EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 03095f89-7b83-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

Consolidated text: Uredba (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije

02014R0654 — SL — 13.02.2021 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) št. 654/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. maja 2014

o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije

(UL L 189 27.6.2014, str. 50)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2015/1843 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 6. oktobra 2015

  L 272

1

16.10.2015

►M2

UREDBA (EU) 2021/167 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 10. februarja 2021

  L 49

1

12.2.2021


popravljena z:

 C1

Popravek, UL L 243, 18.9.2015, str.  14 (654/2014)
▼B

UREDBA (EU) št. 654/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. maja 2014

o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacijeČlen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila in postopke za zagotovitev učinkovitega in pravočasnega izvrševanja pravic Unije, da začasno prekine ali prekliče koncesije ali druge obveznosti iz mednarodnih trgovinskih sporazumov z namenom:

(a) 

odgovoriti na kršitve pravil mednarodne trgovine s strani tretjih držav, ki vplivajo na interese Unije, in sicer s ciljem iskanja zadovoljive rešitve, ki ponovno vzpostavlja koristi za nosilce gospodarske dejavnosti v Uniji;

▼M2

(b) 

izravnati koncesije ali druge obveznosti v trgovinskih odnosih s tretjimi državami, ko se spremeni obravnava blaga ali storitev iz Unije na način, ki vpliva na interese Unije.

▼B

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) 

„država“ pomeni katero koli državo ali ločeno carinsko območje;

▼M2

(b) 

„koncesije ali druge obveznosti“ pomeni tarifne koncesije ali druge obveznosti ali koristi na področju trgovine z blagom ali storitvami oziroma glede trgovinskih vidikov pravic intelektualne lastnine, za katere se je Unija na podlagi mednarodnih trgovinskih sporazumov, katerih pogodbenica je, zavezala, da jih bo uporabljala v svoji trgovini s tretjimi državami;

▼B

(c) 

„obseg razveljavitve ali omejitve“ pomeni stopnjo prizadetosti koristi Unije, ki izhajajo iz mednarodnih trgovinskih sporazumov. Če ni drugače opredeljeno v ustreznem sporazumu, vključuje kakršne koli neugodne gospodarske učinke ukrepa tretje države;

(d) 

„obvezni pribitek na ceno“ pomeni obveznost naročnika ali subjektov, ki izvajajo postopke javnega naročanja, da zvišajo – z določenimi izjemami – ceno storitev in/ali blaga s poreklom iz določenih tretjih držav, ki so bili ponujeni v postopkih za oddajo naročila.

Člen 3

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja:

(a) 

po obravnavi trgovinskih sporov v skladu z Dogovorom STO o pravilih in postopkih reševanja sporov (v nadaljnjem besedilu: Dogovor STO o reševanju sporov), ko je Unija pooblaščena, da začasno prekine koncesije ali izvajanje drugih obveznosti iz mnogo- in večstranskih sporazumov, zajetih v Dogovoru STO o reševanju sporov;

▼M2

(aa) 

po objavi poročila odbora STO, ki je v celoti ali delno potrdilo trditve Unije, če pritožbe v skladu s členom 17 Dogovora STO o reševanju sporov ni mogoče izvesti in če se tretja država ne strinja z začasno arbitražo pritožb v skladu s členom 25 Dogovora WTO o reševanju sporov;

▼B

(b) 

po obravnavi trgovinskih sporov iz drugih mednarodnih trgovinskih sporazumov, vključno z regionalnimi ali dvostranskimi sporazumi, ko ima Unija pravico, da začasno prekine koncesije ali druge obveznosti iz takih sporazumov;

▼M2

(ba) 

v trgovinskih sporih v zvezi z drugimi mednarodnimi trgovinskimi sporazumi, vključno z regionalnimi ali dvostranskimi sporazumi, če obravnava ni mogoča, ker tretja država ne sprejme ukrepov, ki so potrebni za učinkovit postopek reševanja sporov, vključno tako, da obravnavo neupravičeno zavlačuje, kar velja za nesodelovanje v postopku;

▼B

(c) 

za izravnavo koncesij ali drugih obveznosti, kar je pravica, ki lahko izhaja iz uporabe zaščitnega ukrepa s strani tretje države bodisi v skladu s členom 8 Sporazuma STO o zaščitnih ukrepih bodisi z določbami o zaščitnih ukrepih v drugih mednarodnih trgovinskih sporazumih, vključno z regionalnimi ali dvostranskimi sporazumi;

▼M2

(d) 

v primerih sprememb koncesij ali obveznosti s strani članice STO v skladu s členom XXVIII GATT 1994 ali členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS), kadar niso dogovorjene nobene kompenzacijske prilagoditve in se, kar zadeva storitve, kompenzacijske prilagoditve ne izvršijo v skladu z ugotovitvami arbitraže v skladu s členom XXI GATS.

▼B

Člen 4

Izvrševanje pravic Unije

1.  
Kadar je potrebno ukrepanje, da se zaščitijo interesi Unije v primerih iz člena 3, Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi ustrezne ukrepe trgovinske politike. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8(2).
2.  

Izvedbeni akti, sprejeti v skladu z odstavkom 1, izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

kadar se koncesije ali druge obveznosti začasno prekinejo po obravnavi trgovinskega spora v skladu z Dogovorom STO o reševanju sporov, njihova raven ne sme preseči ravni, ki jo odobri Organ STO za reševanje sporov;

(b) 

kadar se koncesije ali druge obveznosti začasno prekinejo po zaključku postopka za reševanje mednarodnih sporov iz drugih mednarodnih trgovinskih sporazumov, vključno z regionalnimi ali dvostranskimi sporazumi, njihov obseg ne sme preseči obsega razveljavitve ali omejitve, kot posledica zadevnega ukrepa tretje države, kot določi Komisija ali je določeno v okviru arbitraže, odvisno od primera;

▼M2

(ba) 

kadar se sprejmejo ukrepi za omejitev trgovine s tretjo državo v situacijah iz točke (aa) ali (ba) člena 3, obseg takih ukrepov ne sme preseči razveljavitve ali omejitve trgovinskih interesov Unije, ki jo povzročijo ukrepi te tretje države;

▼B

(c) 

pri izravnavi koncesij ali drugih obveznosti v skladu z določbami o zaščitnih ukrepih iz mednarodnih trgovinskih sporazumov je ukrepanje Unije bistveno enakovredno ravni koncesij ali drugih obveznosti, na katere zaščitni ukrep učinkuje, in sicer v skladu s pogoji iz Sporazuma STO o zaščitnih ukrepih ali z določbami o zaščitnih ukrepih v drugih mednarodnih trgovinskih sporazumih, vključno z regionalnimi ali dvostranskimi sporazumi, v skladu s katerimi je zaščitni ukrep uporabljen;

▼M2

(d) 

kadar so koncesije ali obveznosti spremenjene ali preklicane v trgovini s tretjo državo v povezavi s členom XXVIII GATT 1994 in povezanim Dogovorom ( 1 ) ali s členom XXI GATS in povezanimi izvedbenimi postopki, so te koncesije v skladu s pogoji iz člena XXVIII GATT 1994 in povezanega Dogovora ali člena XXI GATS in povezanimi izvedbenimi postopki bistveno enakovredne koncesijam ali obveznostim, ki jih je spremenila ali preklicala ta tretja država.

▼B

3.  

Ukrepi trgovinske politike iz odstavka 1 se določijo na podlagi naslednjih meril glede na razpoložljive informacije in splošni interes Unije:

(a) 

učinkovitost ukrepov pri spodbujanju tretjih držav, da upoštevajo pravila mednarodne trgovine;

(b) 

potencial ukrepov, da zagotovijo pomoč nosilcem gospodarske dejavnosti v Uniji, ki so jih prizadeli ukrepi tretjih držav;

(c) 

razpoložljivost alternativnih virov dobave za zadevno blago ali storitve, da se prepreči oziroma čim bolj zmanjša morebiten negativen učinek na panoge na koncu proizvodne verige, naročnike oziroma subjekte ali končne potrošnike v Uniji;

(d) 

izogibanje nesorazmerni upravni kompleksnosti in stroškom pri uporabi ukrepov;

(e) 

morebitna specifična merila, ki se lahko določijo v mednarodnih trgovinskih sporazumih v zvezi s primeri iz člena 3.

Člen 5

Ukrepi trgovinske politike

1.  

Brez poseganja v kateri koli mednarodni sporazum, katerega pogodbenica je Unija, ukrepi trgovinske politike, ki se lahko predpišejo z izvedbenim aktom v skladu s členom 4(1), vsebujejo:

(a) 

začasno prekinitev tarifnih koncesij in uvedbo novih ali višjih carinskih dajatev, vključno s ponovno uvedbo carinskih dajatev, na ravni, ki se uporablja za državo z največjimi ugodnostmi, ali uvedbo carinskih dajatev, ki presegajo raven, ki se uporablja za državo z največjimi ugodnostmi, ali uvedbo morebitnih dodatnih dajatev na uvoz ali izvoz blaga;

(b) 

uvedbo ali zvišanje količinskih omejitev na uvoz ali izvoz blaga, ki se bodisi uveljavijo s kvotami, uvoznimi ali izvoznimi dovoljenji bodisi z drugimi ukrepi;

▼M2

(ba) 

začasno prekinitev obveznosti v zvezi s trgovino s storitvami in uvedbo omejitev za trgovino s storitvami;

(bb) 

začasno prekinitev obveznosti v zvezi s trgovinskimi vidiki pravic intelektualne lastnine, ki jih je dodelila institucija ali agencija Unije in veljajo po vsej Uniji, pa tudi uvedbo omejitev glede varstva pravic intelektualne lastnine ali njihovega komercialnega izkoriščanja, ko gre za imetnike pravic, ki so državljani zadevne tretje države;

▼B

(c) 

začasno prekinitev koncesij za blago, storitve ali dobavitelje na področju javnih naročil z:

(i) 

izključitvijo iz javnih naročil dobaviteljev blaga ali storitev, ki so ustanovljeni in delujejo v zadevni tretji državi, in/ali ponudb, katerih skupna vrednost vsebuje več kot 50 % blaga ali storitev, ki izvirajo iz zadevne tretje države, in/ali

(ii) 

uvedbo obveznega pribitka na ceno za ponudbe dobaviteljev blaga ali storitev, ki so ustanovljeni in delujejo v zadevni tretji državi, in/ali za tisto ponujeno blago ali storitve, ki izvirajo iz zadevne tretje države.

▼M2

1a.  

Komisija pri izbiri ukrepov, ki jih je treba sprejeti v skladu s točko (ba) odstavka 1 tega člena, ukrepe vedno upošteva v skladu z naslednjo hierarhijo korakov:

(a) 

ukrepi v zvezi s trgovino s storitvami, za katere je potrebno dovoljenje z veljavnostjo v celotni Uniji, in sicer na podlagi sekundarne zakonodaje, oziroma kadar nobeni takšni ukrepi niso na voljo;

(b) 

ukrepi v zvezi z drugimi storitvami na področjih, na katerih obstaja obsežna zakonodaja Unije; oziroma kadar nobeni takšni ukrepi niso na voljo;

(c) 

ukrepi, za katere se je z zbiranjem informacij v skladu s členom 9(1a), kot je določeno v točki (a) člena 5(1b), izkazalo, da ne bi nesorazmerno obremenili postopka upravljanja ustreznih nacionalnih predpisov.

1b.  

Ukrepi, sprejeti v skladu s točkama (ba) in (bb) odstavka 1:

(a) 

so predmet zbiranja informacij v skladu s členom 9(1a);

(b) 

se po potrebi prilagodijo z izvedbenim aktom v skladu s členom 4(1), kadar Komisija po pregledu v skladu s členom 9(1a) ugotovi, da ukrepi niso dovolj učinkoviti ali da nesorazmerno obremenjujejo postopek upravljanja ustreznih nacionalnih predpisov. Komisija tak pregled prvič opravi šest mesecev po datumu začetka uporabe ukrepov in ga nato izvaja v dvanajstmesečnih intervalih;

(c) 

se šest mesecev po njihovem prenehanju ocenijo v poročilu, ki med drugim temelji na prispevku deležnikov in v katerem se preuči njihova učinkovitost in uspešnost ter oblikujejo morebitni zaključki za prihodnje ukrepe.

▼B

2.  

Ukrepi, sprejeti na podlagi odstavka 1(c):

(a) 

vsebujejo zgornje meje glede na značilnosti zadevnega blaga ali storitev, nad katerimi velja izvzetje in/ali obvezni pribitek na ceno, ob upoštevanju določb zadevnega trgovinskega sporazuma in obsega razveljavitve ali omejitve;

(b) 

določijo področja ali kategorije blaga ali storitev, v katerih se uporabljajo, ter vse izjeme, ki se uporabljajo;

(c) 

določijo seznam naročnikov ali subjektov ali kategorij naročnikov ali subjektov po državah članicah, katerih javna naročila so zajeta. Vsaka država članica predloži seznam ustreznih naročnikov ali subjektov ali kategorij naročnikov ali subjektov, da se zagotovi podlaga za takšno določitev. Ukrepi zagotovijo, da se doseže ustrezen obseg začasne prekinitve koncesij ali drugih obveznosti in pravična razdelitev med državami članicami.

Člen 6

Pravila o poreklu

1.  
Poreklo blaga se določi v skladu z Uredbo (EGS) št. 2913/92.
2.  

Poreklo storitve se določi na podlagi porekla fizične ali pravne osebe, ki jo opravlja. Za poreklo ponudnika storitev se šteje, da je:

(a) 

v primeru fizične osebe, država, katere državljan je oseba ali v kateri ima pravico do stalnega prebivališča;

(b) 

v primeru pravne osebe, kar koli od naslednjega:

(i) 

če se storitev opravlja drugače kakor prek poslovne navzočnosti v Uniji, država, v kateri ima pravna oseba sedež ali je drugače organizirana v skladu z zakoni te države in na ozemlju katere pravna oseba opravlja bistvene poslovne dejavnosti;

(ii) 

če se storitev opravlja s poslovno navzočnostjo v Uniji, država članica, v kateri ima pravna oseba sedež in na ozemlju katere opravlja bistvene poslovne dejavnosti tako, da ima neposredno in dejansko povezavo z gospodarstvom te države članice.

Za namene točke (ii) točke (b) prvega pododstavka, če pravna oseba, ki opravlja storitev, ne opravlja bistvenih poslovnih dejavnosti, ki so take, da so neposredno in dejansko povezane z gospodarstvom države članice, v kateri je ustanovljena, za poreklo te pravne osebe šteje poreklo fizičnih ali pravnih oseb, ki jo imajo v lasti ali jo nadzorujejo.

Pravna oseba, ki opravlja to storitev, se šteje, da je „v lasti“ oseb iz določene države, če več kot 50 % lastniškega deleža pripada osebam navedene države, in je „pod nadzorom“ oseb iz določene države, če imajo take osebe moč imenovati večino njenih direktorjev ali drugače zakonito usmerjati njeno delovanje.

▼M2

3.  
V zvezi s trgovinskimi vidiki pravic intelektualne lastnine se izraz „državljani“ razume v enakem smislu, kot se uporablja v členu 1(3) Sporazuma STO o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine.

▼B

Člen 7

Začasna prekinitev, sprememba in razveljavitev ukrepov

1.  
Kadar po sprejetju izvedbenega akta v skladu s členom 4(1) zadevna tretja država Uniji prizna ustrezno in sorazmerno nadomestilo v primerih iz člena 3(1)(a) in (b), lahko Komisija začasno prekine uporabo navedenega izvedbenega akta za čas trajanja nadomestila. O začasni prekinitvi se odloči v skladu s postopkom pregleda iz člena 8(2).
2.  

Komisija razveljavi izvedbeni akt, sprejet v skladu s členom 4(1), v kateri koli izmed naslednjih okoliščin:

(a) 

ko tretja država, za katero se je ugotovilo, da njeni ukrepi kršijo pravila mednarodne trgovine v okviru postopka za reševanje sporov, začne izpolnjevati pravila ali ko je drugače dosežena vzajemno zadovoljiva rešitev;

(b) 

v primerih izravnave koncesij ali drugih obveznosti po tem, ko tretja država sprejme zaščitni ukrep, če je zaščitni ukrep preklican oziroma poteče, ali ko zadevna tretja država Uniji prizna ustrezno in sorazmerno nadomestilo po sprejetju izvedbenega akta v skladu s členom 4(1);

▼M2

(c) 

v primerih preklica ali spremembe koncesij oziroma obveznosti s strani članice STO v skladu s členom XXVIII GATT 1994 ali členom XXI GATS, če zadevna tretja država Uniji prizna ustrezno in sorazmerno nadomestilo po sprejetju izvedbenega akta v skladu s členom 4(1).

▼B

O razveljavitvi iz prvega pododstavka se odloči v skladu s postopkom pregleda iz člena 8(2).

3.  
Kadar je treba izvesti prilagoditve ukrepov trgovinske politike, sprejetih v skladu s to uredbo ob upoštevanju člena 4(2) in (3), lahko Komisija uvede kakršne koli ustrezne spremembe v skladu s postopkom pregleda iz člena 8(2).
4.  
V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih, ki se nanašajo na prenehanje ali spremembo zadevnih ukrepov tretje države, sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 8(3) izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj in s katerimi se začasno prekinejo, spremenijo ali razveljavijo izvedbeni akti, sprejeti v skladu s členom 4(1), kot je določeno v tem členu.

Člen 8

Postopek v odboru

1.  
Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 3286/94. Ta odbor je odbor v smislu člena 3 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.  
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

Člen 9

Zbiranje informacij

▼M2

1.  
Komisija pri uporabi te uredbe zbira informacije in mnenja o gospodarskih interesih Unije v zvezi z določenimi sektorji blaga ali storitev ali kar zadeva določene trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine, in sicer z obvestilom v Uradnem listu Evropske unije ali z drugimi ustreznimi javnimi sredstvi komuniciranja, v katerih navede rok za posredovanje prispevkov. Komisija prejete prispevke upošteva.

▼M2

1a.  

Kadar Komisija predvidi ukrepe v skladu s točko (ba) ali (bb) člena 5(1), obvesti deležnike, zlasti panožna združenja, na katera vplivajo morebitni ukrepi trgovinske politike, in javne organe držav članic, ki sodelujejo pri oblikovanju ali izvajanju zakonodaje, s katero se urejajo zadevna področja, ter se z navedenimi deležniki in javnimi organi posvetuje. Ne da bi po nepotrebnem odlašala s sprejetjem takih ukrepov, Komisija zbira zlasti informacije o:

(a) 

vplivu takih ukrepov na ponudnike storitev iz tretjih držav ali imetnike pravic, ki so državljani zadevne tretje države, pa tudi na konkurente, uporabnike ali potrošnike takih storitev oziroma na imetnike pravic intelektualne lastnine iz Unije;

(b) 

medsebojnem učinkovanju takih ukrepov z ustreznimi predpisi držav članic;

(c) 

upravnem bremenu, ki ga utegnejo taki ukrepi povzročiti.

Komisija v čim večji meri upošteva informacije, zbrane med takimi posvetovanji.

Komisija državam članicam skupaj s predlaganim osnutkom izvedbenega akta v skladu s členom 8 posreduje tudi analizo predvidenih ukrepov.

▼B

2.  
Informacije, prejete na podlagi te uredbe, se uporabijo le za namen, za katerega so bile zahtevane.
3.  
Evropski parlament, Svet, Komisija in države članice ter njihovi uradniki ne razkrijejo nobenih informacij zaupne narave, prejetih na podlagi te uredbe, brez izrecnega dovoljenja osebe, ki je take informacije predložila.
4.  
Oseba, ki je informacije predložila, lahko zahteva, da se te obravnavajo kot zaupne. V takih primerih se informacijam priloži povzetek nezaupne narave, ki informacije predstavlja v splošni obliki, ali utemeljitev, zakaj informacij ni možno povzeti.
5.  
Če se zdi, da zahteva po zaupnosti ni utemeljena, in če oseba, ki je informacije predložila, teh informacij ni pripravljena razkriti ali privoliti v razkritje v splošni ali povzeti obliki, zadevnih informacij ni treba upoštevati.
6.  
Odstavki od 2 do 5 institucijam Unije in organom držav članic ne preprečujejo razkritja splošnih informacij. Pri takem razkritju se mora upoštevati upravičen interes zadevnih strani po varovanju njihovih poslovnih skrivnosti.

▼M2

Člen 10

Pregled

1.  
Komisija v najkrajšem možnem času po 13. februarju 2021, vendar najpozneje eno leto po tem datumu, pregleda področje uporabe te uredbe, pri čemer upošteva zlasti ukrepe trgovinske politike, ki bi lahko bili sprejeti, in njeno izvajanje, ter o svojih ugotovitvah poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.
2.  
V skladu z odstavkom 1 Komisija opravi pregled z namenom, da se v okviru te uredbe predvidijo dodatni ukrepi trgovinske politike o začasni prekinitvi koncesij ali drugih obveznosti na področju trgovinskih vidikov pravic intelektualne lastnine.

▼M1 —————

▼B

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
Izjava Komisije

Komisija pozdravlja sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine in o spremembi Uredbe (ES) št. 3286/94.

Uredba Komisijo pooblašča, da v določenih posebnih okoliščinah sprejme izvedbene akte na podlagi objektivnih meril in pod nadzorom držav članic. Komisija namerava pri izvajanju tega pooblastila delovati v skladu s to izjavo.

Pri pripravi osnutkov izvedbenih aktov bo opravila obsežna posvetovanja, da bi zagotovila, da so ustrezno upoštevani vsi zadevni interesi. Komisija pričakuje, da bo z navedenimi posvetovanji prejela informacije od zasebnih interesnih skupin, na katere vplivajo ukrepi tretjih držav ali morebitni ukrepi trgovinske politike, ki naj bi jih sprejela Unija. Enako pričakuje, da bo dobila informacije od javnih organov, ki so vključeni v izvajanje morebitnih ukrepov trgovinske politike, ki naj bi jih sprejela Unija. V primeru ukrepov s področja javnih naročil bodo pri pripravi osnutkov izvedbenih aktov zlasti ustrezno upoštevane informacije javnih organov držav članic.

Komisija priznava, da je pomembno, da države članice pravočasno prejmejo informacije, kadar preučuje sprejetje izvedbenih aktov v skladu s to uredbo, da bi lahko prispevale k dobro informiranim odločitvam, zato si bo prizadevala za dosego tega cilja.

Potrjuje, da bo Parlamentu in Svetu hitro posredovala osnutke izvedbenih aktov, ki jih posreduje odboru držav članic. Prav tako bo Parlamentu in Svetu hitro posredovala končne osnutke izvedbenih aktov, potem ko bo dobila mnenja odbora.

Parlament in Svet bo redno obveščala o mednarodnem razvoju dogodkov, ki bi lahko botrovali razmeram, v katerih bi bilo treba sprejeti ukrepe v skladu s to uredbo. To obveščanje bo potekalo prek pristojnih odborov v Svetu in Parlamentu.

Komisija pozdravlja namero Parlamenta, da bo spodbujal strukturiran dialog o reševanju sporov in vprašanjih uveljavljanja, zato se bo v celoti posvetila namenskim sestankom s pristojnim odborom Parlamenta, da bi si izmenjali stališča o trgovinskih sporih in ukrepih uveljavljanja, tudi glede posledic za industrije v Uniji.

Komisija tudi potrjuje, da velik pomen pripisuje temu, da se zagotovi, da bo uredba uspešno in učinkovito orodje za uveljavljanje pravic Unije v skladu z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi, tudi na področju trgovine s storitvami. Zato bo v skladu z določbami uredbe pregledala področje uporabe člena 5, da bi se zajeli dodatni ukrepi trgovinske politike v zvezi s trgovino s storitvami, takoj ko bodo vzpostavljeni pogoji za zagotovitev izvedljivosti in učinkovitosti takih ukrepov.( 1 ) Dogovor „Razlaga in uporaba člena XXVIII“.

Top