EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0506

Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 o odobritvi začasne podpore Helenski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19

COM/2022/506 final

Bruselj, 28.9.2022

COM(2022) 506 final

2022/0309(NLE)

Predlog

IZVEDBENI SKLEP SVETA

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 o odobritvi začasne podpore Helenski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

   

Uredba Sveta (EU) 2020/672 (v nadaljnjem besedilu: uredba o instrumentu SURE) določa pravni okvir za zagotavljanje finančne pomoči Unije državam članicam, ki se zaradi izbruha COVID-19 soočajo z resnimi gospodarskimi motnjami ali jih takšne motnje resno ogrožajo. Podpora v okviru instrumenta SURE je v prvi vrsti namenjena financiranju shem skrajšanega delovnega časa ali podobnih ukrepov za zaščito zaposlenih in samozaposlenih, da se tako zmanjša obseg brezposelnosti in izgube dohodka, poleg tega pa tudi financiranju nekaterih ukrepov, povezanih z zdravjem, zlasti na delovnem mestu.

Grčija je 6. avgusta 2020 zaprosila za finančno pomoč Unije, 25. septembra 2020 pa ji je Svet z Izvedbenim sklepom (EU) 2020/1346 odobril finančno pomoč, da bi dopolnila svoja nacionalna prizadevanja za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice izbruha za delavce in samozaposlene.

Grčija je 9. marca 2021 še enkrat zaprosila za finančno pomoč Unije na podlagi uredbe o instrumentu SURE. Na podlagi te prošnje je bil Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1346 spremenjen z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2021/679 z dne 23. aprila 2021.

Grčija je 1. septembra 2022 tretjič zaprosila za finančno pomoč Unije na podlagi uredbe o instrumentu SURE.

Komisija se je v skladu s členom 6(2) uredbe o instrumentu SURE posvetovala z grškimi organi, da bi preverila nenadno in močno povečanje dejanskih in načrtovanih odhodkov, ki ga je povzročila pandemija COVID-19, neposredno povezano z ukrepi na področju trga dela Grčije. To se nanaša zlasti na obstoječe ukrepe iz Izvedbenega sklepa Sveta (EU) 2020/1346:

(a)posebni dodatek za zaposlene v zasebnem sektorju, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile začasno prekinjene, ki je bil uveden s pravnim aktom z dne 14. marca 2020. Navedeni ukrep je bil namenjen zaščiti zaposlitve v podjetjih, ki so svoje dejavnosti prenehala opravljati na podlagi javnega odloka ali pripadajo gospodarskim sektorjem, ki jih je izbruh COVID-19 močno prizadel, in se nanaša na zagotavljanje posebnega mesečnega dodatka v višini 534 EUR za zaposlene, katerih pogodbe o zaposlitvi so začasno prekinjene. Ukrep, ki velja od sredine marca 2020, je bil podaljšan do 31. januarja 2022. Predpogoj za upravičenost do sheme je, da delodajalec obdrži enako število zaposlenih (kar pomeni tudi iste zaposlene) za obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila pogodba o zaposlitvi začasno prekinjena;

(b)državno financiranje prispevkov za socialno varnost zaposlenih, ki so upravičeni do posebnega dodatka iz točke (a). Predpogoj za upravičenost do sheme je, da delodajalec obdrži enako število zaposlenih (kar pomeni tudi iste zaposlene) za obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila pogodba o zaposlitvi začasno prekinjena. 

Grčija je Komisiji predložila ustrezne informacije.

Komisija glede na razpoložljiva dejstva predlaga Svetu, da sprejme izvedbeni sklep o odobritvi finančne pomoči Grčiji v skladu z uredbo o instrumentu SURE v podporo zgoraj navedenim ukrepom.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Ta predlog je v celoti skladen z Uredbo Sveta (EU) 2020/672, na podlagi katere je predložen.

Predlog dopolnjuje drug instrument prava Unije za zagotavljanje podpore državam članicam v izrednih razmerah, in sicer Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (Uredba (ES) št. 2012/2002). Uredba (EU) 2020/461 Evropskega parlamenta in Sveta, ki spreminja navedeni instrument, da bi se razširilo njegovo področje uporabe na izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju in opredelile posebne dejavnosti, upravičene do financiranja, je bila sprejeta 30. marca 2020.

Skladnost z drugimi politikami Unije

Predlog je del sklopa ukrepov, pripravljenih v odziv na trenutno pandemijo COVID-19, kot je „naložbena pobuda v odziv na koronavirus“, in dopolnjuje druge instrumente, ki podpirajo zaposlovanje, kot sta Evropski socialni sklad in Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)/InvestEU. Z uporabo izposojanja in posojanja za podporo državam članicam v tem konkretnem primeru izbruha COVID-19 bi ta predlog zagotavljal drugo raven zaščite za financiranje shem skrajšanega delovnega časa in podobnih ukrepov, s čimer bi pomagal ohranjati delovna mesta ter s tem zaščititi zaposlene in samozaposlene pred tveganjem brezposelnosti.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Pravna podlaga za ta instrument je Uredba Sveta (EU) 2020/672.

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Predlog je odziv na prošnjo države članice in odraža evropsko solidarnost z zagotavljanjem finančne pomoči Unije v obliki začasnih posojil državi članici, ki jo je prizadel izbruh COVID-19. Takšna finančna pomoč kot druga raven zaščite začasno podpira povečane javnofinančne odhodke držav članic za sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe ter jim pomaga ščititi delovna mesta in s tem zaposlene in samozaposlene pred tveganjem brezposelnosti in izgube dohodka.

Podpora bo pomagala prizadetemu prebivalstvu in pripomogla k blažitvi neposrednih družbenih in gospodarskih posledic krize COVID-19.

Sorazmernost

Predlog upošteva načelo sorazmernosti. Ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev instrumenta.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z DELEŽNIKI IN OCEN UČINKA

Posvetovanja z deležniki

Zaradi nujne čimprejšnje priprave predloga, da bi ga Svet lahko pravočasno sprejel, posvetovanja z deležniki ni bilo mogoče izvesti.

Ocena učinka

Zaradi nujnosti priprave predloga ocena učinka ni bila izvedena.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Komisija bi morala imeti možnost najema posojil na finančnih trgih z namenom nadaljnjega posojanja državi članici, ki zaprosi za finančno pomoč v okviru instrumenta SURE.

Poleg jamstev, ki jih dajo države članice, okvir vključuje tudi druge zaščitne ukrepe za zagotavljanje finančne trdnosti sheme, in sicer:

·strog in konservativen pristop k finančnemu upravljanju,

·oblikovanje posojilnega portfelja, ki omejuje tveganje koncentracije, letno izpostavljenost in čezmerno izpostavljenost do posameznih držav članic, hkrati pa zagotavlja, da se državam članicam, ki najbolj potrebujejo pomoč, lahko zagotovijo zadostna sredstva, ter

·možnosti obnovitve dolga.

2022/0309 (NLE)

Predlog

IZVEDBENI SKLEP SVETA

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 o odobritvi začasne podpore Helenski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2020/672 z dne 19. maja 2020 o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 1 in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Po prošnji Grčije z dne 6. avgusta 2020 je Svet z Izvedbenim sklepom (EU) 2020/1346 2 odobril finančno pomoč Grčiji v obliki posojila v višini največ 2 728 000 000 EUR z največjo povprečno zapadlostjo 15 let in z obdobjem razpoložljivosti 18 mesecev, da se dopolnijo nacionalna prizadevanja Grčije za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice tega izbruha za delavce in samozaposlene.

(2)Posojilo je bilo namenjeno Grčiji, ki naj bi ga uporabila za financiranje shem skrajšanega delovnega časa in podobnih ukrepov, kot so navedeni v členu 3 Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346.

(3)Po drugi prošnji Grčije z dne 9. marca 2021 je Svet z Izvedbenim sklepom (EU) 2021/679 3 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 Grčiji odobril dodatno finančno pomoč v višini 2 537 000 000 EUR s povečanjem najvišjega zneska posojila na 5 265 000 000 EUR z največjo povprečno zapadlostjo 15 let in obdobjem razpoložljivosti 18 mesecev, da se dopolnijo nacionalna prizadevanja Grčije za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice tega izbruha za delavce in samozaposlene.

(4)Grčija naj bi dodatno posojilo uporabila za financiranje shem skrajšanega delovnega časa in podobnih ukrepov, kot so navedeni v členu 3 Izvedbenega sklepa (EU) 2021/679 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346.

(5)Zaradi izbruha COVID-19 je še naprej imobiliziran znaten del delovne sile v Grčiji. To je privedlo do še vedno nenadnega in močnega povečanja javnofinančnih odhodkov v Grčiji v zvezi z ukrepi iz člena 3, točki (a) in (b), Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346.

(6)Izbruh COVID-19 in izredni ukrepi, ki jih je Grčija v letih 2020, 2021 in 2022 uvedla za zajezitev izbruha ter njegovih socialno-ekonomskih učinkov in učinkov, povezanih z zdravjem, so imeli in imajo še vedno zelo močan vpliv na javne finance. Primanjkljaj in dolg sektorja država sta v Grčiji leta 2020 znašala 10,2 % oziroma 206,3 % bruto domačega proizvoda (BDP), konec leta 2021 pa sta se zmanjšala na 7,4 % oziroma 193,3 %. V skladu z napovedjo Komisije iz pomladi 2022 naj bi primanjkljaj sektorja država Grčije do konca leta 2022 znašal 4,3 % bruto domačega proizvoda (BDP), dolg sektorja država pa 185,7 % BDP. Glede na vmesno napoved Komisije iz poletja 2022 naj bi se BDP Grčije v letu 2022 povečal za 4,0 %.

(7)Grčija je 1. septembra 2022 zaprosila za dodatno finančno pomoč Unije v višini 900 000 000 EUR, da bi še naprej dopolnjevala svoja nacionalna prizadevanja za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice tega izbruha za delavce v letih 2020, 2021 in 2022. Grčija je zlasti dodatno podaljšala sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe iz uvodnih izjav 8 in 9.

(8)Natančneje se prošnja Grčije nanaša na „Pravni akt z dne 14. marca 2020“ 4 , kot je naveden v členu 3, točka (a), Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346, s katerim je bil uveden posebni dodatek za zaposlene v zasebnem sektorju, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile začasno prekinjene. Navedeni ukrep je namenjen zaščiti zaposlitve v podjetjih, ki so svoje dejavnosti prenehala opravljati na podlagi javnega odloka ali pripadajo gospodarskim sektorjem, ki jih je izbruh COVID-19 močno prizadel, in se nanaša na zagotavljanje posebnega mesečnega dodatka v višini 534 EUR za zaposlene, katerih pogodbe o zaposlitvi so začasno prekinjene. Predpogoj za upravičenost do sheme je, da delodajalec obdrži enako število zaposlenih (kar pomeni iste zaposlene) za obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila pogodba o zaposlitvi začasno prekinjena. Ukrep je bil podaljšan do 31. januarja 2022.

(9)Organi so poleg tega uvedli državno financiranje prispevkov za socialno varnost zaposlenih, ki so upravičeni do posebnega dodatka iz uvodne izjave 8, kot je navedeno v členu 3, točka (b), Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346. Predpogoj za upravičenost do sheme je, da delodajalec obdrži enako število zaposlenih (kar pomeni iste zaposlene) za obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila pogodba o zaposlitvi začasno prekinjena.

(10)Grčija izpolnjuje pogoje, da lahko zaprosi za finančno pomoč iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/672. Grčija je Komisiji predložila ustrezne dokaze, da so se dejanski in načrtovani javnofinančni odhodki od 1. februarja 2020 povečali za 6 477 014 989 EUR zaradi nacionalnih ukrepov, sprejetih za obravnavanje socialno-ekonomskih učinkov izbruha COVID-19. To pomeni nenadno in močno povečanje, ker je povezano tudi z razširitvijo obstoječih nacionalnih ukrepov, neposredno povezanih s shemami skrajšanega delovnega časa in podobnimi ukrepi, ki zajemajo znaten delež podjetij in delovne sile v Grčiji. Grčija namerava 312 014 989 EUR financirati z lastnimi sredstvi.

(11)Komisija se je v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2020/672 posvetovala z Grčijo ter preverila nenadno in močno povečanje dejanskih in načrtovanih javnofinančnih odhodkov, neposredno povezano s shemami skrajšanega delovnega časa in podobnimi ukrepi iz prošnje z dne 1. septembra 2022.

(12)Zato bi bilo treba zagotoviti finančno pomoč za podporo Grčiji pri obravnavanju socialno-ekonomskih učinkov resnih gospodarskih motenj, ki jih je povzročil izbruh COVID-19. Komisija bi morala sprejeti odločitve glede zapadlosti, obsega in sprostitve obrokov in tranš v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi.

(13)Glede na to, da se je obdobje razpoložljivosti iz Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 izteklo, je potrebno novo obdobje razpoložljivosti za dodatno finančno pomoč. Obdobje razpoložljivosti za finančno pomoč 18 mesecev, odobreno z Izvedbenim sklepom (EU) 2020/1346, bi bilo treba podaljšati za 21 mesecev, zato bi moralo biti obdobje skupne razpoložljivosti 39 mesecev od prvega dne po začetku veljavnosti Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346.

(14)Grčija in Komisija bi morali ta sklep upoštevati pri sporazumu o posojilu iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/672.

(15)Ta sklep ne bi smel posegati v izid kakršnih koli postopkov v zvezi z izkrivljanjem delovanja notranjega trga, ki se lahko izvedejo, in sicer zlasti na podlagi členov 107 in 108 Pogodbe. Ne razveljavlja zahteve, da države članice Komisijo na podlagi člena 108 Pogodbe obvestijo o primerih morebitne državne pomoči.

(16)Grčija bi morala Komisijo redno obveščati o izvrševanju načrtovanih javnofinančnih odhodkov, da bi Komisija lahko ocenila, v kolikšnem obsegu je Grčija izvršila navedene odhodke.

(17)Odločitev o zagotovitvi finančne pomoči je bila sprejeta ob upoštevanju obstoječih in pričakovanih potreb Grčije, pa tudi prošenj za finančno pomoč na podlagi Uredbe (EU) 2020/672, ki so jih že predložile ali jih nameravajo predložiti druge države članice, pri čemer se upoštevajo načela enake obravnave, solidarnosti, sorazmernosti in preglednosti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep (EU) 2020/1346 se spremeni:

(1)    člen 2 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Unija da Grčiji na voljo posojilo v znesku največ 6 165 000 000 EUR. Povprečna zapadlost posojila ne presega 15 let.“;

(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Obdobje razpoložljivosti finančne pomoči, odobrene s tem sklepom, je 39 mesecev od prvega dne po začetku učinkovanja tega sklepa.“;

(c) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Prvi obrok se sprosti ob začetku veljavnosti sporazuma o posojilu iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/672. Vsi nadaljnji obroki se sprostijo v skladu s pogoji navedenega sporazuma o posojilu ali so, kadar je ustrezno, pogojeni z začetkom veljavnosti dodatka k navedenemu sporazumu ali spremenjenega sporazuma o posojilu, sklenjenega med Grčijo in Komisijo, ki nadomešča prvotni sporazum o posojilu.“;

(2)    člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Grčija lahko financira naslednje ukrepe:

(a) posebni dodatek za zaposlene, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile začasno prekinjene, kot je določeno v členu 13 ‚Pravnega akta z dne 14. marca 2020‘, kakor je bil nazadnje podaljšan z ‚Zakonom 4778/2021 z dne 19. februarja 2021‘ in ‚Ministrsko odločbo 3512/2021‘;

(b) kritje prispevkov za socialno varnost zaposlenih v okviru ukrepa iz točke (a) tega člena, kot je določeno v členu 13 ‚Pravnega akta z dne 14. marca 2020‘, kakor je bil nazadnje podaljšan z ‚Zakonom 4778/2021 z dne 19. februarja 2021‘ in ‚Ministrsko odločbo 3512/2021‘;

(c) posebni dodatek za strokovnjake, ki so samozaposleni, kot je določeno v členu 8 ‚Pravnega akta z dne 20. marca 2020‘;

(d) shemo skrajšanega delovnega časa, kot je določena v členu 31 ‚Zakona 4690/2020‘;

(e) prispevke delodajalcev za socialno varnost za zaposlene v sezonskih podjetjih v terciarnem sektorju, kot so določeni v členu 123 ‚Zakona 4714/2020‘.“. 

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Helensko republiko.

V Bruslju,

   Za Svet

   predsednik

(1)    UL L 159, 20.5.2020, str. 1.
(2)    Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1346 z dne 25. septembra 2020 o odobritvi začasne podpore Helenski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19 (UL L 314, 29.9.2020, str. 21).
(3)    Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/679 z dne 23. aprila 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 o odobritvi začasne podpore Helenski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19 (UL L 144, 27.4.2021, str. 16).
(4)    „Pravni akt z dne 14. marca 2020“ (Uradni list A΄ št. 64/2020), ratificiran s členom 3 „Zakona 4682/2020“ (Uradni list A΄ št. 76/2020). „Pravni akt z dne 1. maja 2020“ (Uradni list A΄ št. 90/2020), ratificiran s členom 2 Zakona 4690/2020“ (Uradni list A΄ št. 104/2020). „Zakon 4714/2020“ (Uradni list A΄ št. 148/2020); „Zakon 4722/2020“ (Uradni list A΄ št. 177/2020); „Zakon 4756/2020“ (Uradni list A΄ št. 235/2020); „Zakon 4778/2021“ (Uradni list A΄ št. 26/2021); „Ministrska odločba 12998/232/2020“ (Uradni list B΄ št. 1078/2020), „Ministrska odločba 16073/287/2020“ (Uradni list B΄ št. 1547/2020), „Ministrska odločba 17788/346/2020“ (Uradni list B΄ št. 1779/2020), „Ministrska odločba 23102/477/2020“ ((Uradni list B΄ št. 2268/2020), „Ministrska odločba 49989/1266/2020“ ((Uradni list B΄ št. 5391/2020); „Ministrska odločba 45742/1748/2020“ (Uradni list B΄ št. 5515/2020); „Ministrska odločba 3208/108“ (Uradni list B΄ št. 234/2021); „Ministrska odločba 4374/131“ (Uradni list B΄ št. 345); „Ministrska odločba 9500/322/2021“ (Uradni list B΄ št. 821/2021); „Ministrska odločba 22547/2021“ (Uradni list B΄ št. 1683/2021); „Ministrska odločba 28631“ (Uradni list B΄ št. 2012/2021); „Ministrska odločba 47100/2021“ (Uradni list B΄ št. 2975/2021); „Ministrska odločba 51320/2021“ (Uradni list B΄ št. 3127/2021); „Ministrska odločba 58921/2021“ (Uradni list B΄ št. 3637/2021); „Ministrska odločba 74831/2021“ (Uradni list B΄ št. 4593/2021); „Ministrska odločba 105596/2021“ (Uradni list B΄ št. 6076/2021); „Ministrska odločba 109412/2021“ (Uradni list B΄ št. 6368/2021); in „Ministrska odločba 3512/2021“ (Uradni list B΄ št. 103/2021).
Top