instrument za strateške naložbe bo kot pomemben del svežnja za okrevanje predstavljal peti sklop sklada InvestEU. Podpiral bo ustvarjanje in razvoj močnih in odpornih vrednostnih verig po vsej EU. Z osredotočanjem na vrednostne verige EU bo instrument okrepil strateško neodvisnost gospodarstva Unije, hkrati pa s sredstvi EU omogočil razvoj in rast strateško pomembnih podjetij. Instrument bo usmerjen v podjetja, ki imajo sedež in so dejavna v Evropski uniji ter katerih dejavnosti so strateško pomembne in spadajo na področja, kot so kritična infrastruktura in tehnologije ter zagotavljanje kritične zdravstvene oskrbe. Poleg tega bo podpiral strateške vrednostne verige, na primer v pametno zdravje, industrijski internet stvari, nizkoemisijsko industrijo in kibernetsko varnost. Takšni projekti so lahko v poslovnem okolju po krizi zaradi COVID-19 sami po sebi bolj tvegani, saj so njihovi nosilci bolj izpostavljeni tveganjem na strani ponudbe ali povpraševanja. Dolgoročne naložbe bodo zato bistvene za okrepitev podjetij, ki izvajajo projekte z velikim strateškim pomenom.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami

ØInstrument za strateške naložbe bo dopolnjeval instrument za podporo plačilni sposobnosti v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe. Instrument za podporo plačilni sposobnosti je takojšnji in začasni instrument za podpiranje solventnostnih potreb podjetij, ki jih je kriza zaradi COVID-19 najbolj prizadela, njegov cilj pa je ponovno vzpostaviti njihov kapitalski položaj kot ukrep za odzivanje na krizo.

ØInstrument za strateške naložbe bo sledil bolj daljnosežnemu pristopu in pomagal graditi trge po krizi, tako da bo podporo osredotočil na projekte, pomembne za doseganje strateške neodvisnosti v ključnih vrednostnih verigah na enotnem trgu, in s čezmejnimi naložbami podpiral povečanje obsega projektov EU.

Finančni vidiki

ØZ dodatnim finančnim prispevkom instrumenta „Next Generation EU“ v višini 15,3 milijarde EUR za obstoječe sklope politike in 15 milijard EUR za sklop instrumenta za strateške naložbe bo skupna dodelitev sredstev v okviru InvestEU znašala 30,3 milijarde EUR. S tem se bodo zagotovila jamstva v višini 72 milijard EUR za skupne naložbe do 400 milijard EUR.

INSTRUMENT ZA PODPORO PLAČILNI SPOSOBNOSTI

Cilj: mobiliziranje zasebnih naložb za podpiranje plačilne sposobnosti uspešnih podjetij, ki jih je prizadela kriza

Mehanizem: oblikovanje rezervacij za proračunska jamstva

Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek

ØTrenutno podjetja prejemajo znatno podporo za likvidnost, da premostijo krizno obdobje, in sicer večinoma iz nacionalnih proračunov v okviru začasne državne pomoči gospodarstvu v kontekstu COVID-19. Vendar bo imelo zaradi posledic krize vse več podjetij, ki bi bila sicer uspešna, težave s plačilno sposobnostjo in podpora za likvidnost ne bo zadoščala. To je deloma povezano z dejstvom, da je podpora za likvidnost običajno v obliki posojil, kar lahko dodatno oslabi bilance stanja podjetij, saj se številna v zadnjih letih vse bolj opirajo na finančne vzvode. To pomeni, da so številna podjetja EU krizo pričakala z relativno slabo finančno podlago in se bosta njihov zaslužek in lastniški kapital v recesiji verjetno hitro zmanjšala.

ØPrve ocene kažejo, da bi lahko, če se bo uresničil izhodiščni gospodarski scenarij iz spomladanske napovedi, skupne izgube podjetij z več kot 20 zaposlenimi do konca leta znašale do 720 milijard EUR. Te izgube bi se po stresnem scenariju povečale na približno 1,2 bilijona EUR. Podjetja lahko v določeni meri te izgube pokrijejo z likvidnostnimi sredstvi in obratnim kapitalom, vendar v številnih primerih to ne bo zadoščalo. Ocene kažejo, da bi lahko med 35 % in 50 % podjetij z več kot 20 zaposlenimi do konca leta imelo primanjkljaj obratnega kapitala, odvisno od tega, kateri scenarij se uresniči. To pomeni, da bi lahko imelo po neugodnem scenariju do 260 000 evropskih podjetij, ki zaposlujejo 35 milijonov ljudi, finančni primanjkljaj. Na splošno se večina evropskih industrijskih ekosistemov opira na kompleksne dobavne verige, ki se raztezajo po različnih državah članicah na enotnem trgu. Če se ti kapitalski primanjkljaji ne bodo obravnavali, lahko vodijo do daljših obdobij nižjih naložb in večje brezposelnosti. Vpliv kapitalskih primanjkljajev v različnih sektorjih, industrijskih ekosistemih in državah članicah ne bo enak, kar bo povzročilo razlike na enotnem trgu ter trajno oslabilo naš proizvodni potencial in zmožnost za okrevanje po recesiji.

ØInstrument za podporo plačilni sposobnosti je nov začasni instrument v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ki bo pomagal preprečiti, da bi prišlo do množičnih kapitalskih primanjkljajev in morebitnih neplačil sicer uspešnih podjetij zaradi koronavirusne krize. Pomagal bo mobilizirati zasebna sredstva za podpiranje uspešnih evropskih podjetij pri reševanju solventnostnih težav. Instrument bo začasen in usmerjen samo na obravnavanje posledic COVID-19.

ØV nekaterih državah članicah bodo takšna podjetja lahko podpirale tudi države. V drugih bo državna pomoč bolj omejena. Ekonomski učinek pandemije COVID-19 se med državami članicami razlikuje. Če se te razlike ne bodo obravnavale, bodo vodile v trajno izkrivljanje enakih konkurenčnih pogojev in nadaljnje poglabljanje gospodarskih razlik v Uniji. Instrument za podporo plačilni spodobnosti bo deloval kot protiutež takšnemu izkrivljanju in podpiral nemoteno delovanje enotnega trga.

Izvajanje

ØInstrument za podporo plačilni sposobnosti bo skupini Evropske investicijske banke zagotovil jamstvo Unije, da bo lahko mobilizirala zasebni kapital za podporo upravičenim podjetjem, ki jih je prizadela kriza zaradi COVID-19.

ØZagotoviti bi bilo treba, da imajo lahko od jamstva Unije koristi vse države članice in sektorji, vendar bi bilo treba jamstvo usmeriti predvsem na tiste, ki jih je kriza zaradi COVID-19 najbolj gospodarsko prizadela, ter na podjetja v državah članicah, v katerih je razpoložljivost državne podpore za solventnost bolj omejena.

ØSkupina Evropske investicijske banke bo s pomočjo jamstva Unije zmanjšala tveganje zasebnih vlagateljev pri naložbah v upravičena podjetja, saj bo zagotavljala jamstva ali financiranje naložbenih nosilcev (zasebno upravljani skladi ali namenske družbe), ki se vodijo pod komercialnimi pogoji, in tako mobilizirala zasebna sredstva za pomoč takim podjetjem. Tako bodo upravičena podjetja skušala pridobiti nov kapital zasebnih vlagateljev ter okrepila svojo kapitalsko osnovo in obravnavala tveganja za plačilno sposobnost. Tak posredniški sistem zagotavlja, da bodo samo neodvisni upravljavci naložbenih nosilcev odločali, katera podjetja bodo dobila podporo. Vključenost zasebnega sektorja kot potencialnega vlagatelja bo omogočila bolj usmerjeno zagotavljanje kapitala podjetjem, ki so zares sposobna preživeti.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami

ØInstrument za podporo plačilni sposobnosti predstavlja takojšnjo in začasno dopolnitev okrepljenega sklopa za MSP v okviru programa InvestEU, kohezijskih sredstev za MSP, Jamstvenega sklada za COVID-19, ki ga vzpostavlja Evropska investicijska banka, ter instrumenta za strateške naložbe programa InvestEU.

ØTa instrument bo dopolnjeval nacionalne politike, ki jih vzpostavlja omejeno število držav članic, da se zagotovi, da bo podpora za plačilno sposobnost na voljo po vsej Uniji. Pogoji bodo skladni s pravili o državni pomoči, da se zagotovi enake konkurenčne pogoje in olajša morebitno kombiniranje s podporo, ki jo neposredno zagotavljajo države članice, hkrati pa se bosta ustrezno upoštevala evropska narava instrumenta in poslovno upravljanje skladov.

Finančni vidiki

Finančna sredstva v višini 31 milijard EUR bodo jamstvo EU v trenutnem finančnem okviru povečala za 66 milijard EUR. To jamstvo bo omogočilo mobilizacijo naložb v višini približno 300 milijard EUR, in to že leta 2020.

PROGRAM EUzaZDRAVJE

Cilj: naložbe v zdravstveno varnost in odpornost zdravstvenih sistemov

Mehanizem: nepovratna sredstva in javna naročila

Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek

ØAmbiciozen samostojen program EUzaZDRAVJE bo upošteval izkušnje, pridobljene med krizo zaradi COVID-19 in pri drugih zdravstvenih programih. Pomaga lahko pri izgradnji in ponovni vzpostavitvi zmogljivosti za zdravljenje ter zalog opreme in zdravil in s tem pri obravnavanju prihodnjih zdravstvenih izzivov. Novi program bo ključno orodje za boljšo pripravljenost Evrope na prihodnje zdravstvene grožnje.

ØNjegov cilj bo osnovanje celovitega okvira za obravnavanje takšnih zdravstvenih groženj, povezovanje z vsemi zadevnimi programi EU v zvezi z zdravjem ter vzpostavitev novih načinov za izvajanje ukrepov in zagotavljanje razpoložljivosti zdravstvenih protiukrepov in sredstev v primeru večjih groženj za zdravje.

ØPrvi sklop programa bo obravnaval zdravstveno varnost. Zagotovil bo močan okvir s trdno pravno podlago in zadostnimi finančnimi sredstvi za zmogljivost EU za preprečevanje zdravstvenih kriz ter pripravljenost in odzivanje nanje. Tak okvir bo okrepil zmogljivost držav in EU za načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih ter državam članicam omogočil, da se bodo lahko skupaj spopadle skupnimi zdravstvenimi grožnjami (tudi tistimi, ki prihajajo iz držav izven EU), pri katerih ima ukrepanje na ravni EU lahko oprijemljivo dodano vrednost.

ØDrugi sklop bo podpiral dolgoročno vizijo „eno zdravje“ za izboljšanje zdravstvenih rezultatov s pomočjo učinkovitih in vključujočih zdravstvenih sistemov v državah članicah, boljšega preprečevanja in spremljanja bolezni, spodbujanja zdravja, dostopa do zdravstvenih storitev, diagnosticiranja in zdravljenja, pa tudi čezmejnega sodelovanja na področju zdravja. 

ØNovi program bo obravnaval tudi nenalezljive bolezni. Za njih se je izkazalo, da močno vplivajo na smrtnost zaradi COVID-19.

ØPoleg tega bi bile lahko ambiciozne posebne pobude namenjene izkoreninjenju določenih bolezni in se na primer osredotočile na zmanjšanje primerov raka materničnega vratu in sezonske gripe. Pomagale bi preprečevati škodo in stroške, ki se jim je mogoče izogniti, ter zmanjšati neenakosti v zdravju.

Izvajanje

ØProgram bo temeljil na tekočem delu, na primer v okviru evropskih referenčnih mrež za redke bolezni in preprečevanje kriz, pripravljenost in upravljanje, da se zagotovijo zadostna kritična masa in ekonomije obsega. Podpiral bo navzgor usmerjeno konvergenco, spodbujal preprečevanje, integracijo oskrbe in enak dostop do zdravstvenega varstva.

ØProgram bo zagotovil stalne naložbe v potrebne strukture in orodja za operativno podporo EU pri spopadanju z zdravstvenimi krizami, pri čemer bo obravnaval preprečevanje, pripravljenost in odzivanje ter podpiral resnično čezmejno usklajevanje na ravni EU. Delo se bo opravljalo v tesnem sodelovanju z ECDC, EMA, EFSA ali ECHA, strokovnimi skupinami in referenčnimi laboratoriji EU ter mednarodnimi organi, kot je Svetovna zdravstvena organizacija.

ØNa podlagi znanstvenih nasvetov bo program EUzaZDRAVJE zagotovil strateška javna naročila za izdelke, kot so biocidi (razkužila), reagenti za testiranje, zaščitna oprema, esencialna zdravila, medicinski izdelki (npr. pomoč pri dihanju, skenerji za računalniško tomografijo), diagnostični reagenti in drugo potrebno blago (na primer injekcijski material in sterilni povoji). Cilj bo zagotoviti, da bodo imele države članice hitro na voljo ustrezne protiukrepe za večje nalezljive bolezni, če jih bodo potrebovale. Program bo prav tako zagotovil spodbude za razvoj, proizvodnjo in uporabo cepiv v Uniji ter ponovno vzpostavitev proizvodnje zdravil in aktivnih farmacevtskih sestavin/predhodnih sestavin v EU.

ØNovi program bo podpiral prizadevanja rescEU za krepitev evropske zdravstvene enote s subvencijami za stalne strokovne skupine. Na podlagi izkušenj z veterinarskega področja bo zagotovil subvencije za strokovnjake s področja zdravja in logistike ter, če je primerno, za medicinsko osebje, ki ga je mogoče aktivirati kadar koli in poslati kamor koli v EU, da ponudi nasvete in strokovno znanje. Skupinam bo zagotovljena oprema (npr. mobilni laboratoriji).

ØProgram bo podpiral tudi usklajevanje med infrastrukturo zdravstvenega varstva ter medicinsko in veterinarsko laboratorijsko zmogljivostjo po vsej Uniji, vključno s pripravami za vzpostavitev evropske infrastrukture za izmenjavo informacij o možnostih za intenzivno nego. Program bo vzpostavil enostaven sistem za podpiranje čezmejnih skupnih javnih naročil za izdelke, orodja in storitve z jasno dodano vrednostjo EU za sodelovanje zdravstvenih sistemov.

ØProgram EUzaZDRAVJE bo pomagal pri koncentriranju financiranja na ključne intervencije v e-zdravju, to financiranje pa bo dopolnjevalo financiranje iz programa za digitalno Evropo. Tako bo podpiral tudi uporabo podatkov za zdravstveno varstvo, raziskave in oblikovanje politike (v okviru evropskega prostora zdravstvenih podatkov) s pomočjo oblakov ali druge infrastrukture in podatkovno zahtevnih tehnologij, kot so orodja umetne inteligence. Podpiral bo obsežnejšo uporabo zdravstvenih storitev na daljavo, vključno z uvajanjem in krepitvijo modela telemedicine evropskih referenčnih mrež. Pomagal bo razviti evropska referenčna merila in čeznacionalne rešitve.

ØProgram bo prispeval k preprečevanju bolezni, tudi s podpiranjem držav članic pri njihovih politikah, in bo temeljil na trdnih tehničnih smernicah in političnih odločitvah za preprečevanje bolezni in spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Pomagal bo pri zbiranju in ustrezni souporabi razpoložljivih virov podatkov in zaupnih informacij med službami, agencijami EU ter nacionalnimi in mednarodnimi zdravstvenimi organi ter spodbujal na dokazih temelječe najboljše prakse preprečevanja in obvladovanja bolezni.

ØUkrepi za preprečevanje bodo temeljili na pristopu k boleznim po načelu „eno zdravje“ in bodo vključevali krepitev obveščenosti in znanja o razvoju zoonoz in potencialnih zoonoz.

ØProgram bo podpiral ukrepe za izboljšanje preprečevanja in nadziranja okužb, hitro in pravilno testiranje ter diagnosticiranje okužb, zdravljenje pacientov z ustreznimi antimikrobiki ter zmanjšanje neustrezne in nevarne uporabe antimikrobikov na vseh področjih. Mednarodni vidik bo zagotovil, da bo evropska zdravstvena politika povezana z mednarodnim razvojem in primerno dopolnjevala ukrepe glede vprašanj regionalnega in globalnega pomena.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami

ØKljučno načelo bo, da bo novi program deloval kot katalizator za nove pristope na podlagi dobrih praks ali inovativne rešitve ter za rezultate raziskovalnih projektov tako, da jih bo pomagal pri pilotnih projektih in testiranju na dovzetnem delu populacije, preden se začnejo širše izvajati. Novi program se bo prav tako povezoval z mehanizmom za okrevanje in odpornost. Mehanizem bo zagotovil spodbude za nove reforme, novi program EUzaZDRAVJE pa lahko podpira usklajevanje izvajanj v državah članicah.

ØCilj novega programa bo zagotoviti rezultate, neposredno usmerjene na zdravje. Tako bo ustvaril sinergije in pomagal vključiti zdravje v druge programe EU, kot so Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad plus, Obzorje Evropa, program za digitalno Evropo, program za enotni trg in skupna kmetijska politika. Novi program bo s potrebnimi zdravstvenimi prispevki zlasti ustvaril sinergije in dopolnjevanje z mehanizmom rescEU, ki se osredotoča na zmogljivosti za neposredno odzivanje na krizo, ustvarjanje zalog, pošiljanje opreme in napotitev osebja v izrednih razmerah.

ØDelo v okviru programa bo potekalo v sodelovanju z državami članicami, pri čemer se bo upoštevala razdelitev kompetenc iz člena 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in sicer na podlagi obstoječih mehanizmov sodelovanja ob osredotočanju na strateške in čezmejne vidike.

ØNaložbe iz tega programa bodo koristile dopolnjevanju z rezultati zadevnih agencij, ki se ukvarjajo z zdravjem, zlasti na področju prenašanja najboljših praks, protokolov za spremljanje ali programov za krepitev zmogljivosti.

ØNovi program bo prav tako podpiral skupna prizadevanja Unije in držav članic pri zagotavljanju razpoložljivosti medicinskih virov (zdravil, cepiv, človeških virov, opreme) ob tesnem sodelovanju s prihodnjim programom rescEU.

Finančni vidiki

ØDodatna finančna sredstva, ki jih bo mobiliziral instrument „Next Generation EU“, bodo znašala 7,7 milijarde EUR.

MEHANIZEM UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE (rescEU)

Cilj: krepitev odzivne zmogljivosti Unije na področju civilne zaščite

Mehanizem: nepovratna sredstva in javna naročila

Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek

ØOkrepljene zmogljivosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite (rescEU) bodo EU in državam članicam omogočile, da se bolje pripravijo ter hitro in prožno odzivajo na krize, zlasti tiste s hudimi posledicami zaradi potencialnih motenj v naših gospodarstvih in družbah, kot se je jasno pokazalo pri krizi zaradi COVID-19. Čeprav so razmeroma redke, lahko izredne razmere in katastrofe velikega obsega povzročijo hudo in dolgoročno škodo našim gospodarstvom in družbam in zato zahtevajo večjo raven načrtovanja in pripravljenosti.

ØNa podlagi izkušenj, pridobljenih med sedanjo krizo, bi morale razširjene zmogljivosti rescEU omogočiti EU, da razvije in pridobi sposobnost za ustvarjanje zalog in ustrezno razpošiljanje (na primer skladiščni prostori, prevozna sredstva in splošna logistična podpora).

ØZa zagotavljanje učinkovitega splošnega odziva EU na izredne razmere velikega obsega rescEU potrebuje čim večjo prožnost in resnično zmožnost ukrepanja na ravni EU, vključno s proračunsko in operativno prožnostjo ter racionalizacijo v primerih, ko države članice zaradi preobremenjenosti ne morejo ukrepati.

ØIzboljšani program bo Uniji zagotovil tudi zmogljivosti in učinkovito logistično infrastrukturo, ki bo lahko zadovoljila potrebe v različnih vrstah izrednih razmer, tudi tistih, povezanih z zdravjem. To bo vključevalo mehanizme, ki bi EU omogočili, da:

·nabavi, najame, zakupi in skladišči opredeljene zmogljivosti rescEU;

·pripelje izdelke in osebje iz držav zunaj EU in jih napoti znotraj EU;

·hitro prevaža izdelke in osebje iz različnih točk po EU na druge točke, kjer so potrebni. Mednarodno prenosljivo strokovno znanje za vse vrste nesreč (tudi „mobilni medicinski strokovnjaki“ – specialisti, medicinske sestre, epidemiologi, interventni delavci in povezane, dobro opremljene ekipe za nujno medicinsko pomoč);

·hitro premesti žrtve nesreč/paciente tja, kjer lahko najbolj učinkovito prejmejo oskrbo, če lokalni in nacionalni organi zaradi prezasedenosti tega ne zmorejo. Takšna infrastruktura bo vključevala sistem razpoložljivih zmogljivosti za oskrbo po vseh državah članicah.

ØMehanizem bo vključeval okrepljen, povezan komunikacijski operativni sistem, dostopen v vseh državah članicah, da bo mogoče hitro in v vsakem trenutku aktivirati zadevna sredstva.

ØVidik mednarodne pripravljenosti in odzivanja bo prav tako okrepljen, da se zmogljivosti lahko uporabijo tudi zunaj EU.

Izvajanje

ØEU bo lahko neposredno naročala, financirala in zagotovila primerne strateške zmogljivosti rescEU, logistično skladiščenje in prevoz ter povezano infrastrukturo za upravljanje informacij za nujne primere. Te zmogljivosti bodo lahko zadovoljile potrebe v vseh vrstah izrednih razmer in jih bo mogoče uporabiti pod okriljem rescEU. Te strateške zmogljivosti bodo dopolnjevale zmogljivosti v državah članicah. Nahajati bi se morale na ozemljih več držav članic EU, da bi se zagotovila najbolj učinkovita geografska pokritost pri odzivu na izredne razmere. Proračun EU bi kril vstopne/izstopne/prevozne stroške ter stroške skladiščenja in finančne stroške.

ØKomisija bi morala biti zmožna nabaviti, najeti ali zakupiti prevozne in logistične zmogljivosti (večnamenski zračni transport/prevozna zmogljivost). To bi EU omogočilo, da se odzove na vse vrste izrednih razmer znotraj EU in v tretjih državah (tudi zdravstvene: prevoz žrtev naravnih nesreč, pacientov, zdravnikov, evropskih ekip za medicinsko pomoč, oseb za repatriacijo ter vseh vrst tovora, povezanega z nujnim odzivanjem). Skladiščenje pomoči in prevozna zmogljivost bi morali biti strateško povezani, da bila dostava hitrejša in da bi vrednostne verige dobro delovale.

ØUpravni postopki bodo čim manj zapleteni, da se zmanjšajo breme in zamude pri intervencijah, kar je v izrednih razmerah ključno.

ØRescEU bo vključeval določbe za proračunsko prožnost, vključno z večletnim načrtovanjem za preprečevanje in pripravljenost ter zagotavljanjem takojšnje razpoložljivosti in prožnosti sredstev za odzivanje. Kot se je jasno pokazalo pri krizi zaradi COVID-19, so izredne razmere po naravi nepredvidljive in niso enakomerno razporejene po programskem obdobju; ko nastanejo, je ključen hiter odziv.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami

ØOkrepljen mehanizem Unije na področju civilne zaščite (rescEU) bo v središču bolj integriranega pristopa k obvladovanju izrednih razmer. Z okrepljenim evropskim vozliščem za obvladovanje izrednih razmer bo predstavljal operativno enotno kontaktno točko, ki bo upravljala strateške zmogljivosti EU in zagotavljala hiter in učinkovit odziv na vse vrste kriz velikega obsega.

ØPomagal bo vsem državam članicam v različnih sektorjih, saj bo imel različne vrste strateških zmogljivosti rescEU, odvisno od kriznih razmer. Z lastnimi logističnimi zmogljivostmi bi moral zadostiti potrebam po prevozu blaga, zdravniškega osebja in pacientov v takšnem obsegu, kot ga potrebujejo preobremenjene države, s tem pa hitro zagotoviti oprijemljivo dodano vrednost EU.

ØZagotovljeno bo dopolnjevanje mehanizma Unije na področju civilne zaščite rescEU ter zlasti vidika za ustvarjanje zalog z drugimi ukrepi za pripravljenost, ki jih financira EU. Temeljil bo na posebnih merilih, kot so kategorije zajetih izdelkov (za specialiste, splošne potrebe, prve posredovalce itd.)

Finančni vidiki

ØDodatna finančna sredstva, ki jih bo mobiliziral instrument „Next Generation EU“ za rescEU, bodo znašala 2 milijardi EUR.

Top