EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document a42ece49-b7d5-11eb-8aca-01aa75ed71a1

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1793 z dne 22. oktobra 2019 o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660 (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

02019R1793 — SL — 05.05.2021 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1793

z dne 22. oktobra 2019

o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 277 29.10.2019, str. 89)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/625 z dne 6. maja 2020

  L 144

13

7.5.2020

 M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1540 z dne 22. oktobra 2020

  L 353

4

23.10.2020

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/608 z dne 14. aprila 2021

  L 129

119

15.4.2021


popravljena z:

 C1

Popravek, UL L 011, 15.1.2020, str.  3 (2019/1793)
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1793

z dne 22. oktobra 2019

o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660

(Besedilo velja za EGP)ODDELEK 1

SKUPNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.  

Ta uredba določa:

(a) 

v Prilogi I seznam živil in krme neživalskega izvora iz nekaterih tretjih držav, za katere velja začasno povečanje uradnega nadzora pri vstopu v Unijo, z oznakami KN in razvrstitvijo TARIC iz navedene priloge, v skladu s členom 47(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625;

(b) 

posebne pogoje, ki urejajo vstop naslednjih kategorij pošiljk živil in krme v Unijo zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini, vključno z aflatoksini, ostanki pesticidov, pentaklorofenolom in dioksini ter tveganja mikrobiološke kontaminacije, v skladu s členom 53(1)(b) Uredbe (ES) št. 178/2002:

(i) 

pošiljk živil in krme neživalskega izvora iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v preglednici 1 Priloge II, z oznakami KN in razvrstitvijo TARIC iz navedene priloge;

(ii) 

pošiljk sestavljenih živil, ki vsebujejo katero koli živilo, navedeno v preglednici 1 Priloge II zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini, v količini več kot 20 % enega samega proizvoda ali vsote navedenih proizvodov, z oznakami KN iz preglednice 2 navedene priloge;

▼M1

(ba) 

začasno ustavitev vstopa živil in krme iz Priloge IIa v Unijo;

▼B

(c) 

pravila glede pogostosti identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov za pošiljke živil in krme iz točk (a) in (b) tega odstavka;

(d) 

pravila glede metod vzorčenja in laboratorijskih analiz za pošiljke živil in krme iz točk (a) in (b) tega odstavka v skladu s členom 34(6)(a) Uredbe (EU) 2017/625;

(e) 

pravila glede vzorca uradnega spričevala, ki mora biti priloženo pošiljkam živil in krme iz točke (b) tega odstavka, ter zahteve za takšno uradno spričevalo v skladu s členom 53(1)(b) Uredbe (ES) št. 178/2002;

(f) 

pravila glede izdaje nadomestnih uradnih spričeval, ki morajo biti priložena pošiljkam živil in krme iz točke (b) tega odstavka, v skladu s členom 90(c) Uredbe (EU) 2017/625.

2.  
Ta uredba se uporablja za pošiljke živil in krme iz točk (a) in (b) odstavka 1, ki so namenjene za dajanje na trg Unije.

▼M1

3.  

Ta uredba se ne uporablja za naslednje kategorije pošiljk živil in krme iz točk (a) in (b) odstavka 1, razen če njihova neto teža presega 30 kg:

(a) 

pošiljke živil in krme, ki so poslane kot trgovinski vzorci, laboratorijski vzorci ali razstavni predmeti za razstave in niso namenjene za dajanje na trg;

(b) 

pošiljke živil in krme, ki so del osebne prtljage potnikov in so namenjene za njihovo osebno porabo ali uporabo;

(c) 

nekomercialne pošiljke živil in krme, ki so poslane fizičnim osebam in niso namenjene za dajanje na trg;

(d) 

pošiljke živil in krme, ki so namenjene za znanstvene namene.

▼B

4.  
Ta uredba se ne uporablja za živila in krmo iz točk (a) in (b) odstavka 1 na prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu, ki se ne raztovorijo in so namenjeni oskrbi posadke in potnikov.
5.  
V primeru dvoma glede predvidene uporabe živil in krme iz točk (b) in (c) odstavka 3 nosi dokazno breme lastnik osebne prtljage oziroma prejemnik pošiljke.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.  

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) 

„pošiljka“ pomeni „pošiljko“, kot je opredeljena v členu 3(37) Uredbe (EU) 2017/625;

(b) 

„dajanje na trg“ pomeni „dajanje v promet“, kot je opredeljeno v členu 3(8) Uredbe (ES) št. 178/2002.

2.  

Vendar za namene členov 7, 8, 9, 10 in 11 ter Priloge IV „pošiljka“ pomeni:

(a) 

„lot“ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 401/2006 in Priloge I k Uredbi (ES) št. 152/2009 v zvezi z živili in krmo, navedenimi v Prilogi II zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini, vključno z aflatoksini;

(b) 

„serijo“ iz Priloge k Direktivi 2002/63/ES v zvezi z živili in krmo, navedenimi v Prilogi II zaradi tveganja onesnaženja s pesticidi in pentaklorofenolom.

Člen 3

Vzorčenje in analize

Vzorčenje in analize, ki jih morajo pristojni organi izvesti na mejnih kontrolnih točkah ali kontrolnih točkah iz člena 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625 kot del fizičnih pregledov pošiljk živil in krme iz člena 1(1)(a) in (b) ali v tretjih državah, da se pridobijo rezultati analiz, ki morajo biti priloženi pošiljkam živil in krme iz člena 1(1)(b), kot je določeno v tej uredbi, se izvedejo v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a) 

za živila, navedena v prilogah I in II zaradi morebitnega tveganja onesnaženja z mikotoksini, vključno z aflatoksini, se vzorčenje in analize izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 401/2006;

(b) 

za krmo, navedeno v prilogah I in II zaradi morebitnega tveganja onesnaženja z mikotoksini, vključno z aflatoksini, se vzorčenje in analize izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 152/2009;

(c) 

za živila in krmo, navedene v prilogah I in II zaradi morebitne neskladnosti z najvišjimi dovoljenimi vrednostmi ostankov pesticidov, se vzorčenje izvaja v skladu z Direktivo 2002/63/ES;

(d) 

za gumo guar, navedeno v Prilogi II zaradi morebitnega onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini, se vzorčenje za analizo pentaklorofenola izvaja v skladu z Direktivo 2002/63/ES, vzorčenje in analize za nadzor dioksinov v krmi pa se izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 152/2009;

(e) 

za živila, navedena v prilogah I in II zaradi tveganja prisotnosti salmonele, se vzorčenje in analize za nadzor nad salmonelo izvajajo v skladu s postopki vzorčenja in analiznimi referenčnimi metodami, določenimi v Prilogi III;

(f) 

metode vzorčenja in analiz iz opomb v prilogah I in II se uporabljajo v zvezi z nevarnostmi, ki niso navedene v točkah (a), (b), (c), (d) in (e).

Člen 4

Sprostitev v prosti promet

Carinski organi dovolijo sprostitev pošiljk živil in krme iz prilog I in II v prosti promet samo ob predložitvi ustrezno izpolnjenega skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta, kot je določeno v členu 57(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625, ki potrjuje, da je pošiljka skladna z veljavnimi pravili iz člena 1(2) navedene uredbe.ODDELEK 2

ZAČASNO POVEČANJE URADNEGA NADZORA NA MEJNIH KONTROLNIH TOČKAH IN KONTROLNIH TOČKAH V ZVEZI Z NEKATERIMI ŽIVILI IN KRMO IZ NEKATERIH TRETJIH DRŽAV

Člen 5

Seznam živil in krme neživalskega izvora

1.  
Za pošiljke živil in krme iz Priloge I velja začasno povečanje uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah ob vstopu v Unijo in na kontrolnih točkah.
2.  
Identifikacija živil in krme iz odstavka 1 za uradni nadzor se opravi na podlagi oznak iz kombinirane nomenklature in pododdelka TARIC iz Priloge I.

Člen 6

Pogostost identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov

1.  
Pristojni organi na mejnih kontrolnih točkah in kontrolnih točkah iz člena 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625 izvajajo identifikacijske in fizične preglede pošiljk živil in krme iz Priloge I, vključno z vzorčenjem in laboratorijskimi analizami, in sicer tako pogosto, kot je določeno v navedeni prilogi.
2.  
Pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov, določena v vnosu v Prilogi I, se uporablja kot skupna pogostost za vse proizvode, ki se uvrščajo pod navedeni vnos.ODDELEK 3

▼M1

POSEBNI POGOJI, KI UREJAJO VSTOP NEKATERIH ŽIVIL IN KRME IZ NEKATERIH TRETJIH DRŽAV V UNIJO IN NJEGOVO ZAČASNO USTAVITEV

▼B

Člen 7

Vstop v Unijo

1.  
Pošiljke živil in krme iz Priloge II vstopajo v Unijo le v skladu s pogoji, določenimi v tem oddelku.
2.  
Identifikacija živil in krme iz odstavka 1 za uradni nadzor se opravi na podlagi oznak iz kombinirane nomenklature in pododdelka TARIC iz Priloge II.
3.  
Nad pošiljkami iz odstavka 1 se izvaja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah ob njihovem vstopu v Unijo in na kontrolnih točkah.

Člen 8

Pogostost identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov

1.  
Pristojni organi na mejnih kontrolnih točkah in kontrolnih točkah iz člena 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625 izvajajo identifikacijske in fizične preglede pošiljk živil in krme iz Priloge II, vključno z vzorčenjem in laboratorijskimi analizami, in sicer tako pogosto, kot je določeno v navedeni prilogi.
2.  
Pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov, določena v vnosu v Prilogi II, se uporablja kot skupna pogostost za vse proizvode, ki se uvrščajo pod navedeni vnos.
3.  
Za sestavljena živila iz preglednice 2 v Prilogi II, ki vsebujejo proizvode, ki se uvrščajo samo pod en vnos v preglednici 1 v Prilogi II, velja splošna pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov iz preglednice 1 v Prilogi II za navedeni vnos.
4.  
Za sestavljena živila iz preglednice 2 v Prilogi II, ki vsebujejo proizvode, ki se uvrščajo pod več vnosov za isto nevarnost v preglednici 1 v Prilogi II, velja največja skupna pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov iz preglednice 1 v Prilogi II za navedene vnose.

Člen 9

Identifikacijska oznaka

1.  
Vsaka pošiljka živil in krme iz Priloge II se označi z identifikacijsko oznako.
2.  
Vsaka posamezna vreča ali oblika embalaže pošiljke se označi z navedeno identifikacijsko oznako.
3.  
Z odstopanjem od odstavka 2 v primeru pošiljk živil in krme, ki so zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini navedeni v Prilogi II in pri katerih je embalaža sestavljena iz več majhnih pakiranj, identifikacijske oznake pošiljke ni treba posebej navesti na vsakem posameznem majhnem pakiranju, če je navedena vsaj na embalaži, ki združuje ta majhna pakiranja.

Člen 10

Rezultati vzorčenja in analiz, ki jih izvedejo pristojni organi tretje države

1.  
Vsaki pošiljki živil in krme iz Priloge II se priložijo rezultati vzorčenja in analiz, ki jih na tej pošiljki izvedejo pristojni organi tretje države porekla ali države, iz katere je pošiljka poslana, če ta država ni država porekla.
2.  

Na podlagi rezultatov iz odstavka 1 pristojni organi preverijo:

(a) 

skladnost z Uredbo (ES) št. 1881/2006 in Direktivo 2002/32/ES o mejnih vrednostih zadevnih mikotoksinov za pošiljke živil in krme, navedenih v Prilogi II zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini;

(b) 

skladnost z Uredbo (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov za pošiljke živil in krme, navedenih v Prilogi II zaradi tveganja onesnaženja z ostanki pesticidov;

(c) 

da proizvod ne vsebuje več kot 0,01  mg/kg pentaklorofenola (PCP) za pošiljke živil in krme, navedenih v Prilogi II zaradi tveganja onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini;

(d) 

odsotnost salmonele v 25 g za pošiljke živil, navedenih v Prilogi II zaradi tveganja mikrobiološke kontaminacije s salmonelo.

3.  
Vsaki pošiljki živil in krme, ki so zaradi tveganja onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini navedeni v Prilogi II, se priloži poročilo o analizi, ki je v skladu z zahtevami iz Priloge II.

Poročilo o analizi vključuje rezultate analiz iz odstavka 1.

4.  
Rezultati vzorčenja in analiz iz odstavka 1 so označeni z identifikacijsko oznako pošiljke, na katero se nanašajo, iz člena 9(1).
5.  
Analize iz odstavka 1 izvedejo laboratoriji, akreditirani v skladu s standardom ISO/IEC 17025 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev).

▼M3

Člen 11

Uradno spričevalo

1.  
Vsaki pošiljki živil in krme iz Priloge II se priloži uradno spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge IV (v nadaljnjem besedilu: uradno spričevalo).
2.  

Uradno spričevalo izpolnjuje naslednje zahteve:

(a) 

uradno spričevalo izda pristojni organ tretje države porekla ali tretje države, iz katere je pošiljka poslana, če ta država ni država porekla;

(b) 

v uradnem spričevalu je navedena identifikacijska oznaka pošiljke, na katero se nanaša, iz člena 9(1);

(c) 

uradno spričevalo vključuje podpis uradnika za izdajo spričevala in uradni žig;

(d) 

kadar uradno spričevalo vključuje več izjav ali alternativne izjave, uradnik za izdajo spričevala nerelevantne izjave prečrta, parafira in ožigosa ali pa se v celoti umaknejo iz spričevala;

(e) 

uradno spričevalo je sestavljeno iz enega od naslednjega:

(i) 

enega samega lista papirja;

(ii) 

več listov papirja, pri čemer so vsi listi nedeljivi in tvorijo povezano celoto;

(iii) 

niza strani, pri čemer je vsaka stran oštevilčena tako, da je razvidno, da so del zaključenega niza;

(f) 

kadar je uradno spričevalo sestavljeno iz niza strani, kot je določeno v točki (e)(iii) tega odstavka, vsaka stran vključuje navedeno edinstveno kodno oznako iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625, podpis uradnika za izdajo spričevala in uradni žig;

(g) 

uradno spričevalo se predloži pristojnemu organu mejne kontrolne točke vstopa v Unijo, na kateri je pošiljka predmet uradnega nadzora;

(h) 

uradno spričevalo se izda, preden pošiljka, na katero se nanaša, zapusti nadzor pristojnih organov v tretji državi, ki izda spričevalo;

(i) 

uradno spričevalo se sestavi v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice mejne kontrolne točke vstopa v Unijo;

(j) 

uradno spričevalo velja največ štiri mesece od datuma izdaje, vendar v nobenem primeru ne več kot šest mesecev od datuma rezultatov laboratorijskih analiz iz člena 10(1).

3.  
Z odstopanjem od točke (i) odstavka 2 se zadevna država članica lahko strinja, da so uradna spričevala sestavljena v drugem uradnem jeziku Unije, po potrebi pa jim je priložen overjen prevod.
4.  
Barva podpisa in žiga, razen reliefnega ali vodnega žiga, ki sta navedena v točki (c) odstavka 2, se mora razlikovati od barve tiska.
5.  
Točke (c) do (g) odstavka 2 in odstavek 4 se ne uporabljajo za elektronska uradna spričevala, izdana v skladu z zahtevami iz člena 39(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 ( 1 ).
6.  
Točke (d), (e) in (f) odstavka 2 se ne uporabljajo za uradna spričevala, izdana v papirni obliki ter izpolnjena v sistemu TRACES in natisnjena iz tega sistema.
7.  
Pristojni organi lahko nadomestno uradno spričevalo izdajo le v skladu s pravili iz člena 6 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/2235 ( 2 ).
8.  
Uradno spričevalo se izpolni na podlagi opomb iz Priloge IV.

▼M1

Člen 11a

Začasna ustavitev vstopa v Unijo

1.  
Države članice prepovejo vstop živil in krme iz Priloge IIa v Unijo.
2.  
Odstavek 1 se uporablja za živila in krmo, namenjene za dajanje na trg Unije, ter za živila in krmo, namenjene za zasebno uporabo ali porabo znotraj carinskega območja Unije.

▼BODDELEK 4

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Posodobitve prilog

Komisija redno in najmanj na vsakih šest mesecev pregleduje sezname iz prilog I in II, da bi upoštevala nove informacije v zvezi s tveganji in neskladnostjo.

Člen 13

Razveljavitev

1.  
Uredbe (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 in (EU) 2018/1660 se razveljavijo z učinkom od 14. decembra 2019.
2.  
Sklicevanja na uredbe (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 in (EU) 2018/1660 se štejejo za sklicevanja na to uredbo.
3.  
Sklicevanja na „določeno vstopno točko v smislu člena 3(b) Uredbe (ES) št. 669/2009“ ali na „določeno vstopno točko“ v aktih, ki niso navedeni v odstavku 1, se štejejo za sklicevanja na „mejno kontrolno točko“ v smislu člena 3(38) Uredbe (EU) 2017/625.
4.  
Sklicevanja na „enotni vstopni dokument iz člena 3(a) Uredbe (ES) št. 669/2009“, „enotni vstopni dokument iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 669/2009“ ali „enotni vstopni dokument“ v aktih, ki niso navedeni v odstavku 1, se štejejo za sklicevanja na „skupni zdravstveni vstopni dokument“ iz člena 56 Uredbe (EU) 2017/625.
5.  
Sklicevanja na opredelitev pojma iz člena 3(c) Uredbe (ES) št. 669/2009 v aktih, ki niso navedeni v odstavku 1, se štejejo za sklicevanja na opredelitev pojma „pošiljka“ iz člena 3(37) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 14

Prehodno obdobje

1.  
Obveznosti poročanja iz člena 15 Uredbe (ES) št. 669/2009, člena 13 Uredbe (EU) št. 884/2014, člena 12 Uredbe (EU) 2018/1660, člena 12 Uredbe (EU) 2015/175 in člena 12 Uredbe (EU) 2017/186 se še naprej uporabljajo do 31. januarja 2020.

Take obveznosti poročanja zajemajo obdobje do 31. decembra 2019.

2.  
Za obveznosti poročanja iz odstavka 1 se šteje, da so izpolnjene, kadar države članice v poročevalskemu obdobju, določenem v določbah iz odstavka 1, v sistemu Traces registrirajo enotne vstopne dokumente, ki so jih izdali njihovi pristojni organi v skladu z Uredbo (ES) št. 669/2009, Uredbo (EU) št. 884/2014, Uredbo (EU) 2015/175, Uredbo (EU) 2017/186 in Uredbo (EU) 2018/1660.
3.  
Za pošiljke živil in krme iz Priloge II, ki so jim priložena ustrezna spričevala, izdana pred 14. februarjem 2020 v skladu z določbami Uredbe (EU) št. 884/2014, Uredbe (EU) 2018/1660, Uredbe (EU) 2015/175 in Uredbe (EU) 2017/186, ki veljajo na dan 13. decembra 2019, se odobri vstop v Unijo do 13. junija 2020.

Člen 15

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M3
PRILOGA I

Živila in krma neživalskega izvora iz nekaterih tretjih držav, za katere velja začasno povečanje uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah in kontrolnih točkahVrstica

Živila in krma

(predvidena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododdelek TARIC

Država porekla

Nevarnost

Pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov (v %)

1

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Bolivija (BO)

aflatoksini

50

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

2

— Črni poper (Piper nigrum)

(živila – nezdrobljena in nezmleta)

ex 0904 11 00

10

Brazilija (BR)

salmonela (2)

50

3

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Brazilija (BR)

aflatoksini

10

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

4

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Kitajska (CN)

aflatoksini

10

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

5

Sladka paprika (Capsicum annuum)

(živila – zdrobljena ali zmleta)

ex 0904 22 00

11

Kitajska (CN)

salmonela (6)

20

6

Pravi čaj, aromatiziran ali ne

(živila)

0902

 

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov (3) (7)

20

7

Jajčevci (Solanum melongena)

(živila – sveža ali ohlajena)

0709 30 00

 

Dominikanska republika (DO)

ostanki pesticidov (3)

20

8

— Sladka paprika (Capsicum annuum)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51

 

Dominikanska republika (DO)

ostanki pesticidov (3) (8)

50

— Paprika vrste Capsicum (nesladka)

— ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

— Špargljev fižol

— (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

— ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

— Sladka paprika (Capsicum annuum)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51

 

Egipt (EG)

ostanki pesticidov (3) (9)

20

— Paprika vrste Capsicum (nesladka)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

— ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

10

Sezamovo seme

(živila)

— 1207 40 90

 

Etiopija (ET)

salmonela (2)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

11

— Lešniki, neoluščeni

— 0802 21 00

 

Gruzija (GE)

aflatoksini

50

— Lešniki, oluščeni

— 0802 22 00

— Moka, zdrob in prah iz lešnikov

— ex 1106 30 90

40

— Lešniki, drugače pripravljeni ali konzervirani

(živila)

— ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

12

Palmovo olje

(živila)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Gana (GH)

barvila sudan (10)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

13

Karijevi listi (Bergera/Murraya koenigii)

(živila – sveža, ohlajena, zamrznjena ali posušena)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

ostanki pesticidov (3) (11)

50

14

Okra

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 99 90 ;

20

Indija (IN)

ostanki pesticidov (3) (12)

10

ex 0710 80 95

30

15

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(živila – sveža ali ohlajena)

0708 20

 

Kenija (KE)

ostanki pesticidov (3)

10

16

Kitajska zelena (Apium graveolens)

(živila – sveža ali ohlajena zelišča)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

ostanki pesticidov (3) (13)

50

17

Špargljev fižol

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodža (KH)

ostanki pesticidov (3) (14)

50

ex 0710 22 00

10

18

Strniščna repa (Brassica rapa ssp. rapa)

(živila – pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

rodamin B

50

19

Strniščna repa (Brassica rapa ssp. rapa)

(živila – pripravljena ali konzervirana v slanici ali citronski kislini, nezamrznjena)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

rodamin B

50

20

Paprika vrste Capsicum

(sladka ali nesladka)

(živila – posušena, pražena, zdrobljena ali zmleta)

0904 21 10 ;

 

Šrilanka (LK)

aflatoksini

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

21

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

aflatoksini

50

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

22

Kruhovec (Artocarpus heterophyllus)

(živila – sveža)

ex 0810 90 20

20

Malezija (MY)

ostanki pesticidov (3)

20

23

Sezamovo seme

(živila)

— 1207 40 90

 

Nigerija (NG)

salmonela (2)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

24

Mešanice začimb

(živila)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

aflatoksini

50

25

Seme lubenic (egusi, Citrullus spp.) in proizvodi iz njih

(živila)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

aflatoksini

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

26

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Senegal (SN)

aflatoksini

50

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

27

Strniščna repa (Brassica rapa ssp. rapa)

(živila – pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini)

ex 2001 90 97

11; 19

Sirija (SY)

rodamin B

50

28

Strniščna repa (Brassica rapa ssp. rapa)

(živila – pripravljena ali konzervirana v slanici ali citronski kislini, nezamrznjena)

ex 2005 99 80

93

Sirija (SY)

rodamin B

50

29

Paprika vrste Capsicum (nesladka)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99 ;

20

Tajska (TH)

ostanki pesticidov (3) (15)

20

ex 0710 80 59

20

30

— Lešniki (Corylus sp.), neoluščeni

— 0802 21 00

 

Turčija (TR)

aflatoksini

5

— Lešniki (Corylus sp.), oluščeni

— 0802 22 00

 

 

 

 

— Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo lešnike

— ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

— Pasta iz lešnikov

— ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

— Lešniki, drugače pripravljeni ali konzervirani, vključno mešanice

— ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

— Moka, zdrob in prah iz lešnikov

— ex 1106 30 90

40

— Lešnikovo olje

(živila)

— ex 1515 90 99

20

31

Mandarine (vključno tangerine in satsume); klementine, mandarine wilking in podobni hibridi agrumov

(živila – sveža ali posušena)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (3)

5

32

Pomaranče

(živila – sveža ali posušena)

0805 10

 

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (3)

10

33

Granatna jabolka

(živila – sveža ali ohlajena)

ex 0810 90 75

30

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (3) (16)

20

34

— Sladka paprika (Capsicum annuum)

— Paprika vrste Capsicum (nesladka)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51 ;

 

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (3) (17)

10

— ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

35

Nepredelana cela, zdrobljena, zmleta, strta ali sesekljana marelična jedrca, namenjena za dajanje v promet za končnega potrošnika (18) (19)

(živila)

ex 1212 99 95

20

Turčija (TR)

cianid

50

36

Paprika vrste Capsicum (nesladka)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

ostanki pesticidov (3)

20

ex 0710 80 59

20

37

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Združene države Amerike (US)

aflatoksini

10

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

38

— Pistacije, neoluščene

— 0802 51 00

 

Združene države Amerike (US)

aflatoksini

10

— Pistacije, oluščene

— 0802 52 00

 

— Pistacije, pražene

— ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93

20

39

— Suhe marelice

— 0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

sulfiti (20)

50

— Marelice, drugače pripravljene ali konzervirane

(živila)

— 2008 50

40

— Listi koriandra

— ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (3) (21)

50

— Bazilika (Ocimum tenuiflorum, Ocimum basilicum)

— ex 1211 90 86

20

— Meta

— ex 1211 90 86

30

— Peteršilj

(živila – sveža ali ohlajena zelišča)

— ex 0709 99 90

40

41

Okra

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (3) (21)

50

ex 0710 80 95

30

42

Paprika vrste Capsicum (nesladka)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (3) (21)

50

ex 0710 80 59

20

(1)   

Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN, je oznaka KN označena z „ex“.

(2)   

Vzorčenje in analize se izvedejo v skladu s postopki vzorčenja in analiznimi referenčnimi metodami iz točke 1(a) Priloge III.

(3)   

Ostanki vsaj tistih pesticidov iz programa nadzora, sprejetega v skladu s členom 29(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1), ki jih je mogoče analizirati z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masno spektrometrijo (pesticidi se spremljajo samo v/na proizvodih rastlinskega izvora).

(4)   

Ostanki amitraza.

(5)   

Ostanki nikotina.

(6)   

Vzorčenje in analize se izvedejo v skladu s postopki vzorčenja in analiznimi referenčnimi metodami iz točke 1(b) Priloge III.

(7)   

Ostanki tolfenpirada.

(8)   

Ostanki amitraza (amitraz, vključno z metaboliti, ki vsebujejo delež 2,4-dimetilanilina, izražen kot amitraz), diafentiurona, dikofola (vsota izomerov p,p’ in o,p’) in ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom).

(9)   

Ostanki dikofola (vsota izomerov p,p’ in o,p’), dinotefurana, folpeta, prokloraza (vsota prokloraza in njegovih metabolitov, ki vsebujejo delež 2,4,6-triklorofenola, izražena kot prokloraz), tiofanat-metila in triforina.

(10)   

V tej prilogi se „barvila sudan“ nanašajo na naslednje kemične snovi: (i) sudan I (št. CAS: 842-07-9); (ii) sudan II (št. CAS: 3118-97-6); (iii) sudan III (št. CAS: 85-86-9); (iv) škrlatno rdeče barvilo ali sudan IV (številka CAS: 85-83-6).

(11)   

Ostanki acefata.

(12)   

Ostanki diafentiurona.

(13)   

Ostanki fentoata.

(14)   

Ostanki klorbufama.

(15)   

Ostanki formetanata (vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat (hidroklorid)), protiofosa in triforina.

(16)   

Ostanki prokloraza.

(17)   

Ostanki diafentiurona, formetanata (vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat (hidroklorid)) in tiofanat-metila.

(18)   

„Nepredelani proizvodi“, kot so opredeljeni v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).

(19)   

„Dajanje v promet“ in „končni potrošnik“, kot sta opredeljena v Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(20)   

Referenčne metode: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ali ISO 5522:1981.

(21)   

Ostanki ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom), fentoata in kvinalfosa.
PRILOGA II

Živila in krma iz nekaterih tretjih držav, za katere veljajo posebni pogoji za vstop v Unijo zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini, vključno z aflatoksini, ostanki pesticidov, pentaklorofenolom in dioksini, ter tveganja mikrobiološke kontaminacije

1.    Živila in krma neživalskega izvora iz člena 1(1)(b)(i)Vrstica

Živila in krma (predvidena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododdelek TARIC

Država porekla

Nevarnost

Pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov (v %)

1

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Argentina (AR)

aflatoksini

5

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

2

— Lešniki (Corylus sp.), neoluščeni

— 0802 21 00

 

Azerbajdžan (AZ)

aflatoksini

20

— Lešniki (Corylus sp.), oluščeni

— 0802 22 00

— Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo lešnike

— ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

— Pasta iz lešnikov

— ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

— Lešniki, drugače pripravljeni ali konzervirani, vključno mešanice

— ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

— Moka, zdrob in prah iz lešnikov

— ex 1106 30 90

40

— Lešnikovo olje

(živila)

— ex 1515 90 99

20

3

— Živila, ki vsebujejo betelove liste (Piper betle) ali so sestavljena iz njih

(živila)

ex 1404 90 00 (10)

10

Bangladeš (BD)

salmonela (6)

50

4

— Brazilski orehi v luščini

— 0801 21 00

 

Brazilija (BR)

aflatoksini

50

— Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo brazilske orehe v luščini

(živila)

— ex 0813 50 31 ;

20

ex 0813 50 39 ;

20

ex 0813 50 91 ;

20

ex 0813 50 99

20

5

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Egipt (EG)

aflatoksini

20

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

ivila in krma)

— ex 1208 90 00

20

6

— Poper iz rodu Piper; suhi ali zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta

— 0904

 

Etiopija (ET)

aflatoksini

50

— Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe

(hrana – posušene začimbe)

— 0910

7

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Gana (GH)

aflatoksini

50

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

8

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Gambija (GM)

aflatoksini

50

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

9

Muškatni orešček (Myristica fragrans)

(hrana – posušene začimbe)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

aflatoksini

20

10

Betelovi listi (Piper betle L.)

(živila)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

salmonela (2)

10

11

Paprika vrste Capsicum (sladka ali nesladka)

(živila – posušena, pražena, zdrobljena ali zmleta)

0904 21 10 ;

 

Indija (IN)

aflatoksini

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

12

Muškatni orešček (Myristica fragrans)

(živila – suhe začimbe)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indija (IN)

aflatoksini

20

13

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Indija (IN)

aflatoksini

50

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

14

Guma guar

(živila in krma)

ex 1302 32 90

10

Indija (IN)

pentaklorofenol in dioksini (3)

5

15

Paprika vrste Capsicum (nesladka)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99 ;

20

Indija (IN)

ostanki pesticidov (4) (5)

10

ex 0710 80 59

20

 

16

Sezamovo seme

(živila)

— 1207 40 90

 

Indija (IN)

salmonela (6)

ostanki pesticidov (4) (11)

20

— ex 2008 19 19

40

 

— ex 2008 19 99

40

50

17

— Pistacije, neoluščene

— 0802 51 00

 

Iran (IR)

aflatoksini

50

— Pistacije, oluščene

— 0802 52 00

— Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo pistacije

— ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

— Pasta iz pistacij

— ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

— Pistacije, pripravljene ali konzervirane, vključno mešanice

— ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

— Moka, zdrob in prah iz pistacij

(živila)

— ex 1106 30 90

50

18

Seme lubenic (egusi, Citrullus spp.) in proizvodi iz njih

(živila)

ex 1207 70 00 ;

10

Nigerija (NG)

aflatoksini

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

19

Paprika vrste Capsicum (nesladka)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99 ;

20

Pakistan (PK)

ostanki pesticidov (4)

20

ex 0710 80 59

20

20

— Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

— 1202 41 00

 

Sudan (SD)

aflatoksini

50

— Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

— 1202 42 00

— Arašidovo maslo

— 2008 11 10

— Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

— 2305 00 00

— Moka in zdrob iz zemeljskih oreškov

(živila in krma)

— ex 1208 90 00

20

21

Sezamovo seme

(živila)

— 1207 40 90

 

Sudan (SD)

salmonela (6)

20

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

22

— Posušene fige

— 0804 20 90

 

Turčija (TR)

aflatoksini

20

— Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo fige

— ex 0813 50 99

50

— Pasta iz posušenih fig

— ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

— Posušene fige, pripravljene ali konzervirane, vključno mešanice

— ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

— Moka, zdrob ali prah iz posušenih fig

(živila)

— ex 1106 30 90

60

23

— Pistacije, neoluščene

— 0802 51 00

 

Turčija (TR)

aflatoksini

50

— Pistacije, oluščene

— 0802 52 00

— Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo pistacije

— ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

— Pasta iz pistacij

— ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

— Pistacije, pripravljene ali konzervirane, vključno mešanice

— ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97 ;

22

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

— Moka, zdrob in prah iz pistacij

(živila)

— ex 1106 30 90

50

24

Listi vinske trte

(živila)

ex 2008 99 99

11; 19

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (4) (7)

20

25

Sezamovo seme

(živila)

— 1207 40 90

 

Uganda (UG)

salmonela (6)

20

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

26

Pitahaya (zmajev sadež)

(živila – sveža ali ohlajena)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (4) (8)

10

(1)   

Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN, je oznaka KN označena z „ex“.

(2)   

Vzorčenje in analize se izvedejo v skladu s postopki vzorčenja in analiznimi referenčnimi metodami iz točke 1(b) Priloge III.

(3)   

Poročilo o analizi iz člena 10(3) izda laboratorij, akreditiran v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025 za analizo pentaklorofenola (PCP) v živilih in krmi.


V poročilu o analizi so navedeni:

(a)  rezultati vzorčenja in analize prisotnosti pentaklorofenola, ki ju izvedejo pristojni organi države porekla ali države, iz katere je pošiljka poslana, če navedena država ni država porekla;

(b)  merilna negotovost rezultatov analize;

(c)  meja zaznavnosti pri analizni metodi in

(d)  meja določljivosti pri analizni metodi.


Ekstrakcija pred analizo se opravi z nakisanim topilom. Analiza se izvede v skladu s spremenjeno različico metode QuEChERS, kot je določena na spletiščih referenčnih laboratorijev Evropske unije za ostanke pesticidov, ali v skladu z enako zanesljivo metodo.

(4)   

Ostanki vsaj tistih pesticidov iz programa nadzora, sprejetega v skladu s členom 29(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1), ki jih je mogoče analizirati z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masno spektrometrijo (pesticidi se spremljajo samo v/na proizvodih rastlinskega izvora).

(5)   

Ostanki karbofurana.

(6)   

Vzorčenje in analize se izvedejo v skladu s postopki vzorčenja in analiznimi referenčnimi metodami iz točke 1(a) Priloge III.

(7)   

Ostanki ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom) in metrafenona.

(8)   

Ostanki ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom), fentoata in kvinalfosa.

(9)   

Poimenovanje blaga je takšno, kakor je določeno v stolpcu za poimenovanja v KN v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(10)   

Živila, ki vsebujejo betelove liste (Piper betle) ali so sestavljena iz njih, ki vključujejo, vendar niso omejena na tista, uvrščena pod oznako KN 1404 90 00.

(11)   

Ostanki etilen oksida (vsota etilen oksida in 2-kloro-etanola, izražena kot etilen oksid).

2.    Sestavljena živila iz člena 1(1)(b)(ii)Vrstica

Sestavljena živila, ki vsebujejo kateri koli posamezni proizvod, ki je zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini naveden v preglednici iz točke 1 te priloge, v količini več kot 20 % enega samega proizvoda ali vsote navedenih proizvodov

 

Oznaka KN (1)

Poimenovanje (2)

1

ex 1704 90

Sladkorni proizvodi (vključno bela čokolada), ki ne vsebujejo kakava, razen žvečilnega gumija, prekritega s sladkorjem ali ne

2

ex  18 06

Čokolada in drugi prehrambni proizvodi, ki vsebujejo kakav

3

ex  19 05

Kruh, pecivo, torte, keksi in drugi pekovski proizvodi, ki vsebujejo kakav ali ne; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

(1)   

Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN, je oznaka KN označena z „ex“.

(2)   

Poimenovanje blaga je takšno, kakor je določeno v stolpcu za poimenovanja v KN v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).
PRILOGA IIa

Živila in krma iz nekaterih tretjih držav, za katere velja začasna ustavitev vstopa v Unijo iz člena 11aVrstica

Živila in krma

(predvidena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododdelek TARIC

Država porekla

Nevarnost

1

— Živila, ki so sestavljena iz sušenega fižola

(živila)

— 0713 35 00

— 0713 39 00

— 0713 90 00

 

Nigerija (NG)

ostanki pesticidov

(1)   

Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN, je oznaka KN označena z „ex“.

▼B
PRILOGA III

(1)    Postopki vzorčenja in analizne referenčne metode iz člena 3(e)

1.  Postopki vzorčenja in analizne referenčne metode za nadzor nad prisotnostjo salmonele v živilih

(a) 

Kadar Priloga I ali II k tej uredbi določa uporabo postopkov vzorčenja in analiznih referenčnih metod iz točke 1(a) Priloge III k tej uredbi, se uporabljajo naslednja pravila:Analizna referenčna metoda (1)

Teža pošiljke

Število vzorčnih enot (n)

Postopki vzorčenja

Rezultati analize, ki se zahtevajo za vsako vzorčno enoto iste pošiljke

EN ISO 6579-1

ne presega 20 ton

5

Zbere se n vzorčnih enot, od katerih je teža vsake najmanj 100 g. Če so serije določene v skupnem vstopnem zdravstvenem dokumentu, se vzorčne enote zberejo iz različnih naključno izbranih serij iz pošiljke. Če serij ni mogoče določiti, se vzorčne enote zberejo naključno iz pošiljke. Združevanje vzorčnih enot ni dovoljeno. Vsaka vzorčna enota se preveri ločeno.

v 25 g salmonela ni odkrita

20 t ali več

10

(1)   

Uporabi se zadnja različica analizne referenčne metode, ali metoda, validirana na podlagi navedene analizne referenčne metode, v skladu s protokolom iz standarda EN ISO 16140-2.

(b) 

Kadar Priloga I ali II k tej uredbi določa uporabo postopkov vzorčenja in analiznih referenčnih metod iz točke 1(b) Priloge III k tej uredbi, se uporabljajo naslednja pravila:Analizna referenčna metoda (1)

Teža pošiljke

Število vzorčnih enot (n)

Postopki vzorčenja

Rezultati analize, ki se zahtevajo za vsako vzorčno enoto iste pošiljke

EN ISO 6579-1

kakršna koli teža

5

Zbere se n vzorčnih enot, od katerih je teža vsake najmanj 100 g. Če so serije določene v skupnem vstopnem zdravstvenem dokumentu, se vzorčne enote zberejo iz različnih naključno izbranih serij iz pošiljke. Če serij ni mogoče določiti, se vzorčne enote zberejo naključno iz pošiljke. Združevanje vzorčnih enot ni dovoljeno. Vsaka vzorčna enota se preveri ločeno.

v 25 g salmonela ni odkrita

(1)   

Uporabi se zadnja različica analizne referenčne metode, ali metoda, validirana na podlagi navedene analizne referenčne metode, v skladu s protokolom iz standarda EN ISO 16140-2.

▼M3
PRILOGA IV

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA IZ ČLENA 11 IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/1793 ZA VSTOP NEKATERIH ŽIVIL ALI KRME V UNIJO

image 

DRŽAVA

Spričevalo za vstop živil ali krme v Unijo

Del II: Potrditev

II.  Podatki o zdravstvenem stanju

II.a  Referenčna številka spričevala

II.b  Referenčna številka IMSOC

 

II.1.  Podpisani/-a izjavljam, da sem seznanjen/-a z zadevnimi določbami Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 35, 8.2.2005, str. 1) ter Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1), in potrjujem, da:

(1) bodisi

[II.1.1.  

□  so bila živila iz zgoraj opisane pošiljke z identifikacijsko oznako ... (navedite identifikacijsko oznako pošiljke iz člena 9(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1793) proizvedena v skladu z zahtevami uredb (ES) št. 178/2002 in (ES) št. 852/2004 ter zlasti da:

— primarna proizvodnja takih živil in z njo povezani postopki, navedeni v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 852/2004, izpolnjujejo splošne določbe o higieni, določene v delu A Priloge I k Uredbi (ES) št. 852/2004;

— (1) (2) in, v primeru katere koli faze proizvodnje, predelave in distribucije po primarni proizvodnji in z njo povezanih postopkih:

— so bila živila obdelana, in, kadar je to ustrezno, pripravljena, pakirana in skladiščena na higieničen način v skladu z zahtevami iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 ter

— prihajajo iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP) v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004.]

(1) ali

[II.1.2.  

□  je bila krma iz zgoraj opisane pošiljke z identifikacijsko oznako … (navedite identifikacijsko oznako pošiljke iz člena 9(1) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1793) proizvedena v skladu z zahtevami uredb (ES) št. 178/2002 in (ES) št. 183/2005 ter zlasti da:

— primarna proizvodnja take krme in z njo povezani postopki, navedeni v členu 5(1) Uredbe (ES) št. 183/2005, izpolnjujejo določbe iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 183/2005;

— (1) (2) in, v primeru katere koli faze proizvodnje, predelave in distribucije po primarni proizvodnji in z njo povezanih postopkih:

— je bila krma obdelana, in, kadar je to ustrezno, pripravljena, pakirana in skladiščena na higieničen način v skladu z zahtevami iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 183/2005 ter

— prihaja iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP) v skladu z Uredbo (ES) št. 183/2005.]

II.2  Podpisani/-a v skladu z določbami Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1793 z dne 22. oktobra 2019 o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660 (UL L 277, 29.10.2019, str. 89) potrjujem, da:

[II.2.1.  

□  Izdaja spričevala za živila in krmo neživalskega izvora ter za sestavljena živila, ki so zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini navedeni v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

— so bili iz zgoraj opisane pošiljke odvzeti vzorci v skladu z:

— 

□  Uredbo Komisije (ES) št. 401/2006, da se določita raven aflatoksina B1 in raven skupnega onesnaženja z aflatoksini v živilih,

□  Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009, da se določi raven aflatoksina B1 v krmi,

— dne… (datum), za katere so bile opravljene laboratorijske analize dne … (datum)

— v … (ime laboratorija) z metodami, ki zajemajo vsaj nevarnosti iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793;

— so priloženi podrobnosti o metodah laboratorijskih analiz in vsi rezultati, ki dokazujejo skladnost z zakonodajo Unije o mejnih vrednostih aflatoksinov.]

(3) in/ali

[II.2.2.  

□  Izdaja spričevala za živila in krmo neživalskega izvora ter za sestavljena živila, ki so zaradi tveganja onesnaženja z ostanki pesticidov navedeni v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

— so bili iz zgoraj opisane pošiljke odvzeti vzorci v skladu z Direktivo Komisije 2002/63/ES dne … (datum), za katere so bile opravljene laboratorijske analize dne … (datum) v … (ime laboratorija) z metodami, ki zajemajo vsaj nevarnosti iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793;

— so priloženi podrobnosti o metodah laboratorijskih analiz in vsi rezultati, ki dokazujejo skladnost z zakonodajo Unije o mejnih vrednostih ostankov pesticidov.]

(3) in/ali

[II.2.3.  

□  Izdaja spričevala za gumo guar, vključno s sestavljenimi živili, ki so zaradi tveganja onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini navedeni v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

— so bili iz zgoraj opisane pošiljke odvzeti vzorci v skladu z Direktivo Komisije 2002/63/ES dne … (datum), za katere; dne … (datum) v … (ime laboratorija) z metodami, ki zajemajo vsaj nevarnosti iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793;

— so priloženi podrobnosti o metodah laboratorijskih analiz in vsi rezultati, ki dokazujejo, da blago ne vsebuje več kot 0,01 mg/kg pentaklorofenola (PCP).]

(3) in/ali

[II.2.4.  

□  Izdaja spričevala za živila neživalskega izvora ter za sestavljena živila, ki so zaradi tveganja mikrobiološke kontaminacije navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

— so bili iz zgoraj opisane pošiljke odvzeti vzorci v skladu s Prilogo III k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

— dne … (datum), za katere so bile opravljene laboratorijske analize dne … (datum)

— v … (ime laboratorija) z metodami, ki zajemajo vsaj nevarnosti iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793;

— so priloženi podrobnosti o metodah laboratorijskih analiz in vsi rezultati, ki dokazujejo odsotnost salmonele v 25 g.]

II.3  To spričevalo je bilo izdano, preden je pošiljka, na katero se spričevalo nanaša, zapustila nadzor pri pristojnem organu, ki je izdal spričevalo.

II.4  To spričevalo je veljavno štiri mesece od datuma izdaje, vendar v nobenem primeru ne več kot šest mesecev od datuma rezultatov zadnjih laboratorijskih analiz.

Opombe

Glej navodila za izpolnjevanje v tej prilogi.

Del II:

(1)  Neustrezno izbrišite ali prečrtajte (npr. če gre za živilo ali krmo).

(2)  Uporablja se le v primeru katere koli faze proizvodnje, predelave in distribucije po primarni proizvodnji in z njo povezanih postopkih.

(3)  Neustrezno izbrišite ali prečrtajte, kadar se ta točka ne izbere za izdajo spričevala.

(4)  Barva podpisa se razlikuje od barve tiska. To pravilo velja tudi za žige, razen reliefnih ali vodnih žigov.

 

 

Uradnik za izdajo spričevala:

Ime (z velikimi tiskanimi črkami):

Kvalifikacija in naziv:

Datum:

Podpis:

 

Žig

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VZORCA URADNEGA SPRIČEVALA IZ ČLENA 11 IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/1793 ZA VSTOP NEKATERIH ŽIVIL ALI KRME V UNIJO

Splošno

Za izbiro katere koli možnosti obkljukajte ali označite ustrezno rubriko s križcem (X).

Navedba „ISO“ pomeni mednarodno standardno dvočrkovno oznako države v skladu z mednarodnim standardom ISO 3166 alfa-2 ( 3 ).

V rubrikah I.15, I.18 in I.20 se lahko izbere samo ena od možnosti.

Če ni drugače navedeno, so rubrike obvezne.

Če se prejemnik, mejna kontrolna točka vstopa (MKT) ali podatki o prevozu (tj. prevozno sredstvo in datum) spremenijo po tem, ko je bilo spričevalo izdano, mora nosilec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, obvestiti pristojni organ države članice vstopa. Zaradi take spremembe se ne zahteva nadomestno spričevalo.

Če je spričevalo predloženo v sistem upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC), velja naslednje:

— 
vnosi ali rubrike, navedeni v delu I, sestavljajo podatkovne slovarje za elektronsko različico uradnega spričevala;
— 
zaporedje rubrik v delu I vzorca uradnega spričevala ter velikost in oblika teh rubrik so okvirni;
— 
kadar se zahteva žig, mu je v elektronski različici enakovreden elektronski žig. Tak žig je v skladu s pravili za izdajanje elektronskih spričeval iz člena 90(f) Uredbe (EU) 2017/625.

Del I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeDržava

Ime tretje države, ki izda spričevalo.

Rubrika I.1

Pošiljatelj/izvoznik: ime in naslov (ulica, mesto in regija, pokrajina ali država, kot je ustrezno) fizične ali pravne osebe, ki pošilja pošiljko in ki mora biti v tretji državi.

Rubrika I.2

Referenčna številka spričevala: edinstvena obvezna oznaka, ki jo dodeli pristojni organ tretje države v skladu s svojo klasifikacijo. Ta rubrika je obvezna za vsa spričevala, ki se ne predložijo v sistem IMSOC.

Rubrika I.2.a

Referenčna številka IMSOC: edinstvena referenčna oznaka, ki jo samodejno dodeli sistem IMSOC, če je spričevalo registrirano v njem. Ta rubrika se ne izpolni, če spričevalo ni predloženo v sistem IMSOC.

Rubrika I.3

Osrednji pristojni organ: ime osrednjega organa v tretji državi, ki izda spričevalo.

Rubrika I.4

Lokalni pristojni organ: če je to ustrezno, ime lokalnega organa v tretji državi, ki izda spričevalo.

Rubrika I.5

Prejemnik/uvoznik: ime in naslov fizične ali pravne osebe, ki ji je pošiljka namenjena, v državi članici.

Rubrika I.6

Nosilec dejavnosti, odgovoren za pošiljko: ime in naslov osebe v Evropski uniji, ki je odgovorna za pošiljko, ko se predloži MKT, in ki izda potrebne deklaracije pristojnim organom kot uvoznik ali v imenu uvoznika. Ta rubrika ni obvezna.

Rubrika I.7

Država porekla: ime in oznaka ISO države, iz katere blago izvira ali v kateri se goji, pobira ali proizvaja.

Rubrika I.8

Ni relevantno.

Rubrika I.9

Namembna država: ime in oznaka ISO namembne države članice Evropske unije za proizvode.

Rubrika I.10

Ni relevantno.

Rubrika I.11

Kraj odpreme: ime in naslov gospodarstev ali obratov, iz katerih prihajajo proizvodi.

Katera koli enota podjetja v sektorju živil ali krme. Navesti je treba samo obrat, ki pošilja proizvode. V primeru trgovine, ki vključuje več kot eno tretjo državo (tristranski premiki), je kraj odpreme zadnji obrat tretje države v izvozni verigi, iz katerega se končna pošiljka prepelje v Evropsko unijo.

Rubrika I.12

Namembni kraj: ta podatek je neobvezen.

Za dajanje v promet: kraj, kamor so proizvodi poslani za končno raztovarjanje. Navedite ime, naslov in številko odobritve gospodarstev ali obratov v namembnem kraju, če je to ustrezno.

Rubrika I.13

Kraj natovarjanja: ni relevantno.

Rubrika I.14

Datum in čas pošiljanja: datum odhoda prevoznega sredstva (zrakoplova, plovila, železniškega vagona ali cestnega prevoznega sredstva).

Rubrika I.15

Prevozno sredstvo: prevozno sredstvo, ki zapusti državo odpreme.

Način prevoza: zrakoplov, plovilo, železniški vagon, cestno prevozno sredstvo ali drugo. „Drugo“ pomeni načine prevoza, ki niso zajeti v Uredbi Sveta (ES) št. 1/2005  (1).

Identifikacija prevoznega sredstva: za zrakoplove navedite številko leta, za plovila navedite ime ladje, za železniški prevoz navedite identifikacijo vlaka in številko vagona, za cestni prevoz navedite številko registrske tablice in, če je to ustrezno, številko registrske tablice priklopnika.

V primeru trajekta navedite identifikacijo cestnega prevoznega sredstva, številko registrske tablice in, če je to ustrezno, številko registrske tablice priklopnika ter ime trajekta, s katerim se načrtuje prevoz.

Rubrika I.16

MKT vstopa: navedite ime MKT in njeno identifikacijsko oznako, ki jo dodeli sistem IMSOC.

Rubrika I.17

Priloženi dokumenti:

Laboratorijsko poročilo: navedite referenčno številko in datum izdaje poročila/rezultatov laboratorijske analize iz člena 10(1) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1793.

Drugo: vrsto in referenčno številko dokumenta je treba navesti, kadar so pošiljki priloženi drugi dokumenti, kot so trgovinski dokumenti (na primer številka letalskega tovornega lista, številka nakladnice ali komercialna številka vlaka ali cestnega prevoznega sredstva).

Rubrika I.18

Pogoji prevoza: kategorija zahtevane temperature med prevozom proizvodov (proizvodi pri prostorski temperaturi, ohlajeni, zamrznjeni). Izbere se lahko samo ena kategorija.

Rubrika I.19

Številka kontejnerja/številka zalivke: zadevne številke, če je to ustrezno.

Številka kontejnerja se navede, če se blago prevaža v zaprtih kontejnerjih.

Navesti je treba samo številko uradne zalivke. Uradna zalivka je veljavna, če se pritrdi na kontejner, tovornjak ali železniški vagon pod nadzorom pristojnega organa, ki izda spričevalo.

Rubrika I.20

Blago s spričevalom za: navedite predvideno uporabo za proizvode, kakor je določeno v ustreznem uradnem spričevalu Evropske unije.

Prehrana ljudi: zadeva samo proizvode, namenjene za prehrano ljudi.

Krma: zadeva samo proizvode, namenjene za živalsko krmo.

Rubrika I.21

Ni relevantno.

Rubrika I.22

Za notranji trg: za vse pošiljke, namenjene dajanju v promet v Evropski uniji.

Rubrika I.23

Skupno število pakiranj: število pakiranj. V primeru pošiljk razsutega tovora je ta rubrika neobvezna.

Rubrika I.24

Količina:

Skupna neto teža: opredeljena je kot masa samega blaga brez neposrednih kontejnerjev ali kakršnega koli pakiranja.

Skupna bruto teža: skupna teža v kilogramih. Ta teža je opredeljena kot skupna masa proizvodov, neposredne embalaže in njihovega celotnega pakiranja, vendar brez kontejnerjev za prevoz in druge prevozne opreme.

Rubrika I.25

Opis blaga: navedite ustrezno oznako harmoniziranega sistema (oznako HS) in naslov, ki ga je določila Svetovna carinska organizacija, kot je navedeno v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87  (2). Ta carinski opis se po potrebi dopolni z dodatnimi informacijami, potrebnimi za razvrstitev proizvodov.

Navedite vrsto, vrste proizvodov, število pakiranj, vrsto pakiranja, številko serije, neto težo in navedite „končni potrošnik“ (tj. proizvode se zapakira za končnega potrošnika).

Vrsta: znanstveno ime ali kakor je opredeljena v skladu z zakonodajo Evropske unije.

Vrsta pakiranja: navedite vrsto pakiranja v skladu z opredelitvijo iz prilog V in VI k Priporočilu št. 21 UN/CEFACT (Center Združenih narodov za pospeševanje trgovine in elektronsko poslovanje).

(1)   

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(2)   

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

Del II: Potrditev

Ta del mora izpolniti uradnik za izdajo spričevala, ki ga pristojni organ tretje države pooblasti za podpis uradnega spričevala, kakor je določeno v členu 88(2) Uredbe (EU) 2017/625.Rubrika II

Podatki o zdravstvenem stanju: prosimo, da ta del izpolnite v skladu s posebnimi zdravstvenimi zahtevami Evropske unije, ki se nanašajo na naravo proizvodov in kot so določene v sporazumih o enakovrednosti z nekaterimi tretjimi državami ali drugi zakonodaji Evropske unije, kot je zakonodaja za izdajanje spričeval.

Med točkami II.2.1, II.2.2, II.2.3 in II.2.4 izberite točko, ki ustreza kategoriji proizvoda in nevarnosti, za katero je spričevalo izdano.

Kadar uradno spričevalo ni predloženo v sistem IMSOC, mora uradnik za izdajo spričevala izjave, ki niso relevantne, prečrtati, parafirati in ožigosati ali pa se te v celoti umaknejo iz spričevala.

Kadar je spričevalo predloženo v sistem IMSOC, se morajo izjave, ki niso relevantne, prečrtati ali v celoti umakniti iz spričevala.

Rubrika II.a

Referenčna številka spričevala: ista referenčna oznaka kot v rubriki I.2.

Rubrika II.b

Referenčna številka IMSOC: ista referenčna oznaka kot v rubriki I.2.a; obvezno samo za uradna spričevala, izdana v sistemu IMSOC.

Uradnik za izdajo spričevala

Uradnik pristojnega organa tretje države, ki ga ta pristojni organ pooblasti za podpis uradnega spričevala: navedite ime z velikimi tiskanimi črkami, kvalifikacijo in naziv, po potrebi identifikacijsko številko ter originalni žig pristojnega organa in datum podpisa.( 1 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L 261, 14.10.2019, str. 37).

( 2 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 z dne 16. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval, vzorcev uradnih spričeval in vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval za vstop pošiljk nekaterih kategorij živali in blaga v Unijo in njihove premike znotraj Unije, uradne potrditve takšnih spričeval ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 599/2004, izvedbenih uredb (EU) št. 636/2014 in (EU) 2019/628, Direktive 98/68/ES ter odločb 2000/572/ES, 2003/779/ES in 2007/240/ES (UL L 442, 30.12.2020, str. 1).

( 3 ) Seznam imen in oznak držav je na voljo na povezavi:http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

Top