EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0023

Spremenjeni predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume

COM/2020/23 final

Bruselj, 14.1.2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Spremenjeni predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.    OZADJE PREDLOGA

Komisija je 28. novembra 2018 predstavila svojo strateško dolgoročno vizijo za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050 1 . Strategija kaže, kako lahko Evropa utira pot do podnebne nevtralnosti z naložbami v realistične tehnološke rešitve, opolnomočenjem državljanov in usklajevanjem ukrepov na ključnih področjih, kot so industrijska politika, finance ali raziskave, hkrati pa zagotavlja socialno pravičnost za pravični prehod.

Kot je navedeno v sporočilu o evropskem zelenem dogovoru 2 , Komisija predlaga mehanizem za pravični prehod, da bi dopolnila že predložene proračunske in pravne predloge za obdobje 2021–2027. Mehanizem za pravični prehod vključuje Sklad za pravični prehod, ki se bo izvajal v okviru kohezijske politike. Sklad za pravični prehod je vzpostavljen s posebno uredbo, ki določa njegov specifični cilj, njegovo geografsko pokritost, metodologijo dodeljevanja finančnih sredstev in vsebino območnih načrtov za pravični prehod, ki so potrebni za podporo načrtovanju.

Sklad za pravični prehod bo dopolnjeval predlagane sklade kohezijske politike, vključno z Evropskim skladom za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR), Evropskim socialnim skladom plus (v nadaljnjem besedilu: ESS+) in Kohezijskim skladom, in se bo posledično izvajal v okviru kohezijske politike. Njegovo splošno upravljanje bodo urejale določbe iz predloga uredbe o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (v nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah). Da bi se Sklad za pravični prehod vključil kot nov sklad v okviru kohezijske politike, je treba ta predlog spremeniti.

2.    PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

   Pravna podlaga

Ukrepanje EU upravičuje člen 174(1) PDEU, ki določa, da Unija „razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Unija si še posebno prizadeva zmanjšati neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi.“

   Subsidiarnost in sorazmernost

V skladu s členom 4(2) PDEU ima Unija deljeno pristojnost z državami članicami na področju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije ter v zvezi z nekaterimi vidiki socialne politike. Pristojna je tudi za izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter industrije (člen 6 PDEU).

Namen deljenega upravljanja je zagotoviti, da se odločitve sprejemajo s čim večjo udeležbo državljanov ter da je ukrepanje na ravni EU upravičeno glede na možnosti in posebnosti na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Deljeno upravljanje Evropo približuje državljanom in lokalne potrebe povezuje z evropskimi cilji. Poleg tega povečuje odgovornost za doseganje ciljev EU, saj si države članice in Komisija delijo pristojnost za sprejemanje odločitev in odgovornost ter skupno sofinancirajo programe.

   Izbira instrumenta

Ta uredba spreminja predlog uredbe o skupnih določbah 3 .

3.    REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

   Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

Obrazložitveni memorandum prvotnega predloga uredbe o skupnih določbah vsebuje podrobnosti o izvedenih javnih posvetovanjih in posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi ter o tem, kako so se zadevni rezultati odražali. Za spremenjeni predlog ni potrebno dodatno posvetovanje.

   Vrednotenja in ocene učinka

Obrazložitveni memorandum prvotnega predloga uredbe o skupnih določbah podrobno opisuje rezultate naknadnih in vmesnih ocen, ki so bile izvedene v podporo predlogu.

Poleg tega potrjuje, da ta uredba ni predmet ocene učinka, saj določa skupna pravila in mehanizem za izvajanje različnih politik in skladov v okviru deljenega upravljanja. Vsaki uredbi, ki je specifična za vsak sklad, ki zagotavlja podporo, pa je priložena posebna ocena učinka.

4.    PRORAČUNSKE POSLEDICE

Komisija si prizadeva uresničiti svoje prednostne naloge, kot so določene v političnih usmeritvah v okviru širših ambicij za proračun EU. Pri tem je prednostna naloga ambiciozen Sklad za pravični prehod. Zato je Komisija že zelo zgodaj v svojem mandatu predložila zakonodajni predlog za Sklad za pravični prehod, ki dopolnjuje obstoječe predloge za naslednji večletni finančni okvir in gradi na njih. Predlog in ta sprememba predloga Komisije za uredbo o skupnih določbah bosta podlaga za pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru in bosta predvidoma vključena v splošni dogovor o naslednjem večletnem finančnem okviru.

5.    DRUGI ELEMENTI

   Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Pravni okvir sestavljata posebni predlog uredbe o Skladu za pravični prehod in ciljno usmerjene spremembe predloga Komisije za uredbo o skupnih določbah.

Ustanovitev in izvajanje Sklada za pravični prehod bo urejala uredba o skupnih določbah, ki jo je treba spremeniti.

Glavne spremembe, ki so predstavljene, se nanašajo na naslednje:

·prilagoditve vsebinskih zahtev za partnerski sporazum in programe, ki prejemajo podporo iz Sklada za pravični prehod. Te določajo zlasti obveznost predložitve območnih načrtov za pravični prehod, kot so opredeljeni v predlogu uredbe o Skladu za pravični prehod, kot prilogo k programom, ki vključujejo podporo iz Sklada za pravični prehod;

·opis mehanizma in pravil, ki urejajo obvezno prerazporeditev sredstev ESRR in ESS+ v Sklad za pravični prehod, na podlagi vrste podprtih intervencij;

·uporabo določb iz uredbe o skupnih določbah in predloga uredbe o Skladu za pravični prehod, kar zadeva dopolnilna sredstva ESRR/ESS+, da se zagotovi, da se enoten sklop pravil uporablja za vsa sredstva Sklada za pravični prehod (enoten nabor virov z enotnim sklopom pravil);

·obrazložitev, da osnove za izračun zahtev glede tematske osredotočenosti za ESRR in ESS+ ne vključujejo zneskov, prerazporejenih kot dopolnilna sredstva iz ESRR in ESS+ v Sklad za pravični prehod.

2018/0196 (COD)

Spremenjeni predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume

Predlog Komisije COM(2018) 375 se spremeni:

(1)    naslov predloga se nadomesti z naslednjim:

„Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume“;

(2)    uvodna izjava 2 se nadomesti z naslednjim:

„(2) Da bi nadalje razvili usklajeno in harmonizirano izvajanje skladov Unije, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), Kohezijskega sklada, Sklada za pravični prehod (SPP), ukrepov, ki se financirajo v okviru deljenega upravljanja znotraj Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), Sklada za azil in migracije (AMIF), Sklada za notranjo varnost (SNV) in Sklada za integrirano upravljanje meja (IUMV), bi bilo treba določiti finančna pravila na podlagi člena 322 PDEU za vse te sklade (v nadaljnjem besedilu: skladi) in jasno opredeliti področje uporabe ustreznih določb. Poleg tega bi bilo treba uvesti skupne določbe na podlagi člena 177 PDEU, da bi zajele posebna pravila politike za ESRR, ESS+, Kohezijski sklad, SPP in ESPR.“;

(3)    uvodna izjava 8 se nadomesti z naslednjim:

„(8) Da bi skladi prispevali k prednostnim nalogam Unije, bi morali svojo podporo osredotočiti na omejeno število ciljev politike v skladu s svojimi poslanstvi v okviru posameznih skladov, določenimi na podlagi ciljev iz Pogodbe. Cilji politike za AMIF, SNV in IUMV bi morali biti določeni v ustreznih uredbah za posamezne sklade. SPP ter sredstva ESRR in ESS+, ki se kot dopolnilna podpora prerazporedijo v SPP, bi morali prispevati k enemu specifičnemu cilju.“;

(4)    v uvodni izjavi 19 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Država članica bi morala izvesti vmesni pregled vsakega programa, ki prejema podporo ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada in SPP.“;

(5)    vstavi se naslednja uvodna izjava 22a:

„(22a) Da bi se povečala učinkovitost SPP, bi bilo treba SPP dati na voljo dopolnilna sredstva iz ESRR in ESS+. Ta dopolnilna sredstva bi bilo treba zagotoviti s posebno obvezno prerazporeditvijo iz navedenih skladov v SPP, pri čemer bi bilo treba upoštevati izzive pri prehodu, ki so opredeljeni v območnih načrtih za pravični prehod in ki jih je treba obravnavati. Zneske za prerazporeditev bi bilo treba zagotoviti iz sredstev kategorij regij, v katerih se nahajajo območja, opredeljena v območnih načrtih za pravični prehod. Glede na to posebno ureditev za uporabo sredstev SPP bi se moral za sestavo sredstev SPP uporabljati le posebni mehanizem za prerazporeditev. Poleg tega bi bilo treba pojasniti, da bi se za SPP ter sredstva ESRR in ESS+, ki se prerazporedijo v SPP in postanejo podpora SPP, morale uporabljati le določbe te uredbe in Uredbe (EU) [uredba o SPP]. Za dopolnilno podporo se ne bi smela uporabljati niti Uredba (EU) [uredba o ESRR/Kohezijskem skladu] niti Uredba (EU) [uredba o ESS+]. Zato bi bilo treba sredstva ESRR, ki bodo kot dopolnilna podpora prerazporejena v SPP, izključiti iz osnove za izračun zahtev glede tematske osredotočenosti iz člena 3 Uredbe (EU) [uredba o ESRR/Kohezijskem skladu] in osnove za izračun minimalnih dodelitev za trajnostni razvoj mest, kot je določeno v členu 9 Uredbe (EU) [uredba o ESRR/Kohezijskem skladu]. Enako velja za sredstva ESS+, prerazporejena kot dopolnilna podpora za SPP, kar zadeva zahteve glede tematske osredotočenosti iz člena 7 Uredbe (EU) [uredba o ESS+].“;

(6)    uvodna izjava 27 se nadomesti z naslednjim:

„(27) Za pregled uspešnosti programov bi morala država članica ustanoviti odbore za spremljanje. Za ESRR, ESS+ in Kohezijski sklad bi moral letna poročila o izvajanju nadomestiti letni strukturiran dialog o politikah na podlagi najnovejših informacij in podatkov o izvajanju programa, ki jih da na voljo država članica. Letno pregledovalno sejo bi bilo treba organizirati tudi za programe, ki zajemajo SPP.“;

(7)    uvodna izjava 39 se nadomesti z naslednjim:

„(39) Za izboljšanje dopolnjevanja in poenostavitev izvajanja bi moralo biti mogoče združiti podporo iz Kohezijskega sklada, SPP in ESRR s podporo iz ESS+ v skupnih programih v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“.“;

(8)    člen 1 se spremeni:

(a)odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Ta uredba določa:

(a)finančna pravila za Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR), Evropski socialni sklad plus (v nadaljnjem besedilu: ESS+), Kohezijski sklad, Sklad za pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: SPP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR), Sklad za azil in migracije (v nadaljnjem besedilu: AMIF), Sklad za notranjo varnost (v nadaljnjem besedilu: SNV) in instrument za upravljanje meja in vizume (v nadaljnjem besedilu: IUMV) (v nadaljnjem besedilu: skladi);

(b)skupne določbe, ki se uporabljajo za ESRR, ESS+, Kohezijski sklad, SPP in ESPR.“;

(b)v odstavku 6 se doda naslednja točka (h):

„(h) Uredba (EU) [uredba o SPP] (v nadaljnjem besedilu: uredba o SPP) (*).

(*) UL L , , str. .“;

(9)    člen 4 se spremeni:

(a)v odstavku 1 se dodata naslednja pododstavka:

„SPP podpira specifični cilj glede omogočanja regijam in ljudem, da obravnavajo socialne, gospodarske in okoljske učinke prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo.

Prvi pododstavek odstavka 1 se ne uporablja za sredstva ESRR in ESS+, ki se prerazporedijo v SPP v skladu s členom 21a.“;

(b)odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. ESRR, ESS+, Kohezijski sklad in SPP prispevajo k ukrepom Unije, ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v skladu s členom 174 PDEU z uresničevanjem naslednjih ciljev:

(a)cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v državah članicah in regijah, ki se podpira iz ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada in SPP, ter

(b)cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki se podpira iz ESRR.“;

(c)v odstavku 3 se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

„V primeru ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada in SPP se korekcijski koeficienti pripišejo razsežnostim in kodam za vrste intervencij iz Priloge I.“;

(10)    člen 8 se spremeni:

(a)točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) izbrane cilje politike in specifični cilj SPP z navedbo, v okviru katerih skladov in programov se bodo ti cilji izvajali, in zadevno utemeljitvijo ter, če je to ustrezno, utemeljitvijo za uporabo načina izvajanja InvestEU, pri čemer se upoštevajo ustrezna priporočila za posamezne države;“;

(b)v točki (b) se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„(b) za vsakega od izbranih ciljev politike iz točke (a) in specifični cilj SPP:“;

(c)točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) predhodne finančne dodelitve iz vsakega sklada glede na cilj politike na nacionalni ravni, ki spoštujejo pravila za posamezne sklade v zvezi s tematsko osredotočenostjo, in predhodne finančne dodelitve za specifični cilj SPP, vključno z morebitnimi sredstvi ESRR in ESS+, ki se prerazporedijo v SPP v skladu s členom 21a;“;

(11)    člen 10 se spremeni:

(a)naslov člena se nadomesti z naslednjim:

Člen 10    
Uporaba ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada, SPP in ESPR, ki se izvajajo prek InvestEU“;

(b)v odstavku 1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„1. Države članice lahko v okviru partnerskega sporazuma ali zahteve za spremembo programa dodelijo znesek ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada, SPP in ESPR, ki ga je treba prispevati v InvestEU ter zagotoviti prek proračunskih jamstev.“;

(12)    v členu 11 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

„7. Priloga IV se ne uporablja za programe, ki se podpirajo iz ESPR.

Priloga IV se prav tako ne uporablja za prednostne naloge, ki se podpirajo iz SPP, ter za sredstva ESRR in ESS+, ki se prerazporedijo v SPP v skladu s členom 21a.“;

(13)    v členu 14 se odstavek 1 spremeni:

(a)uvodni del se nadomesti z naslednjim:

„1. Pri programih, ki se podpirajo iz ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada in SPP, država članica pregleda vsak program, pri čemer upošteva naslednje elemente:“;

(b)doda se naslednja točka (e):

„(e) za programe, ki se podpirajo iz SPP, oceno, ki jo je opravila Komisija v skladu s točko (b) člena 29(1) Uredbe (EU) 2018/1999(*).

(*) Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.“;

(14)    člen 17 se spremeni:

(a)odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. V vsakem programu je določena strategija za prispevek programa k ciljem politike ali specifičnemu cilju SPP in sporočanje rezultatov.“;

(b)v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„2. Program je sestavljen iz prednostnih nalog. Vsaka prednostna naloga ustreza enemu cilju politike ali specifičnemu cilju SPP ali tehnični pomoči. Prednostna naloga, ki ustreza cilju politike, je sestavljena iz enega ali več specifičnih ciljev. Več kot ena prednostna naloga lahko ustreza istemu cilju politike ali specifičnemu cilju SPP.“;

(c)odstavek 3 se spremeni:

(i)v točki (a) se doda naslednja točka (viii):

„(viii)za programe, ki se podpirajo iz SPP, izzive pri prehodu, opredeljene v območnih načrtih za pravični prehod, kot so določeni v členu [7] Uredbe (EU) [uredba o SPP];“;

(ii)točka (d) se spremeni:

točka (i) se nadomesti z naslednjim:

„(i)povezane vrste ukrepov, vključno s seznamom načrtovanih operacij strateškega pomena, in njihov pričakovani prispevek k tem specifičnim ciljem, makroregionalnim strategijam, strategijam za morske bazene in, kadar je to primerno, območnim načrtom za pravični prehod, ki se podpirajo iz SPP in kot so določeni v členu [7] Uredbe (EU) [uredba o SPP];“;

doda se naslednja točka (viii):

„(viii) za specifični cilj SPP utemeljitev zneskov, ki se prerazporedijo iz sredstev ESRR in ESS+ v skladu s členom 21a, in njihovo razčlenitev po kategorijah regij, pri čemer se upoštevajo vrste intervencij, načrtovane v skladu z območnimi načrti za pravični prehod iz člena [7] Uredbe (EU) [uredba o SPP];“;

(iii)v točki (f) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i) tabelo, ki podrobno navaja skupne finančne dodelitve za vsak sklad in za vsako kategorijo regij za celotno programsko obdobje in za vsako leto, vključno z vsemi zneski, ki so bili prerazporejeni v skladu s členom 21 ali členom 21a;“;

(d)odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„(6) Za programe ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada in SPP, predložene v skladu s členom 16, tabela iz odstavka (3)(f)(ii) vključuje samo zneske za leta 2021 do 2025.“;

(e)doda se naslednji odstavek 8:

„8. Za programe, ki se podpirajo iz SPP, države članice v okviru programa ali zahteve za njegovo spremembo predložijo Komisiji območne načrte za pravični prehod, kot so določeni v členu [7] Uredbe (EU) [uredba o SPP].“;

(15)    v odstavku 5 člena 19 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„5. Država članica lahko v programskem obdobju prerazporedi do 5 % prvotne dodelitve za prednostno nalogo in največ 3 % proračuna programa na drugo prednostno nalogo istega sklada istega programa. Pri programih, ki se podpirajo iz ESRR, ESS+ in SPP, se prerazporeditev nanaša samo na dodelitve za isto kategorijo regij.“;

(16)    člen 20 se nadomesti z naslednjim:

Člen 20
Skupna podpora iz ESRR, ESS+, SPP in Kohezijskega sklada

1.    ESRR, ESS+, SPP in Kohezijski sklad lahko skupaj zagotavljajo podporo za programe v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“.

2.    ESRR in ESS+ lahko, v duhu dopolnjevanja in ob upoštevanju 10-odstotne omejitve podpore iz teh skladov za vsako prednostno nalogo programa, financirata celotno operacijo ali del operacije, katere stroški so upravičeni do podpore iz drugega sklada na podlagi pravil o upravičenosti, ki se uporabljajo za ta sklad, pod pogojem, da so taki stroški potrebni za izvajanje. Ta možnost se ne uporablja za sredstva ESRR in ESS+, ki se prerazporedijo v SPP v skladu s členom 21a.“;

(17)    v členu 21 se doda naslednji odstavek 6:

„6. Sredstva SPP, vključno s sredstvi, prerazporejenimi iz ESRR in ESS+ v skladu s členom 21a, niso prerazporedljiva v druge sklade ali instrumente v skladu z odstavki 1 do 5.

SPP ne prejema prerazporeditev v skladu z odstavki 1 do 5.

Prerazporeditev sredstev iz ESRR in ESS+ v SPP v skladu s členom 21a se izključi iz osnove za izračun za namene 5-odstotne zgornje meje, določene v odstavku 1.“;

(18)    vstavi se naslednji člen 21a:

Člen 21a    
Prerazporeditev sredstev iz ESRR in ESS+ v SPP

1.Znesek sredstev, ki so na voljo SPP v okviru cilja „naložbe za delovna mesta in rast“ v skladu s členom [3] Uredbe (EU) [uredba o SPP], se dopolni s sredstvi iz ESRR in ESS+ ali kombinacijo teh sredstev kategorije regij, v katerih se nahaja zadevno območje. Skupni znesek sredstev ESRR in ESS+, prerazporejenih v SPP, je vsaj 1,5-krat večji od zneska podpore SPP, vendar ne presega trikratne vrednosti te podpore. Sredstva, prerazporejena iz ESRR ali ESS+, v nobenem primeru ne presegajo 20 % zadevnih sredstev ESRR in ESS+, dodeljenih zadevni državi članici.

Zadevne prerazporeditve iz ESRR in ESS+ v prednostne naloge, ki se podpirajo iz SPP, odražajo vrste intervencij glede na informacije iz programa v skladu s točko (viii) člena 17(3)(d). Take prerazporeditve se štejejo za dokončne.

2.Sredstva SPP, vključno s sredstvi, prerazporejenimi iz ESRR in ESS+, se izvršujejo v skladu s pravili iz te uredbe in Uredbe (EU) [uredba o SPP]. Pravila iz Uredbe (EU) [uredba o ESRR/Kohezijskem skladu] in Uredbe (EU) [uredba o ESS+] se ne uporabljajo za sredstva ESRR in ESS+, ki se prerazporedijo v skladu z odstavkom 1.“;

(19)    v členu 25 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. ESRR, ESS+, SPP in ESPR lahko podpirajo lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost.“;

(20)    v odstavku 2 člena 31 se vstavi naslednja točka (e):

„(e) za podporo SPP: 3,25 %.“;

(21)    v odstavku 2 člena 35 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) letna poročila o uspešnosti za programe, ki se podpirajo iz ESPR, AMF, SMV in IUMV, ter končno poročilo o uspešnosti za programe, ki se podpirajo iz ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada in SPP;“;

(22)    v odstavku 3 člena 36 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„3. Za programe, ki se podpirajo iz ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada in SPP, država članica najpozneje en mesec pred letno pregledovalno sejo Komisiji predloži informacije o elementih, navedenih v členu 35(1).“;

(23)    v členu 38 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Pri programih, ki se podpirajo iz ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada in SPP, vsak organ upravljanja Komisiji predloži končno poročilo o uspešnosti programa do 15. februarja 2031.“;

(24)    v točki (c) člena 45(1) se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii) operacijami, ki se podpirajo iz ESS+, SPP, ESPR, SMV, AMIF in IUMV, katerih skupni stroški presegajo 100 000 EUR;“;

(25)    v odstavku 1 člena 48 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Kadar skupni strošek operacije ne presega 200 000 EUR, se prispevek, ki ga upravičenec prejme iz ESRR, ESS+, SPP, AMIF, SMV in IUMV dodeli v obliki stroškov na enoto, pavšalnih zneskov ali pavšalnih stopenj, razen za operacije, za katere podpora predstavlja državno pomoč. Pri uporabi financiranja po pavšalni stopnji se lahko le kategorije stroškov, za katere se uporablja pavšalna stopnja, povrnejo v skladu s točko (a) prvega pododstavka.“;

(26)    v členu 51 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Pri operacijah, ki se podpirajo iz AMIF, SMV, IUMV, ESS+, SPP in ESRR, se plače in nadomestila za udeležence štejejo kot dodatni upravičeni stroški, ki niso vključeni v pavšalno stopnjo.“;

(27)    člen 57 se spremeni:

(a)v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Pri SPP odhodki v zvezi z operacijami prispevajo k izvajanju zadevnega območnega načrta za pravični prehod, določenega v skladu s členom [7] Uredbe (EU) [uredba o SPP].“;

(b)v odstavku 7 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Pri ESRR, Kohezijskem skladu in SPP je tak primer, ko se v programu doda nova vrsta intervencije iz tabele 1 iz Priloge I ali, pri AMIF, SMV in IUMV, v uredbah za posamezne sklade.“;

(28)    v členu 59 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Operacije, ki se podpirajo iz ESS+ ali SPP v skladu s [točkami (h), (i) in (j) člena [4(2)]] Uredbe (EU) [uredba o SPP], vrnejo podporo le, če zanje velja obveznost za vzdrževanje naložb v skladu s pravili o državni pomoči.“;

(29)    v odstavku 2 člena 73 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Statistični vzorec lahko zajema enega ali več programov, ki prejemajo podporo iz ESRR, Kohezijskega sklada, SPP in ESS+, ter – kjer je ustrezno, odvisno od stratifikacije – eno ali več programskih obdobij glede na strokovno presojo revizijske oblasti.“;

(30)    v odstavku 3 člena 74 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„3. Operacije, pri katerih skupni upravičeni odhodki ne presegajo 400 000 EUR za ESRR in Kohezijski sklad, 300 000 EUR za ESS+ in SPP oziroma 200 000 EUR za ESPR, AMIF, SMV in IUMV, niso predmet več kot ene revizije revizijske oblasti ali Komisije pred predložitvijo obračunov za obračunsko leto, ki vsebujejo končne odhodke za končano operacijo.“;

(31)    v členu 96 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5. V zvezi s končnim obračunskim letom Komisija plača ali izterja letni preostali znesek za programe, ki se podpirajo iz ESRR, ESS+, SPP in Kohezijskega sklada, najpozneje v dveh mesecih po datumu sprejetja končnega poročila o uspešnosti iz člena 38.“;

(32)    v členu 98 se doda naslednji odstavek 6:

„6. Posebna pravila za SPP lahko določajo posebne zahteve za finančne popravke Komisije, povezane z nedoseganjem ciljev, določenih za SPP.“;

(33)    v členu 99 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Del obveznosti, ki je še vedno odprt 31. decembra 2029, se sprosti, če sveženj zagotovil in končno poročilo o uspešnosti za programe, ki se podpirajo iz ESS+, ESRR, Kohezijskega sklada in SPP, nista bila predložena Komisiji do roka, določenega v členu 38(1).“;

(34)    v odstavku 3 člena 106 se doda naslednji pododstavek:

„Stopnja sofinanciranja za prednostno nalogo, ki se podpira iz SPP, ni višja od stopenj sofinanciranja iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka, ki se uporabljajo za regijo, v kateri se nahajajo območja, opredeljena v območnih načrtih za pravični prehod v skladu s členom [7] Uredbe (EU) [uredba o SPP].“;

(35) priloge I, II, V in VII se spremenijo v skladu s Prilogo k temu predlogu.

V Bruslju,

Za Evropski parlament    Za Svet

Predsednik    Predsednik

(1)    Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu Svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki, „Čist planet za vse Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo“ (COM(2018) 773 final).
(2)    Glej COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.
Top

Bruselj, 14.1.2020

COM(2020) 23 final

PRILOGA

k

spremenjenemu predlogu

UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume


PRILOGA

Priloge I, II, V in VII k predlogu Komisije COM(2018) 375 se spremenijo:

PRILOGA I

(1) naslov se nadomesti z naslednjim:

„Razsežnosti in kode za vrste intervencij za ESRR, ESS+, Kohezijski sklad in SPP – člen 17(5)“;

(2) naslovu tabele 1 se doda naslednja opomba:

* Za specifični cilj glede „omogočanja regijam in ljudem, da obravnavajo socialne, gospodarske in okoljske učinke prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo“, ki se podpira iz SPP, se lahko uporabijo področja intervencije v okviru katerih koli političnih ciljev, vendar morajo biti v skladu s členoma [4] in [5] Uredbe (EU) [nova uredba o SPP] ter ustreznim območnim načrtom za pravični prehod. Za ta specifični cilj je koeficient za izračun podpore ciljem na področju podnebnih sprememb določen na 100 % za vsa uporabljena področja intervencije.“;

PRILOGA II

(1)    točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Izbrani cilji politike in specifični cilj SPP, če je ustrezno

Sklic: člen 8(a) uredbe o skupnih določbah, člen 3 uredb o AMIF, SNV in IUMV

Tabela 1: Izbrani cilj politike (in specifični cilj SPP) z utemeljitvijo

Izbrani cilj

Program

Sklad

Utemeljitev izbire cilja politike (ali specifičnega cilja SPP)

[3 500 na vsak cilj]

“;(2)    točka 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Predhodne finančne dodelitve glede na cilj politike in specifični cilj SPP

Sklic: člen 8(c) uredbe o skupnih določbah

Tabela 4: Predhodne finančne dodelitve iz ESRR, ESS+, SPP, KS in ESPR po ciljih politike*

Cilj politike/specifični cilj SPP

ESRR

ESS+

SPP

Kohezijski sklad

ESPR

Skupaj

Cilj politike št. 1

Cilj politike št. 2

Cilj politike št. 3

Cilj politike št. 4

Cilj politike št. 5

Specifični cilj SPP**

Tehnična pomoč

Dodelitev za obdobje 2026–2027

Skupaj

*Cilji politike in specifični cilj SPP v skladu s členom 4(1) uredbe o skupnih določbah. Za ESRR, ESS+, KS in SPP za obdobje 2021–2025; za ESPR za obdobje 2021–2027.

**V to vrstico se vključi predvidena dopolnilna podpora ESRR in ESS+, ki se prerazporedi v SPP.“;(3)    pod točko 6 se tabela 6 nadomesti z naslednjim:

Tabela 6: Seznam programov s predhodnimi finančnimi dodelitvami*

Naziv [255]

Sklad

Kategorija regije

Prispevek EU

Nacionalni prispevek**

Skupaj

Program 1

ESRR

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

Program 1

KS

Program 1

ESS+

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

Program 1

SPP – dodelitve***

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Program 1

SPP – dopolnilna podpora ESS+, ki se prerazporedi v SPP

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Program 1

SPP – dopolnilna podpora ESRR, ki se prerazporedi v SPP

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Skupaj

ESRR, KS, ESS+, SPP

Program 2

ESPR

Program 3

AMIF

Program 4

SNV

Program 5

IUMV

Skupaj

Vsi skladi

*Cilji politike in specifični cilj SPP v skladu s členom 4(1) uredbe o skupnih določbah. Za ESRR, ESS+, KS in SPP za obdobje 2021–2025; za ESPR za obdobje 2021–2027.

** V skladu s členom 106(2) o določitvi stopenj sofinanciranja.

*** Predvidena predhodna dodelitev SPP – z ločenim prikazom začetne dodelitve SPP ter dopolnilne podpore ESS+ in ESRR za zadevno kategorijo regij, če je že znana.;PRILOGA V

(1)    naslov in prva tabela se nadomestita z naslednjim:

Predloga za programe, ki se financirajo iz ESRR (cilj „naložbe za delovna mesta in rast“), ESS+, SPP, Kohezijskega sklada in ESPR – člen 16(3)

Št. CCI

Naziv v EN

[255 znakov*]

Naziv v nacionalnih jezikih

[255]

Različica

Prvo leto

[4]

Zadnje leto

[4]

Upravičen od

Upravičen do

Številka odločitve Komisije

Datum odločitve Komisije

Številka odločitve države članice o spremembi

Datum začetka veljavnosti odločitve države članice o spremembi

Nebistvena prerazporeditev (člen 19(5))

Da/Ne

Regije na ravni NUTS, ki jih zajema program (se ne uporablja za ESPR)

Zadevni sklad

ESRR

Kohezijski sklad

ESS+

SPP

ESPR

* Številke v oglatih oklepajih se nanašajo na število znakov.;(2)    pod točko 2 se tabela 1 T nadomesti z naslednjim:

ID

Naziv [300]

TP

Osnova za izračun

Sklad

Kategorija regije, ki prejema podporo

Izbrani specifični cilj

1

Prednostna naloga 1

Ne

ESRR

Bolj razvite regije

Specifični cilj 1

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Specifični cilj 2

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

Bolj razvite regije

Specifični cilj 3

2

Prednostna naloga 2

Ne

ESS+

Bolj razvite regije

Specifični cilj 4

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Specifični cilj 5

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

3

Prednostna naloga 3

Ne

KS

Ni relevantno

Specifični cilj 6

4

Prednostna naloga 4

Ne

SPP*

Bolj razvite regije

Specifični cilj SPP

Regije v prehodu

Manj razvite regije

5

Prednostna tehnična pomoč

Da

Ni relevantno

..

Namenska prednostna naloga – zaposlovanje mladih

Ne

ESS+

..

Namenska prednostna naloga – priporočila za posamezne države

Ne

ESS+

..

Namenska prednostna naloga – inovativni ukrepi

Ne

ESS+

Specifični cilj 8

Namenska prednostna naloga – materialno prikrajšanje

Ne

ESS+

Specifični cilj 9

* To vključuje dodelitev SPP ter dopolnilno podporo, prerazporejeno iz ESRR in ESS+.“;(3)    pod točko 3.A se tabela 15 nadomesti z naslednjim:

Kategorija regije

Razdelek 1

Razdelek 2

Razdelek 3

Razdelek 4

Razdelek 5

Znesek

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

ESRR

Bolj razvite regije

Manj razvite regije

Regije v prehodu

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

ESS+

Bolj razvite regije

Manj razvite regije

Regije v prehodu

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

SPP*

Bolj razvite regije

Manj razvite regije

Regije v prehodu

KS

ESPR

Skupaj

* Prvotna dodelitev SPP (brez prerazporejenih dopolnilnih sredstev) v okviru omejitev iz člena 21.“;(4)    pod točko 3.A se vstavi nova tabela 18:

„Tabela 18: Prvotna dodelitev SPP programu1

Sklic: člen 21a

Prvotna dodelitev SPP programu* po kategoriji regije

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Prvotna dodelitev SPP v programu*

* Program z dodelitvijo SPP.

1 Če je SPP „zadevni sklad“ (osnovni podatki o programu, prva stran predloge programa).“;

(5)    pod točko 3.A se za tabelo 18 vstavi novo okence za obkljukanje:

„Obvezna prerazporeditev sredstev ESRR in ESS+ kot dopolnilna podpora za Sklad za pravični prehod2

Prerazporeditev v SPP

nanaša se na notranje prerazporeditve znotraj programa z dodelitvijo SPP (tabela 18A)

nanaša se na prerazporeditve iz drugih programov v program z dodelitvijo SPP (tabela 18B)

ni relevantno (program ne prejema podpore iz SPP)

2 Če program, ki se podpira iz SPP, prejme dopolnilno podporo (glej člen 21a) znotraj programa in iz drugih programov, je treba izpolniti tako tabelo 18A kot tudi tabelo 18B.“;(6)    pod točko 3.A se vstavi nova tabela 18A:

„Tabela 18A: Prerazporeditev sredstev ESRR in ESS+ v Sklad za pravični prehod (SPP) znotraj programa

Dodelitev SPP znotraj programa* po kategoriji regije

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Prerazporeditev znotraj programa* (dopolnilna podpora) po kategoriji regije

ESRR

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

ESS+

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

Skupaj

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

* Program z dodelitvijo SPP.“;

 (7)    pod točko 3.A se vstavi nova tabela 18B:

„Tabela 18B: Prerazporeditev sredstev ESRR in ESS+ iz drugih programov v Sklad za pravični prehod (SPP) v tem programu

Dopolnilna podpora SPP v tem programu (št. CCI)* po kategoriji regije

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Prerazporeditve iz drugih programov** po kategoriji regije

Program 1 (št. CCI)

ESRR

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

ESS+

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

Program 2 (št. CCI)

Program 3 (št. CCI)

ESRR skupaj

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

ESS+ skupaj

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Najbolj oddaljene regije

Skupaj

* Program z dodelitvijo SPP, ki prejema dopolnilno podporo iz ESRR in ESS+.

** Program, ki zagotavlja dopolnilno podporo iz ESRR in ESS+ (vir).“;

Utemeljitev za obvezno prerazporeditev iz ESRR in ESS+ na podlagi načrtovanih vrst intervencij – člen 17(3)(d)(viii)

Besedilno polje [3 000]

(8)    pod točko 3.1 se tabela 10 nadomesti z naslednjim:

Tabela 10: Finančna sredstva po letih

Sklad

Kategorija regije

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Skupaj

ESRR*

Manj razvite regije

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

Skupaj

ESS+*

Manj razvite regije

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

Skupaj

SPP**

Manj razvite regije

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Skupaj

Kohezijski sklad

Ni relevantno

ESPR

Ni relevantno

Skupaj

* Zneski po obvezni prerazporeditvi, tj. če je obvezna prerazporeditev iz ESRR in ESS+ iz tega programa, zneski ESRR in ESS+ ne vključujejo prerazporejenih zneskov.

** Navedite skupna sredstva SPP zaradi tabele 18 (tj. dodelitev SPP in dopolnilno podporo, prerazporejeno iz ESRR in ESS+).;

(9)    točka 3.2 se nadomesti z naslednjim:

3.2. Skupna finančna sredstva po skladih in nacionalno sofinanciranje *

Sklic: člen 17(3)(f)(ii), člen 17(6)

Za cilj „naložbe za delovna mesta in rast“:

Tabela 11: Skupna finančna sredstva po skladih in nacionalno sofinanciranje

Cilj politike/cilj SPP ali TP

Prednostna naloga

Osnova za izračun podpore EU (skupna ali javna)

Sklad

Kategorija regije**

Prispevek EU

Nacionalni prispevek

Okvirna razčlenitev nacionalnega prispevka

Skupaj

Stopnja sofinanciranja

javna

zasebna

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+ (b)***

(f)=(a)/(e)***

Prednostna naloga 1

javna/skupna

ESRR

Manj razvite regije

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Posebna dodelitev za najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

Prednostna naloga 2

ESS+

Manj razvite regije

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

Prednostna naloga 3

SPP****

Manj razvite regije

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Prednostna naloga 4

KS

TP

TP – člen 29 uredbe o skupnih določbah

ESRR ali ESS+ ali KS ali SPP

TP – člen 30 uredbe o skupnih določbah

ESRR ali ESS+ ali KS ali SPP

ESRR skupaj

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Posebna dodelitev za najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

ESS+ skupaj

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije

SPP skupaj

Bolj razvite regije

Regije v prehodu

Manj razvite regije

KS skupaj

Ni relevantno

Skupaj

* Pred vmesnim pregledom leta 2025 za ESRR, ESS+, KS in SPP, finančna sredstva samo za leta od 2021 do 2025.

** Za ESRR: manj razvite regije, regije v prehodu, bolj razvite regije in, če je ustrezno, posebna dodelitev za najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije. Za ESS+: manj razvite regije, regije v prehodu, bolj razvite regije in, če je ustrezno, dodatna dodelitev za najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije. Za KS: ni relevantno. Za tehnično pomoč je uporaba kategorij regij odvisna od izbora sklada.

*** Če je ustrezno za vse kategorije regij.

**** Navedite skupna sredstva SPP zaradi tabele 18 (tj. dodelitev SPP in dopolnilno podporo, prerazporejeno iz ESRR in ESS+).;(10)    pod točko 8 se tabela 14 nadomesti z naslednjim:

Navedba uporabe členov 88 in 89 uredbe o skupnih določbah*

Prednostna naloga št.

Sklad

Specifični cilj (cilj „delovna mesta in rast“) ali področje podpore (ESPR)

Uporaba povračila upravičenih odhodkov na podlagi stroškov na enoto, pavšalnih zneskov in pavšalnih stopenj v okviru prednostne naloge v skladu s členom 88 uredbe o skupnih določbah

Prednostna naloga 1

ESRR

Specifični cilj 1

Specifični cilj 2

Prednostna naloga 2

ESS+

Specifični cilj 3

Specifični cilj 4

Prednostna naloga 3

KS

Specifični cilj 5

Specifični cilj 6

Prednostna naloga 4

SPP

Specifični cilj SPP

Uporaba financiranja, ki ni povezano s stroški, v skladu s členom 89 uredbe o skupnih določbah

Prednostna naloga 1

ESRR

Specifični cilj 7

Specifični cilj 8

Prednostna naloga 2

ESS+

Specifični cilj 9

Specifični cilj 10

Prednostna naloga 3

KS

Specifični cilj 11

Specifični cilj 12

Prednostna naloga 4

SPP

Specifični cilj SPP

* Vse informacije bodo zagotovljene v skladu s predlogami, priloženimi k uredbi o skupnih določbah.“;PRILOGA VII

(1)    tabela 1 se nadomesti z naslednjim:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Finančna sredstva prednostne naloge na podlagi programa

Kumulativni podatki o finančnem napredku programa

Prednostna naloga

Specifični cilj

Sklad

Kategorija regije

Osnova za izračun prispevka Unije*

(skupni prispevek ali javni prispevek)

Finančna sredstva skupaj

(v EUR)

Stopnja sofinanciranja

(v %)

Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo (v EUR)

Prispevek iz skladov za operacije, ki so bile izbrane za podporo (v EUR)

Delež skupne dodelitve, krit z izbranimi operacijami (v %)

[stolpec 7 / stolpec 5 x 100]

Skupni znesek upravičenih odhodkov, ki so jih imeli upravičenci in so bili plačani pri izvajanju operacij

Delež skupne dodelitve, krit z upravičenimi odhodki, ki so jih imeli upravičenci in so bili plačani pri izvajanju operacij (v %)

[stolpec 10 / stolpec 5 x 100]

Število izbranih operacij

Izračun

Izračun

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Prednostna naloga 1

Specifični cilj 1

ESRR

Prednostna naloga 2

Specifični cilj 2

ESS+

Prednostna naloga 3

Specifični cilj 3

Kohezijski sklad

Ni relevantno

Prednostna naloga 4

Specifični cilj SPP

SPP*

Skupaj

ESRR

Manj razvite regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

ESRR

Regije v prehodu

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

ESRR

Bolj razvite regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

ESRR

Posebna dodelitev za najbolj oddaljene ali severne redko poseljene regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

ESS+

Manj razvite regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

ESS+

Regije v prehodu

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

ESS+

Bolj razvite regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

ESS+

Posebna dodelitev za najbolj oddaljene ali severne redko poseljene regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

Kohezijski sklad

Ni relevantno

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

SPP*

Manj razvite regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

SPP*

Regije v prehodu

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Skupaj

SPP*

Bolj razvite regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

* Zneski, ki vključujejo dopolnilno podporo, prerazporejeno iz ESRR in ESS+.;

(2)    tabela 7 se nadomesti z naslednjim:

Sklad

Kategorija regije

Prispevek Unije

[tekoče koledarsko leto]

[naslednje koledarsko leto]

januar–oktober

november–december

januar–december

ESRR

Manj razvite regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regije v prehodu

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Bolj razvite regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije *

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ETS

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ESS+

Manj razvite regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regije v prehodu

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Bolj razvite regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Najbolj oddaljene in severne redko poseljene regije*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

SPP**

Manj razvite regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regije v prehodu

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Bolj razvite regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

SNV

IUMV

       * Prikazana bi morala biti samo posebna dodelitev za najbolj oddaljene / severne redko poseljene regije.

** Zneski, ki vključujejo dopolnilno financiranje, prerazporejeno iz ESRR in ESS+, kakor je primerno.

Top