EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CO0121(02)

Sklep podpredsednika Sodišča z dne 20. septembra 2021.
Češka republika proti Republiki Poljski.
Začasna odredba – Člen 279 PDEU – Okolje – Dejavnosti pridobivanja lignita v dnevnem kopu – Rudnik lignita Turów (Poljska) – Neizvršitev – Sprememba okoliščin – Neobstoj – Denarna kazen.
Zadeva C-121/21 R.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:752

 SKLEP PODPREDSEDNICE SODIŠČA

z dne 20. septembra 2021 ( *1 )

„Začasna odredba – Člen 279 PDEU – Okolje – Dejavnosti pridobivanja lignita v dnevnem kopu – Rudnik lignita Turów (Poljska) – Neizvršitev – Sprememba okoliščin – Neobstoj – Denarna kazen“

V zadevi C‑121/21 R,

zaradi predloga za izdajo začasne odredbe na podlagi člena 279 PDEU, vloženega 7. junija 2021,

Češka republika, ki jo zastopajo M. Smolek, J. Vláčil in L. Dvořáková, agenti,

tožeča stranka,

ob intervenciji

Evropske komisije, ki jo zastopajo K. Hermann, M. Van Hoof, G. Gattinara in M. Noll-Ehlers, agenti,

intervenientka,

proti

Republiki Poljski, ki jo zastopa B. Majczyna, agent,

tožena stranka,

PODPREDSEDNICA SODIŠČA

po opredelitvi generalnega pravobranilca P. Pikamäeja

izdaja naslednji

Sklep

1

Češka republika s predlogom za izdajo začasne odredbe Sodišču predlaga, naj Republiki Poljski naloži plačilo dnevne denarne kazni v višini 5 milijonov EUR v proračun Evropske unije zaradi neizpolnitve obveznosti, ki jih ima na podlagi sklepa podpredsednice Sodišča z dne 21. maja 2021, Češka republika/Poljska (C‑121/21 R, v nadaljevanju: sklep z dne 21. maja 2021, EU:C:2021:420).

2

Ta predlog je bil vložen v okviru tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi člena 259 PDEU, ki jo je Češka republika vložila 26. februarja 2021 in s katero se predlaga ugotovitev, da Republika Poljska ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi:

člena 4(1) in (2) Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL 2012, L 26, str. 1), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 (UL 2014, L 124, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva o PVO), v povezavi s členom 4, od (4) do (6), členom 5(1) in (2) ter členi od 6 do 9 te direktive, ker je odobrila podaljšanje pridobivanja lignita za šest let, ne da bi izvedla presojo vplivov na okolje;

člena 6, od (2) do (7), člena 7(5), členov 8 in 9 ter člena 11(1) Direktive o PVO, ker je dovolila izključitev zadevne javnosti iz postopka podelitve obratovalnega dovoljenja;

člena 11(1) Direktive o PVO, ker je odločbo regionalnega direktorja za varstvo okolja v Vroclavu (Poljska) z dne 21. januarja 2020 o okoljskih pogojih za projekt nadaljevanja izkoriščanja nahajališča lignita Turów (Poljska) do leta 2044 (v nadaljevanju: odločba o PVO) razglasila za takoj izvršljivo;

člena 4(1)(a)(ii) in (b)(ii) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 5, str. 275), ker v odločbo o PVO ni vključila morebitnega postopka v primeru neodobritve odstopanj za zadevna vodna telesa na podlagi člena 4(5) te direktive;

člena 6, od (2) do (7), člena 7(1), (2) in (5) ter člena 8 Direktive o PVO, ker zadevni javnosti in Češki republiki ni omogočila sodelovanja v postopku, v katerem je bila sprejeta odločba ministra Republike Poljske za podnebje z dne 20. marca 2020 o spremembi dovoljenja št. 65/94 za pridobivanje lignita v nahajališču Turów, s katero je bilo za šest let podaljšano dovoljenje za pridobivanje lignita v tem rudniku (v nadaljevanju: dovoljenje za pridobivanje lignita do leta 2026);

člena 9(1) in (2) Direktive o PVO, ker ni objavila dovoljenja za pridobivanje lignita do leta 2026 in o njem ni obvestila Češke republike v razumljivi obliki;

člena 11(1) Direktive o PVO, ker ni omogočila sodnega nadzora nad dovoljenjem za pridobivanje lignita do leta 2026;

člena 7 Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 375), ker ni objavila dovoljenja za pridobivanje lignita do leta 2026;

načela lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU, ker ni zagotovila popolnih informacij v zvezi s postopkom podelitve dovoljenja za pridobivanje lignita do leta 2026;

člena 2(1) Direktive o PVO v povezavi s členom 4(1) te direktive, ker pri dovoljenju za pridobivanje lignita do leta 2026 ni zadostno upoštevala odločbe o PVO, in

člena 8a(1)(b) Direktive o PVO, ker v dovoljenju za pridobivanje lignita do leta 2026 ni zadostno določila vseh okoljskih pogojev.

3

Podpredsednica Sodišča je s sklepom z dne 21. maja 2021 Republiki Poljski odredila, naj takoj preneha dejavnosti pridobivanja lignita v rudniku Turów do razglasitve sodbe, s katero bo končana zadeva C‑121/21.

4

Ker Republika Poljska ni ravnala v skladu z obveznostmi, ki jih ima na podlagi tega sklepa, je Češka republika vložila ta predlog za izdajo začasne odredbe, s katerim predlaga, naj se Republiki Poljski naloži plačilo dnevne denarne kazni v višini 5 milijonov EUR v proračun Unije zaradi neizpolnitve obveznosti.

5

Republika Poljska je v pisnem stališču, predloženem 29. junija 2021, predlagala zavrnitev tega predloga. Poleg tega je ta država članica predlagala, naj to zadevo preuči veliki senat Sodišča in naj stranke predstavijo svoja ustna stališča na obravnavi.

6

Republika Poljska je istega dne v sodnem tajništvu Sodišča z ločeno vlogo vložila predlog na podlagi člena 163 Poslovnika Sodišča, s katerim je predlagala razveljavitev sklepa z dne 21. maja 2021. Ta država članica je prav tako predlagala, naj to zadevo preuči veliki senat Sodišča in naj stranke predstavijo svoja ustna stališča na obravnavi.

Predlog Republike Poljske za razveljavitev sklepa z dne 21. maja 2021

Predlog Republike Poljske, naj zadevo obravnava veliki senat Sodišča in naj se organizira zaslišanje strank

7

Republika Poljska meni, da bi moral glede na občutljivost in izredno pomembnost interesov v zvezi z okoljem, zdravjem in življenjem ljudi ter varnostjo, ki bi bili ogroženi v primeru ohranitve zadevne začasne odredbe iz sklepa z dne 21. maja 2021, predlog za razveljavitev tega sklepa preučiti veliki senat Sodišča.

8

Poleg tega Republika Poljska meni, da je treba zaradi zapletenosti zadeve odrediti zaslišanje strank, da se odloči o tem predlogu.

9

V zvezi s tem je treba na prvem mestu spomniti, da v skladu s členom 161(1) Poslovnika v povezavi s členom 1 Sklepa Sodišča 2012/671/EU z dne 23. oktobra 2012 o sodni funkciji podpredsednika Sodišča (UL 2012, L 300, str. 47) podpredsednik Sodišča bodisi sam odloči o predlogih za odlog izvršitve ali izdajo drugih začasnih odredb bodisi jih nemudoma odstopi Sodišču.

10

Tako ima na podlagi teh določb podpredsednik Sodišča preneseno pristojnost, da odloči o vseh predlogih za izdajo začasne odredbe ali – če meni, da posebne okoliščine zahtevajo dodelitev te zadeve določeni sestavi – tak predlog odstopi Sodišču.

11

Iz tega sledi, da lahko le podpredsednik Sodišča v vsakem primeru posebej presodi, ali predlogi za izdajo začasne odredbe, ki so mu predloženi, zahtevajo dodelitev zadeve Sodišču, ki jo nato predodeli drugi sestavi.

12

V obravnavani zadevi predlog Republike Poljske za razveljavitev sklepa z dne 21. maja 2021 ne vsebuje nobenega elementa, ki bi zahteval njegovo dodelitev določeni sestavi, tako da tega predloga ni treba odstopiti Sodišču.

13

V zvezi s predlogom za zaslišanje strank je treba na drugem mestu opozoriti, da je samo sodnik, ki je pristojen za izdajo začasne odredbe, pristojen za presojo upoštevnosti takega predloga glede na predmet spora in potrebo po dodatnih pojasnilih strank za odločanje o navedenem sporu (glej po analogiji sklep z dne 3. marca 2020, Komisija/Poljska, C‑791/19 R, neobjavljen, EU:C:2020:147, točka 9 in navedena sodna praksa).

14

V obravnavani zadevi spis vsebuje zadostne elemente za odločitev, zato ni treba organizirati zaslišanja strank.

Vsebinska presoja

Utemeljitev

15

Republika Poljska v utemeljitev predloga na prvem mestu trdi, da so analize, izvedene za izvršitev sklepa z dne 21. maja 2021, omogočile ugotovitev, da bi prenehanje dejavnosti pridobivanja lignita v rudniku Turów nujno povzročilo trajno prenehanje delovanja elektrarne v Turówu. Po mnenju te države članice ta elektrarna ob upoštevanju svoje tehnološke zasnove po ustavitvi vseh svojih energetskih blokov ne more ponovno začeti obratovati. Poleg tega Republika Poljska navaja, da zaradi tehnoloških in logističnih ovir ter okoljskih zahtev ni mogoče, da bi se v tej elektrarni sežigal lignit iz drugih dnevnih kopov. Te okoliščine naj v sklepu z dne 21. maja 2021 ne bi bile upoštevane.

16

Republika Poljska na drugem mestu trdi, da bi začasna ustavitev dejavnosti pridobivanja lignita v rudniku Turów lahko povzročila tveganja za okolje in varnost, kot je pogrezanje tal, ki bi lahko povzročilo uničenje sistema odvodnjavanja ali poškodovalo ta sistem oziroma protifiltracijsko zaveso.

17

Na tretjem mestu Republika Poljska meni, da je nujno, da se dejavnosti pridobivanja lignita nadaljujejo za to, da se zavaruje rudnik Turów. Če se te dejavnosti ne bi nadaljevale, ne bi bilo mogoče zagotoviti stabilnosti pobočij in zemljišč pred negativnimi vplivi zaradi vdora meteornih ali podzemnih voda.

18

Na četrtem mestu Republika Poljska trdi, da s prenehanjem dejavnosti pridobivanja lignita v rudniku Turów ni mogoče preprečiti znižanja gladine podzemnih voda na češkem ozemlju. Po mnenju te države članice začasna ustavitev dejavnosti, dokler traja glavni postopek, ne more prispevati k izboljšanju oskrbe z vodo na češkem ozemlju.

19

Na petem mestu Republika Poljska trdi, da lahko začasna ustavitev navedenih dejavnosti povzroči tudi dejansko tveganje za varnost poljskega in evropskega elektroenergetskega sistema. Okvara, do katere je prišlo 17. maja 2021 v elektrarni v Rogowiecu (Poljska), naj bi pokazala, da bi začasna ustavitev dejavnosti rudarjenja povzročila povečano tveganje za varnost poljskega električnega omrežja.

20

Na šestem in zadnjem mestu Republika Poljska v bistvu trdi, da lahko prenehanje dejavnosti pridobivanja lignita v rudniku Turów povzroči prekinitev v distribuciji toplote in pitne vode na ozemljih Bogatynia (Poljska) in Zgorzelec (Poljska), kar bi ogrozilo zdravje prebivalcev na teh ozemljih.

Presoja

21

Najprej je treba opozoriti, da se v skladu s členom 162(1) Poslovnika zoper sklep o začasni odredbi ni mogoče pritožiti.

22

Se pa lahko v skladu s členom 163 tega poslovnika na predlog ene od strank sklep o začasni odredbi zaradi spremenjenih okoliščin kadar koli spremeni ali razveljavi. Pojem „spremenjene okoliščine“ se med drugim nanaša na pojav vsake dejanske ali pravne okoliščine, s katero bi bilo mogoče omajati presojo sodnika, pristojnega za izdajo začasne odredbe, glede pogojev, pod katerimi je bil odrejen odlog izvršitve ali je bila izdana druga začasna odredba.

23

Zato je treba preučiti, ali elementi, ki jih Republika Poljska navaja v utemeljitev predloga na podlagi člena 163 Poslovnika, pomenijo „spremenjene okoliščine“ v smislu tega člena.

24

V zvezi s tem je treba na prvem mestu ugotoviti, da trditve Republike Poljske, navedene v točkah od 15 do 19 tega sklepa, v bistvenem pomenijo le ponovitev ali razvoj trditev, ki jih je ta država članica navedla v pisnem stališču glede predloga za izdajo začasne odredbe, ki ga je 26. februarja 2021 vložila Češka republika. Take trditve posledično ne morejo pomeniti „spremenjenih okoliščin“ v smislu člena 163 Poslovnika in jih je zato treba zavrniti.

25

Kar zadeva na drugem mestu trditve Republike Poljske, navedene v točki 20 tega sklepa, zadostuje ugotoviti, da ta država članica ni zadostno utemeljila tega, da prenehanje pridobivanja lignita v rudniku Turów pomeni dejansko tveganje prekinitve oskrbe s toploto in pitno vodo na ozemljih Bogatynia in Zgorzelec. Takih trditev zato prav tako ni mogoče šteti za „spremenjene okoliščine“ v smislu člena 163, ki bi lahko omajale presoje v sklepu z dne 21. maja 2021.

26

V teh okoliščinah je treba predlog Republike Poljske, naj se sklep z dne 21. maja 2021 razveljavi, zavrniti.

Predlog Češke republike za plačilo denarne kazni

Predlog Republike Poljske, naj zadevo obravnava veliki senat Sodišča in naj se organizira zaslišanje strank

27

Republika Poljska meni, da mora predlog za denarno kazen, ki ga je vložila Češka republika, ob upoštevanju začasne odredbe, odrejene s sklepom z dne 21. maja 2021, preučiti veliki senat Sodišča. Republika Poljska prav tako trdi, da odločitve o naložitvi denarne kazni državi članici ne bi smel sprejeti sodnik posameznik.

28

Poleg tega Republika Poljska meni, da je treba zaradi zapletenosti zadeve odrediti zaslišanje strank, da se odloči o tem predlogu.

29

V zvezi s tem je treba opozoriti, da lahko – kot izhaja iz točk od 9 do 13 tega sklepa – podpredsednik Sodišča zadevo odstopi Sodišču, da jo to dodeli drugi sestavi.

30

V obravnavani zadevi predlog Češke republike za denarno kazen ne vsebuje nobenega elementa, ki bi zahteval njegovo dodelitev neki sestavi, tako da ga ni treba odstopiti Sodišču.

31

Poleg tega, kot izhaja iz točke 13 tega sklepa, sodnik, pristojen za izdajo začasne odredbe, lahko organizira zaslišanje strank, če meni, da je to potrebno za odločitev o predlogu, ki mu je predložen.

32

V obravnavani zadevi spis vsebuje zadostne elemente za odločitev, zato ni treba organizirati zaslišanja strank.

Dopustnost

33

Republika Poljska v bistvu trdi, da predlog za denarno kazen, ki ga je vložila Češka republika, ni dopusten, ker lahko v okviru postopka za izdajo začasne odredbe le Komisija kot varuhinja Pogodb vloži predlog za naložitev denarne kazni državi članici.

34

V zvezi s tem je treba opozoriti, da lahko v sistemu pravnih sredstev, vzpostavljenih s Pogodbo, stranka ne le v skladu s členom 278 PDEU zahteva odložitev izvršitve izpodbijanega akta v postopku v glavni stvari, ampak se lahko sklicuje tudi na člen 279 PDEU za to, da zaprosi za izdajo začasne odredbe. Na podlagi te zadnje določbe lahko sodnik, pristojen za izdajo začasne odredbe, drugi stranki zlasti začasno naloži primerne odredbe (sklep z dne 20. novembra 2017, Komisija/Poljska, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, točka 96).

35

Člen 279 PDEU tako Sodišču daje pristojnost za sprejetje vseh začasnih odredb, ki se mu zdijo potrebne za zagotovitev polne učinkovitosti končne odločbe (sklep z dne 20. novembra 2017, Komisija/Poljska, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, točka 97).

36

Sodnik, pristojen za izdajo začasne odredbe, mora zlasti imeti možnost, da zagotovi učinkovitost odredbe, naslovljene na stranko na podlagi člena 279 PDEU, s tem, da sprejme ukrepe, namenjene temu, da bo ta stranka začasno odredbo spoštovala. Tak ukrep je lahko zlasti to, da se predvidi naložitev periodične denarne kazni, če zadevna stranka te odredbe ne bi spoštovala (sklep z dne 20. novembra 2017, Komisija/Poljska, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, točka 100).

37

Iz navedenega izhaja, da se lahko država članica sklicuje na člen 279 PDEU za to, da zaprosi za izdajo začasne odredbe, kakršna je naložitev denarne kazni, zoper stranko, če zadnjenavedena ne bi spoštovala odredbe, ki je naslovljena nanjo na podlagi te določbe.

38

V teh okoliščinah je predlog Češke republike za naložitev denarne kazni Republiki Poljski dopusten.

Vsebinska presoja

Utemeljitev

39

Češka republika predlaga, naj se Republiki Poljski naloži plačilo dnevne denarne kazni v višini 5 milijonov EUR in naj se ta znesek plača v proračun Unije.

40

Češka republika opozarja, da je podpredsednica Sodišča s sklepom z dne 21. maja 2021 Republiki Poljski odredila, naj takoj in do razglasitve sodbe, s katero bo končana zadeva v glavni stvari, preneha dejavnosti pridobivanja lignita v rudniku Turów.

41

Po mnenju Češke republike bi se ta obveznost načeloma lahko izpolnila takoj, najpozneje v nekaj dneh. Prav tako meni, da se Republika Poljska ne more sklicevati na noben legitimen razlog, da bi upravičila nespoštovanje te obveznosti sedem dni po objavi sklepa z dne 21. maja 2021. Češka republika navaja, da je družba, ki upravlja rudnik Turów, že 21. maja 2021 objavila izjavo, v kateri je navedla, da rudarjenje ne bo začasno ustavljeno. Poleg tega naj bi predsednik vlade Republike Poljske podal izjavo v tem smislu. Tudi posnetki z dne 30. maja 2021 in meritve hrupa, izvedene 31. maja in 1. junija 2021, naj bi dokazovali, da pridobivanje lignita v rudniku Turów še vedno poteka.

42

V tem okviru Češka republika opozarja, prvič, da je s sklepom z dne 21. maja 2021 Republiki Poljski odrejeno le, naj preneha pridobivati lignit v rudniku Turów. Zato naj bi Republika Poljska lahko še naprej svobodno opravljala dejavnosti, nujne za vzdrževanje rudnika ali opreme. Drugič, Češka republika poudarja, da ni bilo dokazano, da takojšnje prenehanje pridobivanja lignita v rudniku Turów pomeni tudi prenehanje obratovanja elektrarne, ki se oskrbuje iz rudnika. Republika Poljska naj bi vsekakor ohranila možnost, da drugim elektrarnam na svojem ozemlju odredi, naj povečajo proizvodnjo električne energije in izkoristijo čezmejno trgovino z električno energijo. Nazadnje, tretjič, po mnenju Češke republike Republika Poljska ne more utemeljeno trditi, da je potreben dodaten čas za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklepa z dne 21. maja 2021, če že takoj zavrne izpolnjevanje svojih obveznosti in ni sprejela nobenega ukrepa, da bi ravnala v skladu z njimi.

43

V teh okoliščinah Češka republika meni, da naložitev denarne kazni v primernem znesku omogoča zagotovitev, da bo Republika Poljska spoštovala obveznosti, ki izhajajo iz sklepa z dne 21. maja 2021.

44

Češka republika trdi, da Republika Poljska namenoma ni spoštovala nobene od obveznosti, ki jih ima na podlagi sklepa z dne 21. maja 2021, niti vsaj deloma. Češka republika meni, da bodo finančni stroški, ki jih bo povzročilo prenehanje dejavnosti rudarjenja v rudniku Turów, znašali približno 3 milijarde EUR. Če bi se te dejavnosti na podlagi sklepa z dne 21. maja 2021 začasno ustavile za celo leto, bi tako vsakodnevni finančni stroški te začasne ustavitve znašali približno 8,2 milijona EUR. Zato Češka republika meni, da je treba Republiki Poljski naložiti plačilo denarne kazni v višini 5 milijonov EUR dnevno, ki se plača v proračun Unije.

45

Republika Poljska na prvem mestu navaja, da je po razglasitvi sklepa z dne 21. maja 2021 sprejela določene ukrepe za določitev objektivnih pogojev, v katerih bi se ta sklep lahko izvršil. Iz posvetovanj in študij, opravljenih za izvršitev navedenega sklepa, naj bi izhajalo, da bi nenadna ustavitev dejavnosti pridobivanja lignita v rudniku Turów povzročila tveganje za življenje in zdravje ljudi ter za javno varnost in okolje.

46

Na drugem mestu Republika Poljska v bistvu trdi, da je znesek denarne kazni, ki ga predlaga Češka republika, to je 5 milijonov EUR dnevno, očitno nesorazmeren glede na okoliščine obravnavane zadeve in ni v skladu s sodno prakso Sodišča na tem področju. Poleg tega Republika Poljska trdi, da Češka republika s tem, da predlaga tak znesek, zlorablja pravo.

Presoja

47

Opozoriti je treba, da je podpredsednica Sodišča s sklepom z dne 21. maja 2021 Republiki Poljski odredila, naj takoj preneha dejavnosti pridobivanja lignita v rudniku Turów do razglasitve sodbe, s katero bo končana zadeva C‑121/21.

48

Toda iz listin v spisu nedvoumno izhaja, da Republika Poljska tega sklepa ni spoštovala.

49

V teh okoliščinah je torej očitno treba okrepiti učinkovitost začasne odredbe, določene s sklepom z dne 21. maja 2021, in sicer z naložitvijo periodične denarne kazni Republiki Poljski, da bi se s tem to državo članico odvrnila od odlašanja z uskladitvijo njenega ravnanja s tem sklepom.

50

V zvezi z zneskom te denarne kazni je treba navesti, da predlogi Češke republike sodnika, pristojnega za izdajo začasne odredbe, ne zavezujejo, ampak zadnjenavedeni prosto določi denarno kazen v znesku in obliki, za katera meni, da sta ustrezna za spodbuditev Republike Poljske k prenehanju neizvrševanja obveznosti, ki jih ima na podlagi sklepa z dne 21. maja 2021, pri čemer mora biti določena denarna kazen na eni strani prilagojena okoliščinam ter na drugi sorazmerna z ugotovljeno neizpolnitvijo in zmožnostjo plačila te države članice (glej po analogiji sodbo z dne 12. novembra 2020, Komisija/Belgija (Dohodki od nepremičnin v tujini), C‑842/19, neobjavljena, EU:C:2020:915, točki 63 in 64 ter navedena sodna praksa).

51

Glede na okoliščine obravnavane zadeve in ob upoštevanju zlasti tega, da se sklep z dne 21. maja 2021 nanaša na začasno odredbo, katere spoštovanje je potrebno, da se prepreči resna in nepopravljiva škoda za okolje in zdravje ljudi, je treba Republiki Poljski odrediti, naj Komisiji plača denarno kazen v znesku 500.000 EUR dnevno od datuma, ko bo Republika Poljska uradno obveščena o tem sklepu, do takrat, ko bo ta država članica začela spoštovati sklep z dne 21. maja 2021.

 

Iz teh razlogov je podpredsednica Sodišča sklenila:

 

1.

Predlog za razveljavitev sklepa podpredsednice Sodišča z dne 21. maja 2021, Češka republika/Poljska (C‑121/21 R, EU:C:2021:420), se zavrne.

 

2.

Republiki Poljski se naloži, naj Evropski komisiji plača denarno kazen v znesku 500.000 EUR dnevno od datuma, ko bo Republika Poljska uradno obveščena o tem sklepu, do takrat, ko bo ta država članica začela spoštovati sklep podpredsednice Sodišča z dne 21. maja 2021, Češka republika/Poljska (C‑121/21 R, EU:C:2021:420).

 

3.

Odločitev o stroških se pridrži.

 

Podpisi


( *1 ) Jezik postopka: poljščina.

Top