Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0180

Zadeva C-180/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Švedska) 21. aprila 2015 – Borealis Ab in drugi/Naturvårdsverket

OJ C 205, 22.6.2015, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Švedska) 21. aprila 2015 – Borealis Ab in drugi/Naturvårdsverket

(Zadeva C-180/15)

(2015/C 205/30)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Tožena stranka: Naturvårdsverket

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je v skladu s členom 10a(1) in (4) Direktive o trgovanju, (1) da se pri izračunu medsektorskega korekcijskega faktorja za industrijo vse emisije od sežiganja odpadnega plina za proizvodnjo električne energije pripišejo režimu dražbe in ne Industritaket [(zgornja meja za brezplačno dodelitev pravic, v nadaljevanju: zgornja meja za industrijo)], čeprav so emisije iz odpadnega plina na podlagi člena 10a(1) Direktive o trgovanju upravičene do brezplačne dodelitve pravic?

2.

Ali je v skladu s členom 10a(1) in (4) Direktive o trgovanju, da se pri izračunu medsektorskega korekcijskega faktorja za industrijo vse emisije, ki nastanejo pri proizvodnji toplote v napravah za soproizvodnjo za nadaljnjo dobavo […] napravam [ki spadajo v sistem za trgovanje z emisijami (v nadaljevanju: naprave ETS)], pripišejo režimu dražbe in ne zgornji meji za industrijo, čeprav so emisije iz proizvodnje toplote na podlagi člena 10a(4) Direktive o trgovanju upravičene do brezplačne dodelitve pravic?

3.

Če je odgovor na prvo in drugo vprašanje nikalen, ali je v tem primeru izračun deleža industrij (34,78 %) v skupnih emisijah v referenčnem obdobju pravilen?

4.

Ali je Sklep Komisije 2013/448/EU (2) neveljaven in neskladen s členom 10a(5), tretji pododstavek, Direktive o trgovanju, ker zgornja meja za industrijo, kot jo je izračunala Komisija, pomeni, da je treba medsektorski korekcijski faktor uporabiti nujno, ne pa, da se uporabi „po potrebi“?

5.

Ali je bila referenčna vrednost za vročo litino ugotovljena v skladu s členom 10a(2) Direktive o trgovanju glede na to, da mora biti izhodišče pri določitvi načel za oblikovanje ex ante referenčnih vrednosti povprečni učinek 10 % najbolj učinkovitih naprav v upoštevnem sektorju?

6.

Ali je v zvezi z brezplačno dodelitvijo pravic za odvajanje toplote zasebnim gospodinjstvom v skladu s členom 10a(4) Direktive o trgovanju, da se brezplačne pravice za toploto, ki se odvaja zasebnim gospodinjstvom, ne dodelijo?

7.

Ali je v zvezi z vlogami za brezplačno dodelitev pravic v skladu s Prilogo IV k Sklepu Komisije 2011/278/EU (3), da se – tako kot je storila Naturvårdsverket (švedska agencija za varstvo okolja) – ne navedejo vse emisije toplogrednih plinov, ki izhajajo iz proizvodnje toplote, ki se odvaja zasebnim gospodinjstvom?

8.

Ali je v skladu s členom 10a(1) in (4) Direktive o trgovanju in členom 10(3) Sklepa Komisije 2011/278/EU, da se pri dodelitvi brezplačnih pravic za odvajanje toplote zasebnim gospodinjstvom ne dodelijo dodatne brezplačne pravice za emisije iz fosilnih goriv, ki presegajo pravice, dodeljene za toploto, ki se odvaja zasebnim gospodinjstvom?

9.

Ali je v zvezi z vlogami za dodelitev brezplačnih pravic v skladu s Prilogo IV k Sklepu Komisije 2011/278/EU, da se – tako kot je storila Naturvårdsverket – prilagodijo podatki v vlogi, tako da se emisije toplogrednih plinov, ki se pripišejo sežiganju odpadnih plinov, izenačijo s tistimi, ki se pripišejo sežiganju zemeljskega plina?

10.

Ali člen 10(8) Sklepa Komisije 2011/278/EU pomeni, da upravljavcu ne morejo biti dodeljene brezplačne pravice za porabo toplote, ki je bila proizvedena v drugi podnapravi z referenčno vrednostjo za gorivo, v podnapravi z referenčno vrednostjo za toploto?

11.

Če je odgovor na deseto vprašanje pritrdilen, ali je člen 10(8) Sklepa Komisije 2011/278/EU v nasprotju s členom 10a(1) Direktive o trgovanju?

12.

Ali je pri dodelitvi brezplačnih pravic za porabo toplote v skladu z Direktivo o trgovanju in smernicama št. 2 in 6, da se pri presoji upošteva vir toplote, s katerim je bila proizvedena porabljena toplota?

13.

Ali je Sklep Komisije 2013/448/EU neveljaven in neskladen s členom 290 PDEU in členom 10a(1) in (5) Direktive o trgovanju glede na to, da spreminja metodo za izračun, določeno v členu 10a(5), drugi pododstavek, točki (a) in (b), Direktive o trgovanju, s tem da iz osnove za izračun izključuje emisije, ki jih povzročita sežiganje odpadnega plina in soproizvodnja toplote in električne energije, čeprav je v zvezi s tem dovoljena brezplačna dodelitev pravic na podlagi člena 10a(1) in (4) Direktive o trgovanju in Sklepa Komisije 2011/278/EU?

14.

Ali je treba šteti, da je izmerljiva toplota v obliki pare iz naprave ETS, ki se dobavi v parno omrežje s številnimi potrošniki pare, od katerih vsaj eden ni naprava ETS, podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto v smislu člena 3(c) Sklepa Komisije 2011/278/EU?

15.

Ali je za odgovor na štirinajsto vprašanje pomembno,

(a)

ali je parno omrežje v lasti največjega potrošnika pare v omrežju in da je ta potrošnik naprava ETS,

(b)

kolikšen delež celotne dobavljene toplote v parno omrežje porabi največji potrošnik,

(c)

koliko dobaviteljev in potrošnikov pare je v parnem omrežju,

(d)

ali ni gotovo, kdo je proizvedel merljivo toploto, ki jo prejmejo posamezni potrošniki pare, in

(e)

ali je mogoče razdelitev porabe pare v omrežju spremeniti tako, da se pridruži več potrošnikov pare, ki niso naprave ETS, oziroma da se poveča poraba obstoječih naprav, ki niso naprave ETS?

16.

Če je odgovor na štirinajsto vprašanje odvisen od okoliščin posamezne zadeve, katere okoliščine imajo posebno težo?


(1)  Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 631).

(2)  Sklep Komisije z dne 5. septembra 2013 v zvezi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi za prehodno brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov v skladu s členom 11(3) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 5666) (UL 2013 L 240, str. 27).

(3)  Sklep Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2772) (UL 2011 L 130, str. 1).


Top