EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0487

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu s členom 26 Direktive 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi

COM/2021/487 final

Bruselj, 20.8.2021

COM(2021) 487 final

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu s členom 26 Direktive 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snoviPoročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu s členom 26 Direktive 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi

1. UVOD

Cilj Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (direktiva Seveso III) 1 , je, da se s povečanim varstvom za državljane, skupnosti in okolje zmanjšajo verjetnost in posledice industrijskih nesreč.

Člen 25 Direktive Komisijo pooblašča za sprejemanje delegiranih aktov zaradi prilagoditve prilog II do VI tehničnemu napredku. Te priloge vsebujejo informacije, ki jih je treba obravnavati v varnostnem poročilu, politiki preprečevanja večjih nesreč in načrtih ukrepov za izredne razmere organizacij ali služb Seveso, informacije, ki jih je treba dati na voljo javnosti, ter merila, ki določajo obveznost držav članic, da uradno obvestijo Komisijo o večjih nesrečah.

2. PRAVNA PODLAGA

To poročilo se zahteva v skladu s členom 26(2) Direktive 2012/18/EU. V skladu z navedeno določbo se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov prenese na Komisijo za obdobje petih let z začetkom 13. avgusta 2012, Komisija pa mora pripraviti poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju v skladu s pravili iz člena 26. Zadnje poročilo je bilo izdano leta 2017, tako da to poročilo zajema obdobje 2017–2021.

3. IZVAJANJE POOBLASTILA

Izvajanje pooblastila se je štelo za potrebno zaradi prilagoditve več določb iz direktive Seveso III tehničnemu napredku.

Komisija v obdobju 2017–2021 ni izvajala prenesenega pooblastila, saj ni bilo očitnega tehničnega napredka, ki bi zahteval prilagoditev zadevnih prilog o informacijah, ki jih je treba obravnavati/zajeti v varnostnih poročilih, politiki preprečevanja večjih nesreč in načrtih ukrepov za izredne razmere, ter o informacijah, ki jih je treba dati na voljo javnosti, in merilih, ki določajo obveznost držav članic, da Komisijo uradno obvestijo o večjih nesrečah.

4. SKLEP

Komisija v preteklih petih letih ni izvajala prenesenih pooblastil, ki so ji bila podeljena v skladu z Direktivo 2012/18/EU. Evropski parlament in Svet poziva, naj se seznanita s tem poročilom.

(1)

UL L 197, 24.7.2012, str. 1.

Top