EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1205(01)

Sporočilo Komisije, objavljeno v skladu s členom 27(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003, v zadevi AT.39398 – Visa MIF

C/2018/8180

UL C 438, 5.12.2018, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 438/8


Sporočilo Komisije, objavljeno v skladu s členom 27(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003, v zadevi AT.39398 – Visa MIF

(2018/C 438/03)

1.   Uvod

(1)

Kadar namerava Komisija sprejeti sklep, v katerem zahteva odpravo kršitve, in kadar zadevne stranke predlagajo zaveze, da bi upoštevale pomisleke, ki jih je v predhodni oceni izrazila Komisija, lahko ta v skladu s členom 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (1) odloči, da postanejo te zaveze za podjetja zavezujoče. Tak sklep se lahko sprejme za omejeno obdobje z ugotovitvijo, da Komisija nima več razlogov za ukrepanje. Komisija v skladu s členom 27(4) navedene uredbe objavi kratek povzetek zadeve in glavno vsebino zavez. Zainteresirane strani lahko svoje pripombe predložijo v roku, ki ga določi Komisija.

2.   Povzetek zadeve

(2)

Komisija je 3. avgusta 2017 sprejela dodatno obvestilo o nasprotovanju proti družbama Visa Inc. in Visa International Services Association. To dodatno obvestilo o nasprotovanju dopolnjuje dodatno obvestilo o nasprotovanju z dne 23. aprila 2013 in obvestilo o nasprotovanju z dne 3. aprila 2009, naslovljeno na družbe Visa Inc., Visa International Service Association in Visa Europe Limited (2) (skupaj „Visa“).

(3)

V dodatnem obvestilu o nasprotovanju je bilo predstavljeno predhodno stališče Komisije, da sta družbi Visa Inc. in Visa International Services Association z določitvijo pravil o večstranskih medbančnih provizijah, ki se uporabljajo za medregionalne transakcije s potrošniškimi debetnimi in kreditnimi karticami, ki jih izda izdajatelj (banka imetnika kartice), ki se nahaja zunaj EGP, na prodajnih mestih v EGP, kršili člen 101 PDEU in člen 53 Sporazuma EGP. Te vključujejo transakcije „s kartico“ (ko je imetnik kartice prisoten, na primer v trgovini) in transakcije „na daljavo“ (ko imetnik kartice ni prisoten, na primer kadar se številka kartice in podatki o avtentikaciji posredujejo prek interneta, pošte ali telefona).

(4)

Dodatno obvestilo o nasprotovanju ugotavlja, da pravila družbe Visa zahtevajo, da pridobitelj (banka trgovca) za vsako medregionalno transakcijo na prodajnih mestih v EGP plača medregionalne večstranske medbančne provizije izdajatelju (banki imetnika kartice), in prav tako da so medregionalne večstranske medbančne provizije družbe Visa enakovredne sklepom podjetniških združenj v smislu člena 101(1) PDEU/člena 53(1) Sporazuma EGP.

(5)

Kot predstavljeno v dodatnem obvestilu o nasprotovanju, kadar imetnik kartice pri nakupu blaga ali storitev od trgovca uporabi plačilno kartico, trgovec plača provizijo pridobitelju. Pridobitelj obdrži del te provizije (marža pridobitelja), del pripada izdajatelju (večstranska medbančna provizija), majhen del pa pripada upravljavcu sheme (v tem primeru družbi Visa). Dodatno obvestilo o nasprotovanju nadalje navaja, da je velik del provizije, ki se zaračunava trgovcu, določen z večstransko medbančno provizijo. Vendar je Komisija v svojih preteklih zadevah sprejela večstranske medbančne provizije, ki so v skladu s tako imenovanim preizkusom indiferentnosti trgovcev (3). Glede na preizkus medbančne provizije v povprečju ne bi smele preseči transakcijskih koristi, ki jih imajo trgovci od sprejemanja plačilnih kartic. Taka večstranska medbančna provizija zagotavlja, da so trgovci v povprečju indiferentni glede sprejemanja plačil s plačilnimi karticami in drugimi plačilnimi sredstvi, kar ustvarja enake konkurenčne pogoje za konkurenco med alternativnimi plačilnimi instrumenti.

3.   Glavna vsebina predlaganih zavez

(6)

Družbi Visa Inc in Visa International Services Association se kot stranki v postopku ne strinjata s predhodno oceno Komisije. Kljub temu sta v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1/2003 predlagali zaveze, da bi upoštevali pomisleke Komisije glede konkurence. Zaveze so na kratko povzete v nadaljevanju, v celoti pa so v angleškem jeziku objavljene na spletišču Generalnega direktorata za konkurenco na naslednjem naslovu:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Družba Visa se zavezuje, da bo v šestih mesecih od datuma prejema uradnega obvestila Komisije o sklepu o zavezah v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1/2003 omejila:

(a)

svojo debetno medregionalno večstransko medbančno provizijo za medregionalne transakcije „s kartico“ (CP) na 0,2 %;

(b)

svojo kreditno medregionalno večstransko medbančno provizijo za medregionalne transakcije „s kartico“ (CP) na 0,3 %;

(c)

svojo debetno medregionalno večstransko medbančno provizijo za medregionalne transakcije „na daljavo“ (CNP) na 1,15 % in

(d)

svojo kreditno medregionalno večstransko medbančno provizijo za medregionalne transakcije „na daljavo“ (CNP) na 1,50 %.

(8)

Te zaveze bodo veljale pet let in šest mesecev po uradnem obvestilu o sklepu o zavezah družbe Visa.

(9)

Družba Visa bo najpozneje v 12 delovnih dneh po uradnem obvestilu o sklepu o zavezah vsakega pridobitelja medregionalnih transakcij Visa uradno obvestila in zahtevala, da vsak pridobitelj nato obvesti svoje trgovske stranke, da: i) so bile sprejete zaveze in ii) da bodo v času trajanja zavez medregionalne večstranske medbančne provizije omejene za vse prihodnje transakcije s potrošniškimi debetnimi in kreditnimi karticami. Družba Visa bo prav tako najpozneje v 12 delovnih dneh po uradnem obvestilu o sklepu o zavezah na jasno viden in lahko dostopen način objavila na spletni strani družbe Visa Europa vse debetne in kreditne medregionalne večstranske medbančne provizije uporabljene pri medregionalnih transakcijah CP in CNP.

(10)

Družba Visa niti neposredno niti posredno z dejanjem ali opustitvijo ne zaobide ali poskuša zaobiti teh zavez. Zlasti se bo družba Visa od uradnega obvestila o sklepu o zavezah vzdržala vseh praks, ki imajo enakovreden cilj ali učinek kot medregionalne večstranske medbančne provizije. To zlasti, vendar ne izključno, vključuje izvedbene programe ali nova pravila, na podlagi katerih družba Visa prenese shemo ali druge provizije, zaračunane pridobiteljem v EGP, na izdajatelje zunaj EGP.

(11)

Ob upoštevanju zaveze o neizogibanju lahko družba Visa sprejme ustrezne ukrepe za varstvo potrošnikov, s katerimi zagotovi, da učinki sprememb njenih medregionalnih večstranskih medbančnih provizij ne bodo negativno vplivali na potrošnike, zlasti v zvezi z zadevami, kot so goljufije, pretvorba valut, vračila in plačila za nazaj.

(12)

Družba Visa imenuje pooblaščenca za spremljanje izpolnjevanja zavez družbe Visa. Komisija je pooblaščena, da pred imenovanjem potrdi ali zavrne imenovanje predlaganega pooblaščenca.

(13)

Trenutna protimonopolna preiskava (oddelek 2 zgoraj) glede družbe Visa ostaja odprta do nove ocene Komisije, ki bo po možnosti vključevala pripombe k temu obvestilu.

4.   Poziv k predložitvi pripomb

(14)

Komisija namerava na podlagi tržnega preskusa sprejeti sklep v skladu s členom 9(1) Uredbe št. 1/2003, na podlagi katerega bodo zgoraj navedene zaveze, objavljene na spletišču Generalnega direktorata za konkurenco, postale zavezujoče.

(15)

Komisija v skladu s členom 27(4) Uredbe (ES) št. 1/2003 poziva zainteresirane tretje osebe, naj k predlaganim zavezam predložijo svoje pripombe. Komisija mora te pripombe prejeti najpozneje v enem mesecu od objave tega sporočila. Poleg tega Komisija poziva zainteresirane tretje osebe, naj predložijo nezaupno različico svojih pripomb, v kateri naj izbrišejo vse informacije, ki so po njihovem mnenju poslovne skrivnosti, in druge zaupne informacije ter jih po potrebi nadomestijo z nezaupnim povzetkom ali oznako „poslovne skrivnosti“ oziroma „zaupno“.

(16)

Odgovore in pripombe je treba po možnosti utemeljiti ter navesti ustrezna dejstva. Če se vam kateri koli del predlaganih zavez zdi sporen, vas Komisija tudi vabi, da predlagate morebitno rešitev.

(17)

Pripombe z navedbo sklicne številke AT.39398 – Visa MIF lahko pošljete Komisiji po elektronski pošti (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), po telefaksu (+32 22950128) ali po pošti na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1. Z učinkom od 1. decembra 2009 sta člena 81 in 82 Pogodbe ES postala člena 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Določbe novih členov so vsebinsko enake določbam prejšnjih členov. V tem sporočilu je treba sklicevanje na člena 101 in 102 PDEU razumeti kot sklicevanje na člena 81 in 82 Pogodbe ES, kadar je to ustrezno.

(2)  3. junija 2016 je bila dokončana združitev družb Visa Inc. in Visa Europe in družba Visa Inc. je pridobila družbo Visa Europe. Posledično je družba Visa Europe prenehala biti ločena družba. Zato se vsako sklicevanje na družbo Visa Europe v celotnem besedilu razume kot sklicevanje na obdobje pred 3. junijem 2016.

(3)  Za informacije o preizkusu indiferentnosti trgovcev glej povzetek raziskave Komisije iz leta 2005 o stroških obdelave gotovinskih in kartičnih transakcij, stran 3, dostopna na: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.


Top