Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/156A/01

Razpis javnega natečaja EPSO/AD/372/19 Upravniuslužbenci (AD 5/AD 7) na področju revizije

OJ C 156A , 7.5.2019, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 156/1


RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA

EPSO/AD/372/19

UPRAVNI USLUŽBENCI (AD 5/AD 7) NA PODROČJU REVIZIJE

(2019/C 156 A/01)

Rok za prijavo: 12. junij 2019 do 12. ure (opoldne) po srednjeevropskem času

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javni natečaj, s katerim bo na podlagi kvalifikacij in testov sestavil rezervna seznama uspešnih kandidatov. Ta seznama lahko institucije Evropske unije, zlasti Evropska komisija v Bruslju in Evropsko računsko sodišče v Luxembourgu, uporabijo za zaposlovanje novih javnih uslužbencev na delovna mesta „ upravnih uslužbencev “(funkcionalna skupina AD).

Ta razpis natečaja in njegove priloge so pravno zavezujoči okvir za ta izbirni postopek.

Splošna pravila za javne natečaje so v PRILOGI III.

Želeno število uspešnih kandidatov:

Razred AD 5: 84

Razred AD 7: 37

Ta razpis se nanaša na dva razreda. Kandidati se lahko prijavijo samo za enega. Izbrati ga morajo ob elektronski prijavi. Ko elektronsko prijavo potrdijo, izbire ne morejo več spremeniti. Vendar natečajna komisija lahko kandidatovo prijavo za razred AD 7 pod določenimi pogoji , ki so opisani v točki 3 ( Preverjanje izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju ), prerazporedi v razred AD 5.

NALOGE UPRAVNIH USLUŽBENCEV NA PODROČJU REVIZIJE

Namen tega natečaja je zaposlitev upravnih uslužbencev na področju revizije.

Upravni uslužbenci v institucijah Evropske unije (EU) večinoma pomagajo nosilcem odločanja.

Revizorji institucij EU izvajajo različne revizije glede na institucijo in službo, v kateri delajo. Te revizije se lahko izvajajo kot zunanja, notranja in naknadna kontrola. Med drugim se lahko izvajajo finančne revizije, revizije smotrnosti poslovanja in revizije skladnosti ali njihova kombinacija.

Revizorji zlasti dajejo zagotovila poslovodstvu organizacije z izvajanjem revizij na najrazličnejših področjih politik EU, pri čemer preverjajo skladnost z zakoni in predpisi ter stroškovno učinkovitost.

Preverjajo kakovost obvladovanja tveganj, upravljanja organizacije in delovanja notranjih procesov. Obseg in narava revizij se lahko zelo razlikujeta ter zajemata različne upravne in operativne procese.

Poleg tega dajejo zagotovila in opravljajo svetovalne storitve na vseh področjih delovanja EU, pri čemer se od njih lahko zahteva, da na poklicni poti delujejo v različnih državah članicah EU in tretjih državah.

Revizorji tudi svetujejo poslovodstvu, kako izboljšati sisteme in procese upravljanja in nadzora.

Več informacij o nalogah, ki jih običajno opravljajo upravni uslužbenci na področju revizije, je v PRILOGI I.

POGOJI ZA PRIPUSTITEV K NATEČAJU

Kandidati morajo na zadnji dan roka za elektronsko prijavo izpolnjevati VSE naslednje splošne in posebne pogoje:

1)    Splošni pogoji

uživati vse pravice kot državljani države članice EU,

imeti izpolnjene vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

biti moralno primerni za opravljanje predvidenih nalog.

2)    Posebni pogoji – jeziki

Od kandidatov se zahteva znanje vsaj dveh uradnih jezikov EU , in sicer enega vsaj na stopnji C1 (temeljito znanje) in drugega vsaj na stopnji B2 (zadovoljivo znanje).

Te zahtevane najnižje stopnje se nanašajo na vse jezikovne spretnosti (govorjenje, pisanje ter bralno in slušno razumevanje) iz prijave. Te spretnosti ustrezajo spretnostim iz skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr).

V tem razpisu natečaja jeziki pomenijo:

1. jezik: jezik, ki se uporablja za računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa;

2. jezik: jezik, ki se uporablja za izbor na podlagi kvalifikacij (Talent Screener), teste v ocenjevalnem centru ter komuniciranje med uradom EPSO in kandidati, ki so vložili veljavno prijavo.

1. jezik ne sme biti isti kot 2. jezik.

2. jezik mora biti angleščina ali francoščina.

Kandidate obveščamo, da so bile možnosti izbire 2. jezika na tem natečaju določene v skladu z interesom služb, zaradi katerega morajo biti novozaposleni uslužbenci sposobni takoj začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo učinkovito delovanje institucij resno ogroženo.

V zvezi s Komisijo je znanje dodatnih jezikov lahko prednost, vendar večina revizijskih služb uporablja angleščino ali francoščino iz naslednjih razlogov:

naloge revizorjev vključujejo pogoste stike z različnimi službami Komisije in analizo dokumentov, ki jih pripravljajo te službe, ter ustno ali pisno komunikacijo s člani osebja. Dokazi kažejo, da so besedila, na katera bi se revizorji morali opirati pri opravljanju svojih nalog, večinoma napisana v angleščini ali francoščini;

dejavnosti s področja tega natečaja vključujejo pogoste stike v številnih državah članicah, zlasti tistih, ki prejemajo sredstva EU, ali v tretjih državah, bodisi z javnimi organi bodisi s pravnimi ali fizičnimi osebami. Pri komunikaciji s temi državami in opravljanju nalog revizorjev se najpogosteje uporabljata angleščina in francoščina. Angleščina in francoščina se večinoma uporabljata tudi pri stikih z zunanjimi deležniki;

poleg tega komunikacija z Računskim sodiščem in splošneje kolegi znotraj mednarodne revizijske skupnosti in evropskih mrež, ki je ključnega pomena za institucionalno sodelovanje, stalno usposabljanje in strokovni razvoj, večinoma poteka v angleščini ali francoščini.

V skladu s Sklepom Evropskega računskega sodišča št. 22-2004 o pravilih za prevajanje dokumentov za zasedanja Računskega sodišča, senatov in upravnega odbora sta jezika za pripravo besedil / vmesna jezika Evropskega računskega sodišča angleščina in francoščina. Tako bodo upravni uslužbenci, odgovorni za revizijske naloge, vedno sposobni pripraviti osnutke dokumentov ali dopisov, uporabljati in prebirati notranje dokumente ter pri svojih revizijskih nalogah komunicirati s sodelavci, revidiranci in zunanjimi strokovnjaki, ne da bi potrebovali pomoč tretje osebe ali prevajalskih služb. To je potrebno zaradi učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

Izbira jezikov je zato v interesu službe, uspešni kandidat, ki ne bi imel zadovoljivega znanja enega od teh dveh jezikov, pa ne bi mogel takoj začeti opravljati dela.

Zato je ob upoštevanju ravnotežja med interesom in potrebami služb ter sposobnostmi kandidatov in posebnega področja natečaja upravičeno organizirati teste v obeh jezikih, da se zagotovi, da vsi kandidati ne glede na svoj 1. jezik vsaj enega od teh dveh uradnih jezikov obvladajo tako dobro, da ga bodo lahko uporabljali pri delu. Zaradi enake obravnave morajo vsi kandidati, tudi tisti, ki enega od teh dveh jezikov prijavijo kot 1. jezik, nekatere teste opraviti v svojem 2. jeziku, ki ga izberejo med tema jezikoma. Z ocenjevanjem posebnih kompetenc lahko tako institucije v razmerah, ki so podobne dejanskemu delovnemu okolju, preverijo, ali so kandidati sposobni takoj začeti opravljati delo.

3)    Posebni pogoji – kvalifikacije in delovne izkušnje

—   Za razred AD 5:

1.

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju na področju revizije, ekonomije, računovodstva, financ, prava, poslovodenja in/ali informatike,

ali

2.

poklicna kvalifikacija, enakovredna navedenemu študiju, na področju revizije, ekonomije, računovodstva, financ, prava, poslovodenja in/ali informatike.

—   Za razred AD 7:

1.

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj štiriletnemu visokošolskemu študiju in ji sledi vsaj 6 let ustreznih delovnih izkušenj , od tega vsaj 3 leta na področju revizije (notranje ali zunanje, vključno z revizijo informacijske tehnologije),

ali

2.

poklicna kvalifikacija, ki je enakovredna študiju iz točke 1 in ji sledi vsaj 6 let ustreznih delovnih izkušenj , od tega vsaj 3 leta na področju revizije (notranje ali zunanje, vključno z revizijo informacijske tehnologije),

ali

3.

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju in ji sledi vsaj 7 let ustreznih delovnih izkušenj , od tega vsaj 4 leta na področju revizije (notranje ali zunanje, vključno z revizijo informacijske tehnologije),

ali

4.

poklicna kvalifikacija, ki je enakovredna študiju iz točke 3 in ji sledi vsaj 7 let ustreznih delovnih izkušenj , od tega vsaj 4 leta na področju revizije (notranje ali zunanje, vključno z revizijo informacijske tehnologije).

Primeri minimalnih kvalifikacij so v PRILOGI IV.

IZBIRNI POSTOPEK

1)    Postopek prijave

Pri izpolnjevanju prijave morajo kandidati izbrati 1. in 2. jezik. 1. jezik morajo izbrati izmed vseh 24 uradnih jezikov EU, kot 2. jezik pa angleščino ali francoščino. Poleg tega morajo potrditi, da izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju, ter navesti druge informacije, relevantne za ta natečaj (na primer informacije o diplomah in delovnih izkušnjah ter odgovore na vprašanja z zadevnega področja (Talent Screener – „preverjanje dodatnih sposobnosti“)).

Kandidati lahko prijavo izpolnijo v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU, razen oddelka Talent Screener , ki ga morajo izpolniti v jeziku, ki so ga izbrali kot 2. jezik , in sicer iz naslednjih razlogov: Talent Screener natečajna komisija uporabi za primerjalno oceno in kot referenčni dokument med razgovorom o zadevnem področju v ocenjevalnem centru, uporabi pa se tudi pri zaposlovanju, če kandidat uspešno opravi natečaj. Zato je v interesu služb in kandidatov, da se Talent Screener izpolni v 2. jeziku.

Do celotnih prijav kandidatov bodo dostopale natečajna komisija (med natečajem) in službe za človeške vire evropskih institucij (za namene zaposlovanja uspešnih kandidatov), ki delajo v omejenem številu sporazumevalnih jezikov. Kandidati, ki bodo uspešno opravili natečaj in bodo uvrščeni na rezervni seznam, bodo morali službam, ki zaposlujejo, priskrbeti prevod prijave v 2. jezik, tj. angleščino ali francoščino, če prijave niso izpolnili v enem od teh dveh jezikov.

Kandidati s potrditvijo prijave izjavljajo, da izpolnjujejo vse pogoje iz oddelka „Pogoji za pripustitev k natečaju“. Ko kandidati prijavo potrdijo, je ne morejo več spremeniti. Dolžnost kandidatov je, da prijavo izpolnijo in potrdijo v roku .

2)    Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa

Če bo število prijavljenih kandidatov preseglo prag , ki ga bo za posamezni razred določil direktor urada EPSO v vlogi organa za imenovanja, bodo vsi kandidati, ki so svojo prijavo potrdili v roku, povabljeni na opravljanje računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa v enem od pooblaščenih centrov urada EPSO.

Če kandidati ne dobijo drugačnih navodil, morajo rezervirati termin za opravljanje testov z vprašanji izbirnega tipa v skladu z navodili urada EPSO. Običajno bodo za opravljanje testov imeli na voljo več datumov na različnih lokacijah. Obdobji, ko lahko rezervirajo termin in opravljajo teste, sta omejeni .

Če bo število prijavljenih kandidatov pod določenim pragom , se bodo ti testi opravljali v ocenjevalnem centru (glej točko 5).

Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa bodo organizirani, kot sledi:

Testi

Jezik

Vprašanja

Trajanje

Zahtevano najmanjše število točk

Besedno sklepanje

1. jezik

20 vprašanj

35 minut

10/20

Številčno sklepanje

1. jezik

10 vprašanj

20 minut

številčno in abstraktno sklepanje skupaj: 10/20

Abstraktno sklepanje

1. jezik

10 vprašanj

10 minut

Ti testi so izločilni, vendar se njihovi rezultati ne prištejejo k rezultatom drugih testov, ki se opravljajo v ocenjevalnem centru.

3)    Preverjanje izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju

Izpolnjevanje pogojev za pripustitev k natečaju iz oddelka „Pogoji za pripustitev k natečaju“se bo preverilo na podlagi podatkov iz elektronskih prijav kandidatov. Urad EPSO bo preveril izpolnjevanje splošnih pogojev za pripustitev k natečaju, natečajna komisija pa izpolnjevanje posebnih pogojev za pripustitev k natečaju iz oddelkov „Izobraževanje in usposabljanje“, „Delovne izkušnje“in „Jezikovno znanje“elektronskih prijav kandidatov.

Obstajata dve možnosti:

če bodo računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa organizirani predhodno , se bo glede izpolnjevanja navedenih pogojev dokumentacija kandidatov preverila po padajočem vrstnem redu števila zbranih točk na teh testih, dokler število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju, ne bo doseglo praga, ki ga bo pred testi za posamezni razred določil direktor urada EPSO v vlogi organa za imenovanja. Dokumentacija ostalih kandidatov se ne bo preverjala;

če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa ne bodo organizirani predhodno , se bo glede izpolnjevanja navedenih pogojev preverila dokumentacija vseh kandidatov, ki so svojo prijavo potrdili v roku.

Kandidati za razred AD 7: med preverjanjem izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju lahko natečajna komisija kandidatovo prijavo prerazporedi v razred AD 5, če kandidat izpolnjuje vse naslednje pogoje:

kandidat je bil med najboljšimi po skupnem številu točk za razred AD 7, če so bili računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa organizirani predhodno,

po podatkih iz prijave kandidat ne izpolnjuje pogojev za pripustitev k natečaju za razred AD 7, izpolnjuje pa pogoje za razred AD 5,

kandidat je ob prijavi dal soglasje za prerazporeditev v razred AD 5 in

kandidat je bil med najboljšimi po skupnem številu točk tudi za razred AD 5, če so bili računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa organizirani predhodno.

V tem primeru bo kandidat v nadaljevanju natečajnega postopka štel za kandidata za razred AD 5.

Morebitna prerazporeditev kandidatov bo opravljena pred izborom na podlagi kvalifikacij, in sicer na podlagi informacij iz elektronske prijave. Kandidati s številom točk pod pragom, določenim za razred AD 7, ne bodo upoštevani pri razporejanju v razred AD 5.

4)    Izbor na podlagi kvalifikacij (Talent Screener)

Da bi natečajna komisija lahko objektivno ocenila primerjalne dosežke vseh kandidatov na strukturiran način, morajo vsi kandidati za isti razred v prijavi odgovoriti na isti sklop vprašanj v oddelku Talent Screener („preverjanje dodatnih sposobnosti“), in sicer v 2. jeziku. Izbor na podlagi kvalifikacij bo opravljen samo za kandidate, za katere se šteje, da izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju , kot je opisano v točki 3, in sicer samo na podlagi informacij iz oddelka Talent Screener. Zato morajo kandidati v odgovore v oddelku Talent Screener vključiti vse relevantne informacije, tudi če so jih navedli že v drugih oddelkih svoje prijave. Vprašanja temeljijo na merilih za izbor iz tega razpisa.

Seznam meril je v PRILOGI II.

Za izbor na podlagi kvalifikacij bo natečajna komisija najprej za vsako merilo za izbor določila utež (od 1 do 3), ki odraža relativno pomembnost posameznega merila, in vsak odgovor kandidatov točkovala s točkami od 0 do 4. Točke se pomnožijo z utežjo za posamezno merilo in seštejejo, da se določijo kandidati, katerih profil najbolj ustreza predvidenim nalogam.

Na naslednjo stopnjo se bodo uvrstili samo kandidati, ki bodo pri izboru na podlagi kvalifikacij med najboljšimi po skupnem številu točk.

5)    Ocenjevalni center

V ocenjevalni center bo povabljenih največ 3-krat toliko kandidatov, kot je želeno število uspešnih kandidatov za posamezni razred. Kandidati, ki bodo na podlagi podatkov iz elektronske prijave izpolnjevali pogoje za pripustitev k natečaju in bodo pri izboru na podlagi kvalifikacij med najboljšimi po skupnem številu točk , bodo povabljeni na eno- ali dvodnevno opravljanje testov v ocenjevalnem centru, najverjetneje v Bruslju , kjer bodo opravljali teste v 2. jeziku .

Če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa iz točke 2 niso bili organizirani predhodno , se bodo opravljali v ocenjevalnem centru. Ti testi so izločilni, vendar se njihovi rezultati pri izračunu kandidatove končne ocene ne prištejejo k rezultatom drugih testov, ki se opravljajo v ocenjevalnem centru.

Če kandidati ne dobijo drugačnih navodil, bodo morali v ocenjevalni center na USB-ključku prinesti skenirane kopije dokazil. Med testi v ocenjevalnem centru bo urad EPSO zadevne dokumente prenesel in ključek še isti dan vrnil kandidatom.

V ocenjevalnem centru bo potekalo testiranje osmih splošnih kompetenc ter kompetenc z zadevnega področja, zahtevanih za ta natečaj, in sicer s štirimi testi (razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc, razgovor o zadevnem področju, skupinska vaja in študija primera), kot je opisano v nadaljevanju:

Kompetenca

Testi

1.

Analitično mišljenje in reševanje problemov

skupinska vaja

študija primera

2.

Sporazumevanje

študija primera

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

3.

Kakovost in učinkovitost

študija primera

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

4.

Učenje in razvoj

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

5.

Prednostno razporejanje in organizacija dela

skupinska vaja

študija primera

6.

Vzdržljivost

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

7.

Skupinsko delo

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

8.

Vodstvene sposobnosti

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

Zahtevano najmanjše število točk: 3/10 na kompetenco in 40/80 skupaj

Kompetenca

Test

Zahtevano najmanjše število točk

Kompetence z zadevnega področja

razgovor o zadevnem področju

50/100

6)    Rezervni seznam

Natečajna komisija bo po preverjanju dokazil in kvalifikacij (Talent Screener) kandidatov za vsak razred sestavila rezervni seznam z imeni kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju ter bodo zbrali zahtevano najmanjše število točk pri vseh testih in bodo po ocenjevalnem centru med najboljšimi glede na končno oceno, dokler ne bo doseženo želeno število uspešnih kandidatov. Seznam imen bo sestavljen po abecednem redu.

Rezervna seznama in spričevala kompetenc uspešnih kandidatov s kvalitativnimi povratnimi informacijami natečajne komisije bodo na voljo institucijam EU za postopke zaposlovanja in prihodnji razvoj poklicne poti. Vključitev na rezervni seznam še ne daje pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo .

ENAKE MOŽNOSTI IN POSEBNE PRILAGODITVE

Urad EPSO si prizadeva za enakost možnosti, obravnave in dostopa za vse kandidate.

Če bi vaša invalidnost ali zdravstveno stanje lahko vplivala na opravljanje testov, to navedite v prijavi ter nam sporočite, kakšno prilagoditev potrebujete.

Več informacij o naši politiki enakih možnosti in postopku za uveljavljanje posebnih prilagoditev je na voljo na našem spletišču (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_sl) in v splošnih pravilih, ki so priložena temu razpisu (pod točko 1.3 Enake možnosti in posebne prilagoditve).

PRIJAVA

Za prijavo morajo kandidati najprej ustvariti račun EPSO. Kandidat za vse prijave EPSO ustvari samo en račun.

Kandidati se morajo prijaviti elektronsko na spletišču urada EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

12. junija 2019 do 12. ure (opoldne) po srednjeevropskem času.


PRILOGA I

NALOGE

Namen tega javnega natečaja je zaposlitev upravnih uslužbencev (AD 5 / AD 7) na področju revizije.

Glavne naloge lahko med drugim vključujejo:

razvijanje dobrega razumevanja in poznavanja poslovnih procesov revidirancev,

izvajanje ocen revizijskega tveganja kot del procesa načrtovanja,

izvajanje revizij smotrnosti poslovanja, skladnosti in stroškovne učinkovitosti v zvezi z različnimi področji politik EU in poslovnimi procesi,

izvajanje predhodnih analiz, ki so namenjene določitvi ciljev in obsega revizijskih poslov,

preizkušanje na podlagi sistemov in preizkušanje podatkov za oceno učinkovitosti procesov revidiranca za obvladovanje tveganj, upravljanje in notranje kontroliranje,

potrjevanje revizijskih ugotovitev z revidirancem,

sporočanje revizijskih ugotovitev, tveganj in priporočil z jasnimi in jedrnatimi osnutki poročil / končnimi poročili,

opravljanje svetovalnih storitev na zahtevo poslovodstva,

izvajanje naknadnih revizij za preverjanje učinkovitega izvajanja priporočil v praksi.

Poleg navedenega se od uspešnih kandidatov za razred AD 7 lahko zahtevajo naslednje naloge:

načrtovanje ustreznih revizijskih postopkov za izpolnitev ciljev revizijskih poslov,

vodenje revizijskih poslov ter razporejanje nalog znotraj revizijske ekipe,

nadzorovanje revizijskega dela, ki ga opravljajo člani revizijske ekipe.

Konec PRILOGE I, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA II

MERILA ZA IZBOR

Natečajna komisija pri izboru na podlagi kvalifikacij upošteva naslednja merila:

Za razred AD 5:

1.

priznano potrdilo ali poklicna kvalifikacija s področja notranje ali zunanje revizije (vključno z revizijo informacijske tehnologije) ali računovodstva;

2.

vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju notranje ali zunanje revizije;

3.

vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju revizije informacijske tehnologije;

4.

izkušnje z razvojem revizijske metodologije (z izjemo revizijskih poslov) ali izvajanjem usposabljanj s področja revizije;

5.

vsaj 1 leto delovnih izkušenj z revidiranjem odhodkov/programov, ki jih financira EU;

6.

delovne izkušnje na področju svetovalnih storitev (z izjemo revizijskih poslov);

7.

delovne izkušnje na enem ali več od naslednjih področij: računovodstvo, notranje kontroliranje, finančno poslovodenje, bančništvo in finance, informatika in/ali vodenje projektov;

8.

praktična uporaba računalniško podprtih revizijskih tehnik (CAAT).

Za razred AD 7:

1.

priznano potrdilo ali poklicna kvalifikacija s področja notranje ali zunanje revizije (vključno z revizijo informacijske tehnologije) ali računovodstva;

2.

vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju notranje ali zunanje revizije poleg izkušenj, ki se zahtevajo v oddelku 3 tega razpisa natečaja („ Posebni pogoji – kvalifikacije in delovne izkušnje “);

3.

vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju revizije informacijske tehnologije;

4.

izkušnje z razvojem revizijske metodologije (z izjemo revizijskih poslov) ali izvajanjem usposabljanj s področja revizije;

5.

vsaj 1 leto delovnih izkušenj z revidiranjem odhodkov/programov, ki jih financira EU;

6.

delovne izkušnje na področju svetovalnih storitev (z izjemo revizijskih poslov);

7.

delovne izkušnje na enem ali več od naslednjih področij: računovodstvo, notranje kontroliranje, finančno poslovodenje, bančništvo in finance, informatika in/ali vodenje projektov;

8.

praktična uporaba računalniško podprtih revizijskih tehnik (CAAT);

9.

vsaj 2 leti delovnih izkušenj z vodenjem revizijske ekipe.

Konec PRILOGE II, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA III

SPLOŠNA PRAVILA ZA JAVNE NATEČAJE

SPLOŠNE INFORMACIJE

V izbirnih postopkih, ki jih organizira urad EPSO, se vsaka navedba osebe v določenem spolu šteje tudi za navedbo osebe v katerem koli drugem spolu.

Če bi za zadnje razpoložljivo mesto na kateri koli stopnji natečaja več kandidatov zbralo enako število točk, bodo na naslednjo stopnjo natečaja povabljeni vsi ti kandidati. Na naslednjo stopnjo bodo povabljeni tudi kandidati, ki so po uspešno vloženem pravnem sredstvu ponovno pripuščeni k natečaju.

Če bi za zadnje razpoložljivo mesto na rezervnem seznamu več kandidatov zbralo enako število točk, bodo na rezervni seznam uvrščeni vsi ti kandidati. Na rezervni seznam bodo uvrščeni tudi kandidati, ki so po uspešno vloženem pravnem sredstvu na tej stopnji postopka ponovno pripuščeni k natečaju.

1.   POGOJI ZA PRIJAVO

1.1    Splošni in posebni pogoji

Splošni in posebni pogoji (vključno z znanjem jezikov) so za posamezno področje ali profil navedeni v oddelku „Pogoji za pripustitev k natečaju“.

Posebni pogoji glede kvalifikacij, delovnih izkušenj in znanja jezikov se razlikujejo glede na iskani profil. V prijavi navedite čim več informacij o svojih kvalifikacijah in delovnih izkušnjah (kadar se zahtevajo), ki so relevantne za naloge , kot je opisano v oddelku „Pogoji za pripustitev k natečaju“ tega razpisa.

(a)

Diplome oz. spričevala in/ali potrdila: diplome oz. spričevala, pridobljena v državah članicah EU ali državah, ki niso članice EU, mora priznati uradni organ države članice EU, na primer ministrstvo za izobraževanje države članice EU. Natečajna komisija bo pri tem upoštevala razlike med izobraževalnimi sistemi.

Za posrednješolsko izobraževanje ter strokovno, poklicno ali specialistično usposabljanje navedite študijske predmete ter trajanje in obliko izobraževanja (redno, izredno ali večerno).

(b)

Delovne izkušnje (če se zahtevajo) se bodo upoštevale samo, če so relevantne za zahtevane naloge ter:

gre za dejansko delo,

so plačane,

vključujejo podrejeno razmerje ali opravljanje storitve in

so izpolnjeni naslednji pogoji:

prostovoljno delo: če je plačano ter je po tedenskem delovnem času in trajanju primerljivo z običajno zaposlitvijo;

pripravništva: če so plačana;

služenje obveznega vojaškega roka: opravljeno pred pridobitvijo zahtevane diplome oz. spričevala ali po njej, za obdobje, ki ni daljše od zakonsko predpisanega obdobja v kandidatovi državi članici;

porodniški/očetovski/posvojiteljski dopust: če je vključen v pogodbo o zaposlitvi;

doktorat: priznajo se največ tri leta, če je kandidat dejansko doktoriral, ne glede na to, ali je bilo delo plačano ali ne, in

delo s krajšim delovnim časom: izračunano sorazmerno s številom opravljenih ur (šest mesecev s polovičnim delovnim časom se na primer šteje za tri mesece).

1.2    Dokazila

Na različnih stopnjah izbirnega postopka boste morali predložiti uradni dokument, ki dokazuje vaše državljanstvo (na primer potni list ali osebno izkaznico) in mora biti veljaven na dan roka za prijavo (na dan roka za prvi del prijave v primeru dvodelnega postopka prijave).

Za vsa obdobja poklicne dejavnosti je treba predložiti izvirnike ali overjene kopije:

dokazil nekdanjih in trenutnih delodajalcev; ta dokazila morajo vsebovati opis opravljanih nalog, njihovo zahtevnost ter datum njihovega začetka in konca, opremljena morajo biti z uradno glavo in žigom podjetja ter vsebovati ime in podpis odgovorne osebe, ali

pogodb o zaposlitvi ter prvega in zadnjega pisnega obračuna plače, skupaj z natančnim opisom opravljanih nalog;

(za samostojno delo, na primer samozaposlene osebe, svobodne poklice) računov ali naročilnic, na katerih je podrobno opisano opravljeno delo, ali drugih ustreznih uradnih dokazil;

(za konferenčne tolmače, kadar se zahtevajo delovne izkušnje) dokazil o številu dni konferenčnega tolmačenja in jezikih, iz katerih oz. v katere ste tolmačili.

Na splošno se dokazila o znanju jezikov ne zahtevajo, razen za nekatere profile jezikoslovcev ali specializirane profile.

Na kateri koli stopnji postopka se lahko od vas zahtevajo dodatne informacije ali dokumenti. Urad EPSO vas bo obvestil, katera dokazila morate predložiti in kdaj.

1.3    Enake možnosti in posebne prilagoditve

Če bi vas invalidnost ali zdravstveno stanje lahko ovirala pri opravljanju testov, to navedite v prijavi ter nam sporočite, kakšno prilagoditev potrebujete. Če invalidnost ali zdravstveno stanje nastopita po potrditvi prijave, morate o tem čim prej obvestiti urad EPSO, pri čemer uporabite spodaj navedene kontaktne podatke.

Da se bo vaša prošnja upoštevala, morate uradu EPSO poslati potrdilo nacionalnega organa ali zdravniško potrdilo. Vaša dokazila bodo pregledana, da se po potrebi lahko zagotovi razumna prilagoditev.

Pri težavah v zvezi z dostopnostjo ali za dodatne informacije se lahko obrnete na ekipo urada EPSO za dostopnost (EPSO accessibility) po:

elektronski pošti (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faksu (+32 22998081) ali

pošti:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   OCENJEVALCI

Imenuje se natečajna komisija, ki primerja kandidate in glede na zahteve iz tega razpisa natečaja izbere najboljše kandidate na podlagi njihovih kompetenc, sposobnosti in kvalifikacij. Člani natečajne komisije določijo tudi stopnjo težavnosti testov natečaja in potrdijo njihovo vsebino na podlagi predlogov urada EPSO.

Za zagotovitev neodvisnosti natečajne komisije je kandidatom ali vsem osebam, ki niso člani komisije, strogo prepovedano vzpostaviti stik s katerim koli članom komisije, razen v okviru testov, pri katerih je potrebna neposredna interakcija med kandidati in komisijo.

Kandidati, ki želijo izraziti svoje stališče ali uveljavljati svoje pravice, morajo to storiti pisno, pri čemer morajo svoje dopise, namenjene natečajni komisiji, nasloviti na urad EPSO, ki jih posreduje komisiji. Kakršen koli neposreden ali posreden stik kandidatov, ki ni v skladu s temi postopki, je prepovedan in mu lahko sledi izključitev iz natečaja.

Še zlasti pomeni navzkrižje interesov obstoj sorodstvenega razmerja ali hierarhične povezave med kandidatom in članom natečajne komisije. Natečajne komisije morajo o takšnih okoliščinah obvestiti urad EPSO, takoj ko se z njimi seznanijo. Urad EPSO bo preučil vsak primer posebej in sprejel ustrezne ukrepe. Nespoštovanje navedenih pravil lahko privede do disciplinskih ukrepov zoper člane natečajnih komisij in izključitve kandidatov iz natečaja (glej oddelek 4.4).

Imena članov natečajne komisije so objavljena na spletišču urada EPSO (www.eu-careers.eu) pred začetkom testiranja v ocenjevalnem centru oz. ocenjevalne faze.

3.   KOMUNIKACIJA

3.1    Komunikacija z uradom EPSO

Najmanj dvakrat tedensko se morate prijaviti v račun EPSO, da spremljate svoj napredek na natečaju. Če tega zaradi tehničnih motenj, za katere je odgovoren urad EPSO, ne morete storiti, morate o tem takoj obvestiti urad EPSO izključno prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl).

Urad EPSO si pridržuje pravico, da ne sporoča informacij, ki so že jasno navedene v tem razpisu natečaja, njegovih prilogah ali na spletišču urada EPSO, vključno z rubriko „pogosta vprašanja“.

V vseh dopisih v zvezi s prijavo navedite svoje ime, kot je navedeno v vašem računu EPSO, svojo številko prijave in referenčno številko izbirnega postopka.

Urad EPSO uporablja načela kodeksa dobrega upravnega ravnanja (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sl), kot je objavljen v Uradnem listu. V skladu s tem si urad EPSO pridržuje pravico do prekinitve vse neprimerne komunikacije (tj. ki se ponavlja, je žaljiva in/ali irelevantna).

3.2    Dostop do informacij

Kandidati imajo posebne pravice dostopa do nekaterih podatkov, ki se nanašajo osebno na njih, podeljene na podlagi obveznosti navedbe razlogov, da se omogoči vložitev pravnega sredstva zoper odločitve o zavrnitvi.

Ta obveznost navedbe razlogov mora biti usklajena s tajnostjo dela natečajne komisije, ki zagotavlja neodvisnost komisij in objektivnost izbora. Zaradi tajnosti se stališča članov natečajnih komisij glede individualnih ali primerjalnih ocen kandidatov ne smejo razkriti.

Te pravice dostopa veljajo posebej za kandidate v javnih natečajih in na podlagi zakonodaje o javnem dostopu do dokumentov ni mogoče dobiti širših pravic, kot so tiste, določene v tem oddelku.

3.2.1   Samodejno razkritje

Po vsaki stopnji izbirnega postopka, organizirani za posamezni natečaj, boste prek računa EPSO samodejno prejeli naslednje informacije:

testi z vprašanji izbirnega tipa: svoje rezultate in tabelo z referenčnimi številkami/črkami vaših odgovorov in pravilnih odgovorov. Dostop do besedila vprašanj in odgovorov je izrecno izključen;

izpolnjevanje pogojev: ali ste pripuščeni k natečaju; če niste, pogoje za pripustitev k natečaju, ki niso bili izpolnjeni;

Talent Screener : svoje rezultate in tabelo z utežmi za posamezno vprašanje, točkami, ki ste jih prejeli za svoje odgovore, in skupnim številom zbranih točk;

predhodni testi: svoje rezultate;

vmesni testi: svoje rezultate, če niste med kandidati, povabljenimi na naslednjo stopnjo;

ocenjevalni center / ocenjevalna faza: če niste izključeni, spričevalo kompetenc, ki vsebuje vaše končne ocene za vsako kompetenco in komentar natečajne komisije s kvantitativnimi in kvalitativnimi povratnimi informacijami o vaših dosežkih v ocenjevalnem centru / ocenjevalni fazi.

Urad EPSO praviloma kandidatom ne pošilja izvirnih besedil ali nalog testov, saj se ti lahko ponovno uporabijo na prihodnjih natečajih. Vendar lahko za nekatere teste na svojem spletišču izjemoma objavi izvirna besedila ali naloge, če:

so bili testi zaključeni,

so bili njihovi rezultati določeni in sporočeni kandidatom ter

se izvirna besedila oz. naloge ne bodo ponovno uporabile na prihodnjih natečajih.

3.2.2   Informacije na zahtevo

Zahtevate lahko nepopravljeno kopijo svojih odgovorov s tistih pisnih testov, katerih vsebina ni namenjena za ponovno uporabo na prihodnjih natečajih. To izrecno izključuje odgovore pri e-simulacijah nalog in študijah primerov.

Za vaše popravljene odgovore in zlasti podrobnosti o ocenjevanju velja tajnost dela natečajne komisije, zato ti ne bodo razkriti.

Urad EPSO si prizadeva dati kandidatom na voljo čim več informacij v skladu z obveznostjo navedbe razlogov, tajnostjo dela natečajne komisije in pravili o varstvu osebnih podatkov. Vse zahteve za informacije se bodo ocenile glede na te obveznosti.

Vse zahteve za informacije je treba predložiti prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl) v desetih koledarskih dneh od datuma objave vaših rezultatov v vašem računu EPSO.

4.   PRITOŽBE IN TEŽAVE

4.1    Tehnične in organizacijske težave

Če imate na kateri koli stopnji izbirnega postopka resno tehnično ali organizacijsko težavo, o tem obvestite urad EPSO izključno prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl), da lahko težavo raziščemo in sprejmemo korektivne ukrepe.

V vseh dopisih navedite svoje ime (kot je navedeno v vašem računu EPSO), svojo številko prijave in referenčno številko izbirnega postopka.

V primeru težave v testnem centru:

na to takoj opozorite nadzornike, da se lahko rešitev najde že v samem centru. Vsekakor jih prosite, naj pisno zabeležijo vašo pritožbo, ter

se obrnite na urad EPSO najpozneje v treh koledarskih dneh po opravljanju testov prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl) s kratkim opisom težave.

V primeru težav zunaj testnih centrov (na primer zlasti v zvezi s postopkom rezervacije termina za opravljanje testov) sledite navodilom v računu EPSO in na spletišču urada EPSO ali se takoj obrnite na urad EPSO prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl).

Pri težavah s prijavo se morate takoj, vsekakor pa pred rokom za prijavo, obrniti na urad EPSO prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl). Na vprašanja, poslana manj kot pet delovnih dni pred rokom, morda ne bo mogoče odgovoriti do roka.

4.2    Postopki notranjega pregleda

4.2.1   Napake v vprašanjih izbirnega tipa pri računalniško podprtih testih

Urad EPSO in natečajne komisije stalno podrobno preverjajo kakovost zbirke vprašanj izbirnega tipa.

Če menite, da je napaka v enem ali več vprašanjih izbirnega tipa negativno vplivala na vašo zmožnost, da nanj(-a) odgovorite, lahko zahtevate, da ga oz. jih natečajna komisija pregleda (v okviru postopka „nevtralizacije“).

V okviru tega postopka se natečajna komisija lahko odloči, da vprašanje z napako razveljavi in točke razdeli med preostala vprašanja v testu. Ta ponovni izračun zadeva samo kandidate, ki jim je bilo zastavljeno sporno vprašanje. Način ocenjevanja testov, opisan v zadevnih oddelkih tega razpisa natečaja, ostaja nespremenjen.

Vložitev pritožbe glede testov z vprašanji izbirnega tipa:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v treh koledarskih dneh od datuma, ko ste opravljali računalniško podprte teste;

dodatne informacije: opišite vprašanje (vsebino), da je mogoče ugotoviti, na katero vprašanje oz. vprašanja se nanaša pritožba, ter čim natančneje pojasnite domnevno napako.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, ali zahteve, ki ne vsebujejo jasnega opisa izpodbijanega vprašanja oz. vprašanj in domnevne napake, se ne bodo upoštevale.

Zlasti pritožbe, ki zgolj opozarjajo na domnevne težave pri prevajanju, ne da bi težavo jasno opredelile, se ne bodo upoštevale.

Ta postopek pregleda se uporablja tudi za napake v e-simulaciji nalog.

4.2.2   Zahteve za pregled

Zahtevate lahko pregled vsake odločitve natečajne komisije ali urada EPSO, ki vpliva na vaše rezultate in/ali določa, ali lahko napredujete na naslednjo stopnjo natečaja ali pa ste izločeni.

Zahteve za pregled lahko temeljijo na:

vsebinski nepravilnosti v natečajnem postopku in/ali

neupoštevanju kadrovskih predpisov, razpisa natečaja, njegovih prilog in/ali sodne prakse s strani natečajne komisije ali urada EPSO.

Opozarjamo, da ne morete izpodbijati veljavnosti ocene natečajne komisije v zvezi s kakovostjo vaših dosežkov na testu ali ustreznostjo vaših kvalifikacij in delovnih izkušenj. Gre za vrednostno presojo natečajne komisije in vaše nestrinjanje z njeno oceno vaših testov, izkušenj in/ali kvalifikacij ne dokazuje napake natečajne komisije. Zahteve za pregled, vložene na tej podlagi, ne bodo privedle do pozitivnega izida.

Vložitev zahteve za pregled:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v desetih koledarskih dneh od datuma, ko je bila izpodbijana odločitev objavljena v vašem računu EPSO;

dodatne informacije: jasno navedite odločitev, ki jo želite izpodbijati, in razloge za to.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, se ne bodo upoštevale.

V 15 delovnih dneh boste prejeli potrdilo o prejemu. Organ, ki je sprejel izpodbijano odločitev (bodisi natečajna komisija bodisi urad EPSO), bo vašo zahtevo analiziral in glede tega sprejel odločitev v utemeljenem odgovoru, ki ga boste prejeli kar najhitreje.

V primeru pozitivnega izida boste ponovno vključeni v izbirni postopek na stopnji, na kateri ste bili izločeni, ne glede na to, katero stopnjo je natečaj v tem času dosegel.

4.3    Drugi načini izpodbijanja

4.3.1   Upravne pritožbe

Kot kandidat v javnem natečaju imate pravico vložiti upravno pritožbo pri direktorju urada EPSO v vlogi organa za imenovanja.

Pritožbo zoper odločitev, ki ima neposreden in takojšen vpliv na vaš pravni status kandidata, ali odsotnost take odločitve lahko vložite samo, če so bila pravila, ki urejajo izbirni postopek, jasno kršena. Direktor urada EPSO ne more ovreči vrednostne presoje natečajne komisije (glej oddelek 4.2.2).

Vložitev upravne pritožbe:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v treh mesecih od obvestila o odločitvi, ki se izpodbija, ali dneva, ko bi morala biti odločitev sprejeta;

dodatne informacije: jasno navedite odločitev, ki jo želite izpodbijati, in razloge za to.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, se ne bodo upoštevale.

4.3.2   Pravna sredstva

Kot kandidat v javnem natečaju imate pravico vložiti pravno sredstvo pri Splošnem sodišču na podlagi člena 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 91 kadrovskih predpisov.

Pravna sredstva zoper odločitve urada EPSO (in ne natečajne komisije) bodo pri Splošnem sodišču dopustna samo, če je bila najprej vložena upravna pritožba na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov (glej oddelek 4.3.1). To zlasti velja za odločitve glede splošnih meril za pripustitev k natečaju, ki jih sprejme urad EPSO in ne natečajna komisija.

Vložitev pravnega sredstva:

postopek: obiščite spletišče Splošnega sodišča (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Evropski varuh človekovih pravic

Vsi državljani in prebivalci EU lahko vložijo pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic.

Preden vložite pritožbo pri varuhu človekovih pravic, morate izčrpati ustrezna pravna sredstva v upravnih postopkih pri zadevnih institucijah in organih (glej oddelke 4.1–4.3).

Vložitev pritožbe pri varuhu človekovih pravic ne podaljša rokov za vložitev upravne pritožbe ali pravnega sredstva.

Vložitev pritožbe pri varuhu človekovih pravic:

postopek: obiščite spletišče evropskega varuha človekovih pravic (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4    Izključitev iz izbirnega postopka

Izključeni ste lahko na kateri koli stopnji izbirnega postopka, če urad EPSO ugotovi, da:

ste ustvarili več računov EPSO,

ste se prijavili za nezdružljiva področja ali profile,

ne izpolnjujete vseh pogojev za pripustitev k natečaju,

ste predložili lažne izjave ali izjave, ki niso podprte z ustrezno dokumentacijo,

niste rezervirali termina za opravljanje enega ali več testov ali opravljali enega ali več testov,

ste med testi goljufali,

v prijavi niste navedli jezikov, zahtevanih v tem razpisu natečaja, ali za te jezike niste navedli najnižje zahtevane stopnje oz. stopenj,

ste poskušali na nedovoljen način vzpostaviti stik s članom natečajne komisije,

urada EPSO niste obvestili o morebitnem navzkrižju interesov s članom natečajne komisije,

prijave niste vložili v jeziku(-ih), navedenem(-ih) v tem razpisu natečaja (odstopanja so mogoča pri uporabi drugega jezika za lastna imena, uradne nazive in nazive delovnih mest, kot so navedeni v dokazilih, ali potrdila/nazive diplom), in/ali

ste pisne ali praktične teste, ki se ocenjujejo anonimno, podpisali ali nanje dodali razpoznavni znak.

Institucije EU zaposlujejo samo moralno popolnoma neoporečne osebe. Za vsako goljufijo ali poskus goljufije ste lahko kaznovani in se vam lahko prepove sodelovanje na prihodnjih natečajih.

Konec PRILOGE III, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA IV

PRIMERI MINIMALNIH KVALIFIKACIJ PO DRŽAVAH IN RAZREDIH, KI NAČELOMA USTREZAJO ZAHTEVANIM KVALIFIKACIJAM V RAZPISIH NATEČAJEV

Kliknite tukaj za lahko berljivo različico teh primerov.

DRŽAVA

AST-SC 1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

Srednješolska izobrazba (ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni)

Posrednješolska izobrazba (višješolski program ali krajši visokošolski program, ki traja najmanj dve leti)

Visokošolska izobrazba (najmanj triletni program)

Visokošolska izobrazba (štiriletni ali več kot štiriletni program)

Belgique — België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/ Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Konec PRILOGE IV, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


Top