EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0929(02)

Umik predlogov Komisije 2020/C 321/03

PUB/2020/760

OJ C 321, 29.9.2020, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 321/37


Umik predlogov Komisije

(2020/C 321/03)

Seznam umaknjenih predlogov

Dokument

Medinstitucionalni postopek

Naslov

Evropski zeleni dogovor

COM(2017) 826 final

2017/0336 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

COM(2017) 97 final

2017/0043 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže

COM(2014) 265 final

2014/0138 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi ribolova z visečimi mrežami, spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 812/2004, (ES) št. 2187/2005 in (ES) št. 1967/2006 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 894/97

COM(2012) 332 final

2012/0162 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

COM(2012) 413 final

2012/0201 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje

COM(2012) 432 final

2012/0208 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov

COM(2011) 470 final

2011/0206 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

COM(2011) 479 final

2011/0218 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju

COM(2013) 892 final

2013/0433 (COD)

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

COM(2013) 893 final

2013/0434 (APP)

Predlog direktive Sveta o dajanju hrane iz živalskih klonov na trg

COM(2017) 648 final

2017/0290 (COD)

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami

COM(2013) 20 final

2013/0011 (NLE)

Predlog sklepa Sveta o predložitvi vlog v imenu Evropske unije za nove klasifikacijske številke v Prilogi VIII ali IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja

COM(2018) 731 final

2018/0379 (NLE)

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na osemintridesetem sestanku stalnega odbora Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, v zvezi s spremembama dodatkov II in III

COM(2019) 494 final

2019/0241 (NLE)

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na devetintridesetem sestanku stalnega odbora Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, v zvezi s spremembama dodatkov II in III k navedeni Konvenciji

COM(2009) 585 final

 

Predlog sklepa Sveta o določitvi stališča glede predlogov za spremembo prilog II in III k Protokolu o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju (Protokol SPA/BD) Konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij v Sredozemskem morju (Barcelonska konvencija), ki bo v imenu Evropske skupnosti zastopano na šestnajstem zasedanju pogodbenic

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

COM(2017) 257 final

2017/0087 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev in postopka, v skladu s katerim lahko Komisija od podjetij in združenj podjetij zahteva, da predložijo podatke v zvezi z notranjim trgom in povezanimi področji

COM(2014) 28 final

2014/0012 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil

COM(2013) 75 final

2013/0048 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru trga proizvodov in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EU, Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredbe (ES) št. 764/2008 in Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

Gospodarstvo za ljudi

COM(2013) 342 final

2013/0181 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

COM(2013) 884 final

2013/0432 (COD)

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije

Močnejša Evropa v svetu

COM(2009) 65 final

2009/0019 (APP)

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo

COM(2013) 243 final

2013/0129 (NLE)

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki ga je treba sprejeti v imenu Evropske unije v zvezi z nekaterimi resolucijami, o katerih se bo glasovalo v okviru Mednarodne organizacije za trto in vino (OIV)

COM(2015) 18 final

2015/0011 (NLE)

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede spremembe poslovnika Skupnega odbora EGP (pristop Hrvaške)

COM(2015) 48 final

2015/0027 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (prenovitev)

JOIN(2016) 37 final

2016/0241 (NLE)

Skupni predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in vlado Malezije

JOIN(2016) 38

2016/0243 (NLE)

Skupni predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in vlado Malezije

COM(2017) 668 final

2017/0301 (NLE)

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v okviru ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije v zvezi z javnim skladiščenjem zaradi varnosti preskrbe s hrano, notranjo podporo, ki izkrivlja trgovino, vključno z bombažem, omejitvami izvoza v kmetijstvu, ribiškimi subvencijami, nacionalnimi ureditvami na področju storitev, ter malimi in srednjimi podjetji/preglednostjo regulativnih ukrepov za trgovino z blagom

JOIN(2018) 20 final

2018/0269 (NLE)

Skupni predlog sklepa Sveta o podpisu Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Malezije na drugi strani v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi

COM(2019) 56 final

2019/0028 (NLE)

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 14. generalni skupščini Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) glede izvolitve generalnega sekretarja OTIF za obdobje od 8. aprila 2019 do 31. decembra 2021

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

COM(2011) 635 final

2011/0284 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu

COM(2013) 78 final

2013/0049 (COD)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti potrošniških proizvodov ter razveljavitvi Direktive Sveta 87/357/EGS in Direktive 2001/95/ES


Top