EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001TO0227

Sklep predsednika petega razširjenega senata Sodišča prve stopnje z dne 10. januarja 2006.
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava in Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno del País Vasco proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Predlog za intervencijo - Združenje - Interes za rešitev spora.
Zadeva T-227/01.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:3

Zadeva T-227/01

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava

in

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Predlog za intervencijo – Združenje – Interes za rešitev spora”

Sklep predsednika petega razširjenega senata Sodišča prve stopnje z dne 10. januarja 2006 

Povzetek sklepa

1.     Postopek – Intervencija – Dopustnost

(Statut Sodišča, člena 40(2) in 53(1))

2.     Postopek – Intervencija – Zainteresirane osebe

(Statut Sodišča, člen 40(2))

1.     Na podlagi člena 40(2) Statuta Sodišča, ki se uporablja za postopek pred Sodiščem prve stopnje na podlagi člena 53(1) navedenega Statuta, ima pravico do intervencije vsak, ki izkaže pravni interes za rešitev zadeve, z izjemo zadev med državami članicami, med institucijami Skupnosti ali med državami članicami na eni strani ter institucijami Skupnosti na drugi strani.

Interes za rešitev zadeve v smislu člena 40 Statuta Sodišča šteje za neposreden in dejanski interes, da se ugodi samim predlogom, v podporo katerih se intervencija predlaga, in ne za interes v zvezi s tožbenimi razlogi ali trditvami. „Rešitev“ zadeve je namreč treba razumeti kot končno odločitev sodišča, kakršna bo v izreku sodbe. Ob tem je treba še posebej preveriti, ali se je izpodbijani akt nanašal neposredno na intervenienta in ali je njegov interes za rešitev spora gotov. Poleg tega je treba razlikovati med predlagatelji intervencije z izkazanim neposrednim pravnim interesom v zvezi z odločitvijo glede specifičnega akta, za katerega je predlagana razglasitev ničnosti, in tistimi, katerih interes za rešitev spora je zaradi podobnosti njihovega položaja s položajem ene od strank le posreden.

(Glej točki 4 in 15.)

2.     Intervencija je dovoljena predstavniškim združenjem, ki branijo svoje člane v zadevah, ki se nanašajo na načelna vprašanja, ki bi lahko nanje vplivala.

(Glej točko 6.)
SKLEP PREDSEDNIKA PETEGA RAZŠIRJENEGA SENATA SODIŠČA PRVE STOPNJE

z dne 10. januarja 2006(*)

„Predlog za intervencijo – Združenje – Interes za rešitev spora“

V zadevi T‑227/01,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco,

ki ju je najprej zastopal R. Falcón Tella, nato M. Morales Isasi in I. Sáenz-Cortabarría Fernandez, odvetniki,

tožeči stranki,

ob intervenciji

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), s sedežem v Bilbau (Španija), ki jo zastopa M. Araujo Boyd, odvetnik,

intervenient,

proti

Komisiji Evropskih skupnosti, ki jo zastopa J. Buendía Sierra, zastopnik, z naslovom za vročanje v Luxembourgu,

tožena stranka,

katere predmet je predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2002/820/ES z dne 11. julija 2001 o programu državnih pomoči, ki ga Španija izvaja v korist podjetij iz province Alava v obliki davčnega dobropisa v višini 45 % investicij (UL 2002, L 296, str. 1),

PREDSEDNIK PETEGA RAZŠIRJENEGA SENATA SODIŠČA PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI

izdaja naslednji

Sklep

 Postopek

1       Tožeči stranki sta v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 25. septembra 2001 na podlagi člena 230, četrti odstavek, ES vložili tožbo za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2002/820/ES z dne 11. julija 2001 o programu državnih pomoči, ki ga Španija izvaja v korist podjetij iz province Alava v obliki davčnega dobropisa v višini 45 % investicij (UL 2002, L 296, str. 1).

2       Círculo de Empresarios Vascos, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Territorio Histórico de Vizcaya in Territorio Histórico de Guipúzcoa so v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 4. januarja 2002 vložili predlog za intervencijo v podporo predlogom tožečih strank.

3       V skladu s členom 116(1) Poslovnika Sodišča prve stopnje je bil ta predlog za intervencijo strankam vročen 10. januarja 2002. V nasprotju s tožečima strankama je Komisija predlagala zavrnitev predlogov za intervencijo zgoraj omenjenih Círcula de Empresarios Vascos in Territoria Histórica de Vizcaya in Territoria Histórica de Guipúzcoa. Predlogu za intervencijo Cámare Oficial de Comercio e Industria de Álava pa ni ugovarjala.

 Pravno stanje

4       Na podlagi člena 40(2) Statuta Sodišča, ki se uporablja za postopek pred Sodiščem prve stopnje na podlagi člena 53(1) navedenega Statuta, ima pravico do intervencije vsak, ki izkaže pravni interes za rešitev zadeve, z izjemo zadev med državami članicami, med institucijami Skupnosti ali med državami članicami na eni strani ter institucijami Skupnosti na drugi strani.

5       Círculo de Empresarios Vascos navaja, da je združenje podjetij, ki branijo gospodarske in industrijske interese Baskije, ki bi bili zelo prizadeti, če bi Sodišče prve stopnje potrdilo izterjavo pomoči, ki je določena v izpodbijani odločbi. Poudarja tudi, da je sodelovalo pri formalnem postopku preiskave, ki ga je na podlagi člena 88(2) ES uvedla Komisija.

6       V skladu z ustaljeno sodno prakso lahko v postopek kot intervenient vstopi predstavniško združenje, ki brani svoje člane v zadevah, ki se nanašajo na načelna vprašanja, ki bi lahko nanje vplivala (sklep predsednika Sodišča z dne 17. junija 1997 v zadevi National Power in PowerGen, C‑151/97 P(I) in C‑157/97 P(I), Recueil, str. I‑3491, točka 66, in sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 28. maja 2001 v zadevi Poste Italiane proti Komisiji, T‑53/01 R, Recueil, str. II‑1479, točka 51).

7       V tem primeru je treba poudariti, da je predlogu za intervencijo priložen notarsko overjen dokument, ki dokazuje, da je pristojni predstavnik združenja veljavno pooblastil odvetnika Círcula de Empresarios Vascos. V tem dokumentu je navedeno, da združenje deluje v skladu s statutom, ki je bil sprejet na ustanovni skupščini 20. januarja 1982 in notarsko overjen 8. februarja istega leta.

8       Čeprav je iz zgoraj omenjenega dokumenta razvidno, da je Círculo de Empresarios Vascos pravna oseba in veljavno ustanovljeno združenje, pa je treba ugotoviti, da k dokumentu ni priložilo svojega statuta.

9       Zaradi tega Sodišče prve stopnje ne more preveriti oziroma ugotoviti natančne sestave predlagatelja intervencije, njegove reprezentativnosti in, ali je njegov cilj dejansko skrb za varstvo interesov svojih članov.

10     Poleg tega zgolj dejstvo, da zatrjuje, da je na lastno pobudo sodelovalo pri formalnem postopku preiskave, ki ga je uvedla Komisija, ne izkazuje interesa, ki ga zahteva člen 40 Statuta Sodišča, kot ga razlaga sodna praksa, navedena v točki 6 zgoraj.

11     Končno, medtem ko se iz njegovega imena da sklepati, da zajema skupino fizičnih oseb, pa predlagatelj intervencije ni izkazal, da so nekateri od njegovih članov dejansko imeli korist od spornih pomoči. Slednja ugotovitev izključuje, da bi člani predlagatelja intervencije imeli posamičen, neposreden in gotov interes v zvezi z odločitvijo glede specifičnega akta, za katerega je predlagana razglasitev ničnosti (glej v tem smislu zgoraj navedeni sklep National Power in PowerGen, točka 53, in sklep Sodišča prve stopnje z dne 28. maja 2004 v zadevi Akzo Nobel Chemicals in Akcros Chemicals proti Komisiji, T‑253/03, ZOdl., str. II-315, točka 23). Poleg tega je interes gospodarskih subjektov – ki naj bi bili domnevno člani Círcula de Empresarios Vascos in naj bi bili pogodbeno vezani na podjetja, ki so prejela pomoči, na katere se nanaša izpodbijana odločba, in za katere predlagatelj intervencije zatrjuje, da bodo utrpeli morebitne posledice zaradi obveznosti vračila pomoči – prav tako posreden in negotov.

12     Zato je treba zavrniti predlog za intervencijo Círcula de Empresarios Vascos.

13     Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava je oseba javnega prava, ki ji člen 1 Ley 3/1993, de 22 de marzo 1993, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (zakon 3/1993 z dne 22. marca 1993 o uradnih trgovinskih, industrijskih in pomorskih zbornicah, BOE z dne 23. marca 1993) nalaga skrb za varstvo trgovinskih in industrijskih interesov na območju Territorio Histórico de Álava. Nesporno pa je, da bi ti interesi lahko bili prizadeti z izpodbijano odločbo, ki posega v davčno ureditev. Njen predlog za intervencijo mora torej biti sprejet.

14     Obvestilo iz člena 24(6) Poslovnika je bilo objavljeno 24. novembra 2001, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava pa je predlog za intervencijo vložila v roku, ki je določen v členu 115(1) istega poslovnika.

15     Glede predloga za intervencijo Territoria Histórica de Vizcaya in Territoria Histórica de Guipúzcoa je treba poudariti, da se interes za rešitev zadeve v smislu člena 40 Statuta Sodišča šteje za neposreden in dejanski interes, da se ugodi samim predlogom, v podporo katerih se intervencija predlaga, in ne za interes v zvezi s tožbenimi razlogi ali trditvami (sklepa Sodišča z dne 25. novembra 1964 v zadevi Lemmerz-Werke proti Visoki oblasti, 111/63, Recueil, str. 883, 884; z dne 12. aprila 1978 v zadevi Amylum in drugi proti Svetu in Komisiji, 116/77, 124/77 in 143/77, Recueil, str. 893, točki 7 in 9, in zgoraj navedeni sklep National Power in PowerGen, točka 53). „Rešitev“ zadeve je namreč treba razumeti kot končno odločitev sodišča, kakršna bo v izreku sodbe. Ob tem je treba še posebej preveriti, ali se je izpodbijani akt nanašal neposredno na intervenienta in ali je njegov interes za rešitev spora gotov. Poleg tega je treba razlikovati med predlagatelji intervencije z izkazanim neposrednim pravnim interesom v zvezi z odločitvijo glede specifičnega akta, za katerega je predlagana razglasitev ničnosti, in tistimi, katerih interes za rešitev spora je zaradi podobnosti njihovega položaja s položajem ene od strank le posreden (sklep predsednika Sodišča z dne 6. marca 2003 v zadevi Ramondín in Ramondín Cápsulas proti Komisiji, C‑186/02 P, Recueil, str. I‑2415, točka 14, in sklep Sodišča prve stopnje z dne 25. februarja 2003 v zadevi BASF proti Komisiji, T‑15/02, Recueil, str. II‑213, točki 26 in 27).

16     V tem primeru Territorio Histórico de Vizcaya in Territorio Histórico de Guipúzcoa utemeljujeta svoj predlog za intervencijo, prvič z dejstvom, da sta sami predpisali davčne ureditve, ki so primerljive z Normas Forales, za katere je bilo v izpodbijani odločbi ugotovljeno, da niso združljive s skupnim trgom, in drugič z dejstvom, da sta tudi sami vložili ničnostno tožbo proti podobnim odločbam, ki jih je proti tem ureditvam sprejela Komisija.

17     S tem pa zatrjujeta le posredni interes za rešitev spora zaradi podobnosti med njunim položajem in položajem tožečih strank v tej zadevi (glej v tem smislu zgoraj navedeni sklep Ramondín in Ramondín Cápsulas proti Komisiji, točka 16). Dejstvo, da sta tožeči stranki v sodnih postopkih, ki so vzporedni tej zadevi, ne pomeni obstoja interesa za rešitev zadeve v smislu člena 40 Statuta Sodišča.

18     Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da je predlog za intervencijo Territoria Histórica de Vizcaya in Territoria Histórica de Guipúzcoa treba zavrniti.

 Stroški

19     Na podlagi člena 87(1) Poslovnika končna sodba ali sklep, s katerim se postopek zaključi, vsebuje odločbo o stroških. S tem sklepom se postopek konča za Círculo de Empresarios Vascos, Territorio Histórico de Vizcaya in Territorio Histórico de Guipúzcoa. Zato je treba odločiti o stroških, nastalih v zvezi z njihovima predlogoma za intervencijo.

20     V skladu s členom 87(2) istega poslovnika se stranki, ki s predlogom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker stroški v tem primeru niso bili priglašeni, Círculo de Empresarios Vascos, Territorio Histórico de Vizcaya in Territorio Histórico de Guipúzcoa nosijo svoje stroške. V okviru teh predlogov za intervencijo tudi tožeči stranki in tožena stranka nosijo svoje stroške.

Iz teh razlogov je

PREDSEDNIK PETEGA RAZŠIRJENEGA SENATA SODIŠČA PRVE STOPNJE

sklenil:

1)      Za Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava se dovoli intervencija v zadevi T‑227/01 v podporo predlogom tožečih strank.

2)      Sodni tajnik vroči Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava prepis vseh procesnih aktov.

3)      Za Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava se določi rok za predložitev razlogov za utemeljitev njunih predlogov.

4)      Predlog za intervencijo Círculo de Empresarios Vascos, Territoria Histórica de Vizcaya in Territoria Histórica de Guipúzcoa se zavrne.

5)      Odločitev o stroških, povezanih z intervencijo za Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, se pridrži.

6)      Círculo de Empresarios Vascos ter Territorio Histórico de Vizcaya in Territorio Histórico de Guipúzcoa nosijo svoje stroške v zvezi s predlogi za intervencijo. Tudi tožeči stranki in tožena stranka nosijo svoje stroške v zvezi s temi predlogi za intervencijo.

V Luxembourgu, 10. januarja 2006.

Sodni tajnik

 

       Predsednik

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Jezik postopka: španščina.

Top