EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CC0168

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Bot - 24. junija 2010.
Flos SpA proti Semeraro Casa e Famiglia SpA.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Tribunale di Milano - Italija.
Industrijska in poslovna lastnina - Direktiva 98/71/ES - Pravno varstvo modelov - Člen 17 - Obveznost kumulacije varstva modelov in varstva avtorske pravice - Nacionalna zakonodaja, ki izključi ali za določeno obdobje onemogoči uveljavljanje avtorskopravnega varstva za modele, ki so postali dostopni javnosti pred njenim začetkom veljavnosti - Načelo varstva legitimnih pričakovanj.
Zadeva C-168/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:371

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

YVESA BOTA,

predstavljeni 24. junija 2010(1)

Zadeva C-168/09

Flos SpA

proti

Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija))

„Direktiva 98/71/ES – Industrijska in komercialna lastnina – Pravno varstvo modelov – Uporaba avtorske pravice za modele, ki so postali javno dostopni – Direktiva 93/98/EGS – Pridobljene pravice – Prehodno obdobje“

1.        Pravni okvir te zadeve je Direktiva 98/71/ES(2), ki v členu 17 določa načelo kumulacije posebnega varstva modelov z registracijo in varstva z avtorsko pravico. Tako ta določba določa, da je model upravičen do varstva z avtorsko pravico od datuma, na katerega je bil ustvarjen ali določen v kateri koli obliki.

2.        Spor v zvezi z reprodukcijo znamenite svetilke arco, ki sta jo zasnovala brata Castiglioni, je nastal med družbo Flos SpA (v nadaljevanju: Flos), ki trdi, da ima vse premoženjske pravice za to svetilko, in družbo Semeraro Casa e Famiglia SpA (v nadaljevanju: Semeraro).

3.        V skladu s takrat veljavno nacionalno zakonodajo je model svetilke arco postal javno dostopen in družba Semeraro je torej lahko izdelovala, uvažala iz Kitajske in tržila svetilko fluida, ki posnema obliko modela arco.

4.        Družba Flos meni, da je z začetkom veljavnosti Direktive 98/71 in njenega prenosa v italijanski pravni red treba uporabljati avtorske pravice za model arco. Zato družbi Semeraro očita izdelovanje in trženje svetilke fluida in italijanskemu sodišču predlaga, naj prepove trženje te svetilke.

5.        Vprašanje, ki se postavlja pri tej zadevi, je, prvič, ali je model, ki je postal javno dostopen pred začetkom veljavnosti Direktive 98/71, upravičen do varstva z avtorsko pravico.

6.        Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, se predložitveno sodišče, drugič, sprašuje, ali dejstvo, da je tretja stranka legitimno izdelovala in tržila izdelek s posnemanjem oblik modela, ki je postal dostopen javnosti, vpliva na pravico do varstva z avtorsko pravico za ta model in ali je po potrebi mogoče uvesti prehodno obdobje, v katerem je to varstvo izključeno.

7.        V teh sklepnih predlogih bom Sodišču predlagal, naj odloči, da je treba člen 17 Direktive 98/71 razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, ki določa, da modeli, ki postanejo javno dostopni pred začetkom veljavnosti nacionalnih določb, ki prenašajo to direktivo, niso upravičeni do varstva z avtorsko pravico.

8.        Nato bom navedel razloge, zaradi katerih menim, da člen 17 Direktive 98/71 ne nasprotuje uvedbi razumnega prehodnega obdobja, v katerem lahko osebe, ki so legitimno izdelovale in tržile izdelek s posnemanjem oblik modela, ki je postal dostopen javnosti pred začetkom veljavnosti nacionalnih določb, s katerimi se prenaša ta direktiva, še naprej tržijo ta izdelek.

I –    Pravni okvir

A –    Pravo Unije

1.      Direktiva 93/98/EGS

9.        Direktiva Sveta 93/98/EGS z dne 29. oktobra 1993 o uskladitvi trajanja varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic(3) je začela veljati 1. julija 1995(4).

10.      Ta direktiva določa varstvo književnega ali umetniškega dela z avtorsko pravico, ki traja vse avtorjevo življenje in 70 let po njegovi smrti.(5)

11.      V skladu s členom 10(2) Direktive 93/98 „[t]rajanje varstva po tej direktivi velja za vsa dela in predmete, varovane na datum [začetka veljavnosti] vsaj v eni od držav članic v skladu z nacionalnimi določbami o avtorski pravici ali sorodnih pravicah, oziroma za dela, ki ustrezajo kriterijem varstva po Direktivi 92/100/EGS(6)“.

12.      V skladu s členom 10(3) Direktive 93/98 ta direktiva ne vpliva na nobeno dejanje uporabe, ki se izvede pred datumom začetka veljavnosti. Države članice sprejmejo nujno potrebne določbe za posebno varstvo pridobljenih pravic tretjih strank.

2.      Direktiva 98/71

13.      Cilj Direktive 98/71 je približevanje nacionalnih zakonodaj na področju pravne varnosti modelov.

14.      Ta direktiva zlasti določa načelo kumulacije posebnega varstva modelov z registracijo in varstva z avtorsko pravico.

15.      V členu 17 navedene direktive je namreč določeno, da „[v]idez izdelka, ki ga varuje model [model], registriran v ali za državo članico v skladu s to direktivo, je upravičen tudi do varstva po zakonih o avtorski pravici te države od datuma, na katerega je bil videz izdelka [model] ustvarjen ali določen v katerikoli obliki. Obseg takšnega varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, vključno s stopnjo zahtevane izvirnosti, določi vsaka država članica“.

16.      V skladu s členom 19 Direktive 98/71 je bil rok za uskladitev držav članic s to direktivo 28. oktober 2001.

B –    Nacionalno pravo

17.      Pred prenosom Direktive 98/71 v italijanski pravni red je bilo z zakonom št. 633 z dne 22. aprila 1941 o varstvu avtorske pravice in drugih sorodnih pravic(7) v členu 2(1), točka 4, določeno, da so do tega varstva upravičena kiparska dela, slike in risbe, grafike in podobna dela figurativne umetnosti, vključno s scenografijo, čeprav se uporabljajo v industriji, če je mogoče njihovo umetniško vrednost ločiti od industrijskega značaja izdelka, s katerim so povezana.

18.      Po prenosu te direktive v italijanski pravni red je bila z zakonodajnim dekretom št. 95 z dne 2. februarja 2001 o izvajanju Direktive 98/71(8) ta določba spremenjena z odpravo pogoja ločljivosti. Tako se je v skladu s to spremembo črtala točka 4 člena 2(1) zakona št. 663/41 in dodala točka 10. V skladu s to novo točko so industrijski vzorci z ustvarjalnim značajem in bistveno umetniško vrednostjo varovani z avtorsko pravico. Zakonodajni dekret št. 95/2001 je začel veljati 19. aprila 2001.

19.      Z zakonodajnim dekretom št. 164 z dne 12. aprila 2001 o uporabi Direktive 98/71(9) je bil v zakonodajni dekret št. 95/2001 vključen člen 25a, s katerim je bilo določeno, da v desetih letih od datuma začetka veljavnosti slednjega dekreta varstva za modele v smislu člena 2(1), točka 10, zakona št. 633/41 ne morejo uveljavljati le osebe, ki so pred navedenim datumom začele izdelovati, ponujati ali tržiti izdelke, narejene po teh modelih, ki so postali dostopni javnosti.

20.      Vse te določbe so bile vključene v italijanski zakonik o intelektualni lastnini. Zlasti v členu 239 tega zakonika je povzet desetletni moratorij, uveden s členom 25a zakonodajnega dekreta št. 95/2001. S členom 44 navedenega zakonika je bilo tudi omejeno trajanje priznane avtorske pravice na 25 let po smrti avtorja namesto zahtevanih 70 let.

21.      Vendar pa je Komisija Evropskih skupnosti uvedla postopek zoper Italijansko republiko zaradi neupoštevanja členov 17 in 18 Direktive 98/71, desetletnega moratorija in omejitve varstva na 25 let po smrti avtorja, ki so po mnenju Komisije v nasprotju s tema členoma.

22.      Da bi se Italijanska republika uskladila s pravom Unije, je sprejela člen 4(4) uredbe z zakonsko močjo št. 10 z dne 15. februarja 2007 o uporabi obveznosti Skupnosti in mednarodnih obveznosti(10). S to določbo je določeno, da se trajanje varstva avtorske pravice, povezane z ustvarjanjem industrijskega oblikovanja, podaljša na 70 let in da se spremeni člen 239 italijanskega zakonika o industrijski lastnini. Tako se v skladu s tem členom varstvo, podeljeno industrijskim modelom v smislu člena 2(1), točka 10, zakona št. 633/41, kakor je bil spremenjen, ne more uveljavljati za izdelke, narejene v skladu z modeli, ki so postali dostopni javnosti pred datumom začetka veljavnosti zakonodajnega dekreta št. 95/2001.

II – Dejstva v sporu o glavni stvari

23.      Flos je italijanska družba, ki trguje s svetilkami umetniške vrednosti od začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja. Izjavila je, da ima vse premoženjske pravice za znameniti model svetilke arco, ki sta jo ustvarila italijanska oblikovalca Achille in Pier Giacomo Castiglioni.

24.      Družba Flos družbi Semeraro očita, da je iz Kitajske uvažala in v Italiji tržila model svetilke fluida, ki posnema vse slogovne in estetske značilnosti svetilke arco, in s tem kršila avtorske pravice, ki jih ima družba Flos za to svetilko. Družba Flos meni, da jo je družba Semeraro oškodovala za njene premoženjske pravice za delo industrijskega oblikovanja, svetilko arco, in da je torej kršila konkurenčno pravo.

25.      Družba Semeraro je izpodbijala dejstvo, da ima model arco lahko kakršno koli bistveno umetniško vrednost, ki je osnovni pogoj, zahtevan v členu 2(1), točka 10, zakona št. 633/41, da je upravičena do varstva z avtorsko pravico. Zavrnila je tudi obstoj vsake istovetnosti oblike obeh modelov svetilk.

26.      Treba je pojasniti, da ko je model svetilke arco postal javno dostopen v skladu s takrat veljavno nacionalno zakonodajo, je lahko družba Sameraro ta model zakonito posnemala.

27.      Nacionalno združenje proizvajalcev svetilk Assoluce je interveniralo v podporo družbi Flos.

28.      Družba Flos je pred vložitvijo tožbe v glavni stvari vložila predlog za izdajo začasne odredbe, v katerem je zahtevala zaseg svetilke fluida in družbi Semeraro prepovedala ves nadaljnji uvoz ali trženje te svetilke.

29.      Italijansko sodišče je s sklepom z dne 29. decembra 2006 menilo, da je svetilka arco upravičena do avtorske pravice za delo industrijskega oblikovanja in da model svetilke fluida popolnoma posnema njene oblike. Zato je odredilo zaseg svetilk fluida in družbi Semeraro prepovedalo njihovo nadaljnje trženje. Ta sklep je bil potrjen na pritožbeni stopnji.

30.      Tribunale di Milano (Italija) ima pomisleke glede skladnosti zaporednih zakonodajnih sprememb, ki so se zgodile med postopkom, s pravom Unije.

III – Vprašanja za predhodno odločanje

31.      Tribunale di Milano je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1.      Ali je treba člena 17 in 19 Direktive 98/71 […] razlagati tako, da lahko na podlagi zakona države članice, ki je v skladu s to direktivo v svoj pravni red uvedla varstvo avtorske pravice za modele, možnost, ki jo ima ta država članica, da samostojno določi obseg takega varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, zajema tudi možnost izključitve takega varstva pri modelih, za katere – čeprav izpolnjujejo zahteve za varstvo, ki ga določa avtorska pravica – se šteje, da so postali javno dostopni pred datumom začetka veljavnosti zakonskih določb, ki so v notranji pravni red uvedle varstvo avtorske pravice za modele, če niso bili nikoli registrirani kot modeli ali če je zadevna registracija takrat že potekla?

2.      Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba člena 17 in 19 Direktive 98/71 […] razlagati tako, da lahko na podlagi zakona države članice, ki je v skladu s to direktivo v svoj pravni red uvedla varstvo avtorske pravice za modele, možnost, ki jo ima ta država članica, da samostojno določi obseg takega varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, zajema tudi možnost izključitve takega varstva pri modelih, za katere – čeprav izpolnjujejo zahteve za varstvo, ki ga določa avtorska pravica – se šteje, da so postali javno dostopni pred datumom začetka veljavnosti zakonskih določb, ki so v notranji pravni red uvedle varstvo avtorske pravice za modele in je tretja oseba – brez dovoljenja imetnika avtorske pravice na teh modelih – na nacionalnem ozemlju že izdelala in tržila izdelke, narejene po teh modelih?

3.      Če je odgovor na prvo in drugo vprašanje nikalen, ali je treba člena 17 in 19 Direktive 98/71 […] razlagati tako, da lahko na podlagi zakona države članice, ki je v skladu s to direktivo v svoj pravni red uvedla varstvo avtorske pravice za modele, možnost, ki jo ima ta država članica, da samostojno določi obseg takega varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, zajema tudi možnost izključitve takega varstva pri modelih, pri katerih – čeprav izpolnjujejo zahteve za varstvo, ki ga določa avtorska pravica – štejemo, da so postali javno dostopni pred datumom začetka veljavnosti zakonskih določb, ki so v notranji pravni red uvedle varstvo avtorske pravice za modele in je tretja oseba – brez dovoljenja imetnika avtorske pravice na teh modelih – na nacionalnem ozemlju že izdelala in tržila izdelke, narejene po teh modelih, in da je ta izključitev določena za daljše obdobje (deset let)?“

IV – Analiza

32.      Strinjam se s Komisijo, da člen 19 Direktive 98/71 v tej zadevi ni pomemben. Ta člen se namreč omejuje na določitev datuma, na katerega se morajo države članice uskladiti z določbami te direktive, in sicer 28. oktober 2001. Vendar pa v tej zadevi ne gre za odločitev, ali je Italijanska republika navedeno direktivo prenesla v roku.

33.      Spor v postopku v glavni stvari se nanaša na to, ali je družba Semeraro, ki je v tistem obdobju legitimno pridobila pravico izdelovanja in trženja modela svetilke fluida, prisiljena prekiniti to proizvodnjo in trženje, ker so se z nacionalno zakonodajo, s katero je bila prenesena Direktiva 98/71, ponovno vzpostavile avtorske pravice za model arco, katerega obliko posnema model fluida.

34.      Predložitveno sodišče zlasti zanima, ali je treba člen 17 te direktive razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, ki določa, da modeli, ki postanejo dostopni javnosti pred začetkom veljavnosti nacionalnih določb, s katerimi je bila prenesena navedena direktiva, niso upravičeni do varstva z avtorsko pravico.

35.      Če je odgovor pritrdilen, se predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali dejstvo, da je tretja stranka legitimno pridobila pravico do izdelovanja in trženja izdelka s posnemanjem oblik modela, ki je postal dostopen javnosti, vpliva na pravico do varstva z avtorsko pravico za ta model in ali je v tem primeru mogoče uvesti prehodno obdobje, v katerem je to varstvo izključeno.

A –    Uporaba avtorske pravice za modele, ki so postali javno dostopni pred začetkom veljavnosti Direktive 98/71

36.      V členu 17 Direktive 98/71 je določeno, da je model, registriran v državi članici ali zanjo, upravičen tudi do varstva po zakonih o avtorski pravici te države od datuma, na katerega je bil model ustvarjen ali določen v kateri koli obliki(11).

37.      Ta direktiva natančno ne določa, ali je model, ki je postal javno dostopen pred začetkom njene veljavnosti, lahko upravičen do tega varstva.

38.      Ker je v členu 17, drugi stavek, navedene direktive določeno, da „[o]bseg takega varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja […], določi vsaka država članica“, se predložitveno sodišče torej sprašuje, ali države članice nimajo na voljo določenega manevrskega prostora, ki jim omogoča izključitev iz varstva z avtorsko pravico modela, ki je postal javno dostopen pred začetkom veljavnosti nacionalne zakonodaje, s katero je bila prenesena Direktiva 98/71.

39.      Mislim, da ne, in to iz naslednjih razlogov.

40.      Iz pripravljalnih dokumentov za Direktivo 98/71 izhaja, da je njen namen uskladiti nacionalne zakonodaje na področju modelov, da bi postale združljive med seboj glede najpomembnejših elementov in tudi s prihodnjim sistemom varstva Skupnosti.(12)

41.      Poleg tega je tudi natančno določeno, da približevanje navedenih zakonodaj ne more zajemati vseh vidikov nacionalnih zakonodaj, ampak zadošča približevanje značilnosti, potrebnih za soobstoj posebnega nacionalnega varstva in varstva Skupnosti modelov, zlasti značilnosti, ki zadevajo obseg in trajanje varstva.(13)

42.      V teh pripravljalnih dokumentih je tudi navedeno, da „[n]i razloga za poseganje na področja, kot so obstoječe nacionalne določbe z zvezi z uradnimi postopki in preučitvijo, ali so izpolnjeni pogoji za zagotavljanje varstva“(14). Zato menim, da je v členu 17, drugi stavek, Direktive 98/71 določeno, da obseg takega varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, vključno s stopnjo zahtevane izvirnosti, določi vsaka država članica.

43.      Nasprotno pa sta bila trajanje varstva z avtorsko pravico in njena časovna omejitev predmet uskladitve na ravni Evropske unije v Direktivi 93/98, ki je veljala ob nastanku dejstev v postopku v glavni stvari.(15)

44.      V skladu z Direktivo 93/98 traja to varstvo vse avtorjevo življenje in 70 let po njegovi smrti.(16) V členu 10(2) te direktive je tudi določeno, da to trajanje velja za vsa dela in predmete, ki so na datum začetka veljavnosti navedene direktive varovani vsaj v eni državi članici.

45.      Zato menim, da je treba člen 17 Direktive 98/71 obravnavati v povezavi z določbami Direktive 93/98, zlasti njenim členom 10(2).

46.      Sodišče je to določbo že razlagalo v zadevi, katere okvir je bila ponovna vzpostavitev avtorskih pravic za glasbeno delo.

47.      Tako je Sodišče v sodbi z dne 29. junija 1999 v zadevi Butterfly Music(17) razsodilo, da iz navedene določbe jasno izhaja, da lahko uporaba trajanja varstva, določenega z Direktivo 93/98, v državah članicah, katerih zakonodaja določa krajše trajanje varstva, povzroči ponovno vzpostavitev varstva del ali predmetov, ki so postali javno dostopni(18).

48.      Sodišče navaja, da je bila ta rešitev uporabljena, da se čim hitreje doseže cilj uskladitve nacionalnih zakonodaj, ki urejajo trajanje varstva avtorske pravice, in prepreči, da nekatere pravice v nekaterih državah članicah ugasnejo, medtem ko v drugih državah še veljajo.(19)

49.      Menim, da je mogoče navedeno sodno prakso prenesti na to zadevo.

50.      Eden glavnih prispevkov Direktive 98/71 je, da določa načelo kumulacije posebnega varstva modelov z registracijo in varstva z avtorsko pravico, da se odpravijo razlike v zakonodaji držav članic na tem področju. Komisija je v pripravljalnih delih navedla, da je bila ta kumulativna uporaba varstva modelov obvezna in da je to pomenilo, da je treba nacionalno zakonodajo spremeniti, kadar je določala, da varstva z avtorsko pravico ni mogoče kumulirati ali ga je mogoče kumulirati le pod nekaterimi pogoji z varstvom, določenim v posebni zakonodaji o modelih.(20)

51.      Kumulacija posebnega varstva modelov z registracijo in varstva z avtorsko pravico torej ni možnost, ki jo imajo države članice, ampak cilj, ki ga morajo doseči, da odpravijo obstoječe razlike med različnimi zakonodajami.

52.      Menim, da bi bil ta cilj onemogočen, če bi države članice imele možnost uporabljati varstvo z avtorsko pravico za modele, ki so postali javno dostopni, ali ne. To bi namreč povzročilo, da bi bil model, ustvarjen pred začetkom veljavnosti Direktive 98/71, varovan v nekaterih državah članicah, v drugih pa ne. Razlike, ki jih Direktiva namerava odpraviti, bi ostale, kar bi vplivalo na trgovino med državami članicami. To bi bilo tudi v nasprotju z glavnim ciljem Direktive 93/98, ki je uskladiti trajanje in uporabo časovne omejitve varstva z avtorsko pravico.(21)

53.      Zdi se mi, da le rešitev, ki jo je Sodišče sprejelo v zgoraj navedeni sodbi Butterfly Music, lahko zagotovi enotno uporabo Direktive 98/71 na celotnem ozemlju Unije.

54.      Ob upoštevanju teh ugotovitev menim, da je treba člen 17 Direktive 98/71 razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, ki določa, da modeli, ki postanejo dostopni javnosti pred začetkom veljavnosti nacionalnih določb, s katerimi se prenaša ta direktiva, niso upravičeni do varstva z avtorsko pravico.

55.      Zdaj je vprašanje, ali dejstvo, da so tretje stranke legitimno izdelovale in tržile izdelek s posnemanjem oblik modela, ki je postal dostopen javnosti, vpliva na uporabo varstva z avtorsko pravico za ta model.

B –    Vpliv pravic, ki so jih tretje stranke legitimno pridobile za uporabo varstva z avtorsko pravico za modele, ki so postali javno dostopni pred začetkom veljavnosti Direktive 98/71

56.      Videli smo, da avtorska pravica za modele velja od njihove ustvaritve, in to tudi, če so modeli ob začetku veljavnosti Direktive 98/71 postali javno dostopni.

57.      Predložitveno sodišče se z drugim in s tretjim vprašanjem sprašuje, ali to ne bi moralo biti drugače in ali ne bi bilo treba uvesti vsaj prehodnega obdobja, v katerem bi bilo to varstvo izključeno, kadar je tretja stranka, kot je družba Semeraro, legitimno izdelovala in tržila model s posnemanjem oblik drugega modela, ki je postal javno dostopen.

58.      V Direktivi 98/71 ni natančno določeno, kako lahko uporaba avtorske pravice vpliva na pravice, ki jih je pridobila tretja stranka pred začetkom veljavnosti nacionalnih določb, ki prenašajo navedeno direktivo.

59.      Menim, da se je treba, če želimo dati predložitvenemu sodišču uporaben odgovor, znova sklicevati na določbe Direktive 93/98, ki urejajo pravila za uporabo časovne omejitve varstva z avtorsko pravico, zlasti člen 10(3) te direktive.

60.      Ta določba določa, da Direktiva 93/98 ne vpliva na nobeno dejanje uporabe, ki se izvede pred datumom začetka njene veljavnosti, in da države članice sprejmejo nujno potrebne določbe za posebno varstvo pridobljenih pravic tretjih strank.

61.      Potem ko je Sodišče v zgoraj navedeni sodbi Butterfly Music razsodilo, da lahko uporaba trajanja varstva, določenega z navedeno direktivo, povzroči ponovno vzpostavitev varstva del ali predmetov, ki so postali javno dostopni, Sodišče spomni, da je v uvodni izjavi 27 Direktive 93/98 določeno, da „je spoštovanje pridobljenih pravic in zakonitih pričakovanj del pravnega reda Skupnosti in [...] lahko države članice posebej zagotovijo, da v določenih okoliščinah avtorske in sorodne pravice ne morejo povzročiti plačevanja s strani oseb, ki so v dobri veri izkoristile dela v času, ko so takšna dela bila v prosti uporabi“(22).

62.      Sodišče v nadaljevanju navede, da je ta direktiva določila možnost ponovne vzpostavitve avtorskih in sorodnih pravic, ki so že ugasnile, ne da bi vplivala na katero koli dejanje uporabe, ki se izvede pred datumom začetka njene veljavnosti, ob tem pa državam članicam prepušča, da sprejmejo ukrepe za posebno varstvo pridobljenih pravic tretjih strank.(23)

63.      Sodišče spomni, da se zakoni, s katerimi se spreminjajo zakonske določbe, če ni drugače določeno, uporabljajo za prihodnje učinke položajev, ki so nastali, ko je veljal stari zakon. Ker ponovna vzpostavitev avtorskih in sorodnih pravic ne vpliva na nobeno dejanje uporabe, ki ga je dokončno izvedla tretja stranka pred datumom ponovne vzpostavitve, ni mogoče šteti, da ima retroaktivni učinek. Njena uporaba za prihodnje učinke položajev, ki še niso dokončno določeni, nasprotno pomeni, da vpliva na pravice tretje stranke, da še naprej uporablja nosilec zvočnega zapisa, katerega kopije so bile na navedeni datum že izdelane, vendar se še niso tržile in prodajale na trgu.(24)

64.      Sodišče tudi spomni, da načela zaupanja v pravo ni mogoče razširiti toliko, da bi se na splošno preprečila uporaba nove ureditve glede prihodnjih učinkov položajev, ki so nastali v okviru prejšnje ureditve.(25)

65.      Zato je Sodišče menilo, da uvedba omejenega obdobja, v katerem so tretje stranke, ki so legitimno razmnoževale in tržile nosilce zvočnega zapisa, katerih pravice do uporabe so potekle v skladu s prejšnjo zakonodajo, lahko distribuirale te nosilce, izpolnjuje zahteve Direktive 93/98.(26) Tako obdobje izpolnjuje obveznost, naloženo državam članicam, da sprejmejo ukrepe za posebno varstvo pridobljenih pravic tretjih strank, ter zadovoljuje potrebo po uporabi novega trajanja varstva avtorskih in drugih sorodnih pravic na datum, ki ga določa Direktiva, kar je njen glavni cilj.(27)

66.      Menim, da je treba enako sklepanje uporabiti v tej zadevi.

67.      Treba je namreč najti ustrezno ravnovesje med upoštevanjem enega glavnih ciljev Direktive 98/71, to je uporaba varstva z avtorsko pravico za modele, in potrebo po zagotavljanju pravic tretjim strankam, ki so jih pridobile v dobri veri pred začetkom veljavnosti nacionalnih določb, ki prenašajo to direktivo. Intelektualna lastnina je dejansko področje, na katerem morajo soobstajati interesi, ki se včasih zdijo precej nasprotni. Bistveno je spodbujati ustvarjanje z zagotavljanjem, da so dela, videz izdelka in modeli zavarovani pred kakršno koli obliko posnemanja. Pomembno je tudi omogočiti ustrezno konkurenco na tovrstnem trgu, da bi državljani Unije lahko imeli dostop do dobrin ustvarjanja na področju tehnologije, informacij ali tudi oblikovanja.

68.      V skladu s sodno prakso, navedeno v točki 63 teh sklepnih predlogov, uporaba avtorske pravice za modele, ki so postali javno dostopni pred datumom začetka veljavnosti nacionalnih določb, s katerimi se prenaša Direktiva 98/71, ne more vplivati na položaje, dokončno določene pred tem datumom. Menim, da to pomeni, da avtorske pravice, do katere je upravičen model arco, ni mogoče uveljavljati za svetilke fluida, ki so se izdelovale in prodajale na trgu pred navedenim datumom.

69.      Nasprotno, ker imajo države članice določeno diskrecijsko pravico pri varstvu pravic, ki so jih pridobile tretje stranke(28), lahko pristojni nacionalni organi določijo prehodno obdobje, ki začne teči od datuma začetka veljavnosti določb, ki prenašajo Direktivo 98/71, in v katerem tretje stranke, ki so legitimno pridobile pravico do trženja izdelka s posnemanjem modela, ki je postal javno dostopen pred tem datumom, lahko še naprej tržijo ta izdelek.

70.      Družba Flos v stališčih navaja, da „se zdi sprejemljivo določiti prehodno pravilo za omilitev nenadnega prehoda na varstvo na podlagi avtorske pravice, ki izhaja iz izvajanja Direktive 98/71“.

71.      Sodišče je v zgoraj navedeni sodbi Butterfly Music pojasnilo, da mora prehodno obdobje trajati razumno dolgo.(29) Dejansko gre za to, da se upoštevajo ne le upravičeni interesi dobrovernih tretjih strank, ampak tudi interesi imetnikov avtorskih pravic in cilj, ki ga namerava doseči zadevna zakonodaja.

72.      Menim, da bo moralo predložitveno sodišče pri konkretni preučitvi položaja v obravnavanem primeru upoštevati več dejavnikov za presojo potrebe po uvedbi prehodnega obdobja, v katerem svetilka arco ni upravičena do varstva z avtorsko pravico.

73.      Videli smo namreč, da v členu 17 Direktive 98/71 ni natančno določeno, ali se varstvo z avtorsko pravico nanaša na modele, ki so postali javno dostopni pred začetkom veljavnosti te direktive.

74.      Naj spomnim, da je najprej italijanski zakon, ki prenaša Direktivo 98/71, določil desetletno prehodno obdobje, v katerem modeli, ki so postali javno dostopni, niso upravičeni do varstva z avtorsko pravico. Nato je italijanski zakonodajalec, potem ko je Komisija začela postopek zaradi kršitve, znova spremenil ta zakon in zdaj določa, da se varstvo z avtorsko pravico ne uporablja za modele, ki so postali javno dostopni pred začetkom veljavnosti zakonodajnega dekreta št. 95/2001, ki prenaša Direktivo 98/71.

75.      Ob upoštevanju teh dejstev in molka te direktive o uporabi avtorske pravice za modele, ki so postali javno dostopni, menim, da je družba Semeraro z začetkom veljavnosti navedene direktive v nacionalnem pravnem redu upravičeno zaupala v ohranjanje takrat veljavne nacionalne zakonodaje, in sicer da so vse pravice v zvezi s svetilko arco prenehale veljati ter da zato lahko še naprej izdeluje in trži svetilke fluida.

76.      Menim, da so gospodarski subjekti lahko upravičeno dvomili o razlagi člena 17 Direktive 98/71, kot je ta, ki jo predlagam Sodišču, to je da so modeli, ki so postali javno dostopni pred začetkom veljavnosti nacionalnih določb, s katerimi se prenaša ta direktiva, upravičeni do varstva z avtorsko pravico.

77.      Predložitveno sodišče se glede trajanja prehodnega obdobja sprašuje o primernosti desetletnega obdobja, kot ga je prvotno določil italijanski zakonodajalec.

78.      Menim, da bi prehodno obdobje moralo biti dovolj dolgo, da bi zagotavljalo gospodarske interese družb, ki so vlagale v dobri veri v proizvodnjo modelov s posnemanjem modelov, ki so postali javno dostopni pred začetkom veljavnosti Direktive 98/71. Gre namreč za zaščito teh družb, katerih gospodarska dejavnost postane skoraj v trenutku nezakonita zaradi prenosa te direktive.

79.      Vendar poudarjam, da to prehodno obdobje ne sme imeti za posledico preprečitev uporabe nove ureditve glede prihodnjih učinkov položajev, ki so nastali v okviru prejšnje ureditve.(30)

80.      Sodišče je v zadevi, ki je privedla do zgoraj navedene sodbe Butterfly Music, menilo, da je mogoče trimesečno obdobje, v katerem so tretje osebe, ki so legitimno pridobile pravice, lahko distribuirale nosilce zvoka, šteti za razumno z vidika cilja, ki mu sledi, in okoliščin, v katerih je bila prenesena Direktiva 93/98. To obdobje se lahko zdi zelo kratko in strogo, vendar pa je, kot je opozorilo Sodišče, ta prenos dal tretjim strankam v resnici na voljo skoraj eno leto po datumu začetka veljavnosti te direktive za nadaljevanje trženja teh nosilcev zvoka.(31)

81.      Kar zadeva obravnavano zadevo, se mi zdi desetletno (prehodno) obdobje pri varstvu avtorske pravice 70 let po smrti avtorja pretirano. Komisija je postopek zoper Italijansko republiko začela zlasti zato, ker je nacionalna zakonodaja določala desetletno prehodno obdobje.

82.      Nasprotno pa menim, da je obdobje, ki ga je imela na voljo družba Semeraro od 28. oktobra 2001, datuma, na katerega so se morale države članice uskladiti z Direktivo 98/71(32), do 29. decembra 2006, datuma, na katerega je italijansko sodišče odredilo zaseg svetilk fluida in družbi Semeraro prepovedalo njihovo trženje, razumno.

83.      V tem malo več kot petletnem obdobju je namreč družba Semeraro te svetilke lahko izdelovala in prodajala na trgu.

84.      Zdi se mi, da je to obdobje ustrezno ravnovesje med upoštevanjem pravic, ki so jih pridobile tretje stranke, in potrebo po zagotavljanju enega od ciljev Direktive 98/71, to je uporaba avtorske pravice za modele.

85.      Predložitveno sodišče bo torej glede na okoliščine te zadeve in ob upoštevanju ciljev zadevnih zakonodaj moralo presoditi, koliko je potrebna uvedba razumnega prehodnega obdobja za zagotavljanje varstva pravic, ki so jih pridobile tretje stranke.

86.      Glede na navedeno menim, da člen 17 Direktive 98/71 ne nasprotuje uvedbi razumnega prehodnega obdobja, v katerem lahko osebe, ki so lahko legitimno izdelovale in tržile izdelek s posnemanjem oblike modela, ki je postal dostopen za javnost pred začetkom veljavnosti nacionalnih določb, s katerimi se prenaša ta direktiva, še naprej tržijo ta izdelek.

V –    Predlog

87.      Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo Tribunale di Milano, odgovori:

1.      Člen 17 Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov je treba razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, ki določa, da modeli, ki postanejo javno dostopni pred začetkom veljavnosti nacionalnih določb, s katerimi se prenaša ta direktiva, niso upravičeni do varstva z avtorsko pravico.

2.      Člen 17 Direktive 98/71 ne nasprotuje uvedbi razumnega prehodnega obdobja, v katerem lahko osebe, ki so lahko legitimno izdelovale in tržile izdelek s posnemanjem oblik modela, ki je postal javno dostopen pred začetkom veljavnosti nacionalnih določb, s katerimi se prenaša ta direktiva, še naprej tržijo ta izdelek.


1 – Jezik izvirnika: francoščina.


2 – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL L 289, str. 28).


3 – UL L 290, str. 9.


4 – Glej člen 13(1) Direktive 93/98.


5 – Glej člen 1(1) navedene direktive.


6 – Direktiva Sveta z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski na področju intelektualne lastnine (UL L 346, str. 61).


7 – GURI št. 166 z dne 16. julija 1941, v nadaljevanju: zakon št. 633/41.


8 – GURI št. 79 z dne 4. aprila 2001,v nadaljevanju: zakonodajni dekret št. 95/2001.


9 – GURI št. 125 z dne 31. maja 2001.


10 – GURI št. 38 z dne 15. februarja 2007.


11 Moj poudarek.


12 – Glej točko 1.4 Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu modelov (COM(93) 344 konč.).


13 – Glej točko 1.5 tega predloga.


14 – Idem.


15 – Direktiva 93/98 je bila kodificirana z Direktivo 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o trajanju avtorske pravice in nekaterih sorodnih pravic (UL L 372, str. 12).


16 – Glej člen 1(1) navedene direktive.


17 – C-60/98, Recueil, str. I-3939.


18 – Ibidem, točka18.


19 – Ibidem, točka 20.


20 – Glej člen 18 navedenega predloga Direktive, opomba 12.


21 – Glej uvodno izjavo 2 te direktive.


22 – Zgoraj navedena sodba Butterfly Music, točka 22.


23 – Ibidem, točka 23.


24 – Ibidem, točka 24.


25 – Ibidem, točka 25 in navedena sodna praksa.


26 – Ibidem, točka 26.


27 – Ibidem, točki 27 in 28.


28 – Ibidem, točka 23.


29 – Ibidem, točka 27.


30 – Ibidem, točki 25 in 28.


31 – Ibidem, točki 27 in 28.


32 – Glej člen 19(1) te direktive.

Top