EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 3525a286-5a22-11ed-92ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: Sklep Sveta 2011/235/SZVP z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

02011D0235 — SL — 17.10.2022 — 012.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA 2011/235/SZVP

z dne 12. aprila 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

(UL L 100 14.4.2011, str. 51)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/670/SZVP z dne 10. oktobra 2011

  L 267

13

12.10.2011

►M2

SKLEP SVETA 2012/168/SZVP z dne 23. marca 2012

  L 87

85

24.3.2012

►M3

SKLEP SVETA 2012/810/SZVP z dne 20. decembra 2012

  L 352

49

21.12.2012

►M4

SKLEP SVETA 2013/124/SZVP z dne 11. marca 2013

  L 68

57

12.3.2013

 M5

SKLEP SVETA 2014/205/SZVP z dne 10. aprila 2014

  L 109

25

12.4.2014

►M6

SKLEP SVETA (SZVP) 2015/555 z dne 7. aprila 2015

  L 92

91

8.4.2015

►M7

SKLEP SVETA (SZVP) 2016/565 z dne 11. aprila 2016

  L 96

41

12.4.2016

 M8

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/689 z dne 11. aprila 2017

  L 99

21

12.4.2017

 M9

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/568 z dne 12. aprila 2018

  L 95

14

13.4.2018

 M10

SKLEP SVETA (SZVP) 2019/562 z dne 8. aprila 2019

  L 98

17

9.4.2019

►M11

SKLEP SVETA (SZVP) 2020/512 z dne 7. aprila 2020

  L 113

22

8.4.2020

►M12

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2021/585 z dne 12. aprila 2021

  L 124I

7

12.4.2021

►M13

SKLEP SVETA (SZVP) 2021/595 z dne 12. aprila 2021

  L 125

58

13.4.2021

►M14

SKLEP SVETA (SZVP) 2022/596 z dne 11. aprila 2022

  L 114

68

12.4.2022

►M15

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2022/1956 z dne 17. oktobra 2022

  L 269I

9

17.10.2022
▼B

SKLEP SVETA 2011/235/SZVP

z dne 12. aprila 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v IranuČlen 1

1.  
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da osebam, odgovornim za resne kršitve človekovih pravic v Iranu, in osebam, ki so z njimi povezane, navedenim na seznamu v Prilogi, preprečijo vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega.
2.  
Odstavek 1 nobene države članice ne zavezuje k temu, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.
3.  

Odstavek 1 ne vpliva na primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje drugačna mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a) 

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b) 

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo Združeni narodi ali pa je pod njihovim okriljem;

(c) 

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah ali

(d) 

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

4.  
Odstavek 3 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).
5.  
Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, ko posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkom 3 ali 4.
6.  
Države članice lahko odobrijo izvzetje iz ukrepov na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje utemeljeno z nujnimi humanitarnimi potrebami ali udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Unija ali jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog, ki neposredno spodbuja demokracijo, človekove pravice in pravno državo v Iranu.
7.  
Država članica, ki želi dovoliti izjeme iz odstavka 6, o tem pisno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, če eden ali več članov Sveta ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da se predlagana izjema odobri.
8.  
Kadar posamezna država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 6 ali 7 osebam s seznama v Prilogi dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 2

1.  
Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo osebe, ki so odgovorne za resne kršitve človekovih pravic v Iranu, in vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo z njimi povezane osebe in subjekti, kakor so navedeni v Prilogi.
2.  
Osebam ali subjektom, navedenim v Prilogi, se neposredno ali posredno ne dajejo na voljo ali v njihovo korist nobena sredstva ali gospodarski viri.
3.  

Pristojni organi države članice lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko so ugotovili, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a) 

nujni za osnovne potrebe oseb, navedenih v Prilogi, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b) 

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c) 

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali

(d) 

nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, obvestil pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred izdajo dovoljenja.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

4.  

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

sredstva ali gospodarski viri so v postopku sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, določenega pred datumom, ko je bila oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1 vključena na seznam iz Priloge, ali so predmet pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b) 

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno zastavno pravico ali priznane kot veljavne v takšni sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) 

zaseg ali odločba nista v korist osebe ali subjekta iz Priloge ter

(d) 

priznanje zastavne pravice ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom v zadevni državi članici.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

5.  
Odstavek 1 ne preprečuje osebi ali subjektu s seznama, da plača zapadlo plačilo po pogodbi, ki je bila sklenjena pred uvrstitvijo zadevne osebe ali subjekta na seznam iz Priloge, pod pogojem, da je ustrezna država članica odločila, da oseba ali subjekt iz odstavka 1 plačila ne prejme neposredno ali posredno.
6.  

Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a) 

obresti ali drugi dohodki na teh računih ali

(b) 

zapadla plačila na podlagi pogodb, dogovorov ali obveznosti, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, od katerega za te račune veljajo ukrepi iz odstavkov 1 in 2,

pod pogojem, da za takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej veljajo ukrepi iz odstavka 1.

▼M2

Člen 2a

Prepove se prodaja, dobava, prenos ali izvoz opreme ali programske opreme, namenjene predvsem spremljanju ali prestrezanju interneta in telefonskih komunikacij na mobilnih ali fiksnih omrežjih v Iranu s strani iranskega režima ali v njegovem imenu, ter zagotavljanje pomoči pri nameščanju, uporabi ali posodabljanju takšne opreme ali programske opreme.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev elementov, za katere se uporablja ta člen.

Člen 2b

1.  
Prepove se prodaja, dobava, prenos ali izvoz opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, v Iran s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod njihovo zastavo, ne glede na to, ali ta oprema izvira z ozemlja držav članic ali ne.
2.  

Prepove se tudi:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve ali druge storitve, ki so povezane z opremo iz odstavka 1 ali so povezane z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takšne opreme, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v Iranu;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z opremo iz odstavka 1, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem izvoznih kreditov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšne opreme ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v Iranu.

▼M3

3.  
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme, ki je namenjena izključno za zaščito osebja Unije in njenih držav članic v Iranu, ali za zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških storitev in drugih storitev ali financiranja ter finančne pomoči, povezanih s tako opremo, kakor predhodno odobreno s strani ustreznega pristojnega organa.

▼B

Člen 3

1.  
Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sestavi in spremeni seznam iz Priloge.
2.  
Svet o svojem sklepu in razlogih za vključitev na seznam obvesti zadevno osebo ali subjekt, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.
3.  
Če so podane pripombe ali predloženi novi tehtni dokazi, Svet ponovno pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 4

1.  
V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev zadevnih oseb in subjektov na seznam.
2.  
Priloga vključuje tudi informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, če so te informacije na voljo. Pri osebah lahko te informacije vključujejo imena, tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

▼M2

Člen 4a

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izogibanje ukrepom iz člena 2a in 2b.

▼B

Člen 5

Da bi čim bolj povečali učinek ukrepov iz tega sklepa, Unija spodbuja tretje države k sprejetju podobnih omejevalnih ukrepov.

▼M2

Člen 6

1.  
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

▼M14

2.  
Ta sklep se uporablja do 13. aprila 2023. Redno se pregleduje. Sklep se podaljša ali spremeni, če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi.

▼B
PRILOGA

Seznam oseb in subjektov iz člena 1 in člena 2

▼M11Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

▼M14

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: 1961

Spol: moški

Direktor univerze in višjega nacionalnega inštituta za raziskave na področju obrambe od 20. septembra 2021. Nekdanji višji svetovalec za varnostne zadeve pri vodji generalštaba oboroženih sil. Vodja iranske državne policije od 2005 do začetka 2015. Tudi vodja iranske kibernetske policije (na seznamu EU) od januarja 2011 do začetka 2015. Sile pod njegovim vodstvom so izvedle več brutalnih napadov na miroljubne protestnike in nasilen nočni napad na študentske domove Univerze v Teheranu 15. junija 2009. Nekdanji vodja iranskega urada za podporo jemenskemu ljudstvu.

12.4.2011

▼M11

2.

ALLAHKARAM Hossein

Kraj rojstva: Najafabad (Iran)

Datum rojstva: 1945

Spol: moški

Vodja koordinacijskega sveta Ansar-e Hezbollah in nekdanji general IRGC. Soustanovitelj Ansar-e Hezbollah. Ta paravojaška enota je bila odgovorna za izredno nasilje med izvajanjem represivnih ukrepov nad študenti in univerzami v letih 1999, 2002 in 2009.

Ohranja vodilno vlogo v organizaciji, ki je pripravljena kršiti človekove pravice, vključno s spodbujanjem nasilja nad ženskami zaradi njihove izbire oblačil.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Spol: moški

Naziv: Brigadni general

Brigadni general IRGC. Vodja varnostnega oddelka generalštaba oboroženih sil. Nekdanji namestnik vodje kopenskih sil IRGC. Bil je neposredno in osebno odgovoren za nasilno zatiranje protestov celo poletje 2009.

12.4.2011

▼M13

4.

FAZLI Ali

Spol: moški

Naziv: brigadni general

Nekdanji vodja akademije Imam Hossein Cadet College (2018–junij 2020). Nekdanji namestnik poveljnika sil Basij (2009–2018), vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran (do februarja 2010). Oddelek Seyyed al-Shohada, ki je pristojen za zagotavljanje varnosti v provinci Teheran, je imel ključno vlogo pri brutalnem zatiranju protestov leta 2009.

12.4.2011

▼M7 —————

▼M11

6.

JAFARI Mohammad-Ali (tudi „Aziz Jafari“)

Kraj rojstva: Yazd (Iran)

Datum rojstva: 1. 9. 1957

Spol: moški

Direktor socialne in kulturne baze Hazrat-e Baqiatollah. Nekdanji poveljnik IRGC (september 2007–april 2019). IRGC in baza Sarollah sta imela pod poveljstvom generala Mohammada-Alija (Aziza) Jafarija ključno vlogo pri nezakonitemu vmešavanju v predsedniške volitve leta 2009; aretirali in zadrževali so politične aktiviste, spopadali pa so se tudi s protestniki na ulicah.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

Spol: moški

General IRGC, z vodilno vlogo v bazi Sarollah. Podpisal je pismo, poslano Ministrstvu za zdravje 26. junija 2009, v katerem prepoveduje izročitev dokumentov ali zdravniških spričeval komur koli, ki je bil poškodovan ali hospitaliziran med dogodki po volitvah.

12.4.2011

▼M13

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Spol: moški

Član učiteljskega osebja Univerze Imam Hossein (revolucionarna garda). Nekdanji vodja Kolidža za vojaško poveljstvo in generalštab (DAFOOS). Nekdanji vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran. Oddelek Seyyed al-Shohada je imel ključno vlogo pri organizaciji zatiranja protestov leta 2009.

12.4.2011

▼M11

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Kraj rojstva: Najaf (Irak)

Datum rojstva: okrog leta 1952

Spol: moški

Naziv: Brigadni general

Namestnik koordinatorja Islamske revolucionarne garde (IRGC). Nekdanji namestnik vodje IRGC, pristojnega za kulturne in socialne zadeve. Nekdanji poveljnik milice Basidž (2009–2016) Naqdi je bil kot poveljnik milice Basidž znotraj IRGC odgovoren za zlorabe s strani enot milice Basidž, ki so se dogajale ob koncu leta 2009, oziroma je pri njih sodeloval; sem sodi tudi nasilni odziv na proteste ob ašuri decembra 2009, v katerem je bilo 15 mrtvih in več sto protestnikov aretiranih. Pred imenovanjem za poveljnika milice Basidž oktobra 2009 je bil Naqdi vodja obveščevalnega oddelka milice Basidž, odgovoren za zasliševanje oseb, aretiranih ob zatiranju povolilnih protestov.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Kraj rojstva: Isfahan (Iran)

Datum rojstva: 1963

Spol: moški

Vodja centra za strateške študije pri Iranskih silah za pregon, tj. organu, povezanem z državno policijo. Namestnik vodje iranske državne policije do junija 2014. Radan je bil kot namestnik vodje državne policije od leta 2008 odgovoren za pretepe, umore, samovoljne aretacije in priprtja protestnikov s strani policijskih sil. Trenutno poveljnik IRGC, pristojen za usposabljanje iraških „protiterorističnih“ enot.

12.4.2011

▼M13

11.

RAJABZADEH Azizollah

Spol: moški

Poveljnik glavnega štaba za vzdrževanje mestnega reda od leta 2014. Nekdanji vodja Teheranske organizacije za blažitev posledic nesreč (2010–2013). Kot vodja teheranske policije (do januarja 2010) je bil odgovoren za nasilne policijske napade na protestnike in študente. Azizollah Rajabzadeh je bil kot poveljnik sil pregona na območju širšega Teherana najvišji uradnik, obtožen za zlorabe v centru za pridržanje Kahrizak decembra 2009.

12.4.2011

▼M11

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Spol: moški

Namestnik poveljnika za policijske operacije. Nekdanji vodja teheranske policije, nekdanji namestnik vodje iranske državne policije, odgovoren za policijske operacije. Pristojen je za usklajevanje represivnih operacij (za Ministrstvo za notranje zadeve) v iranskem glavnem mestu.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: 1963

Spol: moški

Vodja obveščevalne organizacije IRGC od oktobra 2009. Njegove pristojnosti so se maja 2019 povečale z združitvijo urada namestnika strateške obveščevalne službe IRGC in obveščevalne organizacije IRGC. Poveljnik milice Basidž (do oktobra 2009). Sile pod njegovim poveljstvom so sodelovale pri množičnemu pretepanju, umorih, pridržanju in mučenju miroljubnih protestnikov.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Spol: moški

Svetovalec in član 28. oddelka vrhovnega sodišča. Vodja sodstva v Mashhadu (do septembra 2014). Sojenja pod njegovim nadzorom so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev, temeljila pa so na priznanjih, pridobljenih pod pritiskom in z mučenjem. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi pred izrekom smrtnih kaznih niso bili izvedeni postopki poštenega zaslišanja.

12.4.2011

▼M13

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Kraj rojstva: Najafabad (Iran)

Datum rojstva: 3.12.1950

Spol: moški

Član skupščine strokovnjakov in predstavnik vrhovnega vodje v (osrednji) provinci Markazi ter vodja vrhovnega upravnega sodišča. Iranski generalni tožilec (do septembra 2009) ter nekdanji minister za obveščevalne dejavnosti v času predsedovanja Mohameda Hatamija. Kot iranski generalni tožilec je po prvih povolilnih protestih odredil in nadziral zrežirane sodne procese, na katerih so obtožencem kratili pravice in jim niso dovolili pravnega zastopstva.

12.4.2011

▼M13 —————

▼M11

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Spol: moški

Vodja Organizacije za islamsko propagando v provinci Khorasan- Razavi. Sodnik revolucionarnega sodišča v Mashhadu (do leta 2013). Sojenja, za katera je bil pristojen, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi pred izrekom smrtnih kaznih niso bili izvedeni postopki poštenega zaslišanja.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Spol: moški

Nekdanji sodnik revolucionarnega sodišča v Teheranu. Sodeloval je na sojenjih protestnikom. Sodniki so ga zaslišali v zvezi z zlorabami v centru za pridržanje Kahrizak. Imel je ključno vlogo pri izdajanju odredb o pridržanju zapornikov v centru za pridržanje Kahrizak leta 2009. Iranske oblasti so novembra 2014 uradno priznale njegovo vlogo pri smrti pripornikov.

12.4.2011

▼M13

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Kraj rojstva: Yazd (Iran)

Datum rojstva: 1953

Spol: moški

Svetovalec na vrhovnem disciplinskem sodišču za sodnike od 29. aprila 2019. Nekdanji teheranski generalni tožilec (avgust 2009–april 2019). Dolatabadijev urad je obtožil veliko število protestnikov, vključno s posamezniki, ki so sodelovali na protestih ob Noči Ašure decembra 2009. Septembra 2009 je odredil zaprtje Karroubijevega urada in aretacijo več reformističnih politikov, junija 2010 pa je prepovedal dve reformistični politični stranki. Njegov urad je protestnike obtožil moharebeha, tj. sovraštva do boga, za kar je predpisana smrtna kazen. Tistim, ki so bili obsojeni na smrtno kazen, pa ni omogočil ustreznega pravnega postopka. Njegov urad si je obenem za tarče izbiral in aretiral reformiste, aktiviste za človekove pravice in predstavnike medijev, kar je bil del vsesplošnega zatiranja politične opozicije.

Oktobra 2018 je medije obvestil, da so štirje priprti iranski okoljski aktivisti obtoženi sejanja korupcije po svetu, za kar je zagrožena smrtna kazen.

12.4.2011

▼M14

20.

MOGHISSEH Mohammad (tudi NASSERIAN)

Spol: moški

Sodnik na vrhovnem sodišču od novembra 2020. Nekdanji vodja podružnice 28 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Prav tako velja za odgovornega za obsodbe pripadnikov skupnosti bahajcev. Obravnaval je primere, povezane z obdobjem po volitvah. Na nepravičnih sojenjih je izrekal dolge zaporne kazni družbenim in političnim aktivistom ter novinarjem, pa tudi več smrtnih kazni protestnikom ter družbenim in političnim aktivistom.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Kraj rojstva: Ejiyeh (Iran)

Datum rojstva: okrog leta 1956

Spol: moški

Vrhovni sodnik od julija 2021. Član Sveta za primernost. Iranski generalni tožilec od septembra 2009 do leta 2014. Nekdanji vodja pravosodja (od leta 2014 do julija 2021) in njegov javni govorec (2010–2019). Minister za obveščevalne dejavnosti od 2005 do 2009. Medtem ko je bil med volitvami leta 2009 minister za obveščevalne dejavnosti, so bili obveščevalni uradniki pod njegovim poveljem odgovorni za zadrževanje in mučenje več sto aktivistov, novinarjev, disidentov in reformističnih politikov ter za zagotavljanje njihovih lažnih priznanj pod pritiskom. Poleg tega so politične osebnosti prisilili v lažna priznanja ob neznosnem zasliševanju, ki je vključevalo mučenje, zlorabo, izsiljevanje in grožnje družinskim članom.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said (tudi: MORTAZAVI Saeed)

Kraj rojstva: Meybod, Yazd (Iran)

Datum rojstva: 1967

Spol: moški

Vodja sistema socialnega varstva med letoma 2011 in 2013. Teheranski generalni tožilec (do avgusta 2009). Kot teheranski generalni tožilec je izdal splošno odredbo, na podlagi katere so pridržali več sto aktivistov, novinarjev in študentov. Na podlagi parlamentarne preiskave januarja 2010 je bilo ugotovljeno, da je neposredno odgovoren za pridržanje treh zapornikov, ki so nato v priporu umrli. Po preiskavi, ki jo je sprožilo iransko sodstvo v zvezi z njegovo vlogo pri smrti treh moških, pridržanih po volitvah na njegov ukaz, je bil avgusta 2010 razrešen s položaja.

Iranske oblasti so novembra 2014 uradno priznale njegovo vlogo pri smrti pripornikov. Iransko sodišče ga je 19. avgusta 2015 oprostilo obtožb, povezanih z mučenjem in smrtjo treh mladih moških v centru za pridržanje Kahrizak v letu 2009. Leta 2017 obsojen na zaporno kazen in izpuščen septembra 2019. Iransko vrhovno sodišče je avgusta 2021 izdalo sodbo, v kateri je v celoti podprlo Saida Mortazavija ter razveljavilo njegovo prejšnjo obsodbo na dvoletno zaporno kazen.

12.4.2011

▼M11

23.

PIR-ABASSI Abbas

Spol: moški

Sodnik kazenskega senata. Nekdanji sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je bil za primere, povezane z obdobjem po volitvah. Na nepravičnih sojenjih je izrekel dolge zaporne kazni aktivistom za človekove pravice, pa tudi več smrtnih kazni protestnikom.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

Spol: moški

Namestnik vodje pravosodne enote za socialne zadeve in preprečevanje kriminala v provinci Khorasan Razavi. Namestnik tožilca v Mashhadu (vsaj do leta 2015). Sojenja, ki jih je vodil, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi pred izrekom smrtnih kaznih niso bili izvedeni postopki poštenega zaslišanja.

12.4.2011

▼M14

25.

SALAVATI Abdolghassem

Spol: moški

Sodnik podružnice 4 posebnega sodišča za finančni kriminal od leta 2019. Nekdanji vodja podružnice 15 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Preiskovalni sodnik na sodišču v Teheranu. Kot sodnik je poleti 2009 vodil zrežirane sodne procese in v okviru teh na smrt obsodil dva monarhista. Več kot sto političnih zapornikov, aktivistov za človekove pravice in protestnikov je obsodil na dolge zaporne kazni.

Iz poročil iz leta 2018 je razvidno, da je še naprej izrekal podobne kazni brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

12.4.2011

▼M11

26.

SHARIFI Malek Adjar (tudi SHARIFI Malek Ajdar)

Spol: moški

Sodnik vrhovnega sodišča, vodja 43. oddelka. Nekdanji vodja sodstva v Vzhodnem Azerbajdžanu. Odgovoren je bil za proces proti Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

12.4.2011

▼M14 —————

▼M14

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Spol: moški

Sodnik vrhovnega sodišča, vodja 13. oddelka. Namestnik izvršnega direktorja fundacije Setad-e Dieh. Vrhovni sodnik revolucionarnega sodišča v Mashhadu (2001–2011). Sojenja, za katera je bil pristojen, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi (do 550 med poletjem 2009 in poletjem 2011) pred izrekom smrtnih kaznih niso bili izvedeni postopki poštenega zaslišanja.

12.4.2011

▼M11

29.

BOZORGNIA Mostafa

Spol: moški

Vodja oddelka 350 v zaporu Evin. Večkrat je uporabil nesorazmerno nasilje nad zaporniki.

12.4.2011

▼M14

30.

ESMAILI Gholam-Hossein (tudi: ESMAILI Gholam Hossein)

Spol: moški

Vodja kabineta iranskega predsednika Raisa od avgusta 2021. Uradni govorec sodstva od aprila 2019 do julija 2021. Nekdanji vodja pravosodnih organov v Teheranu. Nekdanji vodja iranske organizacije za zapore. Na tem položaju je bil vpleten v množično priprtje političnih protestnikov in prikrivanje zlorab v okviru zaporniškega sistema.

12.4.2011

▼M11

31.

SEDAQAT (tudi Sedaghat) Farajollah

Spol: moški

Pomočnik sekretarja generalne uprave za zapore v Teheranu. Vodja zapora Evin v Teheranu do oktobra 2010, torej v obdobju, ko so se izvajala mučenja. Kot nadzornik je večkrat grozil zapornikom in izvajal pritisk nad njimi.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Spol: moški

Višji svetovalec vodje in namestnik vodje Iranske organizacije za zapore, odgovoren za resne kršitve človekovih pravic zapornikov. Vodil je sistem, v katerem so zaporniki utrpeli zlorabo, mučenje in nečloveško/ponižujoče ravnanje, in kjer so živeli v zelo slabih življenjskih razmerah.

12.4.2011

▼M14

33.

ABBASZADEH- MESHKINI Mahmoud

Spol: moški

Poslanec (od februarja 2020) in predsednik parlamentarnega odbora za nacionalno varnost in zunanje zadeve. Nekdanji svetovalec iranskega Visokega sveta za človekove pravice (do leta 2019). Nekdanji sekretar Visokega sveta za človekove pravice. Nekdanji guverner province Ilam. Nekdanji politični direktor na Ministrstvu za notranje zadeve. Kot vodja Odbora iz člena 10 Zakona o dejavnostih političnih strank in skupin je bil pristojen za izdajo dovoljenj za demonstracije in druge javne prireditve ter za registracijo političnih strank.

Leta 2010 je začasno ustavil dejavnosti dveh reformističnih političnih strank, povezanih z Mousavijem – Islamske iranske fronte za sodelovanje in Islamske organizacije revolucionarnih mudžahedinov. Od leta 2009 dosledno in vztrajno prepoveduje vse nevladne shode in ne priznava ustavne pravice do protestov, kar je vodilo v številne aretacije miroljubnih protestnikov, v nasprotju s pravico do svobode združevanja.

Leta 2009 poleg tega opoziciji ni dal dovoljenja za organizacijo žalne slovesnosti v spomin žrtvam protestov zaradi predsedniških volitev.

10.10.2011

▼M13

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Spol: moški

Nekdanji generalni direktor iranskega glavnega urada za nadzor nad drogami (tudi: glavni urad za boj proti drogam). Nekdanji poveljnik teheranske policije. Pod njegovim vodstvom je bila policija odgovorna za izvensodno uporabo sile proti osumljencem med aretacijami in v priporu. Teheranska policija je bila vpletena tudi v racije v študentskih domovih na teheranski univerzi junija 2009, v katerih sta po podatkih komisije iranskega parlamenta (madžlisa) policija in milica Basidž ranili več kot 100 študentov. Do leta 2018 vodja železniške policije.

10.10.2011

▼M14

35.

AKHARIAN Hassan

Spol: moški

Vodja oddelka 5 in odgovorni za oddajo v samico v zaporu Rajaee Shahr, ki je na seznamu EU, in sicer od leta 2015; prej paznik na oddelku 1 zapora Rajaee Shahr v mestu Karadž (do julija 2010). Več nekdanjih pripornikov ga je obtožilo mučenja in izdajanja povelj, s katerimi je preprečil zdravniško pomoč zapornikom. Nek pripornik iz zapora Rajaee Shahr v svojih zapisih trdi, da so ga vsi pazniki z Akharianovo vednostjo hudo pretepali. Poleg tega naj bi pod Akharianovim vodstvom zabeležili vsaj en primer trpinčenja in smrti, in sicer pripornika Mohsena Beikvanda. Beikvand je umrl septembra 2010. Drugi zaporniki verodostojno trdijo, da je bil ubit po navodilih Hassana Akhiana.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (tudi: AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Kraj rojstva: Dezful (Iran)

Datum rojstva: 20.5.1956

Spol: moški

Minister za pravosodje do 25. avgusta 2021. Nekdanji direktor urada za posebne preiskave. Namestnik ministra za notranje zadeve in vodja javnega registra do julija 2016. Svetovalec disciplinskega sodišča za sodnike aprila 2014. Nekdanji predsednik pravosodnih organov v Teheranu. Kot predsednik pravosodnih organov v Teheranu je bil odgovoren za kršitve človekovih pravic, samovoljne aretacije, kršitve pravic zapornikov in veliko usmrtitev.

10.10.2011

▼M11

37.

BANESHI Jaber

Spol: moški

Vodja podružnice 22 pritožbenega sodišča v Širazu (od novembra 2011). Tožilec v Širazu (do oktobra 2011). Tožilec v zadevi bombnega napada v Širazu leta 2008, ki ga je režim izrabil za to, da je druge nepovezane osebe obsodil na smrt. Izrekel je smrtne kazni in druge stroge kazni zoper manjšine, kar med drugim pomeni kršitev človekove pravice do poštenega sojenja in varstva pred samovoljnim pridržanjem.

10.10.2011

▼M14 —————

▼M13

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Spol: moški

Generalni direktor za inšpekcijski nadzor in oceno uspešnosti sodišč od junija 2020. Nekdanji generalni tožilec v Kvomu (2008–2017) in nekdanji vodja generalnega direktorata za zapore. Odgovoren je za samovoljna pridržanja in trpinčenje mnogih storilcev kaznivih dejanj v Kvomu. Sodeloval je pri hudi kršitvi pravice do ustreznega pravnega postopka in tako prispeval k pretirani in vse pogostejši uporabi smrtne kazni ter znatnemu povečanju števila usmrtitev v letih 2009 in 2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Spol: moški

Vrhovni sodnik v Isfahanu. Nekdanji državni tožilec v Isfahanu. Nekdanji vodja urada Ministrstva za pravosodje v Jazdu. Nekdanji namestnik tožilca v Isfahanu. Vpleten je v postopke, v katerih je bila obtožencem kršena pravica do učinkovitega pravnega sredstva – npr. Abdollahu Fathiju, ki je bil usmrčen maja 2011, potem ko mu Habibi na sojenju marca 2010 ni priznal pravice do zaslišanja in ni upošteval njegovih težav z duševnim zdravjem. Vpleten je torej v hudo kršitev pravice do ustreznega pravnega postopka, s čimer je prispeval k znatnemu povečanju števila usmrtitev v letu 2011.

10.10.2011

▼M14 —————

▼M6 —————

▼M11

43.

JAVANI Yadollah

Spol: moški

Namestnik poveljnika IRGC za politične zadeve. S svojimi javnimi izjavami, v katerih je podpiral aretacijo in kaznovanje protestnikov in oporečnikov, je večkrat poskušal zatirati svobodo govora in svobodno razpravo. Eden od prvih visokih uradnikov, ki je leta 2009 zahteval prijetje Mousavija, Karoubija in Hatamija. Zagovarjal je uporabo tehnik, ki kršijo pravico do poštenega sojenja, vključno z javnimi priznanji, in še pred sojenjem objavil vsebino zaslišanj. Dokazi kažejo tudi na to, da je dopuščal uporabo nasilja nad protestniki, in kot ključni član IRGC je zelo verjetno vedel za uporabo krutih tehnik zasliševanja za pridobitev izsiljenih priznanj.

10.10.2011

▼M13

44.

JAZAYERI Massoud

Spol: moški

Naziv: brigadni general

Kulturni svetovalec pri načelniku skupnega štaba iranskih oboroženih sil od aprila 2018. Brigadni general Massoud Jazayeri je v okviru vojaškega štaba združenih iranskih oboroženih sil deloval kot namestnik načelnika štaba za kulturne in medijske zadeve (tudi glavni štab za obveščanje o državni varnosti). Kot namestnik načelnika štaba je dejavno sodeloval pri zatiranju protestov leta 2009. V intervjuju za časnik Kajhan je opozoril, da so identificirali številne protestnike v Iranu in zunaj države ter da bodo z njimi obračunali ob primernem času.

Odkrito je pozval k represiji nad tujimi množičnimi mediji ter iransko opozicijo. Leta 2010 je od vlade zahteval, da sprejme strožje zakone za tiste Irance, ki sodelujejo s tujimi mediji.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Kraj rojstva: Yazd (Iran)

Datum rojstva: 1957

Spol: moški

Poslanec za provinco Jazd. Nekdaj pristojen za parlamentarne zadeve pri Revolucionarni gardi. Od 2011 do 2016 parlamentarni poslanec za provinco Jazd in član odbora parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko. Nekdanji poveljnik študentskih enot milice Basij. V tej vlogi je dejavno sodeloval pri zatiranju protestov ter indoktrinaciji otrok in mladih z namenom nadaljnjega zatiranja svobode govora in represije nad oporečniki. Kot član odbora parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko je javno podprl zatiranje vladne opozicije.

10.10.2011

▼M14

46.

KAMALIAN Behrouz (tudi: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: 1983

Spol: moški

Vodja kibernetske skupine „Ashiyaneh“, povezane z iranskim režimom. Skupina „Ashiyaneh“ Digital Security, ki jo je ustanovil Behrouz Kamalian, je odgovorna za intenzivne kibernetske napade na domače nasprotnike in reformiste, pa tudi tuje institucije. Organizacija Behrouza Kamaliana „Ashiyaneh“ je s svojim delovanjem pomagala režimu pri izvajanju represivnih ukrepov nad opozicijo, kar je vključevalo številne resne kršitve človekovih pravic v letu 2009. Tako Behrouz Kamalian kot kibernetska skupina „Ashiyaneh“ sta dejavnosti nadaljevala vsaj do decembra 2021.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (tudi: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Kraj rojstva: Tabriz (Iran)

Datum rojstva: 1963

Spol: moški

Vrhovni sodnik v pokrajini Vzhodni Azerbajdžan. Nekdanji tožilec v Tabrizu, in sicer med letoma 2010 in 2019. Vpleten je bil v zadevo Sakineh Mohammadi-Ashtiani, sodeloval pa je tudi pri hudih kršitvah pravice do ustreznega pravnega postopka.

10.10.2011

▼M13

48.

MAHSOULI Sadeq (tudi: MAHSULI, Sadeq)

Kraj rojstva: Oroumieh (Iran)

Datum rojstva: 1959/1960

Spol: moški

Namestnik generalnega sekretarja Fronte Paydari (fronta islamske stabilnosti). Nekdanji svetovalec nekdanjega predsednika Mahmouda Ahmadinejada, nekdanji član Sveta za primernost in nekdanji namestnik vodje Fronte vztrajnosti. Minister za blaginjo in socialno varstvo v letih 2009–2011. Minister za notranje zadeve do avgusta 2009. Kot minister za notranje zadeve je Mahsouli poveljeval vsem policijskim silam, varnostnim agentom ministrstva za notranje zadeve in agentom v civilu. Sile pod njegovim vodstvom so bile odgovorne za napade na študentske domove na teheranski univerzi 14. junija 2009 in mučenje študentov v kleti ministrstva (razvpita 4. kletna etaža). Druge protestnike so hudo trpinčili v centru za pridržanje Kahrizak, ki ga je upravljala policija pod Mahsoulijevim nadzorom.

10.10.2011

▼M11

49.

MALEKI Mojtaba

Spol: moški

Namestnik vodje Ministrstva za pravosodje v provinci Khorasan Razavi. Nekdanji tožilec v Kermanshahu. Odgovoren je za veliko število smrtnih kazni, izrečenih v Iranu, med drugim za kazenski pregon sedmih zapornikov, obsojenih zaradi trgovine z drogo, ki so bili obešeni istega dne, to je 3. januarja 2010, v osrednjem zaporu v Kermanshahu.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (tudi Reza, OMIDI Reza)

Spol: moški

Vodja sekcije VI policije, oddelek za preiskave. Nekdanji vodja obveščevalnih služb v iranski policiji. Nekdanji vodja enote iranske policije za računalniški kriminal. Odgovoren za tisoče preiskav in obtožb reformistov in političnih nasprotnikov, ki uporabljajo internet. Zato je torej odgovoren tudi za odrejanje hudih kršitev človekovih pravic v sklopu represije nad osebami, ki so med zelenim gibanjem leta 2009 in po njem odločno zagovarjale svoje zakonite pravice, vključno s svobodo izražanja.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Spol: moški

Nekdanji direktor teheranskega nogometnega kluba „Persepolis“.

Nekdanji vodja Komisije za gorivo in promet v mestu Teheran. Namestnik generalnega tožilca v Teheranu za zaporniške zadeve v času zatiranja protestov leta 2009. Kot namestnik generalnega tožilca v Teheranu za zaporniške zadeve je bil neposredno odgovoren za številne naloge, izdane za prijetje nedolžnih, miroljubnih protestnikov in aktivistov. Iz mnogih poročil zagovornikov človekovih pravic je razvidno, da so domala vse, ki so bili prijeti, na njegov ukaz zadrževali na skrivni lokaciji, kjer niso imeli dostopa do odvetnika ali svoje družine, in brez vsakršne obtožbe, različno dolgo in pogosto v razmerah, enakih prisilnemu izginotju. Njihove družine pogosto niso bile obveščene o prijetju. Trenutno dela kot odvetnik.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Kraj rojstva: Selseleh (Iran)

Datum rojstva: 1964

Spol: moški

Član odbor za nacionalno varnost in zunanjo politiko. Parlamentarni namestnik za provinco Lorestan. Član parlamentarne komisije za zunanjo in varnostno politiko. Vodja zapora Evin (do leta 2012). V času, ko je Evin vodil Souri, je bilo mučenje v tem zaporu običajna praksa. Na oddelku 209 so bili priprti številni aktivisti, ki so sodelovali pri miroljubnih protivladnih dejavnostih.

10.10.2011

▼M14

53.

TALA Hossein (tudi: TALA Hosseyn)

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: 1969

Spol: moški

Župan mesta Eslamšahr do leta 2020. Nekdanji poslanec iranskega parlamenta. Nekdanji generalni guverner (farmandar) province Teheran (do septembra 2010), odgovoren za policijske intervencije in s tem za represijo nad demonstranti. Decembra 2010 je prejel priznanje za svoj prispevek k povolilni represiji.

10.10.2011

▼M13

54.

TAMADDON Morteza (tudi: TAMADON Morteza)

Kraj rojstva: Shahr Kord-Isfahan (Iran)

Datum rojstva: 1959

Spol: moški

Nekdanji vodja sveta province Teheran za javno varnost. Nekdanji generalni guverner province Teheran, član IRGC. Kot guverner in vodja Sveta province Teheran za javno varnost je na bil splošno odgovoren za vse represivne dejavnosti IRGC v provinci Teheran, med drugim za zatiranje političnih protestov od junija 2009. Trenutno član Sveta Univerze za tehnologijo Khajeha Nasireddina Tusija.

10.10.2011

▼M14

55.

ZEBHI Hossein

Spol: moški

Prvi namestnik svetovalca za sodstvo in sodnik vrhovnega sodišča (vodja podružnice 41 vrhovnega sodišča, ki se ukvarja zlasti z kaznivimi dejanji zober varnost in drogami). Namestnik generalnega tožilca v Iranu (2007–2015). V tej vlogi je bil pristojen za kazenske zadeve, ki so bile vložene po povolilnih protestih leta 2009 in izvedene brez spoštovanja človekovih pravic. V tej vlogi je tudi dopustil pretirane kazni zaradi prekrškov, povezanih z drogami.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad- Kazem

Spol: moški

Vodja upravnega sodišča do aprila 2021. Kot vodja sodne veje oboroženih sil je bil leta 2009 vpleten v zatiranje miroljubnih protestnikov.

10.10.2011

▼M11

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz (tudi Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: 1948

Spol: moški

Sodnik kazenskega sodišča v pokrajini Teheran. Od leta 1971 je zaposlen na področju pravosodja, v tem času je bil vpleten v številne procese proti protestnikom, med drugim v sojenje Abdol-Rezi Ganbariju, učitelju, ki je bil aretiran januarja 2010 in zaradi svoje politične dejavnosti obsojen na smrtno kazen.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad- Bagher

Spol: moški

Sodnik na vrhovnem sodišču od decembra 2015. Nekdanji podpredsednik pravosodne administracije province Južni Horasan, pristojen za preprečevanje kriminala. Poleg tega, da je junija 2011 odobril 140 smrtnih kazni, izvršenih med marcem 2010 in marcem 2011, je bilo v istem obdobju in v isti provinci Južni Horasan skrivaj izvršenih še kakšnih sto drugih usmrtitev, ne da bi bile o njih obveščene družine ali odvetniki. Vpleten je bil torej v hudo kršitev pravice do ustreznega pravnega postopka, s čimer je prispeval k velikemu številu smrtnih kazni.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Kraj rojstva: Mashhad (Iran)

Datum rojstva: 1952

Spol: moški

Predsednik fundacije za pomoč Imam Khomeini (od julija 2019). Nekdanji namestnik skrbnika mavzoleja imama Reze. Nekdanji funkcionar posebnega klerikalnega sodišča. Nekdanji minister za pravosodje (2009–2013). V času, ko je bil minister za pravosodje, so pogoji v iranskih zaporih zelo odstopali od ravni sprejetih mednarodnih standardov in trpinčenje zapornikov je bilo zelo razširjeno. Poleg tega je imel ključno vlogo pri grožnjah in nadlegovanju iranske diaspore z napovedjo ustanovitve posebnega sodišča, pristojnega predvsem za Irance, ki živijo zunaj države. Prav tako je bil odgovoren za opazno povečanje števila usmrtitev v Iranu, vključno s tajnimi usmrtitvami, ki jih je vlada zamolčala, in usmrtitvami za kazniva dejanja, povezana z drogami.

10.10.2011

▼M14

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad (tudi HOSSEYNI, Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed in Sayyid)

Kraj rojstva: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Datum rojstva: 23.7.1961

Spol: moški

Od avgusta 2021 pod predsednikom Raisijem opravlja funkcijo podpredsednika, pristojnega za parlamentarne zadeve. Nekdanji svetovalec predsednika Mahmouda Ahmadinejada in uradni govorec skrajne politične frakcije YEKTA. Minister za kulturo in islamsko vodstvo (2009–2013). Kot nekdanji član IRGC je sodeloval pri represiji nad novinarji.

10.10.2011

▼M11

61.

MOSLEHI Heydar (tudi MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Kraj rojstva: Isfahan (Iran)

Datum rojstva: 1956

Spol: moški

Predstavnik ideološko-političnega urada vrhovnega poveljnika iranskih oboroženih sil (od leta 2018). Nekdanji svetovalec za vrhovno pravoznanstvo pri IRGC. Vodja organizacije za publikacije o vlogi duhovščine v vojni. Nekdanji minister za obveščevalno dejavnost (2009–2013). Pod njegovim vodstvom je ministrstvo za obveščevalno dejavnost nadaljevalo prakso vsesplošnih samovoljnih pridržanj ter preganjanja protestnikov in oporečnikov. Ministrstvo za obveščevalno dejavnost v zaporu Evin vodi oddelek 209, kjer so zaradi miroljubnih opozicijskih dejavnosti, uperjenih proti sedanji vladi, pridržani številni aktivisti. Zasliševalci z Ministrstva za obveščevalno dejavnost zapornike na oddelku 209 pretepajo ter jih duševno in spolno zlorabljajo.

10.10.2011

▼M14

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Kraj rojstva: Dezful (Iran)

Datum rojstva: 22.7.1959

Spol: moški

Minister za kulturo, obrt in turizem od 25. avgusta 2021. Od leta 2014 član vrhovnega sveta za kibernetski prostor in sveta za kulturno revolucijo. Nekdanji vodja Radiotelevizije Islamske republike Iran (IRIB) do novembra 2014. V času svojega mandata pri IRIB je bil odgovoren za vse odločitve v zvezi s programom. IRIB je avgusta 2009 in decembra 2011 predvajal posnetke prisilnih priznanj pripornikov in vrsto zrežiranih sodnih procesov, ki so jasna kršitev mednarodnih določb o poštenem sojenju in pravice do ustreznega pravnega postopka.

23.3.2012

▼M13

63.

TAGHIPOUR Reza

Kraj rojstva: Maragheh (Iran)

Datum rojstva: 1957

Spol: moški

Poslanec 11. iranskega parlamenta (volilno okrožje Teheran). Član vrhovnega sveta za kibernetski prostor. Nekdanji član teheranskega mestnega sveta. Nekdanji minister za informiranje in komunikacije (2009–2012).

Kot minister za informiranje je bil eden od vodilnih uradnikov, pristojnih za cenzuro ter nadzor nad spletnimi dejavnostmi in vsemi vrstami komunikacij (zlasti prenosnih telefonov). Zasliševalci pri zasliševanju političnih pripornikov uporabljajo njihove osebne podatke, pošto in komunikacije. Od predsedniških volitev leta 2009 in med uličnimi demonstracijami so bile večkrat prekinjene mobilne zveze in izključena možnost pošiljanja kratkih sporočil, satelitski TV kanali so bili moteni, internet ponekod izključen ali vsaj upočasnjen.

23.3.2012

▼M14

64.

KAZEMI Toraj

Spol: moški

Do junija 2020 vodja oddelka kibernetske policije za širši Teheran, ki je na seznamu EU. V tej funkciji je napovedal kampanjo zaposlovanja vladnih hekerjev z namenom večjega nadzora nad informacijami na internetu in onemogočanja „škodljivih“ spletnih strani.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Kraj rojstva: Najaf (Irak)

Datum rojstva: 1960 ali avgust 1961

Spol: moški

Od 29. decembra 2018 vodja Sveta za primernost. Nekdanji član Sveta varuhov (do septembra 2021). Nekdanji pravosodni minister (2009–2019). Pravosodni minister mora potrditi in odobriti vsako kazen za qisas (povračilo), hodoud (zločine proti bogu) in ta’zirat (zločine proti državi). Sem spadajo tudi izrečene smrtne kazni, bičanja in amputacije. Tako je osebno potrdil številne izrečene smrtne kazni, pri čemer so bili kršeni mednarodni standardi, vključno z usmrtitvami s kamenjanjem in obešanjem, usmrtitvami mladoletnih in javnimi usmrtitvami, kot so primeri, ko so bili zaporniki pred več tisočglavo množico obešeni z mostu. Torej je prispeval k številnim usmrtitvam. Dovolil je tudi telesne kazni, kot so amputacije in kapljanje kisline v oči. Odkar je Sadeq Larijani na položaju pravosodnega ministra, je opazno poraslo število samovoljnih aretacij političnih nasprotnikov, zagovornikov človekovih pravic in pripadnikov manjšin. Sadeq Larijani je odgovoren tudi za sistematične kršitve pravice do poštenega sojenja s strani iranskega sodstva.

23.3.2012

▼M13

66.

MIRHEJAZI Ali

Spol: moški

Del kroga tistih, ki so najbližji vrhovnemu vodji, in ena od oseb, odgovornih za načrtovanje zatiranja protestov, ki se izvaja od leta 2009. Povezan je tudi s tistimi, ki so odgovorni za zatrtje protestov.

Odgovoren je bil tudi za načrtovanje zatrtja javnih nemirov decembra 2017/2018 in novembra 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Spol: moški

Vodja političnega ideološkega urada vrhovnega voditelja. Nekdanji predstavnik vrhovnega voditelja pri Islamski revolucionarni gardi (1995–2020), potem ko je vso svojo kariero deloval v vojski, natančneje v obveščevalni službi Islamske revolucionarne garde. Zaradi svoje uradne funkcije je bil nepogrešljiva vez med ukazi iz urada vrhovnega voditelja in represivnim aparatom Islamske revolucionarne garde.

23.3.2012

▼M11

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Kraj rojstva: Dezful (Iran)

Datum rojstva: 1954

Spol: moški

Generalni sekretar Svetovne fundacije za holokavst (World Holocaust Foundation), leta 2006 ustanovljene na mednarodni konferenci za preučitev globalne vizije holokavsta. Ramin je bil odgovoren za njeno organizacijo v imenu iranske vlade. Kot namestnik ministra za tisk (do decembra 2013) je bil vodilna oseba, odgovorna za cenzuro, ter neposredno odgovoren za zaprtje številnih medijev, ki so si prizadevali za reforme (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh itd.), ukinitev neodvisnega novinarskega sindikata in ustrahovanje novinarjev ali njihove aretacije.

23.3.2012

▼M14

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Kraj rojstva: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Jug) – (Iran)

Datum rojstva: 1967

Spol: moški

Od 5. septembra 2021 podpredsednik Irana, pristojen za izvršne zadeve, in vodja urada predsednika. Od 16. septembra 2019 do septembra 2021 vodja nepremičninske podružnice fundacije Mostazafan, ki je bila pod neposrednim vodstvom vrhovnega voditelja Hameneja. Do novembra 2019 direktor podružnice fundacije Astan Qods Razavi v Teheranu. Nekdanji župan Mashada, drugega največjega iranskega mesta, kjer redno izvajajo javne usmrtitve. Nekdanji namestnik notranjega ministra za politične zadeve (imenovan leta 2009). V tej funkciji odgovoren za izvajanje represije nad osebami, ki zagovarjajo svoje zakonite pravice, vključno s svobodo izražanja. Kasneje imenovan za vodjo iranske volilne komisije na parlamentarnih volitvah leta 2012 in predsedniških volitvah 2013.

23.3.2012

▼M6 —————

▼M7 —————

▼M6 —————

▼M13

73.

FARHADI Ali

Spol: moški

Namestnik vodje inšpektorata za pravne zadeve in javni nadzor pri Ministrstvu za pravosodje v Teheranu. Nekdanji tožilec v Karadžu. Odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, med drugim sodne procese, na katerih je bila izrečena smrtna kazen. Med njegovim mandatom je bilo na območju Karadža veliko usmrtitev.

23.3.2012

▼M14

74.

REZVANMA-NESH Ali

Spol: moški

Nekdanji tožilec v Karadžu v provinci Alborz v obdobju 2010–2016. Odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, med drugim je bil vpleten v usmrtitev mladoletnika.

23.3.2012

▼M11

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Spol: moški

Od leta 2011 vodja obveščevalne službe ministrstva za obrambo; od novembra 2009 do marca 2011 poveljnik obveščevalne organizacije IRGC; od marca 2008 do novembra 2009 namestnik poveljnika obveščevalne organizacije IRGC; od aprila 2006 do marca 2008 vodja organizacije IRGC za zaščito in obveščanje. Sodeloval je pri zatiranju svobode izražanja, med drugim tako, da je bil povezan s tistimi, ki so odgovorni za aretacije blogerjev in novinarjev leta 2004. Domnevno naj bi imel tudi vlogo pri zatiranju povolilnih protestov leta 2009.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Spol: moški

Polkovnik in namestnik vodje tehnične in kibernetske obveščevalne službe IRGC ter vodja centra za analize in boj proti organiziranemu kriminalu pri IRGC. Odgovoren za aretacije in mučenje blogerjev in novinarjev.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Datum rojstva: 1967

Spol: moški

Od leta 2012 svetovalec disciplinskega sodišča za sodnike. Član „Komisije za ugotavljanje primerov kazenske spletne vsebine“, organa, ki je pristojen za cenzuro spletišč in družbenih medijev. Nekdanji vodja posebnega tožilstva za kibernetski kriminal (2007–2012). Odgovoren je bil za zatiranje svobode izražanja, med drugim z aretacijami, priprtji in preganjanjem blogerjev in novinarjev. Osebe, aretirane zaradi suma kibernetskega kriminala, so bile žrtve trpinčenja in nepravičnih sodnih postopkov.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

Spol: moški

Sodnik rednega sodišča v severnem Teheranu. Nekdanji nadzornik v uradu javnega tožilca v Teheranu. Namestnik vodje urada za zaporniške zadeve v provinci Teheran. Nekdanji namestnik tožilca v Teheranu (do leta 2013). Vodil je center za pregon Evin. Odgovoren je bil za kratenje pravic zagovornikom človekovih pravic in političnim zapornikom, med drugim pravic do obiskov in drugih pravic.

23.3.2012

▼M14

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Spol: moški

Namestnik direktorja zaporov v Teheranu, pristojnega za zdravje, prevzgojo in izobraževanje. Nekdanji vodja zapora Evin (2012–2015). V času njegovega mandata so se razmere v zaporu poslabšale, poročila pa omenjajo vse slabše ravnanje z zaporniki. Oktobra 2012 je devet zapornic začelo gladovno stavkati v protest proti kršenju njihovih pravic in nasilnemu ravnanju paznikov v zaporu.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

Spol: moški

Sodnik podružnice 54 revolucionarnega sodišča v Teheranu in podružnice 4 revolucionarnega sodišča v Ahwazu; izrekel smrtno kazen štirim arabskim političnim zapornikom – Tahi Heidarianu, Abbasu Heidarianu, Abd al-Rahmanu Heidarianu (bratje) in Aliju Sharifiju, ki so jih aretirali, mučili in obesili brez ustreznega pravnega postopka. Ti primeri in dejstvo, da niso bili izvedeni ustrezni pravni postopki, so bili omenjeni v poročilu posebnega poročevalca ZN za človekove pravice v Iranu z dne 13. septembra 2012 in poročilu generalnega sekretarja ZN o Iranu z dne 22. avgusta 2012.

12.3.2013

▼M11

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher

Spol: moški

Kot sodnik v podružnici 2 revolucionarnega sodišča v Ahwazu je 17. marca 2012 izrekel smrtno kazen petim Arabcem iz Ahwaza – Mohammadu Aliju Amouriju, Hashemu Sha'baniju Amouriju, Hadiju Rashediju, Sayedu Jaberu Alboshoki, Sayedu Mokhtarju Alboshoki – zaradi „dejavnosti zoper nacionalno varnost“ in „sovraštva do Boga“. Kazni je 9. januarja 2013 potrdilo tudi iransko vrhovno sodišče. Peterica je bila brez obtožnice priprta več kot leto dni. V tem času so jih mučili in obsodili brez ustreznega pravnega postopka.

12.3.2013

▼M13

82.

SARAFRAZ Mohammad (dr.) (tudi: Haj-agha Sarafraz)

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: približno 1963

Kraj stalnega prebivališča: Teheran

Spol: moški

Nekdanji član Vrhovnega sveta za kibernetski prostor. Nekdanji predsednik Radiotelevizije Islamske republike Iran (IRIB) (2014–2016). Kot vodja IRIB World Service in Press TV je odgovoren za vse programske odločitve. Tesno povezan z državnim varnostnim aparatom. Pod njegovim vodstvom Press TV skupaj z IRIB sodeluje z iranskimi varnostnimi službami in tožilci ter prenaša izsiljena priznanja pripornikov, med drugim tudi izsiljeno priznanje iransko-kanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija, in sicer v tedenski oddaji Iran Today. Neodvisni regulator za radiodifuzijo OFCOM je Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100 000 GBP zaradi predvajanja Baharijevega priznanja leta 2011, ki so ga posneli v zaporu pod prisilo. Sarafraza je torej povezana s kršenjem pravice do ustreznega pravnega postopka in pravičnega sojenja.

12.3.2013

▼M14

83.

JAFARI Asadollah

Spol: moški

Državni tožilec v Isfahanu. V tej funkciji je ukazal nasilje nad protestniki, ki so novembra 2021 na ulicah protestirali proti pomanjkanju vode. Po nekaterih poročilih je Jafari napovedal ustanovitev posebnega urada za preiskavo aretiranih protestnikov.

Kot nekdanji tožilec province Mazandaran je Jafari v primerih, ki jih je kazensko preganjal, izrekel smrtno kazen, kar je povzročilo številne usmrtitve, tudi javne. Ta pregon je potekal v okoliščinah, v katerih je izrek smrtne kazni v nasprotju z mednarodnim pravom o človekovih pravicah, med drugim tudi zaradi nesorazmerne in pretirane kazni. Jafari je bil odgovoren tudi za nezakonite aretacije in za kršitve pravic pripornikov iz Baha'ija od začetne aretacije do njihovega zadrževanja v samici obveščevalnega centra za pridržanje.

12.3.2013

▼M13

84.

EMADI Hamid Reza (tudi: Hamidreza Emadi)

Kraj rojstva: Hamedan (Iran)

Datum rojstva: približno 1973

Kraj stalnega prebivališča: Teheran

Kraj dela: sedež Press TV, Teheran

Spol: moški

Vodja osrednje redakcije Press TV. Nekdanji glavni producent Press TV.

Odgovoren je za produkcijo in predvajanje izsiljenih priznanj zapornikov, tudi novinarjev, političnih aktivistov ter pripadnikov kurdske in arabske manjšine, ter kršenje mednarodno priznanih pravic do poštenega sojenja in dolžnega pravnega postopanja. Neodvisni regulator za radiodifuzijo OFCOM je Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100 000 GBP zaradi predvajanja izsiljenega priznanja iransko-kanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija leta 2011, ki so ga posneli v zaporu, medtem ko so Bahariju grozili. Nevladne organizacije so poročale o še več primerih izsiljenih priznanj, ki jih je prenašala Press TV. Emadi se torej povezuje s kršenjem pravice do ustreznega pravnega postopka in poštenega sojenja.

12.3.2013

▼M11

85.

HAMLBAR Rahim

Spol: moški

Sodnik podružnice 1 revolucionarnega sodišča v Tabrizu. Odgovoren za hude kazni zoper pripadnike etnične manjšine Azerov in zagovornike pravic delavcev, ki jih je obtožil vohunjenja, dejanj zoper nacionalno varnost, propagande proti iranskemu režimu in žalitve iranskega voditelja. V nek odmevni primer je bilo vključenih 20 prostovoljnih humanitarnih delavcev (ki so pomagali po potresu v Iranu avgusta 2012), ki jim je naložil zaporne kazni, ker so skušali pomagati žrtvam potresa. Sodišče je delavce spoznalo za krive „sodelovanja pri zbiranju in skrivnega dogovarjanja za kazniva dejanja zoper nacionalno varnost“.

12.3.2013

▼M13

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Kraj rojstva: Jahrom (Iran)

Datum rojstva: 1964

Spol: moški

Nekdanji vodja revolucionarnega tožilstva v Shirazu. Odgovoren za nezakonite aretacije in trpinčenje političnih aktivistov, novinarjev, zagovornikov človekovih pravic, bahajcev in zapornikov vesti, ki so jih nadlegovali, mučili, zasliševali ter jim odrekali pravico do odvetnika in dolžnega pravnega postopanja. Musavi-Tabar je podpisoval sodne odločbe v zloglasnem centru za pridržanje št. 100 (moški zapor), med drugim tudi odločbo za triletno pridržanje bahajske zapornice Rahe Sabet v samici.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Spol: moški

Namestnik direktorja za sodni nadzor (od 13. oktobra 2018). Nekdanji vodja „Komisije za ugotavljanje primerov kaznive vsebine“, vladne organizacije, odgovorne za spletno cenzuro in kibernetski kriminal. Pod njegovim vodstvom je komisija „kibernetski kriminal“ opredelila z več medlih kategorij, s katerimi je kriminalizirala izdelavo in objavo vsebine, za katero predstavniki režima menijo, da je neprimerna. Odgovoren je bil za zadušitev in blokado številnih opozicijskih spletnih strani, elektronskih časopisov, blogov, spletnih strani nevladnih organizacij, ki zagovarjajo človekove pravice, ter Googla in Gmaila od septembra 2012. Skupaj s komisijo je dejavno pripomogel k smrti blogerja Sattarja Beheshtija v priporu novembra 2012. Komisija, ki jo je vodil, je tako neposredno odgovorna za sistemske kršitve človekovih pravic, še posebej s prepovedjo in „čiščenjem“ spletnih strani za širšo javnost ter z občasnim popolnim onemogočenjem internetnega dostopa.

12.3.2013

▼M12

88.

SOLEIMANI Gholamreza

Kraj rojstva: Farsan (Iran)

Datum rojstva: 1343 (po iransko muslimanskem koledarju), 1964 ali 1965 (po gregorijanskiem koledarju)

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Funkcija: vodja organizacije Basidž Islamske revolucionarne garde (IRGC)

Gholamreza Soleimani je vodja organizacije Basidž. Organizacija Basidž je za zatiranje protestov v Iranu novembra 2019 uporabila smrtonosno silo, zaradi česar so bili v številnih mestih po vsej državi ubiti in poškodovani neoboroženi protestniki in drugi civilisti. Gholamreza Soleimani je kot vodja organizacije Basidž odgovoren za nasilno zatiranje protestov in hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

12.4.2021

89.

SALAMI Hossein (tudi SALAMI Hussain)

Kraj rojstva: Vaneshan, Golpayegan (Iran)

Datum rojstva: 1339 (po iransko muslimanskem koledarju), 1960 ali 1961 (po gregorijanskem koledarju)

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Funkcija: vrhovni poveljnik Islamske revolucionarne garde

(IRGC)

Čin: generalmajor

Hossein Salami je od aprila 2019 vrhovni poveljnik IRGC, ki vključuje milico Basdž, in član Sveta za nacionalno varnost. Redne vojaške enote IRGC in milica Basidž so za zatiranje protestov v Iranu novembra 2019 uporabile smrtonosno silo, zaradi česar so bili v številnih mestih po vsej državi ubiti in poškodovani neoboroženi protestniki in drugi civilisti. Hossein Salami se je kot član Sveta za nacionalno varnost udeležil zasedanj, na katerih je bilo odrejeno, da se za zatiranje protestov novembra 2019 uporabi smrtonosna sila. Zato je Hossein Salami odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

12.4.2021

90.

KARAMI Hassan

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Funkcija: poveljnik posebnih enot iranske policije

Hassan Karami je poveljnik posebnih enot iranske policije. Posebne enote so za zatiranje protestov v Iranu novembra 2019 uporabile smrtonosno silo, zaradi česar so bili v številnih mestih po vsej državi ubiti in poškodovani neoboroženi protestniki in drugi civilisti. Hassan Karami je kot poveljnik posebnih enot, ki so ubile in poškodovale neoborožene protestnike in druge civiliste, odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

12.4.2021

91.

PAKPOUR Mohammad (tudi: PAKPUR Mohammad)

Kraj rojstva: Arak (Iran)

Datum rojstva: 1340 (po iransko muslimanskem koledarju), 1961 (po gregorijanskem koledarju)

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Funkcija: vrhovni poveljnik kopenskih sil Islamske revolucionarne garde (IRGC)

Čin: brigadni general

Mohammad Pakpour je od marca 2010 vrhovni poveljnik kopenskih sil IRGC. Kopenske sile IRGC so za zatiranje protestov v Iranu novembra 2019 uporabile smrtonosno silo, zaradi česar so bili v številnih mestih po vsej državi ubiti in poškodovani neoboroženi protestniki in drugi civilisti. Mohammad Pakpour je kot vrhovni poveljnik kopenskih sil IRGC, ki so uporabile smrtonosno silo proti neoboroženim protestnikom in drugim civilistom, odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

12.4.2021

92.

ASHTARI Hossein

Kraj rojstva: Isfahan (tudi Esfahan, Ispahan)

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Funkcija: načelnik iranske policije

Hossein Ashtari je od marca 2015 načelnik iranske policije in član Sveta za nacionalno varnost. Policija vključuje enote Emdad in specialne enote. Iranska splošna policija, enote Emdad in specialne enote so za zatiranje protestov v Iranu novembra 2019 uporabile smrtonosno siloe, zaradi česar so bili v številnih mestih po vsej državi ubiti in poškodovani neoboroženi protestniki in drugi civilisti. Hossein Ashtari se je kot član Sveta za nacionalno varnost udeležil zasedanj, na katerih je bilo odrejeno, da se za zatiranje protestov novembra 2019 uporabi smrtonosna sila. Zato je Hossein Ashtari odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

12.4.2021

93.

ZIAEI Gholamreza

Spol: moški

Funkcija: nekdanji direktor zapora Evin; nekdanji direktor drugih centrov za pridržanje

Med julijem 2019 in junijem 2020 je bil Gholamreza Ziaei direktor zapora Evin, kjer so se že tako težke razmere za pripornike med njegovim mandatom še poslabšale. Zapornicam se je odrekal telefonski stik z njihovimi otroki. Političnim zapornikom so se odrekali tedenski obiski sorodnikov, ki so bili dovoljeni le vsaka dva meseca. Med protesti leta 2009 je bil Ziaei odgovoren za center za pridržanje Kahrizak, kjer je po mučenju umrlo najmanj pet pripornikov, ki so bili aretirani zaradi množičnih uličnih protestov v Teheranu leta 2009. Ziaei je bil v obdobju od 2017 do 2019, preden je prevzel zapor Evin v Teheranu, direktor zapora Rajaee Shahr v Karadžu, zahodno od Teherana, kjer so politični zaporniki mnogokrat protestirali proti zlorabam in nečloveškim življenjskim razmeram.

12.4.2021

94.

SHAHVARPOUR Hassan

Kraj rojstva: Safi Abad, južno od Dezfula, Khuzestan (Iran)

Spol: moški

Številka potnega lista: 2001624001 (nacionalna identifikacijska številka)

Funkcija: poveljnik enote Vali Asr v provinci Khuzestan, Islamska revolucionarna garda (IRGC)

Čin: brigadni general

Kot poveljnik IRGC v Khuzestanu je Hassan Shahvarpour od leta 2009 odgovoren za poveljevanje silam, ki so med protesti v mestu Mahshahr novembra 2019 uporabljale brzostrelke proti protestnikom in drugim civilistom. Pod njegovim poveljstvom je IRGC ubila 148 ljudi s streljanjem z brzostrelkami iz oklepnih vozil, ki so obkrožala bežeče protestnike, ki so se skrivali v bližnjem močvirju.

12.4.2021

▼M14

95.

VASEGHI Leyla (tudi VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)

Kraj rojstva: Sari, provinca Mazandaran (Iran)

Datum rojstva: 1352 (po iransko muslimanskem koledarju), 1972 ali 1973 (po gregorijanskem koledarju)

Spol: ženski

Funkcija: nekdanja guvernerka mesta Shahr-e Qods in vodja mestnega varnostnega sveta.

Kot guvernerka mesta Shahr-e Qods in vodja mestnega varnostnega sveta od septembra 2019 do novembra 2021 je Leyla Vaseghi policiji in drugim oboroženim silam ukazala, naj med protesti novembra 2019 uporabijo smrtonosna sredstva, zaradi česar so bili ubiti ali poškodovani neoboroženi protestniki in drugi civilisti. Kot guvernerka mesta Shahr-e Qods in vodja mestnega varnostnega sveta je Leyla Vaseghi odgovorna za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

12.4.2021

▼M15

96.

ROSTAMI CHESHMEH GACHI Mohammed (tudi ROSTAMI, Mohammad)

محمد گچی چشمه رستمی

(a.k.a. محمد رستمی)

Kraj rojstva: Kermanshah (Iran)

Datum rojstva: 1976 ali 1977

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Nacionalna identifikacijska št.: 111936 (Iran)

Identifikacijska številka: 13821 (Iran)

Funkcija: vodja iranske policije za moralo

Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi je vodja iranske policije za moralo. Od začetka leta 2014 do začetka leta 2019 je bil vodja policije za javno varnost Kermanshaha, imel pa je tudi visoke funkcije v iranski obveščevalni policiji.

Policija za moralo deluje v sklopu iranskih sil pregona in specialne policijske enote, ki zagotavlja izvrševanje strogih pravil oblačenja za ženske, vključno z obveznim nošenjem naglavne rute. Policija za moralo je uporabila protipravno silo proti ženskam, ker niso upoštevale iranskih zakonov o hidžabu, uporabila je tudi spolno nasilje in nasilje zaradi spola, samovoljne aretacije in priprtja ter pretirano nasilje in mučenje.

Policija za moralo je 13. septembra 2022 v Teheranu samovoljno aretirala 22-letno Mahso Amini, ker naj ne bi pravilno nosila hidžaba. Dekle so nato odpeljali na sedež policije za moralo na „izobraževalni in usmerjevalni tečaj“. Po zanesljivih poročilih in pričevanjih naj bi jo v priporu brutalno pretepli in z njo okrutno ravnali, zaradi česar je bila hospitalizirana in je nato 16. septembra 2022 tudi umrla. Nasilno ravnanje policije za moralo ni omejeno zgolj na ta incident in je bilo obširno dokumentirano.

Rostami kot vodja iranske policije za moralo odgovarja za njena dejanja. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

97.

RAHIMI Hossein

حسین رحیمی

Kraj rojstva: vas Dodhak, Mahalat, Osrednja provinca (Iran)

Datum rojstva: 1964

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Čin: brigadni general

Funkcija: vodja iranskih sil pregona v Teheranu

Brigadni general Hossein Rahimi je od 7. avgusta 2017 vodja iranskih sil pregona v Teheranu.

Iranske sile pregona so se na proteste v septembru 2022 v Teheranu še posebej ostro odzvale. Zaradi pretirane uporabe sile, s katero so poskušale zatreti proteste, je bilo ubitih več oseb.

Zato je Rahimi kot vodja iranskih sil pregona v Teheranu odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

98.

ABDI Abbas

عبدى عباس

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Čin: polkovnik

Funkcija: vodja iranskih sil pregona v Divandarrehu

Polkovnik Abbas Abdi je vodja iranskih sil pregona v okrožju Divandarreha.

Iranske sile pregona so se na proteste v septembru 2022 v Divandarrehu še posebej ostro odzvale. Zaradi pretirane uporabe sile, s katero so poskušale zatreti proteste, je bilo ubitih več oseb.

Zato je Abdi kot vodja iranskih sil pregona v Divandarrehu odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

99.

MIRZAEI Haj Ahmad (a.k.a. MIRZAEI, Hajahmad; MIRZAYI, Hajj Ahmad)

حاج احمد میرزایی

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: 9. 2. 1957.

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Identifikacijska številka: 4268935215 (Iran)

Čin: polkovnik

Funkcija: vodja iranske policije za moralo v Teheranu

Polkovnik Haj Ahmed Mirzaei je od leta 2018 vodja iranske policije za moralo v Teheranu.

Policija za moralo deluje v sklopu iranskih sil pregona in specialne policijske enote, ki zagotavlja izvrševanje strogih pravil oblačenja za ženske, vključno z obveznim nošenjem naglavne rute. Policija za moralo je uporabila protipravno silo proti ženskam, ker niso upoštevale iranskih zakonov o hidžabu, odgovorna pa je tudi za spolno nasilje in nasilje na podlagi spola, samovoljne aretacije in priprtja ter pretirano nasilje in mučenje.

Policija za moralo je 13. septembra 2022 v Teheranu samovoljno aretirala 22-letno Mahso Amini, ker naj ne bi pravilno nosila hidžaba. Dekle so nato odpeljali na sedež policije za moralo na „izobraževalni in usmerjevalni tečaj“. Po zanesljivih poročilih in pričevanjih naj bi jo v priporu brutalno pretepli in z njo okrutno ravnali, zaradi česar je bila hospitalizirana in potem 16. septembra 2022 tudi umrla. Nasilno ravnanje policije za moralo ni omejeno zgolj na ta incident in je bilo obširno dokumentirano.

Mirzaei kot vodja policije za moralo v Teheranu odgovarja za njena dejanja, in sicer tudi na sedežu policije, kjer so Amino pretepli in z njo okrutno ravnali. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

100.

ZAREPOUR Issa

عیسی زارع پور

Kraj rojstva: Eslamabad-e Gharb, provinca Kermanshah (Iran)

Datum rojstva: 1980

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Funkcija: minister za informacijske in komunikacijske tehnologije

Issa Zarepour je iranski minister za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo od 25. avgusta 2021.

Na tem položaju je imel ključno vlogo pri odločitvi iranske vlade, ki se je med protesti, ki so sledili smrti 22-letne Mahse Amini 16. septembra 2022, odločila omejiti dostop do interneta ter tako sistematično kršiti svobodo mnenja in izražanja iranskega ljudstva.

Ta ukrep je še dodatno zmanjšal že tako izjemno omejen prostor, ki ga imajo akterji civilne družbe v Iranu, med drugim zagovorniki človekovih pravic, na voljo za zbiranje objektivnih informacij in komuniciranje med seboj in z zunanjim svetom.

Prekinitev dostopa do interneta je imela negativne posledice za uveljavljanje človekovih pravic v Iranu, tako neposredno (vpliv na svobodo mnenja in izražanja ter razpoložljivost objektivnih informacij) kot tudi posredno(večja možnost, da kršitve človekovih pravic niso dokumentirane, kar negativno vpliva na odgovornost za kršitve človekovih pravic).

Zato je Zarepour kot minister za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

101.

SEPEHR Mohammad-Hossein

محمدحسین سپهر

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Funkcija: poveljnik iranske osrednje baze za usposabljanje v okviru generalštaba oboroženih sil

Mohammad-Hossein Sepehr je poveljnik osrednje baze za usposabljanje v okviru generalštaba oboroženih sil v Teheranu. Je član Islamske revolucionarne garde in odporniških sil Basij (prostovoljna paravojaška organizacija, ki deluje v sklopu Islamske revolucionarne garde in ima podružnice po vsem Iranu).

Sepehr nadzira protiprotestna usposabljanja za iranske varnostne sile in podpira represivni pristop do protestnikov.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

102.

SAFARI Sayd Ali

صفرى سید علی

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Čin: polkovnik

Funkcija: vodja iranskih sil pregona v Saqqezu

Polkovnik Sayd Ali Safari je vodja iranskih sil pregona v Saqqezu.

Iranske sile pregona so se na proteste v septembru 2022 v Saqqezu še posebej ostro odzvale. Zaradi pretirane uporabe sile, s katero so skušale zatreti proteste, je bilo ubitih več oseb.

Zato je Safari kot vodja iranskih sil pregona v Saqqezu odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

103.

ADYANI Seyed Alireza (tudi ADIANI Hojjat al-Islam Seyyed Alireza)

ادیانی سید علیرضا

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Funkcija: vodja ideološko-političnega urada iranskih sil pregona

Seyed Alireza Adyani je vodja ideološko-političnega urada iranskih sil pregona.

Odgovoren je za opredelitev in izvajanje pravil delovanja policije. Izjavil je, da morajo iranske sile pregona biti „praktične“ in „učinkovite“ pri obravnavanju nasprotnikov, policiji za moralo pa je izrekel pohvalo za „intenzivno“ opravljanje dela.

Iranske sile pregona so s protestniki, vključno s tistimi, ki so protestirali po smrti Mahse Amini, ravnale skrajno brutalno.

Seyed Alireza Adyani je zato odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

104.

AZADI Ali

آزادى علی

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Čin: drugi brigadni general

Funkcija: vodja iranskih sil pregona v Kurdistanu

Drugi brigadni general Ali Azadi je od leta 2019 vodja iranskih sil pregona v Kurdistanu.

Sile pod njegovim poveljstvom v Kurdistanu so med zatiranjem protestov septembra 2022 streljale na protestnike ter ubile in ranile več ljudi.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

105.

SHALIKAR Mohammed Zaman

شالیکار محمد زمان

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Čin: polkovnik

Funkcija: vodja iranskih sil pregona v Babolu (Mazandaran)

Polkovnik Mohammed Zaman Shalikar je od leta 2021 vodja iranskih sil pregona v Babolu (Mazandaran).

Med demonstracijami po smrti Mahse Amini v septembru 2022 so sile pod njegovim poveljstvom streljale na protestnike v Babolu (Mazandaran) ter nekatere med njimi ranile in ubile.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

106.

HEIDARI Salman

حیدرى سلمان

Državljanstvo: iransko

Spol: moški

Čin: polkovnik

Funkcija: vodja iranskih sil pregona v Bukanu

Polkovnik Salman Heidari je vodja iranskih sil pregona v Bukanu.

Iranske sile pregona so se na proteste v septembru 2022 v Bukanu še posebej ostro odzvale. Zaradi pretirane uporabe sile, s katero so skušale zatreti proteste, je bil ubit najmanj en otrok, več oseb pa je bilo ranjenih.

Zato je Heidari kot vodja iranskih sil pregona v Bukanu odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

▼M4Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

▼M13

1.

Kibernetska policija

Kraj: Teheran (Iran)

Spletno mesto:http://www.cyberpolice.ir

Iranska kibernetska policija, ustanovljena januarja 2011, je enota policije Islamske republike Iran, ki jo vodi Vahid Majid. Od svoje ustanovitve do začetka leta 2015 jo je vodil Esmail Ahmadi-Moqaddam (na seznamu). Ahmadi-Moqaddam je poudarjal, da bo kibernetska policija ukrepala zoper protirevolucionarne in disidentske skupine, ki so leta 2009 s pomočjo spletnih družbenih omrežij sprožile proteste proti ponovni izvolitvi predsednika Mahmouda Ahmadinejada. Januarja 2012 je kibernetska policija objavila nove smernice za internetne kavarne, v katerih od uporabnikov zahteva, da zagotovijo osebne podatke, ki jih morajo lastniki kavarn hraniti šest mesecev, voditi pa morajo tudi evidenco spletnih strani, ki jih uporabniki obiščejo. Pravila od lastnikov kavarn zahtevajo tudi, da namestijo televizijske kamere zaprtega kroga in šest mesecev hranijo posnetke. Na podlagi teh novih pravil utegnejo nastati dnevniki, ki bi jih organi oblasti lahko uporabili, ko bi hoteli priti na sled aktivistom ali komur koli, ki po njihovem mnenju ogroža nacionalno varnost.

Junija 2012 so iranski mediji poročali, da se kibernetska policija pripravlja na zatrtje virtualnih zasebnih omrežij (VPN). 30. oktobra 2012 je kibernetska policija brez naloga aretirala blogerja Sattarja Beheshtija zaradi „dejanj zoper nacionalno varnost na družbenih omrežjih in Facebooku“. Beheshti je v svojem blogu kritiziral iransko vlado. 3. novembra 2012 so ga našli mrtvega v njegovi zaporniški celici. Pripadniki kibernetske policije naj bi ga mučili do smrti. Kibernetska policija je odgovorna za številne aretacije administratorjev skupine Telegram v povezavi s protesti po vsej državi novembra 2019.

12.3.2013

▼M12

2.

Zapor Evin

Naslov: Provinca Teheran, Teheran, okrožje 2, Dasht-e Behesht (Iran)

Zapor Evin je center za pridržanje, kjer so bili pridržani politični zaporniki in kjer je v zadnjih letih in desetletjih večkrat prihajalo do hudih kršitev človekovih pravic, vključno z mučenjem. Protestniki iz novembra 2019 so bili v zaporu Evin pridržani, in nekateri so še vedno, kot politični zaporniki. Zapornikom v zaporu Evin so odvzete osnovne procesne pravice, včasih so pridržani v samici ali prenatrpanih celicah s slabimi higienskimi razmerami. Obstajajo podrobna poročila o fizičnem in psihičnem mučenju. Pridržanim osebam se odreka stik z družino in odvetniki ter ustrezna zdravstvena oskrba.

12.4.2021

3.

Zapor Fashafouyeh (tudi centralni zapor Teheran, zapor Hasanabad-e Qom, Greater Tehran Prison)

Naslov: Provinca Teheran, Hasanabad, Bijin Industrial Zone, Teheran, Qom Old Road (Iran)

Telefon: +98 21 5625 8050

Zapor Fashafouyeh je center za pridržanje, ki je bil prvotno namenjen za pridržanje storilcev kaznivih dejanj, povezanih z drogami, od nedavno pa so tam pridržani tudi politični zaporniki, ki so si v nekaterih primerih prisiljeni deliti celice z odvisniki od drog. Življenjske in higienske razmere so zelo slabe in za osnovne potrebe, kot je dostop do čiste pitne vode, ni poskrbljeno. Med protesti novembra 2019 je bilo v zaporu Fashafouyeh pridržanih več protestnikov, vključno z mladoletniki. Poročila navajajo, da so protestnike iz novembra 2019 v zaporu Fashafouyeh mučili in z njimi nečloveško ravnali, npr. tako, da so jih namerno poškodovali z vrelo vodo in jim odrekali medicinsko oskrbo. Glede na poročilo organizacije Amnesty International o zatiranju protestov novembra 2019 so bili v zaporu Fashafouyeh skupaj z odraslimi pridržani tudi otroci, stari komaj 15 let. Sodišče v Teheranu je tri protestnike iz novembra 2019, ki so trenutno v zaporu Fashafouyeh, obsodilo na smrt.

12.4.2021

4.

Zapor Rajaee Shahr (tudi zapor Rajai Shahr, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, zapor Gorhardasht, zapor Gohar Dasht)

Naslov: Provinca Alborz, Karadž, Gohardasht, Moazzen Blvd (Iran)

Telefon: +98 26 3448 9826

Od islamske revolucije leta 1979 je zapor Rajaee Shahr znan po odrekanju človekovih pravic, vključno s hudim fizičnim in psihološkim mučenjem političnih zapornikov in zapornikov vesti ter množičnimi usmrtitvami brez poštenega sojenja. Po protestih novembra 2019 je bilo v zaporu Rajaee Shahr hudo trpinčenih več sto pripornikov, vključno z otroki. Obstajajo verodostojna poročila o številnih primerih mučenja in drugih oblikah krutega kaznovanja, vključno s primeri, ki vključujejo mladoletnike.

12.4.2021

▼M15

5.

Iranska policija za moralo

(tudi Gasht-e-Ershad; Islamic Guidance Patrol;Guidance Patrols)

غشتى إرشاد

Naslov: Ulica Vozara, vogal 25. ulice, 6. okrožje, Teheran (Iran)

Policija za moralo deluje v sklopu iranskih sil pregona in specialne policijske enote, ki zagotavlja izvrševanje strogih pravil oblačenja za ženske, vključno z obveznim nošenjem naglavne rute. Policija za moralo je uporabila protipravno silo proti ženskam, ker niso upoštevale iranskih zakonov o hidžabu, spolno nasilje in nasilje zaradi spola, samovoljne aretacije in priprtja ter pretirano nasilje in mučenje.

Policija za moralo je 13. septembra 2022 v Teheranu samovoljno aretirala 22-letno Mahso Amini, ker naj bi nepravilno nosila hidžab. Dekle so nato odpeljali na sedež policije za moralo na „izobraževalni in usmerjevalni tečaj“. Po zanesljivih poročilih in pričevanjih naj bi jo v priporu brutalno pretepli in z njo okrutno ravnali, kar zaradi česar je bila hospitalizirana in je nato 16. septembra 2022 tudi umrla. Nasilno ravnanje policije za moralo ni omejeno zgolj na ta incident in je bilo obširno dokumentirano.

Zato je policija za moralo odgovorna za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

6.

Odporniške sile Basij

(tudi Basij-e Mostazafan)

بسیج مستضعفین

 

Odporniške sile Basij so prostovoljna paravojaška organizacija, ki deluje v sklopu Islamske revolucionarne garde in ima podružnice po vsem Iranu.

Varnostne sile so se na proteste septembra 2022 v Iranu še posebej ostro odzvale, zaradi česar je umrlo več ljudi. Odporniške sile Basij so ena od sil, ki jim je vlada odredila, da ustavijo proteste. Ranile in ubile so več protestnikov.

Zato so Odporniške sile Basij neposredno odgovorne za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

7.

Poveljstvo za kibernetsko obrambo v sklopu Islamske revolucionarne garde

قرارگاه دفاع سایبرى

Naslov: Teheran (Iran)

Telefon: +98 26 3448 9826

Poveljstvo za kibernetsko obrambo v sklopu Islamske revolucionarne garde nadzira spletne strani, elektronsko pošto in spletne dejavnosti posameznikov, ki veljajo za politične nasprotnike.

Med protesti v Iranu septembra 2022 je dejavno sodelovalo pri iranskih vladnih represivnih politikah, tudi z identifikacijo in aretacijo protestnikov.

Zato je odgovorno za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

8.

Sile pregona Islamske republike Iran (tudi NAJA; FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

Naslov: Teheran (Iran)

Sile pregona Islamske republike Iran so uniformirane policijske sile.

Njihove očitne in hude kršitve človekovih pravic, kot je vsesplošno streljanje z ostrim strelivom na miroljubne protestnike, tudi otroke, so bile obširno dokumentirane, odkar so se sredi septembra 2022 začeli protesti po smrti Mahse Amini. Umrlo je več kot 70 protestnikov, na stotine pa je bilo hudo poškodovanih, vključno z otroki. Poleg tega so od začetka demonstracij policijske sile samovoljno pridržale številne zagovornike človekovih pravic in novinarje.

Zato so sile pregona Islamske republike Iran odgovorne za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

17.10.2022

Top