EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CC0378

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Camposa Sánchez-Bordone, predstavljeni 15. maja 2019.
Landwirtschaftskammer Niedersachsen proti Reinhard Westphal.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht.
Predhodno odločanje – Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 – Zaščita finančnih interesov Evropske unije – Člen 3(1) – Zastaralni rok – Uredbi (EGS) št. 3887/92 in (ES) št. 2419/2001 – Integrirani upravni in kontrolni sistem za nekatere programe pomoči Skupnosti – Vračilo neupravičeno izplačanih zneskov – Uporaba milejšega pravila o zastaranju.
Zadeva C-378/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:415

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ‑BORDONE,

predstavljeni 15. maja 2019 ( 1 )

Zadeva C‑378/18

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

proti

Reinhardu Westphalu

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (vrhovno upravno sodišče, Nemčija))

„Vprašanje za predhodno odločanje – Skupna kmetijska politika – Programi pomoči Skupnosti – Plačila na površino – Vračilo neupravičeno izplačanih zneskov – Kazni – Zastaranje – Začetek teka roka – Morebitna uporaba določb o zaščiti finančnih interesov Unije“

1. 

Nemški kmet je v letih 2000 in 2001 v skladu z Uredbo (ES) št. 1251/1999 ( 2 ) za vsako od teh let zaprosil za pomoč za nekatere kmetijske površine. Pripadajoča plačila je prejel nekaj mesecev po vložitvi ustreznih prošenj, vendar je Landwirtschaftskammer Niedersachsen (kmetijska zbornica Spodnje Saške, Nemčija; v nadaljevanju: kmetijska zbornica) leta 2006 ugotovila, da je napačno navedel površino svojih enot rabe ali poljin, zaradi česar je kot primerno kazen za tako ravnanje odredila popoln preklic pomoči.

2. 

Spor pred nemškimi sodišči se je nanašal zlasti na zastaralni rok, ki se uporabi za ta dejanja; to vprašanje je povezano z domnevno retroaktivnostjo in melius nekaterih določb prava Unije, s katerimi naj bi bila vzpostavljena ugodnejša ureditev kazni.

I. Pravni okvir

A.   Določbe skupne kmetijske politike

1. Uredba (EGS) št. 3887/92 ( 3 )

3.

Člen 9(2) je določal:

„2.   Če se izkaže, da površina, prijavljena v zahtevku za pomoč na površino, presega ugotovljeno površino, se znesek pomoči izračuna na podlagi površine, ugotovljene med pregledom. Razen v primerih višje sile pa se dejansko ugotovljena površina zmanjša za dvakratnik ugotovljene razlike, če ta presega ugotovljeno površino za 3 % ali 2 hektarja, vendar ne za več kot za 20 %.

Če znaša razlika več kot 20 % ugotovljene površine, se pomoč, vezana na površino, ne odobri.

[…]

V smislu tega člena je ‚ugotovljena površina‘ površina, za katero so izpolnjeni vsi pogoji skladno s pravili […]“.

2. Uredba (EGS) št. 2419/2001 ( 4 )

4.

Člen 32(1) določa:

„1.   Če prijavljena površina posamezne skupine kmetijskih rastlin presega ugotovljeno površino skladno s členom 31(2),[ ( 5 )] se pomoč izračuna na osnovi ugotovljene površine, zmanjšane za dvakratno ugotovljeno razliko, če ta razlika znaša več kot 3 % ali dva hektarja, vendar pa ne več kot 20 % od ugotovljene površine.

Če znaša razlika več kot 20 % ugotovljene površine, se pomoč, vezana na površino, za zadevno skupino kmetijskih rastlin ne odobri.“

5.

Člen 49, naslovljen „Vračilo neupravičeno izplačanih zneskov“, določa:

„1.   V primeru neupravičeno izplačanih zneskov nosilec kmetijskega gospodarstva vrne zadevni znesek skupaj z obrestmi, izračunanimi skladno z odstavkom 3.

[…]

5.   Obveznost vračila iz odstavka 1 ne velja, če je med datumom plačila pomoči in datumom, ko je pristojni organ prvič obvestil upravičenca, da plačilo ni bilo upravičeno, preteklo več kot deset let.

Vendar pa se obdobje iz prvega pododstavka skrajša na štiri leta, če je upravičenec ravnal v dobri veri.

6.   Za zneske, ki jih je treba vrniti zaradi uporabe znižanj in izključitev skladno s členom 13 in naslovom IV velja štiriletni zastaralni rok.

[…]“

6.

Člen 52a, naslovljen „Zastaranje pri zahtevkih za pomoč v zvezi s tržnimi leti in premijskimi obdobji, ki so se začela pred 1. januarjem 2002“, vstavljen s členom 1, točka 13, Uredbe (ES) št. 118/2004, ( 6 ) določa:

„Z odstopanjem od člena 54(2) in brez poseganja v ugodnejša pravila o rokih zastaranja, ki jih določijo države članice, se člen 49(5) uporablja tudi pri zahtevkih za pomoč za tržna leta in premijska obdobja, ki so se začela pred 1. januarjem 2002, razen če je pristojni organ upravičenca že obvestil o neupravičenosti zadevnega plačila pred 1. februarjem 2004.“

7.

Čeprav je bila s členom 80(1) Uredbe (ES) št. 796/2004 Uredba št. 2419/2001 ( 7 ) razveljavljena, pa so bila v členu 73(1), (5) in (6) prvonavedene uredbe ohranjena enaka pravila o zastaranju, ki so se uporabljala do 1. januarja 2010, ko je bila ta uredba na podlagi člena 86(1) Uredbe (ES) št. 1122/2009 ( 8 ) razveljavljena. Zadnjenavedeno uredbo pa je nadomestila Uredba (ES) št. 640/2014, ( 9 ) ki je začela veljati 1. januarja 2015.

B.   Zaščita finančnih interesov Unije Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 ( 10 )

8.

Pravila, s katerimi je zaradi zaščite finančnih interesov Unije urejen boj proti goljufijam, so določena v Uredbi št. 2988/85, ki je splošna in katere uporaba je v razmerju do sektorskih pravil, zlasti na področju kmetijstva, subsidiarna.

9.

V njeni deveti uvodni izjavi je navedeno:

„ker so ukrepi in kazni Skupnosti, določeni za dosego ciljev skupne kmetijske politike, sestavni del programov pomoči; ker so namenjeni za dosego ciljev teh programov […]; ker je treba njihovo učinkovitost zagotoviti tako, da se takoj v celoti uveljavijo predpisi Skupnosti […]“.

10.

Člen 1(2) iz naslova I, naslovljen „Splošna načela“, določa:

„2.   ‚Nepravilnost‘ pomeni vsako kršenje določb zakonodaje [Unije], ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki je ali bi lahko škodljivo vplivalo na proračun [Unije] ali proračunska sredstva, ki jih upravlja, bodisi z zmanjšanjem ali izgubo prihodkov iz lastnih sredstev, ki se zbirajo neposredno v imenu [Unije], bodisi z neupravičenimi izdatki.“

11.

Člen 2(2) določa:

„2.   Za nepravilnost ni mogoče izreči upravne kazni, če kazen ni bila prej določena v aktu Skupnosti. Če so se določbe o upravnih kaznih v predpisih Skupnosti pozneje spremenile, se za nazaj uporabljajo milejše določbe.“

12.

Člen 3 določa:

„1.   Pregon zastara v štirih letih od storitve nepravilnosti iz člena 1(1). […]

V primeru nadaljevanja ali ponavljanja nepravilnosti teče zastaranje od dneva, ko so nepravilnosti prenehale. […]

Katero koli dejanje pristojnega organa v zvezi s preiskavo ali sodnim postopkom, ki se nanaša na nepravilnost in o katerem je organ obvestil zadevno osebo, pretrga zastaranje. Po vsakem dejanju, ki pomeni pretrganje zastaranja, začne zastaralni rok teči znova.

[…]

2.   Rok za izvršitev odločbe o upravni kazni je tri leta. […]

Primere pretrganja in prekinitve urejajo ustrezne določbe nacionalne zakonodaje.

3.   Države članice lahko določijo daljši zastaralni rok od tistega iz odstavkov 1 in 2.“

II. Dejansko stanje in potek spora v glavni stvari

13.

Dejansko stanje bom opisal tako, kot je predstavljeno v predložitvenem sklepu (iz katerega bom dobesedno navedel nekatere odlomke), pri čemer pa moram pripomniti, da so nekateri od njih razmeroma nejasni.

14.

R. Westphal je kmet; maja 2000 in maja 2001 ( 11 ) je za ustrezna premijska obdobja zahteval plačila na površino na podlagi sistema podpore za pridelovalce določenih poljščin.

15.

Kmetijska zbornica je njegovim zahtevkom za plačila na površino ugodila in jih izvedla še v letu vložitve zahtevka. ( 12 )

16.

„V okviru kontrole na kraju samem, opravljene [12.] januarja 2006, je [kmetijska zbornica] ugotovila nepravilnosti glede podatkov o površinah v prahi. Po zaslišanju [R. Westphala] je z odločbo z dne 23. julija 2007 med drugim delno razveljavila odločbi za leti 2000 in 2001 in zahtevala vračilo preplačil. Pri svojem izračunu je izhajala iz tega, da se kot kazen za čezmerno prijavo površin v prahi pomoč sploh ne more odobriti.“ ( 13 )

17.

R. Westphal je zoper to odločbo vložil pritožbo. „V pritožbenem postopku se je strinjal z razveljavitvijo odločb in zahtevanim vračilom, če ne predstavlja kazni. […] Glede preostalega vračila kot kazni je pritožbeno sodišče odločbo z dne 23. julija 2007 razveljavilo.“ ( 14 )

18.

Pritožbeno sodišče je izrek obrazložilo tako: ( 15 )

Podani so vsebinski pogoji za izrek kazni iz člena 9(2), drugi pododstavek, Uredbe št. 3887/92. Razlika med površino v prahi, navedeno v zahtevku, in ugotovljeno površino je za zadevni leti znašala več kot 20 % ugotovljene površine.

Vendar je kazen zastarala.

V skladu z načelom uporabe milejših določb o kaznih za nazaj (člen 2(2), drugi stavek, Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95) se uporabi pravilo o zastaranju iz člena 49(5) in (6) Uredbe (ES) št. 2419/2001.

V skladu s tem pravilom je kazen zastarala, ker so med izplačilom pomoči in dnevom, ko je po opravljeni kontroli na kraju samem pristojni organ tožečo stranko obvestil, da plačilo ni bilo upravičeno, pretekla več kot štiri leta.

To pravilo o zastaranju v primerjavi s siceršnjim pravilom o zastaranju iz člena 3(1), drugi pododstavek, prvi stavek, Uredbe št. 2988/95, pomeni milejše pravilo, ker zastaranje na podlagi tega pravila v primeru ponavljanja nepravilnosti – kot je podano tukaj – začne teče šele od dneva, ko so nepravilnosti prenehale.

19.

Kmetijska zbornica je zoper to sodbo vložila revizijo pri predložitvenem sodišču.

III. Vprašanja za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem

20.

Predložitveno sodišče se strinja s sodiščem prejšnje stopnje, da so izpolnjeni pogoji za izrek kazni v skladu z Uredbo št. 3887/92, zlasti glede na to, da je razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino presegala 20 % slednje.

21.

Ni pa prepričano o uporabi merila milejše kazni, v zvezi s čimer navaja:

V Uredbi št. 3887/92 ni pravil o zastaranju kazni, zaradi česar bi se morala uporabiti ta iz člena 3(1), prvi in drugi pododstavek, Uredbe št. 2988/95, v skladu s katerim začne štiriletni zastaralni rok teči od trenutka, ko ponavljanje nepravilnosti ( 16 ) preneha.

Nemški zakonodajalec ni uporabil možnosti določitve „daljš[ega] zastaraln[ega] rok[a]“, določene s členom 3(3) Uredbe št. 2988/95.

S tem, da je bila v členu 49(5) in (6) Uredbe (ES) št. 2419/2001 prvič določena sektorska ureditev zastaranja kazni vračila neupravičeno izplačanih zneskov, vključno s povračili zaradi znižanj ali izključitev, je bil začetek zastaralnega roka spremenjen tako, da je začel ta teči od plačila pomoči, a je še vedno trajal štiri leta.

22.

Ker v členu 49(6) Uredbe št. 2419/2001 ni navedeno, kdaj začne teči zastaralni rok za zneske, ki jih je treba vrniti zaradi uporabe znižanj in izključitev, želi predložitveno sodišče izvedeti:

ali je treba uporabiti datum začetka teka zastaralnega roka iz odstavka 5 navedenega člena (datum plačila pomoči)? Če je tako, potem je nastopilo zastaranje.

Če pa je treba to vrzel zapolniti ob sklicevanju na člen 3(1), drugi pododstavek, Uredbe št. 2988/95 kot splošno ureditev, ki se uporabi subsidiarno, zastaranje še ni nastopilo.

23.

Vendar naj bi se načelo uporabe milejše kazni (člen 2(2), drugi stavek, Uredbe št. 2988/95) uporabilo, čeprav je nova sektorska ureditev iz Uredbe št. 2419/2001 začela veljati 1. januarja 2002, torej po izplačilu pomoči. ( 17 ) Poleg tega naj s to uredbo ureditev pomoči in kazni ne bi bila spremenjena, zaradi česar se to načelo v skladu s sodno prakso kljub drugačnemu pravnemu okviru lahko upošteva. ( 18 )

24.

Razjasniti naj bi bilo še treba, ali gre pri novih pravilih o zastaranju za določbe o upravnih kaznih v smislu člena 2(2), drugi stavek, Uredbe št. 2988/95. Predložitveno sodišče navaja, da nemška kazenska sodišča izhajajo iz tega, da zastaranje kaznivih dejanj spada na področje procesnega prava, tako da se načelo uporabe milejšega zakona ( 19 ) uporabi, samo če se kazen, ki jo določa materialni predpis, med storitvijo kaznivega dejanja in odločitvijo sodišča zaostri in se posledično spremeni tudi zastaralni rok, kar pa v obravnavani zadevi ni podano. Vsekakor naj bi bilo treba upoštevati pravičnost in to, da uvedba nove ureditve zastaranja nujno pomeni, da je zakonodajalec ureditev na novo ovrednotil.

25.

Če manj strogega pravila o zastaranju ne bi bilo mogoče uporabiti, naj se člen 49(6) Uredbe (ES) št. 2419/2001 ne bi uporabil. V tem primeru naj bi se pojavilo vprašanje o tem, ali se morda po analogiji uporabi odstavek 5 tega člena, čeprav besedilo tega ne dopušča. Predložitvenemu sodišču se zdi, da je mogoče logično sklepati, da besedilo člena 52a Uredbe št. 2419/2001 izhaja iz tega, da člen 49(6) Uredbe (ES) št. 2419/2001 ne zahteva posebnega pravila, ker je s členom 2(2), drugi stavek, Uredbe št. 2988/95 že zagotovljen koherenten sistem. Izvedeti želi torej, ali je podana pravna praznina, ki se lahko zapolni po analogiji.

26.

V teh okoliščinah je Bundesverwaltungsgericht (vrhovno upravno sodišče, Nemčija) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1.

Ali zastaranje v smislu člena 49(6) Uredbe (ES) št. 2419/2001 začne teči od plačila pomoči, ali pa se začetek teka roka zastaranja določa na podlagi člena 3(1), tukaj: drugi pododstavek, prvi stavek, Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95?

2.

Ali pravila o zastaranju iz člena 49(6) Uredbe (ES) št. 2419/2001 oziroma iz člena 3(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95 predstavljajo določbe o upravnih kaznih v smislu člena 2(2), drugi stavek, Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95?

3.

Ali se člen 52a Uredbe (ES) št. 2419/2001, ki ureja retroaktivno uporabo pravila o zastaranju iz člena 49(5) Uredbe (ES) št. 2419/2001, po analogiji uporablja tudi za člen 49(6) Uredbe (ES) št. 2419/2001?“

27.

Predložitveno sodišče pojasnjuje, da če bi se uporabil člen 3(1), drugi pododstavek, prvi stavek, Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95 (prvo vprašanje), na preostala vprašanja ne bi bilo treba odgovoriti. Če bi bilo treba odgovoriti na drugo vprašanje in bi bil odgovor pritrdilen, pa naj ne bi bilo treba obravnavati tretjega vprašanja.

28.

Sodno tajništvo Sodišča je predložitveni sklep prejelo 8. junija 2018, pisna stališča pa sta pravočasno predložili kmetijska zbornica in Evropska komisija. Presojeno je bilo, da izvedba obravnave ni nujna.

IV. Pravna presoja

A.   Prvo vprašanje za predhodno odločanje

1. Upoštevna pravila o zastaranju

29.

Iz dejanskega stanja, opisanega v predložitvenem sklepu, izhaja, da je kmetijska zbornica z odločbo z dne 23. julija 2007 R. Westphalu naložila kazen v smislu člena 9(2), drugi pododstavek, Uredbe št. 3887/92. Kazen se je nanašala na zahtevka za pomoč, ki sta bila maja 2000 in maja 2001 vložena za ustrezni tržni leti in ki jima je bilo še v navedenih letih tudi ugodeno. Pristojni organ je prvič posredoval šele januarja 2006, ko je opravil pregled na kraju samem in ugotovil razliko v površinah, zaradi česar se postavlja vprašanje o zastaranju.

30.

Zdi se, da se z vprašanji za predhodno odločanje predpostavlja, da se v obravnavani zadevi uporabi (štiriletni) zastaralni rok iz člena 49(6) Uredbe št. 2419/2001. Vendar iz razlogov, ki jih bom pojasnil spodaj, menim, da za rešitev zadeve navedena določba ni upoštevna.

31.

Poglavitni razlog izhaja iz narave znižanj in izključitev, ki so v zvezi z zastaranjem omenjene v členu 49(6), Uredbe št. 2419/2001. Iz členov 13 (v zvezi z zakasnelo vložitvijo zahtevka), 32 (v zvezi z znižanji in izključitvami v primerih prevelikih prijav) ( 20 ) in 38 (v zvezi z razlikami v številu glav živine) te uredbe je razvidno, da ta določa prave denarne kazni, torej plačila zneskov, ki presegajo sorazmerni izračun ob upoštevanju presežno prijavljene površine in zneska, ki ga je treba vrniti upravi.

32.

Znižanja in izključitve so dejansko oblikovane kot kazen v smislu člena 5(1)(b) Uredbe št. 2988/95, ( 21 ) saj se z njimi od prosilca zahteva plačilo vsote, ki je večja od neupravičeno prejetih zneskov. Sodišče je v sodni praksi pritrdilo, da so te zakonske določbe po naravi kaznovalne, in jih brez zadržkov opredeljuje kot kazni. ( 22 )

33.

Zneski, ki se morajo vrniti zaradi znižanj in izključitev, se izračunajo, kot je logično, v ustreznih upravnih odločbah o naložitvi kazni. Ti zneski zapadejo v plačilo na datum teh odločb. Podobno, kot je v splošni ureditvi (člen 3(2), prvi pododstavek, Uredbe št. 2988/95) določeno, da je „[r]ok za izvršitev odločbe o upravni kazni […] tri leta“, je v sektorski določbi (člen 49(6) Uredbe št. 2419/2001) določen štiriletni zastaralni rok, ki ga je treba razumeti kot najdaljše obdobje, do katerega izteka lahko uprava zahteva plačilo zneskov, ki jih je treba na podlagi naložene kazni vrniti. ( 23 )

34.

Menim, da se s to razlago izogne absurdu, kakršnega bi pomenil položaj, v katerem bi bil za dejanja, za katera so zaradi njihove očitne protipravnosti predpisane kazni, določen zgolj štiriletni zastarani rok (odstavek 6), za druga, manj resna dejanja, zaradi katerih nastane zgolj obveznost vračila, pa desetletni (odstavek 5). Edina razlaga, ki se mi zdi smiselna, je ta, da gre za roka, ki se po naravni razlikujeta, in da se odstavek 6 nanaša, kot sem pojasnil zgoraj, na izvršitev same kazni.

35.

Vendar se zdi, da predmet razprave v tej zadevi ni zastaralni rok za izvršitev kazni (znižanj in izključitev), ki so bili naložene z odločbo kmetijske zbornice z dne 23. julija 2007. ( 24 ) Spor se nanaša na zastaranje obveznosti vračila zneskov, ki so bili kmetu izplačani kot pomoč za tržni leti 2000 in 2001 in ki jih je ta prejel neupravičeno, ker so ustrezale površinam, ki so odstopale od dejanskih.

36.

Zato menim, da razlaga člena 49(6) Uredbe št. 2419/2001 v tej zadevi ni upoštevna.

37.

V Uredbi št. 1251/1999, na kateri so temeljili zahtevki, ki jih je vložil R. Westphal, ni bilo določbe, s katero bi bilo urejeno zastaranje obveznosti vračila, nastalih zaradi nepravilnosti, kakršna je ta iz predmetnega spora. Take določbe prav tako ni bilo v Uredbi št. 3887/92, katere člen 9 je bil podlaga za to, da je kmetijska zbornica sprejela odločbo o naložitvi kazni z dne 23. julija 2007.

38.

Ker ni bilo posebnih pravil, je bilo treba uporabiti splošno ureditev, ( 25 ) torej člen 3 Uredbe št. 2988/95, ki je veljala ob vložitvi zahtevkov in plačilu zneska zahtevanih pomoči (v letu 2000 oziroma letu 2001). ( 26 )

39.

Vendar je bila leta 2001 sprejeta nova posebna ureditev (za pomoči v kmetijskem sektorju), s katero so bila uvedena ločena pravila zastaranja. Sektorska ureditev zastaranja za vračilo neupravičeno izplačanih zneskov tovrstnih pomoči je bila določena v členu 49 Uredbe št. 2419/2001 in je bila leta 2004 delno spremenjena tako, da je bil navedeni uredbi dodan člen 52a.

40.

Nova ureditev zastaranja je na podlagi te spremembe Uredbe št. 2419/2001, opravljene leta 2004, učinkovala za nazaj, in sicer se je za obveznosti vračila v zvezi z zahtevki za pomoč za tržna leta, ki so se začela pred 1. januarjem 2002, lahko uporabil zastaralni rok iz člena 49(5) Uredbe št. 2419/2001. ( 27 )

41.

V skladu s to novo ureditvijo, ki se je uporabljala za nazaj, je obveznost vračila zastarala, če je „med datumom plačila pomoči in datumom, ko je pristojni organ prvič obvestil upravičenca, da plačilo ni bilo upravičeno“, preteklo deset let (v primeru slabe vere) ali štiri leta (v primeru dobre vere). Takšno je besedilo člena 49(5) Uredbe št. 2419/2001.

42.

Z uvedbo člena 52a je bila razširitev uporabe člena 49(5) Uredbe št. 2419/2001 na zahtevke za pomoč, vložene pred 1. januarjem 2002 (kakršna sta ta iz obravnavane zadeve), uveljavljena 25. januarja 2004. Ker je na ta datum še vedno tekel (splošni) štiriletni zastaralni rok v skladu s členom 3(1) Uredbe št. 2988/95, z vidika pravne varnosti ( 28 ) ni težav v zvezi z nepravilnostmi, storjenimi v dobri veri: zastaralni rok je bil po obeh ureditvah (splošni in posebni) enak, in sicer štiri leta.

43.

Retroaktivnost člena 49(5) Uredbe št. 2419/2001 je bolj problematična, če bi se presodilo, da R. Westphal ni ravnal v dobri veri. V tem primeru je zastaralni rok iz nove sektorske določbe (deset let) neugodnejši kot ta iz splošne določbe (štiri leta). Vendar menim, da je ta retroaktivna uporaba pravno utemeljena.

44.

Sodišče je v sodni praksi državam članicam na področju kazenskega pregona dopustilo možnost določanja daljših zastaralnih rokov, ki jih je mogoče upoštevati, le če nepravilnost ob uveljavitvi novega roka še ni zastarala in so spoštovana splošna načela prava Unije, ( 29 ) konkretno načeli pravne varnosti in sorazmernosti.

45.

Ne najdem razloga, zakaj se te smernice iz sodne prakse ne bi mogle uporabiti tudi za ureditev, ki jo sprejme zakonodajalec Unije, če so spoštovana enaka merila.

46.

V tem primeru bi se torej podaljšanje zastaralnega roka na deset let (člen 49(5) Uredbe št. 2419/2001) uporabilo le za te zahtevke, vložene v slabi veri, za katere se zastaralni rok še ni iztekel. ( 30 )

47.

V zvezi s sorazmernostjo ( 31 ) pa je mogoče ugotoviti, da se ta vtis – čeprav bi se desetletni rok lahko zdel pretiran – relativizira, če se upoštevajo zneski, ki se vsako leto namenijo za premije v kmetijstvu, in to, da se razdelijo med veliko število zahtevkov, pri čemer organi držav članic ne izvajajo popolnega nadzora, ampak se omejujejo na naključna območja.

2. Datum začetka teka zastaranja

48.

Na podlagi uporabe ratione temporis člena 49(5) Uredbe št. 2419/2001 je mogoče izpeljati datum, ko je začel teči rok za zastaranje obveznosti vračila, ki jo je imel R. Westphal: v skladu s prvim pododstavkom navedene določbe je to dan plačila pomoči.

49.

Člen 49(5), prvi pododstavek, Uredbe št. 2419/2001 namreč drugače kakor Uredba št. 2988/95, katere člen 3 kot datum začetka zastaranja določa datum storitve nepravilnosti (v obravnavani zadevi bi bil to neki datum v maju leta 2000 in maju 2001), ( 32 ) kot začetek teka zastaranja določa datum plačila pomoči.

50.

Poleg tega se drugače kot v Uredbi št. 2988/95 v Uredbi št. 2419/2001 ne razlikuje med posamičnimi ali nadaljevanimi nepravilnostmi. Predložitveno sodišče izhaja iz predpostavke, da je podana nadaljevana nepravilnost, ( 33 ) saj se nanaša na zahtevka iz let 2000 in 2001.

51.

Ta kvalifikacija se lahko utemelji tako z Uredbo št. 1251/1999, ( 34 ) s katero je vzpostavljena struktura zahtevkov za pomoč (kakršna sta ta, ki ju je vložil R. Westphal), ki temelji na vzorcu „najprej zahtevek in nato pomoč“, kot z dejanskim stanjem spora, saj sta bila zahtevka vložena v dveh zaporednih letih, in sicer v maju 2000 in maju 2001, ustrezno plačilo pa je bilo izvedeno v zadnjih mesecih vsakega od teh let.

52.

V skladu s sodno prakso Sodišča pa se šteje, da je v takih primerih začetek zastaranja dan nastanka škode za proračun Unije, torej ob plačilu, saj je bilo to izvedeno po dejanju ali opustitvi, ki pomeni kršitev prava Unije. ( 35 )

53.

Skratka, merilo, ki je v členu 49(5) Uredbe št. 2419/2001 določeno za ugotavljanje začetka zastaranja, ustreza temu, ki ga je Sodišče v sodni praksi razvilo v zvezi z nadaljevanimi nepravilnostmi. V tej zadevi se v skladu z enim in drugim merilom pride do enakega rezultata: datum začetka teka zastaralnega roka je datum plačila neupravičeno odobrene pomoči.

54.

Nazadnje je treba še preudariti, kateri od dveh rokov iz člena 49(5) Uredbe št. 2419/2001 se uporabi, če se predpostavi, da uprava v obeh primerih ni ukrepala vse do leta 2006: desetletni rok, ki teče od datuma plačila in se uporabi ne glede na kateri koli drug pogoj, ali štiriletni rok, ki teče od datuma plačila in se uporabi, če je R. Westphal ravnal v dobri veri.

55.

Ker je presoja dobrovernosti dejansko vprašanje, je njena izvedba naloga nacionalnega sodišča, ki mora nato na podlagi svoje ugotovitve ( 36 ) uporabiti ustrezno možnost.

B.   Drugo vprašanje za predhodno odločanje

56.

Predložitveno sodišče želi izvedeti, ali je pravila o zastaranju iz člena 49(6) Uredbe št. 2419/2001 in člena 3(1) Uredbe št. 2988/95 mogoče šteti za določbe o upravnih kaznih.

57.

Od odgovora na to vprašanje bo po njegovem mnenju odvisna uporaba načela retroaktivnosti in melius, ki je značilno za poznejše kaznovalne določbe, v skladu s katerimi je zadevna oseba deležna ugodnejše obravnave. Udejanjenje tega načela je razvidno v členu 2(2) Uredbe št. 2988/95 in členu 49(1), zadnji stavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. ( 37 )

58.

Ker menim, da se člen 49(6) Uredbe št. 2419/2001 ne uporabi, se mi zdi, da na to vprašanje ni treba odgovoriti. Spodnji preudarki so torej podani le podredno.

59.

Tu je treba spet omeniti sodno prakso iz sodbe Taricco in drugi, ( 38 ) dopolnjeno s prakso iz sodbe M.A.S. in M.B. ( 39 ) V zadnjenavedeni sodbi je Sodišče odgovor oblikovalo upoštevajoč to, da je predložitveno sodišče poudarilo „materialno naravo pravil o zastaranju, določenih v italijanskem pravnem redu, ki pomeni, da morajo biti ta pravila v času storitve očitanih kaznivih dejanj razumno predvidljiva za posameznike, ne da bi jih bilo mogoče retroaktivno spremeniti in peius“. ( 40 )

60.

V sodbi M.A.S in M.B. je bilo ugotovljeno, da je treba upoštevati, ali se v skladu z določbami države sodišča, ki mora uporabiti pravo Unije, „zahteve po predvidljivosti, natančnosti in prepovedi retroaktivnosti, ki so sestavni del načela zakonitosti v kazenskem pravu, […] uporabljajo tudi za ureditev zastaranja v zvezi s kaznivimi dejanji […]“. ( 41 )

61.

Predložitveno sodišče je potrdilo, da v nemškem pravu zastaranje ne sodi v okvir materialnega, temveč procesnega prava, zaradi česar se za določbe, s katerimi je urejeno, načelo prepovedi retroaktivnosti (torej tudi retroaktivnosti in melius) ne uporabi. V predložitvenem sklepu je potrjeno, da načelo zakonitosti kazni ne zadeva pravil o rokih zastaranja. ( 42 )

62.

Če je tako, potem ni nujno, da se namesto določb, ki so ob času storitve dejanj določale daljše zastaralne roke, vselej uporabijo določbe, s katerimi so za zastaranje kršitev ali upravnih kazni določeni krajši roki. Še več, kot sem že navedel, ( 43 ) ni ovir za to, da se zastaralni roki za tovrstne kršitve, ki še niso zastarale, celo podaljšajo, kot je Sodišče dopustilo v sodbi Glencore Céréales France. ( 44 )

63.

Kmetijska zbornica z drugega vidika, ki je bliže posebnim okoliščinam spora, navaja, da znesek kazni, dolgovan v skladu z lex posterior (člen 32 Uredbe št. 2419/2001), ni bil manjši od tega, ki izhaja iz uporabe določbe, na podlagi katere je bil R. Westphal kaznovan (člen 9 Uredbe št. 3887/92).

64.

Načelo retroaktivne uporabe ugodnejše kaznovalne določbe se uporabi, če se z določbo prava Unije kazen iz druge prejšnje določbe a posteriori spremeni tako, da se zmanjša, vendar je bil v obravnavani zadevi znesek, izračunan v skladu s prvo določbo, enak temu, izračunanemu v skladu z drugo.

65.

Da bi se lahko uporabila retroaktivnost in melius, bi moralo priti do „spremembe presoje zakonodajalca Skupnosti glede primernosti kazni v razmerju do resnosti zadevne nepravilnosti“. ( 45 ) Posledica te spremembe presoje bi bila, da je znesek kazni v skladu z novo določbo manjši od tega, ki izhaja iz uporabe predhodne določbe. ( 46 ) Zdi se, da v obravnavani zadevi to ni podano.

C.   Tretje vprašanje za predhodno odločanje

66.

Predložitveno sodišče želi s tretjim vprašanjem za predhodno odločanje izvedeti, ali se retroaktivni učinek pravila o zastaranju iz odstavka 5 člena 49 Uredbe št. 2419/2001 lahko po analogiji uporabi za odstavek 6 tega člena.

67.

Tako kot pri drugem se mi tudi pri tretjem vprašanju zdi, da nanj ni treba odgovoriti, saj sklicevanje na člen 49(6) Uredbe št. 2419/2001 ni koristno za reševanje tega spora. Vendar se bom, čeprav zgolj podredno, opredelil tudi o tem vprašanju.

68.

Predpostavka za znižanja in izključitve, omenjene v členu 49(6) Uredbe št. 2419/2001, je posredovanje pristojnega organa, ki jih je odredil. Kot sem že navedel, to dejstvo izključuje neukrepanje uprave v obdobju desetih ali štirih let, ki sta zastaralna roka, ki sta v členu 49(5) te uredbe določena za obveznosti vračila, katerega plačilo se od upravičenca ni zahtevalo.

69.

Menim, da je zakonodajalec odločitev leta 2004, da Uredbi št. 2419/2001 doda člen 52a in retroaktivnost (novih) zastaralnih rokov dopusti le za primere iz odstavka 5, ne pa tudi za te iz odstavka 6 člena 49 te uredbe, sprejel zato, ker je hotel med enim in drugim primerom, ki si nista podobna, razločevati, ne pa ju izenačiti.

70.

Poleg tega je zastaralni rok, ki je za primere, v katerih je tožeča stranka ravnala v dobri veri, določen v členu 49(5), drugi pododstavek, Uredbe št. 2419/2001, enak temu iz člena 3(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 2988/95, ki ga je v sektorju pomoči, ki so predmet te zadeve, pravzaprav nadomestil.

71.

Na podlagi navedenega sklepam, da je želel zakonodajalec z retroaktivno uporabo zastaralnih rokov, kakršno je določil (člen 52a Uredbe št. 2419/2001), zastaralni rok za obveznosti vračila v vseh primerih namerno napačnih prijav (zahtevkov), vključno s temi za tržna leta pred letom 2002, namenoma podaljšati na deset let, za dobroverne prijave pa ohraniti štiriletni zastaralni rok.

72.

Poleg tega dobra ali slaba vera zadevnega prosilca – konkretno za zastaranje – potem ko uprava posreduje in z ustrezno odločbo ugotovi znesek, ki ga je treba vrniti zaradi znižanja in/ali izključitve – ni upoštevna.

73.

Skratka, niso izpolnjeni pogoji za to, da se retroaktivna uporaba pravila o zastaranju iz člena 49(5) v povezavi s členom 52a Uredbe št. 2419/2001 razširi tudi na člen 49(6) te uredbe.

V. Predlog

74.

Glede na zgornje preudarke Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je predložilo Bundesverwaltungsgericht (vrhovno upravno sodišče, Nemčija)), odgovori tako:

V položaju, kakršen je ta iz spora v glavni stvari, v katerem je bila kmetu, ki je vložil zahtevke za pomoč, v katerih je prijavil površino, ki je presegala to, ki jo je naknadno ugotovil pristojni organ, naložena kazen, je treba člen 49 Uredbe Komisije (ES) št. 2419/2001 z dne 11. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3508/92, razlagati tako:

Na podlagi člena 49(5) se lahko šteje, da je obveznost vračila neupravičeno prejetih zneskov, če pristojni organ ni izvedel nobenega dejanja, usmerjenega v njeno izterjavo, zastarala po izteku bodisi desetih let od datuma izvedbe plačila bodisi štirih let od istega datuma, če je prosilec ravnal v dobri veri. Naloga predložitvenega sodišča je, da razjasni, ali je bila zadevna oseba ob vložitvi zahtevka, ki je predmet spora, dobroverna.

Člen 49(6) se za položaj iz obravnavane zadeve ne uporabi.

Določbe o zastaranju pri zahtevkih za pomoč v zvezi s tržnimi leti in premijskimi obdobji, ki so se začela pred 1. januarjem 2002, kakršne so bile določene v členu 52a Uredbe št. 2419/2001, niso „določbe o upravnih kaznih“ v smislu člena 2(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Pogoji za zastaranje v skladu s členom 49(5) so drugačnih od teh, ki so podlaga za zastaranje v skladu s členom 49(6), zaradi česar retroaktivne uporabe člena 49(5), ki izhaja iz člena 52a Uredbe št. 2419/2001, ni mogoče po analogiji razširiti na člen 49(6).


( 1 ) Jezik izvirnika: španščina.

( 2 ) Uredba Sveta (ES) št. 1251/1999 z dne 17. maja 1999 o uvedbi sistema podpore za pridelovalce določenih poljščin (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3, zvezek 25, str. 322).

( 3 ) Uredba Komisije (EGS) št. 3887/92 z dne 23. decembra 1992 o podrobnih pravilih za uporabo integriranega administrativnega in nadzornega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti (UL 1992, L 391, str. 36), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2801/1999 z dne 21. decembra 1999 (UL 1999, L 340. Str. 29).

( 4 ) Uredba Komisije z dne 11. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3508/92 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 34, str. 308).

( 5 ) S tem členom je določena osnova za izračun zneska pomoči.

( 6 ) Uredba Komisije z dne 23. januarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2419/2001 o podrobnih pravilih za uporabo integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3508/92 (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3, zvezek 42, str. 223).

( 7 ) Uredba Komisije z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 44, str. 243).

( 8 ) Uredba Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL 2009, L 316, str. 65).

( 9 ) Delegirana uredba Komisije z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL 2014, L 181, str. 48).

( 10 ) Uredba Sveta z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnost (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str. 340).

( 11 ) V odločbi z dne 23. julija 2007, ki je vključena spis, ki ga je poslalo predložitveno sodišče, in ki jo bom omenil spodaj, pa je navedeno, da sta bila zahtevka vložena marca 2000 in marca 2001.

( 12 ) Iz odločbe kmetijske zbornice izhaja, da ga je o priznanju pomoči obvestila 30. novembra 2000 oziroma 2001.

( 13 ) Točka 2 predložitvenega sklepa.

( 14 ) Ibidem (točka 3).

( 15 ) Ibidem (točka 4).

( 16 ) Predložitvenemu sodišču se kvalifikacija, da je šlo za ponavljanje nepravilnosti, ne zdi sporna.

( 17 ) Predložitveno sodišče omenja sodbo z dne 1. julija 2004, Gerken (C‑295/02, EU:C:2004:400, točke od 53 do 58).

( 18 ) V zvezi s tem navaja sodbo z dne 11. marca 2008, Jager (C‑420/06, EU:C:2008:152, točki 68 in 73).

( 19 ) Določeno v členu 2(3) Strafgesetzbuch (nemški kazenski zakonik, v nadaljevanju: StGB).

( 20 ) Določba, ki je nadomestila člen 9 Uredbe št. 3887/92.

( 21 ) V zvezi s splošnostjo Uredbe št. 2988/95 v razmerju do sektorskih ureditev, kakršna je kmetijska, glej sodbo z dne 13. decembra 2012, FranceAgriMer (C‑670/11, EU:C:2012:807, točka 43).

( 22 ) Glej na primer sodbi z dne 4. oktobra 2007, Kruck (C‑192/06, EU:C:2007:579, točka 35), in z dne 14. septembra 2000, Fisher (C‑369/98, EU:C:2000:443, točke od 43 do 47).

( 23 ) Potreba po uvedbi odstavka 6 člena 49 Uredbe št. 2419/2001 kot lex sprecialis izhaja iz tega, da je bil z njim rok v primerjavi s (triletnim) rokom iz člena 3(2), prvi pododstavek, Uredbe št. 2988/95 podaljšan na štiri leta. Med členom 3(1) in (2) zadnjenavedene uredbe in členom 49(5) in (6) Uredbe št. 2419/2001 je z vidika urejanja določena vzporednost.

( 24 ) Poleg tega je bila odločba z dne 23. julija 2007 izpodbijana in logično bi bilo sklepati, da je bilo njeno morebitno zastaranje z vložitvijo vsakega nadaljnjega pravnega sredstva pretrgano.

( 25 ) V tem smislu sodba z dne 28. oktobra 2010, SGS Belgium in drugi (C‑367/09, EU:C:2010:648, točka 66).

( 26 ) Tu moram spomniti na to, na kar sem opozoril v sklepnih predlogih v zadevi Glencore Céréales Frances (C‑584/15, EU:C:2016:655, točka 24), in sicer, da uporaba izraza „pregon zastara“ iz člena 3 Uredbe št. 2988/95 lahko povzroči pomoto, saj sensu stricto ne gre za zastaralni rok za pregon, temveč za rok, v katerem lahko uprava uveljavlja svojo pravico izterjati, kar je bilo prejemnikom pomoči neupravičeno izplačano.

( 27 ) Razen če je pristojni organ upravičenca že obvestil o neupravičenosti zadevnega plačila pred 1. februarjem 2004.

( 28 ) V zvezi s tem glej sodbo Josef Vosding Schlacht‑, Kühl‑ und Zerlegebetrieb in drugi (od C‑278/07 do C‑280/07, EU:C:2009:38, točki 30 in 31).

( 29 ) Sodbi z dne 8. septembra 2015, Taricco in drugi (C‑105/14, EU:C:2015:555, točka 57), in z dne 2. marca 2017, Glencore Céréales France (C‑584/15, EU:C:2017:160, točke 69, 70 in 72).

( 30 ) Ta zahteva izhaja iz sodne prakse, navedene v zgornji opombi.

( 31 ) Sodba z dne 2. marca 2017, Glencore Céréales France (C‑584/15, EU:C:2017:160, točka 74 in navedena sodna praksa).

( 32 ) Glej sodbi z dne 6. oktobra 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und ‑export (C‑59/14, EU:C:2015:660, točka 24), in z dne 29. januarja 2009, Josef Vosding Schlacht‑, Kühl‑ und Zerlegebetrieb in drugi (od C‑278/07 do C‑280/07, EU:C:2009:38, točka 27).

( 33 ) Glej opombo 16 teh sklepnih predlogov.

( 34 ) Glej zlasti člene 6, 7 in 8 te uredbe.

( 35 ) Sodba z dne 2. marca 2017, Glencore Céréales France (C‑584/15, EU:C:2017:160, točka 47 in navedena sodna praksa).

( 36 ) V prvem odstavku na strani 4 odločbe kmetijske zbornice z dne 23. julija 2007 je navedeno, da se R. Westphal ne more sklicevati na dobro vero, saj bi moral pravočasno odkriti napako v izračunu površin, za katere je zahteval pomoč. Iz sodbe pritožbenega sodišča, priložene spisu, ki ga je poslalo predložitveno sodišče, pa izhaja, da je R. Westphal v zvezi z zadevnimi površinami uporabil vrednosti iz katastra. Ta dejavnik bi utegnil biti upošteven, čeprav predložitveno sodišče presodi tudi druga dejstva.

( 37 ) Prav v zvezi s členom 2(2) Uredbe št. 2988/95 glej točko 60 sodbe z dne 11. marca 2008, Jager (C‑420/06, EU:C:2008:152): „To načelo [retroaktivne uporabe milejše kazni] se izraža zlasti v členu 2(2), drugi stavek, Uredbe št. 2988/95, ki je določba, na podlagi katere morajo pristojni organi za ravnanje, ki pomeni nepravilnost v smislu prvega odstavka tega člena, retroaktivno uporabiti poznejše spremembe, ki so jih uvedle določbe sektorskih predpisov Skupnosti, s katerimi so bile uvedene milejše upravne kazni […]“.

( 38 ) Sodba z dne 8. septembra 2015 (C‑105/14, EU:C:2015:555).

( 39 ) Sodba z dne 5. decembra 2017 (C‑42/17, EU:C:2017:936).

( 40 ) Ibidem (točka 27).

( 41 ) Ibidem (točka 58).

( 42 ) Točka 20 predložitvenega sklepa.

( 43 ) V točkah od 44 do 46 teh sklepnih predlogov.

( 44 ) Sodba z dne 2. marca 2017 (C‑584/15, EU:C:2017:160, točka 73).

( 45 ) Sodba z dne 11. marca 2008, Jager (C‑420/06, EU:C:2017:152, točka 70).

( 46 ) Sodba z dne 4. maja 2006, Haug (C‑286/05, EU:C:2006:296, točka 23): „Posledično bi se lahko člen 2(2), drugi stavek, Uredbe št. 2988/95 uporabil, kadar se ugotovi presežek ugotovljene površine v smislu člena 9(2) Uredbe št. 3887/92, večji od 20 %, in se zato zahteva vračilo celotne prvotno odobrene pomoči Skupnosti, povečane za obresti, čeprav predpis prava Skupnosti, s katerim je bila spremenjena kazen, predvidena v členu 9(2) Uredbe št. 3887/92, predvideva manjše vračilo“ (v izvirniku ni poudarka).

Top