EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0173

SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Tehnična prilagoditev v zvezi s posebnimi instrumenti za leto 2020 (člen 6(1)(e) in (f) Uredbe Sveta št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020)

COM/2020/173 final

Bruselj, 2.4.2020

COM(2020) 173 final

SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU

Tehnična prilagoditev v zvezi s posebnimi instrumenti za leto 2020


(člen 6(1)(e) in (f) Uredbe Sveta št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020)


1.Uvod

Uredba o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2017/1123 z dne 20. junija 2017 1 in prilagojena, kakor je prikazano v sporočilu o tehnični prilagoditvi za leto 2020 2 , vsebuje preglednico finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v cenah iz leta 2011 (preglednica 1).

V skladu s členom 6(1) uredbe o večletnem finančnem okviru Komisija vsako leto pred začetkom proračunskega postopka za leto n+1 opravi tehnično prilagoditev večletnega finančnega okvira v skladu z gibanjem bruto nacionalnega dohodka (v nadaljnjem besedilu: BND) EU in cen ter rezultate sporoči Svetu in Evropskemu parlamentu. Prilagoditev zgornjih mej v skladu s členom 6(1) je bila opravljena v okviru tehnične prilagoditve za leto 2020 maja 2019, na podlagi člena 6(4) pa se zdaj ne izvaja.

V sporočilu o tehnični prilagoditvi za leto 2020 je bilo navedeno, da so na voljo posebni instrumenti za leti 2019 in 2020 v skladu s členom 6(1)(e) in (f) uredbe o večletnem finančnem okviru, ki zadevajo razpoložljivost skupne razlike v okviru obveznosti oziroma instrumenta prilagodljivosti glede na stanje iz pomladi 2019. Namen tega sporočila je Svetu in Evropskemu parlamentu predstaviti dodatna razpoložljiva sredstva posebnih instrumentov v skladu s členom 6(1)(e) in (f) uredbe o večletnem finančnem okviru, ki zadevajo skupno razliko v okviru obveznosti oziroma instrument prilagodljivosti za leto 2020 in so na voljo od konca leta 2019.

Sporočilo v informativne namene prikazuje tudi razpoložljive zneske vseh posebnih instrumentov in njihovo uporabo od leta 2014.

2.Skupna razlika v okviru zgornje meje plačil

Na podlagi člena 5 uredbe o večletnem finančnem okviru Komisija prilagodi zgornjo mejo plačil za obdobje 2015–2020 navzgor za znesek, ki ustreza razliki med izvršenimi plačili in zgornjo mejo za plačila večletnega finančnega okvira leta n–1. Vsaka prilagoditev navzgor se v celoti pokrije z ustreznim znižanjem zgornje meje plačil za leto n–1 v stalnih cenah iz leta 2011.

Za leto 2020 se ne opravi noben preračun skupne razlike v okviru zgornje meje za plačila, saj je bil prag iz člena 5(2) uredbe o večletnem finančnem okviru dosežen v tehnični prilagoditvi za leto 2020, ki je bila sprejeta maja 2019.

3.Posebni instrumenti

Nad zgornjimi mejami odhodkov, dogovorjenimi v finančnem okviru za obdobje 2014–2020, je na voljo več instrumentov. Namen teh instrumentov je zagotoviti hitro ukrepanje v primeru izjemnih ali nepredvidenih dogodkov ter znotraj določenih meja omogočiti nekaj prilagodljivosti nad dogovorjenimi zgornjimi mejami odhodkov.

3.1Rezerva za nujno pomoč

V skladu s členom 9 spremenjene uredbe o večletnem finančnem okviru se lahko iz rezerve za nujno pomoč zagotovi največ 300 milijonov EUR na leto v cenah iz leta 2011; v letu 2020 to pomeni 358,5 milijona EUR v tekočih cenah (2 301,4 milijona EUR za celotno obdobje v tekočih cenah). Del neporabljenega zneska iz prejšnjega leta se lahko prenese v naslednje leto. Prenos iz leta 2019 v leto 2020 znaša 45,6 milijona EUR.

V spodnji preglednici je podroben pregled razpoložljivih sredstev in uporabe rezerve za nujno pomoč po letih od leta 2014:

Rezerva za nujno pomoč

v milijonih EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Skupaj

Letni zneski v cenah iz leta 2011

280

280

280

300

300

300

300

2 040

Letni zneski v tekočih cenah

297,0

303,0

309,0

337,8

344,6

351,5

358,5

2 301,4

Prenos iz prejšnjega leta

0,0

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

Letna poraba

98,1

282,5

429,8

374,7

372,2

340,0

 

1 897,3

Prenos v naslednje leto

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

 

Zapadlo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

3.2Solidarnostni sklad Evropske unije

V skladu s členom 10 uredbe o večletnem finančnem okviru se lahko iz Solidarnostnega sklada EU zagotovi največ 500 milijonov EUR na leto v cenah iz leta 2011; v letu 2020 to pomeni 597,5 milijona EUR v tekočih cenah (3 944,7 milijona EUR za celotno obdobje v tekočih cenah). Del neporabljenega zneska iz prejšnjega leta se lahko prenese v naslednje leto. Prenos iz leta 2019 v leto 2020 znaša 553,0 milijona EUR. Konec leta 2019 ni zapadel noben znesek.

V spodnji preglednici je podroben pregled razpoložljivih sredstev in uporabe Solidarnostnega sklada Evropske unije po letih od leta 2014:

Solidarnostni sklad Evropske unije

v milijonih EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Skupaj

Letni zneski v cenah iz leta 2011

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Letni zneski v tekočih cenah

530,6

541,2

552,0

563,1

574,3

585,8

597,5

3 944,7

Prenos iz prejšnjega leta

0,0

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

Vnaprej izplačano iz naslednjega leta

0,0

0,0

0,0

294,0

–294,0

0,0

0,0

 

Letna poraba

126,7

82,8

33,1

1 268,3

155,9

298,1

 

1 964,9

Prenos v naslednje leto

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

 

Zapadlo

0,0

321,1

508,1

0,0

0,0

0,0

 

829,2

3.3Instrument prilagodljivosti

V skladu s členom 11 spremenjene uredbe o večletnem finančnem okviru se lahko iz instrumenta prilagodljivosti zagotovi največ 600 milijonov EUR na leto v cenah iz leta 2011; v letu 2020 to pomeni 717 milijonov EUR v tekočih cenah (4 315 milijonov EUR za celotno obdobje v tekočih cenah). Del neporabljenega letnega zneska iz prejšnjih treh let se lahko prenese v naslednje leto.

V skladu s členom 6(1)(f), ki se sklicuje na drugi pododstavek člena 11(1), se letni znesek, ki je na razpolago za instrument prilagodljivosti, od leta 2017 vsako leto poveča za zneska, enaka delu letnega zneska za Solidarnostni sklad Evropske unije in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, ki sta zapadla v preteklem letu.

V spodnji preglednici je podroben pregled razpoložljivih sredstev in uporabe instrumenta prilagodljivosti po letih od leta 2014:

Instrument prilagodljivosti

v milijonih EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Skupaj

Letni zneski v cenah iz leta 2011

471

471

471

600

600

600

600

3 813

Letni zneski v tekočih cenah

500

510

520

676

689

703

717

4 315

Prenos iz prejšnjega leta

276,0

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

 

Povečano za zapadli znesek ESPG

 

 

 

138

151

144

175

608

Povečano za zapadli znesek Solidarnostnega sklada Evropske unije

 

 

 

508

0

0

0

508

Letna poraba

89,3

149,4

1 530,0

805,0

837,2

1 164,3

778,1

5 353,4

Prenos v naslednje leto

686,7

1 010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

0,0

 

Na voljo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

316,3

Zapadlo

0,0

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,2

3.4Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

V skladu s členom 12 uredbe o večletnem finančnem okviru se lahko iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji zagotovi največ 150 milijonov EUR na leto v cenah iz leta 2011; v letu 2020 to pomeni 179,3 milijona EUR v tekočih cenah (1 183,4 milijona EUR za celotno obdobje v tekočih cenah). Neporabljenih zneskov iz prejšnjega leta ni mogoče prenesti v naslednje leto. Znesek v višini 175,1 milijona EUR, ki je zapadel konec leta 2019, se uporabi za povečanje instrumenta prilagodljivosti v letu 2020.

V spodnji preglednici je podroben pregled razpoložljivih sredstev in uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji po letih od leta 2014:

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

v milijonih EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Skupaj

Letni zneski v cenah iz leta 2011

150

150

150

150

150

150

150

1 050

Letni zneski v tekočih cenah

159,2

162,4

165,6

168,9

172,3

175,7

179,3

1 183,4

Letna poraba

81,0

43,4

28,0

18,1

28,0

0,6

 

199,1

Zapadlo

78,2

119,0

137,6

150,8

144,3

175,1

 

629,9

3.5Varnostna rezerva

V skladu s členom 13 uredbe o večletnem finančnem okviru se vzpostavi varnostna rezerva v višini do 0,03 % bruto nacionalnega dohodka Unije nad zgornjimi mejami finančnega okvira za obdobje 2014–2020.

Absolutni znesek varnostne rezerve za leto 2020 znaša 5 096,8 milijona EUR, kot je določeno v tehnični prilagoditvi večletnega finančnega okvira za leto 2020, ki je bila sprejeta maja 2019.

V spodnji preglednici je podroben pregled razpoložljivih sredstev in uporabe varnostne rezerve po letih od leta 2014:

Varnostna rezerva

v milijonih EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Skupaj

Razpoložljivi letni zneski

4 026,7

4 175,4

4 438,2

4 496,8

4 711,3

4 946,7

5 096,8

31 892

Letna poraba

 

 

 

 

 

 

 

 

V obveznostih

0,0

0,0

240,1

1 906,2

0,0

0,0

0,0

2 146,3

V plačilih

2 818,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 818,2

Letno kritje

 

 

 

 

 

 

 

 

V obveznostih

0,0

0,0

–240,1

–1 082,3

–318,0

–253,9

–252,0

–2 146,3

V plačilih

0,0

0,0

0,0

–2 818,2

0,0

0,0

0,0

–2 818,2

3.6Skupna razlika v okviru obveznosti za rast in zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih, ter za ukrepe na področju migracij in varnosti

V skladu s členom 14 uredbe o večletnem finančnem okviru, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2017/1123, razpoložljive razlike v okviru zgornjih mej večletnega finančnega okvira za odobritve za prevzem obveznosti tvorijo skupno razliko večletnega finančnega okvira v okviru obveznosti, ki je na razpolago nad zgornjimi mejami, določenimi v večletnem finančnem okviru za leta 2016 do 2020 za cilje politike, povezane z rastjo in zaposlovanjem, zlasti zaposlovanjem mladih, migracijami in varnostjo.

V končnem proračunu za leto 2019 znaša razpoložljiva razlika do zgornje meje za obveznosti 1 291,1 milijona EUR. Obveznosti za posebne instrumente (vključno z uporabo skupne razlike v okviru obveznosti in varnostne rezerve) se ne upoštevajo, saj se izvršujejo nad zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira.

V skladu s členom 6(2) uredbe o večletnem finančnem okviru se za izračun skupne razlike v okviru obveznosti uporabi 2-odstotni letni deflator. Znesek preostale razlike iz leta 2019, ki se da na voljo za leto 2020, znaša 1 316,9 milijona EUR v tekočih cenah. Skupna razlika v okviru obveznosti v cenah iz leta 2011 znaša 1 101,9 milijona EUR.

V spodnji preglednici je podroben pregled izračuna skupne razlike v okviru zgornje meje za obveznosti 2019:

Skupna razlika v okviru obveznosti – 2019

 v milijonih EUR

Zgornja meja OPO za leto 2019

164 123,0

Skupna odobrena sredstva v proračunu za leto 2019

166 189,2

od tega za posebne instrumente:

3 357,3

Solidarnostni sklad Evropske unije

343,6

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

175,7

Rezerva za nujno pomoč

351,5

Instrument prilagodljivosti

1 164,3

Varnostna rezerva

–253,9

Uporabljena skupna razlika v okviru obveznosti v letu 2019

1 576,0

Skupna razlika v okviru obveznosti za leto 2019 (v tekočih cenah)

1 291,1

Skupna razlika v okviru obveznosti za leto 2019 (v cenah iz leta 2011)

1 101,9

Skupna razlika v okviru obveznosti za leto 2019, na voljo leta 2020 (v tekočih cenah)

1 316,9

Trenutno je na voljo del skupne razlike v okviru obveznosti za leto 2018 (1 075,5 milijona EUR v cenah iz leta 2020). Skupna razlika v okviru obveznosti, ki je na voljo v letu 2020, tako znaša 2 392,4 milijona EUR (v cenah iz leta 2020).

V spodnji preglednici je podroben pregled razpoložljivih sredstev in uporabe skupne razlike v okviru obveznosti od leta 2014:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Razlika v okviru obveznosti, na voljo ob koncu leta (potrjeno z letno tehnično prilagoditvijo)

521,9

1 383,2

2 090,2

1 115,5

1 390,9

1 291,1

 

Razpoložljiva letna skupna razlika v okviru obveznosti

0,0

0,0

1 953,9

3 571,1

2 802,4

2 894,7

2 662,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2014

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2015

1 410,9

1 439,1

0,0

0,0

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2016

2 132,0

1 664,6

315,4

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2017

1 137,8

1 160,6

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2018

1 418,7

1 345,1

Skupna razlika v okviru obveznosti 2019

1 316,9

Letna uporaba skupne razlike v okviru obveznosti

0,0

0,0

–543,0

–1 939,1

–1 355,6

–1 576,0

–269,6

Skupna razlika v okviru obveznosti 2014

–543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2015

0,0

–1 439,1

0,0

0,0

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2016

–500,0

–1 355,6

–315,4

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2017

0,0

–1 160,6

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2018

–100,0

–269,6

Skupna razlika v okviru obveznosti 2019

Preostala skupna razlika v okviru obveznosti ob koncu leta

0,0

0,0

1 410,9

1 632,0

1 446,8

1 318,7

2 392,4

Skupna razlika v okviru obveznosti 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2015

1 410,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2016

1 632,0

309,0

0,0

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2017

1 137,8

0,0

0,0

Skupna razlika v okviru obveznosti 2018

1 318,7

1 075,5

Skupna razlika v okviru obveznosti 2019

1 316,9

(1)    UL L 163, 24.6.2017, str. 1.
(2)    COM(2019) 310 final z dne 15. maja 2019.
Top