Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/009/07

Razpis za zbiranje predlogov 2017 – Multiprogrami – Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

OJ C 9, 12.1.2017, p. 23–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 9/23


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2017

MULTIPROGRAMI

Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(2017/C 9/07)

1.   Ozadje in namen tega razpisa za zbiranje predlogov

1.1   Ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo

Evropski parlament in Svet sta 22. oktobra 2014 sprejela Uredbo (EU) št. 1144/2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (1). To uredbo dopolnjuje Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 (2), pravila za njeno izvajanje pa določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 (3).

Splošni cilj ukrepov za informiranje in promocijo je povečati konkurenčnost kmetijskega sektorja Unije.

Posebni cilji ukrepov za informiranje in promocijo so:

(a)

povečanje ozaveščenosti o prednostih kmetijskih proizvodov Unije in o visokih standardih, ki veljajo za proizvodne metode v Uniji;

(b)

povečanje konkurenčnosti in porabe kmetijskih proizvodov Unije in nekaterih živilskih proizvodov ter njihove prepoznavnosti znotraj in zunaj Unije;

(c)

povečanje ozaveščenosti in priznavanja shem kakovosti Unije;

(d)

povečanje tržnega deleža kmetijskih proizvodov Unije in nekaterih živilskih proizvodov, s posebnim poudarkom na trgih tretjih držav z največjim potencialom rasti;

(e)

ponovna vzpostavitev običajnih tržnih razmer v primeru hudih motenj na trgu, izgube zaupanja potrošnikov ali drugih specifičnih problemov.

1.2   Letni delovni program Komisije za leto 2017

Letni delovni program Komisije za leto 2017, ki je bil z izvedbenim sklepom (4) sprejet 9. novembra 2016, podrobno določa dodeljevanje sofinanciranja in prednostne naloge ukrepov za predloge za enostavne programe in multiprograme na notranjem trgu in v tretjih državah. Na voljo je na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm

1.3   Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

Evropska komisija je Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Chafea) poverila upravljanje nekaterih faz izvajanja programov, vključno z objavo razpisov za zbiranje predlogov, sprejemanjem in ocenjevanjem predlogov, pripravo in podpisom sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za multiprograme in spremljanjem njihovega izvajanja.

1.4   Sedanji razpis za zbiranje predlogov

Sedanji razpis za zbiranje predlogov se nanaša na izvajanje multiprogramov v okviru oddelkov 1.2.1.3 in 1.2.1.4 Priloge I k Letnemu delovnemu programu Komisije za leto 2017, povezanih z ukrepi, ki spadajo pod tematsko prednostno nalogo 3: multiprogrami na notranjem trgu in prednostno nalogo 4: multiprogrami na notranjem trgu ali v tretjih državah.

2.   Cilji – teme – prednostne naloge

V oddelkih 1.2.1.3 in 1.2.1.4 Priloge I k Letnemu delovnemu programu za leto 2017 so določene tematske prednostne naloge za ukrepe, ki bodo izvedeni v okviru tega razpisa. Pri sofinanciranju se bodo upoštevali samo predlogi, ki bodo neposredno ustrezali temi in opisu iz navedenih oddelkov Letnega delovnega programa. Zato so v dokumentu o sedanjem razpisu objavljene tri teme za predloge. Vloge za ta razpis morajo spadati na področje ene izmed teh prednostnih tem. Organizacija predlagateljica lahko v okviru iste prednostne teme vloži več vlog za različne projekte. Mogoče je oddati tudi več vlog za različne projekte v okviru različnih prednostnih tem.

3.   Časovni razpored

Rok za oddajo vlog je 20. april 2017 do 17.00 po srednjeevropskem času.

 

Faze

Datum in ura ali okvirno obdobje

(a)

Objava razpisa

12.1.2017

(b)

Rok za oddajo vlog

20.4.2017

(c)

Obdobje ocenjevanja (okvirno)

21.4.–31.8.2017

(d)

Informacije za vložnike (okvirno)

< 20.10.2017

(e)

Podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (okvirno)

< 20.1.2018

(f)

Datum začetka izvajanja ukrepa (okvirno)

> 1.1.2018

4.   Razpoložljiva proračunska sredstva

Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje multiprogramov, znašajo 43 000 000 EUR.

Ta znesek je odvisen od razpoložljivosti odobrenih proračunskih sredstev splošnem proračunu za leto 2017, potem ko ga sprejme proračunski organ EU, ali je zajet v začasnih dvanajstinah.

Agencija Chafea si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Zahteve glede dopustnosti

Vloge je treba oddati najpozneje do roka za vložitev iz oddelka 3.

Vloge mora oddati koordinator prek spleta na portalu za udeležence (elektronski sistem za oddajo vlog na naslovu: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html).

Če zgoraj navedene zahteve ne bodo izpolnjene, bo vloga zavrnjena.

Predloge je mogoče oddati v katerem koli uradnem jeziku EU, vendar je priporočljivo, da vložniki oddajo predlog v angleščini, saj bodo tako olajšali postopek prijave, kar vključuje pregled, ki ga opravijo neodvisni strokovnjaki, ki podajo tehnični prispevek za ocenjevanje. Vložnike opozarjamo tudi, da bo agencija Chafea z upravičenci v zvezi z nadaljnjim ukrepanjem glede sofinanciranih ukrepov in spremljanjem teh ukrepov načeloma komunicirala v angleščini (upravljanje nepovratnih sredstev).

Da bi neodvisni strokovnjaki laže pregledali predloge, je priporočljivo, da se predlogu, če je napisan v katerem izmed drugih uradnih jezikov EU, priloži angleški prevod tehničnega dela (del B).

6.   Merila za upravičenost

6.1   Upravičeni vložniki

Predloge lahko oddajo samo pravne osebe; subjekti, ki niso pravne osebe po veljavni nacionalni zakonodaji, lahko oddajo vlogo, če njihovi zastopniki lahko prevzemajo pravne obveznosti v njihovem imenu in zagotavljajo enaka jamstva za zaščito finančnih interesov Unije kot tista, ki jih nudijo pravne osebe iz člena 131(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

V skladu s členom 7(1) Uredbe (EU) št. 1144/2014 so tako upravičene vloge naslednjih organizacij in organov:

(i)

trgovinskih ali medtrgovinskih organizacij, ki so ustanovljene v državi članici in so reprezentativne za zadevni sektor ali sektorje v tej državi članici, zlasti medpanožnih organizacij iz člena 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013, in skupin iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, če so reprezentativne za ime, ki je zaščiteno v okviru slednje uredbe in ga zajema zadevni program;

(ii)

trgovinskih ali medtrgovinskih organizacij Unije, ki so reprezentativne za zadevni sektor ali sektorje na ravni Unije;

(iii)

organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev iz členov 152 in 156 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki jih priznava država članica; ali

(iv)

organov agroživilskega sektorja, katerih cilj in dejavnosti so namenjeni informiranju o kmetijskih proizvodih in njihovi promociji ter ki jim je zadevna država članica podelila jasno opredeljeno javno nalogo na tem področju; ti organi morajo biti zakonito ustanovljeni v zadevni državi članici najmanj dve leti pred datumom razpisa za zbiranje predlogov iz člena 8(2).

Navedene organizacije predlagateljice lahko predložijo predlog, če so reprezentativne za zadevni sektor ali proizvod, v skladu s pogoji iz člena 1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829, in sicer:

(i)

trgovinska ali medtrgovinska organizacija, ustanovljena v državi članici ali na ravni Unije, iz člena 7(1)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se v okviru programa šteje za reprezentativno za zadevni sektor:

če predstavljajo najmanj 50-odstotni delež proizvajalcev ali 50 % obsega ali vrednosti tržne proizvodnje zadevnega proizvoda ali sektorja v zadevni državi članici ali na ravni Unije ali

če država članica priznava medpanožno organizacijo v skladu s členom 158 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;

(ii)

skupina iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter člena 7(1)(a) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se šteje za reprezentativno za ime, ki je zaščiteno na podlagi Uredbe (EU) št. 1151/2012 in jo zajema program, če predstavlja vsaj 50 % obsega ali vrednosti tržne proizvodnje proizvoda(-ov) z zaščitenim imenom;

(iii)

organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev iz člena 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se v okviru programa šteje za reprezentativno za zadevni(-e) proizvod(-e) ali sektor, če jo (ga) priznava država članica v skladu s členom 154 ali 156 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali členom 14 Uredbe (EU) št. 1379/2013;

(iv)

organ agroživilskega sektorja iz člena 7(1)(d) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se v okviru programa šteje za reprezentativnega za zadevni(-e) sektor(-je), če so med njegovimi člani predstavniki tega (teh) proizvoda(-ov) ali sektorja.

Z odstopanjem od točk (i) in (ii) se lahko sprejmejo nižji pragovi, če organizacija predlagateljica v predloženem predlogu dokaže, da posebne okoliščine, vključno z dokazi o strukturi trga, upravičijo obravnavo organizacije predlagateljice kot reprezentativne za zadevni(-e) proizvod(-e) ali sektor.

Predloge lahko oddata:

(a)

vsaj dve organizaciji iz točk (a), (c) ali (d) člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1144/2014, ki morata biti iz vsaj dveh držav članic; ali

(b)

ena ali več organizacij iz Unije iz točke (b) člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1144/2014.

Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo subjekti s sedežem v državah članicah EU.

Neupravičeni subjekti: vložniki, ki za iste ukrepe za informiranje in promocijo že prejemajo sredstva Unije, za te ukrepe niso upravičeni do sredstev Unije na podlagi Uredbe (EU) št. 1144/2014.

Za oceno upravičenosti vložnikov so potrebna naslednja dokazila:

zasebni subjekt: izpisek iz uradnega lista, kopija statuta ali izpisek iz registra gospodarskih družb,

javni subjekt: kopija sklepa o ustanovitvi javne družbe ali druga uradna listina o ustanovitvi subjekta javnega prava,

subjekti, ki niso pravne osebe: dokazilo, da lahko njihovi zastopniki prevzemajo pravne obveznosti v njihovem imenu,

dokazilo, da vložnik izpolnjuje merila za reprezentativnost iz člena 1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829.

6.2   Upravičene dejavnosti

Predlogi morajo izpolnjevati naslednja merila za upravičenost:

(a)

zajemajo lahko samo proizvode in sheme iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1144/2014;

(b)

so skladni s pravom Unije v zvezi z zadevnimi proizvodi in njihovim trženjem ter vključujejo razsežnost na ravni Unije;

(c)

predlogi za notranji trg, ki zajemajo eno ali več shem iz člena 5(4) Uredbe (EU) št. 1144/2014, se morajo v svojem glavnem sporočilu Unije osredotočati na te sheme. Če eden ali več proizvodov v tem programu predstavlja sheme, mora ostati v ozadju glavnega sporočila Unije;

(d)

če sporočilo programa zadeva informacije o zdravstvenih učinkih, potem mora za to sporočilo veljati, da:

je na notranjem trgu skladno s Prilogo k Uredbi (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (5) ali ga je sprejel nacionalni organ, pristojen za področje javnega zdravja v državi članici, kjer se izvajajo dejavnosti,

ga je v tretjih državah sprejel nacionalni organ, pristojen za področje javnega zdravja v državi, kjer se izvajajo dejavnosti;

(e)

če je v predlogu predlagana navedba izvora ali znamk, mora biti predlog skladen s pravili iz poglavja II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831.

Za oceno upravičenosti načrtovanih dejavnosti je treba predložiti naslednje informacije:

predlogi, ki zadevajo nacionalne sheme kakovosti, vsebujejo dokumentacijo ali sklicevanja na javno dostopne vire, ki dokazujejo, da država članica priznava shemo kakovosti,

predlogi, ki so namenjeni notranjemu trgu in prenašajo sporočila o zdravih prehranjevalnih navadah ali odgovornem uživanju alkohola, navajajo, kako so predlagani program in njegova sporočila usklajeni z zadevnimi nacionalnimi pravili na področju javnega zdravja v državi članici, v kateri se bo program izvajal. Utemeljitve morajo vključevati sklicevanja ali dokumentacijo v podporo trditve.

Poleg tega mora biti predlog skladen tudi z eno izmed tematskih prednostnih nalog iz Letnega delovnega programa Komisije za leto 2017 za multiprograme. V nadaljevanju so navedeni odlomki iz Letnega delovnega programa Komisije za leto 2017, v katerih so podrobno opisane tri teme, za katere je mogoče oddati vloge v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov. V besedilu so opisane teme, predvideni ustrezni znesek, cilji in pričakovani rezultati.

Ukrepi v okviru tematske prednostne naloge 3: multiprogrami za notranji trg

Tema

Predvideni skupni znesek

Prednostne naloge v zadevnem letu, zastavljeni cilji in pričakovani rezultati

Tema A – programi za ozaveščanje o trajnostnem kmetijstvu Unije in vlogi agroživilskega sektorja na področju podnebnih ukrepov in okolja (*1)

15 050 000 EUR

Z ukrepi bi bilo treba izpostaviti okoljsko trajnost kmetijstva v Uniji ter poudariti njegov pozitivni vpliv na podnebje in okolje.

Obravnavati bi morali, kako proizvodi, ki se promovirajo, ter njihova metoda proizvodnje prispevajo k:

(a)

blaženju podnebnih sprememb (npr. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov) in/ali prilagajanju (npr. varčevanje z vodo, pridelki in sorte, prilagojeni podnebju) ter

(b)

vsaj k enemu od naslednjega:

(i)

ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnostni uporabi (npr. prostoživeče živali, krajina, genski viri);

(ii)

trajnostnemu gospodarjenju z vodnimi viri (npr. učinkovita poraba vode, zmanjšanje količine hranil ali pesticidov);

(iii)

trajnostnemu upravljanju tal (npr. obvladovanje erozije; ravnovesje hranil; preprečevanje zakisljevanja, zaslanjevanja).


Ukrepi v okviru tematske prednostne naloge 4: multiprogrami za notranji trg ali v tretjih državah

Teme

Predvideni skupni znesek

Prednostne naloge v zadevnem letu, zastavljeni cilji in pričakovani rezultati

Tema B – programi za informiranje in promocijo, katerih cilj je večja ozaveščenost in priznavanje shem kakovosti Unije iz člena 5(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1144/2014

15 050 000 EUR

Pričakovani učinki so večje priznavanje grafičnega znaka, povezanega z zadevnimi shemami kakovosti Unije, pri potrošnikih in povečanje konkurenčnosti in porabe kmetijsko-živilskih proizvodov Unije ter njihovega tržnega deleža.

Cilj sta večja ozaveščenost in priznavanje shem kakovosti Unije:

(a)

sheme kakovosti: zaščitena označba porekla (ZOP), zaščitena geografska označba (ZGO), zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) in neobvezne navedbe kakovosti;

(b)

ekološka metoda pridelave;

(c)

grafični znak za kakovostne kmetijske proizvode, značilne za najbolj oddaljene regije Unije.

Tema C – programi za informiranje in promocijo, katerih namen je poudariti posebne lastnosti metod kmetijske proizvodnje v Uniji ter značilnosti kmetijsko-živilskih proizvodov in shem kakovosti EU iz člena 5(4)(d) Uredbe (EU) št. 1144/2014

12 900 000 EUR

Cilj je poudariti vsaj eno od posebnih lastnosti metod kmetijske proizvodnje v Uniji, zlasti z vidika varnosti hrane, sledljivosti, pristnosti, označevanja, prehranskega in zdravstvenega vidika (vključno s primernimi prehranskimi praksami in odgovornim uživanjem upravičenih alkoholnih pijač), dobrobiti živali, spoštovanja okolja in trajnosti (razen lastnosti, zajetih v temi A), ter značilnosti kmetijskih in živilskih proizvodov, zlasti z vidika njihove kakovosti, okusa, raznolikosti tradicij.

Pričakovani učinki so večja ozaveščenost potrošnikov o vrednosti kmetijskih proizvodov Unije ter večja konkurenčnost in poraba zadevnih kmetijsko-živilskih proizvodov Unije, povečanje njihove prepoznavnosti in njihovega tržnega deleža.

Vrste upravičenih dejavnosti

Ukrepi za informiranje in promocijo lahko zajemajo predvsem naslednje dejavnosti, ki so upravičene v okviru tega razpisa:

1.

vodenje projekta;

2.

odnosi z javnostjo:

dejavnosti na področju odnosov z javnostjo,

medijski dogodki;

3.

spletišče, družbena omrežja:

vzpostavitev, posodabljanje in vzdrževanje spletišča,

družbena omrežja (odprtje računov, redno objavljanje),

drugo (mobilne aplikacije, platforme za e-učenje, spletni seminarji itd.);

4.

oglaševanje:

tisk,

TV,

radio,

splet,

na prostem,

kino;

5.

komunikacijska orodja:

objave, gradiva za medije, promocijski izdelki,

promocijski videoposnetki;

6.

prireditve:

stojnice na sejmih,

seminarji, delavnice, sestanki med podjetji, usposabljanja za poklic/kuharje, dejavnosti v šolah,

tedni restavracij,

sponzorstvo prireditev,

študijska potovanja v Evropo;

7.

promocija na prodajnih mestih:

degustacije,

drugo: promocija v publikacijah trgovcev na drobno, oglaševanje na prodajnih mestih.

Obdobje izvajanja

Sofinancirani ukrep (programi informiranja/promocije) se mora izvajati v obdobju od enega leta do treh let.

Trajanje ukrepa mora biti navedeno v predlogih.

7.   Merila za izključitev

7.1   Izključitev iz sodelovanja

Vložniki bodo izključeni iz sodelovanja v tem razpisu za zbiranje predlogov, če so v eni od situacij za izključitev, opisanih v členu 106 finančne uredbe in njenih pravilih uporabe (6):

(a)

gospodarski subjekt je v stečaju, postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije, v katerem njegova sredstva upravlja upravitelj ali sodišče, ima dogovor z upniki, njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene ali je v kakršni koli podobni situaciji, ki nastane zaradi podobnega postopka, določenega v nacionalnih zakonih ali drugih predpisih;

(b)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje svojih obveznosti v zvezi s plačevanjem davkov ali prispevkov za socialno varnost v skladu s pravom države, v kateri ima sedež, države, v kateri se nahaja javni naročnik, ali države, v kateri se naročilo izvaja;

(c)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da je gospodarski subjekt zagrešil hudo kršitev poklicnih pravil, s tem, ko je kršil veljavne zakone ali druge predpise ali etične standarde stroke, ki ji pripada, ali s tem, ko je ravnal krivdno, pri čemer to ravnanje, če kaže na naklep ali hudo malomarnost, vpliva na njegovo strokovno verodostojnost, med drugim zlasti naslednje:

(i)

zavajanje z namenom goljufije ali iz malomarnosti pri dajanju informacij, ki se zahtevajo zaradi preverjanja odsotnosti razlogov za izključitev ali izpolnjevanja meril za izbor ali pri izvajanju naročila;

(ii)

sklepanje dogovorov z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;

(iii)

kršenje pravic intelektualne lastnine;

(iv)

poskus vplivanja na postopek odločanja javnega naročnika med postopkom za oddajo javnega naročila;

(v)

poskus pridobitve zaupnih informacij, zaradi katerih bi gospodarski subjekt lahko imel neupravičeno prednost v postopku za oddajo javnega naročila;

(d)

s pravnomočno sodbo je bilo ugotovljeno, da je gospodarski subjekt kriv česar koli od naslednjega:

(i)

goljufije v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 1995 (7);

(ii)

korupcije, kot je opredeljena v členu 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. maja 1997 (8), in v členu 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ (9), ter korupcije, kot je opredeljena v pravu države, v kateri se nahaja javni naročnik, države, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, ali države, v kateri se naročilo izvaja;

(iii)

sodelovanja v hudodelski združbi, kot je opredeljeno v členu 2 Okvirnega Sklepa Sveta 2008/841/PNZ (10);

(iv)

pranja denarja ali financiranja terorizma, kot sta opredeljena v členu 1 Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11);

(v)

terorističnih kaznivih dejanj oziroma kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, kot so opredeljena v členu 1 in 3 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ (12), ali spodbujanja k storitvi takšnih kaznivih dejanj, pomoči ali podpore pri tem ali poskusa storitve takšnih kaznivih dejanj, kot je navedeno v členu 4 navedenega sklepa;

(vi)

vpletenosti v delo otrok ali drugih oblik trgovine z ljudmi, kot so opredeljene v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (13);

(e)

izkazalo se je, da je gospodarski subjekt zelo pomanjkljivo izpolnjeval glavne obveznosti pri izvajanju naročila, financiranega iz proračuna, kar je privedlo do predčasne odpovedi naročila ali uporabe pavšalnih odškodnin ali drugih pogodbenih kazni ali kar je odredbodajalec, OLAF ali Računsko sodišče razkrilo s svojimi pregledi, revizijami ali preiskavami;

(f)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je gospodarski subjekt storil nepravilnost v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95.

7.2   Izključitev iz sofinanciranja

Vložniki bodo izključeni iz sofinanciranja, če so med postopkom za dodelitev nepovratnih sredstev v eni od naslednjih situacij iz člena 107 finančne uredbe:

(a)

so v situaciji za izključitev, ugotovljeni v skladu s členom 106 finančne uredbe;

(b)

zavajali so pri dajanju informacij, ki se zahtevajo kot pogoj za sodelovanje v postopku ali teh informacij niso predložili v postopku dodelitve nepovratnih sredstev.

Koordinator skladnost z merili za izključitev potrdi tako, da ob oddaji vloge na spletu označi ustrezno polje. Vsi upravičenci, ki so izbrani za sofinanciranje (v primeru nepovratnih sredstev več upravičencev), morajo podpisati častno izjavo, s katero potrdijo, da niso v nobeni od situacij iz člena 106(1) in členov 107–109 finančne uredbe. Vložniki morajo upoštevati navodila na spletnem portalu.

8.   Merila za izbor

8.1   Finančna zmogljivost

Vložniki morajo imeti stalna in zadostna finančna sredstva, da lahko opravljajo svojo dejavnost ves čas izvajanja ukrepa in prispevajo k njegovemu financiranju.

Finančna zmogljivost vložnikov bo ocenjena v skladu z zahtevami finančne uredbe (Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012). Ocenjevanje ne bo izvedeno, če:

je vložnik javni organ,

prispevek EU, za katerega je vložnik zaprosil, ne presega 60 000 EUR.

Dokazila, potrebna za oceno finančne zmogljivosti, zajemajo:

izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za zadnje proračunsko leto, za katerega je bil pripravljen zaključni račun,

pri novoustanovljenih subjektih se navedena dokazila lahko nadomestijo s poslovnim načrtom.

Vložnik, ki prosi za prispevek EU, ki presega 750 000 EUR (prag za vsakega posameznega upravičenca), predloži tudi:

revizijsko poročilo pooblaščenega zunanjega revizorja, ki potrjuje računovodske izkaze za zadnje razpoložljivo poslovno leto. Ta določba se ne uporablja za javne organe.

Ocena finančne zmogljivosti vložnikov bo izvedena na portalu za udeležence.

8.2   Operativna zmogljivost

Vložniki morajo razpolagati s potrebno strokovno usposobljenostjo in kvalifikacijami za izvedbo ukrepa.

To dokažejo z naslednjimi podatki, ki jih navedejo v delu B predloga:

splošni profili (kvalifikacije in izkušnje) vložnikovega osebja, ki nosi glavno odgovornost za upravljanje in izvedbo predlaganega ukrepa,

poročilo organizacij predlagateljic o dejavnostih ali opis dejavnosti, izvedenih v zvezi z dejavnostmi, ki so upravičena do sofinanciranja.

9.   Merila za dodelitev

Del B vloge je namenjen oceni predloga glede na merila za dodelitev.

Na splošno se od projektov pričakuje učinkovita struktura upravljanja, jasna strategija in natančen opis pričakovanih rezultatov.

Merila in podmerila, v skladu s katerimi bo ocenjena vsebina vsakega predloga:

Merila

Največje možno število točk

Prag

1.

Razsežnost na ravni Unije

20

14

2.

Tehnična kakovost projekta

40

24

3.

Kakovost upravljanja

10

6

4.

Proračun in stroškovna učinkovitost

30

18

SKUPAJ

100

62

Predlogi. ki ne bodo dosegli navedenega skupnega praga in/ali posameznih pragov, bodo zavrnjeni.

Podmerila, ki se bodo upoštevala pri ocenjevanju vsakega od glavnih meril za dodelitev:

1.

Razsežnost na ravni Unije

(a)

Ustreznost predlaganih ukrepov za informiranje in promocijo glede na splošne in posebne cilje iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1144/2014, namen iz člena 3 navedene uredbe ter prednostne naloge, cilje in pričakovane rezultate, navedene v okviru zadevne tematske prednostne naloge;

(b)

sporočilo Unije v okviru kampanje;

(c)

učinek projekta na ravni Unije.

2.

Tehnična kakovost projekta

(a)

Kakovost in pomembnost tržne analize;

(b)

primernost programske strategije, ciljev in ključnih sporočil;

(c)

primerna izbira dejavnosti glede na cilje in programsko strategijo, uravnotežena sredstva komunikacije, sinergijo med dejavnostmi;

(d)

natančen opis dejavnosti;

(e)

kakovost predlaganih metod vrednotenja in kazalcev.

3.

Kakovost upravljanja

(a)

Organizacija projekta in struktura upravljanja;

(b)

mehanizmi nadzora kakovosti in obvladovanje tveganj.

4.

Proračun in stroškovna učinkovitost

(a)

Donosnost naložb;

(b)

ustrezna razdelitev proračuna glede na cilje in področje dejavnosti;

(c)

skladnost med predvidenimi stroški in stvarnimi rezultati;

(d)

realna ocena glede oseb/dni za dejavnosti, ki jih bo organizacija predlagateljica izvajala, vključno s stroški koordiniranja projekta.

Po ocenjevanju se vsi upravičeni predlogi razvrstijo po skupnem številu doseženih točk. Sofinanciranje bo dodeljeno najvišje ocenjenemu predlogu ali predlogom glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Za vsako od tematskih prednostnih nalog iz oddelka 6.2 tega razpisa se oblikuje ločen razvrstitveni seznam.

Če sta na zadnjem mestu istega razvrstitvenega seznama dva ali več predloga z enakim številom točk, se obdrži predlog, ki omogoča razpršenost glede proizvodov ali ciljnih trgov. To pomeni, da Komisija izmed dveh ex aequo predlogov najprej izbere tistega z vsebino, ki še ni zastopana v razvrstitvi na seznamu, in sicer najprej glede proizvodov, nato glede ciljnih trgov. Če to merilo ne zadostuje za razlikovanje med predlogi, Komisija najprej izbere program z največjim številom točk za posamezna merila za dodelitev. Najprej primerja točke za „razsežnost na ravni Unije“, zatem za „tehnično kakovost“ in nazadnje za „proračun in stroškovno učinkovitost“.

10.   Pravne obveznosti

Koordinatorji predlogov, ki bodo uvrščeni na seznam za sofinanciranje, bodo pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev pozvani k sodelovanju pri prilagajanju; prilagajanje bo potekalo prek spletnega sistema za pripravo dodelitve nepovratnih sredstev (SYGMA). Če bo to uspešno, bo podpisan sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki bo pripravljen v eurih in bo vseboval podrobne pogoje o financiranju ter njegovo raven.

Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev mora najprej elektronsko podpisati koordinator v imenu konzorcija, nato pa agencija Chafea. Vsi soupravičenci morajo pristopiti k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev tako, da elektronsko podpišejo obrazec o pristopu k dodelitvi nepovratnih sredstev.

11.   Finančne določbe

Veljavna pravila za izvajanje multiprogramov so opredeljena v finančni uredbi in pravilih uporabe (14).

11.1   Splošna načela

(a)

Nekumulativno dodeljevanje

Za vsak ukrep se iz proračuna EU nepovratna sredstva dodelijo samo enkrat.

Isti stroški se iz proračuna Unije nikoli ne financirajo dvakrat.

Vložniki navedejo vire in zneske sredstev Unije, ki so jih prejeli ali za katera so zaprosili za isti ukrep, del ukrepa ali za njihovo delovanje (nepovratna sredstva za poslovanje), kot tudi vsa druga sredstva za isti ukrep, ki so jih prejeli ali za katera so zaprosili.

(b)

Neretroaktivnost

Nepovratna sredstva se ne smejo dodeliti za nazaj za že zaključene ukrepe.

Za ukrep, ki se je že začel izvajati, je mogoče nepovratna sredstva dodeliti samo, če lahko vlagatelj dokaže, da je bilo nujno začeti ukrep pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

V takih primerih upravičeni stroški za financiranje ne smejo nastati pred datumom oddaje vloge za nepovratna sredstva.

(c)

Sofinanciranje

Sofinanciranje pomeni, da sredstva, ki so potrebna za izvedbo ukrepa, ne izhajajo v celoti iz nepovratnih sredstev EU.

Preostale odhodke krije izključno organizacija predlagateljica. Finančni prispevki, ki jih upravičencu namenijo njegovi člani, zlasti prispevki za stroške, ki so upravičeni v okviru ukrepa, so dovoljeni in se obravnavajo kot prejemki.

(d)

Uravnotežen proračun

Ocenjeni proračun ukrepa je treba predstaviti v delu A obrazca za vlogo. Vsebovati mora uravnotežene prihodke in odhodke.

Proračun se sestavi v eurih.

Za vložnike, ki predvidevajo, da nastali stroški ne bodo v eurih, je priporočljiva uporaba menjalnega tečaja, ki je objavljen v Uradnem listu Evropske unije:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

(e)

Pogodbe o izvajanju/oddaja naročil podizvajalcem

Kadar izvajanje ukrepa zahteva dodelitev javnih naročil (pogodbe o izvajanju), mora upravičenec dodeliti naročilo tistemu ponudniku, ki nudi najboljšo stroškovno učinkovitost ali najnižjo ceno (kar je primerno), pri čemer se mora izogibati nasprotju interesov in shraniti dokumentacijo za primer revizije.

Če je organizacija predlagateljica oseba javnega prava v smislu člena 2(1)(4) Direktive 2014/24/EU, mora izbrati podizvajalce v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero se prenaša navedena direktiva.

Oddajanje naročil podizvajalcem, tj. zunanje izvajanje določenih nalog in dejavnosti, ki so del ukrepa, kot je opisano v predlogu, mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za vse pogodbe o izvajanju (kot je navedeno zgoraj), poleg tega pa še naslednje pogoje:

mora biti upravičeno glede na lastnosti ukrepa in vse, kar je potrebno za njegovo izvajanje,

podizvajalcem ni mogoče oddati glavnih nalog ukrepov (tj. tehnično in finančno usklajevanje ukrepa ter upravljanje strategije),

mora biti jasno navedeno v tehničnem in finančnem delu predloga.

Oddaja naročil podizvajalcem, ki so strukturno povezani z upravičencem

Naročila se lahko oddajo tudi podizvajalcem, ki so strukturno povezani z upravičencem, toda le, če je cena omejena na dejanske stroške subjekta (tj. brez stopnje dobička).

Naloge, ki jih bodo taki subjekti izvajali, morajo biti jasno navedene v tehničnem delu predloga.

11.2   Oblike financiranja

Financiranje poteka v obliki povračila določenega deleža upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali; zajemalo bo tudi pavšalni znesek za kritje posrednih stroškov (v višini 4 % upravičenih stroškov osebja), ki so povezani z izvajanjem ukrepa (15).

Najvišji znesek, za katerega je mogoče zaprositi

Najvišja stopnja sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi EU je:

za multiprograme na notranjem trgu in v tretjih državah: 80 % upravičenih stroškov programa,

delež za upravičence s sedežem v državah članicah, ki na dan 1. januarja 2014 ali po tem datumu prejemajo finančno pomoč v skladu s členoma 136 in 143 PDEU (16), znaša 85 %.

Ta določba se uporablja samo za nepovratna sredstva, ki jih agencija Chafea odobri pred datumom, od katerega zadevna država članica ne prejema več takšne finančne pomoči.

Del skupnih upravičenih stroškov, vnesenih v ocenjevalni proračun, je torej treba financirati še iz drugih virov in ne le iz nepovratnih sredstev EU (načelo sofinanciranja).

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so tisti, ki so upravičencu nepovratnih sredstev dejansko nastali in izpolnjujejo merila iz člena 6 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev:

posredni in neposredni upravičeni stroški so navedeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej člen 6(1), (2) in (3)),

neupravičeni stroški so navedeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej člen 6(4)).

Izračun končnega zneska nepovratnih sredstev

Končni znesek nepovratnih sredstev je odvisen od dejanskega obsega, v katerem se izvaja ukrep v skladu s pogoji iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Ta znesek izračuna agencija Chafea po izplačilu preostalega zneska po naslednjih korakih:

(1)

uporaba stopnje povračila pri upravičenih stroških;

(2)

omejitev na najvišji znesek nepovratnih sredstev;

(3)

zmanjšanje zaradi pravila neprofitnosti;

(4)

zmanjšanje zaradi nepravilnega izvajanja ali kršitve drugih obveznosti.

Namen ali posledica nepovratnih sredstev EU ni pridobivanje dobička v okviru projekta. „Dobiček“ pomeni tisti del zneska, izračunanega na podlagi korakov 1 in 2, h kateremu se dodajo še skupni prejemki ukrepa, ki presega skupne upravičene stroške ukrepa.

Zato ima agencija Chafea v primeru ustvarjenega dobička pravico izterjati odstotek dobička, ki ustreza prispevku Unije k upravičenim stroškom, ki so upravičencem dejansko nastali pri izvajanju ukrepa. Ta določba se ne uporablja za partnerja (koordinatorja ali drugega upravičenca), ki je oddal vlogo za prispevek EU, ki ne presega 60 000 EUR.

11.3   Ureditev plačil

Plačilo predhodnega financiranja v višini 20 % zneska nepovratnih sredstev bo nakazano koordinatorju v skladu s pogoji iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (člen 16(2)).

Vmesna plačila bodo izplačana koordinatorju v skladu s pogoji iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (člen 16(3)). Vmesna plačila so namenjena povračilu upravičenih stroškov, nastalih pri izvajanju programa v ustreznih obdobjih poročanja.

Skupni znesek predhodnega financiranja in vmesnih plačil ne sme presegati 90 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev.

Agencija Chafea bo določila znesek za izplačilo preostalega zneska na podlagi izračuna končnega zneska nepovratnih sredstev in v skladu s pogoji iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Če skupni znesek prejšnjih plačil presega končni znesek nepovratnih sredstev, se namesto izplačila preostalega zneska opravi izterjava.

11.4   Jamstvo za predhodno financiranje

Če vložnikova finančna zmogljivost ni zadovoljiva, je za omejitev finančnega tveganja v zvezi s plačilom predhodnega financiranja mogoče zahtevati jamstvo za predhodno financiranje za znesek do višine predhodnega financiranja.

Če se zahteva finančno jamstvo, ga mora v eurih izdati banka ali pooblaščena finančna institucija s sedežem v eni izmed držav članic Evropske unije. Zneski, blokirani na bančnih računih, ne bodo sprejeti kot finančno jamstvo.

Jamstvo se lahko nadomesti s solidarnim poroštvom tretje osebe ali skupnim jamstvom upravičencev ukrepa, ki so pogodbeniki istega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Porok se zavezuje, da bo poravnal obveznosti na prvi poziv, in od agencije Chafea ne sme zahtevati, da najprej ukrepa proti glavnemu dolžniku (tj. zadevnemu upravičencu).

Jamstvo za predhodno financiranje izrecno ostaja v veljavi do izplačila preostalega zneska oziroma, če se namesto plačila preostalega zneska opravi izterjava, največ tri mesece od dne, na katerega je bil upravičenec uradno obveščen o opominu.

Upravičenec, ki prejme prispevek EU, nižji od 60 000 EUR (nepovratna sredstva nizke vednosti), ni dolžan predložiti jamstva.

12.   Obveščanje javnosti

12.1   S strani upravičencev

Upravičenci morajo pri vseh dejavnostih, za katere so bila uporabljena nepovratna sredstva, jasno navesti, da gre za prispevek Evropske unije.

V zvezi s tem morajo upravičenci posebej poudariti ime in emblem Evropske unije v vseh svojih publikacijah, plakatih, programih in drugih izdelkih, pripravljenih v okviru sofinanciranega projekta.

Pravila za grafično reprodukcijo evropskega emblema so navedena v medinistitucionalnem slogovnem priročniku (17).

Poleg tega mora biti vse vizualno gradivo, nastalo v okviru programa promocije, ki jo sofinancira Evropska unija, označeno z oznako „Enjoy it’s from Europe“.

Navodila za uporabo oznake ter vse grafične datoteke je mogoče naložiti s promocijskega spletišča o Evropi (18).

Vse pisno gradivo, tj. brošure, prospekti, pasice, panoji, tiskani oglasi, časopisni članki, spletišča (razen malih naprav), mora vsebovati opozorilo v skladu s pogoji, podrobno določenimi v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, v katerem je pojasnjeno, da predstavlja stališča avtorja. Evropska komisija/agencija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih to gradivo vsebuje.

12.2   S strani agencije Chafea

Vse informacije o nepovratnih sredstvih, dodeljenih v obračunskem letu, se objavijo na spletnem mestu agencija Chafea najpozneje do 30. junija v letu, ki sledi obračunskemu letu, v katerem so bila nepovratna sredstva dodeljena.

Agencija Chafea bo objavila naslednje informacije:

ime upravičenca (pravne osebe),

naslov upravičenca, kadar gre za pravno osebo, oziroma regijo, kadar je upravičenec fizična oseba, kot je opredeljeno na ravni NUTS 2 (19), če ima stalno prebivališče v EU, ali ekvivalent, če ima stalno prebivališče zunaj EU,

predmet sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi,

dodeljeni znesek.

13.   Varstvo podatkov

Odziv na kateri koli razpis za zbiranje predlogov vključuje beleženje in obdelavo osebnih podatkov (kot so ime, naslov in življenjepisi posameznikov, ki sodelujejo v sofinanciranem ukrepu). Ti podatki se bodo obdelovali v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Če ni drugače navedeno, so odgovori na vprašanja in zahtevani osebni podatki potrebni za oceno vloge v skladu s specifikacijami razpisa za zbiranje predlogov, zato jih bo izvajalska agencija/Komisija ali tretje osebe, ki nastopajo v imenu in na odgovornost izvajalske agencije/Komisije, obdelala izključno v ta namen. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko z nadaljnjimi podrobnostmi postopkov obdelave podatkov, svojimi pravicami in načinom za njihovo uveljavljanje seznanijo v izjavi o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na portalu za udeležence:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

in na spletni strani agencije:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Priporočljivo je, da vložniki izjavo o varstvu osebnih podatkov redno preverjajo, da bodo ustrezno seznanjeni z morebitnimi posodobitvami, do katerih lahko pride pred rokom za oddajo njihovih predlogov ali po njem. Upravičenci so pravno zavezani seznaniti svoje osebje z ustreznimi postopki obdelave, ki jih bo izvedla agencija; v ta namen jim morajo, preden njihove osebne podatke posredujejo agenciji, predložiti izjave o varstvu osebnih podatkov, ki jih je objavila Komisija na portalu za udeležence; osebni podatki se lahko zabeležijo v sistemu za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES) Evropske komisije, določenem v členih 105a in 108 finančne uredbe EU, v skladu z veljavnimi določbami.

14.   Postopek oddaje predlogov

Predlogi morajo biti oddani do roka iz oddelka 5 prek elektronskega sistema za oddajo vlog na naslovu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Pred oddajo predloga:

1.

poiščite razpis:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

ustvarite račun za oddajo predloga:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

registrirajte vse partnerje v registru upravičencev:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Vložniki bodo pisno obveščeni o rezultatih izbirnega postopka.

Vložnik z oddajo predloga sprejme postopke in pogoje tega razpisa ter dokumentov, na katere se razpis nanaša.

Spreminjanje vloge po poteku roka za oddajo vloge ni dovoljeno. Če pa je treba pojasniti nekatere vidike ali popraviti administrativne napake, lahko Komisija/agencija med postopkom ocenjevanja v ta namen stopi v stik z vložnikom (20).

Kontakti

Za vprašanja glede spletnega orodja za oddajo vlog se obrnite na center za računalniško pomoč, vzpostavljen v ta namen, na spletišču portala za udeležence:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Za vprašanja, ki se ne nanašajo na računalniško podporo, je pri agenciji Chafea na voljo center za pomoč na telefonski številki: +352 4301-36611, e-naslov: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu, od ponedeljka do petka med 9.30–12.00 in 14.30–17.00 po srednjeevropskem času. Ob sobotah in nedeljah ter državnih praznikih je center za pomoč zaprt.

Pogosto zastavljena vprašanja so objavljena na spletišču agencije Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

V korespondenci, ki se nanaša na ta razpis (npr. zahtevki za informacije ali oddaja vloge), je treba jasno označiti, da se nanaša na ta razpis. Potem ko sistem za elektronsko izmenjavo vložniku dodeli identifikacijsko številko predloga, mora vložnik to številko uporabljati v vsej poznejši korespondenci.

Povezani dokumenti:

Obrazec za vlogo

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (z enim upravičencem ali več)

Navodila za vložnike


(1)  Uredba (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L 317, 4.11.2014, str. 56).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 266, 13.10.2015, str. 3).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 266, 13.10.2015, str. 14).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 9. novembra 2016 o sprejetju delovnega programa za leto 2017 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah.

(5)  Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L 404, 30.12.2006, str. 9).

(*1)  Kampanje v okviru teme A kot glavno sporočilo ne bi smele obravnavati ekološke metode pridelave Unije.

(6)  Člen 106 finančne uredbe in ustrezna pravila uporabe iz Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 ter Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012, kot sta bili nazadnje spremenjeni z Uredbo (EU) 2015/1929 oziroma Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2462.

(7)  UL C 316, 27.11.1995, str. 48.

(8)  UL C 195, 25.6.1997, str. 1.

(9)  Okvirni sklep Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju (UL L 192, 31.7.2003, str. 54).

(10)  Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

(11)  Direktiva 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L 309, 25.11.2005, str. 15).

(12)  Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

(13)  Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1).

(14)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1) ter Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

(15)  Vložnika opozarjamo, da v primeru prejema nepovratnih sredstev za poslovanje posredni stroški niso upravičeni.

(16)  Na dan objave tega razpisa: Grčija.

(17)  http://publications.europa.eu/code/sl/sl-5000100.htm.

(18)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm.

(19)  Uredba Komisije (ES) št. 105/2007 z dne 1. februarja 2007 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 39, 10.2.2007, str. 1).

(20)  Člen 96 finančne uredbe.


Top