EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0485

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2396 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem obstoja Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe

COM/2019/485 final

Bruselj, 21.10.2019

COM(2019) 485 final

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2396 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem obstoja Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe


POROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN

SVETU

o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2396 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem obstoja Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe

1.    UVOD

Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2396, vzpostavlja Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), jamstvo EU in jamstveni sklad EU, da bi do konca leta 2020 mobilizirali do 500 milijard EUR dodatnih javnih in zasebnih naložb v realno gospodarstvo za spodbuditev naložb za ustvarjanje delovnih mest.

Za doseganje svojih ciljev Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta v skladu s členom 290 PDEU prenaša na Komisijo pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v številnih zadevah, navedenih v členu 23(2) Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2396, ob upoštevanju pogojev iz tega člena.

2.    PRAVNA PODLAGA

Člen 7(13) in (14) Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2396, Komisijo pooblašča za sprejemanje delegiranih aktov pod pogoji iz člena 23. Člen 23 za pet let od 4. julija 2015 na Komisijo prenaša pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov o tam navedenih zadevah. Poleg tega Komisiji nalaga obveznost priprave poročila o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja.

Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet temu podaljšanju nasprotuje najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je na Komisijo prenešeno pod pogoji iz člena 23 Uredbe (EU) 2015/1017. Evropski parlament ali Svet ga lahko kadar koli prekliče.

Uredba (EU) 2015/1017 pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov o naslednjih zadevah:

a)za spremembo nebistvenih elementov oddelkov 6 do 8 naložbenih smernic iz Priloge II k Uredbi (EU) 2015/1017, ne da bi se v celoti črtal kateri koli oddelek. Ti delegirani akti se pripravijo v tesnem dialogu z EIB (člen 7(13) Uredbe (EU) 2015/1017, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2396);

b)za dopolnitev Uredbe (EU) 2015/1017 z vzpostavitvijo preglednice kazalnikov, ki jih bo naložbeni odbor uporabil za zagotovitev neodvisne in pregledne ocene potencialne in dejanske uporabe jamstva EU. Ti delegirani akti se pripravijo v tesnem dialogu z EIB (člen 7(14) Uredbe (EU) 2015/1017, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2396).

Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet (člen 23(3) Uredbe (EU) 2015/1017).

V skladu s členom 23(4) Uredbe (EU) 2015/1017 začne delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7(13), veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku enega meseca od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za en mesec.

V skladu s členom 23(5) Uredbe (EU) 2015/1017 začne delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7(14), veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku treh tednov od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri tedne.

3.    IZVAJANJE POOBLASTILA

3.1 Že sprejeti delegirani akti

Komisija je v referenčnem obdobju izvajala naslednja prenesena pooblastila:

Na podlagi člena 7(14) Uredbe (EU) 2015/1017 je bila sprejeta delegirana uredba Komisije, s katero je bila uvedena preglednica kazalnikov, ki jih bo naložbeni odbor uporabil za zagotovitev neodvisne in pregledne ocene potencialne in dejanske uporabe jamstva EU.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1558 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta s preglednico kazalnikov za uporabo jamstva EU je bila sprejeta 22. julija 2015.

3.2 Posvetovanje pred sprejetjem

Komisija se je pri pripravi delegiranega akta posvetovala s strokovnjaki, ki so jih imenovale države članice, ter ustreznimi zainteresiranimi stranmi na namenskih strokovnih sestankih in dopisno. Dokumenti, pomembni za ta posvetovanja, so bili sočasno posredovani Evropskemu parlamentu in Svetu.

Med pripravo delegiranega akta so potekala obsežna posvetovanja z Evropsko investicijsko banko. Strokovna skupina Sveta, ki je sodelovala pri pripravi delegiranih aktov, je bila delovna skupina Sveta, ki jo sestavljajo finančni svetovalci. V Evropskem parlamentu je bil izveden sestanek z ustreznimi člani vodilnih in pridruženih odborov. Pripombe, predstavljene med temi posvetovanji, so bile upoštevane pri pripravi končnih različic delegiranih aktov.

3.3 Brez nasprotovanja delegiranemu aktu

Po členu 23(5) Uredbe (EU) 2015/1017 lahko Evropski parlament ali Svet delegiranemu aktu, sprejetemu v skladu s členom 7(14), nasprotuje v roku treh tednov od uradnega obvestila, ta rok pa se lahko na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dodatne tri tedne. Če Evropski parlament ali Svet v navedenem obdobju delegiranemu aktu nasprotuje, ta akt ne začne veljati. Skrajšani rok za nasprotovanje je bil rezultat političnega dogovora, doseženega v okviru trialogov, da bi čim prej uresničili naložbeni načrt za Evropo in naložbe EFSI.

Delegiranemu aktu iz oddelka 3.1 ni nasprotoval niti Evropski parlament niti Svet, tako da je bil zadevni delegirani akt objavljen in je začel veljati ob koncu obdobja za nasprotovanje.

4.    SKLEPNA UGOTOVITEV

Komisija meni, da je izvajala prenesena pooblastila v okviru omejitev in v skladu s pogoji iz člena 7(14) in člena 23 Uredbe (EU) 2015/1017. Komisija meni, da je treba pooblastilo podaljšati, saj bi lahko bili v prihodnosti potrebni dodatni delegirani akti, ki bi med drugim spreminjali oddelke od 6 do 8 smernic za naložbe iz Priloge II k Uredbi (EU) 2015/1017. Komisija s tem poročilom izpolnjuje zahtevo glede poročanja iz člena 23(2) Uredbe (EU) 2015/1017. Komisija Evropski parlament in Svet poziva, naj se seznanita s tem poročilom.

Top