Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/418A/01

Evropsko javno tožilstvo (EJT) – Objava prostega delovnega mesta evropskega glavnega tožilca (m/ž) – Luxembourg – Začasni uslužbenec – AD 15

OJ C 418A , 19.11.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 418/1


Evropsko javno tožilstvo (EJT)

Objava prostega delovnega mesta evropskega glavnega tožilca (m/ž) – Luxembourg

Začasni uslužbenec – AD 15

(2018/C 418 A/01)

 

Evropsko javno tožilstvo

Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: EJT) bo neodvisno evropsko tožilstvo, pristojno za preiskave, pregon in obtožbo storilcev in sostorilcev kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom EU. Uredba o EJT (EU) 2017/1939 (1) je začela veljati 20. novembra 2017. V skladu s členom 120 navedene uredbe bo EJT začelo delovati na podlagi sklepa Komisije, in sicer po ustanovitvi EJT, vendar ne prej kot 3 leta po dnevu začetka veljavnosti uredbe o EJT.

Obdobje med začetkom veljavnosti uredbe o EJT in datumom, na katerega bo EJT začelo delovati, bo namenjeno vzpostavitvi tega novega organa EU. V skladu s členom 20 uredbe o EJT je Komisija odgovorna za ustanovitev in začetno upravno delovanje EJT, dokler to ni sposobno izvrševati lastnega proračuna.

V skladu s členom 14(1) uredbe o EJT bo evropski glavni tožilec imenovan za neobnovljiv mandat sedmih let.

Položaj evropskega glavnega tožilca

V skladu s členom 11 uredbe o EJT bo Evropski glavni tožilec vodja EJT, ki ima naslednje glavne naloge in odgovornosti:

organizira delo EJT, usmerja njegove dejavnosti ter sprejema odločitve v skladu z uredbo o EJT in poslovnikom EJT;

predstavlja EJT v odnosih z institucijami Unije, državami članicami Evropske unije in tretjimi osebami.

Poleg tega bo imel evropski glavni tožilec naslednje naloge in odgovornosti v skladu z uredbo o EJT:

kolegiju EJT (v nadaljnjem besedilu: kolegij) poda predloge za imenovanja na položaj evropskih delegiranih tožilcev in na položaj upravnega direktorja EJT;

pripravi predlog poslovnika EJT;

kolegiju predlaga ustanovitev stalnih senatov;

sodeluje na sejah stalnih senatov in jim predseduje v skladu s poslovnikom EJT;

pripravlja sestanke kolegija in jim predseduje;

v šestih mesecih po svojem imenovanju pripravi predlog podrobnih pravil za uporabo člena 109 uredbe o EJT (pravila o preglednosti);

pripravi osnutek finančnih pravil, ki se uporabljajo za EJT, na podlagi predloga, ki ga sestavi upravni direktor EJT;

pripravi oceno prihodkov in odhodkov EJT za vsako proračunsko leto, ki ustreza koledarskemu letu, na podlagi predloga, ki ga sestavi upravni direktor;

v skladu s členom 114 uredbe o EJT kolegiju v sprejetje predlaga izvedbena pravila in programske dokumente;

redno se sestaja s predsednikom Eurojusta z namenom razpravljanja o vprašanjih v skupnem interesu ter po potrebi sodeluje na sestankih kolegija Eurojusta;

redno se sestaja z vodji drugih ustreznih organov EU, kot sta Europol in OLAF, ter ustreznih mrež agencij Unije (na področju pravosodja in notranjih zadev);

opravlja vse druge naloge, kot je določeno v uredbi o EJT.

Pogoji za prijavo

V fazi izbora bodo upoštevani tisti kandidati, ki bodo do roka za prijavo izpolnjevali naslednje minimalne zahteve:

Državljanstvo: so državljani ene od držav članic EU, ki sodelujejo v okrepljenem sodelovanju v skladu z uredbo o EJT.

Delovne izkušnje: so aktivni člani državnega tožilstva ali sodstva in imajo potrebne kvalifikacije za imenovanje na najvišje tožilske ali sodniške položaje v svojih državah članicah, pri čemer je njihova neodvisnost nedvomna, ter imajo ustrezne praktične izkušnje z nacionalnimi pravnimi sistemi, finančnimi preiskavami in mednarodnim pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, pridobljene na domači, evropski ali mednarodni ravni.

Jeziki: kandidati morajo temeljito obvladati enega od jezikov Unije in zadovoljivo obvladati še enega od jezikov Unije v skladu s členom 12(2)(e) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU) (2).

Starost: V skladu s členom 14 uredbe o EJT je evropski glavni tožilec imenovan za neobnovljiv mandat sedmih let. Uporabljata se tudi člen 47(a) PZDU in člen 52 kadrovskih predpisov. To pomeni, da bi moral biti evropski glavni tožilec sposoben izpeljati sedemletni mandat in se upokojiti najpozneje v starosti 70 let, pri čemer se razume, da bo, če se zahteva podaljšanje po 66. letu starosti, organ, pristojen za imenovanja, to samodejno odobril. Zato naj kandidati v času imenovanja, ki naj bi začelo učinkovati 1. marca 2019, ne bi bili starejši od 63 let.

Poleg tega morajo imeti kandidati izpolnjene vse obveznosti glede služenja vojaškega roka v skladu z zakonodajo, predložiti ustrezna priporočila, ki dokazujejo, da imajo osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje opisanih nalog, in biti fizično sposobni za opravljanje nalog.

Izbrani kandidat mora imeti veljavno potrdilo svojega nacionalnega varnostnega organa za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti „EU Secret“ ali možnost, da ga pridobi.

Osebno potrdilo za dostop do tajnih podatkov je upravni sklep, izdan na podlagi varnostnega preverjanja, ki ga opravi pristojni nacionalni varnostni organ v skladu z veljavnimi nacionalnimi varnostnimi predpisi in ki potrjuje, da se posamezniku lahko dovoli dostop do tajnih podatkov do določene stopnje tajnosti. Kandidat ne more sam začeti postopka za izdajo tega potrdila; to lahko stori le delodajalec.

Izbrani kandidat bo na razpisano delovno mesto imenovan samo, če je pridobil veljavno potrdilo za dostop do tajnih podatkov.

Merila za izbor

Od kandidata pričakujemo:

vsaj petnajst let delovnih izkušenj kot aktivni član državnega tožilstva ali sodstva;

vsaj pet let delovnih izkušenj na višjem vodstvenem položaju v okviru tožilstva ali pravosodnega organa z dokazano uspešnostjo;

vsaj pet let delovnih izkušenj na položaju državnega tožilca, odgovornega za preiskave in pregon finančnih kaznivih dejanj. Ustrezne izkušnje na področju kazenskega pregona kaznivih dejanj zoper finančne interese EU ali večjih čezmejnih kaznivih dejanj bi pomenile dodatno prednost;

izkazane dobre dosežke na področju vodenja, upravljanja in komuniciranja, tako na strateški ravni kot tudi na ravni notranjega upravljanja;

lastnost vrhunskega in dinamičnega strokovnjaka, sposobnega trezne presoje in dobre konceptualizacije, s sposobnostjo oblikovanja, posredovanja ter uresničevanja jasne strateške vizije za doseganje ciljev EJT;

odlične medosebne, organizacijske in pogajalske spretnosti ter sposobnosti odločanja in vzpostavljanja na zaupanju temelječih delovnih odnosov z vsemi deležniki;

sposobnost delati v raznovrstnem, večkulturnem okolju ter motivirati skupine in jih oblikovati z najboljšim izkoristkom njihovih zmožnosti,

izkazano razumevanje načel neodvisnosti in varstva temeljnih pravic, potrebnih za preiskovalno/tožilsko vlogo EJT, ter zavezanost tem načelom;

visoke etične standarde in osebno integriteto;

odlično poznavanje institucionalnega in pravnega okvira Unije.

Neodvisnost in izjava o interesih

V skladu s členom 6 uredbe o EJT evropski glavni tožilec deluje v interesu Unije kot celote ter pri izvajanju dolžnosti na podlagi uredbe o EJT ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od posameznikov, ki niso del EJT, od držav članic Evropske unije ali institucij, organov, uradov ali agencij Unije.

Kandidati se morajo z izjavo zavezati neodvisnemu delovanju v javnem interesu v skladu s členom 6 uredbe o EJT ter podati izjavo o kakršnih koli interesih, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost.

Od evropskega glavnega tožilca se pred prevzemom dolžnosti zahteva podpis izjave o neodvisnem delovanju v javnem interesu ter o kakršnih koli osebnih interesih, zlasti družinskih ali finančnih, ali interesih tretjih oseb, ki bi dejansko ali potencialno škodovali njegovi neodvisnosti pri opravljanju nalog in ki bi lahko tako povzročili kakršno koli dejansko ali potencialno navzkrižje interesov v zvezi z navedenim položajem.

Izbor in imenovanje

Evropskega glavnega tožilca bosta imenovala Evropski parlament in Svet v medsebojnem soglasju na podlagi izbirnega postopka, kakor je določen v členu 14 uredbe o EJT.

Člen 14(3) uredbe o EJT določa, da bo izbirna komisija sestavila ožji seznam kvalificiranih kandidatov ter ga predložila Svetu in Parlamentu. Kandidati, ki jih komisija ne uvrsti na ožji seznam, se obvestijo o razlogih za tako odločitev.

Izbirno komisijo bo sestavljalo dvanajst oseb, izbranih med nekdanjimi člani Sodišča in Računskega sodišča, nekdanjimi nacionalnimi člani Eurojusta, člani nacionalnih vrhovnih sodišč, vrhovnimi tožilci in priznanimi pravniki. Eno od izbranih oseb bo predlagal Evropski parlament. Člane izbirne komisije bo imenoval Svet na predlog Komisije.

Pogoji za zaposlitev

Za evropskega glavnega tožilca se uporabljajo kadrovski predpisi in PZDU ter pravila, sprejeta s sporazumom med institucijami Unije za izvajanje navedenih kadrovskih predpisov in PZDU. Evropski glavi tožilec bo imenovan kot začasni uslužbenec EJT v skladu s členom 2(a) PZDU. Pogodba bo sklenjena za sedemletno obdobje, ki ga ni mogoče podaljšati.

Evropski glavni tožilec mora pred prevzemom dolžnosti opraviti zdravniški pregled pred zaposlitvijo, da se potrdi njegova fizična sposobnost za opravljanje nalog.

Kraj zaposlitve bo Luksemburg. V fazi vzpostavljanja delovanja EJT se od evropskega glavnega tožilca lahko zahteva, da svoje naloge opravlja iz Bruslja.

Enake možnosti

Unija uveljavlja politiko enakih možnosti. Zaradi nizke zastopanosti žensk na vodstvenih funkcijah se še posebej pozdravljajo prijave žensk.

Prijavni postopek

Kandidati morajo pred oddajo prijave skrbno preveriti, ali izpolnjujejo vse pogoje za prijavo, zlasti glede zahtevane izobrazbe, delovnih izkušenj in znanja jezikov. Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali katerega koli od navedenih pogojev za prijavo, bodo samodejno izločeni iz izbirnega postopka.

Prijava se lahko pošlje v katerem koli od 24 uradnih jezikov Unije (3).

Kandidati morajo imeti veljaven elektronski naslov. Ta bo uporabljen za potrditev njihove prijave in za obveščanje na različnih stopnjah izbirnega postopka. Navesti je treba vse morebitne spremembe elektronskega naslova kandidata med izbirnim postopkom.

Za popolno prijavo morajo kandidati poslati življenjepis in motivacijsko pismo na naslednji elektronski naslov: EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu. Kandidati naj navedejo vse jezike EU, ki jih obvladajo, in ustrezno raven znanja v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (4).

Kandidati bodo prejeli elektronsko sporočilo s potrditvijo, da je bila njihova prijava zabeležena. Opozarjamo, da brez elektronskega sporočila s potrditvijo prijava ni bila zabeležena. Za več informacij in/ali v primeru tehničnih težav se lahko kandidati po elektronski pošti obrnejo na: EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu.

Rok za prijavo

Rok za prijavo je 14. december 2018 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času. Prijave, oddane po roku, se ne bodo upoštevale.

Pomembne informacije za kandidate

Kandidate opozarjamo, da je delo izbirne komisije zaupno. Kandidatom je prepovedano vzpostaviti neposreden ali posreden stik s člani izbirne komisije, prav tako tega ne sme storiti kdo drug v njihovem imenu. Vse morebitne zahteve za informacije je treba nasloviti na EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu.

Varstvo osebnih podatkov

Evropska komisija zagotavlja, da se osebni podatki kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5).


(1)  Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1). V nadaljnjem besedilu: uredba o EJT.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SL:PDF

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=SL

(4)  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


Top