EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XB0308(01)

Kodeks ravnanja za visoke uradnike Evropske centralne banke

OJ C 89, 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 89/2


Kodeks ravnanja za visoke uradnike Evropske centralne banke

(2019/C 89/03)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) mora kot institucija Evropske unije (EU) delovati v javnem interesu in zagotavljati najvišje standarde integritete. Zato ECB postavlja odgovornost, preglednost in najvišje standarde poklicne etike v središče svojega pristopa h korporativnemu upravljanju. Spoštovanje teh načel je ključni element verodostojnosti ECB in bistveno za zagotavljanje zaupanja evropskih državljanov.

(2)

Poklicna etika in visok standard ravnanja, ki ju lahko tretje osebe pričakujejo od ECB in njenih visokih uradnikov, sta že od ustanovitve ECB prepoznana kot ključna pogoja za zavarovanje njenega ugleda.

(3)

Poleg prvega kodeksa ravnanja v ECB, ki je bil sprejet leta 2001 (1), je bil leta 2002 sprejet kodeks ravnanja za člane Sveta ECB (2), ki je bil nato leta 2006 revidiran (3); temu je sledil dopolnilni kodeks meril poklicne etike za člane Izvršilnega odbora, ki je bil sprejet leta 2006 (4) in revidiran leta 2010 (5).

(4)

Zaradi vzpostavitve enotnega mehanizma nadzora (EMN) v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 (6), s katero je ECB dobila posebne naloge, ki se nanašajo na bonitetni nadzor kreditnih institucij, je bil leta 2014 sprejet tudi kodeks ravnanja za člane Nadzornega odbora (7).

(5)

Poleg tega je ECB januarja 2015 uvedla izboljšan okvir poklicne etike, ki velja za zaposlene v ECB (8), ter ustanovila Službo za skladnost s predpisi in upravljanje in visoki Odbor za poklicno etiko (9), ki je pooblaščen za svetovanje članom visokih organov ECB v zvezi s skladno razlago različnih kodeksov ravnanja, ki veljajo zanje.

(6)

Za Eurosistem in EMN so bili skupni minimalni standardi poklicne etike določeni v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) (10) in Smernici Evropske centralne banke (EU) 2015/856 (ECB/2015/12) (11).

(7)

ECB se resno zavzema za načelo, da bi se morali člani vseh njenih visokih organov, kolikor je to mogoče in upravičeno z vidika sorazmernosti, držati in biti predmet enakih pravil poklicnega ravnanja. Zato je Svet ECB pooblastil Odbor za poklicno etiko, da prouči možnost določitve enotnega kodeksa, in Odbor za poklicno etiko je na podlagi tega pripravil kodeks ravnanja za visoke uradnike ECB, ki ga želi Svet ECB zdaj potrditi (ta kodeks).

(8)

Ta kodeks se zgleduje po določbah in utemeljitvi izboljšanega okvira poklicne etike, ki velja za zaposlene v ECB, ter upošteva dobro prakso na ravni centralnih bank in nadzornih organov in v drugih institucijah EU, pri tem pa upošteva tudi posebne institucionalne značilnosti in neodvisnost ECB.

(9)

Svet ECB želi s potrditvijo tega kodeksa uvesti najvišje standarde poklicne etike ter s tem zagotoviti, da bodo člani njenih visokih organov s svojim ravnanjem dajali zgled in zaposlene v celotnem Eurosistemu, ESCB in EMN spodbudili, da se bodo pri opravljanju svojih nalog držali enakih standardov –

POTRDIL TA ENOTNI KODEKS RAVNANJA ZA VISOKE URADNIKE ECB:

DEL I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Področje uporabe

1.1.

Ta kodeks se uporablja za člane Sveta ECB in člane Nadzornega odbora, kadar opravljajo funkcijo članov visokega organa ECB, ter za člane Izvršilnega odbora. Uporablja se tudi za člane Sveta ECB in člane Nadzornega odbora, kadar delujejo v vlogi članov Usmerjevalnega odbora ali Odbora za mediacijo, ter za predstavnike nacionalnih centralnih bank (NCB), ki se udeležujejo sej Nadzornega odbora, kadar pristojni nacionalni organ ni NCB (v nadaljnjem besedilu: člani).

1.2.

Prav tako se uporablja za osebe, ki na sejah Sveta ECB ali Nadzornega odbora nadomeščajo člane (v nadaljnjem besedilu: namestniki), pri izvajanju nalog in odgovornosti v zvezi s tema visokima organoma, kadar je to izrecno določeno v tem kodeksu. V tem kodeksu pojem „visoki organi ECB“ pomeni Svet ECB, Izvršilni odbor ECB in Nadzorni odbor ECB.

1.3.

Ta kodeks se ne uporablja za spremljevalce, ki prisostvujejo sejam Sveta ECB ali Nadzornega odbora. Vendar pa spremljevalci podpišejo izjavo o etičnem ravnanju, ki obsega splošno načelo izogibanja nasprotju interesov, prepoved uporabe zaupnih informacij in pravila o varovanju poslovne skrivnosti (v nadaljnjem besedilu: izjava o etičnem ravnanju) (12), preden se prvič udeležijo seje.

1.4.

Člani Razširjenega sveta so vabljeni, da podpišejo izjavo o etičnem ravnanju. Izjavo o etičnem ravnanju morajo podpisati člani Revizijskega odbora, Odbora za poklicno etiko in Upravnega odbora za pregled ter njihovi morebitni namestniki.

1.5.

Zaposleni v ECB, ki prisostvujejo sejam visokih organov ECB, so ustrezno zajeti z okvirom poklicne etike in jim zato izjave o etičnem ravnanju ni treba podpisati.

1.6.

V primeru dvoma v zvezi z določbami tega kodeksa ali njihovo uporabo v praksi se zaprosi za mnenje Odbor za poklicno etiko, ustanovljen s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2015/433 (ECB/2014/59) (13).

Člen 2

Nasprotujoče nacionalne določbe in uporaba različnih okvirov poklicne etike

2.1.

Člani in namestniki brez odlašanja obvestijo Odbor za poklicno etiko o vseh ovirah pri spoštovanju tega kodeksa, vključno z ovirami zaradi določb nacionalnega prava, ki so v nasprotju s tem kodeksom.

2.2.

Ta kodeks ne posega v strožja pravila poklicne etike, ki za člane in namestnike veljajo po nacionalnem pravu.

DEL II

STANDARDI ETIČNEGA RAVNANJA

Člen 3

Osnovna načela

3.1.

Člani in namestniki pri izvajanju nalog in odgovornosti dosledno spoštujejo Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije, Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB), Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013, Poslovnik Evropske centralne banke (14) in Poslovnik Nadzornega odbora Evropske centralne banke (15), kadar pridejo v poštev.

3.2.

Člani in namestniki pri izvajanju nalog in odgovornosti spoštujejo najvišje standarde etičnega ravnanja in integritete. Od njih se pričakuje, da ravnajo pošteno, neodvisno, nepristransko, diskretno in ne oziraje se na lastne interese. Zavedati se morajo pomembnosti svojih nalog in odgovornosti, upoštevati javni značaj svoje funkcije ter ravnati na način, ki spodbuja etično ravnanje v Eurosistemu, Evropskem sistemu centralnih bank (ESCB) in EMN in ohranja in spodbuja zaupanje javnosti v ECB.

Člen 4

Varovanje poslovne skrivnosti

4.1.

Ob upoštevanju zahtev glede varovanja poslovne oziroma poklicne skrivnosti iz člena 37 Statuta ESCB in člena 27(1) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 člani in namestniki ne razkrijejo nobenih informacij, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, ki so jih prejeli pri izvajanju svojih nalog in odgovornosti ter ki niso objavljene ali dostopne javnosti (v nadaljnjem besedilu: zaupne informacije), razen če jih razkrijejo namerno v okviru dogovorjene strategije komuniciranja ECB. Zlasti zaupnih informacij ne razkrijejo v javnih govorih ali izjavah ali medijem ter z njimi ravnajo v skladu z dogovorjenimi notranjimi pravili o ravnanju z občutljivimi informacijami ESCB in EMN. Za člane in namestnike veljajo te zahteve glede varovanja poslovne skrivnosti v skladu s pravom Unije tudi po prenehanju nalog in odgovornosti, ki jih izvajajo za ECB.

4.2.

Člani in namestniki sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se zaposlenim v njihovi NCB in/ali pristojnem nacionalnem organu omogoči dostop do zaupnih informacij samo za opravljanje nalog, ki jih imajo kot zaposleni, in v skladu z veljavnimi politikami zaupnosti ter da se ti zaposleni seznanijo z zahtevami glede varovanja poslovne skrivnosti, določenimi v členu 4.1, in jih dosledno spoštujejo.

Člen 5

Ločenost nadzorne funkcije od funkcije denarne politike

5.1.

Člani in namestniki spoštujejo ločenost posebnih nalog ECB, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora, od njenih nalog v zvezi z denarno politiko in drugih nalog. Kadar to pride v poštev, spoštujejo Sklep ECB/2014/39 Evropske centralne banke (16) in vsa pravila, ki jih ECB sprejme na podlagi člena 25(3) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013.

5.2.

Člani Nadzornega odbora in njihovi namestniki pri izvajanju nalog in odgovornosti upoštevajo cilje Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 in ne posegajo v naloge ECB, ki se ne nanašajo na nadzor, pri čemer se ustrezno upoštevajo posebne naloge in odgovornosti podpredsednika Nadzornega odbora.

Neodvisnost

Člen 6

Načelo neodvisnosti

Ob upoštevanju člena 130 Pogodbe o delovanju Evropske unije, člena 7 Statuta ESCB in člena 19(1) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 člani in namestniki pri izvajanju svojih pooblastil ter opravljanju svojih nalog in odgovornosti ravnajo neodvisno in objektivno v interesu Unije kot celote, ne glede na nacionalne ali osebne interese, ter ne zahtevajo niti ne sprejemajo navodil od institucij, organov, uradov ali agencij EU, vlad držav članic ali katerih koli drugih organov.

Člen 7

Zasebne dejavnosti in uradna pooblastila

7.1.

Člani in namestniki zagotovijo, da njihove morebitne plačane ali neplačane zasebne dejavnosti nimajo negativnega vpliva na njihove obveznosti in ne škodujejo ugledu ECB. V tem kodeksu pojem „zasebne dejavnosti“ pomeni vse dejavnosti, ki jih član ali namestnik ne opravlja v uradni vlogi.

7.2.

Člani in namestniki lahko opravljajo zasebne dejavnosti v javnih ali mednarodnih organizacijah ali neprofitnih organizacijah ter pedagoško in znanstveno delo, če ne gre za dejavnosti, ki zbujajo pomisleke glede nasprotja interesov, na primer dejavnosti v zvezi z nadzorovanimi subjekti ali nasprotnimi strankami Eurosistema v operacijah denarne politike ali deviznih poslih. Člani Izvršilnega odbora morajo v primeru zasebnih dejavnosti iz člena 11.1 Statuta ESCB pridobiti izrecno odobritev Sveta ECB.

7.3.

Člani in namestniki lahko za zasebne dejavnosti sprejmejo plačilo in povračilo stroškov, če so ti plačilo in stroški sorazmerni z opravljenim delom in v običajnih mejah.

7.4.

Člani in namestniki ne prevzamejo uradnih pooblastil, ki bi lahko ogrozila njihovo neodvisnost, ter se odpovedo tovrstnim uradnim pooblastilom, ki jih že imajo. V tem kodeksu pojem „uradna pooblastila“ pomeni vse zunanje dejavnosti, ki jih član ali namestnik opravlja v uradni vlogi, tj. v okviru svojih nalog in odgovornosti.

7.5.

Člani in namestniki pisno obvestijo Odbor za poklicno etiko o vseh zasebnih dejavnostih, ki jih nameravajo opravljati. Prav tako mu enkrat na leto predložijo posodobljen seznam zasebnih dejavnosti in uradnih pooblastil, ki jih trenutno izvajajo.

Člen 8

Odnosi z interesnimi skupinami

Člani in namestniki vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo, kakor zahteva Pogodba o Evropski uniji, pri tem pa ves čas in zlasti pri interakciji z interesnimi skupinami pazijo na svojo neodvisnost, obveznosti glede varovanja poslovne skrivnosti in osnovna načela, določena v tem kodeksu. Člani in namestniki prav tako upoštevajo Vodilna načela za zunanje komuniciranje visokih uradnikov ECB (17) in druga veljavna pravila in smernice ter ravnajo posebej previdno in uporabljajo ustrezne zaščitne ukrepe pri sodelovanju na zaprtih dogodkih ali sprejemanju individualnih vabil.

Člen 9

Nastopi v javnosti in javne izjave

9.1.

Člani in namestniki izvajajo svoje naloge in odgovornosti kot predstavniki visokega organa ECB ter pri nastopih v javnosti štejejo sebe za predstavnike visokega organa ECB.

9.2.

Pri dajanju javnih izjav o zadevah, ki se nanašajo na Eurosistem, ESCB ali EMN, člani in namestniki upoštevajo svojo vlogo predstavnikov visokega organa ECB.

9.3.

Pri znanstvenih ali akademskih prispevkih člani in namestniki jasno izrazijo, da so jih ustvarili v lastnem imenu in da ne predstavljajo stališč ECB.

Člen 10

Izjava o interesih

10.1.

Vsak član enkrat na leto predloži Odboru za poklicno etiko – ta pa oceni in predloži predsedniku – podpisano izjavo o interesih, ki vključuje informacije o pretekli poklicni dejavnosti člana in njegovih zasebnih dejavnostih, uradnih pooblastilih in finančnih interesih ter o pridobitni poklicni dejavnosti njegovega zakonca ali partnerja, ki bi lahko zbudili pomisleke glede nasprotja interesov (v nadaljnjem besedilu: izjava o interesih). Izjava o interesih (18), ki jo predloži vsak član, se objavi na spletni strani ECB in ne posega v zahteve za predložitev izjave o premoženju po veljavnih nacionalnih pravilih ali pogodbenih obveznostih.

10.2.

ECB vse osebne podatke, ki jih zbere v izjavah o interesih, obdeluje in hrani v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, ki velja zanjo.

Nasprotje interesov

Člen 11

Splošno načelo izogibanja nasprotju interesov

11.1.

Člani in namestniki se izogibajo situacijam, ki bi lahko zbudile pomisleke glede nasprotja interesov. Pomislek glede nasprotja interesov se pojavi, kadar ima član ali namestnik osebne interese, ki lahko vplivajo ali dajejo vtis vplivanja na nepristransko in objektivno izvajanje njegovih nalog in odgovornosti, pri čemer so zajeti med drugim tudi njegovi bližnji družinski člani (starši, otroci, bratje in sestre), zakonec ali partner. Člani in namestniki zlasti ne smejo izkoristiti svoje udeležbe v procesu odločanja ali poslovnih informacij za pridobitev kakršne koli osebne koristi. Nasprotja interesov ni, kadar je član ali namestnik vključen zgolj kot del splošne javnosti ali široke kategorije oseb.

11.2.

Člani in namestniki predsedniku ustreznega visokega organa ECB in Odboru za poklicno etiko brez odlašanja pisno razkrijejo vse situacije, ki bi lahko zbudile pomisleke glede nasprotja interesov. Zlasti se izločijo iz sodelovanja v razpravi, posvetovanju ali glasovanju v zvezi s takimi situacijami in ne dobijo s tem povezane dokumentacije.

Člen 12

Pridobitna poklicna dejavnost zakonca ali partnerja

Člani in namestniki predsedniku ustreznega visokega organa ECB in Odboru za poklicno etiko brez odlašanja sporočijo vse pridobitne poklicne dejavnosti ali druge plačane dejavnosti svojih zakoncev ali partnerjev, ki bi lahko zbudile pomisleke glede nasprotja interesov.

Člen 13

Koristi (darila in gostoljubje)

13.1.

Člani in namestniki ne zahtevajo koristi, ki so kakor koli povezane z njihovimi nalogami in odgovornostmi, ter ravnajo previdno, kadar se jim take koristi ponudijo. Za namene te določbe pojem „koristi“ pomeni vsa darila, gostoljubje in druge finančne ali nefinančne ugodnosti, ki niso dogovorjeno nadomestilo za opravljene storitve in do katerih prejemnik ni drugače upravičen.

13.2.

Korist, ki se ponudi ali da članu ali namestniku ali kateremu koli bližnjemu družinskemu članu, zakoncu ali partnerju ter je kakor koli povezana z izvajanjem nalog in odgovornosti tega člana ali namestnika, lahko navedene osebe sprejmejo v naslednjih okoliščinah:

(a)

ponudi jo organizacija javnega sektorja, vključno z drugo centralno banko, nacionalni javni organ, mednarodna organizacija ali akademski subjekt, njena vrednost pa se šteje za običajno in primerno;

(b)

ponudi jo eden ali več zasebnih subjektov ali posameznikov in njena vrednost ni višja od 100 EUR, če pa je višja, (i) se preda instituciji, katere predstavnik je zadevni član ali namestnik, ali (ii) del vrednosti nad 100 EUR član ali namestnik plača navedeni instituciji;

(c)

je v obliki gostoljubja, sorazmerna z nalogami in odgovornostmi člana ali namestnika in v običajnih mejah;

(d)

ne ponudi je nadzorovani subjekt;

(e)

njeno sprejetje drugače ne zbuja pomislekov glede nasprotja interesov.

13.3.

Sprejetje koristi v nobenem primeru ne sme škodovati objektivnosti in svobodnemu ravnanju člana ali namestnika ali vplivati na to ter ne sme ustvariti neprimerne obveznosti ali pričakovanja prejemnika ali dajalca.

13.4.

Člani Izvršilnega odbora, predsednik Nadzornega odbora in predstavniki ECB v Nadzornem odboru brez odlašanja prijavijo pri sekretarju Odbora za poklicno etiko vsako prejeto darilo ali ponudbo darila ne glede na vrednost. Za druge člane in namestnike se uporabljajo veljavna nacionalna postopkovna pravila za prijavo daril.

Člen 14

Priznanja, častni nazivi in odlikovanja

14.1.

Člani in namestniki se morajo prepričati, da je vsako priznanje, častni naziv ali odlikovanje, ki ga sprejmejo, združljivo z njihovim javnim statusom ter ne ogroža njihove neodvisnosti in ne zbuja pomislekov glede nasprotja interesov.

14.2.

Člani in namestniki predajo instituciji, katere predstavniki so, ali donirajo v dobrodelne namene ves denar ali dragocene predmete, ki spadajo k nagradi, ki jo prejmejo v povezavi s svojimi nalogami in odgovornostmi v vlogi članov visokega organa ECB ali njihovih namestnikov.

Člen 15

Vabila na dogodke

15.1.

Člani in namestniki lahko ob upoštevanju obveznosti spoštovanja načela neodvisnosti in izogibanja nasprotju interesov sprejmejo vabila na množično obiskane dogodke, kot so konference, sprejemi ali kulturni dogodki, če njihova udeležba ne škoduje interesom ECB, in ravnajo posebej previdno ob individualnih vabilih. Člani in namestniki ne sprejmejo nobenega vabila ali plačila, ki ni skladno s temi pravili, in o tem obvestijo pošiljatelja vabila oziroma ponudnika plačila.

15.2.

Člani in namestniki od organizatorjev dogodkov iz člena 15.1 ne smejo sprejeti plačila potnih stroškov in/ali stroškov nastanitve. Morebitna plačila, ki jih člani in namestniki sprejmejo za predavanja in govore v uradni vlogi, uporabi ECB, zadevna NCB ali zadevni pristojni nacionalni organ v dobrodelne namene.

15.3.

Če je to skladno z mednarodno sprejetimi običaji, se člena 15.1 in 15.2 enako uporabljata za zakonce ali partnerje članov in namestnikov, ki spremljajo člane in namestnike, kadar vabila veljajo tudi zanje.

Člen 16

Pravila o zasebnih finančnih poslih

16.1.

Člani in namestniki ne smejo uporabiti zaupnih informacij za lastno korist ali korist tretje osebe, tudi kadar opravljajo zasebne finančne posle in ne glede na to, ali te posle opravljajo neposredno ali prek tretje osebe, na svoje tveganje in za svoj račun ali na tveganje in za račun tretje osebe.

16.2.

Članom in namestnikom se priporoča, da dajo svoje naložbe v upravljanje priznanemu upravljavcu premoženja ali več priznanim upravljavcem premoženja, ki imajo popolno diskrecijo v zvezi s sredstvi, ki presegajo obseg, potreben za običajno osebno in družinsko uporabo.

16.3.

Člani in namestniki spoštujejo materialna pravila o zasebnih finančnih poslih, določena v vsakokrat veljavnem okviru poklicne etike ECB (19).

16.4.

Za člane Izvršilnega odbora, predsednika Nadzornega odbora in predstavnike ECB v Nadzornem odboru veljajo tudi postopki za poročanje in spremljanje skladnosti v zvezi z njihovimi zasebnimi finančnimi posli, kakor so določeni v okviru poklicne etike ECB.

16.5.

Za člane in namestnike, za katere se člen 16.4 ne uporablja, veljajo postopki za poročanje in spremljanje skladnosti, kakor so določeni v veljavnih nacionalnih postopkovnih pravilih, in ti člani in namestniki enkrat na leto predložijo Odboru za poklicno etiko podpisano izjavo, s katero potrdijo, da so spoštovali veljavna nacionalna postopkovna pravila o zasebnih finančnih poslih in da je bilo opravljeno poročanje in spremljanje skladnosti v zvezi z njihovimi zasebnimi finančnimi posli skladno z veljavnimi nacionalnimi postopkovnimi pravili (20).

Člen 17

Pravila za čas po koncu zaposlitve

17.1.

Člani pisno obvestijo predsednika zadevnega visokega organa ECB in Odbor za poklicno etiko o vsaki pridobitni poklicni dejavnosti, ki jo nameravajo začeti opravljati v obdobju dveh let po koncu svojega mandata ali prenehanju njihove funkcije člana visokega organa ECB.

Poleg tega lahko začnejo opravljati pridobitno poklicno dejavnost v:

(a)

pomembni ali manj pomembni kreditni instituciji šele po izteku enega leta po koncu svojega mandata ali prenehanju njihove funkcije člana visokega organa ECB;

(b)

kateri koli drugi finančni instituciji, ki ni navedena v odstavku (a), šele po izteku šestih mesecev po koncu svojega mandata ali prenehanju njihove funkcije člana visokega organa ECB;

(c)

katerem koli subjektu, ki se ukvarja z lobiranjem v zvezi z ECB ali s svetovanjem in/ali zagovarjanjem za ECB ali katero koli institucijo, navedeno v odstavku (a) ali (b), šele po izteku šestih mesecev po koncu svojega mandata ali prenehanju njihove funkcije člana visokega organa ECB.

Člani Izvršilnega odbora in Sveta ECB lahko poleg tega začnejo opravljati pridobitno poklicno dejavnost pri:

(d)

nasprotni stranki Eurosistema v operacijah denarne politike ali deviznih poslih šele po izteku enega leta po koncu svojega mandata ali prenehanju njihovega članstva v Izvršilnem odboru ali Svetu ECB;

(e)

upravljavcu plačilnega ali poravnalnega sistema, centralni nasprotni stranki ali ponudniku plačilnih instrumentov, ki je predmet pregleda ECB, šele po izteku šestih mesecev po koncu svojega mandata ali prenehanju njihovega članstva v Izvršilnem odboru ali Svetu ECB.

17.2.

Namestniki pisno obvestijo predsednika zadevnega visokega organa ECB in Odbor za poklicno etiko o vsaki poklicni dejavnosti, ki jo nameravajo začeti opravljati v obdobju enega leta po prenehanju delovanja v vlogi namestnika.

Poleg tega lahko začnejo opravljati pridobitno poklicno dejavnost v:

(a)

pomembni ali manj pomembni kreditni instituciji šele po izteku šestih mesecev po datumu, ko preneha njihova vključenost v zadevne naloge in odgovornosti;

(b)

kateri koli drugi finančni instituciji, ki ni navedena v odstavku (a), šele po izteku treh mesecev po datumu, ko preneha njihova vključenost v zadevne naloge in odgovornosti;

(c)

katerem koli subjektu, ki se ukvarja z lobiranjem v zvezi z ECB ali s svetovanjem in/ali zagovarjanjem za ECB ali katero koli institucijo, navedeno v odstavku (a) ali (b), šele po izteku treh mesecev po datumu, ko preneha njihova vključenost v zadevne naloge in odgovornosti.

Namestniki na sejah Sveta ECB lahko poleg tega začnejo opravljati pridobitno poklicno dejavnost pri:

(d)

nasprotni stranki Eurosistema v operacijah denarne politike ali deviznih poslih šele po izteku šestih mesecev po datumu, ko preneha njihova vključenost v zadevne naloge in odgovornosti;

(e)

upravljavcu plačilnega ali poravnalnega sistema, centralni nasprotni stranki ali ponudniku plačilnih instrumentov, ki je predmet pregleda ECB, šele po izteku treh mesecev po datumu, ko preneha njihova vključenost v zadevne naloge in odgovornosti.

17.3.

Člani in namestniki zaprosijo Odbor za poklicno etiko za izdajo mnenja o obdobjih ohlajanja, ki veljajo zanje po tem členu, preden začnejo opravljati posamezno prihodnjo pridobitno poklicno dejavnost. Odbor za poklicno etiko lahko v mnenju priporoči:

(a)

opustitev ali skrajšanje obdobij ohlajanja, določenih v tem členu, kadar je to mogoče glede na možnost nasprotja interesov zaradi naknadnih pridobitnih poklicnih dejavnosti, ali

(b)

podaljšanje obdobij ohlajanja iz členov 17.1(a) in 17.2(a) za naknadne relevantne pridobitne poklicne dejavnosti v pomembnih ali manj pomembnih kreditnih institucijah, v nadzor katerih je bil član ali namestnik neposredno vključen, in sicer do največ dveh let za člane in enega leta za namestnike, kadar je to potrebno glede na možnost nasprotja interesov zaradi teh pridobitnih poklicnih dejavnosti.

17.4.

Brez poseganja v veljavna nacionalna pravila bi morali člani in namestniki za obdobje ohlajanja od institucij, v katerih so bili zaposleni, prejemati ustrezno nadomestilo od konca njihovega mandata v instituciji do konca veljavnega obdobja ohlajanja. To nadomestilo bi bilo treba izplačevati ne glede na prejem ponudbe za začetek opravljanja pridobitne poklicne dejavnosti. V skladu s tem lahko člani in namestniki zaprosijo Odbor za poklicno etiko za mnenje o ustrezni višini nadomestila v zvezi z obdobji ohlajanja.

17.5.

Kadar član ali namestnik v obdobju ohlajanja začne opravljati pridobitno poklicno dejavnost, ki ni zajeta v členih 17.1 in 17.2, ter je vsota neto mesečnega plačila za to pridobitno poklicno dejavnost in nadomestila za obdobje ohlajanja višja od neto mesečnega plačila, ki ga je član ali namestnik prejemal v zadnjem letu mandata, se razlika odšteje od nadomestila, ki se izplača. Ta določba se ne uporablja za plačilo za dejavnosti, ki jih je član ali namestnik že prej opravljal in je o njih že prej predložil izjavo.

17.6.

Mnenja, ki jih izda Odbor za poklicno etiko na podlagi členov 17.3 in 17.4, se naslovijo na Svet ECB. Svet ECB nato izda priporočilo zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu ali zadevni nacionalni centralni banki, ki obvesti Svet ECB o morebitnih ovirah pri izvedbi tega priporočila.

17.7.

Člani in namestniki enkrat na leto v dveletnem ali enoletnem obdobju obveščanja po koncu svojega mandata predložijo Odboru za poklicno etiko podpisano častno izjavo (21), s katero potrdijo svoje pridobitne poklicne dejavnosti in plačilo zanje, poročilo o tem pa se predloži predsedniku.

Člen 18

Neskladnost

Brez poseganja v veljavna nacionalna pravila Odbor za poklicno etiko v primeru neskladnosti člana ali namestnika z določbami tega kodeksa primer najprej obravnava z zadevnim posameznikom. Če spoštovanja ni mogoče doseči z moralnim prepričevanjem, Odbor za poklicno etiko zadevo predloži Svetu ECB. Svet ECB lahko na podlagi nasveta Odbora za poklicno etiko in po pridobitvi izjave zadevnega posameznika odloči, da izreče opomin in ga, kadar je to primerno, objavi.

DEL III

KONČNE DOLOČBE

Člen 19

Objava

Ta kodeks se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Visoki uradniki ECB, za katere se ta kodeks uporablja, bodo podpisali ustrezne individualne izjave o skladnosti.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta kodeks začne veljati 1. januarja 2019.

V Frankfurtu na Majni, 5. decembra 2018

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Kodeks ravnanja v Evropski centralni banki (UL C 76, 8.3.2001, str. 12).

(2)  Kodeks ravnanja za člane Sveta ECB (UL C 123, 24.5.2002, str. 9).

(3)  Memorandum o soglasju o spremembah Memoranduma o soglasju o Kodeksu ravnanja za člane Sveta ECB (UL C 10, 16.1.2007, str. 6).

(4)  Dopolnilni kodeks etičnih meril za člane Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (UL C 230, 23.9.2006, str. 46).

(5)  Dopolnilni kodeks meril poklicne etike za člane izvršilnega odbora Evropske centralne banke (UL C 104, 23.4.2010, str. 8).

(6)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

(7)  Kodeks ravnanja za člane Nadzornega odbora Evropske centralne banke (UL C 93, 20.3.2015, str. 2).

(8)  Okvir poklicne etike ECB (UL C 204, 20.6.2015, str. 3).

(9)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/433 z dne 17. decembra 2014 o ustanovitvi Odbora za poklicno etiko in sprejetju njegovega poslovnika (ECB/2014/59) (UL L 70, 14.3.2015, str. 58).

(10)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/855 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v Eurosistemu in razveljavitvi Smernice ECB/2002/6 o minimalnih standardih za Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv (ECB/2015/11) (UL L 135, 2.6.2015, str. 23).

(11)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/856 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v enotnem mehanizmu nadzora (ECB/2015/12) (UL L 135, 2.6.2015, str. 29).

(12)  Glej predlogo Izjava o etičnem ravnanju.

(13)  Glej opombo 9.

(14)  Glej Sklep ECB/2004/2 Evropske centralne banke z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (UL L 80, 18.3.2004, str. 33).

(15)  Poslovnik Nadzornega odbora Evropske centralne banke (UL L 182, 21.6.2014, str. 56).

(16)  Sklep ECB/2014/39 Evropske centralne banke z dne 17. septembra 2014 o izvajanju ločenosti med funkcijo denarne politike in nadzorno funkcijo Evropske centralne banke (UL L 300, 18.10.2014, str. 57).

(17)  Glej Vodilna načela za zunanje komuniciranje visokih uradnikov ECB.

(18)  Glej predlogo Izjava o interesih.

(19)  Glej okvir poklicne etike ECB.

(20)  Glej predlogo Izjava o skladnosti v zvezi z zasebnimi finančnimi posli.

(21)  Glej predlogo Častna izjava.


Top