EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:041:FULL

Uradni list Evropske unije, L 041, 22. februar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 41

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
22. februar 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/244 z dne 24. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev zneska skupnega kritja za izračun zagotovljenega klirinškega kritja faktorja K (K-CMG) ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/245 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/40 glede spremljevalnih izobraževalnih ukrepov ter izbora in odobritve prosilcev za pomoč

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/246 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede zahtevkov za pomoč, izplačila pomoči in pregledov na kraju samem

8

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/247 z dne 14. decembra 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta glede podatkov o novih težkih vozilih, ki jih spremljajo in sporočajo države članice in proizvajalci, ter postopka sporočanja ( 1 )

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/248 z dne 15. februarja 2022 o registraciji geografske označbe žgane pijače v skladu s členom 30(2) Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta (Pregler/Osttiroler Pregler)

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/249 z dne 18. februarja 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

16

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/250 z dne 21. februarja 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/403 glede vključitve novega vzorca veterinarskega/uradnega spričevala za vstop ovc in koz iz Velike Britanije na Severno Irsko ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/404 glede seznama tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop ovc in koz v Unijo ( 1 )

19

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/251 z dne 21. februarja 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2018/907 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji

31

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/252 z dne 21. februarja 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1167, da se določijo zahteve za preizkušanje, ki se uporabljajo za 48-voltni učinkoviti motor-generator, vgrajen v ohišje menjalnika in kombiniran z 48/12-voltnim pretvornikom DC/DC ( 1 )

33

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Priporočilo št. 1/2022 Skupnega odbora EU-PLO z dne 31. januarja 2022 o odobritvi podaljšanja akcijskega načrta EU-Palestinska uprava [2022/253]

36

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov ( UL L 328, 21.12.2018 )

37

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/244

z dne 24. septembra 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev zneska skupnega kritja za izračun „zagotovljenega klirinškega kritja“ faktorja K (K-CMG)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 23(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za določitev izračuna zneska „zahtevanega skupnega kritja“ iz člena 23(2) Uredbe (EU) 2019/2033 ter za večjo jasnost in doslednost v zvezi z njegovimi sestavinami bi bilo treba pojasniti, da znesek zahtevanega skupnega kritja vključuje vsa zavarovanja, ki jih zahteva klirinški član v skladu s svojim modelom kritja.

(2)

V skladu s členom 23(2) Uredbe (EU) 2019/2033 se za izračun K-CMG uporabi dnevno zahtevano skupno kritje. Če klirinški člani prilagodijo zahtevano kritje znotraj enega dneva, to povzroči več kot en poziv k doplačilu kritja v istem dnevu. Da bi se izognili negotovosti glede tega, katero od teh zahtev po kritju je treba uporabiti, in ob upoštevanju, da je treba tretji najvišji znesek v obdobju treh mesecev uporabiti za izračun K-CMG, je treba določiti, da bi moral biti znesek dnevno zahtevanega kritja najvišji od teh zahtev po kritju na zadevni dan.

(3)

Investicijska podjetja lahko uporabljajo klirinške storitve več klirinških članov. Za pozicije, za katere se uporablja K-CMG, bi bilo treba natančno določiti znesek skupnega kritja, ki se zahteva od investicijskega podjetja, znesek pa bi moral vključevati polno kritje, ki ga zahtevajo vsi klirinški člani. Če investicijsko podjetje uporablja K-CMG za pozicije, za katere kliring opravlja več klirinških članov, bi bilo zato treba CMG izračunati kot vsoto kritij, ki jih zahtevajo vsi klirinški člani. Investicijsko podjetje bi moralo zato najprej izračunati skupni znesek dnevno zahtevanega kritja kot vsoto skupnega kritja, ki ga zahtevajo vsi klirinški člani, nato pa določiti tretji najvišji znesek dnevno zahtevanih skupnih kritij, kot določa člen 23(2) Uredbe (EU) 2019/2033.

(4)

Za uporabo K-CMG na podlagi portfelja, kadar se za celoten portfelj zahteva kliring ali kritje, morajo biti izpolnjeni pogoji iz člena 23(1) Uredbe (EU) 2019/2033. Zato lahko portfelj pozicij, za katere je bil opravljen kliring, dodeljen eni trgovalni enoti, uporablja K-CMG, hkrati pa lahko portfelj pozicij, za katere je bil opravljen kliring, dodeljen drugi trgovalni enoti, uporablja „tveganje neto pozicije“ faktorja K (K-NPR). Da bi preprečili arbitražo, bi morala biti uporaba K-CMG in K-NPR po trgovalnih enotah dosledna. Zato bi bilo treba za trgovalne enote, ki so si podobne v smislu poslovne strategije in pozicij iz trgovalne knjige, uporabljati enak pristop.

(5)

Za namene ocene v skladu s točko (e) člena 23(1) Uredbe (EU) 2019/2033 bi moral pristojni organ oceniti, ali je pristop K-CMG ustrezen glede odražanja profila tveganosti pozicij iz trgovalne knjige investicijskega podjetja. Investicijska družba bi morala redno primerjati lastno oceno tveganja s kritji, ki jih zahtevajo klirinški člani, da bi ocenila, ali so ta kritja še vedno dober kazalnik ravni tveganja investicijskega podjetja za trg. Investicijsko podjetje bi moralo, medtem ko pristojni organ pripravlja oceno, primerjati kapitalske zahteve na podlagi K-NPR in K-CMG ter bi moralo biti zmožno pristojnemu organu ustrezno utemeljiti razliko med temi kapitalskimi zahtevami. Ocena pristojnega organa bi morala biti pozitivna le, če so izpolnjeni vsi ti pogoji. Pristojni organ bi moral zlasti zagotoviti, da je investicijsko podjetje sposobno spremljati in ustrezno utemeljiti razliko med rezultatoma obeh metodologij, tj. K-NPR in K-CMG, zlasti v primeru velikih nihanj zahtevanih kritij.

(6)

Visoka pogostost menjavanja med uporabo K-NPR in K-CMG je močan kazalnik morebitne nesorazmerne ali nezanesljive uporabe kapitalskih zahtev. Regulativno arbitražo je mogoče preprečiti z omejevanjem pogostosti menjavanja pozicij med K-NPR in K-CMG. Zahteva, da trgovalna enota vsaj dve leti stalno uporablja eno od obeh metod, bi bila sorazmerna za obravnavanje tveganja regulativne arbitraže. Vendar bi moral pristojni organ v izjemnih primerih (npr. prestrukturiranje poslovanja), kadar se trgovalna enota spremeni v tolikšni meri, da jo je mogoče šteti za drugačno trgovalno enoto, investicijski družbi dovoliti, da v tem dveletnem obdobju spremeni metodo.

(7)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski bančni organ (EBA).

(8)

EBA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter prosil za nasvet interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izračun zneska zahtevanega skupnega kritja

1.   Znesek skupnega kritja iz člena 23(2) Uredbe (EU) 2019/2033 je zahtevani znesek zavarovanja, ki ga sestavljajo začetno kritje, gibljivo kritje in drugo zavarovanje, kot ga zahteva klirinški član na podlagi svojega modela kritja investicijskega podjetja za trgovalne enote, za katere se uporablja K-CMG. V tej uredbi „trgovalna enota“ pomeni trgovalno enoto, kot je opredeljena v točki 144 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

2.   Če klirinški član ne razlikuje med kritji, ki se zahtevajo za trgovalno enoto, za katero se uporablja K-CMG, in kritji, ki se zahtevajo za druge trgovalne enote, investicijsko podjetje kot kritja iz odstavka 1 obravnava skupni znesek kritij, ki se zahtevajo za vse trgovalne enote.

3.   Provizije, ki jih investicijsko podjetje plača klirinškemu članu za uporabo storitev klirinških članov, se ne štejejo za kritja iz odstavka 1.

4.   Kadar klirinški član posodobi zahtevano skupno kritje več kot enkrat na dan, je skupno kritje, ki se zahteva na ta dan, najvišji od zneskov skupnih kritij, ki jih zahteva klirinški član v tem dnevu.

5.   Če investicijsko podjetje za trgovalne enote, za katere se uporablja K-CMG, uporablja storitve več kot enega klirinškega člana, se znesek skupnega kritja iz člena 23(2) Uredbe (EU) 2019/2033 izračunava dnevno, pri čemer se prištejejo zneski kritij, ki jih zahteva vsak klirinški član, kot je določeno v odstavku 1 tega člena.

Člen 2

Preprečevanje arbitraže

1.   Zahteva iz točke (e) člena 23(1) Uredbe (EU) 2019/2033 je izpolnjena, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

investicijsko podjetje, ki za portfelj pozicij, za katere je bil opravljen kliring, dodeljenih eni trgovalni enoti, izračunava kapitalske zahteve na podlagi K-CMG, uporablja isto metodologijo za vse pozicije te trgovalne enote za neprekinjeno obdobje najmanj 24 mesecev ali dokler se poslovna strategija ali posli skupine trgovcev te trgovalne enote ne spremenijo tako, da se lahko štejejo za drugačno trgovalno enoto;

(b)

investicijsko podjetje uporablja K-CMG dosledno za vse trgovalne enote, ki so si podobne v smislu poslovne strategije in pozicij iz trgovalne knjige;

(c)

investicijsko podjetje ima vzpostavljene politike in postopke, ki kažejo, da bi izbira portfeljev, za katere se uporablja K-CMG, odražala tveganja pozicij iz trgovalne knjige investicijskega podjetja, vključno s pričakovanimi obdobji posedovanja, uporabljenimi strategijami trgovanja in časom, ki bi se ga lahko porabilo za varovanje pred tveganji pozicij iz trgovalne knjige ali njihovo upravljanje;

(d)

investicijsko podjetje ima vzpostavljene politike in postopke, ki mu omogočajo primerjavo kapitalskih zahtev, izračunanih na podlagi K-CMG, s kapitalskimi zahtevami, izračunanimi na podlagi K-NPR, in ustrezno utemeljitev razlik med njimi ob upoštevanju dejavnikov iz odstavka 2 v vsakem od naslednjih primerov:

(i)

kadar sprememba poslovne strategije trgovalne enote povzroči spremembo kapitalskih zahtev na podlagi K-CMG za to trgovalno enoto za 20 % ali več;

(ii)

kadar sprememba modela kritja klirinškega člana povzroči spremembo zahtevanih kritij za 10 % ali več za isti portfelj osnovnih pozicij za trgovalno enoto;

(e)

investicijsko podjetje rezultat izračuna K-CMG uporablja v svojem okviru za upravljanje tveganj in redno primerja rezultate lastne ocene tveganja s kritji, ki jih zahtevajo klirinški člani;

(f)

investicijsko podjetje je primerjalo kapitalske zahteve, izračunane na podlagi K-CMG, s kapitalskimi zahtevami, izračunanimi na podlagi K-NPR, za vsako trgovalno enoto na točki ocene pristojnega organa, in je pristojnemu organu predložilo ustrezno utemeljitev morebitne razlike med njimi ob upoštevanju dejavnikov iz odstavka 2.

2.   Za namene točk (d) in (f) odstavka 1 pristojni organ pri oceni, ali je razlika v kapitalskih zahtevah, izračunana na podlagi K-CMG in K-NPR, utemeljena, upošteva naslednje dejavnike:

(a)

povezanost z ustreznimi strategijami trgovanja;

(b)

okvir investicijskega podjetja za upravljanje tveganj;

(c)

raven skupnih kapitalskih zahtev investicijskega podjetja, izračunanih v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2019/2033;

(d)

rezultate postopka nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja, če so na voljo.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. septembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 314, 5.12.2019, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(3)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).


22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/245

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/40 glede spremljevalnih izobraževalnih ukrepov ter izbora in odobritve prosilcev za pomoč

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 24(1), točki (b) in (c), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 (2) določa pogoje za oblikovanje in uporabo spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, ki jih morajo države članice določiti v skladu s členom 23(10) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Zaradi pravne varnosti je primerno določiti neizčrpen seznam dejavnosti, ki se lahko izvajajo kot del spremljevalnih izobraževalnih ukrepov v šolski shemi, tudi kadar se pomoč Unije ne zahteva. Prav tako je primerno pojasniti, da bi morale države članice za učinkovito šolsko shemo zagotoviti, da spremljajoči izobraževalni ukrepi, sprejeti za podporo razdeljevanja šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka, dosežejo vse otroke, ki sodelujejo v šolski shemi. Taka zahteva ne posega v avtonomijo, ki je priznana izobraževalnim ustanovam v državah članicah v skladu z razdelitvijo pristojnosti in strategijo za izvajanje šolske sheme v zadevnih državah članicah.

(2)

Člen 5(2) Delegirane uredbe (EU) 2017/40 določa splošne pogoje za izbor prosilcev za pomoč. Pri izboru prosilcev za pomoč se lahko za države članice, ki delujejo na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, uporabljajo pravila Unije ali nacionalna pravila o javnem naročanju. Zaradi pravne varnosti je primerno pojasniti, da bi morale države članice zagotoviti skladnost z veljavnimi pravili o javnih naročilih.

(3)

Člen 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/40 določa pogoje za odobritev prosilcev za pomoč in pisne zaveze, ki jih morajo ti sprejeti. Odstavek 2 navedenega člena določa dodatno pisno zavezo, ki jo je treba sprejeti v primeru zahtevkov za pomoč, ki se nanašajo samo na oskrbo s proizvodi in/ali njihovo razdeljevanje. Vendar je taka zaveza ustrezna tudi, če zahtevki za pomoč združujejo oskrbo s proizvodi in/ali njihovo razdeljevanje in zagotavljanje izobraževalnih ukrepov. Odstavek 3 navedenega člena zadeva zahtevke za pomoč, ki se nanašajo samo na spremljevalne izobraževalne ukrepe. V njem je navedeno, da lahko pristojni organi opredelijo vse dodatne pisne zaveze, ki jih morajo prevzeti prosilci. Vendar bi to moralo biti mogoče za vse prosilce za pomoč. Zato bi bilo treba člen 6 navedene uredbe ustrezno spremeniti. Da bi imele države članice dovolj časa za prilagoditev postopkov za odobritev prosilcev za pomoč, je primerno določiti, da se sprememba pogojev za odobritev prosilcev za pomoč uporablja šele od šolskega leta 2022/2023.

(4)

Delegirano uredbo (EU) 2017/40 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2017/40 se spremeni:

(1)

v členu 3 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Spremljevalni izobraževalni ukrepi iz člena 23(10) Uredbe (EU) št. 1308/213 so neposredno povezani s cilji šolske sheme za povečanje uživanja izbranih kmetijskih proizvodov in oblikovanje bolj zdravih prehranjevalnih navad.

Namenjeni so povezovanju otrok s kmetijstvom in različnimi kmetijskimi proizvodi Unije, zlasti tistimi, ki se pridelujejo v njihovi regiji, ter izobraževanju otrok o sorodnih vprašanjih, kot so zdrave prehranjevalne navade in njihove posledice za javno zdravje, nacionalna prehranska priporočila, lokalne prehranske verige, ekološko kmetovanje, trajnostna proizvodnja ter poraba in preprečevanje tratenja hrane, lahko pa vključujejo dejavnosti, kot so:

(a)

obiski kmetij, mrež sadovnjakov, organizacij proizvajalcev, predelovalnic mleka, kmečkih tržnic, sortirnic in pakirnic sadja in zelenjave, kmetijskih muzejev in druge podobne dejavnosti;

(b)

ureditev in vzdrževanje šolskih vrtov in sadovnjakov;

(c)

tečaji, delavnice, laboratoriji in druge podobne dejavnosti za pripravo, kuhanje in pokušanje hrane;

(d)

učne ure, seminarji, konference, delavnice in druge podobne dejavnosti;

(e)

učno gradivo, tekmovanja, igre, izobraževalni kvizi, tematski dnevi ali tedni in druge podobne dejavnosti.

Če spremljevalni izobraževalni ukrepi vključujejo kmetijske proizvode, ki niso navedeni v členu 23(3), (4) in (5) Uredbe (EU) št. 1308/2013, ukrepi določajo pokušanje teh drugih proizvodov.

2.   Države članice zagotovijo, da so lahko vsi otroci, ki sodelujejo v šolski shemi, vključeni v spremljevalne izobraževalne ukrepe.

Kadar izobraževalne ukrepe, neposredno povezane s cilji šolske sheme, izobraževalne ustanove vključijo v redni šolski učni načrt ali druge politike ali programe, se lahko države članice odločijo, da jih bodo upoštevale za namene pododstavka 1.

Spremljevalni izobraževalni ukrepi se lahko oblikujejo in izvajajo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ali na ravni izobraževalne ustanove v skladu s porazdelitvijo pristojnosti in strategije držav članic za izvajanje šolske sheme. Države članice zagotovijo, da so izobraževalne ustanove, ki sodelujejo v shemi, ustrezno obveščene o sistemu, vzpostavljenem za spremljevalne izobraževalne ukrepe, ter o razpoložljivih gradivih in orodjih.“;

(2)

členu 5(2) se doda naslednji pododstavek:

„Države članice pri izboru prosilcev za pomoč zagotovijo skladnost z veljavnim pravom, vključno s pravili o javnih naročilih.“;

(3)

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Pogoji za odobritev prosilcev za pomoč

1.   Prosilce za pomoč odobri pristojni organ države članice, v kateri je izobraževalna ustanova, ki se ji dobavljajo proizvodi in/ali se v njej razdeljujejo. Odobritev je odvisna od naslednjih pisnih zavez prosilcev:

(a)

zagotoviti, da so proizvodi, ki jih financira Unija v okviru šolske sheme, na voljo za prehrano otrok v izobraževalni ustanovi ali ustanovah, v zvezi s katerimi bodo zaprosili za pomoč;

(b)

pomoč, dodeljeno za spremljevalne izobraževalne ukrepe, spremljanje, vrednotenje in oglaševanje, uporabiti v skladu s cilji šolske sheme, kadar spremljevalni izobraževalni ukrepi zadevajo zdravstvene in prehranske teme, pa v skladu z nacionalnimi zdravstvenimi nasveti in prehranskimi priporočili za zadevno starostno skupino;

(c)

povrniti vso neupravičeno izplačano pomoč za zadevne količine, če bi se izkazalo, da proizvodi niso bili razdeljeni otrokom ali niso upravičeni do pomoči Unije;

(d)

povrniti vso neupravičeno izplačano pomoč za spremljevalne izobraževalne ukrepe, spremljanje, vrednotenje in oglaševanje, če bi se izkazalo, da ti ukrepi ali dejavnosti niso bili pravilno izvedeni;

(e)

omogočiti, da je pristojnim organom na zahtevo na voljo podporna dokumentacija;

(f)

dovoliti, da pristojni organ izvede vse potrebne preglede, zlasti pregled dokumentacije in fizični inšpekcijski pregled;

(g)

voditi evidenco imen in naslovov izobraževalnih ustanov ali izobraževalnih organov, ki prejmejo njihove proizvode, in evidenco količin posameznih prodanih ali dobavljenih proizvodov, kadar prosilec ni izobraževalna ustanova.

Pristojni organi lahko opredelijo vse dodatne pisne zaveze, ki jih morajo prevzeti prosilci.

Kadar zahtevki za pomoč zadevajo dejavnosti, ki so predmet postopkov oddaje javnega naročila, lahko države članice smatrajo, da je odobritev dodeljena, kadar so zaveze iz prvega in drugega pododstavka vključene v pogoje za sodelovanje v postopkih oddaje javnega naročila.

2.   V primeru vložnikov za pomoč, ki zadeva samo oskrbo s proizvodi in/ali njihovo razdeljevanje, se odstavek 1, točki (b) in (d), ne uporablja.

3.   V primeru vložnikov za pomoč, ki zadeva samo spremljevalne izobraževalne ukrepe, se odstavek 1, točke (a), (c) in (g), ne uporablja.

4.   V primeru vložnikov za pomoč, ki zadeva samo spremljanje, vrednotenje in oglaševanje, se odstavek 1, točke (a), (c) in (g), ne uporablja.

5.   Države članice lahko odobritve, dodeljene v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2016/247 in/ali v okviru sheme šolskega mleka v skladu z Uredbo (ES) št. 657/2008, smatrajo za veljavne, če se merila in pogoji niso spremenili.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1, točka 3, se uporablja za pomoč od šolskega leta 2022/2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L 5, 10.1.2017, str. 11).


22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/246

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede zahtevkov za pomoč, izplačila pomoči in pregledov na kraju samem

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 25, točka (b), Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 62(2), točka (a), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(6) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 (3) določa, da morajo biti zneski, navedeni v zahtevkih za pomoč, podprti z dokumentarnimi dokazili, iz katerih je razvidna cena dobavljenih proizvodov, materiala ali storitev skupaj z računom, potrdilom o plačilu ali enakovrednim dokazilom. Cena proizvodov, materiala ali storitev ni ustrezna, kadar se uporablja možnost poenostavljenega obračunavanja stroškov, in ni v skladu s cilji poenostavitve in zmanjšanja upravnega bremena z možnostjo poenostavljenega obračunavanja stroškov. Zato je primerno določiti različne zahteve za sisteme na podlagi stroškov in možnost poenostavljenega obračunavanja stroškov.

(2)

Člen 5 Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 določa pogoje za izplačilo pomoči. Zahtevana dokumentarna dokazila v primeru možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov vključujejo potrdilo o plačilu za dobavljene in/ali razdeljene proizvode ter za material ali storitve, dobavljene v okviru spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, dejavnosti spremljanja ter vrednotenja in obveščanja javnosti. Vendar taka dokumentarna dokazila niso potrebna v primeru sistemov na podlagi stroškov. Pridobljene izkušnje kažejo, da taka zahteva ni primerna za plačilo pomoči, ne glede na to, ali se uporablja sistem na podlagi stroškov ali možnost poenostavljenega obračunavanja stroškov, in ni skladna s cilji poenostavitve in zmanjšanja upravnega bremena z možnostjo poenostavljenega obračunavanja stroškov. Zato bi bilo treba to zahtevo odpraviti.

(3)

V skladu s členom 9(4) Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 se v primeru pomoči, zahtevane za dobavo in razdeljevanje proizvodov ter za spremljevalne izobraževalne ukrepe, upravni pregledi dopolnijo s pregledi na kraju samem. Člen 10(1) navedene uredbe določa neizčrpen seznam preverjanj, ki jih morajo pregledi na kraju samem vključevati v primeru pomoči za dobavo in razdeljevanje proizvodov. Glede na pridobljene izkušnje in zaradi jasnosti bi bilo treba ta neizčrpni seznam preverjanj, ki jih je treba opraviti, dopolniti tako za preglede na kraju samem v primeru pomoči, ki se uporablja za dobavo in razdeljevanje proizvodov, kot tudi za spremljevalne izobraževalne ukrepe.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) 2017/39 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2017/39 se spremeni:

(1)

v členu 4(6) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice podrobno navedejo dokumente, ki se predložijo kot utemeljitev zahtevkov za pomoč. Zneski, navedeni v zahtevkih za pomoč, so podprti z dokumentarnimi dokazili:

(a)

o ceni dobavljenih proizvodov, materiala ali storitev skupaj z računom, potrdilom o plačilu ali enakovrednim dokazilom; ali

(b)

če organi države članice odobrijo uporabo standardnih stroškov na enoto, pavšalnega financiranja in/ali pavšalnih zneskov, da so bile količine dobavljene in/ali razdeljene za namene šolske sheme.“;

(2)

člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

če organi države članice odobrijo uporabo standardnih stroškov na enoto, pavšalnega financiranja in/ali pavšalnih zneskov, ob predložitvi dokazila, da so bile količine dobavljene in/ali razdeljene za namene šolske sheme.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pomoč, ki se nanaša na spremljevalne izobraževalne ukrepe, spremljanje, vrednotenje in obveščanje javnosti, se izplača samo ob dobavi zadevnega materiala ali opravljeni storitvi in na podlagi predložitve ustreznih dokumentarnih dokazil, ki jih določijo pristojni organi, ali, če država članica odobri uporabo standardnih stroškov na enoto, pavšalnega financiranja in/ali pavšalnih zneskov, na podlagi predložitve dokazila, da so bili materiali dobavljeni ali storitve opravljene.“;

(3)

v členu 10 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Pregledi na kraju samem vključujejo zlasti preverjanje:

(a)

evidence iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/40, tako da se upravni pregledi potrdijo in dopolnijo z ustrezno dokumentacijo, vključno s finančno dokumentacijo, kot so računi nakupov in prodaje, dobavnice, bančni izpiski ali druga dokazila o plačilu in njihove računovodske evidence;

(b)

uporabe proizvodov v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013, Delegirano uredbo (EU) 2017/40 in to uredbo;

(c)

izvajanja spremljevalnih izobraževalnih ukrepov za podporo razdeljevanja proizvodov, kadar se pregled na kraju samem izvaja v prostorih izobraževalne ustanove ali kadar pregled na kraju samem zadeva pomoč, zahtevano za spremljevalne izobraževalne ukrepe;

(d)

uporabe ustreznih pripomočkov za obveščanje javnosti, kadar se pregled na kraju samem izvaja v prostorih izobraževalne ustanove.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (UL L 5, 10.1.2017, str. 1).


22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/247

z dne 14. decembra 2021

o spremembi Uredbe (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta glede podatkov o novih težkih vozilih, ki jih spremljajo in sporočajo države članice in proizvajalci, ter postopka sporočanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih (1) ter zlasti člena 11(1)(a) in (d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V delu A Priloge I k Uredbi (EU) 2018/956 so določeni podatki o novih težkih vozilih, prvič registriranih v Uniji, ki jih morajo države članice spremljati in sporočati.

(2)

Da se zagotovi temeljita analiza v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2018/956, bi morale države članice spremljati in sporočati podatke, ki omogočajo določitev konfiguracije osi vozil, o katerih se poroča, na podlagi števila pogonskih osi. Taki podatki se zabeležijo v točki 3 certifikata o skladnosti novoregistriranih težkih vozil.

(3)

Te informacije bi Komisiji omogočile opredelitev vozil, ki jih zajemajo podatki, ki jih sporočijo proizvajalci v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2018/956, na podlagi informacij, ki so jih sporočile države članice, ne da bi bila potrebna dodatna komunikacija s proizvajalci.

(4)

Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri pripravi poročila v skladu s členom 10 za poročevalsko obdobje 2019, in za zagotovitev temeljite analize sporočenih podatkov v prihodnjih letih morajo proizvajalci sporočati specifične podatke o obnašanju posameznih sestavnih delov vozila med uporabo simulacijskega orodja, kot so zabeleženi v podatkovni datoteki „sum exec“.

(5)

Priloga II k Uredbi (EU) 2018/956 določa postopek spremljanja in sporočanja.

(6)

Na podlagi izkušenj, pridobljenih z uporabo Uredbe (EU) 2018/956, bi morala imeti Evropska agencija za okolje možnost, da prilagodi strukturo in naravo podatkovnih zbirk tehničnemu napredku, in ne bi smela biti vezana na specifične tehnične določitve. Opisna imena podatkovnih zbirk bi bilo zato treba črtati iz Priloge II.

(7)

Uredbo (EU) 2018/956 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) 2018/956

Prilogi I in II k Uredbi (EU) 2018/956 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 173, 9.7.2018, str. 1.


PRILOGA

Prilogi I in II k Uredbi (EU) 2018/956 se spremenita:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

v delu A se doda naslednja točka (p):

„(p)

za vozila, registrirana od 1. julija 2021, število pogonskih osi, kot je določeno v točki 3 certifikata o skladnosti.“;

(b)

v delu B, točka 2, se preglednica spremeni:

(i)

doda se naslednji vnos:

„102

Za vozila z datumom simulacije 1. julij 2021 vrednosti, ločene z vejico, z istim imenom kot delovna datoteka in pripono .vsum, ki zajema zbirne rezultate za simulirani profil namembnosti in stanje koristnega tovora (10)

Datoteka se ustvari s simulacijskim orodjem iz člena 5(1)(a) Uredbe (EU) 2017/2400 v različici grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI)

podatkovna datoteka ‚sum exec‘“;

(ii)

opomba 10 se nadomesti z naslednjim:

„(10)

Ta vnos se ne objavi v osrednjem registru težkih vozil.“;

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

v točki 1.1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„1.1

Kontaktna točka pristojnega organa v skladu s členom 4 z elektronskim prenosom podatkov prenese podatke, določene v delu A Priloge I, Evropski agenciji za okolje (‚agencija‘).“;

(b)

točka 2.1(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

podatke o kontaktni točki, odgovorni za prenos podatkov agenciji.“;

(c)

v točki 2.3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„2.3

Kontaktna točka pristojnega organa v skladu s členom 5(1) z elektronskim prenosom podatkov prenese podatke, določene v Prilogi I, del B, točka 2, agenciji.“;

(d)

točka 3.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.3

Če pristojni organ ali proizvajalec ugotovi napake v predloženih podatkih, o tem brez odlašanja obvesti Komisijo in agencijo, in sicer tako, da agenciji pošlje poročilo o prijavi napake in pošlje elektronsko sporočilo na naslova iz točke 1.1.“.


22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/248

z dne 15. februarja 2022

o registraciji geografske označbe žgane pijače v skladu s členom 30(2) Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta („Pregler“/„Osttiroler Pregler“)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008 (1) in zlasti člena 30(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) preučila zahtevo Avstrije z dne 7. junija 2019 za registracijo imena „Pregler“/„Osttiroler Pregler“ kot geografske označbe.

(2)

Uredba (EU) 2019/787, ki nadomešča Uredbo (ES) št. 110/2008, je začela veljati 25. maja 2019. V skladu s členom 49(1) navedene uredbe se poglavje III Uredbe (ES) št. 110/2008 o geografskih označbah razveljavi z učinkom od 8. junija 2019.

(3)

Ker je Komisija ugotovila, da je zahtevek skladen z Uredbo (ES) št. 110/2008, je glavne specifikacije tehnične dokumentacije v skladu s členom 17(6) navedene uredbe in členom 50(4), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2019/787 objavila v Uradnem listu Evropske unije (3).

(4)

Komisija v skladu s členom 27(1) Uredbe (EU) 2019/787 ni prejela nobenega obvestila o ugovoru.

(5)

Zato bi bilo treba ime „Pregler“/„Osttiroler Pregler“ registrirati kot geografsko označbo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Geografska označba „Pregler“/„Osttiroler Pregler“ se registrira. V skladu s členom 30(4) Uredbe (EU) 2019/787 ta uredba geografski označbi „Pregler“/„Osttiroler Pregler“ zagotovi zaščito iz člena 21 Uredbe (EU) 2019/787.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

član Komisije


(1)  UL L 130, 17.5.2019, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

(3)  UL C 430, 25.10.2021, str. 14.


22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/249

z dne 18. februarja 2022

o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti členov 230(1) in 232(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 zahteva, da morajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora prihajati iz tretje države ali z ozemlja ali z njenega oz. njegovega območja ali iz njenega oz. njegovega kompartmenta s seznama v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, da lahko vstopajo v Unijo.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) so določene zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih pošiljke določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali z ozemelj ali z njihovih območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov morajo izpolnjevati za vstop v Unijo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (3) določa sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Natančneje, prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 določata sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo.

(5)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh se nahaja v bližini mesta Bishop’s Waltham v občini Winchester v grofiji Hampshire v Angliji in je bil 4. februarja 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(6)

Veterinarski organi Združenega kraljestva so okrog prizadetih obratov vzpostavili 10-kilometrsko območje pod nadzorom in izvedli politiko pokončanja za nadzor prisotnosti visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(7)

Združeno kraljestvo je Komisiji predložilo informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju in o ukrepih, ki jih je sprejelo za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Komisija je ocenila navedene informacije. Na podlagi navedene ocene vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi z območij z omejitvami, ki so jih vzpostavili veterinarski organi Združenega kraljestva zaradi nedavnih izbruhov visokopatogene aviarne influence, v Unijo ne bi smel biti več dovoljen.

(8)

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Združenem kraljestvu in resnega tveganja za vnos te bolezni v Unijo bi morale spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/404, uvedene s to uredbo, začeti veljati čim prej.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita:

(1)

Priloga V se spremeni:

(a)

v delu 1 se pri vnosu za Združeno kraljestvo za vrstico za območje GB-2.95 vstavi vrstica za območje GB-2.96:

GB Združeno kraljestvo

GB-2.96

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.2.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

4.2.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.2.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.2.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.2.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.2.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.2.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.2.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

4.2.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.2.2022“;

 

(b)

v delu 2 se pri vnosu za Združeno kraljestvo za opisom območja GB-2.95 vstavi opis območja GB-2.96:

GB Združeno kraljestvo

GB-2.96

blizu Bishop’s Waltham, Winchester, Hampshire, Anglija.

območje v krogu s polmerom 10 km s središčem na decimalnih koordinatah koordinatnega sistema WGS 84: N51.00 in W1.24“

(2)

v Prilogi XIV se v delu 1 pri vnosu za Združeno kraljestvo za vrstico za območje GB-2.95 vstavi vrstica za območje GB-2.96:

GB Združeno kraljestvo

GB-2.96

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

4.2.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

4.2.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

N, P1

 

4.2.2022“.

 


22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/250

z dne 21. februarja 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/403 glede vključitve novega vzorca veterinarskega/uradnega spričevala za vstop ovc in koz iz Velike Britanije na Severno Irsko ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/404 glede seznama tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop ovc in koz v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) in zlasti členov 230(1), 238(3) in 239(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (2) in zlasti člena 90, prvi odstavek, točki (a) in (c), ter člena 126(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/403 (3) določa pravila glede veterinarskih spričeval iz Uredbe (EU) 2016/429 in veterinarskih/uradnih spričeval na podlagi Uredbe (EU) 2016/429 in Uredbe (EU) 2017/625, ki se zahtevajo za vstop kopenskih živali v Unijo. Zlasti člen 14 navedene izvedbene uredbe določa, da morajo veterinarska spričevala in veterinarska/uradna spričevala, ki se uporabljajo za vstop nekaterih kategorij kopitarjev v Unijo, ustrezati nekaterim vzorcem iz Priloge II k navedeni uredbi. Navedeni člen se med drugim sklicuje na vzorec „OV/CAP-X“ iz Poglavja 4 navedene priloge, ki ga je treba uporabiti za vstop ovc in koz v Unijo.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (4) določa sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692 (5), v Unijo. Člen 3 navedene izvedbene uredbe se zlasti sklicuje na del 1 Priloge II k navedeni uredbi, ki določa seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop kopitarjev v Unijo.

(3)

Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6) določa predpise za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij pri živalih. Natančneje, poglavje E Priloge IX k navedeni uredbi določa zahteve za uvoz ovc in koz v Unijo.

(4)

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu), zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, se uredbe (ES) št. 999/2001, (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625, kot tudi akti Komisije, ki na njej temeljijo, uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko po koncu prehodnega obdobja, določenega v sporazumu o izstopu. Skladno s tem za žive živali, ki se pošiljajo iz Velike Britanije na Severno Irsko, zdaj velja ureditev, ki se uporablja za uvoz iz katere koli tretje države.

(5)

Z Uredbo (EU) 2022/175 (7) so bile spremenjene zahteve iz Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 za vstop plemenskih ovc in koz, s čimer je bil do 31. decembra 2024 dovoljen vstop takih živali iz Velike Britanije na Severno Irsko, kadar izvirajo z gospodarstev v Veliki Britaniji, ki so vključene v triletni postopek odobritve statusa gospodarstva z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec. Ta nova uvozna zahteva bi se morala odražati v novem posebnem vzorcu spričevala za navedene živali iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/403. V skladu s tem je treba spremeniti člen 14 in Prilogo II k navedeni izvedbeni uredbi.

(6)

Ker se nova uvozna zahteva iz Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 uporablja samo za ovce in koze, ki izvirajo z gospodarstev v Veliki Britaniji, je poleg tega treba v Prilogi II, del 1, k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 uporabo novega vzorca spričevala iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/403 omejiti na Veliko Britanijo. Zato je treba ustrezno spremeniti vnose za Združeno kraljestvo v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404.

(7)

Izvedbeni uredbi (EU) 2021/403 in (EU) 2021/404 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2021/403 se spremeni:

(1)

v členu 14 se doda točka (m):

„(m)

OV/CAP-X-NI, sestavljen v skladu z vzorcem iz poglavja 4a Priloge II, za vstop ovc in koz iz Velike Britanije na Severno Irsko do 31. decembra 2024.“;

(2)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/403 z dne 24. marca 2021 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval in vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval za vstop pošiljk nekaterih kategorij kopenskih živali in njihovega zarodnega materiala v Unijo ter njihove premike med državami članicami, glede uradnega potrjevanja navedenih spričeval ter o razveljavitvi Sklepa 2010/470/EU (UL L 113, 31.3.2021, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(6)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 147, 31.5.2001, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) 2022/175 z dne 9. februarja 2022 o spremembi Priloge IX k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede uvoznih pogojev za premike plemenskih ovac in koz iz Velike Britanije na Severno Irsko (UL L 29, 10.2.2022, str. 1).


PRILOGA I

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/403 se spremeni:

(1)

v tabeli, v kateri so navedeni vzorci veterinarskih in veterinarskih/uradnih spričeval ter deklaracij za vstop v Unijo in tranzit skozi Unijo, se v oddelku za kopitarje, za vnosom „OV/CAP-X“ doda naslednji vnos:

„OV/CAP-X-NI

Poglavje 4a: Vzorec veterinarskega/uradnega spričevala za vstop ovc in koz iz Velike Britanije na Severno Irsko, ki se uporablja do 31. decembra 2024“;

(2)

med poglavji 4 in 5 se vstavi naslednje poglavje 4a:

„POGLAVJE 4a

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP OVC IN KOZ IZ VELIKE BRITANIJE NA SEVERNO IRSKO, KI SE UPORABLJA DO 31. DECEMBRA 2024 (VZOREC ‚OV/CAP-X-NI‘)

Image 1

Image 2

DRŽAVA

Vzorec spričevala OV/CAP-X-NI


Del II: Potrditev

II.

Podatki o zdravstvenem stanju

II.a

Referenca spričevala

II.b

Sklic IMSOC

II.1

Javnozdravstveno potrdilo

Podpisani uradni veterinar potrjujem, da za živali, opisane v tem spričevalu, velja naslednje:

II.1.1

niso prejele:

stilbenov ali tireostatskih snovi,

estrogenih, androgenih, gestagenih snovi ali beta-agonistov v druge namene, razen v terapevtske ali zootehnične namene (kot je opredeljeno v Direktivi Sveta 96/22/ES);

II.1.2

izpolnjujejo jamstva, ki veljajo za žive živali in od njih pridobljene proizvode, ki so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES, zadevne živali pa so navedene v Sklepu Komisije 2011/163/EU za zadevno državo izvora.

II.2

Potrdilo o zdravstvenem stanju živali

Podpisani uradni veterinar potrjujem, da za živali, opisane v delu I, velja naslednje:

II.2.1

prihajajo z območja z oznako: __ __ - __(2), s katerega je na datum izdaje tega spričevala dovoljen vstop ovc in koz v Unijo in ki je na seznamu v Prilogi I, del 1, k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/404;

II.2.2

neprekinjeno so bile:

(i)

na območju iz točke II.2.1 od rojstva ali vsaj 6 mesecev pred datumom njihove odpreme v Unijo in

(ii)

v obratu izvora od rojstva ali vsaj 40 dni pred datumom njihove odpreme v Unijo, v tem obdobju pa v obrat niso prišle nobene ovce in koze ter nobene živali drugih vrst s seznama za iste bolezni kot za ovce in koze;

II.2.3

niso bile v stiku z živalmi z nižjim zdravstvenim statusom od rojstva ali vsaj 30 dni pred datumom njihove odpreme v Unijo;

II.2.4

ne spadajo med živali, ki bi morale biti usmrčene v okviru nacionalnega programa izkoreninjenja bolezni vključno z zadevnimi boleznimi s seznama iz Priloge I k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 in porajajočimi se boleznimi;

(1) bodisi [II.2.5

odpremljene so bile neposredno iz obrata izvora v Unijo, ne da bi šle skozi kateri koli drug obrat;]

(1) ali [II.2.5

pri njih je bil opravljen en sam postopek zbiranja na območju izvora in so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

postopek zbiranja je potekal v obratu:

(i)

ki ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja odobril za izvajanje dejavnosti zbiranja kopitarjev v skladu s členom 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035;

(ii)

ki ima edinstveno številko odobritve, ki mu jo je dodelil pristojni organ tretje države ali ozemlja;

(iii)

ki ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja odpreme za ta namen uvrstil na seznam, vključno z informacijami iz člena 21 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(iv)

ki izpolnjuje zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2020/692;

(b)

postopek zbiranja v zbirnem centru je trajal največ 6 dni;]

II.2.6

niso bile raztovorjene na katerem koli mestu, ki ne izpolnjuje zahtev iz točke II.2.11. od takrat, ko so bile odpremljene iz svojega obrata izvora, do natovarjanja za odpremo v Unijo, in v tem času niso bile v stiku z živalmi z nižjim zdravstvenim statusom;

II.2.7

natovorjene so za odpremo v Unijo dne ___/___/____ (dd/mm/llll)(3) na prevozno sredstvo, ki je bilo pred natovarjanjem očiščeno in razkuženo z razkužilom, ki ga je odobril pristojni organ tretje države ali ozemlja, ter je konstruirano tako, da:

(i)

živali ne morejo uiti oziroma pasti s prevoznega sredstva;

(ii)

mogoč je vizualni pregled prostora, v katerem so živali;

(iii)

je uhajanje živalskih iztrebkov, nastilja ali krme preprečeno ali zmanjšano;

II.2.8

uradni veterinar v tretji državi ali ozemlju izvora jih je klinično pregledal v 24 urah pred natovarjanjem za odpremo v Unijo in niso kazale znakov za pojav bolezni vključno z zadevnimi boleznimi s seznama iz Priloge 1 k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 in porajajočimi se boleznimi;

II.2.9

niso bile cepljene proti:

(i)

slinavki in parkljevki, okužbi z virusom mrzlice doline Rift, okužbi z virusom kuge drobnice, ovčjim in kozjim kozam, nalezljivi plevropnevmoniji koz, kompleksom Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) in okužbi z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis ter

(ii)

okužbi z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) z živim cepivom v 60 dneh pred njihovo odpremo v Unijo;

II.2.10

prihajajo z območja:

II.2.10.1

na katerem:

(i)

slinavka in parkljevka ni bila prijavljena:

bodisi

[vsaj 24 mesecev pred datumom odpreme v Unijo;](1)

ali

[od __/__/____ (dd/mm/llll)]; (1)(4)

(ii)

cepljenje proti slinavki in parkljevki se ni izvajalo vsaj 12 mesecev pred datumom odpreme živali v Unijo in v tem obdobju na območje ni vstopila nobena žival, cepljena proti slinavki in parkljevki;

II.2.10.2

na katerem okužba z virusom goveje kuge, okužba z virusom mrzlice doline Rift, okužba z virusom kuge drobnice, ovčje in kozje koze ter nalezljiva plevropnevmonija koz niso bile prijavljene vsaj 12 mesecev pred datumom odpreme živali v Unijo in v tem obdobju:

(i)

cepljenje proti navedenim boleznim se ni izvajalo in

(ii)

na območje niso vstopile živali, cepljene proti navedenim boleznim;

bodisi [II.2.10.3

ki je prosto okužbe z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24)](1)(5)

ali [II.2.10.3

ki je sezonsko prosto okužbe z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24):

bodisi [II.2.10.3.1

vsaj 60 dni pred datumom odpreme živali v Unijo;](1)(6)

ali [II.2.10.3.1

vsaj 28 dni pred datumom odpreme živali v Unijo in živali so bile serološko testirane v skladu s členom 9, točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2020/692 z negativnim rezultatom na vzorcih, odvzetih vsaj 28 dni po datumu vstopa živali na območje, ki je sezonsko prosto okužbe;] (1)(6)

ali [II.2.10.3.1

vsaj 14 dni pred datumom odpreme živali v Unijo in so bile testirane s PCR z negativnim rezultatom na vzorcih, odvzetih vsaj 14 dni po datumu vstopa živali na območje, ki je sezonsko prosto okužbe;] (1)(6)

ali [II.2.10.3

ki ni prosto okužbe z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) in živali so bile cepljene proti vsem serotipom virusa modrikastega jezika (1–24), prijavljenim v zadnjih dveh letih na tem območju, in še niso prekoračile obdobja imunosti, ki je zagotovljeno v specifikacijah cepiva, ter

bodisi [II.2.10.3.1

cepljene so bile več kot 60 dni pred datumom odpreme živali v Unijo;]](1)

ali [II.2.10.3.1

cepljene so bile z inaktiviranim cepivom in testirane s PCR z negativnim rezultatom na vzorcih, odvzetih vsaj 14 dni po začetku imunske zaščite, navedene v specifikacijah cepiva;]](1)

ali [II.2.10.3

ki ni prosto okužbe z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) in živali so bile serološko testirane s pozitivnim rezultatom testa za odkrivanje specifičnih protiteles proti vsem serotipom virusa modrikastega jezika (serotipi 1–24), prijavljenim v zadnjih dveh letih na tem območju, in:

bodisi [II.2.10.3.1

serološko testiranje je bilo izvedeno na vzorcih, odvzetih vsaj 60 dni pred datumom odpreme živali v Unijo;]](1)

ali [II.2.10.3.1

serološko testiranje je bilo izvedeno na vzorcih, odvzetih najmanj 30 dni pred datumom odpreme živali v Unijo, pri živalih pa je bil izveden test PCR z negativnim rezultatom na vzorcih, odvzetih največ 14 dni pred datumom odpreme živali v Unijo;]](1)

II.2.11

prihajajo iz obrata:

II.2.11.1

ki ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora registriral in ga nadzira ter ki ima vzpostavljen sistem, s katerim lahko najmanj tri leta vzdržuje posodobljene evidence z informacijami o:

(i)

vrsti, kategoriji, številu in po potrebi identifikaciji živali v obratu;

(ii)

premike živali v obrat in iz njega;

(iii)

umrljivost v obratu;

II.2.11.2

ki ga veterinar redno obišče za namen odkrivanja znakov in pridobivanja več informacij o pojavu bolezni, vključno z zadevnimi bolezni s seznama v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 in porajajočimi se boleznimi, tako pogosto, kot je primerno tveganju, ki ga obrat pomeni;

II.2.11.3

za katerega ob odpremi v Unijo niso veljali nacionalni omejitveni ukrepi iz razlogov zdravja živali, vključno z zadevnimi boleznimi s seznama iz Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 in porajajočimi se boleznimi;

II.2.11.4

v katerem in okrog katerega v krogu s polmerom 10 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj 30 dni pred datumom odpreme živali v Unijo ni bila prijavljena nobena od naslednjih bolezni s seznama: slinavka in parkljevka, okužba z virusom goveje kuge, okužba z virusom mrzlice doline Rift, okužba z virusom kuge drobnice, ovčje in kozje koze in nalezljiva plevropnevmonija koz;

bodisi [II.2.11.5

v katerem in okrog katerega v krogu s polmerom 150 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj dve leti pred datumom odpreme živali v Unijo ni bila prijavljena epizootska hemoragična bolezen;] (1)

ali [II.2.11.5

ki je na območju, ki je sezonsko prosto epizootske hemoragične bolezni;](1)(7)

bodisi [II.2.11.6

v katerem vsaj v 42 dneh pred datumom odpreme živali v Unijo ni bila prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis);](1)(8)

ali [II.2.11.6

ki se je spremljal za odkrivanje okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) v skladu s postopki iz Priloge II, del 1, točki (1) in (2), k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/688 vsaj 12 mesecev pred datumom odpreme živali v Unijo, in v tem obdobju:

(i)

v obrat so vnesene samo koze iz obratov, ki izvajajo tako spremljanje;

(ii)

kadar je bil pri kozah, gojenih v obratu, prijavljen primer okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), so bili sprejeti ukrepi v skladu s Prilogo II, del 1, točka (3), k Delegirani uredbi (EU) 2020/688;](1)(9);

II.2.11.7

ki je prosto okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis za ovce in koze(10); ter

bodisi [II.2.11.7.1

je na območju, ki je prosto bolezni ovc in koz in na katerem se ne izvaja cepljenje proti navedeni bolezni;] (1)(11)

ali [II.2.11.7.1

živali so bile z eno od diagnostičnih metod iz člena 9, točka (b)(i), Delegirane uredbe (EU) 2020/692 testirane za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis z negativnim rezultatom na vzorcu, odvzetem v 30 dneh pred datumom odpreme v Unijo, pri samicah po porodu pa na vzorcu, odvzetem vsaj 30 dni po porodu;](1)

ali [II.2.11.7.1

živali so mlajše od 6 mesecev;](1)

ali [II.2.11.7.1

živali so kastrirane;](1)

II.2.11.8

v katerem steklina ni bila prijavljena vsaj 30 dni pred datumom odpreme živali v Unijo;

II.2.11.9

v katerem vranični prisad ni bil prijavljen vsaj 15 dni pred datumom odpreme živali v Unijo;

bodisi [II.2.11.10

v katerem surra (Trypanosoma evansi) ni bila prijavljena vsaj dve leti pred datumom odpreme živali v Unijo;] (1)

ali [II.2.11.10

v katerem surra (Trypanosoma evansi) ni bila prijavljena vsaj 30 dni pred datumom odpreme živali v Unijo, če pa je bila bolezen prijavljena v obratu izvora v dveh letih pred datumom odpreme živali v Unijo, so za obrat veljale omejitve, dokler okužene živali niso bile odstranjene iz obrata in preostale živali v obratu niso bile testirane na surro (Trypanosoma evansi), kot je opisano v členu 9, točka (b)(i), Delegirane uredbe (EU) 2020/692, z negativnimi rezultati na vzorcih, odvzetih vsaj 6 mesecev po odstranitvi okuženih živali iz obrata;] (1)

[II.2.11.11

v katerem Burkholderia mallei (smrkavost) ni bila prijavljena vsaj 6 mesecev pred datumom odpreme živali v Unijo;](9)

[II.2.12

vključujejo nekastrirane ovne, ki so vsaj 60 dni pred njihovo odpremo v Unijo neprekinjeno bili v obratu, v katerem okužba z Brucella ovis (kužni epididimitis) ni bila prijavljena v 12 mesecih pred datumom odpreme v Unijo, in so bili v 30 dneh pred datumom odpreme v Unijo serološko testirani za odkrivanje Brucella ovis z negativnim rezultatom;] (1)

II.2.13

izpolnjujejo naslednje pogoje glede klasičnega praskavca:

II.2.13.1

od rojstva so bile neprekinjeno gojene v Veliki Britaniji, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

klasični praskavec je treba obvezno prijaviti;

(b)

vzpostavljen je sistem ozaveščanja, nadzora in spremljanja;

(c)

ovce in koze, obolele za klasičnim praskavcem, so pokončane in popolnoma uničene;

(d)

v vsej državi je prepovedano krmljenje ovc in koz z mesno-kostno moko ali ocvirki, dobljenimi iz prežvekovalcev, kot je opredeljeno v Zoosanitarnem kodeksu za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali, prepoved pa se tudi dejansko izvaja že vsaj zadnjih sedem let, in

II.2.13.2

so plemenske ovce in koze, ki so uvožene na Severno Irsko iz Velike Britanije do 31. decembra 2024 ter prihajajo z gospodarstev:

(a)

na katerih v zadnjih treh letih ni bila uvedena uradna omejitev premikov zaradi BSE ali klasičnega praskavca, ter

(b)

ki so se pred 1. januarjem 2022 prijavila za uradni program za priznavanje gospodarstev z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec v skladu s pogoji iz Priloge VIII, poglavje A, oddelek A, točka 1.3, k Uredbi (ES) št. 999/2001 in ki ob uvozu na Severno Irsko izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (i) navedene točke.]

Opombe:

To spričevalo je namenjeno za vstop ovc in koz v Unijo.

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, sklicevanja na Evropsko unijo v tem spričevalu vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

Veterinarsko/uradno spričevalo se izpolni v skladu z opombami za izpolnjevanje spričeval iz Priloge I, poglavje 4, k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/2235.

Del I:

Rubrika I.27

:

„Identifikacijski sistem in identifikacijska številka“: navesti identifikacijski sistem (npr. ušesno znamko, vtetovirano znamenje, transponder itd. s seznama v Prilogi III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035) in individualne identifikacijske kode živali v skladu s členom 21(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

Del II:

(1)

Neustrezno črtati.

(2)

Oznaka območja, kakor je navedena v stolpcu 2 tabele v Prilogi II, del 1, k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404.

(3)

Datum natovarjanja: ne sme biti zgodnejši od datuma, ko je dovoljen vstop v Unijo z območja, ali ne sme biti datum iz obdobja, ko je Unija sprejela omejitvene ukrepe proti vstopu teh živali s tega območja v Unijo.

(4)

Za območja z začetnim datumom v skladu s stolpcem 8 tabele v Prilogi II, del 1, k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404.

(5)

Za območja z vnosom BTV v stolpcu 7 tabele v Prilogi II, del 1, k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404.

(6)

Za območja z vnosom SF-BTV v stolpcu 7 tabele v Prilogi II, del 1, k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404.

(7)

Za območja z vnosom SF-EHD v stolpcu 7 tabele v Prilogi II, del 1, k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404.

(8)

Uporablja se samo za ovce.

(9)

Uporablja se samo za koze.

(10)

V skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(11)

Območja z vnosom BRU za ovce in koze v stolpcu 7 tabele v Prilogi II, del 1, k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404.

 

Uradni veterinar

Ime (z velikimi tiskanimi črkami)

Datum

Kvalifikacija in naziv

Žig

Podpis“.


PRILOGA II

V Prilogi II, del 1, k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se vnos za Združeno kraljestvo nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-1

govedo

živali za nadaljnje gojenje(1) in namenjene za zakol

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, BTV, EBL, EVENTS

 

 

ovce in koze

živali za nadaljnje gojenje(1) in namenjene za zakol

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (1)

OV/CAP-Y

 

BRU, BTV, EVENTS

 

 

prašiči

živali za nadaljnje gojenje(1) in namenjene za zakol

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

kamele

živali za nadaljnje gojenje(1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

jeleni

živali za nadaljnje gojenje(1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

drugi kopitarji

živali za nadaljnje gojenje(1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV(2)

 

 

GB-2

govedo

živali za nadaljnje gojenje(1) in namenjene za zakol

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB, BTV, EBL, EVENTS

 

 

ovce in koze

živali za nadaljnje gojenje(1) in namenjene za zakol

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (1)

OV/CAP-Y

 

BRU, BTV, EVENTS

 

 

prašiči

živali za nadaljnje gojenje(1) in namenjene za zakol

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

kamele

živali za nadaljnje gojenje(1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

jeleni

živali za nadaljnje gojenje(1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

drugi kopitarji

živali za nadaljnje gojenje(1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV(2)

 

 


(1)  OV/CAP-X-NI se uporablja samo za vstop ovc in koz iz Velike Britanije na Severno Irsko do 31. decembra 2024 v skladu s členom 14, točka (m), Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/403.“.


SKLEPI

22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/31


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/251

z dne 21. februarja 2022

o spremembi Sklepa (SZVP) 2018/907 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 33 in 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. julija 2003 sklenil imenovati posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz.

(2)

Svet je 13. novembra 2017 sprejel Sklep (SZVP) 2017/2071 (1) o imenovanju Toiva KLAARA kot PPEU za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji. Mandat PPEU je bil večkrat podaljšan, nazadnje s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/285 (2), in se izteče 28. februarja 2022.

(3)

Mandat PPEU bi bilo treba podaljšati za nadaljnjih šest mesecev in določiti nov referenčni finančni znesek za obdobje od 1. marca 2022 do 31. avgusta 2022.

(4)

PPEU bo mandat uresničeval v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale uresničevanje ciljev zunanjega delovanja Unije, kot je določeno v členu 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2018/907 se spremeni:

(1)

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat Toiva KLAARA kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji (Južni Kavkaz) se podaljša do 31. avgusta 2022. Svet lahko na podlagi ocene Političnega in varnostnega odbora (PVO) in predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) odloči, da mandat PPEU predčasno preneha.“;

(2)

v členu 5(1) se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. marca 2022 do 31. avgusta 2022 je 1 462 000 EUR.“;

(3)

v členu 14 se drugi stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim:

„PPEU Svetu, VP in Komisiji zagotavlja redna poročila o napredku, do 31. maja 2022 pa predloži še končno celovito poročilo o izvajanju mandata.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 21. februarja 2022

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/2071 z dne 13. novembra 2017 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji (UL L 295, 14.11.2017, str. 55).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2021/285 z dne 22. februarja 2021 o spremembi Sklepa (SZVP) 2018/907 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji (UL L 62, 23.2.2021, str. 51).


22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/33


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/252

z dne 21. februarja 2022

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1167, da se določijo zahteve za preizkušanje, ki se uporabljajo za 48-voltni učinkoviti motor-generator, vgrajen v ohišje menjalnika in kombiniran z 48/12-voltnim pretvornikom DC/DC

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (1) ter zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dobavitelj ZF Friedrichshafen AG (v nadaljnjem besedilu: vložnik) je 24. maja 2021 vložil vlogo za odobritev tehnologije, ki se uporablja v 48-voltnem učinkovitem motor-generatorju z 48/12-voltnim pretvornikom DC/DC za uporabo v nekaterih hibridnih električnih osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih brez zunanjega polnjenja (NOVC-HEV), kot inovativne tehnologije.

(2)

Tehnologija, ki se uporablja v 48-voltnih učinkovitih motor-generatorjih z 48/12-voltnim pretvornikom DC/DC za uporabo v istem tipu NOVC-HEV, kot ga je navedel vložnik, je bila z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2020/1167 (2) odobrena kot inovativna tehnologija v skladu z Uredbo (EU) 2019/631.

(3)

Tehnologija, ki jo je vložnik navedel v svoji vlogi, je motor-generator, ki je neposredno povezan z vhodno gredjo menjalnika, tj. integrirani zaganjalnik-generator, ki omogoča zmanjšanje mehanskih izgub, ki nastanejo med virom pogona in generatorjem. Deluje samo v razponu vrtilne frekvence motorja z notranjim zgorevanjem.

(4)

Ugotovljeno je bilo, da tehnologija, ki jo je navedel vložnik, zagotavlja visoko raven učinkovitosti in bi jo bilo treba šteti za tehnologijo, ki zagotavlja enako funkcionalnost, kot je bila odobrena z Izvedbenim sklepom (EU) 2020/1167. Zato bi jo bilo treba obravnavati kot inovativno tehnologijo, za katero se lahko uporablja koda ekološke inovacije 32.

(5)

Uporablja se metodologija preizkušanja iz Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1167, razen za vrtilne frekvence in frekvence obratovalnih točk, ki se uporabljajo za merjenje učinkovitosti motor-generatorja, ki jih je treba prilagoditi glede na posebne tehnične značilnosti tehnologije, ki jih je navedel vložnik.

(6)

Metodologijo preizkušanja iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1167 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1167 se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 111, 25.4.2019, str. 13.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1167 z dne 6. avgusta 2020 o odobritvi tehnologije, ki se uporablja v 48-voltnem učinkovitem motornem generatorju z 48/12-voltnim pretvornikom DC/DC za uporabo v osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih s konvencionalnim motorjem z notranjim zgorevanjem ter nekaterih hibridnih električnih osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, kot inovativne tehnologije v skladu z Uredbo (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 258, 7.8.2020, str. 15).


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1167 se spremeni:

(1)

točka 2.1 se spremeni:

(a)

drugi in tretji odstavek se nadomestita z naslednjim:

„Proizvajalec homologacijskemu organu predloži dokazila, da so razponi vrtilne frekvence 48-voltnega motorja generatorja enaki ali enakovredni tistim iz preglednice 1 ali 1a.

Izkoristek 48-voltnega motorja generatorja se določi na podlagi meritev v vsaki obratovalni točki, navedeni v preglednici 1 ali 1a.“;

(b)

vstavi se naslednji peti pododstavek:

„Če je motor generator vgrajen v osebne avtomobile ali lahka gospodarska vozila, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 1(a)(ii), in je neposredno povezan z izhodno gredjo menjalnika, tj. kot integrirani zaganjalnik generator, se vrtilne frekvence in frekvence obratovalnih točk določijo v skladu s preglednico 1a.“;

(c)

za preglednico 1 se vstavi naslednja preglednica 1a:

„Preglednica 1a

Obratovalne točke

Obratovalna točka

i

Ustalitveni čas

[s]

Vrtilna frekvenca

ni [min-1]

Frekvenca obratovalnih točk

hi

1

1 200

950

0,30

2

1 200

1 250

0,50

3

600

1 550

0,16

4

300

1 850

0,04 “


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/36


PRIPOROČILO št. 1/2022 SKUPNEGA ODBORA EU-PLO

z dne 31. januarja 2022

o odobritvi podaljšanja akcijskega načrta EU-Palestinska uprava [2022/253]

SKUPNI ODBOR EU-PLO –

ob upoštevanju Začasnega evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Začasni evro-mediteranski pridružitveni sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Začasni pridružitveni sporazum) je bil podpisan 24. februarja 1997 in je začel veljati 1. julija 1997.

(2)

Na podlagi člena 63 Začasnega pridružitvenega sporazuma ima Skupni odbor pooblastilo, da sprejema sklepe in daje ustrezna priporočila.

(3)

Člen 10 poslovnika Skupnega odbora določa možnost sprejemanja sklepov s pisnim postopkom med zasedanji, če se pogodbenici s tem strinjata.

(4)

Podaljšanje akcijskega načrta EU-Palestinska uprava za tri leta bo pogodbenicama omogočilo, da nadaljujeta sodelovanje v prihodnjih letih, vključno z možnim pogajanjem glede prednostnih nalog partnerstva –

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

Člen 1

Skupni odbor po pisnem postopku priporoča podaljšanje akcijskega načrta EU-Palestinska uprava za tri leta od dneva sprejetja tega priporočila.

Člen 2

To priporočilo začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 31. januarja 2022

Za Skupni odbor EU-PLO

predsednik

Estephan SALAMEH


(1)  UL L 187, 16.7.1997, str. 3.


Popravki

22.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/37


Popravek Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

( Uradni list Evropske unije L 328 z dne 21. decembra 2018 )

Stran 139, člen 35(3):

besedilo:

„3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz petega pododstavka člena 7(3) se prenese na Komisijo za obdobje dveh let od 24. decembra 2018.“

se glasi:

„3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz petega pododstavka člena 7(3) se prenese na Komisijo do 31. decembra 2021.“.


Top