EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/11

Razpis za zbiranje predlogov — Skupni usklajeni program Evropske unije za podjetniške in potrošniške raziskave

OJ C 172, 25.7.2006, p. 34–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/34


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

Skupni usklajeni program Evropske unije za podjetniške in potrošniške raziskave

(2006/C 172/11)

1.   OZADJE

Evropska komisija objavlja razpis za zbiranje predlogov (ref. ECFIN/2006/A3-02) za izvajanje raziskav v okviru Skupnega usklajenega programa Evropske unije za podjetniške in potrošniške raziskave (ki ga je Komisija odobrila 29. novembra 2000) v državah članicah EU. Ta razpis za zbiranje predlogov je namenjen Nizozemski in Finski.

Cilj programa je zbrati podatke o gospodarskem položaju držav članic EU, da bi lahko njihove gospodarske cikle primerjali za namene upravljanja EMU (Evropske monetarne unije). Program je postal nepogrešljivo orodje za ekonomsko nadzorovanje EMU kot tudi za namene splošne gospodarske politike.

2.   NAMEN IN TEHNIČNE ZAHTEVE UKREPA

2.1   Cilji

V Skupnem usklajenem programu sodelujejo specializirani organi/inštituti, ki na podlagi skupnega financiranja izvajajo javnomnenjske raziskave. Komisija bo sklenila šestnajstmesečne sporazume o donaciji z organi in inštituti, ki so primerno usposobljeni, da bodo v obdobju od januarja 2007 do aprila 2008 izvajali najmanj eno od naslednjih raziskav:

raziskave na področju maloprodaje in storitev na Nizozemskem;

raziskave na področju maloprodaje na Finskem;

Ad hoc raziskave o aktualnih gospodarskih vprašanjih: ad hoc raziskave se izvajajo le občasno poleg mesečnih raziskav. Pri njih se uporabljajo isti uveljavljeni vzorci kot pri mesečnih raziskavah z namenom pridobiti podatke o določenih gospodarsko-političnih vprašanjih.

Raziskave zajemajo podjetnike v investicijskem, gradbenem, maloprodajnem in storitvenem sektorju.

2.2   Tehnične zahteve

2.2.1   Časovni razpored raziskav in poročanje rezultatov

Spodnja tabela vsebuje pregled raziskav, predvidenih na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov:

Naslov raziskave

Število zajetih sektorjev/velikostni razred

Število mesečno zastavljenih vprašanj

Število četrtletno zastavljenih vprašanj

Raziskava na področju maloprodaje

9/-

6

Raziskava na področju storitev

19/-

6

1

Mesečne raziskave je treba izvesti v prvih dveh tednih vsakega meseca, rezultate pa je treba poslati Komisiji po elektronski pošti najmanj 4 delovne dni pred koncem meseca v skladu s koledarjem iz sporazuma o donaciji.

Četrtletne raziskave je treba izvesti v prvih dveh tednih prvega meseca vsakega četrtletja (januar, april, julij in oktober), rezultate pa je treba poslati Komisiji po elektronski pošti najmanj 4 delovne dni pred koncem januarja, aprila, julija in oktobra v skladu s koledarjem iz sporazuma o donaciji.

Pri ad hoc raziskavah je upravičenec zavezan, da bo spoštoval zanje določene časovne razporede.

Podroben opis ukrepa lahko prenesete z naslednjega internetnega naslova:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2   Metodologija in vprašalniki Skupnega usklajenega programa EU za podjetniške in potrošniške raziskave

Podrobnosti o metodologiji so na voljo v navodilih za uporabnike na internetnem naslovu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   UPRAVNE DOLOČBE IN TRAJANJE

3.1   Upravne določbe

Organ ali inštitut bo izbran za obdobje največ 16 mesecev. V ta namen bodo stranke sklenile šestnajstmesečni sporazum, v katerem bodo opredelile splošne cilje in vrsto načrtovanega ukrepa. Sporazum o donaciji bo zajemal obdobje od januarja 2007 do aprila 2008.

3.2   Trajanje

Raziskave se bodo izvajale od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2008. Ukrepa se ne sme izvajati dlje kot 16 mesecev.

4.   FINANČNI OKVIR

4.1   Finančni viri Skupnosti

Izbrane dejavnosti bodo financirane iz proračunske postavke 01.02.02 – Uskladitev in nadzor ekonomske in monetarne unije.

4.2   Predvideni skupni proračun Skupnosti za ta razpis

Skupni letni proračun za te raziskave znaša približno 90 000 EUR.

Upravičenci bodo največ trije.

4.3   Odstotek sofinanciranja Skupnosti

Delež Komisije pri skupnem sofinanciranju ne sme preseči 50 % upravičenih stroškov, ki upravičencu nastanejo z vsako raziskavo.

4.4   Upravičenčevo financiranje ukrepa in nastali upravičeni stroški

Stroški se štejejo za upravičene potem, ko vse stranke podpišejo sporazum o donaciji. V izjemnih primerih lahko pride do odstopanja, vendar se stroški pod nobenim pogojem ne bodo šteli za upravičene pred oddajo vloge za donacijo. Prispevki v naravi se ne štejejo za upravičene stroške.

Upravičenec bo moral oddati podroben pregled stroškov, ki bo vključeval predvidene stroške in financiranje ukrepa v EUR. Pregled stroškov bo sporazumu dodan v prilogi. Komisija lahko te podatke uporabi za namene revizije.

5.   MERILA UPRAVIČENOSTI

5.1.   Pravni položaj vlagateljev

Razpis za zbiranje predlogov je namenjen organom in inštitutom (pravnim osebam) s pravnim položajem v eni od držav članic EU ali v eni od držav pristopnic ali držav kandidatk. Vlagatelji morajo dokazati, da so pravne osebe in v ta namen predložiti standardni obrazec za pravne osebe.

5.2.   Razlogi za izključitev

Vloge ne bodo upoštevane, če so vlagatelji v enem od naslednjih položajev (1):

(a)

če je proti vlagateljem sprožen stečajni ali likvidacijski postopek ali sodni postopek, če je sklenil dogovor z upniki, prenehal poslovati, je proti njemu uveden postopek, ki se nanaša na te postopke, ali je v kakršnem koli podobnem položaju, ki nastane iz podobnega postopka, predvidenega v nacionalni zakonodaji ali drugih predpisih;

(b)

če so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

(c)

če jim lahko naročnik na kakršni koli podlagi dokaže hujšo kršitev poslovnih pravil;

(d)

če niso izpolnili obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež, države naročnika ali države, v kateri se bo pogodba izvajala;

(e)

če so bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi ali katerem koli nezakonitem ravnanju, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;

(f)

če je bila pri postopku oddaje javnih naročil ali dodelitvi donacij, ki se financirajo iz proračuna Skupnosti, ugotovljena resna kršitev pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;

(g)

če gre za navzkrižje interesov;

(h)

če so vlagatelji pri predložitvi zahtevanih podatkov navajali zavajajoče podatke ali jih niso zagotovili.

Vlagatelji morajo na standardnem obrazcu podpisati izjavo, da niso v enem od položajev iz točke 5.2.

5.3   Upravne in denarne kazni

1.

Brez poseganja v izrekanje kazni, določenih v pogodbi, se kandidati ali ponudniki in izvajalci, ki so podali lažne izjave ali za katere je bilo ugotovljeno, da v prejšnjem postopku oddaje javnih naročil niso izpolnili svojih pogodbenih obveznosti, izključijo iz vseh naročil in donacij, ki se financirajo iz proračuna Skupnosti, za največ dve leti od ugotovitve kršitve, ki se potrdi v kontradiktornem postopku z izvajalcem. To obdobje se lahko v primeru ponovne kršitve v petih letih od prve kršitve podaljša na tri leta.

Ponudnikom ali kandidatom, ki so podali lažne izjave, se naložijo denarne kazni v višini 2 % do 10 % skupne vrednosti odobrenega naročila.

Pogodbenikom, ki niso izpolnili pogodbenih obveznosti, se naložijo denarne kazni v višini 2 % do 10 % skupne vrednosti zadevnega naročila. Ta delež se lahko v primeru ponovne kršitve v petih letih od prve kršitve poveča na 4 % do 20 %.

2.

V primerih iz točk 5.2 (a), (c) in (d) se kandidati ali ponudniki izključijo iz vseh naročil in donacij za največ dve leti od ugotovitve kršitve, ki se potrdi v kontradiktornem postopka z izvajalcem.

V primerih iz točk 5.2 (b) in (e) se kandidati ali ponudniki izključijo iz vseh naročil in donacij za najmanj eno leto in največ štiri leta od uradnega obvestila o sodbi.

Ta obdobja se lahko v primeru ponovne kršitve v petih letih od prve kršitve ali prve sodbe podaljšajo na pet let.

3.

Primeri iz točke 5.2 (e) so naslednji:

(a)

primeri goljufije, navedeni v členu 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, ki temelji na aktu Sveta z dne 26. julija 1995;

(b)

primeri korupcije iz člena 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, ki je zajeta v Aktu Sveta z dne 26. maja 1997;

(c)

primeri sodelovanja v hudodelnih združbah, kakor so opredeljeni v členu 2(1) skupnega ukrepa Sveta 98/733/JHA;

(d)

primeri pranja denarja, kakor so opredeljeni v členu 1 Direktive Sveta 91/308/EGS.

6.   MERILA ZA IZBOR

Vlagatelji morajo imeti stalna in zadostna sredstva za financiranje dejavnosti v obdobju, v katerem se izvaja ukrep. Morajo biti strokovno usposobljeni in imeti znanje, potrebno za izvedbo predlaganega ukrepa ali delovnega programa.

6.1   Finančna sposobnost vlagateljev

Vlagatelji morajo biti finančno sposobni izvesti predlagani ukrep in morajo predložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnji dve proračunski leti, za kateri so bili pripravljeni računovodski izkazi. Ta določba ne velja za javne organe in mednarodne organizacije.

6.2   Poslovna sposobnost vlagateljev

Vlagatelji morajo biti poslovno sposobni izvesti predlagani ukrepi in morajo zagotoviti ustrezno spremno dokumentacijo.

Za presojo sposobnosti vlagateljev se bodo uporabljala naslednja merila:

Najmanj tri leta izkušenj s pripravljanjem in izvajanjem kvalitativnih podjetniških in potrošniških raziskav.

Izkušnje na najmanj dveh od naslednjih področjih:

1)

ocenjevanje rezultatov podjetniških in potrošniških raziskav, metodološka vprašanja (vzorci, vprašalniki in časovni potek) in analize;

2)

določitev kazalnikov na podlagi rezultatov podjetniških in potrošniških raziskav;

3)

uporaba rezultatov podjetniških in potrošniških raziskav za ciklične in makroekonomske analize ter raziskave z uporabo statističnih in ekonometričnih metod, vključno s sektorskimi analizami;

4)

ekonometrični modeli in druga orodja napovedovanja.

Sposobnost uporabljanja metodologije Skupnega usklajenega programa EU za podjetniške in potrošniške raziskave ter skladnost z navodili Komisije: upoštevanje mesečnih rokov za predložitev poročil, izvajanje izboljšav in sprememb raziskovalnega programa, kot jih zahtevajo službe Komisije in kot je bilo dogovorjeno na koordinacijskih sestankih s predstavniki sodelujočih organov/inštitutov.

7.   MERILA ZA DODELITEV

Pri dodelitvi sporazumov uspešnim kandidatom se bodo uporabljala naslednja merila:

Kandidatova stopnja strokovnosti in izkušenj na področjih iz točke 6.2.

Uspešnost predlagane raziskovalne metodologije, vključno s projektiranjem vzorca, velikostjo vzorca, stopnjo obsega in stopnjo odgovorov.

Kandidatova stopnja usposobljenosti in znanja o posebnih značilnostih raziskav v sektorju in državi, v kateri nameravajo opraviti raziskave.

Uspešnost kandidatove delovne organizacije glede fleksibilnosti, infrastrukture, usposobljenega osebja in zmogljivosti za izvajanje del, poročanja rezultatov, udeležbe pri pripravi raziskav v okviru Skupnega usklajenega programa in pri stikih s Komisijo.

Cenovna primernost.

8.   DEJANSKI POTEK

8.1   Priprava in oddaja predlogov

Predlogi morajo vsebovati izpolnjen in podpisan standardni obrazec za dodelitev donacije in vso spremno dokumentacijo, navedeno na obrazcu.

Vsak predlog mora biti sestavljen iz treh delov:

upravnega dela predloga,

tehničnega dela predloga.

finančnega dela predloga,

Pri Komisiji so na voljo naslednji standardni obrazci:

standardni obrazec za dodelitev donacije,

vzorec pregleda predvidenih stroškov raziskave in finančni načrt,

standardni obrazec za finančno identifikacijo,

standardni obrazec za pravni položaj,

standardna izjava o upravičenosti,

standardna izjava o pripravljenosti podpisa standardnega sporazuma o donaciji,

standardni obrazec za podpogodbe,

ter dokumentacija o finančnih vidikih donacije:

opomnik za pripravo finančnih napovedi in finančnih izkazov,

vzorec sporazuma o donaciji,

(a)

ki jih prenesete z naslednjega internega naslova:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

(b)

Če to ni mogoče, pišite Komisiji na naslov:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Telefaks: (32-2) 296 36 50

E-naslov: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisija si pridržuje pravico do sprememb teh standardnih dokumentov, če to zahteva Skupni usklajeni program in/ali če omejujejo upravljanje proračuna.

Predloge je treba predložiti v enem od uradnih jezikov Evropske skupnosti skupaj s prevodom v angleškem, francoskem in nemškem jeziku, če je potrebno.

Vlagatelj mora predložiti en podpisan original predloga in dve dodatni kopiji.

Predloge je treba poslati v dveh zapečatenih ovojnicah.

Na zunanji ovojnici je treba navesti naslov iz točke 8.3.

Zapečatena notranja ovojnica mora biti označena s „Call for Proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department“.

Po prejemu predlogov bo Komisija obvestila kandidate o prejemu tako, da jim bo vrnila potrdilo o prejemu.

8.2   Vsebina predlogov

8.2.1   Upravni del predloga

Upravni del predloga mora vsebovati:

pravilno podpisan standardni obrazec za dodelitev donacije,

pravilno izpolnjen in podpisan standardni obrazec za pravni položaj in zahtevano spremno dokumentacijo, ki potrjuje pravni položaj organa ali inštituta,

pravilno izpolnjen in podpisan standardni obrazec za finančno identifikacijo,

pravilno podpisano standardno izjavo o upravičenosti vlagatelja,

organigram organa ali inštituta z imeni in vodstvenimi položaji ter službe, odgovorne za izvajanje raziskav,

pravilno podpisano standardno izjavo o pripravljenosti do podpisa sporazuma o donaciji v primeru izbire,

dokazilo o dobrem finančnem položaju: bilanca stanja in računovodski izkazi za zadnji dve proračunski leti, za kateri so bili pripravljeni računovodski izkazi.

8.2.2   Tehnični del predloga

Tehnični del predloga mora vsebovati:

opis dejavnosti organa ali inštituta, ki omogoča oceno njegove usposobljenosti in obsega ter obdobje izkušenj na zahtevanih področjih iz točke 6.2. To zajema študije, naročila storitev, svetovanje, raziskave, publikacije ali drugo dejavnost, opravljeno v preteklosti, pri čemer je treba navesti ime stranke in ali je bila storitev opravljena za Evropsko komisijo. Priložiti je treba najpomembnejše študije in/ali rezultate;

podroben opis izvajalske organizacije, ki izvaja raziskave. Priložiti je treba ustrezno dokumentacijo o infrastrukturi, zmogljivostih, virih in usposobljenem osebju (kratke življenjepise), ki so vlagatelju na voljo;

podroben opis metodologije pri raziskavah: metode vzorčenja, napake pri vzorčenju in intervale zaupanja, velikost vzorca, stopnjo obsega in predvideno stopnjo odgovorov.

pravilno izpolnjen standardni obrazec za podizvajalce, ki bodo sodelovali pri ukrepu, vključno z natančnim opisom nalog, ki jim bodo dodeljene.

8.2.3   Finančni del predloga

Finančni del predloga mora vsebovati:

Pravilno in natančno izpolnjen standardni vzorec za pregled stroškov (v EUR) za obdobje 16 mesecev za vsako raziskavo, ki vsebuje finančni načrt ukrepa in natančno členitev skupnih upravičenih stroškov in upravičenih stroškov na enoto za izvajanje raziskav, vključno s stroški za podizvajalce.

Po potrebi potrdilo o oprostitvi DDV, če je primerno.

Po potrebi dokument, ki potrjuje finančne prispevke drugih organizacij (sofinanciranje).

8.3   Naslov in roki za oddajo predlogov

Zainteresirani vlagatelji svoje vloge oddajo Evropski komisiji:

(a)

s priporočeno pošto ali zasebno kurirsko službo do najpozneje 25. septembra 2006 (velja poštni žig) na naslednji naslov:

S priporočeno pošto:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Z zasebno kurirsko službo:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

(b)

ali jih osebno izročijo glavni poštni službi Evropske komisije (osebno ali prek pooblaščenega zastopnika vlagatelja, npr. z zasebno kurirsko službo) na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

najpozneje do 25. septembra 2006 do 16. ure (po bruseljskem lokalnem času). V tem primeru bo sprejemni uradnik iz zgoraj navedenega oddelka izdal podpisano in z datumom označeno potrdilo, ki bo veljalo kot dokazilo o prejemu.

Vloge, ki jih bo Komisija prejela po roku za oddajo, ne bodo upoštevane.

9.   KAJ SE ZGODI S PREJETIMI VLOGAMI?

Vse vloge bodo preverjene, ali izpolnjujejo formalne pogoje upravičenosti.

Predlogi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjeni z ocenami glede na zgoraj določena merila za dodelitev.

Postopek izbire predlogov bo potekal oktobra oz. novembra leta 2004. V ta namen bo ustanovljen izbirni odbor pod okriljem Generalnega direktorja za ekonomske in finančne zadeve. Sestavljen bo iz najmanj treh oseb, ki bodo zastopale vsaj dve različni specializirani enoti, ki med seboj nista hierarhično povezani. Imel bo tudi svoje tajništvo, ki bo pristojno za korespondenco z uspešnimi kandidati po postopku izbire. Neuspešni kandidati bodo obveščeni posamično.

10.   POMEMBNO OPOZORILO

Ta razpis za zbiranje predlogov Komisiji ne nalaga kakršnih koli obveznosti do katerega koli organa/inštituta, ki bo na njegovi podlagi predložil predlog. Vsa korespondenca v zvezi s tem razpisom mora biti pisna.

Vlagatelji morajo upoštevati pogodbene določbe, ki bodo v primeru dodelitve zanje obvezujoče.


(1)  V skladu s členoma 93 in 94 finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.


Top