EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0173

Predlog UREDBA SVETA o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

COM/2019/173 final

Bruselj, 10.4.2019

COM(2019) 173 final

2019/0092(NLE)

Predlog

UREDBA SVETA

o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Komisija je na podlagi ustreznih pogajalskih smernic 1 opravila pogajanja z vlado Republike Gvineje Bissau za sklenitev novega protokola k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau 2 . Po koncu pogajanj je bil 15. novembra 2018 parafiran nov protokol. Protokol zajema petletno obdobje od datuma začetka njegove začasne uporabe, to je od datuma njegovega podpisa, kot je navedeno v členu 16 Protokola.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

V skladu s prednostnimi nalogami prenovljene ribiške politike 3 novi protokol plovilom Unije zagotavlja ribolovne možnosti v vodah Gvineje Bissau na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku. Pri novem protokolu se upoštevajo rezultati ocene zadnjega protokola (2014–2017) in v prihodnost usmerjene ocene smotrnosti sklenitve novega protokola. Obe oceni so izvedli zunanji strokovnjaki. Protokol bo Evropski uniji in Republiki Gvineji Bissau prav tako omogočil tesnejše sodelovanje pri spodbujanju odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Gvineje Bissau ter podprl prizadevanja Gvineje Bissau za razvoj njenega modrega gospodarstva, kar je v interesu obeh pogodbenic.

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije:

(a)zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov kozic;

(b)zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov rib kostnic in glavonožcev;

(c)plovila z vlečno mrežo za ribolov malih pelagičnih rib;

(d)zamrzovalna plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila s parangalom;

(e)plovila za ribolov tuna z ribiškimi palicami.

Za prve tri kategorije so ribolovne možnosti za prvi dve leti izražene v ribolovnem naporu (BRT), za zadnja tri leta pa v omejitvi ulova (TAC).

Treba je določiti način razdelitve teh ribolovnih možnosti med države članice.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Izbrana pravna podlaga je Pogodba o delovanju Evropske unije, ki v členu 43(3) določa, da Svet na predlog Komisije sprejme dodelitev ribolovnih možnosti.

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Področje ukrepa je v izključni pristojnosti Evropske unije.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Naknadne ocene/preverjanja ustreznosti obstoječe zakonodaje

V okviru naknadne in predhodne ocene so bila opravljena posvetovanja z zainteresiranimi stranmi o morebitnem novem protokolu med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau. Na tehničnih sestankih so bila opravljena tudi posvetovanja s strokovnjaki iz držav članic in sektorja. Na podlagi teh posvetovanj je bilo sklenjeno, da bi bilo za Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau koristno, da bi sklenili nov protokol k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju.

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

V okviru ocene so bila opravljena posvetovanja z državami članicami, predstavniki sektorja, mednarodnimi organizacijami civilne družbe ter ribiško upravo in civilno družbo Gvineje Bissau. Posvetovanja so potekala tudi v okviru Svetovalnega sveta za ribolov v oddaljenih vodah.

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Predhodno in naknadno oceno je za Komisijo v skladu s členom 31(10) uredbe o skupni ribiški politiki opravil neodvisni svetovalec.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Osnutek uredbe ne vpliva na proračun Unije.

5.DRUGI ELEMENTI

Načrti za izvedbo ter ureditev spremljanja, ocenjevanja in poročanja

Ta postopek se začenja vzporedno s postopkoma v zvezi s sklepom Sveta o podpisu, v imenu Unije, Protokola k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau ter sklepom Sveta o njegovi sklenitvi. Ta uredba se mora začeti uporabljati takoj, ko so na podlagi Sporazuma možne ribolovne dejavnosti, tj. od datuma začetka začasne uporabe Protokola.

2019/0092 (NLE)

Predlog

UREDBA SVETA

o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3)

Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Svet je 17. marca 2008 sprejel Uredbo (ES) št. 241/2008 4 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) 5 ; Sporazum, ki je začel veljati 15. aprila 2008, je bil nato samodejno podaljšan in še vedno velja.

(2)Zadnji protokol k Sporazumu je prenehal veljati 23. novembra 2017.

(3)Komisija je v imenu Evropske unije s pogajanji dosegla dogovor o novem protokolu o izvajanju Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Protokol). Po zaključku pogajanj je bil Protokol parafiran 15. novembra 2018.

(4)Protokol o izvajanju Sporazuma v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau je bil v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2019/... 6 podpisan [vstaviti datum podpisa].

(5)Ribolovne možnosti iz Protokola je treba državam članicam dodeliti za trajanje njegove uporabe.

(6)Protokol se začasno uporablja od datuma podpisa, da se zagotovi čimprejšnji začetek ribolovnih dejavnosti plovil Unije. Zato bi bilo treba to uredbo uporabljati od istega datuma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe „izrazito selivske vrste“ pomenijo vrste iz Priloge 1 h Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982, razen družin Alopiidae in Sphyrnidae ter vrst Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis in Carcharinus longimanus.

Člen 2

Ribolovne možnosti

Ribolovne možnosti, določene na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) (v nadaljnjem besedilu: Protokol), se državam članicam dodelijo v skladu s členoma 3 in 4.

Člen 3

Pridnene in male pelagične vrste

Ribolovne možnosti za pridnene in male pelagične vrste se državam članicam dodelijo, kot sledi:

1) v prvih dveh letih uporabe Protokola na podlagi sistema ribolovnega napora (v brutoregistrskih tonah – BRT):

a) zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov kozic:

Španija            2 500 BRT

Grčija            140 BRT

Portugalska        1 060 BRT

b) zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov rib kostnic in glavonožcev:

Španija            2 900 BRT

Grčija            225 BRT

Italija            375 BRT

c) plovila z vlečno mrežo za ribolov malih pelagičnih rib:

Španija            3 500 BRT

Portugalska        500 BRT

Litva            5 000 BRT

Latvija            5 000 BRT

Poljska            1 000 BRT

2) od tretjega leta uporabe Protokola dalje na podlagi sistema za določanje omejitev ulova glede na vrsto (TAC):

a) zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov kozic:

Španija            1 650 ton

Grčija            100 ton

Portugalska        750 ton

b) zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov rib kostnic:

Španija            9 500 ton

Grčija            500 ton

Italija            1 000 ton

c) zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov glavonožcev:

Španija            1 200 ton

Grčija            150 ton

Italija            150 ton

d) plovila z vlečno mrežo za ribolov malih pelagičnih rib:

Španija            3 900 ton

Portugalska        700 ton

Litva            6 000 ton

Latvija            6 000 ton

Poljska            1 400 ton

Člen 4

Izrazito selivske vrste

Ribolovne možnosti za izrazito selivske vrste se dodelijo, kot sledi:

a) zamrzovalna plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila s površinskim parangalom:

Španija:        14    plovil

Francija:        12    plovil

Portugalska:        2    plovili

b) plovila za ribolov tuna z ribiško palico:

Španija            10    plovil

Francija        3    plovila

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od [vstaviti datum podpisa Protokola].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1)    Sprejete na seji Sveta za okolje 28. februarja 2017.
(2)    UL L 342, 17.12.2007, str. 5.
(3)    UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
(4)    Uredba Sveta (ES) št. 241/2008 z dne 17. marca 2008 o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (UL L 75, 18.3.2008, str. 49).
(5)    UL L 342, 27.12.2007, str. 5.
(6)    Sklep ... (UL L ..., ..., str. ...).
Top