EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ccd0b658-b469-11ee-b164-01aa75ed71a1

Consolidated text: Uredba Sveta (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 194/2008

02013R0401 — SL — 11.12.2023 — 020.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

▼C1

UREDBA SVETA (EU) št. 401/2013

o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 194/2008

▼B

(UL L 121 3.5.2013, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA SVETA (EU) 2018/647 z dne 26. aprila 2018

  L 108

1

27.4.2018

 M2

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2018/898 z dne 25. junija 2018

  L 160I

1

25.6.2018

 M3

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2018/1117 z dne 10. avgusta 2018

  L 204

9

13.8.2018

 M4

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2018/2053 z dne 21. decembra 2018

  L 327I

1

21.12.2018

►M5

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2019/672 z dne 29. aprila 2019

  L 114

1

30.4.2019

 M6

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1163 z dne 5. julija 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M7

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/562 z dne 23. aprila 2020

  L 130

23

24.4.2020

►M8

UREDBA SVETA (EU) 2021/479 z dne 22. marca 2021

  L 99I

13

22.3.2021

►M9

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/480 z dne 22. marca 2021

  L 99I

15

22.3.2021

►M10

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/638 z dne 19. aprila 2021

  L 132I

1

19.4.2021

 M11

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/706 z dne 29. aprila 2021

  L 147

1

30.4.2021

►M12

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/998 z dne 21. junija 2021

  L 219I

45

21.6.2021

►M13

UREDBA SVETA (EU) 2022/238 z dne 21. februarja 2022

  L 40

8

21.2.2022

►M14

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/239 z dne 21. februarja 2022

  L 40

10

21.2.2022

►M15

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/595 z dne 11. aprila 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M16

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/662 z dne 21. aprila 2022

  L 121

1

22.4.2022

►M17

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/2177 z dne 8. novembra 2022

  L 286I

1

8.11.2022

►M18

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2023/378 z dne 20. februarja 2023

  L 51I

1

20.2.2023

►M19

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2023/886 z dne 28. aprila 2023

  L 113I

1

28.4.2023

►M20

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2023/1497 z dne 20. julija 2023

  L 183I

19

20.7.2023

►M21

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2023/2435 z dne 26. oktobra 2023

  L 

1

27.10.2023

►M22

UREDBA SVETA (EU) 2023/2694 z dne 27. novembra 2023

  L 

1

28.11.2023

►M23

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2023/2789 z dne 11. decembra 2023

  L 

1

11.12.2023


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 128, 15.5.2023, str.  90 ((EU) 2021/479)

►C2

Popravek, UL L 128, 15.5.2023, str.  91 ((EU) 2021/638)
▼B

▼M8

UREDBA SVETA (EU) št. 401/2013

o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 194/2008▼M1

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) 

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(i) 

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii) 

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii) 

zahtevek za nadomestilo škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv) 

nasprotni zahtevek;

(v) 

zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(b) 

„pogodba ali transakcija“ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki in v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali jamstva, ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so z njo v zvezi;

(c) 

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so opredeljeni na spletnih mestih iz Priloge II;

(d) 

„gospodarski viri“ pomeni vse vrste premoženja, opredmeteno ali neopredmeteno, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(e) 

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno, a ne zgolj z njihovo prodajo, dajanjem v najem ali pod hipoteko;

(f) 

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev kakršnega koli premika, prenosa, spremembe ali uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico kakršno koli spremembo v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, značilnosti, namembnosti ali drugo spremembo, ki bi omogočila uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(g) 

„sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i) 

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii) 

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(iii) 

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv) 

obresti, dividende ali druge dohodke iz premoženja ali vrednost, ustvarjeno s premoženjem;

(v) 

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi) 

akreditivi, nakladnice, kupoprodajne listine; ter

(vii) 

dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(h) 

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo pri popravilih, razvoju, izdelavi, sestavljanju, preizkušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(i) 

„posredniške storitve“ pomeni:

(i) 

pogajanje v zvezi s posli ali urejanje poslov, ki zadevajo nakup, prodajo ali dobavo blaga in tehnologije iz ene tretje države v drugo tretjo državo, ali

(ii) 

prodajo ali nakup blaga in tehnologije, ki je v tretjih državah, za njihov prenos v drugo tretjo državo;

(j) 

„uvoz“ pomeni vstop blaga na carinsko območje Unije ali drugih ozemelj, kjer se uporablja Pogodba, v skladu s pogoji iz členov 349 in 355 Pogodbe. V smislu Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ) o carinskem zakoniku Unije to vključuje dajanje v prosto cono, dajanje v posebni postopek in sprostitev v prosti promet, vendar izključuje tranzit ali začasno hrambo;

(k) 

„izvoz“ pomeni premik blaga iz carinskega območja Unije ali drugih ozemelj, kjer se uporablja Pogodba, v skladu s pogoji iz členov 349 in 355 Pogodbe. V smislu Uredbe (EU) št. 952/2013 to vključuje premik blaga, za katerega se zahteva carinska deklaracija, in premik blaga, potem ko je bilo blago hranjeno v prosti coni ali dano v posebni postopek, vendar izključuje tranzit ali začasno hrambo;

(l) 

„izvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo, v imenu katere se izpolni izvozna deklaracija; to je oseba, ki ima ob sprejemu deklaracije sklenjeno pogodbo s prejemnikom v tretji državi in ima moč odločanja o pošiljanju izdelka zunaj carinskega območja Unije ali drugih ozemelj, kjer se uporablja Pogodba;

(m) 

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

▼B

POGLAVJE 1

Člen 2

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati opremo iz Priloge I, ki se lahko uporablja za notranjo represijo, ne glede na to ali izvira iz Unije ali ne, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v tej državi.
2.  
Odstavek 1 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Mjanmar/Burmo izvozi osebje Združenih narodov, osebje Evropske unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev ter humanitarni delavci in delavci za razvoj ter z njimi povezano osebje.

Člen 3

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ter dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo orožja ter sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za zgoraj našteto opremo vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v tej državi;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, zlasti subvencije, posojila in zavarovanje kreditnih izvoznih poslov za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala vseh vrst vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v tej državi.

2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč v zvezi z opremo iz Priloge I, ki se lahko uporablja za notranjo represijo, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v tej državi;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z opremo iz Priloge I, zlasti subvencije, posojila in zavarovanje kreditnih izvoznih poslov, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v tej državi.

▼M1 —————

▼M1

Člen 3a

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo z dvojno rabo, ki sta uvrščena v Prilogo I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 ( 2 ), ne glede na to, ali izvirata iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v Mjanmaru/Burmi, če je ali bi lahko bilo to blago v celoti ali delno namenjeno za vojaške namene ali vojaške končne uporabnike ali mejno policijo.

Če je končni uporabnik vojska Mjanmara/Burme, se za vsako nabavljeno blago in tehnologijo z dvojno rabo šteje, da sta namenjena za uporabo v vojaške namene.

2.  
Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenje v skladu z Uredbo (ES) št. 428/2009 pristojni organi ne izdajo izvoznega dovoljenja nobeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v Mjanmaru/Burmi, če lahko utemeljeno sklepajo, da bi končni uporabnik lahko bil vojaški končni uporabnik ali mejna policija ali da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene.
3.  
Izvozniki pristojnim organom predložijo vse ustrezne informacije, ki se zahtevajo v zvezi z njihovo vlogo za izdajo izvoznega dovoljenja.
4.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologije kateremu koli vojaškemu končnemu uporabniku, mejni policiji ali za uporabo v vojaške namene v Mjanmaru/Burmi;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1, ki vključuje zlasti nepovratna sredstva, posojila in izvozna kreditna zavarovanja za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologije ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev kateremu koli vojaškemu končnemu uporabniku, mejni policiji ali za uporabo v vojaške namene v Mjanmaru/Burmi.

5.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 4 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 27. aprilom 2018, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvršitev takšnih pogodb.
6.  
Odstavek 1 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Mjanmar/Burmo začasno izvozi osebje ZN, osebje EU ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni delavci in delavci za razvoj ter z njimi povezano osebje.

Člen 3b

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati opremo, tehnologijo ali programsko opremo iz Priloge III, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, kateri koli osebi, subjektu ali organu v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v Mjanmaru/Burmi, razen če je pristojni organ zadevne države članice, naveden na spletnih mestih iz Priloge II, dal predhodno odobritev.
2.  
Pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge II, ne dajo predhodne odobritve iz odstavka 1, če utemeljeno sklepajo, da bodo vlada, javni organi, gospodarske družbe ali agencije v Mjanmaru/Burmi ali osebe oziroma subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, uporabljali zadevno opremo, tehnologijo ali programsko opremo za notranjo represijo.
3.  
V Prilogi III je navedena oprema, tehnologija ali programska oprema, ki se uporablja predvsem za spremljanje ali prestrezanje spletnih ali telefonskih komunikacij.
4.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega člena, v roku štirih tednov po odobritvi.

Člen 3c

1.  

Razen če je pristojni organ zadevne države članice, naveden na spletnih mestih iz Priloge II, dal predhodno odobritev v skladu s členom 3b, je prepovedano:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z opremo, tehnologijo in programsko opremo iz Priloge III ali z vgradnjo, zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo opreme in tehnologije iz Priloge III ali z zagotavljanjem, vgradnjo, uporabo ali posodabljanjem katere koli programske opreme iz Priloge III, kateri koli osebi, subjektu ali organu v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v Mjanmaru/Burmi;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z opremo, tehnologijo in programsko opremo iz Priloge III kateri koli osebi, subjektu ali organu v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v Mjanmaru/Burmi;

(c) 

zagotavljati kakršne koli storitve v zvezi s spremljanjem ali prestrezanjem spletnih ali telefonskih komunikacij vladi, javnim organom, gospodarskim družbam in agencijam v Mjanmaru/Burmi ali osebam oziroma subjektom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali v njihovo neposredno ali posredno korist.

2.  
V točki (c) odstavka 1 „storitve v zvezi s spremljanjem ali prestrezanjem spletnih ali telefonskih komunikacij“ pomeni storitve, ki zlasti z uporabo opreme, tehnologije ali programske opreme iz Priloge III omogočajo dostop do posameznikovih vhodnih ali izhodnih telekomunikacij in podatkov v zvezi s klici ter njihovo zagotavljanje za ekstrakcijo, dekodiranje, snemanje, obdelavo, analizo ali shranjevanje ali kakršno koli drugo sorodno dejavnost.

▼B

Člen 4

▼M1

1.  

Z odstopanjem od členov 2(1), 3(2), 3a(1) in 3a(4) in v skladu s členom 5 lahko pristojni organi držav članic, kot so navedeni na spletnih mestih iz Priloge II, pod pogoji, ki se jim zdijo ustrezni, dovolijo:

(a) 

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, kot je navedena v Prilogi I, ali blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009, ki so namenjeni zgolj za uporabo v humanitarne ali zaščitne namene, za programe Združenih narodov in Evropske unije za vzpostavljanje institucij ali za operacije Evropske unije in Združenih narodov za krizno upravljanje;

(b) 

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme za odstranjevanje min in materiala, ki se uporablja pri operacijah odstranjevanja min; ter

(c) 

zagotavljanje financiranja ter finančne in tehnične pomoči v zvezi z opremo, materialom, programi in operacijami iz točk (a) in (b).

▼B

2.  

Z odstopanjem od člena 3(1), in v skladu s členom 6, lahko pristojni organi držav članic, kot so navedeni v Prilogi II, pod pogoji, ki se jim zdijo ustrezni, dovolijo financiranje ter finančno in tehnično pomoč za:

(a) 

nesmrtonosno vojaško opremo, ki je namenjena zgolj humanitarni ali zaščitni rabi ali programom Združenih narodov in Evropske unije za vzpostavljanje institucij;

(b) 

material za operacije Evropske unije in Združenih narodov za krizno upravljanje.

▼M1

Člen 4a

1.  
Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri vseh fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama iz Priloge IV, ki so v njihovi lasti ali posesti oziroma s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo.
2.  
Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge IV se neposredno ali posredno ne smejo dati na voljo ali v njihovo korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

▼M8

3.  

Priloga IV vključuje:

(a) 

fizične osebe iz oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), policije Mjanmara in mejne policije, odgovorne za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi;

(b) 

fizične in pravne osebe, subjekte ali organe, katerih ukrepi, politike ali dejavnosti spodkopavajo demokracijo ali pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ali ki sodelujejo pri dejanjihki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi, ali jih podpirajo;

(c) 

fizične osebe iz oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), policije Mjanmara in mejne policije, ki so odgovorne za oviranje zagotavljanja dostopa do humanitarne pomoči civilistom v stiski;

(d) 

fizične osebe iz oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), policije Mjanmara in mejne policije, ki so odgovorne za oviranje izvajanja neodvisnih preiskav o domnevnih hudih kršitvah ali zlorabah človekovih pravic;

(e) 

pravne osebe, subjekte ali organe, ki so v lasti ali pod nadzorom oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) ali za oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) ustvarjajo prihodke, jih podpirajo ali imajo od njih koristi;

(f) 

fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, povezane s tistimi iz točk (a) do (e).

▼M1

4.  
Priloga IV vsebuje razloge za uvrstitev na seznam zadevnih oseb, subjektov ali organov.
5.  
Kjer so na voljo, Priloga IV vsebuje tudi informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. V zvezi s fizičnimi osebami lahko take informacije vključujejo imena, ki vključujejo vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, in funkcijo ali poklic. V zvezi s pravnimi osebami, subjekti in organi lahko take informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 4b

1.  

Pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge II, lahko z odstopanjem od člena 4a in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a) 

potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb fizičnih in pravnih oseb s seznama v Prilogi IV in vzdrževanih družinskih članov takih fizičnih oseb, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za javne storitve;

(b) 

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev ali povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) 

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d) 

potrebni za kritje izrednih izdatkov, če zadevni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojne organe drugih držav članic in Komisijo uradno obvesti o razlogih, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev; ali

(e) 

nakazani na račun ali z računa diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taka plačila namenjena za uradne naloge diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije.

2.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, v roku štirih tednov po odobritvi.

Člen 4c

1.  

Pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge II, lahko z odstopanjem od člena 4a dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 4a vključena v Prilogo IV, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom, na ta datum ali po njem;

(b) 

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako odločbo ali so v taki odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) 

odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi IV; ter

(d) 

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, v roku štirih tednov po odobritvi.

Člen 4d

1.  

Z odstopanjem od člena 4a in če mora fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge IV poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki so nastale za zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ vključena v Prilogo IV, lahko pristojni organi držav članic, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

(a) 

se bodo sredstva ali gospodarski viri uporabili za plačilo s strani fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi IV;

(b) 

plačilo ne pomeni kršitve člena 4a(2).

2.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, v roku štirih tednov po odobritvi.
3.  
Člen 4a(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani prenesejo na račune fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se vsak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o vsaki taki transakciji brez odlašanja obvestijo zadevni pristojni organ.
4.  

Če so vse take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 4a, se člen 4a(2) ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a) 

obresti ali drugi dohodki na teh računih;

(b) 

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 4a uvrščena v Prilogo IV; ali

(c) 

plačila, zapadla na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v državi članici ali izvršljivih v zadevni državi članici.

▼M22

Člen 4da

1.  

Člen 4a(1) in (2) se ne uporablja za dajanje na razpolago sredstev ali gospodarskih virov, potrebnih za pravočasno dostavo humanitarne pomoči ali v pomoč drugim dejavnostim, ki podpirajo osnovne človeške potrebe, kadar tako humanitarno pomoč in druge dejavnosti izvajajo:

(a) 

Združeni narodi (ZN), vključno z njihovimi programi, skladi ter drugimi subjekti in organi, pa tudi njihove specializirane agencije in povezane organizacije;

(b) 

mednarodne organizacije;

(c) 

humanitarne organizacije, ki imajo status opazovalke v Generalni skupščini ZN, in člani teh humanitarnih organizacij;

(d) 

dvostransko ali večstransko financirane nevladne organizacije, ki sodelujejo v načrtih ZN za humanitarni odziv, načrtih ZN za pomoč beguncem, drugih pozivih ZN ali humanitarnih grozdih, ki jih usklajuje Urad ZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti;

(e) 

organizacije in agencije, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je potrdila ali priznala država članica v skladu z nacionalnimi postopki;

(f) 

specializirane agencije držav članic ali

(g) 

zaposleni, prejemniki nepovratnih sredstev, podrejeni subjekti ali izvajalski partnerji subjektov iz točk (a) do (f), ko in kolikor delujejo v tej vlogi.

2.  
Brez poseganja v odstavek 1 in z odstopanjem od člena 4a(1) in (2) lahko pristojni organi v državah članicah odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na razpolago določenih sredstev ali gospodarskih virov pod pogoji, ki jih štejejo za primerne, potem ko ugotovijo, da je zagotavljanje takih sredstev ali gospodarskih virov potrebno za zagotovitev pravočasne dostave humanitarne pomoči ali v pomoč drugim dejavnostim, ki podpirajo osnovne človeške potrebe.
3.  
Če zadevni pristojni organ v petih delovnih dneh od prejema prošnje za odobritev iz odstavka 2 ne sprejme negativne odločitve, ne zahteva informacij ali ne izda obvestila o dodatnem času, se odobritev šteje za izdano.
4.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavkov 2 in 3, v roku štirih tednov po takšni odobritvi.

▼M13

Člen 4db

Z odstopanjem od člena 4a lahko pristojni organi države članice pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, ki pripadajo subjektu, navedenemu pod vnosom 10 v Prilogi IV, ali dajanje določenih sredstev ali gospodarskih virov na razpolago temu subjektu, ko ugotovijo, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za:

(a) 

naloge, povezane z razgradnjo naftnih in plinskih vrtin v skladu z mednarodnimi standardi, kot so odstranjevanje odpadkov, dejavnosti za sanacijo lokacije, potrebne za varnost in obnovo okolja, zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči in plačilo s tem povezanih davkov in dajatev ter plač in socialnih prejemkov zaposlenim ali

(b) 

prenos delnic ali deležev pred 31. julijem 2022, ki je potreben za prekinitev pogodb, sklenjenih s subjektom, navedenim pod vnosom 10 v Prilogi IV, pred 21. februarjem 2022.

▼M1

Člen 4e

1.  

Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a) 

pristojnemu organu države članice, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 4a, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali prek države članice; ter

(b) 

sodelujejo s pristojnim organom pri vsakem preverjanju informacij iz točke (a).

2.  
Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, se pošljejo državam članicam.
3.  
Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 4f

1.  
Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri in če je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali zaposlenih, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.
2.  
Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 4g

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz te uredbe.

Člen 4h

1.  

V zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, katere izvedba je bila neposredno ali posredno v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali kakršnemu koli drugemu zahtevku te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali nadomestilo škode, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga vložijo:

(a) 

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi s seznama iz Priloge IV;

(b) 

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ali v imenu oseb, subjektov ali organov iz točke (a).

2.  
V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja ta zahtevek.
3.  
Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 4i

1.  
Če Svet odloči, da za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljajo ukrepi iz člena 4a, ustrezno spremeni Prilogo IV.
2.  
Svet o svojem sklepu, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer da taki fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.
3.  
Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.
4.  
Seznam iz Priloge IV se redno pregleduje in vsaj vsakih 12 mesecev.

▼B

POGLAVJE 2

Člen 5

Dovoljenja iz člena 4 se ne izdajajo za pretekle dejavnosti.

▼M1

Člen 6

1.  

Komisija in države članice se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge relevantne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o:

(a) 

zamrznjenih sredstvih na podlagi člena 4a in odobritvah, izdanih na podlagi členov 3a, 3b, 3c, 4b, 4c in 4d;

(b) 

kršitvah in težavah pri uveljavljanju ter sodbami, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.  
Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih relevantnih informacijah, s katerimi razpolagajo in ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

▼B

Člen 7

Komisija je pooblaščena za spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki so jih posredovale države članice.

Člen 8

1.  
Države članice sprejmejo pravila o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
2.  
Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh poznejših spremembah.

Člen 9

1.  
Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih navedejo na spletnih straneh iz Priloge II ali pa na teh straneh navedejo povezave nanje.
2.  
Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o svojih pristojnih organih in jo obveščajo o vseh poznejših spremembah.

Člen 10

Ta uredba se uporablja:

(a) 

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) 

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c) 

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d) 

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so vključeni v katero od držav članic ali ustanovljeni po njeni zakonodaji;

(e) 

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno v Uniji.

Člen 11

Uredba (ES) št. 194/2008 se razveljavi.

Člen 12

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Seznam opreme, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, iz členov 2, 3 in 4

1. 

Naslednje orožje, strelivo in pribor zanje:

1.1. 

orožje, ki ni vključeno na ML 1 in ML 2 Skupnega seznama vojaškega blaga EU ( 3 );

1.2. 

strelivo, posebej izdelano za orožje pod 1.1, in posebej zanj izdelani sestavni deli;

1.3. 

namerilne naprave za orožje, ki niso vključene na Skupni seznam vojaškega blaga EU.

2. 

Bombe in granate, ki niso vključene na Skupni seznam vojaškega blaga EU.

3. 

Naslednja vozila:

3.1. 

vozila, opremljena z vodnimi topovi, posebej izdelana ali prirejena za namene obvladovanja nemirov;

3.2. 

vozila, posebej izdelana ali prirejena, ki jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov;

3.3. 

vozila, posebej izdelana ali prirejena, za odstranjevanje ovir, vključno z gradbeno opremo z balistično zaščito;

3.4. 

vozila, posebej izdelana za prevoz ali prenos zapornikov in/ali pripornikov;

3.5. 

vozila, posebej izdelana za razporeditev mobilnih ovir;

3.6. 

sestavni deli za vozila, opredeljena v 3.1 do 3.5, ki so izdelana posebej za namene obvladovanja nemirov.

Opomba 1:  Ta točka ne vključuje vozil, posebej izdelanih za namene gašenja požarov.

Opomba 2:  V točki 3.5 izraz „vozila“ vključuje priklopnike.

4. 

Naslednje eksplozivne snovi in sorodna oprema:

4.1. 

Oprema in naprave, posebej izdelane za sprožanje eksplozij z električnimi ali neelektričnimi sredstvi, vključno z napravami za vžig, detonatorji, netili, ojačevalci eksplozije in vžigalnimi vrvicami, ter posebej zanje izdelani sestavni deli; razen posebej v določene komercialne namene izdelane opreme in naprav, ki z eksplozivnimi sredstvi povzročajo sprožitev ali delovanje druge opreme ali naprav, katerih funkcija ni povzročanje eksplozij (npr. polnilci zračnih blazin pri avtomobilih, prenapetostna zaščita sprožilcev gasilnih škropilnih naprav);

4.2. 

eksplozivni naboji z linearnim rezalnim učinkom, ki niso vključeni na Skupni seznam vojaškega blaga EU;

4.3. 

drugi eksplozivi, ki niso vključeni na Skupni seznam vojaškega blaga EU, in naslednje sorodne snovi:

(a) 

amatol;

(b) 

nitroceluloza (z več kot 12,5 % dušika);

(c) 

nitroglikol;

(d) 

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(e) 

pikril klorid;

(f) 

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5. 

Naslednja zaščitna oprema, ki ni zajeta v ML 13 Skupnega seznama vojaškega blaga:

5.1. 

zaščitni jopiči, ki so neprebojni in/ali zagotavljajo zaščito pred vbodi;

5.2. 

neprebojne zaščitne čelade, policijske čelade, policijski ščiti ter neprebojni ščiti.

Opomba: ta točka ne zajema:

— 
opreme, izdelane posebej za športne dejavnosti,
— 
opreme, izdelane posebej za zahteve varnosti pri delu.
6. 

Simulatorji, ki niso zajeti v ML 14 Skupnega seznama vojaškega blaga EU, za vadbo uporabe strelnega orožja ter posebej zanje izdelana programska oprema.

7. 

Naprave za nočno opazovanje in toplotno slikanje ter svetlobne ojačevalne cevi, ki niso vključene na Skupni seznam vojaškega blaga EU.

8. 

Bodeča žica.

9. 

Vojaški noži, bojni noži in bajoneti z več kot 10 cm dolgim rezilom.

10. 

Proizvodna oprema, posebej izdelana za vse stvari, navedene na tem seznamu.

11. 

Posebna tehnologija za razvoj, proizvodnjo ali uporabo stvari, navedenih na tem seznamu.
PRILOGA II

Spletne strani za informacije o pristojnih organih iz členov 4, 7 in 9 ter naslov za uradna obvestila Evropski komisiji

▼M15

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPER

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MADŽARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

e-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
PRILOGA III

Oprema, tehnologija in programska oprema iz členov 3b in 3c

Splošna opomba

Ne glede na vsebino te priloge se ta ne uporablja za:

(a) 

opremo, tehnologijo ali programsko opremo, ki so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 428/2009 ali na Skupnem seznamu vojaškega blaga; ali

(b) 

programsko opremo, ki je namenjena za vgradnjo s strani uporabnika brez nadaljnje znatne pomoči dobavitelja in je splošno dostopna javnosti prek prodaje iz zaloge brez omejitev na prodajnih mestih za prodajo na drobno na naslednje načine:

(i) 

prosta prodaja;

(ii) 

prodaja po pošti;

(iii) 

elektronska prodaja; ali

(iv) 

telefonska prodaja; ali

(c) 

programsko opremo, ki je splošno dostopna.

Oddelki A, B, C, D in E ustrezajo oddelkom iz Uredbe (ES) št. 428/2009.

„Oprema, tehnologija in programska oprema“ iz členov 3b in 3c zajema:

A. 

Seznam opreme:

— 
oprema za analizo paketnega prometa (sistemi DPI),
— 
oprema za prestrezanje omrežnega prometa, vključno z opremo IMS (angl. Interception Management Equipment) in opremo za shranjevanje podatkov (angl. Data Retention Link Intelligence equipment),
— 
oprema za nadzor radiofrekvenčnih komunikacij,
— 
oprema za motenje omrežnih in satelitskih komunikacij,
— 
oprema za daljinsko vnašanje virusov,
— 
oprema za razpoznavanje in obdelavo govora,
— 
oprema za prestrezanje in spremljanje IMSI ( 4 ), MSISDN ( 5 ), IMEI ( 6 ) in TMSI ( 7 ),
— 
taktična oprema za prestrezanje in nadzor SMS ( 8 )/GSM ( 9 )/GPS ( 10 )/GPRS ( 11 )/UMTS ( 12 )/CDMA ( 13 )/PSTN ( 14 ),
— 
informacijska oprema za prestrezanje in nadzor DHCP ( 15 )/SMTP ( 16 ), GTP ( 17 ),
— 
oprema za razpoznavanje in razvrščanje vzorcev,
— 
oddaljena forenzična oprema,
— 
oprema za semantično obdelavo,
— 
oprema za dešifriranje ključev WEP in WPA,
— 
oprema za prestrezanje za lastniške in standardne protokole za VoIP.
B. 

Se ne uporablja.

C. 

Se ne uporablja.

D. 

„Programska oprema“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ in „uporabo“ opreme iz točke A.

E. 

„Tehnologija“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ in „uporabo“ opreme iz točke A.

Oprema, tehnologija in programska oprema iz teh oddelkov spadajo v to prilogo le, kolikor spadajo v splošni opis „sistemov za prestrezanje in spremljanje spletnih, telefonskih in satelitskih komunikacij“.

V tej prilogi „spremljanje“ pomeni pridobivanje, ekstrakcijo, dekodiranje, snemanje, obdelavo, analizo in shranjevanje vsebine klicev ali omrežnih podatkov.
PRILOGA IV

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 4a▼C2

A.  Fizične osebe iz člena 4a

▼M5

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Aung Kyaw Zaw

Datum rojstva: 20. avgust 1961

Spol: moški

Št. potnega lista: DM000826

Datum izdaje: 22. november 2011

Datum poteka veljavnosti: 21. november 2021

Vojaška identifikacijska številka: BC 17444

Generalpodpolkovnik Aung Kyaw Zaw je bil od avgusta 2015 do konca leta 2017 poveljnik Urada za posebne operacije št. 3 oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Urad za posebne operacije št. 3 je nadziral zahodno poveljstvo in v tej zvezi je generalpodpolkovnik Aung Kyaw Zaw odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v navedenem obdobju izvajalo zahodno poveljstvo. Te kršitve med drugim zajemajo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Datum rojstva: marec 1964

Spol: moški

Nacionalna identifikacijska številka: Tatmadaw Kyee 19571

Generalmajor Maung Maung Soe je bil od oktobra 2016 do 10. novembra 2017 poveljnik zahodnega poveljstva oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in je nadziral vojaške operacije v zvezni državi Rakhine. V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v navedenem obdobju izvajalo zahodno poveljstvo. Te kršitve med drugim zajemajo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

▼M7

3.

Than Oo

Datum rojstva: 12. oktober 1973

Spol: moški

Vojaška identifikacijska številka: BC 25723

Brigadni general Than Oo je bil poveljnik 99. divizije lahke pehote oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) do maja 2018. V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajala 99. divizija lahke pehote. Te kršitve vključujejo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

▼M19

4.

Aung Aung

Spol: moški;

Vojaška identifikacijska številka: BC 23750

Generalpodpolkovnik Aung Aung je od oktobra 2022 poveljnik Urada za posebne operacije 2. Je nekdanji poveljnik jugozahodnega poveljstva oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in nekdanji poveljnik 33. divizije lahke pehote oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajala 33. divizija lahke pehote. Te kršitve vključujejo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

▼M5

5.

Khin Maung Soe

Datum rojstva: 1972

Spol: moški

Brigadni general Khin Maung Soe je poveljnik vojaškega operativnega poveljstva 15, včasih imenovanega tudi 15. divizija lahke pehote, oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), pod katerega spada pehotni bataljon št. 564. V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajalo vojaško operativno poveljstvo 15 in zlasti pehotni bataljon št. 564. Te kršitve vključujejo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Datum rojstva: 17. marec 1959

Spol: moški

Brigadni general Thura San Lwin je bil od oktobra 2016 do začetka oktobra 2017 poveljnik mejne policije. V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v navedenem obdobju izvajala mejna policija. Te kršitve vključujejo nezakonite uboje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

▼M19

7.

Thant Zin Oo

Spol: moški

Thant Zin Oo je bil poveljnik 8. bataljona varnostne policije. V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajal 8. bataljon varnostne policije. Hude kršitve človekovih pravic med drugim zajemajo nezakonite uboje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb. Te kršitve so bile izvajane skupaj s 33. divizijo lahke pehote oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), ki jo je vodil generalpodpolkovnik (nekdanji brigadni general) Aung Aung, in z neposredno podporo navedene divizije. Thant Zin Oo je zato povezan z generalpodpolkovnikom Aungom Aungom, ki je oseba, uvrščena na seznam.

25.6.2018

▼M5

8.

Ba Kyaw

Spol: moški

Ba Kyaw je štabni vodnik v 564. bataljonu lahke pehote oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Odgovoren je za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, tudi umore, deportacije in mučenja pripadnikov ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017. Bil je zlasti identificiran kot eden od glavnih storilcev pokola v kraju Maung Nu 27. avgusta 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

Spol: moški

Tun Naing je poveljujoči častnik v bazi mejne policije v kraju Taung Bazar. V tej vlogi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic pripadnikov ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine, ki jih je storila mejna policija v Taung Bazarju pred, okrog in po 25. avgustu 2017, vključno s prisilnimi pridržanji, slabim ravnanjem in mučenjem.

21.12.2018

▼M19

10.

Khin Hlaing

Datum rojstva: 2. maj 1968;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Khin Hlaing je od oktobra 2022 poveljnik Urada za posebne operacije 4. Je nekdanji poveljnik regije Zlatega trikotnika oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Je nekdanji poveljnik 99. divizije lahke pehote in poveljnik severovzhodnega poveljstva oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Kot poveljnik 99. divizije lahke pehote je leta 2016 in v začetku leta 2017 nadziral vojaške operacije v državi Šan. V zvezi s tem je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad vaščani, ki pripadajo etnični manjšini, v državi Šan v drugi polovici leta 2016 izvajala 99. divizija lahke pehote. Ta dejanja vključujejo nezakonite uboje, nasilna pridržanja in uničevanje vasi.

21.12.2018

▼M5

11.

Aung Myo Thu

Spol: moški

Major Aung Myo Thu je poveljnik operativne enote 33. divizije lahke pehote oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Kot poveljnik operativne enote 33. divizije lahke pehote je leta 2017 nadziral vojaške operacije v državi Rakhine. V zvezi s tem je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajala 33. divizija lahke pehote. Ta dejanja vključujejo nezakonite uboje, spolno nasilje in prisilno pridržanje.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

Spol: moški

Thant Zaw Win je major v 564. bataljonu lahke pehote oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). V tej vlogi je nadziral operacije v državi Rahkine in je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine izvajal 564. bataljon lahke pehote, zlasti 27. avgusta 2017 v vasi Maung Nu in njeni okolici. Te kršitve vključujejo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

Spol: moški

Kyaw Chay je naddesetnik mejne policije. Najprej je deloval v bazi Zay Di Pyin, kjer je bil poveljujoči častnik v obdobju okrog 25. avgusta 2017, ko je mejna policija pod njegovim poveljstvom storila hude kršitve človekovih pravic. V zvezi s tem je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v navedenem obdobju izvajala mejna policija. Sodeloval je tudi pri hudih kršitvah človekovih pravic, ki so vključevale slabo ravnanje s priporniki in mučenje.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

Spol: moški

Major Nyi Nyi Swe je nekdanji poveljnik severnega poveljstva oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). V tej vlogi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, vključno s slabim ravnanjem s civilisti, v državi Kačin, ki jih je od maja 2016 do aprila 2018 (do imenovanja za poveljnika jugozahodnega poveljstva) izvajalo severno poveljstvo. Odgovoren je tudi za oviranje zagotavljanja humanitarne pomoči civilistom v stiski v državi Kačin v tem obdobju, zlasti za blokiranje prevoza hrane.

21.12.2018

▼M16

15.

Min Aung Hlaing

Datum rojstva: 3. julij 1956

Kraj rojstva: Tavoy, Mjanmar/Burma

Državljanstvo: Mjnamar

Nacionalna identifikacijska številka: 12/SAKHANA(N)020199

Spol: moški

Min Aung Hlaing je od leta 2011 vrhovni poveljnik oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Je predsednik Sveta za državno upravo (SAC) in član Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). 1. avgusta 2021 se je razglasil za „predsednika vlade“. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru/Burmi tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. Kot del državnega udara je podpredsednik Myint Swe v funkciji vršilca dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. NDSC je 31. januarja 2022 na zahtevo Mina Aunga Hlainga uradno podaljšal izredne razmere do 31. julija 2022.

Vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing je s tem, ko je združil vse veje oblasti, in kot predsednik SAC neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing je kot predsednik SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

Leta 2018 so ZN in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Min Aung Hlaing je kot vrhovni poveljnik Tatmadaw od leta 2011 neposredno odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Datum rojstva: 24. maj 1951

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Myint Swe je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in je do 1. februarja 2021 opravljal funkcijo podpredsednika Tatmadawa, na katero ga je imenoval Tatmadaw. Myint Swe se je na navedeni datum skupaj z drugimi člani Tatmadaw udeležil seje Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). Seja NDSC je bila neustavna, saj na njej niso bili prisotni njegovi člani, ki so civilisti. Myint Swe je bil na tej seji imenovan za vršilca dolžnosti predsednika. Myint Swe je nato razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. Postopek za razglasitev izrednih razmer je bil kršen, saj je po ustavi predsednik edini pristojen, da razglasi izredne razmere. Myint Swe je 31. januarja 2022 odobril podaljšanje izrednih razmer do 31. julija 2022.

S sprejetjem imenovanja na funkcijo vršilca dolžnosti predsednika in s predajo zakonodajne, izvršne in sodne oblasti vrhovnemu poveljniku je Myint Swe prispeval k strmoglavljenju demokratično izvoljene vlade in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

22.3.2021

17.

Soe Win

Datum rojstva: 1. marec 1960

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Soe Win je od leta 2011 namestnik vrhovnega poveljnika oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Je podpredsednik Sveta za državno upravo (SAC) in član Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. Soe Win je sodeloval na sestanku NDSC 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022.

Namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win je kot podpredsednik SAC neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara.

Namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win je kot podpredsednik SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

Leta 2018 so Združeni narodi in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Soe Win je kot namestnik vrhovnega poveljnika Tatmadaw od leta 2011 odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

▼M19

18.

Sein Win

Datum rojstva: 24. julij 1956;

Kraj rojstva: Pyin Oo Lwin, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Sein Win je član Tatmadaw in nekdanji minister za obrambo (od 24. avgusta 2015 do 1. februarja 2021). Od februarja 2021 (vsaj do septembra 2022) je bil predsednik organizacije mjanmarskih vojnih veteranov.

1. februarja 2021 se je skupaj z drugimi člani Tatmadaw udeležil seje Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). Seja NDSC je bila neustavna, saj na njej niso bili prisotni njegovi člani, ki so civilisti. Myint Swe je bil na tej seji imenovan za vršilca dolžnosti predsednika. Myint Swe je nato razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Minu Aungu Hlaingu. Postopek za razglasitev izrednih razmer je bil kršen, saj je po ustavi predsednik edini pristojen, da razglasi izredne razmere.

S sodelovanjem na seji NDSC, na kateri je bilo odločeno, da se razglasijo izredne razmere in da se zakonodajna, izvršna in sodna oblast države preda vrhovnemu poveljniku obrambnih sil, je Sein Win prispeval k zanikanju rezultatov volitev 8. novembra 2020 in k strmoglavljenju demokratično izvoljene vlade. Zato je odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Leta 2018 so ZN in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Sein Win je kot obrambni minister med 24. avgustom 2015 in 1. februarjem 2021 odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

▼M9

19.

Thein Soe

(tudi U Thein Soe)

Datum rojstva: 23. januar 1952

Kraj rojstva: Kani, Mjanmar/Burma

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Thein Soe je bil 2. februarja 2021 imenovan za predsednika Zvezne volilne komisije (UEC). Thein Soe je s sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in s svojimi dejanji kot predsednik UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, neposredno sodeloval pri dejanjih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru.

22.3.2021

▼M19

20.

Mya Tun Oo

Datum rojstva: 4. ali 5. maj 1961;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški

General Mya Tun Oo je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Za ministra za obrambo je bil imenovan 1. februarja 2021 in je član državnega upravnega sveta (SAC). 1. februarja 2023 je bil imenovan tudi za namestnika predsednika vlade.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. Mya Tun Oo je sodeloval na sestanku Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC) 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. General Mya Tun Oo je kot član NDSC in SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je SAC sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom SAC, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara.

General Mya Tun Oo je kot član SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic. Mya Tun Oo je kot minister za obrambo odgovoren tudi za napade vojaških sil v državi Kayah 25. decembra 2021, v katerih je bilo ubitih več kot 30 ljudi, med drugim otroci in humanitarno osebje, ter za množične poboje in mučenje civilistov v Mjanmaru. General Mya Tun Oo je kot minister za obrambo poleg tega odgovoren za bombne napade, zračne napade in drugo vrste obsežnega nasilja, ki so ga v letu 2022 izvajale mjanmarske oborožene sile. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

Leta 2018 so Združeni narodi in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Mya Tun Oo je bil od avgusta 2016 do imenovanja za ministra za obrambo sonačelnik generalštaba oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), kar je tretji najpomembnejši položaj v Tatmadaw. V tej vlogi je nadziral vojaške operacije v zvezni državi Rakhine in usklajeval različne oborožene sile, vključno z vojsko, mornarico in letalskimi silami, ter uporabo artilerije. Zato je odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

▼M9

21.

Dwe Aung Lin

Datum rojstva:

31. maj 1962

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Dwe Aung Lin je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in je sekretar Sveta za državno upravo (SAC).

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru, tako da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. Kot del državnega udara je podpredsednik Myint Swe v funkciji vršilca dolžnosti predsednika 1. februarja razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. 2. februarja je bil ustanovljen SAC, ki naj bi izvrševal zakonodajno, izvršno in sodno oblast ter tako preprečil demokratično izvoljeni vladi, da izvaja svoj mandat.

Generalpodpolkovnik Dwe Aung Lin je bil 2. februarja 2021 imenovan za sekretarja SAC in je izdajal ukaze SAC. Med drugim je ukazal odstranitev posameznikov s položajev, na katere jih je imenovala zakonito izvoljena vlada, ter zamenjavo osebja v volilni komisiji Mjanmara.

Generalpodpolkovnik Dwe Aung Lin je kot član in sekretar SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

22.3.2021

SAC je poleg tega sprejel odločitve, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, tudi dostopa do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in oblasti, ki delujejo pod nadzorom SAC, so po 1. februarju 2021 zagrešile hude kršitve človekovih pravic: uboje civilistov in neoboroženih protestnikov, omejevanje svobode zbiranja in izražanja, tudi z omejitvijo dostopa do interneta in s samovoljnimi aretacijami ter pridržanjem voditeljev opozicije in nasprotnikov državnega udara.

Generalpodpolkovnik Dwe Aung Lin je kot član in sekretar SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

22.

Ye Win Oo

Datum rojstva: 21. februar 1966

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Ye Win Oo je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in je sosekretar Sveta za državno upravo (SAC).

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru, tako da so prezrle rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. Kot del državnega udara je podpredsednik Myint Swe v funkciji vršilca dolžnosti predsednika 1. februarja razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. 2. februarja je bil ustanovljen SAC, ki naj bi izvrševal te veje oblasti in tako preprečil demokratično izvoljeni vladi, da izpolni svoj mandat.

22.3.2021

Generalpodpolkovnik Ye Win Oo je bil 2. februarja 2021 imenovan za sosekretarja SAC. Generalpodpolkovnik Ye Win Oo je kot član in sosekretar SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

SAC je poleg tega sprejel odločitve, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, tudi dostopa do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Mjanmarske varnostne sile in oblasti, ki delujejo pod nadzorom SAC, so po 1. februarju 2021 zagrešile hude kršitve človekovih pravic: uboje civilistov in neoboroženih protestnikov, omejevanje svobode zbiranja in izražanja, tudi z omejitvijo dostopa do interneta in s samovoljnimi aretacijami ter pridržanjem voditeljev opozicije in nasprotnikov državnega udara.

Generalpodpolkovnik Ye Win Oo je kot član in sosekretar SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

▼M19

23.

Maung Maung Kyaw

Datum rojstva: 23. julij 1964;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški

General Maung Maung Kyaw je nekdanji član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw). Upokojil se je januarja 2022. Do februarja 2023 je bil član državnega upravnega sveta (SAC). Od leta 2018 do januarja 2022 je bil glavni poveljnik mjanmarskih letalskih sil. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. General Maung Maung Kyaw je kot član SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je SAC sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom SAC, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. General Maung Maung Kyaw je bil kot nekdanji član SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic. Poleg tega je bil kot nekdanji vodja mjanmarskih letalskih sil neposredno odgovoren za bombne napade na civilno prebivalstvo v državi Kayah decembra 2021, v katerih so bile številne žrtve. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic.

22.3.2021

▼M9

24.

Moe Myint Tun

Datum rojstva: 24. maj 1968

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Moe Myint Tun je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in član Sveta za državno upravo (SAC).

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru, tako da so prezrle rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. Kot del državnega udara je podpredsednik Myint Swe v funkciji vršilca dolžnosti predsednika 1. februarja razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. 2. februarja je bil ustanovljen SAC, ki naj bi izvrševal te veje oblasti in tako preprečil demokratično izvoljeni vladi, da izpolni svoj mandat.

Generalpodpolkovnik Moe Myint Tun je kot član SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

22.3.2021

SAC je poleg tega sprejel odločitve, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, tudi dostopa do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in oblasti, ki delujejo pod nadzorom SAC, so po 1. februarju 2021 zagrešile hude kršitve človekovih pravic; uboje civilistov in neoboroženih protestnikov, omejevanje svobode zbiranja in izražanja, tudi z omejitvijo dostopa do interneta in s samovoljnimi aretacijami ter pridržanjem voditeljev opozicije in nasprotnikov državnega udara.

Generalpodpolkovnik Moe Myint Tun je kot član SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

Leta 2018 so ZN in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Generalpodpolkovnik Moe Myint Tun je bil do leta 2019 poveljnik Urada za posebne operacije št. 6 in načelnik generalštaba (vojska) oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). V tej vlogi je nadzoroval operacije v zvezni državi Rakhine. Zato je odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

▼M19

25.

Than Hlaing

Datum rojstva: 1965;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Than Hlaing je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Od 2. februarja 2021 do maja 2022 je bil namestnik ministra za notranje zadeve in načelnik policije.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Generalpodpolkovnik Than Hlaing, ki ga je imenoval SAC, sodeluje v dejavnostih in politikah, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ter pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je policija pod vodstvom generalpodpolkovnika Thana Hlainga po 1. februarju 2021 zagrešila hude kršitve človekovih pravic: uboje civilistov in neoboroženih protestnikov, omejevanje svobode zbiranja in izražanja, samovoljne aretacije in pridržanja voditeljev opozicije in nasprotnikov državnega udara. Generalpodpolkovnik Than Hlaing je bil kot nekdanji namestnik ministra za notranje zadeve in načelnik policije neposredno odgovoren za odločitve o represivnih politikah in nasilna dejanja policije nad miroljubnimi protestniki in je zato odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

22.3.2021

26.

Mahn Nyein Maung

(tudi: P’do, Phado Man Nyein Maung)

član državnega upravnega sveta;

Datum rojstva: okoli 1947;

Kraj rojstva: Maungdaw, Mjanmar;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški

Mahn Nyein Maung je član državnega upravnega sveta (SAC).

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član SAC je Mahn Nyein Maung neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je SAC sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom SAC, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je SAC uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenimi območji, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Mahn Nyein Maung je kot član SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

19.4.2021

27.

Thein Nyunt

član državnega upravnega sveta; predsednik Nove nacionalne demokratične stranke (NNDP);

Datum rojstva: 26. december 1944;

Kraj rojstva: Kawkareik (zvezna država Karen), Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Št. osebnega dokumenta: 12/THAGAKA(NAING)012432;

Spol: moški

Thein Nyunt je član državnega upravnega sveta (SAC). Od 1. februarja 2023 je tudi član osrednjega svetovalnega organa SAC.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član SAC je Thein Nyunt neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je SAC sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom SAC, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je SAC uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenimi območji, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Kot član SAC je Thein Nyunt neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

19.4.2021

28.

Khin Maung Swe

član državnega upravnega sveta; predsednik stranke Nacionalna demokratična sila (NDF);

Datum rojstva: 24. julij 1942;

Kraj rojstva: Ngathaingchaung, okrožje Pathein, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški

Khin Maung Swe je član državnega upravnega sveta (SAC). Od 1. februarja 2023 je tudi član osrednjega svetovalnega organa SAC.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član SAC je Khin Maung Swe neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je SAC sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom SAC, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je SAC uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenimi območji, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Kot član državnega upravnega sveta je Khin Maung Swe neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

19.4.2021

29.

Aye Nu Sein

članica državnega upravnega sveta; podpredsednica Nacionalne stranke Arakan;

Datum rojstva: 24. marec 1957

Kraj rojstva: Sittwe, zvezna država Rakhine, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: ženski

Aye Nu Sein je članica državnega upravnega sveta (SAC). Od 1. februarja 2023 je tudi članica osrednjega svetovalnega organa SAC.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot članica SAC je Aye Nu Sein neposredno sodelovala pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovorna ter je zato odgovorna za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je SAC uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenimi območji, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Kot članica državnega upravnega sveta je Aye Nu Sein neposredno odgovorna za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

19.4.2021

30.

Jeng Phang Naw Htaung

član državnega upravnega sveta;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški

Jeng Phang Naw Htaung je član državnega upravnega sveta. Od 1. februarja 2023 je tudi minister Zveze za etnične zadeve.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član državnega upravnega sveta je Jeng Phang Naw Htaung neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je SAC uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenimi območji, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Kot član državnega upravnega sveta je Jeng Phang Naw Htaung neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

19.4.2021

▼M10

31.

Maung Ha

član državnega upravnega sveta;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški

Maung Ha je član državnega upravnega sveta.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Min Aung Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar, tako da so razveljavile rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član državnega upravnega sveta je Maung Ha neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

19.4.2021

 

 

 

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je državni upravni svet uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenimi območji, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Kot član državnega upravnega sveta je Maung Ha neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

 

▼M19

32.

Sai Long Hseng

član državnega upravnega sveta;

Datum rojstva: 18. april 1947;

Kraj rojstva: Kengtung, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Izkaznica s potrdilom o državljanstvu: Katana (Naing) 0052495;

Številka NRC: 13/KATANA (N)-005249;

Spol: moški

Sai Long Hseng je član državnega upravnega sveta. Od 1. februarja 2023 je tudi član osrednjega svetovalnega organa SAC.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član državnega upravnega sveta je Sai Long Hseng neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je SAC uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenimi območji, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Kot član državnega upravnega sveta je Sai Long Hseng neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

19.4.2021

33.

Saw Daniel

član državnega upravnega sveta;

Datum rojstva: 25. november 1957;

Kraj rojstva: Loikaw (zvezna država Kayah), Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški

Saw Daniel je član državnega upravnega sveta. Od 1. februarja 2023 je tudi član osrednjega svetovalnega organa SAC.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član državnega upravnega sveta je Saw Daniel neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je SAC uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenimi območji, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Kot član državnega upravnega sveta je Saw Daniel neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

19.4.2021

34.

Dr. Banyar Aung Moe

član državnega upravnega sveta;

Datum rojstva: 14.8.1947;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški;

Nacionalna osebna izkaznica: 10RAMANAN202348

Banyar Aung Moe je član državnega upravnega sveta. Od 1. februarja 2023 je tudi član osrednjega svetovalnega organa SAC.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član državnega upravnega sveta je Banyar Aung Moe neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je SAC uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenimi območji, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Kot član državnega upravnega sveta je Banyar Aung Moe neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

19.4.2021

35.

U Chit Naing

(tudi: Sate Pyin Nyar)

Datum rojstva: december 1948;

Kraj rojstva: vas Kyee Nee, mesto Chauk, regija Magway, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški;

Naslov: No 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (blizu vasi Tine Yin Thar), mesto Tharkayta, Yangon, Mjanmar

U Chit Naing je bil od 1. avgusta 2021 do 18. avgusta 2022 minister vlade Zveze in je vodil urad vlade Zveze. Od 2. februarja 2021 do 31. julija 2021 je bil minister za informiranje. Imenoval ga je predsednik državnega upravnega sveta, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajno, izvršilno in sodno pristojnost države. Kot minister za informiranje je bil odgovoren za državne medije (MWD, MRTV, časopise Myanmar Alin, Kyemon in Global New Light of Myanmar, tiskovno agencijo Myanmar News Agency (MNA) in spletni časopis Myanmar Digital News) ter s tem za radiodifuzijo in objavo uradnih novic. Ko je bil minister za informiranje, so bili časopisi polni provojaških člankov, zato je odgovoren za propagando hunte in širjenje dezinformacij prek državnih medijev, katerih poročila niso točna. Neposredno je odgovoren za odločitve, ki so privedle do zatrtja mjanmarskih medijev. Med njimi so ukazi, ki neodvisnim medijem prepovedujejo uporabo izrazov „državni udar“, „vojaški režim“ in „hunta“, kar je privedlo do prepovedi delovanja petih lokalnih časopisnih hiš. V svojih prejšnjih vlogah člana vlade so njegova dejanja, politike in dejavnosti ogrožale demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

19.4.2021

▼M16

36.

Soe Htut

Datum rojstva: 29. marec 1960;

Kraj rojstva: Mandalay, Mjanmar;

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Soe Htut je član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa) in član državnega upravnega sveta (SAC) pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Soe Htut je bil 1. februarja 2021 imenovan za ministra za notranje zadeve. Soe Htut je sodeloval na sestanku Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC) 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. Zaradi te odločitve in v vlogi člana vlade njegove dejavnosti in politike ogrožajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

Minister za notranje zadeve je pristojen za mjanmarsko policijo, gasilsko službo in zapore. Naloge ministrstva za notranje zadeve vključujejo državno varnost ter javni red in mir. V tej funkciji je generalpodpolkovnik Soe Htut odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, ki jih je od vojaškega udara 1. februarja 2021 zagrešila mjanmarska policija, vključno z uboji civilistov in neoboroženih protestnikov, kršitvami svobode združevanja in mirnega zbiranja, samovoljnimi aretacijami in pridržanji opozicijskih voditeljev in miroljubnih protestnikov ter kršitvami svobode izražanja.

Poleg tega je generalpodpolkovnik Soe Htut kot član državnega upravnega sveta neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren ter zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Je tudi neposredno odgovoren za represivne odločitve državnega upravnega sveta, vključno z zakonodajo, s katero se kršijo človekove pravice in omejujejo svoboščine državljanov Mjanmara, ter za hude kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešile mjanmarske varnostne sile.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(tudi Tun Tun Naing; tudi Htun Htun Naung)

Datum rojstva: 30. april 1963

Državljanstvo: Mjanmar;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Tun Tun Naung je član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa) in je bil prej poveljnik. Je minister za mejne zadeve ter član nacionalnega obrambnega in varnostnega sveta (NDSC). Leta 2013 je bil Tun Tun Naung poveljnik severnega poveljstva, ki je nadziral konflikt med burmansko vojsko in avtonomno vojsko Kačina. V tem konfliktu so mjanmarske čete pod poveljstvom Tuna Tuna Naunga resno kršile človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo. Leta 2017 je bil Tun Tun Naung poveljujoči častnik prvega urada za posebne operacije. Pod njegovim poveljstvom so vojaki med „operacijami za odstranjevanje pripadnikov ljudstva Rohinga“ zagrešili grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic nad etničnimi manjšinami v zvezni državi Rakhine. Te operacije so se začele 25. avgusta 2017 in so vključevale samovoljne poboje, fizično zlorabo, mučenje, spolno nasilje in pridržanje pripadnikov ljudstva Rohinga. Tun Tun Naung je kot poveljnik v letih 2013 in 2017 odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. V času teh dogodkov je Tun Tun Naung 1. februarja 2021 sprejel imenovanje za ministra za mejne zadeve v vladi Zveze in s tem sedež v nacionalnem obrambnem in varnostnem svetu (NDSC). Tun Tun Naung je sodeloval na sestanku NDSC 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. Zaradi te odločitve in v vlogi člana vlade Zveze in ministra za mejne zadeve je odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru, ter za dejanja, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost države.

21.6.2021

▼M19

38.

Win Shein

(tudi: U Win Shein)

Datum rojstva: 31. julij 1957;

Kraj rojstva: Mandalay, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: mjanmarsko;

Spol: moški;

Številka potnega lista: DM001478 (Mjanmar/Burma), izdan 10. septembra 2012, poteče 9. septembra 2022;

Nacionalna osebna izkaznica: 12DAGANA011336

Win Shein je od 1. februarja 2023 namestnik predsednika vlade in od 1. februarja 2021 minister za načrtovanje in finance v vladi Zveze, ki ga je imenoval vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na Mina Aunga Hlainga.

Win Shein je s sprejetjem imenovanja za ministra za načrtovanje in finance ter namestnika predsednika vlade Zveze in s svojo pomembno vlogo v gospodarskih politikah režima odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

21.6.2021

▼M12

39.

Khin Maung Yi (tudi Khin Maung Yee; tudi U Khin Maung Yi)

Datum rojstva: 15. februar 1965

Kraj rojstva: Rangun, Mjanmar

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Polkovnik Khin Maung Yi je sedanji minister za naravne vire in varstvo okolja (MONREC). Bil je stalni sekretar v tem oddelku v času demokratično izvoljene vlade.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar, tako da so zanikale rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Državni upravni svet, ki ga vodi vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing, je 2. februarja 2021 polkovnika Khina Maunga Yija imenoval za ministra za naravne vire in varstvo okolja.

21.6.2021

 

 

 

V skladu z mjanmarsko zakonodajo je ministrstvo za naravne vire in ohranjanje okolja (MONREC) edino odgovorno za upravljanje izkoriščanja naravnih virov Mjanmara, saj ima ključno vlogo pri izkoriščanju in trgovanju, med drugim, z viri, kot so dragi kamni, biseri in drugi mineralni viri, pa tudi na področju gozdarstva. MONREC pod njegovim vodstvom nadzoruje Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) in Myanmar Timber Enterprise (MTE), ki imajo izključne pravice za proizvodnjo in trgovanje z viri na svojih področjih pristojnosti.

Khin Maung Yi s sprejetjem imenovanja za ministra za naravne vire in varstvo okolja ter s svojo vlogo pri izkoriščanju naravnih virov v Mjanmaru prispeva k financiranju vojaškega režima, zato je odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

 

▼M19

40.

Tin Aung San

Datum rojstva: 16. oktober 1960;

Državljanstvo: mjanmarsko/burmansko;

Spol: moški;

Nacionalna osebna izkaznica: 12/La Ma Na (N) 89 489

Admiral Tin Aung San je vrhovni poveljnik mornarice Mjanmara. Od 3. februarja 2021 je tudi minister za promet in komunikacije ter od 1. februarja 2023 podpredsednik vlade. Je član državnega upravnega sveta.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar, tako da so zanikale rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot vladni minister za promet in komunikacije je odgovoren za komunikacijo in omrežja ter tako sprejema odločitve in izvaja politike, ki opredeljujejo svobodo dostopa do podatkov na spletu. Odkar je prevzel ministrstvo, je prišlo do številnih ustavitev in namernega upočasnjevanja interneta, ponudnikom storitev pa je naročil, naj preprečijo Facebook, Twitter in Instagram na spletu. Januarja 2022 je bil razposlan nov osnutek zakona o kibernetski varnosti, ki omogoča, da se tehnologija za nadzor zlorablja za spremljanje posameznikov, pri čemer se določenim posameznikom ovira svoboda izražanja in dostop do informacij. Zato je neposredno odgovoren za omejevanje svobode tiska in dostopa do informacij na spletu ter za kršenje pravice prebivalcev Mjanmara do zasebnosti. S temi dejanji spodkopava demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

Tin Aung San je kot član državnega upravnega sveta neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Je tudi neposredno odgovoren za represivne odločitve državnega upravnega sveta, vključno z zakonodajo, s katero se kršijo človekove pravice in omejujejo svoboščine državljanov Mjanmara, ter za hude kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešile mjanmarske varnostne sile.

21.6.2021

41.

Thida Oo

(tudi: Daw Thida Oo)

Državljanstvo: mjanmarsko/burmansko;

Spol: ženski

Thida Oo je generalna državna tožilka Zveze Mjanmar od 2. februarja 2021, ko jo je na to mesto imenoval vrhovni poveljnik mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw) Min Aung Hlaing. Je članica mjanmarskega odbora za naložbe.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru, tako da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. Thida Oo je julija 2022 sodelovala v zadevi pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), v kateri je pričala proti obtožbam o genocidu nad pripadniki ljudstva Rohinga in zagovarjala hunto.

Thida Oo od prvega dne sodeluje v vladi, ki je oblast prevzela po državnem udaru, in s pooblastili iz zakona o generalnem državnem tožilcu Zveze iz leta 2010 izvaja politično motivirana sojenja in posledična samovoljna pridržanja ter omogoča zlorabe vojaškega režima. Sodeluje v dejavnostih in politikah, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, in pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

21.6.2021

▼M12

42.

Aung Lin Tun

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Generalmajor Aung Lin Tun je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadawa) in namestnik ministra za obrambo.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar, tako da so zanikale rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

21.6.2021

 

 

 

Državni upravni svet pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga je 11. maja 2021 imenoval generalmajorja Aunga Lina Tuna za namestnika ministra za obrambo. Pred napredovanjem je bil del vrhovnega poveljstva vojaških sil in sodeloval pri vseh represivnih ukrepih, ki sta jih od državnega udara sprejela državni upravni svet in Tatmadaw.

Generalmajor Aung Lin Tun kot namestnik ministra za obrambo sodeluje v politikah in dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, in pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v državi. Poleg tega je kot član vojaškega režima neposredno odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, ki jih varnostne sile izvajajo nad miroljubnimi protestniki.

 

43.

Zaw Min Tun

Kraj rojstva: Yenanchaung, Mjanmar

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Brigadni general Zaw Min Tun je vodja skupine za stike z mediji državnega upravnega sveta in namestnik ministra za informiranje. Bil je nekdanji vodja informacijske skupine Tatmadaw za resnične novice (True News Information Team).

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar, tako da so zanikale rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Državni upravni svet pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga ga je 5. februarja 2021 imenoval za vodjo skupine za stike z mediji državnega upravnega svet, 7. februarja 2021 pa za namestnika ministra za informiranje.

Brigadni general Zaw Min Tun je kot uradni govorec državnega upravnega sveta predsedoval vsem tiskovnim konferencam državnega upravnega sveta, na katerih so posredovali in upravičili naracijo državnega upravnega sveta o državnem udaru in dejanja hunte od takrat.

21.6.2021

 

 

 

Kot namestnik državnega ministra za informiranje je neposredno odgovoren za medije v državni lasti ter posledično razširjanje in objavo uradnih novic. Odkar je bil Chit Naing imenovan za ministra za informiranje, Zaw Min Tung pa za njegovega namestnika, so časopisi polni provojaških člankov. Zato je Zaw Min Tun odgovoren za propagando hunte in širjenje dezinformacij prek državnih medijev, ki ne poročajo korektno. Odgovoren je tudi za odločitve, ki so privedle do zatiranja mjanmarskih medijev. Med njimi so ukazi, ki neodvisnim medijem prepovedujejo uporabo izrazov „državni udar“, „vojaški režim“ in „hunta“ ter na podlagi katerih je prepovedano delovanje lokalnih medijskih hiš v državi in se vrstijo aretacije domačih in tujih novinarjev. V svojih izjavah javno podpira vojaški udar. Zato je odgovoren za ogrožanje demokracije v Mjanmaru/Burmi z omejevanjem svobode tiska in dostopa do informacij tako na spletu kot drugje.

Brigadni general Zaw Min Tun, ki ga je imenoval državni upravni svet, sodeluje v dejavnostih in politikah, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, in pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi, oziroma jih podpira.

 

▼M19

44.

Aung Naing Oo

Datum rojstva: 13. oktober 1962 ali 9. junij 1969;

Državljanstvo: mjanmarsko/burmansko;

Kraj rojstva: Kyaukse, Mandalay, Mjanmar/Burma;

Spol: moški;

Naslov: L 103, Kenyeikthar Lane 6, FMI city, Yangon, Mjanmar/Burma;

Številka potnega lista: DM002656;

Nacionalna osebna izkaznica: 7/PaKhaNa (Naing) 13345; 5/SaKaNa (Naing) 017289

Aung Naing Oo je od 19. avgusta 2022 minister za trgovino. Od 2. februarja 2021 do 18. avgusta 2022 je bil minister za naložbe in zunanje gospodarske odnose. Imenoval ga je državni upravni svet pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države.

Kot vladni minister je del vojaškega režima, ki je prevzel oblast z vojaškim udarom in strmoglavil zakonito izvoljene voditelje v Mjanmaru/Burmi. Kot minister za naložbe in zunanje gospodarske odnose je bil pristojen za spodbujanje podjetij in naložb v Mjanmaru/Burmi, s čimer prispeva k izpolnjevanju finančnih potreb vojaškega režima. V svojih izjavah in dejanjih je javno podprl državni udar in vojaški režim, tudi z izjavo, da mednarodni mediji pretiravajo s poročanjem o krizi, ter vztrajanjem, da se gibanje državljanske nepokorščine bliža koncu. Poleg tega je vodstvenim delavcem tujih telekomunikacijskih podjetij prepovedal, da državo zapustijo brez dovoljenja, februarja 2021 pa je z ministrstva odpustil javne uslužbence, ki so protestirali. Njegova dejanja, politike in dejavnosti torej spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, sodeluje pa tudi pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

▼M14

45.

Charlie Than

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 1950

Spol: moški

Naslov: Room No (23), Building No (25), Palm Village Villa, Yankin Yanshin Street, Yangon, Mjanmar/Burma

Charlie Than je bil od 22. maja 2021 minister za industrijo. Imenoval ga je državni upravni svet pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države.

V svojih izjavah in dejanjih je javno podprl državni udar in vojaški režim. Kot vladni minister je del vojaškega režima, ki je prevzel oblast z vojaškim udarom in strmoglavil zakonito izvoljene voditelje v Mjanmaru/Burmi. Kot minister za industrijo ima nadzor nad tovarnami v državni lasti in tako prispeva k izpolnjevanju finančnih potreb vojaškega režima. Njegova dejanja, politike in dejavnosti torej spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, sodeluje pa tudi pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

▼M19

46.

Thet Thet Khine

Datum rojstva: 19. avgust 1967;

Državljanstvo: mjanmarsko/burmansko;

Kraj rojstva: Mogok, Mjanmar/Burma;

Spol: ženski;

Naslov: 127A Dhamazadei Road, Kamayut, Yangon, Mjanmar/Burma;

Številka potnega lista: MB132403 (Mjanmar/Burma), izdan 7. maja 2015, poteče 6. maja 2020;

Nacionalna osebna izkaznica: 9MAKANAN034200

Thet Thet Khine je bila od 4. februarja 2021 ministrica za socialno varstvo, pomoč in ponovno naselitev. Imenoval jo je državni upravni svet pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države.

Večkrat je javno poudarila, da podpira državni udar. Kot vladna ministrica je del vojaškega režima, ki je prevzel oblast z vojaškim udarom in strmoglavil zakonito izvoljene voditelje v Mjanmaru/Burmi. V svojih izjavah in dejanjih je javno podprla državni udar in vojaški režim, tudi z izjavo, da je vojska izvedla udar v odziv na volilno goljufijo. Poleg tega je zanikala, da vojska izvaja genocid nad pripadniki ljudstva Rohinga. Sodeluje torej v dejavnostih in politikah, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ter pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi, ter jih podpira.

21.2.2022

▼M14

47.

Maung Maung Ohn (tudi U Maung Maung Ohn)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Maung Maung Ohn je bil od 1. avgusta 2021 minister za informiranje. Imenoval ga je državni upravni svet pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države. Pred tem je bil 7. februarja 2021 imenovan za ministra za hotelirstvo in turizem.

Kot vladni minister je del vojaškega režima, ki je prevzel oblast z vojaškim udarom in strmoglavil zakonito izvoljene voditelje v Mjanmaru. Kot minister za informiranje ima nadzor nad državnimi mediji (MWD, MRTV, časopisi Myanmar Alin, Kyemon in Global New Light of Myanmar, tiskovno agencijo Myanmar News Agency (MNA) in spletnim časopisom Myanmar Digital News) ter tako nadzoruje radiodifuzijo in objavo uradnih novic. Po vojaškem udaru je nadaljeval in dodatno okrepil represivne politike, zlasti s spremembo zakona o televiziji in radiodifuziji, uvedbo dodatnih omejitev svobode izražanja in svobode tiska, vključno z omejevanjem dostopa do interneta, inkriminacijo novinarstva in zapiranjem novinarjev. Poleg tega je članom mjanmarskega sveta za medije, ki je neodvisen organ, dal navodilo, naj izvajajo vladne cilje.

Njegova dejanja, politike in dejavnosti torej spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, sodeluje pa tudi pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

48.

Shwe Kyein (tudi U Shwe Kyein)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Shwe Kyein je bil od 30. marca 2021 član državnega upravnega sveta.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar, tako da so zanikale rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član državnega upravnega sveta je U Shwe Kyein neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren, s tem pa je odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja.

Vojaške sile in oblasti, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 neprestano hudo kršile človekove pravice z uboji civilistov in neoboroženih protestnikov, razseljevanjem več sto tisočev ljudi, požigi, mučenjem in ubijanjem civilistov ter onemogočanjem enakega dostopa do humanitarne pomoči. Vojaške sile in oblasti, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, omejujejo svobodo zbiranja in izražanja z omejevanjem dostopa do interneta ter s samovoljnimi aretacijami, pridržanji in obsodbami voditeljev opozicije in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je državni upravni svet v nekaterih delih države uvedel vojno stanje, kar vojski omogoča popolno oblast nad zadevnim območjem, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja vojaška sodišča preganjajo civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, ne da bi ti imeli pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje, znatno povečala.

U Shwe Kyein je kot član državnega upravnega sveta neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

21.2.2022

49.

Aung Moe Myint (tudi U Aung Moe Myint)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Aung Moe Myint je bil 23. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev iz novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, pa tudi z vložitvijo obtožb zaradi goljufij na istih volitvah, je neposredno sodeloval pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

50.

Than Tun (tudi U Than Tun)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Than Tun je bil 2. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, z vložitvijo obtožb zaradi goljufij na istih volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejanjih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

51.

Aung Lwin Oo (tudi U Aung Lwin OO)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Aung Lwin Oo je bil 23. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb zaradi goljufij na istih volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejanjih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

52.

Aung Saw Win (tudi Aung Saw Win)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Aung Saw Win je bil 2. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb zaradi goljufij na istih volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejanjih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

53.

Than Win

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Than Win je bil 2. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb proti 16 osebam zaradi goljufij na teh volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejanjih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

54.

Saw Ba Hline (tudi U Saw Ba Hline)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Saw Ba Hline je bil 9. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb zaradi goljufij na istih volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejanjih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

55.

Soe Oo (tudi U Soe OO)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Soe Oo je bil 9. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb proti 16 osebam zaradi goljufij na teh volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

56.

Than Soe (tudi U Than Soe)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Than Soe je bil 26. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb zaradi goljufij na teh volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

57.

Bran Shaung (tudi U Bran Shaung)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Bran Shaung je bil 26. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb zaradi goljufij na teh volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

58.

Myint Oo (tudi U Myint Oo)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Myint Oo je bil 26. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb zaradi goljufij na teh volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

59.

Khin Maung Oo (tudi U Khin Maung Oo)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Khin Maung Oo je bil 26. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb zaradi goljufij na teh volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

60.

Nu Mya Zan (tudi Daw Nu Mya Zan)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: ženski

Nu Mya Zan je bila 26. februarja 2021 imenovana za članico Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot članica UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb zaradi goljufij na teh volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodelovala pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru.

21.2.2022

61.

Myint Thein (tudi U Myint Thein)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Myint Thein je bil 26. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb zaradi goljufij na teh volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

62.

Ba Maung (tudi Dr Ba Maung)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Ba Maung je bil 26. februarja 2021 imenovan za člana Zvezne volilne komisije (UEC). S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član UEC, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, vložitvijo obtožb zaradi goljufij na teh volitvah in represijo nad nekdanjimi člani UEC, je neposredno sodeloval pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

63.

Tayza Kyaw (tudi U Tayza Kyaw)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

U Tayza Kyaw je član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw) in zaseda različne visoke položaje; med drugim je poveljnik severnega poveljstva in poveljnik Urada za posebne operacije št. 1 (BSO 1).

Pred udarom 1. februarja 2021 je nadzoroval vojaške operacije v zvezni državi Kachin, za katere sta bila značilna prekomerna uporaba sile proti etničnim manjšinam in vsesplošno nasilje, ki je privedlo do kršenja pravic civilistov in prisilnega razseljevanja.

Od februarja 2021 vodi BSO 1, ki je v tesnem sodelovanju z U Thanom Hlaingom, ki je odgovoren za prekomerno nasilje in kršitve človekovih pravic, vodil več obsežnih vojaških operacij. Pri pripravi in začetku „operacij odstranjevanja“ v regijah Sagaing in Magwe v okviru BSO 1 sta se pokazala nadvse prekomerna uporaba sile ter nasilje na podlagi spola. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi ter za sodelovanje pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

▼M19

64.

Ni Lin Aung

Državljanstvo: mjanmarsko/burmansko;

Spol: moški

Generalmajor Ni Lin Aung od avgusta 2022 deluje v vzhodnem osrednjem poveljstvu. Je nekdanji poveljnik vzhodnega poveljstva mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw). Pod jurisdikcijo vzhodnega poveljstva je tudi zvezna država Kayah. V napadu blizu vasi Moso v mestu Phruso v zvezni državi Karenni (Kayah), ki se je zgodil 24. decembra 2021, je bilo ubitih 35 ljudi, med njimi civilisti, otroci in humanitarna delavca nevladne organizacije Save the Children. Za napad so odgovorne mjanmarske oborožene sile. V svoji funkciji kot poveljnik vzhodnega poveljstva je generalmajor (nekdanji brigadni general) Ni Lin Aung neposredno poveljeval enotam v zvezni državi Kayah, tudi enotam, ki so odgovorne za navedeni poboj. Generalmajor Ni Lin Aung je zato odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in sodelovanje pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

65.

Aung Zaw Aye

(tudi: U Aung Zaw Aye)

Državljanstvo: mjanmarsko/burmansko;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Aung Zaw Aye je od februarja 2023 predsednik vlade zvezne države Shan. Je nekdanji poveljnik Urada za posebne operacije št. 2 mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw).

V vojaškem napadu 24. decembra 2021 v bližini vasi Moso na območju mesta Phruso v zvezni državi Karenni (Kayah) je bilo ubitih vsaj 35 ljudi, med njimi civilisti, otroci in humanitarna delavca nevladne organizacije Save the Children. Za napad so odgovorne mjanmarske oborožene sile. V svoji funkciji kot poveljnik Urada za posebne operacije št. 2 generalpodpolkovnik Aung Zaw Aye je poveljeval vzhodnemu poveljstvu, ki neposredno poveljuje vojaškim enotam, dejavnim v zvezni državi Kayah, vključno s tistimi, ki so odgovorne za ta pokol. Generalpodpolkovnik Aung Zaw Aye je zato odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in sodelovanje pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

▼M17

66.

Kan Zaw (tudi Dr. Kan Zaw)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 11. oktober 1954

Kraj rojstva: Salin Township, regija Magwe, Mjanmar;

Spol: moški

Od 19. avgusta 2022 je minister za naložbe in zunanje gospodarske odnose. Imenoval ga je državni upravni svet pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države. Pred tem ga je državni upravni svet po državnem udaru 1. februarja 2021 imenoval za generalnega zveznega revizorja.

Kot vladni minister je del vojaškega režima, ki je prevzel oblast z vojaškim udarom in strmoglavil zakonito izvoljene voditelje v Mjanmaru/Burmi. Kot minister za naložbe in zunanje gospodarske odnose je pristojen za spodbujanje podjetij in naložb v Mjanmaru/Burmi in sodelovanje s tujimi partnerji. V tej vlogi dejavno podpira prizadevanja vojske za pridobitev tujih naložb ter tako prispeva k izpolnjevanju finančnih potreb vojaškega režima. Torej je odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi, sodeluje pa tudi pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru.

Poleg tega je povezan z več visokimi osebnostmi vojaškega režima, med drugim z vrhovnim poveljnikom Minom Aungom Hlaingom.

8.11.2022

67.

Htun Htun Oo

(tudi Tun Tun Oo)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 28. julij 1956

Spol: moški

Predsedujoči sodnik vrhovnega sodišča Mjanmara/Burme, ki ga je na ta položaj 2. februarja 2021, po državnem udaru 1. februarja 2021, potrdil vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing.

Pod njegovim vodstvom vrhovno sodišče kazensko preganja demokratično izvoljene voditelje in predstavnike opozicije, prav tako pa ne izpolnjuje svojih dolžnosti kot najvišji predstavnik sodne oblasti, odgovoren za ohranjanje pravne države in zagotavljanje neodvisnosti sodstva. V vlogi predsedujočega sodnika vrhovnega sodišča torej sodeluje pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je od potrditve na mesto predsedujočega vrhovnemu sodišču povezan z visokimi osebnostmi vojaškega režima, med drugim z vrhovnim poveljnikom Minom Aungom Hlaingom.

8.11.2022

68.

Swe Swe Aung (tudi Dr. Swe Swe Aung)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 1960

Spol: ženski

Generalna direktorica oddelka za kazenski pregon na ministrstvu za pravosodne zadeve, ki jo je 31. marca 2022 imenoval državni upravni svet.

Oddelek za kazenski pregon je pod njenim vodstvom vpleten v več sodnih zadev proti demokratično izvoljenim voditeljem in predstavnikom opozicije, ki so se izvajale ob kršitvi pravice do obrambe in pravice do poštenega sojenja, med drugim v postopke, ki so privedli do usmrtitve štirih prodemokratičnih osebnosti. V vlogi generalne direktorice oddelka za kazenski pregon torej sodeluje pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je povezana z več osebnostmi iz državnega upravnega sveta ter osebnostmi in voditelji, ki jih je imenovala vojska, kot sta vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing in generalna državna tožilka Dr Thida Oo.

8.11.2022

69.

Zaw Min

(tudi U Zaw Min)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 1970

Spol: moški

Generalni direktor oddelka za zapore na ministrstvu za notranje zadeve, ki ga je 4. februarja 2021 imenoval državni upravni svet. V tej vlogi je odgovoren za upravljanje zaporov v Mjanmaru/Burmi.

Oddelek za zapore je pod njegovim vodstvom vpleten v več primerov slabega upravljanja zaporov, zaporniki pa so v zaporih izpostavljeni nasilju, pretepanju, mučenju in drugim oblikam nečloveškega ravnanja. Poleg tega so zaporniške uprave kršile pravice zaprtih oseb do obrambe. V vlogi generalnega direktorja oddelka za zapore torej sodeluje pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je povezan z več osebnostmi iz državnega upravnega sveta ter osebnostmi in voditelji, ki jih je imenovala vojska, kot sta vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing in notranji minister generalpodpolkovnik Soe Htut.

8.11.2022

70.

U Zaw Lin Aung

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Nekdanji vojaški oficir, od zadnjih mesecev leta 2021 pa namestnik direktorja oddelka za zapore v regiji Jangon. Poleg tega upravlja tudi zapor v Inseinu.

Pod njegovim vodstvom so politični zaporniki v zaporu v Inseinu izpostavljeni nasilju, pretepanju, mučenju in drugim oblikam nečloveškega ravnanja, ki jih izvaja zaporniško osebje. V vlogi namestnika direktorja oddelka za zapore v regiji Jangon in upravljavca zapora v Inseinu torej sodeluje pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

▼M19

71.

U Than Swe

(tudi: Than Swe)

Datum rojstva: leto 1957 ali 1965;

Državljanstvo: mjanmarsko/burmansko;

Spol: moški

U Than Swe je od februarja 2023 zunanji minister Zveze. Od 19. avgusta 2022 do februarja 2023 je bil predsednik protikorupcijske komisije, imenovan s strani državnega upravnega sveta.

Pod njegovim vodstvom je protikorupcijska komisija izvajala politike za legitimiranje vojaškega državnega udara, vključno z njeno vpletenostjo v postopke proti demokratično izvoljenim voditeljem, kot je obtožba državne svetnice Daw Aung San Suu Kyi zaradi korupcije. V vlogi predsednika protikorupcijske komisije je torej sodeloval pri dejavnostih in politikah, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

▼M17

72.

Ko Ko Lwin

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 1972 ali 1982

Spol: moški

Član Zvezne volilne komisije, ki ga je 1. aprila 2022 imenoval državni upravni svet. S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član Zvezne volilne komisije, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev iz novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, pa tudi z vložitvijo obtožb zaradi goljufij na istih volitvah, je neposredno sodeloval pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

73.

Min Min Oo

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 1962 ali 1967

Spol: moški

Član Zvezne volilne komisije, ki ga je 2. maja 2022 imenoval državni upravni svet. S sprejetjem imenovanja po vojaškem udaru 1. februarja 2021 in svojimi dejanji kot član Zvezne volilne komisije, zlasti z razveljavitvijo rezultatov volitev iz novembra 2020 brez kakršnih koli dokazov o goljufiji, pa tudi z vložitvijo obtožb zaradi goljufij na istih volitvah, je neposredno sodeloval pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

74.

Htun Aung

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 1967

Spol: moški

Vrhovni poveljnik zračnih sil Mjanmara, ki ga je 12. januarja 2022 imenoval vrhovni poveljnik oboroženih sil Mjanmara, general Min Aung Hlaing. V tej vlogi poveljuje zračnim silam Mjanmara in jih nadzoruje.

Zračne sile Mjanmara so napadale civilne cilje po vsem Mjanmaru, posledica česar so bili uboji in poškodbe civilistov, tudi otrok ter pripadnikov etničnih in verskih manjšin. Cilj so bile tudi šole, kraji za bogoslužje in javnozdravstveni objekti.

V vlogi vrhovnega poveljnika zračnih sil Mjanmara je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ter ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega sodeluje pri upravljanju konglomerata v vojaški lasti MEHL, ki mjanmarski vojski zagotavlja gospodarska in materialna sredstva za njeno delovanje.

Torej podpira ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

75.

Phone Myat

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Generalpodpolkovnik, ki je od aprila 2021 poveljnik tretjega urada za posebne operacije (BSO 3) oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw).

Pred tem je bil med julijem 2020 in aprilom 2021 namestnik ministra na ministrstvu za notranje zadeve, med majem 2019 in julijem 2020 pa poveljnik zahodnega poveljstva.

Kot poveljnik BSO 3 poveljuje vojaškim silam jugozahodnega poveljstva (Ayeyarwaddy), južnega poveljstva (Bago in Magway) in zahodnega poveljstva (Rakhine in Čin) ter jih nadzoruje.

Vojaške sile pod njegovim poveljstvom so zagrešile hude kršitve človekovih pravic, zločine in grozodejstva, med drugim uboje, terenske in zračne napade na civiliste ter masakre v regiji Magway, državi Čin in regiji Bago.

V vlogi poveljnika BSO 3 je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ter ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

76.

Aung Soe

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Generalpodpolkovnik, ki je od januarja 2021 poveljnik četrtega urada za posebne operacije (BSO 4) oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Pred tem je bil do marca 2018 namestnik notranjega ministra in nato vodja šestega urada za posebne operacije.

Kot poveljnik BSO 4 poveljuje vojaškim silam obalnega poveljstva v tanintharyiski diviziji in jugovzhodnem poveljstvu v Monu in državi Karen ter jih nadzoruje.

Vojaške sile pod njegovim poveljstvom so zagrešile hude kršitve človekovih pravic, zločine in grozodejstva, med drugim uboje, terenske in zračne napade na civiliste, nezakonite odvzeme prostosti ter topovsko obstreljevanje. V državi Kayin/Karen, ki je ena od regij pod njegovim poveljstvom, so med državnim udarom in julijem 2022 zabeležili 3993 nasilnih incidentov.

V vlogi poveljnika BSO 4 je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ter ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

77.

Thet Pon

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Generalpodpolkovnik, ki je od junija 2020 poveljnik petega urada za posebne operacije (BSO 5) oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Pred tem je bil do leta 2017 poveljnik severozahodnega poveljstva, med letom 2017 in junijem 2020 pa poveljnik za regijo Jangon.

Kot poveljnik BSO 5 poveljuje vojaškim silam in vojaškim sodiščem v regiji Jangon ter jih nadzoruje.

Državni upravni svet je marca 2021 v Mjanmaru razglasil vojno stanje ter izvršno in sodno oblast prenesel na vodje zadevnih regionalnih vojaških poveljstev. Vojaška sodišča v regiji Jangon so do julija 2022 na smrt obsodila 119 posameznikov, številne med njimi iz političnih razlogov; med njimi so bili tudi štirje člani demokratične opozicije, ki so bili usmrčeni v regiji Jangon.

Poleg tega so vojaške sile v regiji Jangon izvajale nasilna dejanja proti mirnim protestnikom in jih ubijale; smrtonosno silo so na primer uporabile med protesti proti hunti 14. marca 2021 v Hlaing Tharyar Township v regiji Jangon.

V vlogi poveljnika BSO 5 je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ter ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

78.

Htein Win

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Generalmajor, ki je poveljnik vzhodnega poveljstva oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Kot regionalni poveljnik poveljuje vojaškim silam v regijah Bago in Magway ter jih nadzoruje.

Vojaške sile v teh regijah so izvajale zračne napade, vdore, požige, ubile veliko ljudi ter uporabljale človeški zid. Predvsem regija Magway je žarišče brutalnih vojaških operacij proti opoziciji, pri katerih uporabljajo strategijo „pobij vse, požgi vse, zapleni vse“.

V vlogi poveljnika južnega poveljstva je Htein Win odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ter ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

79.

Htin Latt Oo

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Generalmajor, ki je od julija 2020 poveljnik zahodnega poveljstva oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Kot regionalni poveljnik poveljuje vojaškim silam v zahodnih regijah Rakhine in Čin ter jih nadzoruje.

Vojaške sile so v teh regijah zagrešile hude kršitve človekovih pravic in zločine, med drugim zračne napade, posilstva, uporabljale so človeški zid, zažigale domove, izvajale masakre in ljudem nezakonito odvzemale prostost.

V vlogi poveljnika zahodnega poveljstva je Htin Latt Oo odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ter ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

80.

Than Htike

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Vojaška identifikacijska številka: Kyi-28146

Brigadni general, ki je od 6. januarja 2022 poveljnik severozahodnega poveljstva oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Kot regionalni poveljnik poveljuje vojaškim silam v regiji Sagaing in jih nadzoruje.

Vojaške sile pod njegovim poveljstvom so zagrešile hude kršitve človekovih pravic, prekomerno uporabljale silo in izvajale brutalne ukrepe zoper civilno prebivalstvo, vključno z vojaškim napadom na šolo v Depeyin Township v regiji Sagaing, v katerem je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi 11 otrok. V regiji Sagaing so vojaške sile od vojaškega udara zažgale več kot 20 000  hiš.

V vlogi poveljnika severozahodnega poveljstva je Than Htike odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ter ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

81.

Nyunt Win Swe

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Generalmajor, ki je od junija 2020 poveljnik oboroženih sil Mjanmara v regiji Jangon (Tatmadaw). V tej vlogi poveljuje vojaškim silam v regiji Jangon in jih nadzoruje ter skupaj z vodjo petega urada za posebne operacije podpolkovnikom Thetom Ponom nadzoruje vojaška sodišča za regijo Jangon.

Državni upravni svet je marca 2021 v Mjanmaru razglasil vojno stanje ter izvršno in sodno oblast prenesel na vodje zadevnih regionalnih vojaških poveljstev. Vojaška sodišča v regiji Jangon so do julija 2022 na smrt obsodila 119 posameznikov, številne med njimi iz političnih razlogov; med njimi so bili tudi štirje člani demokratične opozicije, ki so bili usmrčeni v regiji Jangon.

Poleg tega so vojaške sile v regiji Jangon izvajale nasilna dejanja proti mirnim protestnikom in jih ubijale; smrtonosno silo so na primer uporabile med protesti proti hunti 14. marca 2021 v Hlaing Tharyar Township v regiji Jangon.

V vlogi poveljnika za regijo Jangon je Nyunt Win Swe odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ter ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

82.

U Tay Za

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 18. julij 1964

Kraj rojstva: Jangon, Mjanmar

Spol: moški

Ustanovitelj in predsednik skupine podjetij Htoo, zasebnega konglomerata, ki deluje v različnih sektorjih, med drugim v trgovini, bančništvu, rudarstvu, turizmu in letalstvu. Tesno je povezan z najvišjim vodstvom oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw).

Leta 2017 je prek skupine podjetij Htoo finančno podprl Tatmadaw na donatorski prireditvi za „čistilne operacije“ v regiji Rakhine. Poleg tega je bil posrednik pri pridobivanju vojaške opreme, ki so jo uporabljali proti civilnemu prebivalstvu in protestnikom po vsej državi.

S prispevanjem k vojaškim zmogljivostim za hude kršitve človekovih pravic in represijo civilnega prebivalstva ter za izvajanje dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, je zagotavljal podporo Tatmadawu in sodeloval pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

83.

Aung Moe Myint

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 9. junij 1971 ali 28. september 1969

Spol: moški

Številka potnega lista: 12/YAKANA(N)006981

Direktor podjetja Dynasty International Company Ltd (DICL), dejavnega v sektorju trgovine. Je častni konzul Republike Belorusije v Mjanmaru. Po zaslugi svojega poslovnega in osebnega statusa, vključno s tesnimi političnimi in poslovnimi vezmi z Belorusijo, je lahko omogočil nabave orožja, blaga z dvojno rabo in drugega blaga z omejeno distribucijo za mjanmarsko vojsko, ki je bilo uporabljeno proti civilnemu prebivalstvu in protestnikom po vsej državi.

S prispevanjem k vojaškim zmogljivostim za hude kršitve človekovih pravic in represijo civilnega prebivalstva ter za izvajanje dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, je zagotavljal podporo Tatmadawu in sodeloval pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

▼M21

84.

Naing Htut Aung

Državljanstvo: mjanmarsko/burmansko;

Datum rojstva: 27. 1. 1968;

Spol: moški

Številka potnega lista: 12/MAKAYA 118765

Je direktor in edini delničar skupine podjetij International Gateways Group of Company Limited (IGGC), ki deluje v sektorju trgovine. Tesno je povezan z vojaškim vodstvom v Mjanmaru.

Leta 2017 je prek IGGC zagotovil finančno podporo mjanmarskim oboroženim silam (Tatmadaw) na donatorski prireditvi za „čistilne operacije“ v regiji Rakhine, leta 2023 pa je mjanmarskim oboroženim silam ob dnevu oboroženih sil doniral sredstva. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je bil uvoznik in posrednik pri nabavi orožja, vojaške opreme in blaga z dvojno rabo za mjanmarske oborožene sile, ki je to blago uporabljala proti civilnemu prebivalstvu in protestnikom po vsej državi.

S prispevanjem k vojaškim zmogljivostim za hude kršitve človekovih pravic in represijo civilnega prebivalstva ter za izvajanje dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, je zagotavljal podporo mjanmarskim oboroženim silam in sodeloval pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

▼M18

85.

Aung Hlaing Oo

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Datum rojstva: 11. 6. 1977;

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma;

Spol: moški

Št. potnega lista: 12/LaMaTa(Nine)025897

Aung Hlaing Oo je od leta 2001, ko je ustanovil Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited, predsednik uprave tega podjetja in drugih podružnic.

Svoj poslovni in osebni položaj kot uvoznik in posrednik za nabave orožja in blaga z dvojno rabo je uporabil za podporo nasilju oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) nad lastnim prebivalstvom. Kot predsednik uprave MCM je za hunto ključen vir za zagotavljanje orožja in komercialne podpore, tudi zaradi tesnih političnih/poslovnih vezi z različnimi podjetji iz sektorja vojaške opreme, tudi v letih 2019 in 2020. Bil je tudi član delegacij za nabavo orožja za vojsko Mjanmara, tudi junija 2021. Ti materiali, vključno s helikopterji in rezervnimi deli za letala, se uporabljajo za bombardiranje civilistov v več državah in regijah.

Aung Hlaing Oo je zato sodeloval pri dobavi blaga in/ali tehnologije, za katere veljajo omejitve, ter blaga z dvojno rabo, to pa je vodilo v hude kršitve človekovih pravic. Kot predsednik MCM je podpiral Tatmadaw pri storitvi hudih kršitev človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi, tudi v zvezni državi Rakhine. Zato je fizična oseba, katere dejanja, politike ali dejavnosti spodkopavajo demokracijo ali pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ali ki sodeluje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi, ali jih podpira. Poleg tega je zaradi močnih povezav z nekdanjim in sedanjim režimom hunte povezan z vojsko.

20.2.2023

86.

Sit Taing Aung

(tudi Sitt Taing Aung)

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Datum rojstva: 13. 11. 1971;

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma;

Spol: moški;

Št. potnega lista: 12/YaKaNa(n)006213

Sit Taing Aung je bil direktor Yatanarpon Aviation Support Company in Suntac Group of Companies od njune ustanovitve do razpustitve novembra 2021. Po državnem udaru leta 2021 je nadaljeval svoje dejavnosti.

Svoj poslovni in osebni položaj in vlogo uvoznika in posrednika za nabavo orožja in blaga z dvojno rabo je uporabil za podporo nasilju oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) nad civilisti, tudi bombardiranje šol. Kot direktor zdaj razpuščene Yatanarpon Aviation Support Company je bil za hunto ključen vir za zagotavljanje orožja in komercialne podpore, tudi zaradi tesnih političnih/poslovnih vezi z različnimi podjetji iz sektorja vojaške opreme.

Sit Taing Aung je torej sodeloval pri dobavi blaga in/ali tehnologije, za katere veljajo omejitve, ter blaga z dvojno rabo za oborožene sile Mjanmara in predstavlja tveganje, da tbo ako nadaljeval tudi v prihodnje. Kot direktor Yatanarpon Aviation Support Company je podpiral Tatmadaw pri storitvi hudih kršitev človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi, s tem pa ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Mjanmara/Burme. Poleg tega je zaradi močnih povezav z nekdanjim in sedanjim režimom hunte povezan z vojsko.

20.2.2023

87.

Kyaw Min Oo

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Datum rojstva: 18. 1. 1982;

Spol: moški;

Št. potnega lista: 14/MaMaKa(N)140703

Kyaw Min Oo je od leta 2014, ko je ustanovil Sky Aviator, direktor tega podjetja. Po državnem udaru leta 2021 je podjetje nadaljevalo svoje dejavnosti.

Svoj poslovni in osebni položaj kot uvoznik in posrednik za nabave orožja in blaga z dvojno rabo je podpiral nasilje oboroženih sil Mjanmara (Tatmadawa). Kot nadzornik SkyAviator je za hunto ključen vir za zagotavljanje orožja in komercialne podpore, tudi zaradi tesnih političnih/poslovnih vezi z različnimi podjetji iz sektorja vojaške opreme, kar vključuje rezervne dele, zaradi česar so se lahko vojaška letala uporabljala v operacijah na območjih, kjer živijo civilisti.

Kyaw Min Oo je zato sodeloval pri dobavi blaga in/ali tehnologije, za katere veljajo omejitve, ter blaga z dvojno rabo, to pa je vodilo v hude kršitve človekovih pravic. Kot direktor Sky Aviator je podpiral Tatmadawu pri storitvi hudih kršitev človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi, s tem pa ukrepe, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Mjanmara/Burme. Poleg tega je zaradi močnih povezav z nekdanjim in sedanjim režimom hunte, ključno z vrhovnim poveljnikom oboroženih sil Mjanmara, ki je na seznamu EU, generalom Min Aung Hlaingom, povezan z vojsko.

20.2.2023

88.

Moe Aung

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma;

Spol: moški

Čin: admiral

Admiral Moe Aung je vrhovni poveljnik mornarice Mjanmara. Zaseda enega najvišjih položajev v oboroženih silah Mjanmara (Tatmadawu) in je tesno povezan z režimskim državnim upravnim organom (SAC), vključno z vrhovnim poveljnikom Min Aung Hlaingom in namestnikom vrhovnega poveljnika Soe Winom ter vlado.

Soupravlja tudi konglomerat v vojaški lasti MEHL, ki je na seznamu subjektov EU, ki vojski zagotavlja gospodarska in materialna sredstva za njeno delovanje. Pod njegovim vodstvom in v sodelovanju z ministrstvom za promet in komunikacije so bili vojaki in orožje z ladjami po plovnih poteh prepeljani v severni del države.

Zaradi visokega položaja v vojaškem režimu je fizična oseba, katere dejanja, politike ali dejavnosti spodkopavajo demokracijo ali pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ali ki sodeluje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi, ali jih podpira. Odgovoren je tudi za številne kršitve človekovih pravic.

20.2.2023

89.

Maung Maung Aye

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma;

Spol: moški;

Čin: general

General Maung Maung Aye je načelnik generalštaba vojske, mornarice in letalskih sil Mjanmara. To je tretji najvišji položaj v vojski Mjanmara. Zato je del režima, ki je februarja 2021 prevzel oblast in strmoglavil zakonito izvoljene voditelje v Mjanmaru/Burmi.

Dejavno sodeluje pri nakupu orožja iz Rusije. Poleg tega se sestaja s kolegi iz drugih držav in tako prispeva h krepitvi mednarodnega položaja oboroženih sil Mjanmara.

Zato je fizična oseba, katere dejanja, politike ali dejavnosti spodkopavajo demokracijo ali pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ali ki sodeluje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi, ali jih podpira. Odgovoren je tudi za številne kršitve človekovih pravic.

20.2.2023

90.

Myo Myint Aung

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma;

Spol: moški;

Čin: podpolkovnik

Podpolkovnik Myo Myint Aung je od 2. septembra 2022 gospodarski minister državnega upravnega organa (SAC) v regiji Jangon. Kot minister regije Jangon je neposredno sodeloval pri odločanju o regiji Jangon in je zanj tudi odgovoren.

Pred tem, od ustanovitve vojaških sodišč do septembra 2022, pa je bil poveljnik za vojaški nabor in vojaški sodnik v Jangonu.

Na tem položaju naj bi julija 2022 sodeloval pri izreku in izvršitvi smrtne kazni za štiri demokratične aktiviste. V času, ko je bil vojaški sodnik, so bili številni člani opozicije obsojeni na smrt in kazen zapora.

Zato je od državnega udara v letu 2021 odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v okviru SAC ter kot poveljnik za vojaški nabor in vojaški sodnik.

20.2.2023

91.

Zin Min Htet

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma;

Spol: moški;

Čin: generalmajor

Generalmajor Zin Min Htet je namestnik ministra za notranje zadeve in načelnik policije Mjanmara. Neposredno je sodeloval pri odločanju o regiji Jangon in je zanj tudi odgovoren.

Zin Min Htet je 2. maja 2022 nasledil Than Hlainga na položaju načelnika policije Mjanmara. Pred tem je bil skupni načelnik splošnih zadev (2019–2022). Bil je tudi vodja Računalniške in tehnološke univerze služb za obrambo.

Kot namestnik ministra za notranje zadeve in načelnik policije Mjanmara je fizična oseba, katere dejanja, politike ali dejavnosti spodkopavajo demokracijo ali pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ali ki sodeluje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi, ali jih podpira. Poleg tega je policija pod njegovim vodstvom odgovorna za hude kršitve človekovih pravic z omejevanjem svobode zbiranja in izražanja, samovoljne aretacije in pridržanja voditeljev opozicije in nasprotnikov državnega udara. Zato je Zin Min Htet odgovoren za hude kršitve človekovih pravic.

20.2.2023

92.

Ko Ko Maung

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma;

Spol: moški;

Čin: generalmajor

Generalmajor Ko Ko Maung je regionalni vojaški poveljnik v zvezni državi Kačin, ki leži na severu Mjanmara/Burme. Pred tem je bil regionalni vojaški poveljnik na jugu, avgusta 2022 pa je bil premeščen v severno poveljstvo.

Ko Ko Maung kot regionalni vojaški poveljnik nadzoruje zračne napade, poboje, vdore, požige uporabo človeških ščitov, ki jih v zvezni državi Kačin izvaja vojska.

Generalmajor Ko Ko Maung je zato odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

20.2.2023

▼M21

93.

Myo Myint Oo

Državljanstvo: mjanmarsko/burmansko;

Kraj rojstva: mjanmarsko/burmansko;

Spol: moški

Myo Myint Oo je od 5. avgusta 2022 minister Zveze za energijo. Kot vladni minister je del vojaškega režima.

Vodi tudi subjekt Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), ki je na seznamu EU in ustvarja prihodke za državni upravni svet (SAC), ki je prav tako na seznamu EU, in Myanmar Petroleum Enterprise, ki se ukvarja z uvozom in distribucijo letalskega goriva, tudi za bojna letala in druga vojaška letala.

Kot minister za energijo je odgovoren za omogočanje naložb in sodelovanje s tujimi partnerji v naftnem in plinskem sektorju, kar ustvarja prihodke za SAC, s čimer prispeva h kritju finančnih potreb vojaškega režima, in za uvoz letalskega goriva za vojsko, ki ga ta uporablja za vojaške zračne napade na civiliste.

Zato je fizična oseba, katere dejanja, politike ali dejavnosti spodkopavajo demokracijo ali pravno državo v Mjanmaru/Burmi, ali ki sodeluje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi, ali jih podpira.

20.2.2023

▼M20

94.

Aung Kyaw Min

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: okoli 1958

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Funkcija: član državnega upravnega sveta

Aung Kyaw Min je od 1. februarja 2023 član državnega upravnega sveta. Je tudi nekdanji predsednik vlade zvezne države Rakhine. Državni upravni svet vodi vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing, ki je 1. februarja 2021 prevzel zakonodajno, izvršno in sodno oblast v državi ter s tem demokratično izvoljeni vladi preprečil izpolnjevanje njenega mandata.

Aung Kyaw Min je kot član državnega upravnega sveta neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah ter je zato odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja.

Vojaške sile in oblasti, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 hudo kršile človekove pravice z uboji civilistov in neoboroženih protestnikov ter omejevale pravice do zbiranja in svobode izražanja.

Aung Kyaw Min je kot član državnega upravnega sveta neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

20.7.2023

95.

Kyaw Swar Linn

tudi Kyaw Swar Linn

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Funkcija: generalni intendant oboroženih sil Mjanmara

Generalpodpolkovnik Kyaw Swar Lin je bil maja 2020 imenovan za generalnega intendanta. To je šesti najvišji položaj v vojski Mjanmara/Burme. Urad generalnega intendanta je oddelek, ki je v pristojnosti ministrstva za obrambo ter sodeluje pri nabavi orožja in vojaške opreme za mjanmarske oborožene sile. Kyaw Swar Lin poleg tega upravlja Myanmar Economic Corporation (MEC), ki je eden izmed dveh najpomembnejših konglomeratov in holdinških družb pod vojaško upravo ter ustvarja prihodke za mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw).

Kot generalni intendant je član vojaškega režima, ki je prevzel oblast z vojaškim udarom in strmoglavil zakonito izvoljeno vodstvo v Mjanmaru/Burmi.

Kyaw Swar Lin je zato fizična oseba, katere dejanja, politike in dejavnosti spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, poleg tega pa podpira dejanja, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

20.7.2023

96.

Myint Kyaing

tudi U Myint Kyaing

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 17.4.1957

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Funkcija: minister Zveze za priseljevanje in prebivalstvo

Myint Kyaing je od 19. avgusta 2021 minister Zveze za priseljevanje in prebivalstvo. Pred tem in po državnem udaru 1. februarja 2021 je bil minister Zveze za delo. Je član državnega upravnega sveta pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga, ki je z vojaškim udarom 1. februarja 2021 prevzel zakonodajno, izvršno in sodno oblast v državi.

Kot vladni minister je del vojaškega režima, ki je prevzel oblast z vojaškim udarom in strmoglavil zakonito izvoljeno vodstvo v Mjanmaru/Burmi. Kot minister Zveze opravlja naloge, s katerimi podpira represivno politiko vojaškega režima na področju priseljevanja in prebivalstva, na primer z omejitvami potovanj državljanov po državi ter politiko režima do manjšine ljudstva Rohinga, s katero krši človekove pravice. Kot minister za priseljevanje in prebivalstvo sodeluje tudi pri pripravah na volitve, ki jih je vojska napovedala, da bi upravičila nezakonit državni udar februarja 2021.

Myint Kyaing je zato odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi ter podporo dejavnostim, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

20.7.2023

97.

Porel Aung Thein

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: šestdeseta oz. sedemdeseta leta 20. stoletja (star okoli 50 let)

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Funkcija: član državnega upravnega sveta

Porel Aung Thein je od 1. februarja 2023 član državnega upravnega sveta. Je tudi član Stranke Zveze za solidarnost in razvoj (USDP), ki je politično krilo vojske.

Državni upravni svet vodi vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing in je 1. februarja 2021 prevzel zakonodajno, izvršno in sodno oblast v državi ter s tem demokratično izvoljeni vladi preprečil izpolnjevanje njenega mandata.

Kot član državnega upravnega sveta je Porel Aung Thein neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren ter tako odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja.

Vojaške sile in oblasti, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 hudo kršile človekove pravice z uboji civilistov in neoboroženih protestnikov ter omejevale pravice do zbiranja in svobode izražanja.

Kot član državnega upravnega sveta je Porel Aung Thein neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

20.7.2023

98.

Pwint San

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 13.7.1961

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Funkcija: minister Zveze za delo

Pwint San je od 19. avgusta 2022 minister Zveze za delo. Imenoval ga je državni upravni svet pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajno, izvršno in sodno oblast v državi. Njegov položaj ministra Zveze za delo je bil ponovno potrjen 1. februarja 2023.

Od 3. februarja 2021 do 19. avgusta 2022 je bil imenovan za ministra Zveze za trgovino.

Kot vladni minister je član vojaškega režima, ki je prevzel oblast z vojaškim udarom in strmoglavil zakonito izvoljeno vodstvo v Mjanmaru/Burmi. Pod njegovim vodstvom se sistematično kršijo pravice delavcev, zlasti pravice delavcev, povezanih z opozicijskim gibanjem. Pwint San je kot minister za trgovino omogočil uvoz blaga, potrebnega za ohranitev moči režima (npr. uvoz kurilnega olja). Poleg tega s svojimi dejavnostmi doma in mednarodnimi stiki prispeva k nadaljnji stabilizaciji nezakonite moči vojaškega režima. Hkrati ministrstvo pod njegovim vodstvom še dodatno ovira dobave znotraj države z uvedbo nadzora uvoza in omejevanjem nakazil.

Pwint San je zato fizična oseba, katere dejanja, politike in dejavnosti spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, sodeluje pa tudi pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

20.7.2023

99.

Thet Khaing Win

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva: 13.7.1961

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Funkcija: minister Zveze za zdravje

Dr. Thet Khaing Win je od 1. februarja 2021 minister za zdravje in šport. Imenoval ga je državni upravni svet pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države. Njegov položaj ministra Zveze za zdravje je bil potrjen 1. februarja 2023.

Pred državnim udarom je bil stalni sekretar na ministrstvu za zdravje in šport.

Kot vladni minister je član vojaškega režima, ki je prevzel oblast z vojaškim udarom in strmoglavil zakonito izvoljeno vodstvo v Mjanmaru/Burmi. Pod njegovim vodstvom je bilo iz političnih razlogov odpuščenih na stotine zdravnikov, njihove licence pa preklicane. Zavrnil je tudi zahteve UN-ONCHA za razširitev dostopa do pomoči med pandemijo. Pod njegovim vodstvom so bile zasebne bolnišnice pozvane, naj ne najemajo zdravnikov, ki nočejo delati v javnih bolnišnicah pod nadzorom vojaškega režima.

Dr. Thet Khaing Win je zato fizična oseba, katere dejanja, politike in dejavnosti spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, sodeluje pa tudi pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

20.7.2023

▼M23

100.

Nyo Saw

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Funkcija: član državnega upravnega sveta (SAC) in svetovalec Min Aung Hlainga (predsednika SAC)

Čin: generalpodpolkovnik

Politična funkcija: minister Zveze

Septembra 2023 je bil imenovan za člana SAC, potem ko je bil imenovan za višjega svetovalca predsednika državnega upravnega Sveta (SAC), generala Min Aung Hlainga (ki je na seznamu od 22. marca 2021), v funkciji ministra Zveze. Je tudi vodja odbora, zadolženega za uvoz goriva iz Rusije, ki je največja dobaviteljica orožja za režim. Vojsko je kot generalni intendant zapustil leta 2020, ko se je upokojil. Je tudi član nadzornega odbora za tuje valute (FESC) in predsednik konglomerata v vojaški lasti Myanmar Economic Corporation (MEC); oba ustvarjata dohodke za režim. Poleg tega je član pokroviteljske skupine konglomerata Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). Kot član SAC in svetovalec predsednika SAC ima pomembno vlogo pri ohranjanju in usmerjanju vojaškega diktatorstva v Mjanmaru, ki je na oblast prišlo z vojaškim udarom leta 2021, ko je strmoglavilo demokratično izvoljeno vlado. V okviru svoje vloge pri usmerjanju podjetij v vojaški lasti in upravljanju uvoza goriva, med drugim za vojaško uporabo, vojaškemu režimu zagotavlja tudi gospodarsko podporo in prihodke. Povezan je z nekdanjimi in sedanjimi člani režimske hunte.

Zato je fizična oseba, katere politike in dejavnosti spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, sodeluje pa tudi pri dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je povezan z osebami, ki so bile uvrščene na seznam na podlagi Sklepa Sveta 2013/184/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 401/2013, predvsem z generalom Min Aung Hlaingom.

11.12.2023

101.

Hla Moe

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Funkcija: poveljnik vzhodnega poveljstva mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw)

Čin: generalmajor

Je poveljnik vzhodnega poveljstva. Pod njegovim poveljstvom je izrazito naraslo število zračnih napadov, posebej v zvezni državi Kayah, tako da se je skupno število napadov v letih 2021 in 2022 podvojilo. Tarča teh zračnih napadov je vedno pogosteje civilno prebivalstvo in posledično narašča število civilnih žrtev in notranje razseljenih oseb (s skupno 200 000 v letu 2022 na do zdaj skupno 250 000 v letu 2023). Pod njegovim poveljstvom vojaške enote vzhodnega poveljstva še naprej hudo kršijo mednarodno humanitarno pravo in človekove pravice in med drugim uporabljajo civiliste za živi zid ter izvajajo izvensodne poboje in požige na jugu zvezne države Shan in v zvezni državi Kayah. Poleg teh nasilnih dejanj tudi dejavno preprečujejo dobavo hrane, zdravil in osnovnih dobrin ter storitev lokalnemu prebivalstvu in notranje razseljenim osebam.

Hla Moe je kot poveljnik vzhodnega poveljstva član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw), ki so odgovorne za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi ter za preprečevanje dobavljanja humanitarne pomoči civilnemu prebivalstvu, ki jo potrebuje. Njegova politike in dejavnosti poleg tega spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, sodeluje pa tudi pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

11.12.2023

102.

Hmu Htan

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva:

med letoma 1960 in 1975

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Funkcija: član državnega upravnega sveta.

Od 20. februarja 2023 je član državnega upravnega sveta. Je tudi član Stranke Zveze za solidarnost in razvoj (USDP), ki je politično krilo vojske.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Min Aung Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar, tako da so zanikale rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član državnega upravnega sveta je Hmu Htan neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je državni upravni svet uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenim območjem, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Kot član državnega upravnega sveta, je Hmu Htan neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

11.12.2023

103.

Wunna Maung Lwin

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Datum rojstva:

30. maj 1952

Kraj rojstva: Mjanmar/Burma

Spol: moški

Funkcija: član državnega upravnega sveta, nekdanji minister za zunanje zadeve hunte

Član državnega upravnega sveta od 20. februarja 2023. Je tudi član Stranke Zveze za solidarnost in razvoj (USDP), ki je politično krilo vojske.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Min Aung Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar, tako da so zanikale rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Kot član državnega upravnega sveta je Wunna Maung Lwin neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren ter tako odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja.

Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Poleg tega je državni upravni svet uvedel vojno stanje v nekaterih delih države, kar vojski omogoča popolno oblast nad določenim območjem, vključno z upravnimi in sodnimi organi ter organi pregona. Na območjih vojnega stanja civiliste, tudi novinarje in miroljubne protestnike, preganjajo vojaška sodišča, kar jim dejansko odvzema pravico do ustreznega sodnega postopka, vključno s pravico do pritožbe. Nasilna dejanja vojaških in policijskih sil, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost, so se znatno povečala na območjih, kjer je bilo razglašeno vojno stanje.

Wunna Maung Lwin je kot član državnega upravnega sveta in nekdanji minister za zunanje zadeve hunte neposredno odgovoren za represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic ter za ukrepe za njihovo legitimacijo na mednarodni ravni.

11.12.2023

▼M10B.  Pravne osebe, subjekti in organi iz člena 4a

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd

Naslov: 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, regija Jangon, Mjanmar 11 161;

Vrsta subjekta: Javna delniška družba;

Kraj registracije: Jangon, Myanmar/Burma;

Datum registracije: 27. april 1990;

Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) je konglomerat v lasti in pod nadzorom Mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw), ki ima podružnice in povezana podjetja v različnih gospodarskih sektorjih, vključno z bančništvom, zavarovalništvom, gradbeništvom, trgovino, trasportom, rudarstvom, pridobivanjem dragih kamnov, proizvodnjo in turizmom. MEHL in njegove podružnice ustvarjajo prihodek za Tatmadaw, s čimer prispevajo k njegovi zmožnosti za izvajanje dejavnosti, ki ogrožajo demokracijo in pravno državo, ter hudim kršitvam človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

MEHL in njegove podružnice so leta 2017 med slovesnostmi zbiranja sredstev za vojsko donirale sredstva Tatmadawju. MEHL je torej finančno podprl Tatmadaw in s tem prispeval k njegovi zmožnosti za izvajanje „operacij odstranjevanja“ in hudemu kršenju človekovih pravic v letu 2017 ljudstvu Rohinga.

19.4.2021

 

 

Registrska številka: 156387282;

Glavni sedež podjetja: Mjanmar/Burma;

Sodelavci: Upravni odbor: generalpolkovnik Dwe Aung Lin: direktor (uvrščen na seznam EU); generalpolkovnik Moe Myint Tun: direktor (uvrščen na seznam EU); Podporna skupina: Vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing: predsednik (uvrščen na seznam EU);

Namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win: Podpredsednik (uvrščen na seznam EU);

Telefonska številka: 01-290843

Spletno mesto: http://www.mehl.com.mm/

Upravni odbor MEHL sestavljajo izključno visoki častniki (aktivni ali upokojeni) Tatmadawa. Dva člana upravnega odbora (generalpolkovnik Dwe Aung Lin in generalpolkovnik Moe Myint Tun) sta tudi člana državnega upravnega sveta, ad hoc organa, ustanovljenega po državnem udaru 1. februarja, ki trenutno de facto upravlja Mjanmar/Burmo, in sta uvrščena na seznam v skladu s Sklepom Sveta 2013/184/SZVP in Uredbo Sveta (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Mjanmaru/Burmi.

Vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing in namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win kot predsednik oziroma podpredsednik vodita pokroviteljsko skupino MEHL.

 

2.

Myanmar Economic Corporation Limited

Naslov: Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone, Jangon, Mjanmar;

Vrsta subjekta: Delniška družba;

Kraj registracije: Jangon, Myanmar/Burma

Datum registracije: Ustanovljeno leta 1997 kot državno podjetje, registrirano kot zasebno podjetje 9. januarja 2019;

Registrska številka: 105444192;

Myanmar Economic Corporation (MEC) je konglomerat v lasti in pod nadzorom mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw), ki ima podružnice in povezana podjetja v različnih gospodarskih sektorjih, vključno z bančništvom, zavarovalništvom, gradbeništvom, trgovino, transportom, rudarstvom, pridobivanjem dragih kamnov, proizvodnjo in turizmom. MEC in njegove podružnice ustvarjajo prihodek za Tatmadaw, s čimer prispevajo k njegovi zmožnosti za izvajanje dejavnosti, ki ogrožajo demokracijo in pravno državo ter hudim kršitvam človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

Upravni odbor MEC sestavljajo izključno visoki častniki (aktivni ali upokojeni) Tatmadawa.

19.4.2021

 

 

Sedež podjetja: Mjanmar/Burma;

Telefonska številka: 01-8221369;

Elektronski naslov: mecadm.hq@gmail.com

MEC in njegove podružnice so leta 2017 med slovesnostmi zbiranja sredstev za vojsko donirale sredstva Tatmadawju. MEC je torej finančno podprl Tatmadaw in s tem prispeval k njegovi zmožnosti za izvajanje „operacij odstranjevanja“ in hudem kršenju človekovih pravic leta 2017 ljudstvu Rohinga.

 

▼M12

3.

Myanma Gems Enterprise (tudi Myanmar Gems Enterprise)

Naslov: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Mjanmar

Vrsta subjekta: podjetje v državni lasti

Myanmar Gems Enterprise (MGE) je podjetje v državni lasti pod nadzorom mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa), ki so odgovorne za oblikovanje pravil in predpisov ter nadzor in izdajanje dovoljenj lokalnim zasebnim podjetnikom, organizacijo emporijev in posebnih prodaj žada in dragih kamnov. MGE deluje po navodilih ministrstva za naravne vire in varstvo okolja, njegovega ministra pa je imenoval državni upravni svet.

21.6.2021

 

 

Kraj registracije: Mjanmar

Spletno mesto: http://www.mge.gov.mm/

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) imajo že dolgo časa pomemben interes na področju žada in dragih kamnih, zlasti prek vodstva MGE, ki ga skoraj v celoti sestavljajo nekdanji vojaški uradniki, dejavnosti pa vodita dva vojaška konglomerata (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) in Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). Po državnem udaru 1. februarja 2021 je MGE ponovno prešel pod vojaški nadzor, kar Tatmadawu omogoča pomemben nadzor nad industrijo dragih kamnov. MGE ustvarja prihodke za različne oddelke mjanmarske države, Tatmadaw pa ima lahko s svojimi različnimi navedenimi dejavnostmi neposredne in posredne koristi od prihodkov, ki jih ustvarja ta sektor, kar prispeva k njegovim zmogljivostim za izvajanje dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo, ter hudih kršitev človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(tudi Myanmar Timber Enterprise)

Naslov:

Sedež: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Mjanmar

Poslovalnica: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Mjanmar

Vrsta subjekta: podjetje v državni lasti

Kraj registracije: Mjanmar

Telefonska številka: 01-3528789

Spletno mesto: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) je podjetje v državni lasti, ki deluje po navodilih ministrstva za naravne vire in varstvo okolja. MTE ima izključne pravice za proizvodnjo lesa v Mjanmaru/Burmi in njegov izvoz iz države.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga z državnim udarom prevzele oblast od legitimne civilne vlade in ustanovile državni upravni svet, ki izvaja zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države. Vojaški režim je 2. februarja 2021 imenoval novo vlado, v kateri je tudi nov minister za naravne vire in varstvo okolja. Vojaški režim je prek državnega upravnega sveta in nove vlade prevzel nadzor nad podjetji v državni lasti, vključno z MTE, in ima koristi od njih. Zato so Myanma Timber Enterprise in njegova odvisna podjetja pod nadzorom Tatmadawa in zanj tudi ustvarjajo prihodke, s tem pa prispevajo k njegovim zmogljivostim za izvajanje dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo.

21.6.2021

▼M19

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Naslov:

422/426, Rm 2, 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG;

52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, Mjanmar

Vrsta subjekta: skupno podjetje

Kraj vpisa: Mjanmar

Telefonska številka: 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050

E-pošta: fjv.md@gmail.com

Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) je del mjanmarske lesne industrije in obdelovalec tika in trdega lesa. FPJVC je sicer javno podjetje, vendar je pod nadzorom države, saj (i) ima ta prek ministrstva za naravne vire in varstvo okolja (10 %) in podjetja Myanma Timber Enterprise (MTE) v državni lasti (45 %) v lasti večino delnic FPJVC in (ii) ima pravico imenovati večino članov upravnega odbora FPJVC (med 11 člani po tri imenujeta ministrstvo za naravne vire in varstvo okolja ter MTE).

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga z državnim udarom prevzele oblast od legitimne civilne vlade in ustanovile državni upravni svet, ki izvaja zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države. Vojaški režim je 2. februarja 2021 imenoval novo vlado, v kateri je tudi nov minister za naravne vire in varstvo okolja. Vojaški režim je prek državnega upravnega sveta in nove vlade prevzel nadzor nad podjetji v državni lasti, vključno z FPJVC, in ima koristi od njih. Zato je FPJVC pod nadzorom Tatmadawa in zanj tudi ustvarja prihodke, s tem pa prispeva k njegovim zmogljivostim za izvajanje dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo.

21.6.2021

▼M12

6.

Myanmar War Veterans Organization

Naslov: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Mjanmar

Vrsta subjekta: nevladna organizacija

Kraj registracije: Jangon, Mjanmar

Datum registracije: 1973

Telefonska številka: (067) 30485

Spletno mesto: https://www.mwvo.org/Home/About

Myanmar War Veterans Organization (MWVO) je nevladna organizacija, katere namen je podpirati nekdanje člane mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa). Je pomembna organizacija, ki sodeluje pri družbenih in gospodarskih vprašanjih v zvezi z vojsko v državi.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga z državnim udarom prevzele oblast od legitimne civilne vlade in ustanovile državni upravni svet, ki izvaja zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

21.6.2021

 

 

 

V skladu z mandatom MWVO je nevladna organizacija rezervna sila Tatmadawa in sodeluje pri oblikovanju nacionalne obrambne in varnostne politike. Poleg tega organizira prorežimske shode in trenira ljudske milice ter tako podpira Tatmadaw pri dejavnostih, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

Osrednjo skupino pokroviteljev MWVO sestavljajo visoki predstavniki Tatmadawa, kot sta vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing in namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win. Člani MWVO so del struktur upravljanja Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) in Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), ki sta konglomerata pod vojaškim vodstvom. Zato je MWVO povezan z osebami in subjekti s seznamov iz Sklepa Sveta 2013/184/SZVP in Uredbe (EU) št. 401/2013.

 

▼M14

7.

Htoo Group of Companies

Naslov: 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Mjanmar/Burma

Vrsta subjekta: holdinška družba

Kraj registracije: Mjanmar/Burma

Telefonska številka: +95 1 500344 / +95 1 500355

Spletno mesto: https://htoo.com/

Htoo Group of Companies je zasebni konglomerat, ki ga je ustanovil in mu predseduje U Tay Za, ki je tesno povezan z najvišjim vodstvom mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw). Med dejavnostmi skupine so trgovanje, bančništvo, rudarstvo, turizem in letalstvo.

Leta 2017 je Tatmadawu zagotovila finančno podporo v zvezi z „operacijami odstranjevanja“ v Rakhineju in tako prispevala k hudim kršitvam človekovih pravic pripadnikov ljudstva Rohinga v letu 2017. Poleg tega je družba delovala kot posrednica pri nabavi vojaške opreme, ki je bila uporabljena proti civilnemu prebivalstvu, ki je protestiralo proti državnemu udaru 1. februarja, po vsej državi in zlasti na območjih z etničnimi manjšinami. S tem, da je Htoo Group of Companies prispevala k vojaškim zmogljivostim za izvajanje dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi, je zagotavljala podporo Tatmadawu in sodelovala pri dejavnostih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

8.

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited

Naslov: No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, Mjanmar/Burma 110401

Vrsta subjekta: zasebno podjetje

Kraj registracije: Mjanmar/Burma

Telefonska številka: +95775111112

Spletno mesto: www.ige.com.mm

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited je zasebni konglomerat, ki ga je ustanovil in mu predseduje U Nay Aung, ki je tesno povezan z najvišjim vodstvom mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw). IGE je dejaven v ključnih infrastrukturnih panogah, kot sta telekomunikacije in energetika, ter na področju kmetijstva in gostinstva.

IGE je Tatmadawu leta 2017 zagotavljal finančno podporo v zvezi z „operacijami odstranjevanja“ v Rakhineju ter s tem prispeval k hudim kršitvam človekovih pravic pripadnikov ljudstva Rohinga v letu 2017. Poleg tega je s finančnim sodelovanjem v številnih projektih in podjetjih, povezanih z Tatmadawem in njegovimi konglomerati posredno finančno podpiral Tatmadaw. Zato podpira Tatmadaw in ima od njega koristi.

21.2.2022

9.

Mining Enterprise (ME1)

Naslov: Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, Sagaing Region, Mjanmar/Burma

Vrsta subjekta: podjetje v državni lasti

Kraj registracije: Mjanmar/Burma

Telefonska številka: 09 -071-21168

No. 1 Mining Enterprise (ME 1) je podjetje v državni lasti, ki deluje v okviru Ministrstva za naravne vire in varstvo okolja, ki je hkrati regulator v sektorju proizvodnje in trženja neželeznih kovin. Kot tako je to podjetje v državni lasti odgovorno za izdajanje dovoljenj in pobiranje davka na dobiček zasebnih podjetij, ki so z ME 1 povezana bodisi s pogodbami o delitvi proizvodnje bodisi prek skupnega podjetja.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga z državnim udarom prevzele oblast od legitimne civilne vlade in ustanovile državni upravni svet, ki izvršuje zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države. Vojaški režim je 2. februarja 2021 imenoval novo vlado, v kateri je tudi nov minister za naravne vire in varstvo okolja. Vojaški režim je prek državnega upravnega sveta in nove vlade prevzel nadzor nad podjetji v državni lasti, vključno z No. 1 Mining Enterprise, in ima koristi od njih. No. 1 Mining Enterprise je pod nadzorom Tatmadawa in zanj tudi ustvarja prihodke, s tem pa prispeva k njegovim zmogljivostim za izvajanje dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo.

Poleg tega je No. 1 Mining Enterprise sodelovalo v različnih projektih, povezanih z nasiljem Tatmadawa nad civilnim prebivalstvom in kršenjem njihovih najosnovnejših pravic, vključno z zaplembo zemljišč in prisilnimi premestitvami, oziroma je take projekte vodilo. No. 1 Mining Enterprise je zato odgovorno za podpiranje dejavnosti, ki spodkopavajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

10.

Myanma Oil and Gas Enterprise

Naslov: Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, Mjanmar/Burma

Vrsta subjekta: podjetje v državni lasti

Kraj registracije: Mjanmar/Burma

Telefonska številka: +95-67-3 411 055

Spletno mesto: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/40

Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), podjetje v državni lasti, je upravljavec storitev za nafto ter ponudnik storitev in regulator v sektorju nafte in plina. Nadzoruje iskanje nafte in plina in proizvodnjo, domači prenos plina ter distribucijo naftnih derivatov. To podjetje v državni lasti je odgovorno za izdajanje dovoljenj in pobiranje dela davka na dobiček zasebnih podjetij, ki so z MOGE povezana bodisi s pogodbami o delitvi proizvodnje bodisi prek skupnega podjetja.

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga z državnim udarom prevzele oblast od legitimne civilne vlade in ustanovile državni upravni svet, ki izvaja zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države. Državni upravni svet je 2. februarja 2021 imenoval nove ministre, med drugimi ministra za elektriko in energetiko. Ministrstvo za elektriko in energetiko nadzoruje MOGE. Vojaški režim je prek državnega upravnega sveta in nove vlade prevzel nadzor nad podjetji v državni lasti, vključno z MOGE, in ima koristi od njih.

Zato je MOGE pod nadzorom Tatmadawa in zanj tudi ustvarja prihodek, s tem pa prispeva k njegovim zmogljivostim za izvajanje dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

21.2.2022

▼M17

11.

State Administration Council (SAC) (državni upravni organ)

Vrsta subjekta: javni

Kraj registracije: Mjanmar

Javni organ, ustanovljen 2. februarja 2021, dan po vojaškem udaru v Mjanmaru/Burmi 1. februarja 2021. V okviru državnega udara je podpredsednik Swe razglasil izredno stanje ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države prenesel na vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga. Državni upravni organ pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga je bil ustanovljen, da bi izvrševal te pristojnosti.

Na podlagi svojega pooblastila za izvrševanje teh pristojnosti je odgovoren za politike in dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je sprejel odločitve, posledica katerih so bile represija nad civilnim prebivalstvom in politično opozicijo, grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešile varnostne sile Mjanmara. Torej sodeluje pri ukrepih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

8.11.2022

▼M18

12.

Urad glavnega intendanta v Mjanmaru/Burmi

Naslov: Ministrstvo za obrambo, stavba 24, Naypyitaw, Mjanmar;

Vrsta subjekta: javni;

Kraj registracije: Mjanmar;

Povezani posamezniki: general Min Aung Hlaing, vrhovni poveljnik mjanmarskih oboroženih sil;

general Mya Htun Oo, minister za obrambo;

Drugi povezani subjekti: ministrstvo Mjanmara/Burme za obrambo;

Myanmar Economic Corporation (MEC)

Urad glavnega intendanta v Mjanmaru/Burmi je urad v pristojnosti ministrstva za obrambo, ki sodeluje pri nabavi orožja in vojaške opreme za mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw).

Kot tak je urad dejansko pod nadzorom mjanmarskih oboroženih sil vse od državnega udara 1. februarja 2021. Je ključen subjekt, ki omogoča nasilje in kršitve človekovih pravic, ki jih mjanmarska vojska izvaja nad mjanmarskimi civilisti, in s tem še dodatno poganja spiralo nasilja, ki je v Mjanmaru/Burmi izbruhnilo po državnem udaru leta 2021.

Urad glavnega intendanta sodeluje tudi pri upravljanju gospodarskih sredstev, ki koristijo hunti.

Urad glavnega intendanta je povezan z več osebnostmi in subjekti, ki jih je na seznam uvrstila EU, med drugim z vrhovnim poveljnikom generalom Min Aung Hlaingom in Myanmar Economic Corporation (MEC).

20.2.2023

13.

Direktorat Mjanmara za obrambno industrijo

Naslov: Shwedagon Pagoda Road, Jangon, Mjanmar;

Vrsta subjekta: podjetje v državni lasti;

Kraj registracije: Mjanmar;

Povezani posamezniki: general Min Aung Hlaing, vrhovni poveljnik mjanmarskih oboroženih sil;

generalpodpolkovnik Thein Htay;

general Mya Htun Oo, minister za obrambo;

Drugi povezani subjekti: ministrstvo Mjanmara za obrambo

Direktorat Mjanmara za obrambno industrijo je podjetje v državni lasti pod pristojnostjo ministrstva za obrambo, ki je tudi edini mjanmarski subjekt, odgovoren za proizvodnjo orožja za mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw).

Direktorat za obrambno industrijo vodi generalpodpolkovnik Thein Htay, ki je pripadnik mjanmarske vojske. Je pod pristojnostjo vrhovnega poveljnika Tatmadawa, Min Aung Hlainga, ki je na seznamu EU, in povezan z več osebnostmi, ki so bodisi povezane z vojsko ali jih imenuje vojska, kot sta vrhovni poveljnik in njegov namestnik.

Kot tak je direktorat za obrambno industrijo dejansko pod nadzorom mjanmarskih oboroženih sil vse od državnega udara 1. februarja 2021. Mjanmarski vojski omogoča izvajanje nasilja nad mjanmarskimi civilisti in ima zato ključno vlogo pri poganjanju spirale nasilja, ki je v Mjanmaru/Burmi izbruhnilo po državnem udaru.

20.2.2023

14.

Direktorat Mjanmara za nabavo na področju obrambe

Naslov: Nay Pyi Taw, Mjanmar;

Vrsta subjekta: administrativni oddelek;

Kraj registracije: Mjanmar;

Povezani posamezniki: general Min Aung Hlaing, vrhovni poveljnik mjanmarskih oboroženih sil;

generalpodpolkovnik Thein Htay;

general Mya Htun Oo, minister za obrambo;

Drugi povezani subjekti: ministrstvo Mjanmara za obrambo

Direktorat Mjanmara za nabavo na področju obrambe je administrativni oddelek pod pristojnostjo ministrstva za obrambo, ki je tudi mjanmarski subjekt, odgovoren za nabavo orožja in vojaške opreme za mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw).

Direktorat za nabavo na področju obrambe je podrejen generalu Min Aung Hlaingu, vrhovnemu poveljniku Tatmadawa, in je zato povezan z več posamezniki in subjekti s seznama EU, vključno z vrhovnim poveljnikom Min Aung Hlaingom.

Kot tak je direktorat za nabavo na področju obrambe dejansko pod nadzorom mjanmarskih oboroženih sil vse od državnega udara 1. februarja 2021. Mjanmarski vojski omogoča izvajanje nasilja nad mjanmarskimi civilisti in ima zato ključno vlogo pri poganjanju spirale nasilja, ki je izbruhnilo v Mjanmaru/Burmi vse od državnega udara.

20.2.2023

15.

Asia Sun Group

Drugi povezani subjekti: Asia Sun Trading; Asia Sun Energy

Asia Sun Group je člen v dobavni verigi letalskega goriva za vojsko. Asia Sun Group prek svojih podružnic Asia Sun Trading in Asia Sun Energy uvaža letalsko gorivo. Asia Sun Trading je leta 2022 za mjanmarske letalske sile vsaj dvakrat uvozila letalsko gorivo iz Tajske.

Mjanmarski vojaški režim s helikopterji, bojnimi letali in brezpilotnimi zrakoplovi namerno in neselektivno napada civilne cilje in ti napadi med lokalnim prebivalstvom terjajo številne žrtve, tudi med otroki. Hunta je med oktobrom 2021 in septembrom 2022 izvedla vsaj 268 zračnih napadov na civilno prebivalstvo v Mjanmaru/Burmi. V napadih je bilo ubitih vsaj 155 civilistov, ranjenih vsaj 190 ljudi, uničene pa so bile tudi hiše in verske objekte.

Asia Sun Group je zato pravna oseba, subjekt ali organ, ki je v lasti ali pod nadzorom oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) ali za oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) ustvarja prihodke, jih podpira ali ima od njih koristi.

20.2.2023

16.

Dynasty International Company Limited

(tudi Dynasty Group of Companies)

Naslov: Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, regija Jangon, Mjanmar;

Kraj registracije: Mjanmar;

Povezani posamezniki: Aung Moe Myint (lastnik);

Myo Thitsar (direktor);

E-naslov: dynastygroup@myanmar.com.mm

Dynasty International Company Limited je burmansko podjetje, ki ga je ustanovil posrednik za nabave orožja Aung Moe Myint.

Uporablja se za lažje trgovanje z orožjem v imenu burmanske vojske, vključno za uvoz delov zrakoplovov za mjanmarske letalske sile za zračne napade na vasi in civilno infrastrukturo.

Dynasty International Company Limited je zato pravna oseba, subjekt ali organ, ki je v lasti ali pod nadzorom oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) ali za oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) ustvarja prihodke, jih podpira ali ima od njih koristi.

20.2.2023

▼M21

17.

International Gateways Group of Company Limited (tudi IGGC, tudi IGG)

Naslov: Kyaik Wine Pagoda Road, No. 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, Myanmar;

ali

Thamadi street, no. 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon region, Myanmar

E-mail: internationalgatewaysho@gmail.com

Kraj vpisa: Mjanmar

Povezani posamezniki: Naing Htut Aung (direktor in edini delničar)

Povezani subjekt: MEHL

International Gateways Group of Company Limited (IGGC) je družba, katere sovodja je Naing Htut Aung in ki deluje v sektorju trgovanja. Na donatorskih prireditvah za „čistilne operacije“ v regiji Rakhine, ki jih je vodil vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing, je leta 2017 kot edina in največja donatorka prispevala sredstva za mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw). IGGC je leta 2023 mjanmarskim oboroženim silam ob dnevu oboroženih sil donirala sredstva.

Poleg tega je IGGC sodelovala pri nabavi orožja za mjanmarske oborožene sile, vključno z vojaško opremo in blagom z dvojno rabo; to blago je bilo uporabljeno proti civilnemu prebivalstvu in protestnikom po vsej državi. IGGC je torej nudila podporo mjanmarskim oboroženim silam in sodelovala pri ukrepih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Mjanmaru/Burmi.

20.2.2023

▼M18

18.

Sky Aviator Company Limited

Naslov: No.(204/2), (14/1)Ward, Myinthar (11)th Street, Southokkalapa, Jangon, Myanmar;

Kraj registracije: Mjanmar;

Povezani posamezniki: Kyaw Min Oo (izvršni direktor)

Ustanovitelj Sky Aviator Company Limited je Kyaw Min Oo.

Sky Aviator Company Limited v imenu burmanske vojske olajšuje trgovanje z orožjem, vključno z uvozom letalskih delov. Sky Aviator je pod nadzorom Kyaw Min Ooja ključni dobavitelj delov za zrakoplove burmanske vojske. Sky Aviator je od državnega udara februarja 2021 od sankcioniranih subjektov prejela več pošiljk orožja.

Sky Aviator Company Limited je zato pravna oseba, subjekt ali organ, ki je v lasti ali pod nadzorom oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) ali za oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) ustvarja prihodke, jih podpira ali ima od njih koristi.

20.2.2023

▼M20

19.

No. 2 Mining Enterprise (ME 2)

Naslov: Ywargout Quarter, Pyinmana Township, Nay Pyi Taw, Mjanmar/Burma

Vrsta subjekta: podjetje v državni lasti

Kraj vpisa: Mjanmar/Burma

Glavni sedež podjetja: Mjanmar/Burma

Telefonska številka: 09 - 067-22126

No. 2 Mining Enterprise (ME 2) je podjetje v državni lasti in v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in varstvo okolja, ki je hkrati regulator v sektorju proizvodnje in trženja neželeznih kovin. Kot tako je to podjetje v državni lasti poblaščeno za izdajanje dovoljenj in pobiranje davka na dobiček zasebnih podjetij, ki so z ME 2 povezana s t. i. pogodbami o delitvi proizvodnje ali prek skupnega podjetja.

Minister za naravne vire in varstvo okolja U Khin Maung Yi je bil imenovan s strani državnega upravnega sveta, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajno, izvršno in sodno oblast v državi.

Vojaški režim je po vojaškem udaru prevzel nadzor nad podjetji v državni lasti, vključno z No. 2 Mining Enterprise, in ima koristi od njih. No. 2 Mining Enterprise je zato podjetje pod nadzorom mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa) in zanj tudi ustvarja prihodke, s tem pa prispeva k njegovim zmogljivostim za izvajanje dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo.

Poleg tega je podjetje No. 2 Mining Enterprise sodelovalo v različnih projektih, povezanih z nasiljem mjanmarskih oboroženih sil nad civilnim prebivalstvom in kršenjem njihovih najosnovnejših pravic, vključno z zaplembo zemljišč in prisilnimi premestitvami, oziroma je take projekte vodilo.

20.7.2023

▼M23

20.

Star Sapphire Group of Companies

Naslov:

Room (201), Building (C), Tet Ka Tho Yeik Mon Housing,

New University Ave Rd, Yangon, Myanmar;

No.30 B room 701/702 Yadanar Inya Condo Than Lwin

Rd, Yangon, Yangon, Myanmar

Star Sapphire Group of Companies ima pomembno vlogo pri ustvarjanju prihodka za vojaški režim ter pri zagotavljanju orožja in druge opreme, ki jo uporabljajo oborožene sile. Star Sapphire Group of Companies nadzorujejo posamezniki, povezani z mjanmarsko vojsko, in je dejavna v najrazličnejših poslovnih sektorjih, vključno z rudarstvom, proizvodnjo, obrambo, igralnicami, energetiko, kmetijstvom in trgovino. Star Sapphire Group of Companies tako ustvarja prihodke za mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw), jih podpira in ima od njih koristi.

11.12.2023

21.

Royal Shune Lei Company Limited

Naslov:

No (37), Room (10), Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar

Royal Shune Lei Company Limited je zasebno podjetje, ki je prispevalo k nabavi orožja in vojaške opreme v korist mjanmarskih oboroženih sil. S tem podpira dejavnosti, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost Mjanmara/Burme.

11.12.2023( 1 ) Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

( 2 ) Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, str. 1).

( 3 ) Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije (ki ga je Svet sprejel dne 11. marca 2013) (UL C 90, 27.3.2013, str.1).

( 4 ) IMSI je angleška kratica za mednarodni identifikator mobilnega naročnika (angl. International Mobile Subscriber Identity). Je enolična identifikacijska oznaka za vsako mobilno napravo, vgrajena v SIM-kartico, ki omogoča identifikacijo SIM prek omrežij GSM in UMTS.

( 5 ) MSISDN je angleška kratica za številko mobilnega naročnika v digitalnem omrežju z integriranimi storitvami (angl. Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number). To je številka, ki enolično določa naročnino v mobilnem omrežju GSM ali UMTS. Preprosto povedano, gre za telefonsko številko, vezano na SIM-kartico v prenosnem telefonu, ki tako kot IMSI določa mobilnega naročnika, vendar se uporablja za usmerjanje klicev do njega.

( 6 ) IMEI je angleška kratica za mednarodni identifikator mobilne naprave (angl. International Mobile Equipment Identity). To je številka, ki običajno enolično določa prenosni telefon GSM, WCDMA in IDEN ter nekatere satelitske telefone. Navadno je natisnjena v prostoru, kjer je nameščena baterija. Prestrezanje (prisluškovanje) je mogoče določiti s številko IMEI, IMSI in MSISDN.

( 7 ) TMSI je angleška kratica za začasni identifikator mobilnega naročnika (angl. Temporary Mobile Subscriber Identity). Je identifikator, ki se najpogosteje pošilja med prenosnikom in omrežjem.

( 8 ) SMS je angleška kratica za sistem kratkih sporočil (angl. Short Message System).

( 9 ) GSM je angleška kratica za globalni sistem za mobilne komunikacije (angl. Global System for Mobile Communications).

( 10 ) GPS je angleška kratica za sistem za ugotavljanje geografskega položaja izbrane točke na Zemlji (angl. Global Positioning System).

( 11 ) GPRS je angleška kratica za splošno paketno radijsko storitev (angl. General Package Radio Service).

( 12 ) UMTS je angleška kratica za univerzalni sistem za mobilno telekomunikacijo (angl. Universal Mobile Telecommunication System).

( 13 ) CDMA je angleška kratica za kodno porazdeljeni sodostop (angl. Code Division Multiple Access).

( 14 ) PSTN je angleška kratica za javno komutirano telefonsko omrežje (angl. Public Switch Telephone Network).

( 15 ) DHCP je angleška kratica za omrežni protokol za dinamično nastavitev gostitelja (angl. Dynamic Host Configuration Protocol).

( 16 ) SMTP je angleška kratica za preprosti protokol za prenos pošte (angl. Simple Mail Transfer Protocol).

( 17 ) GTP je angleška kratica za GPRS Tunneling Protocol.

Top