EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0239

Sodba Sodišča z dne 15. februarja 2001.
Nachi Europe GmbH proti Hauptzollamt Krefeld.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Finanzgericht Düsseldorf - Nemčija.
Skupna trgovinska politika.
Zadeva C-239/99.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:101

SODBA SODIŠČA

z dne 15. februarja 2001(*)

„Skupna trgovinska politika – Zaščita pred izvajanjem dampinga – Člen 1(2) Uredbe (EGS) št. 2849/92 – Sprememba dokončne protidampinške dajatve na uvoz krogljičnih ležajev s poreklom iz Japonske, katerih največji zunanji premer presega 30 milimetrov – Predlog za sprejetje predhodne odločbe o veljavnosti – Opustitev vložitve ničnostne tožbe zoper Uredbo tožeče stranke iz postopka v glavni stvari“

V zadevi C-239/99,

katere predmet je predlog Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija), ki ga je na podlagi člena 234 ES naslovilo na Sodišče, naj v postopku v glavni stvari, ki poteka pred navedenim sodiščem med

Nachi Europe GmbH

in

Hauptzollampt Krefeld,

sprejme predhodno odločbo o veljavnosti člena 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2849/92 z dne 28. septembra 1992 o spremembi protidampinške dajatve iz Uredbe (EGS) št. 1739/85 o uvozu krogljičnih ležajev s poreklom iz Japonske, katerih največji zunanji premer presega 30 milimetrov (UL L 286, str. 2),

SODIŠČE,

v sestavi G. C. Rodríguez Iglesias, predsednik, C. Gulmann, A. La Pergola (poročevalec), M. Wathelet in V. Skouris, predsedniki senatov, ter D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, sodniki, in F. Macken, sodnica,

generalni pravobranilec: F. G. Jacobs

sodni tajnik: H. A. Rühl, glavni administrator,

ob upoštevanju pisnih stališč, ki so jih predložili:

–       za Nachi Europe GmbH N. Polley in A. Scheffler, odvetnika,

–       za Svet Evropske unije S. Marquard, zastopnik, skupaj z G. Berrischom in H.-G. Kamannom, odvetnika,

–       za Komisijo Evropskih skupnosti V. Kreuschitz in N. Khan, zastopnika,

ob upoštevanju poročila za obravnavo,

po predstavitvi ustnih stališč Nachi Europe GmbH, Sveta in Komisije na obravnavi 26. septembra 2000,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 16. novembra 2000

izreka naslednjo

Sodbo

1       Finanzgericht Düsseldorf je s sklepom z dne 21. junija 1999, ki ga je Sodišče prejelo 24. junija, predložilo v predhodno odločanje dve vprašanji v zvezi z veljavnostjo člena 1, točka 2, Uredbe Sveta (EGS) št. 2849/92 z dne 28. septembra 1992 o spremembi dokončne protidampinške dajatve na uvoz krogljičnih ležajev s poreklom iz Japonske, katerih največji zunanji premer presega 30 milimetrov (UL L 286, str. 2).

2       Ti vprašanji sta bili postavljeni v postopku med Nachi Europe GmbH (v nadaljevanju: Nachi Europe) in Hauptzollamt Krefeld (v nadaljevanju: Hauptzollamt), potem ko je slednji zavrnil zahtevo Nachi Europe za povračilo protidampinške dajatve, plačane v skladu z Uredbo št. 2849/92.

 Pravni okvir

 Uredba št. 2849/92

3       Uredba Sveta št. 1739/85 z dne 24. junija 1985 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določenih krogljičnih ležajev in nezoženih krogljičnih ležajev s poreklom iz Japonske (UL L 167, str. 3) je uvedla dokončne protidampinške dajatve na uvoz krogljičnih ležajev s poreklom iz Japonske, katerih največji zunanji premer presega 30 milimetrov. Natančneje je Uredba št. 1739/85 uvedla dokončno protidampinško dajatev za krogljične ležaje, ki jih proizvajajo NTN Toyo Bearing Ltd (v nadaljevanju: NTN), Koyo Seiko Co. Ltd (v nadaljevanju: Koyo Seiko) in Nachi Fujikoshi Corporation (v nadaljevanju: Nachi Fujikoshi), in sicer v višini 3,2 %, 5,5 % oziroma 13,9 % neto cene franko meja Skupnosti pred carinjenjem.

4       Te dajatve so bile spremenjene z Uredbo št. 2849/92, sprejeto na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 2423/88 z dne 11. julija 1988 o zaščiti pred dampinškim ali subvencioniranim uvozom iz držav, ki niso članice Evropske gospodarske skupnosti (UL L 209, str. 1), ki je začela veljati 2. oktobra 1992.

5       Zlasti iz uvodnih izjav Uredbe št. 2849/92 izhaja presoja Sveta, da bi ukinitev obstoječih protidampinških ukrepov povzročila znatno škodo industriji Skupnosti (točka 39 uvodnih izjav) in da ima Skupnost jasen interes za nadaljnjo zaščito svoje industrije krogljičnih ležajev zoper nelojalno konkurenco izdelkov, uvoženih z dampingom (točka 44 uvodnih izjav). Po primerjavi ravni cen (točke od 45 do 52 uvodnih izjav) je Uredba št. 2849/92 spremenila takrat obstoječe dokončne dajatve, s tem da jih je v členu 1, točka 1, določila po stopnji 11,6 % za NTN, 13,7 % za Koyo Seiko in 7,7 % za Nachi Fujikoshi.

 Sodba Sodišča prve stopnje v zadevi NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu ter sodba Sodišča v zadevi Komisija proti NTN in Koyo Seiko

6       Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti je v zadevi, ki sta mu jo z ničnostno tožbo zoper Uredbo št. 2849/92 predložila NTN in Koyo Seiko, s sodbo z dne 2. maja 1995 v zadevi NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu (T-163/94 in T-165/94, Recueil, str. II-1381) ugotovilo ničnost člena 1 Uredbe št. 2849/92, „kolikor za tožeče stranke določa protidampinško dajatev“.

7       Iz zgoraj navedene sodbe NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu izhaja, da je Sodišče prve stopnje menilo, da več točk uvodnih izjav Uredbe št. 2849/92 vsebuje ugotovitve z dejanskimi ali pravnimi napakami ali ugotovitve, ki so zavajajoče zaradi pomanjkljivosti. Sodišče prve stopnje je zaključilo, da je bila tudi trditev iz točke 39 uvodnih izjav te uredbe, iz katere izhaja, da dampinški uvoz lahko povzroči znatno škodo proizvodnji krogljičnih ležajev v Skupnosti, pravno in dejansko napačna.

8       S sodbo z dne 10. februarja 1998 v zadevi Komisija proti NTN in Koyo Seiko (C‑245/95 P, Recueil, str. I-401) je Sodišče zavrnilo pritožbo Komisije zoper zgoraj navedeno sodbo NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu. Sodišče je zlasti potrdilo, da dejstvo, da Svet, kot je ugotovilo Sodišče prve stopnje, ni uspel dokazati škode ali grozeče škode v smislu člena 4 Uredbe št. 2423/88, zadostuje za ugotovitev ničnosti člena 1 Uredbe 2849/92.

9       Komisija je, izhajajoč iz posledic zgoraj navedenih sodb NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu ter Komisija proti NTN in Koyo Seiko, 3. junija 1998 objavila sporočilo 98/C 168/04 z naslovom „Sporočilo glede uvoza krogljičnih ležajev s poreklom iz Japonske, katerih zunanji premer presega 30 milimetrov“ (UL C 168, str. 6), v katerem navaja, da lahko uvozniki zahtevajo povračilo dokončnih dajatev, plačanih po začetku veljavnosti Uredbe št. 2849/92, pri nacionalnih carinskih organih za izdelke, ki jih proizvajata Koyo Seiko in NTN.

 Postopek v glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

10     Nachi Europe, ki je hčerinska družba Nachi Fujikoshi, je novembra in decembra 1995 uvozila krogljične ležaje s poreklom iz Japonske, ki jih je proizvedla družba mati, in jih dala v prosti promet pri carinarnici Mönchengladbach, ki je podrejena Hauptzollamt.

11     Nachi Europe je iz tega naslova plačala protidampinške dajatve v skupni višini 58.891,51 DEM, ki so ji bile naložene z odločbo o plačilu z dne 17. novembra 1995 in z dne 29. decembra 1995.

12     Nachi Europe je z dopisom, ki ga je Hauptzollamt prejel 19. novembra 1998, zahteval povračilo protidampinških dajatev, ki jih je plačal, s sklicevanjem na nezakonitost Uredbe št. 2849/92, ki izhaja iz zgoraj navedenih sodb NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu ter Komisija proti NTN in Koyo Seiko.

13     Hauptzollamt je z odločbo z dne 11. januarja 1999 zavrnil zahtevo za povračilo. Prav tako je zavrnil pritožbo Nachi Europe zoper to odločbo.

14     Nachi Europe je v podporo tožbi, ki jo je nato predložilo Finanzgericht Düsseldorf, navajal, da Uredba št. 2849/92 določa protidampinške dajatve za krogljične ležaje, ki jih je uvozil, in da je bilo z zgoraj navedenima sodbama NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu ter Komisija proti NTN in Koyo Seiko ugodeno ničnostni tožbi drugih uvoznikov.

15     Finanzgericht je ugotovilo, da ne glede na to, da je bila v zgoraj navedenih sodbah NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu ter Komisija proti NTN in Koyo Seiko Uredba št. 2849/92 razglašena za nično, le če se nanaša na tožeče stranke v tistih zadevah in ne glede Nachi Europe, iz razlogov teh sodb izhaja, da je člen 1, točka 2, navedene uredbe v celoti neveljaven.

16     V teh okoliščinah je Finanzgericht Düsseldorf prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1.      Ali je člen 1, točka 2, Uredbe (EGS) št. 2849/92 neveljaven?

2.      Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, kdaj začne učinkovati neveljavnost člena 1, točka 2, Uredbe (EGS) št. 2849/92 glede tožeče stranke?“

 Prvo vprašanje

17     Iz predložitvenega sklepa izhaja, da predložitveno sodišče s prvim vprašanjem ne želi izvedeti tega, ali je člen 1, točka 2, Uredbe št. 2849/92 v celoti neveljaven, ampak le to, ali je ta določba neveljavna, kolikor določa protidampinško dajatev za krogljične ležaje, ki jih izdeluje Nachi Fujikoshi in uvaža njena hčerinska družba Nachi Europe, to pa so edini izdelki, ki so predmet postopka v glavni stvari.

18     V tem smislu je treba preučiti, ali zgoraj navedeni sodbi NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu ter Komisija proti NTN in Koyo Seiko vplivata na veljavnost člena 1, točka 2, Uredbe št. 2849/92, kolikor ta določba določa protidampinško dajatev za krogljične ležaje, ki jih proizvaja Nachi Fujikoshi, po drugi strani pa tudi to, ali se lahko, če tega vpliva ni, Nachi Europe sklicuje na neveljavnost te protidampinške dajatve v postopku pred nacionalnim sodiščem.

 Vpliv zgoraj navedenih sodb NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu ter Komisija proti NTN in Koyo Seiko na veljavnost protidampinške dajatve za krogljične ležaje, ki jih izdeluje Nachi Fujikoshi

19     Najprej se je primerno spomniti na pogoje, pod katerimi lahko posameznik vloži ničnostno tožbo zoper neko uredbo, ki določa tako protidampinško dajatev, kakršno določa Uredba št. 2849/92.

20     Po členu 230, četrti odstavek, ES lahko fizična ali pravna oseba vloži ničnostno tožbo, če jo izpodbijani akt, čeprav gre za uredbo, neposredno in posamično zadeva.

21     Glede na ustaljeno sodno prakso uredbe, ki določajo protidampinške dajatve, ne glede na to, da imajo glede na vsebino in področje veljavnosti normativni značaj, neposredno in posamično zadevajo med drugim tiste proizvajalce in izvoznike, ki lahko dokažejo, da so v aktih Komisije ali Sveta navedeni ali se nanje nanašajo predhodne poizvedbe (glej zlasti sodbo z dne 21. februarja 1984 v zadevi Allied Corporation in drugi proti Komisiji, 239/82 in 275/82, Recueil, str. 1005, točka 12), pa tudi tiste uvoznike, katerih cene v nadaljnji prodaji zadevnega blaga so osnova za oblikovanje izvozne cene v primeru povezanosti izvoznika in uvoznika (glej zlasti sodbo z dne 11. julija 1990 v zadevi Neotype Techmashexport proti Komisiji in Svetu, C-305/86 in C-160/87, Recueil, str. I‑2945, točka 19).

22     Sodišče je odločilo, da se, kadar neka uredba o uvedbi protidampinške dajatve določa različne dajatve za več družb, na določeno družbo nanašajo le tiste določbe, ki zanjo določajo posebno protidampinško dajatev in njeno višino, ne pa tudi tiste, ki določajo protidampinške dajatve za druge družbe, tako da je tožba te družbe sprejemljiva le v tistem delu, v katerem se zahteva razveljavitev tistih določb uredbe, ki se nanašajo le nanjo (glej sodbe z dne 7. maja 1987 v zadevi Toyo proti Svetu, 240/84, Recueil, str. 1809, točki 6 in 7; v zadevi Nachi Fujikoshi proti Svetu, 255/84, Recueil, str. 1861, točki 7 in 8; v zadevi Koyo Seiko proti Svetu, 256/84, Recueil, str. 1899, točki 6 in 7, in v zadevi Nippon Seiko proti Svetu, 258/84, Recueil, str. 1923, točki 7 in 8).

23     V smislu te sodne prakse sta NTN in Koyo Seiko, družbi za proizvodnjo krogljičnih ležajev, na katere se nanaša Uredba št. 2849/92, vsaka posebej pri Sodišču prve stopnje vložili ničnostno tožbo zoper to uredbo, kolikor zadeva vsako od njiju.

24     Sodišče prve stopnje je z zgoraj navedeno sodbo NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu v okviru predloženih navedb ugodilo tožbama teh dveh družb in je torej ugotovilo ničnost člena 1 Uredbe št. 2849/92 le v delu, v katerem določa protidampinško dajatev za družbi NTN Corporation in Koyo Seiko, to pa v skladu s sodno prakso, po kateri bi sodišče Skupnosti ravnalo zunaj svoje pristojnosti, če bi njegova odločitev presegala to, kar je bilo predlagano (glej sodbe z dne 14. decembra 1962 v zadevah Meroni proti Visoki oblasti, 46/59 in 47/59, Recueil, str. 783 in 801, in z dne 28. junija 1972 v zadevi Jamet proti Komisiji, 37/71, Recueil, str. 483, točka 12), zato pa razglasitev ničnosti ne sme preseči tega, kar je predlagala tožeča stranka (sodba z dne 14. septembra 1999 v zadevi Komisija proti AssiDomän Kraft Products in drugi, C-310/97 P, Recueil, str. I‑5363, točka 52).

25     Sodišče je v zvezi s tem navedlo, da sodišče Skupnosti, če se naslovnik neke odločitve odloči vložiti ničnostno tožbo, odloča le v okviru tistih delov odločitve, ki slednjega zadevajo, medtem ko tisti, ki zadevajo druge naslovnike in niso bili izpodbijani, niso predmet spora, v katerem sodišče Skupnosti odloča (zgoraj navedena sodba Komisija proti AssiDomän Kraft Products in drugi, točka 53).

26     Sicer pa je Sodišče prav tako odločilo, da čeprav splošna veljavnost določene sodbe nekega sodišča Skupnosti velja tako za izrek sodbe kot tudi za razloge, ki so podlaga zanj, ne more povzročiti ničnosti določenega akta, ki sodišču Skupnosti ni bil predložen v presojo, je pa prav tako neveljaven (zgoraj navedena sodba Komisija proti AssiDomän Kraft Products in drugi, točka 54).

27     V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da ničnost člena 1 Uredbe št. 2849/92, kolikor določa protidampinško dajatev za družbi NTN in Koyo Seiko, ki jo je ugotovilo Sodišče prve stopnje v zgoraj navedeni sodbi NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu in ki jo je potrdilo Sodišče v zgoraj navedeni sodbi Komisija proti NTN in Koyo Seiko, ne vpliva na veljavnost drugih delov te uredbe, zlasti na protidampinško dajatev, ki velja za krogljične ležaje, ki jih proizvaja Nachi Fujikoshi, kolikor ti deli niso predmet postopka pred sodiščem Skupnosti.

 Možnost sklicevanja Nachi Europe na neveljavnost protidampinške dajatve v postopku pred nacionalnim sodiščem

28     Neodvisno od učinkov delne ničnosti, ki jo je ugotovilo Sodišče prve stopnje v zgoraj navedeni sodbi NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu, je treba preučiti, ali se lahko Nachi Europe v postopku pred nacionalnim sodiščem sklicuje na neveljavnost protidampinške dajatve za krogljične ležaje, ki jih proizvaja Nachi Fujikoshi.

29     Najprej se je treba spomniti, da glede na ustaljeno sodno prakso odločitev, ki jo sprejmejo institucije Skupnosti in ki je naslovnik ne izpodbija v roku, predvidenem v členu 230, peti odstavek, ES, postane zanj pravnomočna (glej zlasti sodbe z dne 12. oktobra 1978 v zadevi Komisija proti Belgiji, 156/77, Recueil, str. 1881, točke od 20 do 24; z dne 10. junija 1993 v zadevi Komisija proti Grčiji, C-183/91, Recueil, str. I-3131, točki 9 in 10, in z dne 9. marca 1994 v zadevi TWD Textilwerke Deggendorf, C-188/92, Recueil, str. I-833, točka 13). Taka sodna praksa temelji zlasti na upoštevanju dejstva, da je tožbeni rok namenjen varovanju pravne varnosti, s tem da se prepreči časovno neomejeno izpodbijanje aktov Skupnosti, ki imajo pravne učinke (sodba z dne 30. januarja 1997 v zadevi Wiljo, C-178/95, Recueil, str. I-585, točka 19).

30     Sodišče je prav tako razsodilo, da je enaka potreba po pravni varnosti razlog za izključitev možnosti, da bi pridobitelj državne pomoči – ki je predmet odločitve Komisije, naslovljene neposredno na državo članico, iz katere ta pridobitelj izhaja in bi lahko nedvomno izpodbijal to odločitev, a je zamudil za to določen prekluzivni rok iz člena 230, peti odstavek, ES – lahko v tožbi, usmerjeni zoper ukrepe nacionalnih organov za izvršitev te odločitve, oporekal njeni veljavnost pred nacionalnimi sodišči (zgoraj navedeni sodbi TWD Textilwerke Deggendorf, točki 17 in 24, in Wiljo, točki 20 in 21). Dejansko je Sodišče upoštevalo, da bi sprejetje nasprotne rešitve pomenilo priznanje pridobitelju pomoči možnost, da zaobide pravnomočnost, ki se mora zaradi načela pravne varnosti pripisati neki odločitvi po izteku roka za tožbo (zgoraj navedeni sodbi TWD Textilwerke Deggendorf, točka 18, in Wiljo, točka 21).

31     Primerno je preučiti, ali se, kot navajata Svet in Komisija, rešitev iz zgoraj navedene sodbe TWD Textilwerke Deggendorf lahko uporablja tudi v primeru, ko se, kot v postopku v glavni stvari, na neveljavnost uredbe o protidampingu v postopku pred nacionalnim sodiščem sklicuje družba, katere položaj je tak, kot je v primeru Nachi Europe.

32     Glede tega je Nachi Europe na obravnavi navedel, da se v zgoraj navedeni sodbi TWD Textilwerke Deggendorf sprejeta rešitev ne more uporabljati, kadar gre za sklicevanje na neveljavnost neke uredbe kot incidentno vprašanje, ker člen 241 ES, ne glede na pretek roka za vložitev tožbe iz člena 230, peti odstavek, ES, vsaki stranki omogoča sklicevanje na neveljavnost uredbe kot incidentno vprašanje.

33     V zvezi s tem je treba najprej opozoriti, da glede na ustaljeno sodno prakso možnost sklicevanja na neveljavnost neke uredbe ni neodvisna pravica do tožbe, ki jo ponuja člen 241 ES, in se lahko izvaja le kot incidentno vprašanje v postopku pred Sodiščem na podlagi neke druge določbe Pogodbe (sodbe z dne 14. decembra 1962 v zadevi Wöhrmann in Lütticke, 31/62 in 33/62, Recueil, str. 965 in 979; z dne 16. julija 1981 v zadevi Albini proti Svetu in Komisiji, 33/80, Recueil, str. 2141, točka 17, in z dne 11. julija 1985 v zadevi Salerno in drugi proti Komisiji in Svetu, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 in 10/84, Recueil, str. 2523, točka 36, ter sklep z dne 28. junija 1993 v zadevi Donatab in drugi proti Komisiji, C-64/93, Recueil, str. I-3595, točka 19).

34     Ker se na člen 241 ES ob neobstoju glavne tožbe, ki je predložena Sodišču pred njim, ni mogoče sklicevati, se te določbe kot take ne da uporabiti v postopku za predhodno odločanje iz člena 234 ES. Kot je v točki 62 sklepnih predlogov ugotovil generalni pravobranilec, že člen 234 ES predvideva postopek, ki omogoča rešitev vprašanja, postavljenega kot incidentni v postopku pred nacionalnim sodiščem.

35     Res pa je, da člen 241 ES izraža splošno pravno načelo, ki tožeči stranki zagotavlja pravico, da v postopku zoper zavrnitev njenega predloga po nacionalnem pravu uveljavlja neveljavnost nekega akta Skupnosti, ki je bil podlaga za nacionalno odločbo v zvezi z njim, s tem da se vprašanje veljavnosti tega akta Skupnosti lahko sproži tudi pred Sodiščem v postopku za predhodno odločanje (sodba z dne 27. septembra 1983 v zadevi Universität Hamburg, 216/82, Recueil, str. 2771, točki 10 in 12).

36     Sodišče je opozorilo tudi na to, da to splošno načelo vsaki stranki zagotavlja pravico, da za dosego ničnosti kake odločitve, ki jo neposredno in posamično zadeva, izpodbija veljavnost predhodnih aktov institucij, ki so pravna podlaga izpodbijane odločitve, če taka stranka v smislu člena 230 ES nima pravice do vložitve direktne tožbe zoper te akte, katerih posledice se nanjo nanašajo, ne da bi bila sposobna zahtevati, da se razglasijo za nične (sodba z dne 6. marca 1979 v zadevi Simmenthal proti Komisiji, 92/78, Recueil, str. 777, točka 39, in zgoraj navedena sodba TWD Textilwerke Deggendorf, točka 23).

37     Kakor koli pa to splošno načelo, ki je namenjeno zagotavljanju tega, da lahko vsakdo razpolaga ali bo razpolagal z možnostjo izpodbijati akt Skupnosti, ki je podlaga njemu neugodni odločitvi, v ničemer ne nasprotuje temu, da določena uredba postane glede posameznika pravnomočna, kolikor se jo lahko glede njega šteje za individualno odločitev in katere razglasitev ničnosti bi vsekakor lahko zahteval v smislu člena 230 ES, ki temu posamezniku preprečuje sklicevanje na nezakonitost te uredbe pred nacionalnimi organi (glede odločitve Komisije glej zgoraj navedeno sodbo TWD Textilwerke Deggendorf, točki 24 in 25). Tak zaključek velja za uredbe, ki določajo protidampinške dajatve, to pa zaradi njihovega dvojnega značaja, kar je v sodni praksi, navedeni v točki 21 te sodbe, ugotovilo Sodišče, in sicer kot aktov normativnega značaja ter aktov, ki lahko določene gospodarske subjekte zadevajo neposredno in posamično.

38     V obravnavani zadevi bi lahko tožeča stranka v glavni stvari Nachi Europe nedvomno zahtevala razglasitev ničnosti člena 1, točka 2, Uredbe št. 2849/92, kolikor ta določa protidampinško dajatev za krogljične ležaje, ki jih proizvaja Nachi Fujikoshi.

39     Nachi Europe je dejansko, tako kot navaja generalni pravobranilec v točkah od 32 do 34 sklepnih predlogov, uvoznik, ki je povezan z Nachi Fujikoshi, in katerega cene nadaljnje prodaje zadevnega blaga so bile podlaga za oblikovanje izvozne cene, ki jo je Uredba št. 2849/92 uporabila za določitev dampinške mejne vrednosti za Nachi Fujikoshi. V skladu s sodno prakso iz točk 21 in 22 te sodbe ta okoliščina omogoča, da se lahko šteje, da določbe te uredbe, ki določa posebno protidampinško dajatev za izdelke, ki jih proizvaja Nachi Fujikoshi, neposredno in posamično zadevajo Nachi Europe.

40     Iz vsega navedenega izhaja, da je treba na prvo vprašanje odgovoriti tako, da niti zgoraj navedena sodba Sodišča prve stopnje v zadevi NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu niti zgoraj navedena sodba Sodišča v zadevi Komisija proti NTN in Koyo Seiko ne vplivata na veljavnost člena 1, točka 2, Uredbe št. 2849/92, kolikor ta določa protidampinško dajatev za krogljične ležaje, ki jih proizvaja Nachi Fujikoshi.

Uvoznik teh izdelkov, kot je Nachi Europe, ki ima nedvomno pravico vložiti tožbo na Sodišču prve stopnje zaradi razglasitve ničnosti protidampinške dajatve, ki zadeva njegove izdelke, ki pa te pravice ni uporabil, se ne more nato sklicevati na neveljavnost te protidampinške dajatve pred nacionalnim sodiščem. V takem primeru je nacionalno sodišče vezano na dokončnost protidampinške dajatve, ki na podlagi člena 1, točka 2, Uredbe št. 2849/92 velja za krogljične ležaje, ki jih proizvaja Nachi Fujikoshi in uvaža Nachi Europe.

 Drugo vprašanje

41     Glede na to, da je nacionalno sodišče postavilo drugo vprašanje le kot hipotezo v primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje, nanj ni treba odgovoriti.

 Stroški

42     Stroški Sveta in Komisije, ki sta Sodišču predložila stališča, se ne povrnejo. Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred nacionalnim sodiščem, to odloči o stroških.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE

v odgovor na vprašanji, ki mu ju je predložilo Finanzgericht Düsseldorf s sklepom z dne 21. junija 1999, razsodilo:

Niti sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. maja 1995 v zadevi NTN Corporation in Koyo Seiko proti Svetu (T-163/94 in T-165/94) niti sodba Sodišča z dne 10. februarja 1998 v zadevi Komisija proti NTN in Koyo Seiko (C-245/95 P) ne vplivata na veljavnost člena 1, točka 2, Uredbe Sveta (EGS) št. 2849/92 z dne 28. septembra 1992 o spremembi dokončne protidampinške dajatve iz Uredbe (EGS) št. 1739/85 o uvozu krogljičnih ležajev s poreklom iz Japonske, katerih največji zunanji premer presega 30 milimetrov, kolikor ta določa protidampinško dajatev za krogljične ležaje, ki jih proizvaja Nachi Fujikoshi Corporation.

Uvoznik teh izdelkov, kakršen je Nachi Europe GmbH, ki ima nedvomno pravico vložiti tožbo pri Sodišču prve stopnje zaradi razglasitve ničnosti protidampinške dajatve, ki zadeva njegove izdelke, in ki te pravice ni uporabil, se ne more nato sklicevati na neveljavnost te protidampinške dajatve pred nacionalnim sodiščem. V takem primeru je nacionalno sodišče vezano na dokončnost protidampinške dajatve, ki na podlagi člena 1, točka 2, Uredbe št. 2849/92 velja za krogljične ležaje, ki jih proizvaja Nachi Fujikoshi Corporation in uvaža Nachi Europe GmbH.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

La Pergola

Wathelet

Skouris

Edward

Puissochet

Jann

Sevón

Schintgen

 

      Macken

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 15. februarja 2001.

Sodni tajnik

 

      Predsednik

R. Grass

 

       G. C. Rodríguez Iglesias


* Jezik postopka: nemščina.

Top