EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 873fcbef-a215-11eb-b85c-01aa75ed71a1

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2361 z dne 14. septembra 2017 o dokončnem sistemu prispevkov za upravne odhodke enotnega odbora za reševanje

02017R2361 — SL — 26.03.2021 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2361

z dne 14. septembra 2017

o dokončnem sistemu prispevkov za upravne odhodke enotnega odbora za reševanje

(UL L 337 19.12.2017, str. 6)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/517 z dne 11. februarja 2021

  L 104

30

25.3.2021
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2361

z dne 14. septembra 2017

o dokončnem sistemu prispevkov za upravne odhodke enotnega odbora za reševanjeČlen 1

Predmet urejanja

Ta uredba vsebuje pravila za določitev:

1. 

dokončnega sistema za izračun prispevkov za upravne odhodke enotnega odbora za reševanje (v nadaljnjem besedilu: odbor), ki jih morajo plačati subjekti iz člena 2 Uredbe (EU) št. 806/2014;

2. 

načina za plačilo prispevkov;

3. 

pravil glede registracije, računovodstva in poročanja ter drugih pravil, ki so potrebna za zagotovitev, da so prispevki v celoti in pravočasno plačani;

4. 

metodologije za ponovni izračun in prilagoditev prispevkov, ki jih je treba plačati za prehodno obdobje.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve, določene v Uredbi (ES) št. 1163/2014. Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

1. 

„upravni odhodki odbora“ pomeni odhodke iz dela I proračuna odbora, kot so navedeni v členu 59(2) Uredbe (EU) št. 806/2014;

2. 

„letni prispevek“ pomeni prispevek, ki ga zbere odbor za kritje upravnih odhodkov odbora za dano poslovno leto v skladu s to uredbo;

3. 

„zavezanec za plačilo prispevka“ pomeni zavezanca za plačilo nadomestila v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 1163/2014 za namene zbiranja nadomestila za nadzor in spada na področje uporabe člena 2 Uredbe (EU) št. 806/2014;

4. 

„prehodno obdobje“ pomeni obdobje, ki se je začelo 19. avgusta 2014 in se konča 31. decembra 2017.

Člen 3

Določitev skupnega zneska letnih prispevkov, ki jih je treba zbrati

Skupni znesek letnih prispevkov, ki jih je treba zbrati za dano poslovno leto, se izračuna na podlagi dela I proračuna, ki ga odbor sprejme za zadevno poslovno leto v skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 806/2014, in se prilagodi glede na realizacijo proračuna v zadnjem poslovnem letu, za katerega so bili objavljeni končni računovodski izkazi v skladu s členom 63(7) navedene uredbe.

Odbor določi skupni znesek letnih prispevkov, da je del I proračuna odbora uravnotežen.

Člen 4

Dodelitev skupnega zneska letnih prispevkov

1.  

Skupni znesek, ki ga je treba zbrati v skladu s členom 3, se dodeli, kot sledi:

(a) 

95 % naslednjim subjektom in skupinam:

(i) 

subjektom in skupinam iz člena 7(2) Uredbe (EU) št. 806/2014;

(ii) 

subjektom in skupinam, v zvezi s katerimi se je odbor odločil izvrševati pooblastila iz Uredbe (EU) št. 806/2014 v skladu s členom 7(4)(b) navedene uredbe;

(iii) 

subjektom in skupinam, za katere se sodelujoče države članice v skladu s členom 7(5) Uredbe (EU) št. 806/2014 odločijo, da odbor izvaja vsa pooblastila in obveznosti, ki mu jih nalaga ta uredba v zvezi s temi subjekti in skupinami;

(b) 

5 % subjektom in skupinam iz člena 7(3) Uredbe (EU) št. 806/2014.

2.  
Odbor brez poseganja v člen 7 subjekte in skupine uvrsti v eno izmed dveh kategorij iz odstavka 1, in sicer na podlagi podatkov, ki jih ECB predloži odboru v skladu s členom 6(1) ali členom 11.
3.  
Kadar subjekt spada na področje uporabe odstavka 1(a) se vsi subjekti, ki so del iste skupine, razporedijo v isto kategorijo.
4.  
Odbor vsako leto poroča Komisiji o primernosti dodelitve iz odstavka 1 glede na spreminjajočo se sestavo obeh kategorij subjektov in skupin.

▼M1

Člen 4a

Vnaprej plačani obroki posameznih letnih prispevkov

1.  
Odbor lahko vsako poslovno leto pred prejemom podatkov v skladu s členom 6(1) od subjektov in skupin iz člena 4(1)(a) za zadevno poslovno leto zbere vnaprej plačane obroke za posamezne letne prispevke v višini do 75 % zneska letnih prispevkov iz člena 3(1). Vnaprej plačani obrok vsakega subjekta ali skupine se izračuna sorazmerno s posameznimi letnimi prispevki, izračunanimi za tak subjekt ali skupino v neposrednem predhodnem poslovnem letu.
2.  
Odbor odšteje vnaprej plačani obrok od individualnega letnega prispevka subjekta ali skupine za zadevno poslovno leto.

▼B

Člen 5

Izračun posameznih letnih prispevkov

1.  
Odbor izračuna posamezne letne prispevke, ki jih je treba plačati za vsako poslovno leto, na podlagi podatkov, prejetih v skladu s členom 6, ter skupnega zneska letnih prispevkov, kot je določen v skladu s členom 3.
2.  
Za izračun posameznih letnih prispevkov odbor uporabi določbe iz člena 10(1), (2) in (3) ter člena 10(6)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1163/2014.
3.  

Za uporabo določb iz odstavka 2:

(a) 

„letno nadomestilo za nadzor“ pomeni posamezni letni prispevek;

(b) 

„pomemben nadzorovan subjekt“ ali „pomembna nadzorovana skupina“ pomeni subjekt ali skupino iz člena 4(1)(a);

(c) 

„manj pomemben nadzorovan subjekt“ ali „manj pomembna nadzorovana skupina“ pomeni subjekt ali skupino iz člena 4(1)(b);

(d) 

„nadzorovan subjekt“ ali „nadzorovana skupina“ pomeni subjekt ali skupino;

(e) 

„zavezanec za plačilo nadomestila“ pomeni zavezanec za plačilo prispevka.

4.  
Letni prispevek, ki ga morajo plačati subjekti iz člena 2 Uredbe (EU) št. 806/2014, ki so člani iste skupine, se izračuna kot en prispevek.
5.  
Kadar odbor stori napako pri izračunu posameznega letnega prispevka, jo popravi s ponovnim izračunom posameznega letnega prispevka vsakega subjekta, ki ga napaka zadeva. Odbor poravna vsako razliko med plačanim posameznim letnim prispevkom in ponovno izračunanim zneskom, tako da poveča ali zmanjša posamezni letni prispevek, izračunan v poslovnem letu, ki sledi ponovnemu izračunu.

Vendar se ponoven izračun ne izvede, kadar odbor ugotovi napako več kot pet let po koncu poslovnega leta, v katerem je prišlo do napake.

Člen 6

Podatki, potrebni za izračun posameznih letnih prispevkov

▼M1

1.  
ECB vsako leto v petih dneh po izdaji obvestil o nadomestilu s strani ECB v skladu s členom 12(1) Uredbe (EU) št. 1163/2014 in v vsakem primeru najpozneje 7. julija leta, za katero so obvestila o nadomestilu izdana, predloži odboru podatke o vsakem zavezancu za plačilo prispevka, kot jih je uporabila v zadevnem letu za določitev nadomestil za nadzor v skladu z Uredbo (EU) št. 1163/2014.

▼B

2.  

Podatki vsebujejo vsaj naslednje elemente:

(a) 

identiteto in kontaktne podatke vsakega zavezanca za plačilo prispevka, kot je določen v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 1163/2014 za namene nadomestil za nadzor;

(b) 

faktorje za izračun nadomestila, določene v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1163/2014;

(c) 

ali je zavezanec za plačilo prispevka pomemben v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 oziroma ali je subjekt ali skupina, v zvezi s katero se je ECB v skladu s členom 6(5)(b) Uredbe (EU) št. 1024/2013 odločila, da bo sama neposredno izvajala vsa zadevna pooblastila;

(d) 

vse podatke, ki jih je ECB določila v odsotnosti poročanja s strani zavezanca za plačilo prispevka, v skladu s členom 10(5) Uredbe (EU) št. 1163/2014;

(e) 

veljavnost podatkov, na katerih temelji izračun nadomestila za vsakega zavezanca za plačilo prispevka, ki določa, kako dolgo je moral zavezanec za plačilo prispevka plačevati nadomestilo za nadzor, ter vsako spremembo statusa v skladu s členom 7(2) Uredbe (EU) št. 1163/2014 v danem obdobju za plačilo nadomestila.

▼M1

2a.  
Kadar je zavezanec za plačilo prispevka ustanovljen v danem poslovnem letu in ni nadzorovani subjekt ali nadzorovana skupina, kot je navedeno v členu 10(3)(bc) Uredbe (EU) št. 1163/2014, se posamezni letni prispevki, ki jih mora navedeni zavezanec plačati za navedeno poslovno leto in za naslednje poslovno leto, izračunajo z nastavitvijo faktorjev za izračun nadomestila na nič. V tretjem poslovnem letu, za katero mora zavezanec za plačilo plačati posamezni letni prispevek, se posamezni letni upravni prispevek za dve predhodni poslovni leti ponovno izračuna na podlagi faktorjev za izračun nadomestila, uporabljenih za navedeno poslovno leto, razlika pa se ustrezno poravna.

▼B

3.  
Za namene točke (a) drugega odstavka identiteta in kontaktni podatki vsakega zavezanca za plačilo prispevka vključujejo vse osebne podatke v smislu Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), ki jih ECB zbere za opravljanje svojih nalog iz Uredbe (EU) št. 1163/2014 ter ki jih odbor potrebuje za izpolnitev svojih nalog iz te uredbe.

▼M1

4.  
Kadar mora odbor za namene te uredbe ugotoviti, ali je subjekt del skupine, ki je imenovala danega zavezanca za plačilo prispevka, ali preveriti, ali mora subjekt prispevati k upravnim odhodkom odbora, ECB, nacionalni organi za reševanje in nacionalni pristojni organi pomagajo odboru z vsemi potrebnimi informacijami.

▼B

5.  
Če ECB izda dodatne račune ali ponovno izračuna letno nadomestilo za nadzor v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 1163/2014, odboru sporoči nove podatke v petih dneh po izdaji obvestil o nadomestilu.

▼M1

6.  
Za izračun posameznih letnih prispevkov, ki jih je treba plačati v danem poslovnem letu, odbor uporabi podatke, ki jih je ECB uporabila v navedenem letu za določitev nadomestil za nadzor za predhodno leto v skladu z Uredbo (EU) št. 1163/2014 in predložila odboru v skladu s tem členom.

▼B

7.  
Kadar ECB v danem poslovnem letu odboru v rokih iz tega člena ne predloži podatkov, ki so potrebni za izračun letnih prispevkov, lahko odbor za izračun uporabi zadnje razpoložljive podatke, ki mu jih je predložila ECB.
8.  
Če niso na voljo nobeni podatki, ki bi jih predložila ECB, zadevni nacionalni pristojni organ odboru na zahtevo predloži podatke, ki jih ima na voljo.
9.  
Če niso na voljo nobeni podatki, ki bi jih predložil pristojni nacionalni organ, zavezanec za plačilo prispevka odboru na zahtevo predloži potrebne podatke do roka, ki ga določi odbor. Če zavezanec za plačilo prispevka ne odgovori do roka, ki ga določi odbor, lahko odbor določi podatke na podlagi razumnih predpostavk.
10.  
Odbor uporabi podatke, določene v tem členu, zgolj za namene te uredbe in v skladu z njo.

Člen 7

Sprememba področja uporabe, statusa ali drugih podatkov

1.  
Kadar subjekt ali skupina spada na področje uporabe člena 2 Uredbe (EU) št. 806/2014 zgolj del poslovnega leta, se njen posamezni letni prispevek za to poslovno leto izračuna glede na število celih mesecev, ko spada na področje uporabe tega člena.
2.  
Kadar se status subjekta ali skupine v poslovnem letu spremeni iz ene kategorije iz člena 4(1) v drugo, se njegov posamezni letni prispevek za to poslovno leto izračuna na podlagi števila mesecev, ko je subjekt ali skupina spadal v zadevno kategorijo na zadnji dan v mesecu.
3.  
Kadar pride do drugih sprememb podatkov subjekta ali skupine, ki so se uporabili za izračun posameznega letnega prispevka za poslovno leto, se posamezni letni prispevek subjekta ali skupine za to poslovno leto izračuna na podlagi posodobljenih podatkov.
4.  
Kadar ECB poroča o spremembi iz odstavkov 1 in 2, ali pride do spremembe, kot je navedena v odstavku 3, odbor ponovno izračuna posamezen letni prispevek tega subjekta ali skupine za zadevna poslovna leta. Kadar se spremembe iz odstavkov 1, 2 in 3, pojavijo v zvezi z več subjekti ali skupinami v istem poslovnem letu, odbor upošteva samo spremembe v zvezi s posameznim subjektom ali skupino za namene ponovnega izračuna posameznega letnega prispevka navedenega subjekta ali skupine.

▼M1

4a.  
Za namene izračuna posameznih letnih prispevkov, ki jih je treba plačati v danem poslovnem letu, odbor v naslednjem poslovnem letu upošteva vse spremembe iz odstavkov 1, 2 in 3, do katerih pride po 1. januarju navedenega leta.

▼B

5.  
Kadar je znesek plačanega posameznega letnega prispevka višji od zneska, ki se ponovno izračuna v skladu z odstavkom 4, odbor zadevnemu subjektu ali skupini povrne razliko. Kadar je znesek plačanega posameznega letnega prispevka nižji od zneska, ki se ponovno izračuna v skladu z odstavkom 4, zadevni subjekt ali skupina plača razliko odboru. Za namene povračila ali izterjave zneska, ki ga je treba plačati v skladu s tem odstavkom, odbor zmanjša ali poveča posamezen letni prispevek zadevnega subjekta ali skupine v poslovnem letu, ki sledi ponovnemu izračunu v skladu z odstavkom 4.

▼M1

6.  
Razen v primerih iz člena 6(2a) se posamezni letni prispevki subjektov ali skupin, pri katerih ne pride do sprememb iz odstavkov 1, 2 ali 3 tega člena, ne prilagodijo.

▼B

7.  
Odbor skupni presežek ali primanjkljaj, ki je posledica vseh prilagoditev v skladu z odstavkom 5, poračuna pri skupnem znesku letnih prispevkov, ki se določijo v skladu s členom 3, za poslovno leto, ki sledi poslovnemu letu, v katerem so bile opravljene prilagoditve.
8.  
V skladu z načelom dobrega poslovodenja proračuna odbor sprejme vse odločitve, ki se mu zdijo potrebne za izvajanje določb iz tega člena, vključno v zvezi s časovno razporeditvijo povračil s strani odbora in dodatnih plačil, ki jih mora izterjati od subjektov.

Člen 8

Obvestilo o prispevku, sporočila, plačila in obresti za pozna plačila

1.  
Odbor zavezancem za plačilo prispevkov izda obvestilo o prispevku.
2.  

Odbor pošlje obvestilo o prispevku na enega od naslednjih načinov:

(a) 

elektronsko ali z drugim primerljivim komunikacijskim sredstvom;

(b) 

po telefaksu;

(c) 

s hitro kurirsko službo;

(d) 

s priporočeno pošto s povratnico;

(e) 

z vročitvijo ali osebno dostavo;

Obvestilo o prispevku je veljavno brez podpisa.

▼M1

3.  
V obvestilu o prispevku je naveden znesek posameznega letnega prispevka ali vnaprej plačanega obroka iz člena 4a in način plačila letnega prispevka ali vnaprej plačanega obroka. Poleg tega vsebuje ustrezno utemeljitev dejstev in pravnih vidikov odločitve o posameznem prispevku ali vnaprej plačanem obroku.
4.  
Odbor vsa druga sporočila v zvezi s posameznim letnim prispevkom, vključno z vsemi odločitvami o poravnavi v skladu s členom 10(8), in po potrebi v zvezi z vnaprej plačanim obrokom, naslovi na zavezanca za plačilo prispevka.
5.  
Posamezni letni prispevek ali vnaprej plačani obrok se plača v eurih.
6.  
Zavezanec za plačilo prispevka plača znesek posameznega letnega prispevka ali vnaprej plačanega obroka v 35 koledarskih dneh po izdaji obvestila o prispevku. Zavezanec za plačilo prispevka izpolni zahteve iz obvestila o prispevku v zvezi s plačilom posameznega letnega prispevka ali vnaprej plačanega obroka. Datum plačila je datum, ko se znesek knjiži v dobro računa odbora.
7.  
Posamezni letni prispevek ali vnaprej plačani obrok, ki ga morajo plačati subjekti iz člena 2 Uredbe (EU) št. 806/2014, ki so člani iste skupine, se pobere pri zavezancu za plačilo prispevka te skupine.
8.  
Brez poseganja v katero koli drugo pravno sredstvo, ki ga ima na voljo odbor, se v primeru delnega plačila, neplačila ali neizpolnjevanja pogojev za plačilo, določenih v obvestilu o prispevku, na neporavnani znesek posameznega letnega prispevka in po potrebi vnaprej plačanega obroka dnevno natečejo obresti po obrestni meri ECB za operacije glavnega refinanciranja, povečane za osem odstotnih točk, od datuma zapadlosti plačila.

▼B

9.  
V primeru delnega plačila, neplačila ali neizpolnjevanja pogojev za plačilo, določenih v obvestilu o prispevku, s strani zavezanca za plačilo prispevka, odbor o tem obvesti nacionalni organ za reševanje sodelujoče države članice, v kateri ima zavezanec za plačilo prispevka sedež.

Člen 9

Izvrševanje

▼M1

1.  
Plačila zapadlih posameznih letnih prispevkov in vnaprej plačanih obrokov ter obresti za pozna plačila v skladu s členom 8(8) so izvršljiva.

▼B

2.  
Izvrševanje urejajo postopkovna pravila, ki veljajo v sodelujoči državi članici, na ozemlju katere se opravi izvrševanje.
3.  
Vlada vsake sodelujoče države članice imenuje organ za preverjanje verodostojnosti posameznih odločitev o prispevkih ter o tem obvesti odbor in Sodišče Evropske unije.
4.  
Vsaki posamezni odločitvi o prispevku se priloži izvršilni nalog. V zvezi z izvrševanjem ni nobenih formalnosti, razen preverjanja verodostojnosti odločitve s strani organa, imenovanega v skladu z odstavkom 3.
5.  
Nacionalni organi za reševanje pomagajo odboru pri postopku izvrševanja, ki ga urejajo veljavna postopkovna pravila v sodelujoči državi članici.

Člen 10

Ponoven izračun in poravnava prispevkov, ki treba plačati za prehodno obdobje

1.  
Za namene ponovnega izračuna in poravnave prispevkov, ki jih je treba plačati za prehodno obdobje, se november in december 2014 štejeta kot del poslovnega leta 2015.
2.  
Odbor v skladu z določbami iz te uredbe ponovno izračuna znesek prispevkov, ki jih mora plačati vsak subjekt iz člena 2 Uredbe (EU) št. 806/2014 za kritje upravnih odhodkov odbora v prehodnem obdobju.
3.  
Brez poseganja v člen 6(4) odbor za ponoven izračun zneska prispevkov, ki jih mora plačati vsak subjekt v poslovnih letih v prehodnem obdobju, uporabi podatke, ki jih je zbrala ECB v teh poslovnih letih v skladu z Uredbo (EU) št. 1163/2014 in jih predložila odboru v skladu s členom 11.
4.  
Vse razlike med obroki, ki jih plačajo pomembni subjekti na podlagi prehodnega sistema iz Delegirane uredbe (EU) št. 1310/2014, ter prispevki iz odstavka 2 se poravnajo pri izračunu letnih prispevkov, ki jih je treba plačati za poslovno leto, ki sledi koncu prehodnega obdobja. Ta poravnava se izvede z zmanjšanjem ali povečanjem letnih prispevkov, ki jih je treba plačati za zadevno poslovno leto.
5.  
Subjekti iz člena 2 Uredbe (EU) št. 806/2014, za katere sta bila izračun in zbiranje prispevkov v prehodnem obdobju odložena, plačajo prispevke, izračunane v skladu z odstavkom 2 za leta, ki so del prehodnega obdobja. Ti prispevki povečajo letne prispevke, ki jih je treba plačati v poslovnem letu, ki sledi koncu prehodnega obdobja.
6.  
Za namene odstavka 4 „pomembni subjekti“ pomenijo subjekte, ki jih je ECB na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah uradno obvestila o svoji odločitvi, da jih obravnava kot pomembne v smislu člena 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 in v skladu s členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke ( 2 ), ter ki so navedeni na seznamu, ki je bil 4. septembra 2014 objavljen na spletnem mestu ECB, pri čemer pa so izključeni tisti pomembni subjekti, ki so podrejene družbe skupine, ki je v tej opredelitvi že upoštevana, in podružnice, ki jih v sodelujočih državah članicah ustanovijo kreditne institucije s sedežem v nesodelujočih državah članicah;
7.  
Kadar so razlika iz odstavka 4 ali prispevki za leta, ki so del prehodnega obdobja iz odstavka 5, višji od prispevkov, ki jih je treba plačati za poslovno leto, ki sledi koncu prehodnega obdobja, se prilagoditev nadaljuje v prihodnjih poslovnih letih.
8.  
Kadar se za dva ali več subjektov v skupini opravi poravnava v skladu z odstavkoma 4 ali 5, lahko odbor prispevke, ki jih je treba plačati, poravna s povračili subjektom v tej skupini.

Člen 11

Podatki, ki so potrebni za ponoven izračun prispevkov za poslovna leta, ki so del prehodnega obdobja

ECB v 30 dneh od začetka veljavnosti te uredbe zagotovi odboru podatke, kot so določeni v členu 6 ter ki jih je ECB zbrala v skladu z Uredbo (EU) št. 1163/2014 v poslovnih letih, ki so del prehodnega obdobja.

Člen 12

Zunanje izvajanje

1.  
Odbor se lahko odloči, da specifične naloge, ki jih določa ta uredba, v celoti ali delno odda v zunanje izvajanje.
2.  
Odbor omeji zunanje izvajanje na tehnične naloge, ki so povezane z zbiranjem prispevkov in ne zadevajo izvrševanja pooblastil v zvezi z določanjem prispevkov.
3.  
V vsakem pooblastilu, podeljenem izvajalcu storitev za namene zunanjega izvajanja nalog, se jasno navede trajanje pooblastila in specifične naloge, ki so oddane v zunanje izvajanje, prav tako se vzpostavi okvir za redno poročanje ponudnika storitev odboru.
4.  
Vsaka pogodba med odborom in izvajalcem storitev za namene zunanjega izvajanja nalog v skladu z odstavkom 1 vključuje klavzule, ki urejajo pravice odbora glede preklica, pravice glede nadaljnje oddaje v podizvajanje in postopek v primeru neopravljanja storitev s strani izvajalca storitev.
5.  
Kadar odbor naloge v celoti ali deloma odda v zunanje izvajanje v skladu z odstavkom 1, je še naprej v celoti odgovoren za izpolnitev vseh svojih obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 806/2014 in to uredbo.
6.  

Kadar odbor naloge v celoti ali deloma odda v zunanje izvajanje v skladu z odstavkom 1, v vsakem trenutku zagotavlja, da:

(a) 

vsaka pogodba, sklenjena za namene zunanjega izvajanja, ne pomeni prenosa odgovornosti odbora;

(b) 

vsaka pogodba, sklenjena za namene zunanjega izvajanja, ne pomeni izključitve odgovornosti odbora iz člena 45 in člena 46(1) Uredbe (EU) št. 806/2014 ali izključitve njegove neodvisnosti v skladu s členom 47 navedene uredbe;

(c) 

zunanje izvajanje odboru ne onemogoča uporabe potrebnih sistemov in kontrol za upravljanje tveganj, ki jim je izpostavljen;

(d) 

izvajalec storitev izvaja ureditve neprekinjenega poslovanja, ki so enakovredne tistim, ki jih izvaja odbor;

(e) 

odbor ohrani potrebno strokovno znanje in vire za ocenjevanje kakovosti opravljenih storitev in organizacijske primernosti izvajalca storitev; odbor redno učinkovito nadzoruje naloge v zunanjem izvajanju in upravlja tveganja, povezana z zunanjim izvajanjem;

(f) 

odbor ima neposreden dostop do zadevnih informacij, ki mu dopuščajo potreben nadzor nad nalogami v zunanjem izvajanju.

7.  
Kadar odbor naloge v celoti ali delno odda v zunanje izvajanje v skladu z odstavkom 1, zagotovi, da izvajalec storitev izpolnjuje notranje pravne zahteve odbora in njegova načela v zvezi z varnostjo in zaupnostjo. Vse zaupne informacije v zvezi z odborom, ki so dostopne izvajalcu storitev, se uporabljajo zgolj kolikor so potrebne za izpolnjevanje nalog, ki jih odda odbor.
8.  
Preden se odbor odloči za zunanje izvajanje, pridobi soglasje ECB za izmenjavo podatkov, ki mu jih je predložila ECB, z izvajalcem storitev, in sicer v skladu z veljavnimi določbami o zaupnosti.

Člen 13

Pomoč nacionalnih organov za reševanje

Odbor lahko od nacionalnih organov za reševanje zahteva pomoč pri postopku zbiranja letnih prispevkov, kadar takšno zahtevo upravičujejo okoliščine posameznega primera.

Člen 14

Razveljavitev

Delegirana uredba (EU) št. 1310/2014 se razveljavi.

▼M1

Člen 14a

Prehodne ureditve za poslovno leto 2021

Odbor v letu 2021 izračuna posamezne letne prispevke, ki jih je treba plačati za poslovno leto 2021, na podlagi podatkov, ki jih je ECB v skladu s členom 6 predložila odboru leta 2019, in vseh njihovih naknadnih posodobitev. Odbor v letu 2022 preračuna posamezne letne prispevke, ki jih je treba plačati za poslovno leto 2021, na podlagi podatkov, ki jih ECB v skladu s členom 6 predloži odboru v letu 2021. Morebitne razlike med zneskom, ki je bil prvotno izračunan za poslovno leto 2021, in ponovno izračunanim zneskom se poravnajo pri izračunu posameznih letnih prispevkov za poslovno leto 2022.

▼B

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

( 2 ) Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).

Top