EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0277

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. oktobra 2008.
Interboves GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Finanzgericht Hamburg - Nemčija.
Direktiva 91/628/EGS - Izvozna nadomestila - Zaščita živali med prevozom - Prevoz goveda po morju med geografskima točkama v Skupnosti - Vozilo, ki se na ladjo natovori brez iztovarjanja živali - Dvanajsturni počitek - Obveznost.
Zadeva C-277/06.

Zbirka odločb 2008 I-07433

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:548

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 9. oktobra 2008 ( *1 )

„Direktiva 91/628/EGS — Izvozna nadomestila — Zaščita živali med prevozom — Prevoz goveda po morju med geografskima točkama v Skupnosti — Vozilo, ki se na ladjo natovori brez iztovarjanja živali — Dvanajsturni počitek — Obveznost“

V zadevi C-277/06,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) z odločbo z dne 2. junija 2006, ki je prispela na Sodišče , v postopku

Interboves GmbH

proti

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi A. Rosas, predsednik senata, A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (poročevalec), sodniki, in P. Lindh, sodnica,

generalni pravobranilec: P. Mengozzi,

sodni tajnik: J. Swedenborg, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 23. maja 2007,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

za Interboves GmbH O. Wenzlaff, odvetnik,

za Hauptzollamt Hamburg-Jonas S. Plenter, zastopnica,

za belgijsko vlado A. Hubert, zastopnica,

za grško vlado V. Kontolaimos in S. Papaioannou, zastopnika,

za švedsko vlado A. Kruse in S. Johannesson, zastopnika,

za Komisijo Evropskih skupnosti F. Erlbacher in J. C. Schieferer, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 13. marca 2008

izreka naslednjo

Sodbo

1

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago točke 48(7)(a) in (b) priloge k Direktivi Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS (UL L 340, str. 17), kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 95/29/ES z dne (UL L 148, str. 52, v nadaljevanju: Direktiva 91/628).

2

Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Interboves GmbH (v nadaljevanju: Interboves) in Hauptzollamt Hamburg-Jonas (v nadaljevanju: Hauptzollamt), ker slednji navedeni družbi ni odobril izvoznih nadomestil zaradi prevoza živega goveda v nekdanjo Jugoslavijo.

Pravni okvir

3

Direktiva 91/628 se v skladu s členom 1(1)(a) uporablja za prevoz domačega goveda.

4

Na podlagi člena 2(2) te direktive pomeni:

„(b)

‚prevoz‘: vsako gibanje živali, ki se izvrši s prevoznim sredstvom ter vključuje natovarjanje in raztovarjanje živali;

[…]

(g)

‚pot‘: prevoz s kraja odhoda v namembni kraj;

(h)

‚čas počitka‘: neprekinjen čas med potjo, ko se živali ne prevažajo s prevoznim sredstvom;

[…]“

5

Točka 26(b), od (i) do (iii), priloge k navedeni direktivi določa:

„[…]

(i)

prostori za živali so ustrezno pritrjeni na vozilo; vozilo in prostor za živali sta opremljena z ustreznimi pripravami za privezovanje, s katerimi jih je mogoče pritrditi na ladjo. Na pokritem krovu ro-ro plovil je treba vzdrževati zadostno prezračevanje za vsa vozila, ki se prevažajo. Po možnosti je treba vozilo, ki prevaža živali, postaviti v bližino dotoka svežega zraka;

(ii)

prostor za živali ima dovolj odprtin ali drugih možnosti, ki zagotavljajo ustrezno prezračevanje, ob upoštevanju dejstva, da je dotok zraka v zaprtem prostoru ladijskega skladišča vozil omejen. V prostoru za živali mora biti dovolj prostora in prav tako na vsakem njenem nivoju, da se nad živalmi zagotovi ustrezno prezračevanje, tudi kadar so v običajnem stoječem položaju;

(iii)

do vsakega dela prostora za živali mora biti zagotovljen neposreden dostop, da se živali med potovanjem po potrebi lahko oskrbijo, nakrmijo in napojijo.“

6

Točka 48 priloge k Direktivi 91/628 z naslovom „Presledki za napajanje in krmljenje, čas na poti in čas počitka“ določa:

„[…]

2.

Čas na poti za živali, ki sodijo med vrste iz [člena 1], ne sme presegati osem ur.

3.

Maksimalen čas na poti iz točke 2 se lahko podaljša, kadar prevozno sredstvo izpolnjuje naslednje dodatne zahteve:

na tleh vozila je zadostna količina stelje,

na prevoznem sredstvu je dovolj krme za živalske vrste, ki se prevažajo, in za čas na poti,

do živali je mogoč neposreden dostop,

na voljo je ustrezno zračenje, ki ga je mogoče ustrezno prilagoditi temperaturi (znotraj in zunaj),

vozila so opremljena s premičnimi pregradami za postavitev ločenih predelkov,

vozila so opremljena s priključkom za preskrbo z vodo med postanki,

[…]

4.

Za cestna vozila, ki izpolnjujejo zahteve iz točke 3, so presledki za napajanje in krmljenje, čas na poti in čas počitka opredeljeni:

[…]

(d)

Vse druge vrste živali iz [člena 1] morajo po 14 urah prevoza počivati najmanj eno uro, da prejmejo tekočino in po potrebi krmo. Po tem počitku se jih lahko prevaža še 14 ur.

[…]

7.

(a)

Živali se ne smejo prevažati po morju, če maksimalen čas na poti presega čas, določen v točki 2, razen če so izpolnjeni pogoji, določeni v točkah 3 in 4, z izjemo časa na poti in časa počitkov.

(b)

Pri prevozu po morju na redni in direktni liniji med dvema geografskima točkama v Skupnosti z vozili, natovorjenimi na plovila, brez iztovarjanja živali, morajo te počivati 12 ur po iztovarjanju v namembnem pristanišču, razen če se čas na poti po morju lahko vključi v splošno shemo točk [od] 2 [do] 4.

[…]“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

7

Iz predložitvene odločbe izhaja, da je družba Interboves 12. junija 2002 pri Hauptzollamt Friedrichshafen prijavila izvoz 33 glav živega goveda v nekdanjo Jugoslavijo in na tej podlagi zahtevala izdajo izvoznega nadomestila.

8

Hauptzollamt je to zahtevo zavrnil z odločbo z dne 23. julija 2003 z obrazložitvijo, da ta družba ni upoštevala točke 48(7)(b) priloge k Direktivi 91/628. Hauptzollamt je namreč ugotovil, da naj bi se v skladu z načrtom poti govedo brez počitka prevažalo 23 ur, in sicer 14 ur in pol po morju na krovu ladje ro-ro od Barija (Italija) do Igoumenitse (Grčija) ter 8 ur in pol po cesti do Evzonija, mejne točke med Grčijo in nekdanjo jugoslovansko Republiko Makedonijo.

9

Družba Interboves je zoper odločbo z dne 23. julija 2003 vložila upravno pritožbo, v kateri je zatrjevala zlasti, da se časa prevoza po morju ne bi smelo všteti v čas prevoza na podlagi točke 48(7)(a) priloge k Direktivi 91/628.

10

Hauptzollamt je z odločbo z dne 21. junija 2005 zavrnil upravno pritožbo in pri tem poudaril, da je treba čas prevoza po morju upoštevati kot podaljšanje cestnega prevoza. Zato je treba po njegovem mnenju za ugotovitev, ali je bil skupen čas prevoza skladen s točko 48(7)(b) priloge k Direktivi 91/628, čas pomorskega prevoza sešteti s časom predhodnega in poznejšega cestnega prevoza, kar je v postopku v glavni stvari pomenilo skupen čas 32 ur in 45 minut.

11

Družba Interboves je 21. julija 2005 zoper zadnjenavedeno odločbo z dne vložila tožbo, v kateri je znova navedla, da je upoštevala določbe Direktive 91/628.

12

V teh okoliščinah je Finanzgericht Hamburg prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1.

Ali točka [48(7)] (a) […] priloge k Direktivi 91/628/EGS določa temeljno zahtevo za prevoz [živali] po morju tako, da načeloma – če so izpolnjene zahteve [iz točke 48(3) in (4)] iz [zgoraj navedene] priloge, z izjemo časa na poti in časa počitkov – pri prevozu živali na trajektih ro-ro (imenovanih ‚roll on/roll off‘) časovna obdobja prevoza po cesti pred prevozom po morju in po njem niso povezana med seboj?

2.

Ali točka [48(7)] (b) […] priloge k Direktivi 91/628/EGS vsebuje posebno določbo za trajekte ro-ro, ki plujejo v Skupnosti, in se uporablja skupaj z zahtevami iz točke [48(4)] (d) [te priloge], in sicer da po prihodu trajekta v namembno pristanišče ne začne teči nov 29-urni najdaljši čas prevoza, ampak je treba določiti 12-urni počitek, le če je bilo trajanje prevoza po morju v nasprotju s splošnimi pravili iz [točke 48, od (2) do (4)] priloge k [navedeni] direktivi – to je največ 29 ur, glej točko [48(4)] (d) [navedene priloge]?“

Uvodne ugotovitve

13

Predložitveno sodišče se v svoji odločbi sklicuje na točko 48(4)(d) priloge k Direktivi 91/628, v kateri je določeno pravilo, imenovano „14 + 1 + 14“. Na podlagi te točke morajo živali po 14 urah prevoza počivati najmanj eno 1 uro, da prejmejo tekočino in po potrebi krmo. Po tem počitku se jih lahko prevaža še 14 ur.

14

Glede na besedilo drugega vprašanja za predhodno odločanje kaže, da predložitveno sodišče pravilo iz navedene točke 48(4)(d) razlaga, kot da je najdaljši dovoljeni čas prevoza 29 ur.

15

Kot je poudaril generalni pravobranilec v točki 18 sklepnih predlogov, je v točki 48(4)(d) priloge k Direktivi 91/628 določen 28-urni najdaljši čas prevoza, ki ga prekinja najmanj enourni počitek po prvem 14-urnem delu poti.

16

Zato je treba pravilo, imenovano „14 + 1 + 14“, iz navedene točke 48(4)(d) razumeti tako, da je najdaljši dovoljeni čas prevoza 28 ur, ki ga prekinja najmanj enourni počitek.

Vprašanji za predhodno odločanje

17

Predložitveno sodišče s prvim in drugim vprašanjem, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu najprej sprašuje, ali je mogoče prevoz z ladjo ro-ro na redni in direktni liniji med dvema geografskima točkama v Skupnosti, na katerega se nanaša točka 48(7)(b) priloge k Direktivi 91/628, obravnavati kot prevoz po morju v smislu točke 48(7)(a) te priloge. Če je odgovor pritrdilen, nato sprašuje, ali mora biti čas prevoza po cesti pred prevozom z ladjo ro-ro povezan s tistim po njem. Nazadnje sprašuje, ali je treba živalim po prevozu z ladjo ro-ro, ki traja dlje kot 14 ur, to je dlje kot najdaljši čas prevoza iz točke 48(4)(d) priloge k Direktivi 91/628, pred počitkom najmanj ene ure omogočiti 12-urni počitek na podlagi navedene točke 48(7)(b) ali pa se lahko takoj po iztovarjanju nadaljuje prevoz po cesti, ki traja največ 28 ur in ga prekinja najmanj enourni čas počitka.

18

Predložitveno sodišče meni, da točka 48(7)(a) priloge k Direktivi 91/628 določa temeljne zahteve za prevoz po morju, vključno s prevozom z ladjo ro-ro.

19

Iz tega naj bi izhajalo, prvič, da določbe o času prevoza in času počitka ne veljajo za prevoz po morju, če so izpolnjene zahteve iz točke 48(3) in (4) te priloge. Drugič, čas prevoza po cesti pred prevozom po morju naj ne bi bil povezan s tistim po njem. Tretjič, takoj po prihodu ladje ro-ro v namembno pristanišče naj bi se lahko začel šteti nov 28-urni najdaljši čas prevoza v smislu točke 48(4)(d) priloge k Direktivi 91/628, ki ga prekinja minimalni počitek ene ure.

20

Uvodoma je treba opozoriti, da so v točki 48 priloge k Direktivi 91/628 določena pravila o presledkih za napajanje in krmljenje ter času na poti in času počitka, ki veljajo za prevoz živalskih vrst, med njimi goveda, iz člena 1(1)(a) te direktive, razen prevoza po zraku.

21

Pravila o času na poti in počitku pri prevozu po morju so urejena v točki 48(7)(a) in (b) navedene priloge. Točka 7(a) vsebuje splošne določbe o prevozu po morju, točka 7(b) pa določa pogoje, v katerih je treba pri prevozu z ladjo ro-ro na redni in direktni liniji med dvema geografskima točkama v Skupnosti upoštevati 12-urni počitek (glej v tem smislu sodbo z dne 17. julija 2008 v zadevi Schwaninger, C-207/06, ZOdl., str. I-5581, točke 23, 24 in 30).

22

Najprej je treba v zvezi z opredelitvijo prevoza z ladjo ro-ro na redni in direktni liniji med dvema geografskima točkama v Skupnosti kot prevoza po morju poudariti, kot je to storil generalni pravobranilec v točki 28 sklepnih predlogov, da iz točke 48(7)(b) priloge k Direktivi 91/628 in točke 26 te priloge izhaja, da je prevoz z ladjo ro-ro prevoz po morju.

23

V točki 48(7)(b) navedene priloge je ta oblika prevoza namreč izrecno navedena kot oblika prevoza po morju. Poleg tega iz točke 26 te priloge izhaja, da je zakonodajalec Skupnosti pri sprejemanju posebnih ukrepov za prevoz živali to vrsto ladij vključil v obliko prevoza po morju.

24

Ker je prevoz z ladjo ro-ro prevoz po morju, se zanj uporablja točka 48(7)(a) in (b) priloge k Direktivi 91/628.

25

Dalje, v zvezi z vprašanjem, ali mora biti čas prevoza po cesti pred prevozom z ladjo ro-ro povezan s tistim po njem, je treba najprej poudariti, da točka 48 priloge k Direktivi 91/628 tega ne določa izrecno.

26

Vendar iz točke 48(7)(b) priloge k Direktivi 91/628 in iz namena te direktive izhaja, da je treba zvezo med tem časom prevoza po cesti presojati glede na to, ali je prevoz z ladjo ro-ro trajal dlje od 28-urnega najdaljšega časa prevoza iz točke 48(4)(d) te priloge ali ne.

27

V zvezi s tem je treba opozoriti, da točka 48(7)(b) priloge k Direktivi 91/628 določa, da morajo živali po iztovarjanju v namembnem pristanišču ali v njegovi neposredni bližini počivati 12 ur, razen če se lahko čas na poti po morju vključi v splošno shemo točk [od] 2 [do] 4.

28

Glede na navedeno splošno shemo kaže, da je zakonodajalec Skupnosti želel, da se pri prevozu z ladjo ro-ro upošteva pravilo o 28-urnem najdaljšem času prevoza iz točke 48(4)(d) priloge k Direktivi 91/628, z izjemo najmanj enournega počitka.

29

Kot je namreč navedel generalni pravobranilec v točki 33 sklepnih predlogov, upoštevanje tega počitka pri prevozu po morju ni upravičeno.

30

Upoštevanje takega počitka na odprtem morju v praksi skorajda ni uresničljivo, saj bi to pomenilo, da ladja po 14 urah na morju pristane za najmanj eno uro, nato pa odpluje nazaj na morje za novo obdobje 14 ur.

31

Treba pa je poudariti tudi to, da posebnosti prevoza po morju – v nasprotju s prevozom po cesti, pri katerem je treba za napajanje, krmljenje in oskrbo živali ustaviti tovornjak – omogočajo, da se ta dejanja izvedejo med prevozom v skladu s točko 26 priloge k Direktivi 91/628.

32

Iz točke 48(7)(b) te priloge torej izhaja, da morajo, če prevoz ladjo z ro-ro traja dlje od najdaljšega časa 28 ur, živali obvezno 12 ur počivati, preden se lahko znova prevažajo najdlje 28 ur, pri čemer morajo v skladu s točko 48(4)(d) navedene priloge vmes najmanj eno uro počivati.

33

Glede na to se različnih časov prevoza po cesti ne sme seštevati, saj ima 12-urni počitek nujno za posledico nevtralizacijo časa prevoza pred tem počitkom. V tej določbi predvidenih 12 ur ima enak namen nevtraliziranja časa prevoza pred tem počitkom kot 24 ur iz točke 48(5) priloge k Direktivi 91/628, ki veljajo za prevoz po cesti.

34

Če pa čas prevoza z ladjo ro-ro omogoča, da se potovanje vključi v splošno shemo točke 48, od (2) do (4), priloge k Direktivi 91/628, zlasti če ne presega 28-urnega najdaljšega časa prevoza in zato 12-urni počitek ni potreben, je mogoče prevoz po cesti začeti takoj po prihodu ladje v namembno pristanišče.

35

Vendar je treba v tem primeru za določitev časa tega novega prevoza po cesti upoštevati čas prevoza po cesti pred prevozom z ladjo ro-ro, razen če so živali počivale 24 ur pred vkrcanjem na to ladjo. V takem primeru ni mogoče upravičiti zveze med različnimi časovnimi obdobji prevoza po cesti, saj 24-urni počitek nevtralizira čas prevoza po cesti pred prevozom z ladjo ro-ro.

36

Zato je treba, če je čas prevoza z ladjo ro-ro krajši od 28 ur in čas prevoza po cesti pred njim ni bil nevtraliziran s 24-urnim počitkom v skladu s točko 48(5) priloge k Direktivi 91/628, čas prevoza po cesti pred prevozom z ladjo ro-ro sešteti s časom prevoza po cesti po njem.

37

Če pa je čas prevoza z ladjo ro-ro krajši od 28 ur, vendar je bil čas prevoza po cesti pred njim nevtraliziran s 24-urnim počitkom, pa je mogoče nov prevoz po cesti, ki lahko traja največ 28 ur in ga prekinja najmanj enourni čas počitka, začeti takoj po izkrcanju, pri čemer ni treba upoštevati časa prevoza po cesti pred prevozom ladjo z ro-ro.

38

Drugačna razlaga točke 48(7)(b) priloge k Direktivi 91/628 bi pomenila, da se lahko po prevozu z ladjo ro-ro, ki je krajši od 28 ur, začne nov prevoz po cesti, ki lahko traja največ 28 ur in ga prekinja najmanj enourni čas počitka, pri čemer ni treba upoštevati časa prevoza po cesti pred prevozom z ladjo ro-ro. To bi omogočilo združevanje več prevozov, ki potekajo z različnimi prevoznimi sredstvi, brez upoštevanja 12-urnega ali 24-urnega počitka.

39

Zato bi bila taka razlaga navedene točke 48(7)(b) neposredno v nasprotju s temeljnim ciljem Direktive 91/628, in sicer z zaščito živali med prevozom (glej v tem smislu sodbo z dne 17. januarja 2008 v združenih zadevah Viamex Agrar Handel in ZVK, C-37/06 in C-58/06, ZOdl., str. I-69, točka 29) in z namenom te direktive, kot med drugim izhaja iz njene osme uvodne izjave, v skladu s katero je treba zaradi dobrega počutja živali njihov prevoz na daljše razdalje, vključno s prevozom živali za zakol, zmanjšati kolikor je mogoče.

40

Nazadnje v zvezi z vprašanjem, ali je treba živalim po prevozu z ladjo ro-ro, katerega čas je očitno daljši od 14 ur, omogočiti 12-urni počitek na podlagi točke 48(7)(b) priloge k Direktivi 91/628 ali pa se lahko takoj po izkrcanju nadaljuje prevoz po cesti, ki traja največ 28 ur in ga prekinja najmanj enourni čas počitka, zadošča poudariti, kot to izhaja iz točke 34 te sodbe, da je, če čas prevoza z ladjo ro-ro ne presega 28-urnega najdaljšega časa prevoza in zato 12-urni počitek ni potreben, prevoz po cesti mogoče začeti takoj po prihodu ladje v namembno pristanišče, čas tega prevoza pa je treba izračunati na podlagi postopka iz točke 37 te sodbe.

41

Glede na zgornje ugotovitve je treba na prvo in drugo vprašanje odgovoriti, da:

je treba točko 48(7)(a) priloge k Direktivi 91/628 razlagati tako, da vsebuje splošne določbe, ki veljajo za prevoz po morju, vključno s prevozom z ladjo ro-ro na redni in direktni liniji med dvema geografskima točkama v Skupnosti z vozili, ki se na plovila natovorijo brez iztovarjanja živali, razen določb, ki za to vrsto plovil veljajo glede časa počitka, ki ga je treba omogočiti živalim po njihovem izkrcanju, in ki so določene v točki 48(7)(b) navedene priloge;

je v skladu z zadnjenavedeno določbo zveza med časom prevoza po cesti pred časom prevoza z ladjo ro-ro na redni in direktni liniji med dvema geografskima točkama v Skupnosti z vozili, ki se na plovila natovorijo brez iztovarjanja živali, in časom prevoza po cesti po njem odvisna od tega, ali je bil presežen 28-urni najdaljši čas prevoza z ladjo ro-ro iz točke 48(4)(d) priloge k Direktivi 91/628;

je mogoče – če čas prevoza z ladjo ro-ro na redni in direktni liniji med dvema geografskima točkama v Skupnosti z vozili, ki se na plovila natovorijo brez iztovarjanja živali, ne presega 28-urnega najdaljšega časa – prevoz po cesti začeti takoj po izkrcanju v namembnem pristanišču. Za izračun tega časa je treba upoštevati čas prevoza po cesti pred prevozom z ladjo ro-ro, razen če je bil ta čas prevoza po cesti pred prevozom po morju nevtraliziran s 24-urnim počitkom na podlagi točke 48(5) priloge k Direktivi 91/628. Predložitveno sodišče mora v postopku v glavni stvari preveriti, ali je zadevno potovanje potekalo v skladu z zgoraj navedenimi pogoji.

Stroški

42

Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

 

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

 

Točko 48(7)(a) priloge k Direktivi Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 95/29/ES z dne , je treba razlagati tako, da vsebuje splošne določbe, ki veljajo za prevoz po morju, vključno s prevozom z ladjo ro-ro na redni in direktni liniji med dvema geografskima točkama v Skupnosti z vozili, ki se na plovila natovorijo brez iztovarjanja živali, razen določb, ki za to vrsto plovil veljajo glede časa počitka, ki ga je treba omogočiti živalim po njihovem izkrcanju, in ki so določene v točki 48(7)(b) navedene priloge.

 

V skladu z zadnjenavedeno določbo je zveza med časom prevoza po cesti pred časom prevoza z ladjo ro-ro na redni in direktni liniji med dvema geografskima točkama v Skupnosti z vozili, ki se na plovila natovorijo brez iztovarjanja živali, in časom prevoza po cesti po njem odvisna od tega, ali je bil presežen 28-urni najdaljši čas prevoza z ladjo ro-ro iz točke 48(4)(d) priloge k Direktivi 91/628.

 

Če čas prevoza z ladjo ro-ro na redni in direktni liniji med dvema geografskima točkama v Skupnosti z vozili, ki se na plovila natovorijo brez iztovarjanja živali, ne presega 28-urnega najdaljšega časa, je mogoče prevoz po cesti začeti takoj po izkrcanju v namembnem pristanišču. Za izračun tega časa je treba upoštevati čas prevoza po cesti pred prevozom z ladjo ro-ro, razen če je bil ta čas prevoza po cesti pred prevozom po morju nevtraliziran s 24-urnim počitkom na podlagi točke 48(5) priloge k Direktivi 91/628. Predložitveno sodišče mora v postopku v glavni stvari preveriti, ali je zadevno potovanje potekalo v skladu z zgoraj navedenimi pogoji.

 

Podpisi


( *1 ) Jezik postopka: nemščina.

Top