EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0174

Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

COM/2020/174 final

Bruselj, 2.4.2020

COM(2020) 174 final

2020/0055(APP)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Izbruh COVID-19 je močno vplival na družbo in gospodarstvo v Evropski uniji, zaradi česar so morale države članice sprejeti izredne ukrepe. Izbruh pomeni izjemne izredne razmere na področju javnega zdravja za državljane, družbe in gospodarstva. Gospodarske dejavnosti so motene, kar povzroča likvidnostne omejitve in resno načenja finančni položaj gospodarskih akterjev (podjetij in zlasti MSP). Države članice se soočajo tudi z večjimi potrebami po državnih sredstvih za financiranje sistemov javnega zdravstva in ohranjanje javnih storitev.

Komisija je v pomoč državam članicam pri reševanju vseh teh izzivov in odzivu na posledice izbruha predlagala vrsto ukrepov z naložbeno pobudo v odziv na COVID-19 1 , vključno z uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov 2 . Predlagana je bila okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za usklajevanje skupnega javnega naročanja in povečanje zalog zdravil, osebne zaščitne opreme in medicinskega materiala ter repatriacijo evropskih državljanov, ki so obtičali zunaj EU 3 . Predlagana je bila tudi okrepitev Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).  

Da bi se ustrezno odzvali na potrebe, ki so nastale zaradi izbruha COVID-19, Komisija zdaj predlaga, da se aktivira instrument za zagotavljanje nujne pomoči, vzpostavljen leta 2016 na vrhuncu begunske krize, in sicer z 2,7 milijarde EUR za pomoč državam članicam pri izbruhu COVID-19 4 . Zaradi hitrega razvoja krize Komisija predlaga dodatno okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU z dodatnim proračunom v višini 300 milijonov EUR, da bi se omogočilo širše ustvarjanje zalog in usklajevanje distribucije bistvenih virov po vsej Evropi 5 . 

Za to je treba uporabiti posebne instrumente, saj v razdelku 3 večletnega finančnega okvira ni razpoložljivih razlik do zgornje meje ali možnosti za prerazporeditve. Razpoložljivost posebnih instrumentov za leto 2020 je predstavljena v tehnični prilagoditvi večletnega finančnega okvira za leto 2020 6 .Na podlagi trenutne opredelitve in področja uporabe posebnih instrumentov v uredbi o večletnem finančnem okviru se lahko za ta namen uporabita le instrument prilagodljivosti in varnostna rezerva, saj je uporaba skupne razlike v okviru obveznosti omejena na mlade in zaposlovanje ter migracije in varnost. Obstoječa skupna razpoložljiva sredstva v okviru instrumenta prilagodljivosti in varnostne rezerve ne zadostujejo za kritje finančnih potreb instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči in znatne okrepitve mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU.

Glede na to, da je to zadnje leto večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 in da se Evropska unija sooča z najhujšo zdravstveno in gospodarsko krizo doslej, Komisija predlaga spremembo uredbe o večletnem finančnem okviru, da se odpravijo omejitve za uporabo skupne razlike v okviru obveznosti (člen 14), tako da se omogoči polno financiranje 3,0 milijarde EUR za odziv na izbruh COVID-19 iz predloga spremembe proračuna št. 2/2020, ki je bil predstavljen ločeno.

Komisija predlaga črtanje sklicevanja na „mlade in zaposlovanje“ ter „migracije in varnostne ukrepe“ iz besedila zadevnih členov.

Člen 135(2) Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo 7 določa, da se spremembe Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013, sprejete na datum začetka veljavnosti navedenega sporazuma ali po njem, ne uporabljajo za Združeno kraljestvo, kolikor vplivajo na njegove finančne obveznosti. Spremembe, predvidene v tej uredbi, so omejene na spremembo namena uporabe skupne razlike v okviru obveznosti in ne povečujejo finančnih obveznosti. Zato se člen 135(2) Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ne uporablja za to spremembo.

2.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Predlog neposredno ne vpliva na proračun. Skupna razlika v okviru obveznosti se sprosti in odobritve vključijo v letni proračun ob upoštevanju postopkov iz uredbe o večletnem finančnem okviru in Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

2020/0055 (APP)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 312 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta 8 ,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Izbruh COVID-19 in z njim povezana javnozdravstvena kriza, ki zahtevata izredne ukrepe, sta povzročila velik pritisk na razpoložljiva finančna sredstva znotraj in zunaj zgornjih meja večletnega finančnega okvira.

(2)Da bi Unija lahko financirala ustrezen odziv na izbruh COVID-19 in povezano javnozdravstveno ter gospodarsko krizo v okviru instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči 9 , se predlaga sprememba namena, za katerega se lahko uporabijo razpoložljive odobritve v okviru skupne razlike v okviru obveznosti, kolikor se ta nanaša na rast in zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih, ter na ukrepe na področju migracij in varnosti.

(3)Predlaga se čimprejšnja sprostitev skupne razlike v okviru obveznosti, da se omogoči njena hitra uporaba v letu 2020, kot je predlagano v predlogu spremembe proračuna št. 2/2020 10 . Ta sprememba Uredbe št. 1311/2013 bi morala začeti veljati najpozneje na dan sprejetja tega predloga spremembe proračuna.

(4)Člen 135(2) Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo 11 določa, da se spremembe Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013, sprejete na datum začetka veljavnosti navedenega sporazuma ali po njem, ne uporabljajo za Združeno kraljestvo, kolikor vplivajo na njegove finančne obveznosti. Spremembe, predvidene v tej uredbi, so omejene na spremembo namena uporabe skupne razlike v okviru obveznosti in ne povečujejo finančnih obveznosti. Zato je primerno pojasniti, da se člen 135(2) Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ne uporablja za to spremembo.

(5)Uredbo (EU, Euratom) št. 1311/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU, Euratom) št. 1311/2013 se spremeni:

(1)    v členu 3(2) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„V proračun se lahko vključijo odobritve za prevzem obveznosti nad zgornjimi mejami ustreznih razdelkov iz večletnega finančnega okvira, kadar je treba uporabiti sredstva iz rezerve za nujno pomoč, Solidarnostnega sklada Evropske unije, instrumenta prilagodljivosti, Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, varnostne rezerve, posebne prožnosti za reševanje brezposelnosti mladih in krepitev raziskav ter skupne razlike v okviru obveznosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2002 (*), Uredbo (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (**) ter Medinstitucionalnim sporazumom o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (***).

_____________________________

(*)Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije ( UL L 311, 14.11.2002, str. 3 ).

(**)Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).

(***)Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 2 decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).“;

(2)    člen 14 se spremeni:

(a)    naslov se nadomesti z naslednjim:

„Skupna razlika v okviru obveznosti“;

(b)    odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.    Razpoložljive razlike v okviru zgornjih mej večletnega finančnega okvira za odobritve za prevzem obveznosti tvorijo skupno razliko v okviru obveznosti, ki je na razpolago nad zgornjimi mejami, določenimi v večletnem finančnem okviru za leta 2016 do 2020.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1)    Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, ECB, EIB in Euroskupini: Usklajen gospodarski odziv na izbruh COVID-19; COM(2020) 112 final z dne 13. marca 2020.
(2)    Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU) št. 1301/2013 in Uredbe (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 [Naložbena pobuda v odziv na koronavirus], COM(2020) 113 final z dne 13. marca 2020.
(3)    Predlog spremembe proračuna št. 1/2020, COM(2020) 145 z dne 27. marca 2020.
(4)    Predlog uredbe Sveta o aktiviranju nujne pomoči v skladu z Uredbo Sveta (EU) 2016/369 z dne 15. marca 2016 in spremembi njenih določb glede na izbruh COVID-19, COM(2020) 175 z dne 2. aprila 2020.
(5)    Predlog spremembe proračuna št. 2/2020, COM(2020) 170 z dne 2. aprila 2020.
(6)    Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o tehnični prilagoditvi v zvezi s posebnimi instrumenti za leto 2020 (člen 6(1)(e) in (f) Uredbe Sveta št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020). COM(2020) 173 z dne 2. aprila 2020.
(7)    UL L 29, 31.1.2020, str. 7.
(8)    UL C , , p. .
(9)    COM(2020) 175 z dne 2. aprila 2020.
(10)    COM(2020) 170 z dne 2. aprila 2020.
(11)    UL L 29, 31.1.2020, str. 7.
Top